Damcukiek 20 :S)'38-33 (1W ift. 3-nqeamden Jkmmdcud Tlieuws !EucqdHlke Stand. H Buld er 0-1 W. A. Lindeman 25'28'3I'33' OP STAP IN JULI. 45. Kf2 Td4 Wit *dt °P' (Uit de Tel.) Vriendschappelijke onlmoeting te Alkmaar 28 Juni 1931 V v V."„Haarlem Noord" "Zwart Wit p neuïd Yr—y> W. Mantel j 'g v" Burken 54K> C. P- Akkerman J- y: x i_0 P. v. Wieringen HC.u&r 1-0 Th^d^Bos A. Beemsterboer -O 2: Kruimel 1-0 J. D.Ravensbergen B:sAP^eUd'o^lR.»°Pflke" D. Weisenborn 1—O A. Molenkamp D. Appel Sr. J- Hoeben Totaal 9—3 in het voordel van V. V- V- Aan de Dammers! In onze vorige rubriek gaven wij ter op- tossing probleem 1179 (auteur Scuroder). Zw. 10 sch. op: 7, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 86 32 45 W. 7 sch. op: 21, 27, 33, 34, 38, 43, 44 en dam op 1 Oplossing. 1. 3429 1. 23 34 2. 33—28 2. 32 23 3. 27—22 3. 17 28 4. 43—39 4. 34 32 5. 44—40 5. 45 34 6. 16 6. 26 17 7. 6:3 7. 12—18 8. 3—9!! Uit de partij. Het volgende fraaie stukje partij van wij len den bekenden Franschen speler Raphaël zal velen nog onbekend zijn. g| 'WM. iw m///' jjp PI* Zw. 9 sch. op: 3, 7, 9, 13, 15, 18, 20, 21, 23. W. 9 sch. op: 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 49. Wit speelde in dezen stand 37—31, drei gend door 3228 en 38 16 een schijf te winnen. Om dit te verhinderen speelde zwart 2126? Zeer verrassend volgde toen 3430! Zwart is nu gedwongen 23 25 te slaan, want op 26 28 volgt 38—32 en 32:1. Na 23:25 volgt 35—30! (zw. Interessant is het te zien, hoe wit in de vol gende positie om dam komt. B. iÉÜ mm. w. '■m. 'y/Mm met. B_UI *1 Zw. 16 sch. op: 2/5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, IV0-21, 25, 26, 27. W. 16 sch. op: 28, 29, 32/35, 37/42, 44, 46, 48, 49. Wit speelde 28—22 en zwart, die geen schijf wilde verliezen, sloeg 27 18. Toen volgde echter 37—31 (zw. 26 28), wit 4 t 11 (zw. 16 7). Nu was de zaak in or- jf' ^ant 29—24 en 34 1 gaven wit een ver dienden voorsprong. r>™uïp'css'n& voor deze week: r: ':1 U80 van A. Fischer. 4-™»Él W/y. K Ji L n >^8iöf P !Ii I* 20i22J1224^5°P: 4' 9' 12, 13' H' 16, 17, 19' lossing"26 vcd£ende ruhriek geven wij de op- (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. De opname in de rubriek, bewijst geenszins dat de redactie er mede instemt). M. de Red., A's straks, na afgelegd eind-examen, weer 100-tallen meisjes M.U.L.O., H.B.S of Gymnasium verlaten, staat menig ouder of voogd voor het vraagstuk „wat moet mijn dochter worden? J Niet altijd geeft aanleg en roeping duide lijk een weg aan en de vraag „kan ze op deze of gene wijze later in eigen onderhoud voor zien i weegt bij menigeen zwaar. Om hierin zooveel mogelijk deugdelijke voorlichting te bieden, geeft het Nat. Bureau voor Vrouwen- arbeid een leiddraad uit; „Leiddraad voor Ned Meisjes bij de Keuze van een Beroep" Dit boekje wordt aan ruim 7000 Hoofden van onderwijsinstellingen gratis toegezon den; jaarlijks volgt een supplement, tot er onr de plusminus 4 jaar weer een nieuwe geheel om- en bijgewerkte herdruk verschijnt' Alle gegevens worden nauwkeurig nagegaan door mej. Anna Polak, directrice van het Bureau en door mej. Marie Heinen, adj-dir. maar het is dan ook een hoogst betrouwbare gids. Het moet wel onbekendheid met den oor sprong van den Leiddraad zijn, dat niet jaar lijks vele dankbare ouders een blijk van er kentelijkheid sturen aan het Nat. Bureau voor Vrouwenarbeid, van Speykstr. 30, Den Haag. We meenen daarom langs dezen weg een beroep op die ouders te mogen doen en vra gen een „dankgave" te willen zenden aan de Nat. Vereeniging voor Vrouwenarbeid in den Haag, postgiro 107350, opdat dit mooie en nuttige werk voortgezet kan worden. Ondergeteekende belast zich met het innen van giften en opgaven voor lidmaatschap (minimum 2.50 per jaar) van de Nat. Ver. voor Vrouwenarbeid, waar bovengenoemd Bureau het werkend aanedel van vormt. Met dank voor de plaatsing I. TIGLER WYBRANDT, Correspondente voor Alkmaar, Prins Hendrikstraat 9. „PROVOMA". Er zal wel niemand gevonden worden, die zou durven beweren, dat blinden, slechthoo- renden en zwakzinnigen de troetelkinderen der overheid zijn. Integendeel. Deze groepen van maatschappelijk achtergestelden worden door den staat nog maar stiefmoederlijk ver zorgd. Teneinde zooveel mogelijk deze mede- menschen een wat gelukkiger levenslot en een meer menschwaaraig bestaan te verschaffen, zijn in hun belang vereenigingen gesticht. Deze voeren onophoudelijk propaganda met het doel in zoo ruim mogelijken kring haar streven bekend te maken. Zoo had de Nederlandsche Blindenbond het plan, dit najaar een propaganda-avond in Alkmaar te houden. De afdeeling Alk maar van de vereeniging tot bevordering der belangen van slechthoorenden wenschte haar 10-jarig bestaan op dezelfde wijze te herden ken. Bovendien wilde de vereeniging „Zorg voor de leerlingen en oud-leerlingen van de school voor Buitengewoon L. O. te Alkmaar" een dergelijken avond geven ter herdenking van haar 5-jarig bestaan Dit zou voor onze stad van het goede te veel worden. Vandaar, dat de drie vereenigingen overeen zijn geko men, samen te werken onder den naam „Provoma" (propaganda voor maatschappe lijk achtergestelden). Besloten werd, in het najaar een propaganda-avond te houden, waarop in hoofdzaak blinde en slechthooren- de kunstenaars zullen optreden. Tot bestrij ding van de kosten zal een loterij worden gehouden benevens twee verkoopavonden, an nex bazar. O.m. zullen daar voorwerpen te koop worden aangeboden, vervaardigd door de pupillen van de nazorg-arbeidsinrichting. Wat doet de Nederlandsche Blindenbond? Hij streeft naar verheffing van het geestelijk en stoffelijk peil der blinden. Hij vraagt leer plicht voor blinde kinderen. Hij steunt finan cieel zwakke leden. En dat deze steun noodig is, zal ieder wel bekend zijn. Wat doet de vereeniging van slechthooren den? Zij streeft naar passend onderwijs voor doove kinderen. Daartoe verleent zij krachti- gen financieelen steun bij het plaatsen van deze kinderen op de scholen voor slechthoo renden in Den Haag en Amsterdam. Jaar lijks gaan hiermee groote sommen heen. Zij verschaft gratis of tegen zeer geringen prijs hoorinstrumenten aan on- en minver mogenden. Zij organiseert cursussen in liplezen (het afzien van den mond) waardoor dooven in staat worden gesteld een gesprek te volgen. Hierover moet niet min gedacht worden. Kunt U zich den gemoedstoestand van een slechthoorende indenken, zich bevindend in een gezelschap en het gesprek niet kunnende volgen? Hij spant zich tot 't uiterste in, wil de woorden wel van de lippen afkijken. Hoe graag zou hij.willen meeleven met die hem omringen! Maar hij verstaat hen niet, on danks al zijn moeite. Hij geeft verkeerde ant woorden, waardoor het gezelschap in dave renden lach uitbarst. Maar die doove lacht niet. Hij vraagt zich af, waarom juist zijn gebrek de algemeene vroolijkheid zoo opwekt. Hij durft niet meer in een gezelschap ver schijnen. wordt eenzelvig en gaat diep ge bukt onder zijn gebrek. Maar daar is de ver eeniging van slechthoorenden, die hem in haar midden opneemt. Hij kan zich nu be kwamen in het liplezen. Velen brengen het in deze kunst zoo ver, dat zij een gesprek vlot kunnen volgen. Wie wel eens kennis heeft gemaakt met de moeder aller dooven, Tine Marcus, zou, haar gebrek niet kennende, in de verste verte niet kunnen vermoeden dat zij totaal niets hoort en bovendien nog blind is aan één oog. De vereeniging van slechthoorenden geeft financieelen steun aan minder met aardsche goederen gezegende leden. Wat doet de vereeniging „Zorg voor de leerlingen en oud-leerlingen van de schooi voor Buitengewoon L. O. te Alkmaar. Zij zendt zwakke leerlingen uit naar een speciaal koloniehuis. Zij zorgt voor avondonderwijs voor de oud-leerlingen. Zij houdt een nazorg-arbeidsinrichting in stand. Deze is U allen wel bekend. De voorbereidingen voor den propaganda- avond zijn in vollen gang^ Er wprdt een eere-comité samengesteld. Mr. W. C. Wende- laar, burgemeester van Alkmaar, is bereid gevonden, het eere-voorzitterschap te aan vaarden. De Nederlandsche Vereeniging „A.V.O.", die zich speciaal bezig houdt met het vraag stuk der werkverruiming voor hen, die door een of ander gebrek achtergesteld zijn, zal om medewerking worden verzocht. Dezen herfst zal Alkmaar dus in het tee- ken der „A.V.O." komen te staan. Binnenkort wordt met den verkoop der lo ten begonnen. Ongetwijfeld zal ieder voor zóó'n sympathiek doel wel 'n kwartje over hebben. De advertentie in dit blad zal U met dit onderdeel der actie uitvoerig op de hoogte brengen. Voor het Comité van Actie: H. DE WINTER, Secretaris, Oudegracht 168 TELEURGESTELDE KINDEREN? In het Oud-Buitengasthuis te Amsterdam (Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden") zijn opgenomen 120 zuigelingen, papkinde ren en kleuters, doch ook 250 schoolgaande kinderen; jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Voor deze laatsten is het weldra zomer- vacantie. Een vacantie van saaiheid en ver veling binnen de gestichtsmuren, voor deze roerige, springlevende schooljeugd? Neen, gelukkig, ze kunnen al naar buiten om te kampeeren en dat is de laatste jaren dan ook trouw gebeurd. Een heerlijkheid, dat kamp! Iets, waarnaar ze hunkeren! Maar ditmaal is het geld voor het kinderkamp (f 3000) er niet. Per dag zijn er immers 100 verpleegden meer dan vorige jaren. Erger nog, Zaterdag j.I. zijn op ons ter rein twee bergloodsen met inhoud in vlammen opgegaan, hetgeen er zeker niet toe bijdraagt den geldelijken toestand te verbeteren. Zoo doende dreigt, zonder extra-hulp, het kam- peerplan dit keer te mislukken. Een groote, droevige teleurstelling voor deze kinderen, die er vast op gerekend hebben. Kindervrienden! De daad is thans aan U. Helpt mede, opdat de kinderen van „Hulp voor Onbehuisden" toch nog kunnen genie ten van zomerzon en zomervreugde! Het adres is: 2e Const. Huygensstr. 35, Amster dam, Postgiro No. 32534; Gem. giro: V No. 207; Bankrekening Associatie Cassa, Am- Sterdam" U i Hoogachtend, G. H. HONING. Hoofd-directeur der Ver. „Hulp voor Onbehuisden". EG MOND AAN DEN HOEF. Door den Commissaris van de Koningin werd alhier tot buitengewoon gemeente veldwachter benoemd de heer D. J. Koele- wijn, voorheen jachtopziener te Castricum. SCHERMERHORN. Comité van actie. Door eenige zakenlieden is een comité van actie opgericht, in verband met de G. E. B.- tarieven in onze gemeente. DE STREEK. Tengevolge van de vroeg opgetreden ziek te in het gewas is de aardappelaanvoer aan de veiling zeer gering. De totale aanvoer tot einde Juni heeft bedragen 126400 baal, of ongeveer de helft van het kwantum in het vorige jaar. HOORN. De aanvoer van bot door de visschers blijft nog steeds bevredigend en bedraagt gemid deld 100 pond per vaartuig. De prijs be draagt echter slechts 10 a 15 cents per pond. WESTWOUD. De gemeenterekening sluit, wat den gewo nen dienst betreft op 'n totaal aan ontvang sten van 57.567.7354 en aan uitgaven 43.839.97 5C Batig saldo 13.728.06. Wat den kapitaaldienst betreft aan ontvangsten 53.334.64; aan uitgaven 56.644.98. Na- deelig saldo 3.310.34. HEERHUGOWAARD. Onder begunstiging van schitterend, mooi zomerweer had Woensdag het schoolfeest plaats voor de leerlingen der 4 openbare scholen alhier. Met bussen van de firma Keetman van Winkel ging het door de Beem- ster, Purmerend en dwars door Amsterdam naar Schiphol. Veel hebben de kinderen daar gezien en genoten. Het zien der groote vlieg machines, het aankomen, vertrekken en lan den der luchtvaartuigen (ze kwamen en gin gen van en naar Londen, België, Duitsch- land enz.) was voor hen een indrukwekkend en interessant schouwspel. In twee groepen werden de kinderen het geheele terrein rond gevoerd, bij iedere groep gaf een geleider populaire en duidelijke uit eenzettingen. Van Schiphol ging het naar Kraantje Lek, waar de jeugd op het duin het aloude ver maak vond. Jammer, dat voor de ouderen door minder prettige ervaringen, die ze van den chef der uitspanning „Kraantje Lek moesten ondervinden, het prettige van dat ge deelte der reis vergald weiU Wij gelooven tenminste niet, dat Heerhugowaard gezien de behandeling, daar ondervonden, ooit Kraantje Lek meer als pleisterplaats zal kiezen Opgewekt werd door de jeugd de terug tocht aanvaard. In den Alkmaarschen Hout werd nog even bij de Hertenkamp gepauzeerd Tevreden kwamen allen thuis. „Getrouw Schoolbezoek55 kan weer met genoegen op dezen dag terug zien. Bij de aanbesteding voor de reparatiewer- ken aan Ned. Herv. kerk en pastorie werd het werk gegund aan den laagsten inschrij ver, den heer W. Moejes van Oudorp, voor 2146.50. Het bijkomende schilderwerk werd opge dragen aan den heer G. Dirkmaat, alhier. EGMOND AAN ZEE. Geslaagd voor 't examen vanwege de Wet op het Uitwijken, gehouden in de Visscherij- school, op Donderdag 2 Juli: Jan Krab, Klaas Schol, Jan de Groot, Corns. Zwart, Klaas Zwart, Jan Stam, Klaas Zwart, Albert Wijker, Leendert Buis, Engel Zwart, Cornelis Perisutti, Jan Dekker, Hendrik Stam, Corns. Dekker, Simon Zwaan, Corns. Zwaan. Afgewezen J. Niet opgekomen 1. Buslichting en openstelling post kantoor. Tot en met 31 Juli zullen ten postkantore de buslichtingen plaats hebben: I 7.35, II 12.45, III 16.50, IV 20.50. Zon- en feestda gen 8.50. Met ingang van 1 Juli is het postkantoor voor het publiek opengesteld van des morgens 8 tot des avondö 9 uur. OTERLEEK. Zonnestraalcollecte. Met dank aan allen wordt medegedeeld, dat de Zonnestraalcollecte in de gemeente Oterleek heeft opgebracht 71.1014. Juli of Hooimaand is de tijd der vacanties voor velen. Waar dan heen? Er zijn zoo vele aantrekkelijke plekjes, vooral ginds, waar de toppen der bergen in de verte verwazen, waar men zoo zacht kan deinen op het blauwe bergmeer, waar alpen klokjes en edelweisz lokmiddelen vormen voor de toeristen. Dan vergeet menigeen, dat ook ons vaderland mooie plekjes heeft, al vindt men er nergens het trotsche en woeste, dat de bergstreken zoo bekoorlijk maakt. Doch we hebben er onze onvolprezen duinen met een zoo rijke fauna en flora, als de bergen ons niet kunnen geven; we hebben er het mooie strand met zijn eeuwigdurende golvenzoom en zijn ozonrijke lucht, die de spieren staalt en den moedelooze nieuwe op gewektheid brengt. We missen er de donkere wouden der berghellingen, maar op vele plaatsen treffen we er toch aan mooie loof- boomen, die heerlijke boschjes en lanen vormen, terwijl het Staatsboschbeheer voort gaat met op vele plaatsen de bosschen tot schoone ontwikkeling te brengen. Al die zaken maken onze duinen aantrekkelijk, ook voor den vreemdeling, en wanneer men in normale tijden eens zou tellen, hoeveel Duit- schers, Engelschen, Franschen enz. zich wel in Juli en Augustus ophielden in de duinen tusschen de Lauwers en de Schelde, dan zou men tot een groot aantal duizenden komen. En nu is het jammer, dat er nog zoo vele Nederlanders zijn, die hun eigen land en vooral de duinen nog zoo weinig kennen. Ja, wel gaan veel dagjesmenschen er heen, om te plukken de mooie blauwe kruisdistels en andere planten, die thuis weldra ver dorren en sterven, doch zij werken zóó zeker niet mee tot verhooging van het na tuurschoon. Daarom heeft men dan ook op verschillende badplaatsen reeds het plukken van planten verboden. Ze zijn dan ook ner gens mooier, dan in de natuur zelve. In Juli is de flora er op zijn mooist en enkele dochterkens er van mogen heden door ons bekeken worden. Laat ons dan even stil staan bij dit veldje met parnassia's, welke planten in den parnassiapan, te Bergen aan Zee, bescherming ondervinden. De Parnassia palustris heeft mooie witte bloemen, door de Duitschers „studenten roosjes" geheeten. Wanneer men ze aan dachtig beschouwt, merkt men, dat ze in schoonheid niet onderdoen voor vele andere duinbloemen. De vijf ivoorwitte bloem blaadjes vertoonen doorschijnende aderen, die aan de boveneinden samenkomen De vijf meeldraden met stevige helmknoppen zijn glinsterend wit en buigen zich eerst op den dikken stamper, om zich na deze bestuivings- beweging weder op te heffen; meermalen doen de helmknoppen dit beurt om beurt, soms ook twee of drie tegelijk. En nu is er nog wat bijzonder moois te zien. Tusschen de meeldraden vindt men vóór de bloembladen geelgroene honigbakjes en op den rand van elk staan, als het ware, gouden speldjes, die te zamen zuiver regelmatige kammetjes vormen. Voor elk bloemblad staan elf, soms dertien, van deze knopjes, telkens liet dikste in het midden, terwijl de andere naar beide zijden evenredig in grootte af nemen. Treffend mooi, voorwaar! De lang- gesteelde wortelbladen zijn gaafrandig en hartvormig eirond. Elke stengel draagt slechts één zittend schutblad, dat eenigszins puntig uitloopt; de voet hiervan is toen geslagen. De bloemstengel is dun en scherpkantig en krijgt dikwijls eene lengte van twee deci meters. De bloem, die honigrijk is, wordt bezocht door talrijke insecten, die tevens de stempels bepoeieren. Het parnaskruid wordt gerekend tot de familie der Saxüragaceeën of steenbreekachtigen en is bij de boeren niet bemind, daar zij meenen, dat dit plantje de oorzaak is van leverziekte bij schapen en daarom wordt het dan ook wel „ongansch- bloempje" genoemd. Stellig berust deze meening op een misverstand, doch wel vindt men de Parnassia op plaatsen, waar h°t poelslakje, dat de leverbotjes tot eerste ont wikkeling brengt, dikwijls menigvuldig voor komt, d. i. op lage, drassige hei- en veen gronden. En daar kan men meteen ontmoeten de Pirola rotundifolia, het rondbladig Winter groen, met zijn altijd groene bladeren, die vooral zoo mooi zijn in Juli en Augustus, wanneer deze Pirola prijkt met eenige bloempjes en knopjes aan haar kaarsrecht stengeltje. Vooral de bovenste blaadjes van het rozet zijn mooi frisch en gaaf, de onder ste zijn gewoonlijk min of meer verdord Op het eerste gezicht af zouden we niet be weren, hier met een Ericacée te doen te heb ben, want de Pirola schijnt niets te gelijken op de fraaie dop- en struikheide. Doch de algemeene kenmerken doen haar onder deze familie rangschikken. We willen even de mooie, klokvormige bloempjes bezien en dan bewonderen we on willekeurig het melkwitte van de vijfbladige kroontjes, die gesteund worden door vijfslip- pige kelkjes. Aardig steken hierbij af de oranjekleurige helmknopjes van de tien korte meeldraden, waarbinnen verborgen is het dikke, meloenvormige vruchtbeginsel, dat tot een viifhokkig doosvruchtje uitgroeit. In ge noemde maanden vindt men deze rondbla- dige Pirola op veenachtigen grond, in de duinvalleien en ook in bosschen, en dat zij deze plaatsen gaarne uitkiest, is natuurlijk, daar ze gebruik maakt van het voedsel, haar door rottende planten geboden, waarom qien haar tot de saprophyten of afvalplanten rekent. De Pnrola minor, die zich kenmerkt door bolronde bloemkroontjes, komt dikwijls aan dezelfde plaatsen voor als rotundifolia, doch meestentijds in mindere hoeveelheid. Veelvul dig komt in onze duinen voor het Jacobs Kruishuid (Senecio Jacobaca), en hierop leeft de Jacobsvlinder (Euchelia Jacobaca), waar van de rups zich uitsluitend met de bladeren en bloemen dezer Senecio voedt. Beschouwen we nu de rups van dezen nachtvlinder ten op-: zichte van het Jacobskruid, dan is zij, wan neer we de plant met een beschermend oog aanzien, schadelijk. Doch, wanneer we de plant beschouwen als een lastig onkruid, wat ze voor den landman toch eigenlijk is, hoe schoon hare gouden bloemsterretjes er ook mogen uitzien, dan is de rups als een zegen te beschouwen, daar zij van geen enkel ander gewas ooit een blaadje zal gebruiken. Dat zelfde kan van niet vele rupsen en vlinders beweerd worden. Wanneer men in den zomer komt op eene plaats, waar het Jacobs Kruis- kruid groeit, val men er stellig den Jacobs vlinder vinden, en vrij gemakkelijk valt hij in het oog door zijne roode en bruine vleugel-' kleuren. In het bruin van de voorvleugels ziet men roode vlekken en een roode streep, waar naar de Duitscher deze soort Bloedvlek noemt. Bij dit bruin en rood van de vleugels steekt aardig af het zwart van het achterlijf, van de pooten en van de stevige sprieten. Ook de rups van den Jacobsvlinder is een aardig diertje, fluweelachtig en dan regel matig zwart en geel gestreept. Zij voedt zich met de bladeren van het Jacobskruid, maar ze heeft ook gaarne de bloemhoofdjes, waar in ze heel wat verwoesting kan aanbrengen, door er alleen des chijf- en straalbloempjes van te verorberen, zoodat dan alleen de har de witte haren van den haarkrans overblij ven. In het midden van den zomer zijn d« Jacobsrupsen volwassen. Ze vervaardigen dan een spinsel, waarbinnen ze tot het vol gend voorjaar, dikwijls tot in Mei, in den poptoestand verblijven, 't Is daarna haast' niet te gelooven, dat het gestreepte rupsje in zoo'n mooie vlindertje kan veranderen. Blij ven de wijfjes dan gaarne op de bloemen zit ten, de mannetjes vliegen liefst rond, on» hunne mooie ronde kleuren in het zonlicht te doen schitteren. Toch moet de Jacobsvlinder- tot de nachtvlinders gerekend worden, waar om men dan ook des avonds de meeste exem plaren om de nu bekende planten ziet flad deren. Aangezien het Jacobskruid hoofdzakelijk voorkomt op hoöge gronden en in de duinen, zal men ook daar de Euchelia Jacobaea het meest aantreffen. Rups en vlinder, die beide aantrekken door kleur en teekening kan men alzoo gerust laten leven, tenzij men het be doelde kruiskruid wil sparen. Uit het gegeven voorbeeld ziet men, dat sommige planten ook weer bepaalde diervor men tot zich trekken. Daarom is het waar, dat men ook de meeste insectensoorten zal vinden op plaatsen met de grootste verschei denheid aan planten. Juist daarom ook zijn flora en fauana der duinen zoo rijk, omdat er zooveel, verschil in grond en hoogte is. J. DAALDER Dz BROEK OP LANGENDIJK. Juni. Geboren: Adriana Antoinetta d. v. D. de Jongh en van S. van Dijk. Trijntje d. v, C. Dekker en J. Zoon. Trijntje dochter v. J. Blom en W. Stins. Tine d. v. W. Aardema en A. Wagenaar. Meintje d. v. D. Bakker en M. Glas. Overleden' Neeltje de W?t oud 83 jaar weduwe van Abraham Vroeop, overle den te Alkmaar. Gerrit Glas oud 70 jaar echtgenoot van G. Waijboer. NOORD-SCHARWOUDE (Juni). Geboren: Haje z. v. Sjoerd MinnemA en Antje Haaima. Dirk z. v. Jan Peetoom en Elfrieda Elisabeth de Hoop. Petrus z. v. Nicolaas Zijp en Catharina Appel. Getrouwd: Adrianus Groot en Anna Maria Elswijk. Overleden: Lilij Kuiper, d. van C. Kuiper en M. A. Oudshoorn. Jacobus Zijp, z. van Deodorus Zijp en P. Bruin. CASTRICUM (Juni). _"v Geboren: Hebbelina d. van E. de Vries en J. W. Steinkamp. Jacobus Petrus z. v. G. de Nijs en M. Koot. Johannes z. van P. F. Dijkman en A. de Goede. Getrouwd: L. J. Stuifbergen en A. D. Scholten. Overleden: Dora Veldt, 17 j., Trijntje Kroon, 56 j., won. te Amsterdam. Johannes Petrus van Keulen, 74 j., wed. van G. Rekers. SINT PANCRAS (Juni). Getrouwd: Cornelis Kostelijk en Griet je Wagenaar. Overleden: Maartje Gootjes, 60 j., •echtg. van Cornelis Wagenaar. WINKEL (Juni). Geboren: Comelia d. v. P. Kaashoek en C. Colenbrander. Marie d. v. D. de Vries en K. de Vos. Overleden: Pieter Schaap, 60 j., echtg, van C. A. Melchior. AKERSLOOT (Juni). Geboren: Pieter z. van S. Willig en A. Otjes. Anna d. v. J. Oud en A. H. v. d. Heijden. Everdina Johanna d. v. J. Ko nijn en C. v. Baar. Johanna d. v. J. Deur man en G. Edel. Getrouwd: J. de Munk en A. M. Kruijenaar. P. L. v. d. Kolk en C. A. Tee ling. Overleden: L. Visser, 78 j. EGMONDBIN'NEN (Juni). Geboren: Adelbertus z. v. Jan Ruitef en Jacoba Kuiper. Bregitta Adriana d. v. Olof Huiberts en Maria Hopman. Johan nes z. van Jacobus van der Molen en Klasina Swart. Catharina Suzanna d. van Corne lis Mooy en Grietje Wijn. Ondertrouwd: (te Castricum) Lam- bertus Jacobus Stuifbergen te Castricum en Agatha Dorothea Scholten, alhier. Overleden: (te Beverwijk) Johanna Maria Bol, echtgen. van Cornelis W. Vendel, 65 jaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1931 | | pagina 7