Jjiqezoadm Siukkw £and= m Jmnèauia geldigverklaring van straf verordeningen. b. en W. schrijven in bijlage no. 179: schoolgelden voor het gewoon lager onder wijs, het uitgebreid lager onderwijs en het openbaar buitengewoon lager onderwijs in de gemeente Alkmaar. In bijlage no. 188 schrijve! B. en W.t Ingevolge artikel 208 der Gemeentewet verklaart Uwe Vergadering tenminste eenmaal in de vijf jaar, welke strafver ordeningen nog gelden. Voor 1931 moet deze verklaring opnieuw geschieden. W ij bieden U daartoe onderstaande ontwerp verordening ter vaststelling aan. De ver ordening op den verkoop en de keuring van melk, vastgesteld bij Raadsbesluit van 23 December 1920 (Gem.blad nr. 721), kan in verband met den algemeenen maatregel van bestuur, waarbij krach tens art. 15 lid 1 der Warenwet, S 1919, nr. 581, eischen betreffende melk zijn ge steld, vervallen. Het verdient aanbeve ling de zooeven genoemde verordening uitdrukkelijk in te trekken. W ijgeven Uwe Vergadering naar aan leiding van het vorenstaande in over weging vast te stellen een Verordening, houdende verklaring in hoever verorde ningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd, van kracht blijven. SUBSIDTE PLUIMVEETENTOON STELLING „AVES'. In bijlage no. 191 schrijven B. en W.: De Vefeeniging van pluimveeliefheb bers „Aves" voor Alkmaar en Omstreken verzoekt bij haar aan ons gericht adres, d.d. 5 October j.l. haar een subisidie van 50.te verleenen voor het organisee- rer van een tentoonstelling van pluim vee en konijnen te Alkmaar op 25—27 December a s. In vorige jaren ontving de Vereeniging voor geioemd doel ook een gemeentelijk subsidie, in 1923, 1924 en 1925 50.en in 1928 100.—. Wij stellen Uwe Vergadering vóór het verzoek ook thans in te willigen en aan !do Vereeniging van pluimveeliefhebbers „Aves" voor Alkmaar en Omstreken een subsidie van 50.te verleenen voor een op 25—27 December a.s. te houden tentoonstelling en de beschikbaarstel ling van dit bedrag bij suppletoire be grooting te regelen. SUBSIDIEERING R.K. BEWAAR SCHOOL-ONDERWIJS. Het bestuur van de r.k. bewaarscholen al- bier heeft verzocht om alsnog uit de gemeen tekas vergoed te krijgen de kosten van eerste inrichting van elk der onder zijn beheer staande scholen voor voorbereidend lager on derwijs, t.w. de St. Josephbewaarschool aan de Laat en de St. Theresiabewaarschool aan de Koornlaan, en wel voor elke school 7500 of te zamen 15000. Voor wat betreft de St. Josephbewaar school kunnen wij geen vrijheid vinden U voor te stellen het verzoek in te willigen, om dat noch tentijde van de eerste inrichting van die school, noch ten tijde van de extra aanvulling van den inventaris in verband met een plaats gehad hebbende verbouwing van de school een regeling bestond, krach tens welke de gemeente voor het aangegeven doel gelden beschikbaar kon stellen. De des betreffende verordening (zie Gemeenteblad nr. 1008) is eerst later en wel op 1 April 1926 in werking getreden. De eerste inrichting van de St. Theresiabe waarschool aan de Koornlaan had plaats omstreeks Januari 1928, toen de school werd geopend. Het schoolbestuur had toentertijd dus de bevoegdheid aan de gemeente vergoe ding van de kosten van die eerste inrichting te vragen, doch heeft zulks niet gedaan in de veronderstelling, dat het deze uit eigen mid delen zou kunnen betalen. Dit laatste bleek intusschen achteraf niet het geval te zijn en het bestuur verzoekt daarom thans alsnog die kosten van de gemeente vergoed te krij gen. Wij hebben daartegen geen bezwaar en achten, gezien de bedragen, die de gemeente voor hetzelfde doel ter beschikking van an dere bijzondere schoolbesturen heeft gesteld, het voor de St. Theresiabewaarschool ge vraagde bedrag van 7500 niet onredelijk. De vergoeding zal intusschen beperkt behoo- ren te blijven tot de werkelijk gemaakte kos ten, die het bestuur zal moeten aantoonen door inzending van een rekening en verant woording met de noodige bescheiden. Na ac- coordbevinding zullen wij het juiste bedrag der vergoeding kunnen vaststellen, waarbij wij echter het bedrag van 7500 als een maximum zullen aanmerken. Onder overlegging van de adviezen van de Commissiën van bijstand voor het Onderwijs en voor de Financiën stellen B. en W. den Raad voor het desbetreffende besluit te ne men. van de wcdderegeling voor den Commis saris van Politie een uitzondering te maken. Wij stellen U mitsdien vóór den Burgemeester te machtigen aan den Commissaris der Koningin te berichten, d.-wt eene verhooging van de jaarwedde van den Commissaris van Politie om de genoemde reden Uwe instemming niet kan verwerven. VERZOEK VAN DE VEREENIGING VOOR VOLKSHUISVESTING „ALKMAAR" OM MEDEWERKING VOOR DEN BOUW VAN 28 ARBEIDERSWONINGEN EN 2 WINKELHUIZEN. B. en W. schrijven in bijlage no. 180: Naar aanleiding van het in uwe vergade ring van 16 April j.l. om bericht en raad in onze handen gestelde adres van de Vereeni ging voor Volkshuisvesting „Alkmaar" d.d. 3 April j.l. hebben wij ons opnieuw met het bestuur in verbinding gesteld om te trachten, ten aanzien van den bouw van 30 woningen, waarop ons voorstel d.d. 24 Maart 1931, bijl. 55, betrekking had, alsnog overeenstemming te bereiken. Bij het onderhoud, dat wij met het bestuur van genoemde vereeniging heb ben gehad is ons evenwel gebleken, dat zij in de door haar ingediende plannen geen wijzi- JAARWEDDE COMMISSARIS VAN POLITIE. B. en W. schrijven in bijlage No. 192: Bij den Minister van Justitie is in overweging een advies van den Direc teur van het Centraal Bureau van voor bereiding voor Ambtenarenzaken, om de jaarwedde van den Commisaris van Po litie alhier te herzien op de wijze, als in den voor U ter inzage gelegden brief, d.d. 5 Juni j.l., van den Commissaris der Koningin in deze provincie nader is aan gegeven. In dien brie fwordt tevens, op verzoek van den Minister de Burgemeester uit- genoodigd Uwe Vergadering omtrent ge noemd advies te hooren en den Commis saris der Koningin vervolgens met bet gevoelen van Uw College in kennis te stellen. Aangezien Uwe Vergadering er wel licht prijs op zal stellen met betrekking o teze aangelegenheid de meening van te kemien- deelen wij U me- ^at' naar het ons voorkomt, de tijds- 811 tIians niet toe'aten tot verhooging van salarissen over te gaan en er geen aanleiding is, ten aanzien ging wenscht te brengen. Wel is inmiddels door het weer voor U ter inzage gelegde adres van het bestuur geen prijs stelt op een bijdrage in de exploitatie, zoodat de vereeniging uitsluitend voor den aankoop van den grond en den bouw der wo ningen op de financieele medewerking der gemeente, in den vorm van toekenning van een door hypotheek gedekt voorschot, een be roep doet. Het bestuur en ons college gaan, zooals bij het onderhoud duidelijk bleek, van een ge heel tegenovergesteld standpunt uit. Het be stuur acht het noodig, voort te gaan met den bouw van eenvoudige woningen in den trant, waarin zij vroeger reeds meer heeft ge bouwd. Het beroept er zich op, dat in den te- genwoordigen tijd voor een groote groep personen behoefte bestaat aan eenvoudige woningen, die geen hoogere huur vorderen dan 4.50 per week. Zou de vereeniging in de gelegenheid worden gesteld het door haar ontworpen bouwplan uit te voeren aan de verlengde Uitenboschstraat, dan zou zij aan sluiting krijgen aan andere woningen der vereeniging, die eveneens 4.50 {ter week aan huur opbrengen. Het bestuur beoogt dus slechts voortzetting van den bouw van het ter plaatse reeds aanwezige woningtype. Het zou zich de keuze der huurders geheel willen voorbehouden en ook om die reden geen bijdrage in de exploitatie wenschen, om dat daaraan de voorwaarde verbonden is, dat gelijktijdig eenzelfde aantal krotwoningen moeten worden opgeruimd, waarvan de be woners dan zeer waarschijnlijk in deze wo ningen zouden moeten worden onderge bracht. Ons College gaat er van uit, dat dit wo ningtype niet meer aan de eischen van goede volkswoningen voldoet. Zoo is er slechts één woonkamer in ontworpen, terwijl de nieuwe re woningtypen alle twee kamers bevatten. Al moge het zijn, dat velen gaarne zich met een woning als door het bestuur geprojec teerd zouden tevreden stellen in de tegen woordige tijdsomstandigheden, naar onze meening ligt het niet op den weg der ge meente, met dergelijke wenschen rekening te houden. Immers zij, die in een goede volks huisvesting een belangrijken factor zien voor de ontwikkeling van het algemeene bescha vingspeil; kunnen niet er toe medewerken, dat bij nieuwbouw een woningtype wordt ge kozen, dat niet beantwoordt aan wat ook in deze gemeente in de laatste jaren van een goede arbeiderswoning wordt gevorderd. Men moet voor een aangelegenheid als deze zich niet te zeer laten beïnvloeden door de economische omstandigheden van het oogen- blik, omdat de woningen ook voor latere ge slachten moeten dienen en men dus thans een beslissing neemt, die voor jaren van in vloed zal zijn. Wij zouden er desnoods, ge lijk wij reeds in bijlage nr. 55 te kennen ga ven, geen bezwaar tegen hebben, dat een achttal van de door het bestuur bedoelde wo ningen werden gebouwd tusschen grootere woningen. Het bestuur bleek ook thans niet bereid, in dit voorstel te treden. Wij zien ons daarom genoodzaakt, ons ai- wijzend advies, opgenomen in bijlage nr. 55, te handhaven en stellen u mitsdien voor, op het daarin bedoelde verzoek afwijzend te beschikken. Een minderheid van ons College wenscht aanteekening, dat zij deze zienswijze niet deelt en van oordeel is, dat, hoe men ook overigens moge denken over de meest ge- wenschte inrichting van volkswoningen, in elk geval niet met grond kan worden be weerd, dat door dezen bouw van een 30-tal eenvoudige woningen, die voor velen, verge leken bij hun tegenwoordige huisvesting nog een belangrijke vooruitgang zouden zijn, het algemeene woningspeil wordt gedrukt. Zij meent integendeel met het bestuur van de vereeniging „Volkshuisvesting Alkmaar", dat dit blok zeer goed past in de omgeving, waarin hot zou worden gebouwd. De meerderheid stelt daar tegenover, dat het hier gaat om een principe ten aanzien van den Volkswoningbouw, waaraan zij niet aarne zou zien getornd, zelfs niet ten be- roeve van een kleine groep woningen. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. De opname in ae rubriek, bewijst geenszins dat de redactie er mede instemt IS ER WERKELIJK HONGER? De Vereeniging voor Evangelisatie in N. Holland „Zaait aan alle Wateren" is op Juli 1931 door de Bestuurderen der Evange lisaties van Uitgeest, Beverwijk, Alkmaar, IJmuiden-Oost, Haarlem en Amsterdam in een gehouden vergadering opgericht, met het doel, om het Evangelie in het koude Noord- Holland te brengen, door de prediking van het dierbaar Woord van God, zoowel door Straatprediking (openluchtsamenkomsten), verspreiding der Heilige Schriftuur, alsmede m zalen voor dit doel aan hun afgestaan. Keeds op Hemelvaartsdag en 2e Pinkster Indien U de fiuldporiën niet geregeld en grondig reinigt, verzamelen zich daarvuil en bacteriën, dte de oorzaak kunnen worden van vele ziekfarv. Alleen met een sterft schuimende zeep als Dobbelmann's vermaarde Co-co-ro-so (Cocosrozenzeep), die daarbij" krachtig reinigt, kan dit vuil volledig worden verwijderd. Prijs per stuk 15 cent, per doos van 12 stuks 11.70 Vwvvwwv^ dag hebben Openluchtsamenkomsten plaats gehad, eveneens werden samenkomsten be legd in de kermisweek te Uitgeest. De Evangelisatie in Beverwijk heeft elke week een Openluchtsamenkomst op Donder dagavond. Het werk der Stads-Evangelisatie in Haar lem is: elke Woensdagavond in de Haarlem merhout om 8 uur des avonds, Zaterdags avonds om 8 uur op de Oude Gracht, bij de Kleine Houtstraat, Zondagavond 5yz uur op het Kennemerplein. Burgemeesters en wet houders hebben welwillend hun toestemming verleend. Of er werkelijk honger is naar de woor den des Levens, kunnen wij het best consta- teeren, daar deze heerlijke boodschap steeds meer de belangstelling schijnt te trekken van de menschen welke geregeld deze openlucht samenkomsten bezoeken. Soms achter een boom verscholen zingen zij de heerlijke Sions Liederen in het boek der Psalmen vervat, mede. Deze zang wordt begeleid met een kof fer-orgeltje en medewerking van kinderen Gods welke het Evangelie van Gods genade zich niet schamen uit te dragen door lied en getuigenis. Waarom zouden wij ons schamen deze heerlijke Boodschap, belichaamd in Joh. 3 16. te brengen? Worden de vijanden van God en Zijn Dienst niet steeds brutaler met hun uitroep: „Waar is ulieder God?" Daarom, mijn brs. en zusters, gij die ge- epen zijt, ais ranken van den Waren Wijn stok, vruchten te dragen, deze oproep tot u gericht: Helpt deze heerlijke boodschap me-- de uit te dragen, door uw hulp en steun. Wat wij noodig hebben, is in de eerste plaats uw gebed, uwe gave, uw hart. Wij behoeven u niet te zeggen, welke heerlijke zegen uwe ziel zal ervaren bij het werk! Hoe ontzettend (hoort gij wel) de achter uitgang der Herv. Kerk in Noord-Holland is, moge blijken uit 'n opgave der predikbeur ten uit de „Alkmaarsche Courant" van Vrij dag 14 Aug. voor Zondag 16 Aug. 1931: 1. Groot-Schermer, geen dienst. 2. Heer-Hugowaard, geen dienst. 3. Limmen, geen dienst. 4. Noord-Scharwoude, geen dienst. 5. Oudkarspel, geen dienst. 6. Oudorp, geen dienst. 7. Ursem, geen dienst. 8. Oterleek, geen dienst. 9. Oude Niedorp, geen dienst. 10. Warmenhuizen, geen dienst. Wel mijn broeders en zusters, dringt de roep niet tot uw hart, bij deze gegevens? Het bestuur der Vereen. „Zaait aan alle Wateren", is samengesteld als volgt: H. van Doorn, voorzitter, Snaarmanslaan 85, Alk maar; W. Akse, 2e voorzitter, Koningstraat 155, Beverwijk; P. Hoekstra, penningmees ter, Albert Cuypstraat 36, IJmuiden-Oost; A. J. Visser, commissaris, Gerard Doustraat 65, IJmuiden-Oost; P. Masée, secretaris, Ged. Schalkburgergracht 17, Haarlem. Onze plannen zijn nu vastgesteld om een Zendingsauto aan te schaffen, om op Zater dag de verschillende plaatsen te bezoeken, om des Zondags de heerlijke boodschap van Gods liefde en goedheid uit te dragen: Komt, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u ruste geven voor uw hart en leven". Wie geeft ons een goed orgel voor dit werk? Het mag een gebruikt zijn! Maar met een helderen toon. Voor den Zendingsauto is circa 3000 noodig. Wie helpt ons aan dit bedrag? Of wie stelt ons een auto ter beschikking? Komt, wie helpt mede, dit heerlijke werk te steunen? De gelden en gaven kunnen aan genoemde bestuurderen gezonden worden. Ook zijn wij gaarne bereid dezen oproep persoonlijk nader toe te lichten. Alles wordt verantwoord in de plaatselijke bladen vanwaar de gaven binnenkomen. Namens het Bestuur: P. MASEE, secretaris. „HULP VOOR ONBEHUISDEN". De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" deelt aan belangstellenden mede, dat het ge middeld aantal per dag door haar verstrekte nachtverblijven en verpleegdagen thans over de 800 bedraagt, d.w.z. per dag 150 meer dan in een „gewoon" jaar als b.v. 1928. Tegenover deze aanmerkelijke en niet te vermijden stijging stond, jammer genoeg, geen vermeerdering der inkomsten. Reeds 1930 veroorzaakte 'n tekort van 14.056.04, no. 207. een tekort, dat sindsdien alweer belangrijk toenam. Dit groeiend deficit brengt de Vereeniging in zulk een lastig parket, dat, tenzij de toe stand zich ten goede wijzigt, het wel onver mijdelijk zal zijn, beperking der hulpverlee ning in ernstige overweging te nemen. Vóór en aleer echter tot zulk een droevig en fataal uiterste te vervallen, doet de Ver eeniging een krachtige poging om juist ook in dezen benarden tijd althans haar heil zaam werk onverkort te kunnen bl ven vol houden. T Daarom vraagt zij thans allen, die „Jon ker" een goed nart toedragen en dat doet immers ieder! om hunne medewer king, steun en hulp. Moge deze noodkreet, die luide roept om noodgaven, ten spoedigst een algemeen en gunstig gehoor vinden! De gi ronummers der Vereeniging „Hulp voor On behuisden" (Oud-Buitengasthuis, 2e Const Huygensstraat 35, Amsterdam (W) zijn: Postgiro No. 32534; Gem. giro A'dam V Hoogachtend, G H. HONING, Hoofd-directeur der Ver. „Hulp voor Onbehuisden". DANKBAAR, DOCH NIET VOLDAAN. Wij zijn er van overtuigd, dat wij hande len in den geest van honderden leden van den Bond, als wij, na onze critiek, Regee ring en Kamer openlijk dank brengen, voor wat dezer dagen tot stand is gebracht voor de Mob. Slachtoffers. Dankbaar zijn wij, want, hoewel de tot stand gekomen wet door niemand afdoende genoemd kan worden, willen wij toch niet blind zijn, voor bet goede, dat zij bevat. Zeker, gaarne, zeer gaarne hadden wij ge zien, dat Regeering en Kamer nog een stap verder waren gegaan en de rechten van de werkelijke Mob. Slachtoffers volledig en op een behoorlijke wijze in de wet hadden vast gelegd; wij achten dit voor alles noodzake lijk en betreuren zeer, dat dit niet is gebeurd, maar. dit wil niet zeggen, dat wij het goede dat Minister Deckers tot stand heeft weten te brengen, niet weten te waardeeren. Waar de Mob. Slachtoffers geen onrede lijke menschen zijn, meenen wij dan ook aan allen, die aan de tot stand gekomen verbete ring hebben meegewerkt een woord van dank te moeten brengen, hetgeen wij dan bij dezen doen. Wij zijn dus dankbaar, doch niet voldaan Dat wij niet voldaan zijn, is niet omdat wij onredelijke eischen hebben, maar is veeleer oorzaak, dat de Regeering hen die werkelijk Mob. Slachtoffer zijn, nochthans onthoudt, waarop zij recht hebben. Dit grieft ons en de Kamer zal dit, na de ernstige besprekingen, die deze week in de Kamer aangaande deze zaak z n gehouden, zeker ook begrijpen. Wij zullen dan ook niet mogen rusten, al vorens volledig recht is gedaan. Onze actie zal moeten worden doorgezet, op gevaar af, dat menschen die zelf hun plicht in deze niet kennen, ons optreden zullen misprijzen, zij het dan ook maar om de aandacht van eigen tekortekomingen af te leiden. Wij wenschen er echter het Nederlandsche Volk met nadruk op te wijzen, dat wii geen onredelijke eischen stellen, nog zullen beplei ten. Onze actie zal onmiddellijk gestaakt wor den, zoodra volledig recht is gedaan. Met hetgeen de Regeering thans aanbiedt, kan dit zal ieder ingewijde wel duidelijk zijn geen genoegen worden genomen. Het zou zijn in strijd met de eer van elk slachtoffer der Mobilisatie. Hoogachtend, Het Bestuur van den Bond van Mobilisatie-Invaliden en van hun ne Nabestaanden. P. DE BOER, Voorzitter ter en als het 's winters slecht men maar weer op gunstiger rwultaJ100!* den zomer. In dat cirkeltje draait L van rnnH /Wh daaraan 1/nmt ITia-. rond, doch daaraan komt eens\'cn vergadering van de Prov. Commi^f». Veiling heeft dit ongetwijfeld becren.Ult heeft nu besloten te trachten regeering en te verkrijgen. Als men dit versla^ 0nlUtl oogeu krijgt, zullen de heeren hun aw- reeds bij den minister hebben afgeCa ti( audiëntie heeft n.1. Maandag iq Oet gens plaats gehad) en zullen zii du<? "l0r" wenschen hebben kunnen kenbaar mak* T vragen slechts weinig voor het ood-c vragen n.1. rentelooze voorschotten en Mijnheer de Redacteur. Jen sterke stoorder maakt het ons in den laatsten tijd vrijwel onmogelijk om draadloos uitgezonden koersen op te nemen. Wil stoorder zich met ons fn verbin ding stellen om na te gaan hoe de sto ring kan worden opgeheven? Hoornsche Crediet en Ellectenbank. (Wij hebben, vooral 's morgens bij het opnemen van berichten, eveneens last van een sterke storing. Red. Alkm. Crt.) DE LANGENDIIKER GROENTE VEILINGEN. Als er één streek is, waar de gevolgen van de economische crisis diep worden gevoeld, is het ongetwijfeld Langendijk. Daar leeft men van de eene hoop in de andere, maar geen enkele gaat in vervulling :in den zomer hoopt men op betere uitkomsten van den win- handelspolitiek voor de toekomst. Nu nvIiÜ* vele bouwers geld hebben, want de midd/u om in hun noodzakelijkste levensbehoeften voorzien, ontbreken. Sommigen zijn reed* Jr dergegaan, anderen staan aan den rans, den ondergang. Verschillende doen wat ze kunnen, doch de geldmiddel?1 van de meeste zijn aan zeer beperkte eren! gebonden. Moge de regeering beseffen hr! allernoodzakelijkst het is, dat overheidstiT niet kan uitblijven. De afgeloopen week heeft dit weer *.i duidelijk gedemonstreerd. Al zijn de aardan. pels niet slecht in prijs, de aangevoerde W veelheden zijn zoo gering, dat de prijs vim geen invloed is op de financieele uitkomst? Voor Schotsche muizen kon 7.20—/ 7 <2: worden gemaakt; groote brachten ruim j op. Drielingen werden verkocht tegen station! naire prijzen 7—8. De verwachting dat door meerdere vraag naar pootaardappei8 de prijzen zouden stijgen, is niet in vervul! ling gegaan. De aanvoer beliep 3 spoonv* gens. Er werden deze week nog enkele partijen boswortelen aangevoerd, die niet meer dan I 1.50—1.70 opbrachten per 100 bos Losse wortelen liepen ook nog in prijs ach. teruit. Slechts eenmaal werd meer dan 2 gemaakt. Overigens lagen de noteerin«n tusschen 0.80—1.90 per 100 K.G. In >t geheel bedroeg de aanvoer ongeveer 5 spoor, wagens. we hoorden verschillende bouwers Wagtu over het verloop der bloemkoolprijzen. Op 4*. bloemkool was nog menige hoop gevesW In tegenstelling met verschillende vorige ja! ren stond de bloemkool best: weinig draaieia mooie kwaliteit. De warme dagen deden in tusschen wat schade aan de laatste en deden den aanvoer sterk toenemen, ook in' andere tuinbouwstreken. De prijzen zakten met den dag in en al spoedig kon de allermooiste nog nauwelijks 3 per 100 stuks opbrengen en later nog geen 2. Wat er dan voor twee* de soort gemaakt werd, is te begrijpen: die was zoo goed als onverkoopbaar. Zaterdag b/^en aan de Broeker veiling 0.70 op! In totaal werden 110000 stuks aangevoerd. Met de andere koolsoorten liep het weer denzelfden weg als den laatsten tijd gewoon te was. Meermalen kwam het voor, dat par- tijen onverkoopbaar bleken, althans aan de veiling geen kooper konden vinden voor 0.60 per 100 K.G. Voor de allermooiste roode kool (doch van dezulke komen er maar weinig partijen) kon van 2.20—2.50 ge- maakt worden. De grootste echter konden nauwelijks 60 cent opbrengen en minder groote brachten een paar dubbeltjes meer op Aan roode kool werden in de afgeloopen Weet 18 spoorwagens aangevoerd. De gele kool kon zelfs over 't algemeen nog niet de prij zen opbrengen, die we van de roode noteer den. Aan de veiling van den Noordermarkt- bond was de hoogste prijs, deze week besteed, 1Overigens lagen de noteeringen tusschen 0.60—0.80 en vonden sommige partijen geen koopers. Te Noord-Scharwouae kwamen nog prijzen voor van 1.30 voor de meest gezochte grootte en kwaliteit De totaal-aan- voer bedroeg 11 spoorwagens. Van de witte kool zijn er slechts een paar partijtjes verkocht voor 0.70 per 100 KG. Overigens bracht alles 0.60 op of bleef on verkochte. Zelfs voor Deensche witte was geen belangstelling; zij moet voor 0.80— 1 worden van de hand gedaan. Dat dJ voorraden beginnen te slinken, bleek wel uit een verminderden aanvoer, n.1. 24 spoor wagens. De uienaanvoer was nog vrij groot, g.1.18 spoorwagens. Ofschoon de kwaliteit rea dit product goed is, is de prijs onbevredigend- Gewone uien liepen op 't laatst der week iets op en kon te Noord-Scharwoude in maximum 3 worden gemaakt en te Broek 3.10. Grove uien werden ook een paar dubbeltje* duurder betaald met 2.80—3. Drielin gen bleven vrijwel op het oude peil van 210 2.50, terwijl ook voor nep een milder' stemming aan den dag trad, zoodat Zater dag te Broek 4.60—5.20 en te Noord- Scharwoude 4.50—5.30 werd betaald- De aanvoer van slaboonen neemt af, df kwaliteit vermindert, de prijzen houden zich vrij goed. De mooiste golden 20—/ 26; minste kwaliteit bracht 14—17 op. Aafl beide veilingen beliep de aanvoer 900Q Ky Voor bieten was weinig vraag met gevolg lage prijzen. De hoogste was 2, de laags" 0.30! D(3 OOLI.JKI) OHSTHRS M 219. Natuurlijk raken ze dadelijk aan het spelen. En Theo zite vol belangstel ling toe, hoe Oscar zijn mooien electri- schen trein over de rails laat suizen, en stoppen bij een stationnetje. 220. En wat een malle kunsten de Oesterjongen niet uit met den harlekijn, waaraan Theodoor to* .^1 verre n' -ts geen aardigheid had- zie je: mooi speelgoed heki>en1,,inO iets heel anders dan er leuk mee speioo»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1931 | | pagina 6