JCeck d Schooi ïïucQecÜjfa, Sta^ JiacMêeckhten crisisinvoerwet. 8 Brieven uit de Hoofdstad T weehonderdvijjüg kippen ver brand. Te Akkerwoude zijn afgebrand de boeren- ftuizinge eigendom van en bewoond door r. J. Reitsma en een onbewoond huis van rv d. Werf. Bij den eersten brand kwamen hon derd jonge hennen en een nieuwe kunstmoe der met 1'50 Noord-Hollandsche blauwe hen nen in de vlammen om. Spoedige behandeling in de Eerste Kamer verzocht. De Chr. Boeren- en Tuindersbond in Nederland, het Kon. Nederl. Landouw- Comité en de Kath. Nederl. Boeren- en Tuin dersbond hebben gisteren een verzoek gericht tot den president van de Eerste Kamer om te bevorderen, dat wegens den 'kritieken toe stand van de veehouders- en gemengde land bouwbedrijven het wetsontwerp houdende toekenning van de bevoegdheid tot het tijde lijk treffen van maatregelen ter beperking van den invoer van goederen zoo spoedig mo gelijk door de Eerste Kamer in openbare be handeling worde genomen. PRODUCTIEBEPERKING IN DE STEENINDUSTRIE. Naar het Hld. verneemt, wordt sterke pro ductiebeperking in de steenindustrie over wogen en worden besprekingen gevoerd tus- schen de ringovenfabrikanten om dit onder deel van de steenindustrie stop te zetten. In geval tot deze stopzetting wordt besloten, zullen -naar schatting 4000 arbeiders werk loos worden. Of ook tot inkrimping van productie aan de vlamovenfabrieken zou moeten worden overgegaan, is voor een groot deel afhanke lijk Van de beslissingen, die rijk, provincie en gebeenten nemen ten aanzien van wegen verbetering en wegenaanleg. Beperking van deze waken zou ook voor de vlamovenin dustrie funest zijn en werkloosheid van dui zenden arbeiders tengevolge hebben. VERDUISTERING. Een bedrag van 40.000. Kas sier gearresteerd. Een bankinstelling in Den Haag, de firma Heldring Pierson, Korte Vijverberg 3, heeft bij de politie aldaar aangifte gedaan van door haren kassier gepleegde malversa ties/aangifte bij de politie heeft gedaan. Deze, zekere L., is daarop in zijn woning gearresteerd en op het hoofdbureau van po litie opgesloten. Het bedrag der verduisteringen beloopt ruim 40,000. De firma Heldring en Pierson, bij wie L. reeds meer dan 25 jaar in dienst was, zou aanvankelijk van de malversaties geen aan gifte hebben willen doen, doch de maatschap pij, waarbij de firma verzekerd was, drong op justitieeie vervolging aan. L. heeft aanstonds een volledige bekente nis afgelegd. De verduisteringen zouden over een lang durig tijdperk loopen en niet eerder ontdekt zijn, doordat de man het volle vertrouwen van zijn patroons genoot. Kort geleden is hij bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum door het volledig personeel der firma gehul digd, waarbij hem namens de drie firmanten o.m. een gouden legpenning met inschrift werd aangeboden. Vooralsnog is het een raadsel, hoe L., die een vrij hoog salaris had, tot deze malversa ties is gekomen. De verduistering werd Vrijdag ontdekt bij een van de plotselinge kascontroles, die de directie gewend is te houden. Omtrent de wijze waarop de malversaties zijn gepleegd, vernemen wij nog, dat de pro curatiehouder steeds van te voren had gewe ten, wanneer er accountantsonderzoek zou plaats hebben. Door middel van chèques op de Nederlandsehe Bank zorgde hij dan steeds, dat zijn kas klopte, en na de controle werd het geld weer bij de Ned. Bank terug gestort. Op deze wijze heeft hij langen tijd zijn manipulaties weten te verbergen. Bij het onderzoek is komen vast te staan, dat L. gespeculeerd heeft. DE KERSTGROET VAN DE KONINGIN In het algemeen programma. De rado-rede, die de koningin op den Eer sten Kerstdag zal houden, zal deel uitmaken van het algemeen programma, dien dag te verzorgen door de N. C. R. V. De uitzen ding uit het paleis zal ongeveer een uur du ren en voor en na de rede zal gewijde zang ten gehoore worden gebracht. KORTE BERICHTEN. Tot Nederland's gezant in Mexico is be noemd mr. J. E. H. baron van Nagell. Zaterdag omstreeks vier uur werd nabij de brug over 't Merwedekanaal geschoten of gegooid naar den trein van Amsterdam naar Weesp. Een ruit werd verbrijzeld. Woens dag te voren was iets dergelijks geschied. De 51-jarige caféhouder Weghorst uit Borne had dezer dagen het ongeluk met zijn gezicht op een rechtopstaande stok te vallen, waardoor hij een zoodanige verwonding kreeg, dat hij Zondag ten gevolge hiervan is overleden. Te Nijmegen overleed, 78 jaren oud, de gep. luit.-kol. van het N.-I. Leger E. C. Houbolt, die van 18771879 en van 1889 1891 deelnam aan de krijgsverrichtingen in Atjeh. In een conferentie van vertegenwoordi gers der gemeente Enkhuizen met de regee ring en adviseurs voor de werkverschaffing is bepaald, dat Zuiderzee-visschersknechten ook thans nog hun bedrijf zullen kunnen voortzetten met steun van de gemeente. Te Delft is Zondagavond, terwijl de be woners naar de kerk waren, ingebroken in de woning van den heer C. Suttorp aan de Bui- tenwatersloot en een bedrag van ongeveer 200 aan contanten gestolen. Om met meer kans op succes de smok kelarij aan de Duitsche westgrens (dus de grens NederlandDuitschland) te bestrij den, wil de Duitsche regeering speciale be looningen geven aan grensbeambten bij bij zonder groote prestaties. Burgemeester De Vlugt heeft gistermid dag op het stadhuis te Amsterdam de Paleis- Raadhuiscommissie geïnstalleerd. Een vijftienjarige loopknecht uit Velzen en werkzaam te Bloemendaal, is gisteren met 150, die hij voor zijn patroon had geïnd, er vandoor gegaan. De kerkeraad der geref. kerk te Goes heeft besloten tot aanleg van een ziekentele- foon. Voetbal. Het programma voor Zondag a.s. De „Sportkroniek" vermeldt voor Zondag a.s. het volgende programma: Afdeeling I. lc klasse. West-Frisia—Hermes-D. V. S. H. V. V.-R. C. H. 't Gooi—H. B. S. K. F. C.Ajax. SpartaStormvogels. 2e klasse A. V. V. A.—D. W. S. Haarlem—W. F. C. H. R. C.—A lcmaria Victrix (J. M. H. Broeksmit) Z. V. V.Kinheim. De SpartaanBloemendaal 2e klasse B D. E. C.Zeeburgia. T. O. G.Zandvoort. Velox—E. D. O. B. F. C.—A. F. C. BaarnHercules. 3e klasse A De KennemersO. S. V. MeervogelsZaand ijk. K. V. V.Assendelft. Q. S. C.—Holland-ia. 3e klasse B. S. D. W.Rapiditas. D. S. V.—D. J. K. OosterparkD. W. V. De Zeemeeuwen—Z. R. C. Schoten—O. V. V. O. 4e klasse A. D. T. S.—Purmersteijn. Vrone—Verkade. E. V. C.—Uitgeest. 4e klasse B. W. M. S J. O. S. SchinkelihavenR. C. A. ZaanlandiaAhrend's V. C. HeemskerckA. D. W. Reserve 2e klasse A. Alcmaria Victrix 2—K. F. C. 2 Blauw-Wit 3—De Volewijckers 2. W. F. C. 2—D. E. C. 2. Reserve 3e klasse A. Hollandia 2—O. S. V. 2. 7 F C 3O S G 7 Alcmaria Victrix 3-W. F. C. 3. (J. H. v. d. Stadt). Afdeeling II. Ie klasse. Blauw-Wit—A. D. O. FeijenoordZ. F. C. V. S. V.—Xerxes. H. F. C.-D. F. C. V. U. C.Hilversum. Afdeeling III. Ie klasse. Z. A. C.Tubantia. Go aheadRobur et Velocitas. Enschede—Vitesse. A. G. O. V. V.—P. E. C. WageningenHeracles. Afdeeling IV. Ie klasse. L. O. N. G. A.—Bleijerheide. N O. A. D.—M. V. V. N. A. C.Eindhoven P. S. V.Willem II. De Valk—B. V. V. Afdeeling V. Ie klasse. Velocitas—G. V. A. V. F. V. C.Be Quick. Leeu wa rdenVeenda m Langs de N.H.V.B.-velden. Onze medewerker schrijft Nauwelijks is het half December of de eerste kampioen is reeds bekend! Is dit niet het schoonste bewijs dat tot op heden een goed voetbal-seizoen-gedeelte aan ons is voor bij gegaan? Er zijn dan ook maar weinig voetballooze Zondagen geweest en het feit dat in een afdeeling van acht clubs na der tien voetbal-dagen de eerste kampioen reeds aangewezen kon worden, is stellig een uni cum! Wie de gelukkige is? Niemand meer of minder dan Texel I, de stoere eiland-bewoners die het vorige seizoen ook reeds een pracht kans maakten, doch ten slotte de eer aan Spar ta uit Schagen moesten laten. Heeft het het vorige seizoen tusschen deze beide clubs ge ducht gespannen en bracht slechts op net allerlaatste moment nog een loopend protest de beslissing, thans ging het in deze afdee ling heel wat gemakkelijker en hoewel er nog twee te spelen wedstrijden op het program ma staan van Texel, is de beslissing reeds ten gunste van haar gevallen, zoodat we het vol gende seizoen Texel I in den grooten K.N.V. B zullen tegen komen. Misschien tegen onze plaatselijke vereeniging? Het merkwaardige is dat Texel tot op he den over slechts één verliespunt beschikt en dat zij dit kon incasseeren in den eersten wedstrijd van de competitie en thuis tegen B. K-C. I, zoodat het begin niet bemoedigend was, maar ziet Wij wenschen de eiland-bewoners in den grooten K.N.V.B. veel succes toe. IA- In deze afdeeling zitten K.V.V. II en I V.V. I nog steeds tevergeefs op elkanders misstap te wachten. Elk voor zich nam het zekere voor het onzekere en terwijl K.V.V II op eigen terrein met 5—2 van Hollandia III won, klopte I.V.V. I Z.V.V. III in eigen huis ■nef 72. Z. F» C. IV schoot geweldig uit haar slof en bracht West-Frisia III in Enk huizen een 8O-nederlaag toe. Westzaan I verloor van Assendelft met 5—2. De stand der leiders is thans: I- V V I 12 11 O 1 71—19 22 K. V. V. II 12 11 0 1 45—13 22 1 B. Ondanks het feit dat onze plaatse lijke vereeniging „Alkmaar" wegens lerrein- afkeuring vrij was van spelen, was het toch een gelukkige dag voc haar, daar M. F. C. I Andijk I in eigen huis een punt afhandig maakte (33). Beiden 1 <teed weer iroeH werk en speelde uit tegen Purmersteyn II gelijk 22, terwijl W. F C- IV Z.F.C. V met een 103-nederlaag naar huis zond. De stand is thans: Alkmaar I 10 8 1 1 -J21 17 Andijk I 11 5 4 2 3322 14 W. F. C. IV 10 6 1 3 3823 13 R. C. Z. I 10 5 2 3 36—23 12 M. F. C. I 9 3 2 4 23-19 8 Bergen I 11 2 4 5 2639 8 Purmersteijn II 9 2 3 4 1725 7 Zaandijk II 8 2 2 4 1024 6 Z. F. C. V 8 116 10-23 3 1 C. Zonder te spelen werd Texel I kam pioen, daar N. Niedorp I Succes I met een flinke 51-nederlaag naar huis zond. Wie- ringerwaard I conserveerde Helder III met 8—1. De volledige stand is thans: Texel I Succes I N. Niedorp I B. K. C. I W. Waard I H. R. C. III Helder II! Succes II 12 12 11 12 10 10 12 9 0 3 3 5 5 7 10 54-15 38—17 42—25 38—18 29—34 23—35 18—55 13—57 23 17 15 13 10 6 3 1 2B. De Alkmaarsche Boys kwamen weer eens aan spelen toe en hadden het schijn baar niet verleerd, daar Schoorl I in eigen huis een gevoelige 92 klap werd toege bracht. C. S. V. I kwam niet zoo gemakkelijk aan een zege. Nadat zij eerst reeds had achter gestaan, wist zij kort voor het einde toch nog van Uitgeest II met 4—3 te winnen. K. V. V. III verloor thuis van Q- S. C. III met 10 en Alcmaria IV won van D. T. S. II met 3—1. C. S. V. I K. V. V. III Q. S. C. III Alkm. Boys I Alcmaria IV Uitgeest II Schoor! I D. T. S. II Vrone II 11 11 11 6 10 8 9 10 8 9 7 6 6 4 3 3 1 0 36—15 39—16 35—19 45— 8 28—35 21—26 40—33 12—64 7—49 19 14 13 12 10 8 6 2 0 3 B. In deze afdeeling is de titanenstrijd ge streden, en wel op het terrein van „Alkmaar" aan de Westerweg. De wedstrijd Alkmaar li aan den Westerweg. De wedstr. Alkmaar II- drie clubs vrijwel gelijk konden komen. Door een 32-overwinning wisten de Boys reser ves hun ongeslagen positie voorloopig nog te bewaren en zagen deze in het gelijke spel Uitgeest IIIC. S. V. II (3—3), nog even versterkt. Deze Alkmaarders hebben nu een pracht kans. daar reeds tegen de beide can- didaten „uit" is gespeeld. De stand is thans: Alkm. Boys II Alkmaar II Uitgeest III K. S. V. I Bergen II C. S. V. II Alcmaria V D. T. S. III 50- 8 44—15 24—18 22—27 32—29 20—20 14—42 11—58 In 4 E noteeren we nog Uitgeest IV Vrone III 3-0, Bergen III—C. S. V. III 8—0 en K. S. V. II—Schoorl II 22. 8 S 7 9 9 7 7 9 0 0 2 1 0 1 0 0 nog Bridge. Wedstrijd >e Warmenhuizen. Gisteravond had te Warmenhuizen in het Veilingscafé van den heer Wit een zeer geani meerde bridge-wedstrijd, waaraan door 14 daartoe uitgenoodigde paren werd deelgeno men. De onevengroep van 7 paren bestond uit Warmenhuizerspelers, de even groep uit spe lers buiten de plaats: 3 paren uit Noord- scharwoude, 2 paren uit Broek op Langen dijk en 2 paren uit Alkmaar. De commissie van voorbereiding had alles uitstekend gere geld. Na eenige uren van vlot en prettig spel de stemming was zeer goed was het resultaat als volgt Onevengroep. 1ste pr. de heer Dr. v. Hes teren en C. Rijk; 2e pr. de heeren P. J. Pronk en K. Wit. Evengroep. 1ste prijs de heeren C. Geus en G. C. v. Ginkel te Alkmaar; 2e pr. de heeren P. v. d. Molen en C. Smit te Broek op Lan- gendijk. De priizen bestonden uit kunstvoorwerpen. Zoowel van de zijde der Warmenhuizers als van die der gasten werden hartelijke woorden gesproken. Een interessant spel uit dezen wedstrijd was het volgende: A. Sch. b. en 6 harten h. 9.5. Klaver a h v b 10.9.7.2. B. sch. 10, 8, 3, 2, harten a 6. 4. ruiten b 10, 8, 3, 2, klaver 8. C. sch. a. v 9, 7, 4, harten b 7 ruiten a h 7, 4 klaver 5, 4. D. sch. h 5 harfen v. 10, 8, 3, 2 ruiten v 9, 6, 5, klaver 6, 3. Op dit spel werd door A en C verschillen de malen klein slam geboden in klaver. Het werd gehaald doordat B met harten aas uit kwam, waardoor A zijn hartenheer maakte. Zijn derde harten en tweede schoppen kon hij kwijt op ruiten a. h. van C. Toen dit spel te gen het Alkmaarsche paar werd gespeeld, werd uitgekomen met schoppen, waardoor het spel ldown ging, want A verloor zijn hartenheer. Ook werd op dit spel, éénmaal 5 klaver geredoubleerd gespeeld en gehaald. KUNST met een Groote K. Sinterklaas bij de Studenten. Een hoofdstedelijk evenement op kunstge bied is zeker de tentoonstelling van Jan Sluy ters' levenswerk, welke thans in verband met diens vijftigsten verjaardag in het Stedelijk Museum wordt gehouden. En het ware te wenschen, dat op de een of andere wijze deze alleszins belangwekkende verzameling van Sluyters' werken op tournée zou kunnen gaan, teneinde ook niet-Amsterdammers in de gelegenheid te stellen, te genieten van dit groote talent. Immers zulk een overzicht van welhaast al zijn werken, hier uit musea, daar uit particuliere verzamelingen ter beschik king gesteld, toont niet alleen de omvang rijke productie van den meester, doch even eens op zeer sprekende wijze de verschillende phasen van zijn kunst. Men ziet hier hoe Sluyters werk groeide en hoe in elk stuk weer opnieuw hij zelf zich weet te overtref fen, hoe uit een ultra-modern tijdperk de schilder weer langzaam terugkomt tot hel meer confessioneele en zich daarbij een vol maakt eigen stijl en opzet weet te cultiveeren.. Maar vooral ook hoe hij door de jaren heen zijii veelzijdige talenten weet te ontdooien tot een bewondèrenswaardige virtuositeit. Sluyters heeft zijn kunst een eigen sfeer ge geven, waarin hij mystiek en realisme, na tuur en leven, maar ook perversiteit en raf finement zoo wonderlijk weet uit te beelden En is dat niet de grootste waardeering, welke men een kunstschilder kan toezwaaien? Wat ligt er niet een oprechte devotie in het prachtige portret van Kardinaal van Rossum in kerkelijk gewaad van rood en kant. En welk een groote liefde weet Sluyters in de beeltenissen van zijn ouders weer te geven. Wat zijn niet zijn kinderportretten van een zeldzame ontroering, zijn „Bellenblazen" bijvoorbeeld? Een meesterstuk; het naakte kinderlijfje, de zeepbellen en het blauwe pan netje, waarvoor de minst gevoeligen onwille keurig moeten blijven staan en iets van aan doening zullen voelen. Men krijgt den in druk, dat Sluyters dit alles spelenderwijs heeft vervaardigd en voor ons Amsterdam mers, die hem slechts kennen van Arti, iede- ren middag achter het biljart, is Sluyters' kunst nog brillanter. Wat is het prettig een dergelijke tentoonstelling te hebben, van een schilder, die toch in ieder geval zich zelf ge bleven is, zij het dan onder de invloeden der verschillende perioden. Een die niet is afge zakt naar een ziekelijk snobisme, maar die opbouwt en schept. In geen enkel opzicht nog kan de belang stelling van dee erste dagen, die toch werke lijk bijzonder genoemd kan worden, als vol doende waardeering voor deze Sluyters' expo sitie gelden. Half Amsterdam eigenlijk zou hier heen moeten, allen, die elke week weer uitloopen voor gedrochten van filmkunst, waarvan het element kunst maar zeer betrek kelijk is. Dit moet het Amsterdam zien, dat wel in drommen naar „de Nachtwacht" trekt, omdat dat nu eenmaal hoort. Laten wij niet de veel begane fout weer begaan en onze kunstenaars slechts eeren na hun dood! La ten wij Amsterdammers in droomen naar Sluyters gaan en bewijzen, dat wij de groo ten ook van onze tijden, wel degelijk naar waarde weten te schatten. Een dergelijke waardeering 's Sluyters werk ruimschoots waard. Laten wij ons dankbaar toonen. En wellicht is het mogelijk om dan tegelij kertijd het voddige drukwerkje, dat catalogus als naam draagt ,en dat volkomen uit den geest van het milieu valt, ordinair en grof als het is, wat beter te verzorgen. Ook in zulke kleinigheden kan men zijn waardeering too nen! Ik heb St. Nicolaas gevierd met de studen ten en 80 kinderen van „Jonker", officieel thans „Hulp voor Onbehuisden" genoemd. Het waren niet dezelfde studenten als van de ontgroeningsvertooning, welke ik eenigen tijd geleden op deze plaats heb weergegeven en voor wie men .moeilijk respect kon hebben. Het zijn de U.S.A.-studenten geweest, die „op hun kroeg" dezen prachtigen middag aan de daklooze kleuters hebben bereid. En zij heb ben eer van hun werk gehad. Een voorbeel dige Sinterklaas met partner zetelden op het podium onder een papieren rood-wit-luifel in de zaal, waar anders gekroegjoold en ge feest wordt. Er was melkchocolade en wie in deze omgeving vreemd is, zou zonder meer kunnen aannemen, dat er van andere dran ken of ververschingen hier nooit sprake is. De Sinterklaasliedjes deden niet vreemd aan en men kon zich wanen in het een of an' dere buurtgebouw, waar op Woensdag- en Zaterdagmiddag kinderbijeenkomsten wor den gehouden. Studentensoos was het zeker niet meer. Ik heb evenmin ooit geweten, dat onze studenten beschikken over zooveel pae- dagogische talenten en dat zij in staat zou den zijn, zonder malle verrassingen, zoo'n prachtige stemming te verzorgen voor 80 kin aeren, die door hun leven in het „groote ge zin" toch moeilijker door wat sentiment te pakken zijn dan de spruiten uit de kleine familie, waar practisch meestal alles om hen draait. Het binnenkomen alleen al van den ouden grijsaard, was een meesterstukje op zich zelf. Het was een plechtig moment op de U.S.A.-kroeg toen St. Nicolaas zich onder den „hemel zette en eigenlijk iedereen, ook de grooteren, onder den indruk kwam van dit specifieke oogenblik, waarin de werkelijkheid ons ieder jaar weer even in den steek laat en wij met een prop in de keel ja, zeker, ook de grooten even worden meegesleept naar het wereldje van fantaisie en bekoring. En al zou dit feest ook uit den tijd geraken, het niet meer zoo worden gevierd als vroeger, laten wij toch deze mooie illusie voor onze kinderen laten bestaan. Het is eigenaardig, dat juist deze studentensociëteit, die soort overpeizingen tot gevolg heeft gehad. Ik heb de stem van Sinterklaas op dien druilerigen avond nog vaak gehoord en ik heb de grab belende meisjes met haar witte schorten en fel gekleurde linten in het haar en de knaap jes in hun pilopakjes van het „huis" nog vele keeren in gedachten weergezien. En de schriele stemmetjes, die onder aanvoering van vriendelijke leidsters, zongen, mocht ik evenmin vergeten. Hun oogst van het grab belen lieten zij zien, in haar schorten be waard. De eene had opvallend veel, de andere heel weinig suikergoed weten te vergaren. De meesten boden den studenten nog een peper noot of een kleurballetje aan, die wisten het spelletje goed mee te spelen. Ook toen een der meisjes met een veelzeggend gebaar op de pepernoten in het schortje wees en h£ waren er maar weinig en vertelde die voor der moe weiden bewsard, voor moeder die ip een andere afdeeling van het groote 'huis was ondergebracht en zoodoende niet me" mocht naar Sinterklaas. Het werd een onver getelijke middag en het was eigenlijk jammer dat ons de illusie moest worden ontnomen! Hoe prettig het borreltje in de Senaatskamer met Sinterklaas en Pietermann, die klaar blijkelijk nogal dorstig waren geworden ook heeft gesmaakt en hoe wij hebben gesmuld van de studentenverhalen van Sinterklaas' die vanwege zijn creatie blijkbaar vaak werd' geïnviteerd. Ik had er een anderen kijk op gekregen en mijn oordeel, wellicht wat te fel soms za'" wanneer het gaat om studenten, nog' altijd in de toekomst worden beïnvloed door min bezoek aan het Studenten-Sinterklaasfeest VAN SIEGEN. BERGEN (November). Geboren: Nicolaas PetrL Cornelis Bijl en Maria Burirer Vah tharina Maria, d. van Gerrit p), en Katarina Maria Klein ^endaa; Catharina, dochter van Cornelis D°rne!i4 daal (overleden) en Cathartna «o ^ei>- deren. Adriana Elisabeth 1 Adrianus van Wonderen en M»,?' 3?» sabeth Hommert. AnthoniüsH» kus, z. van Nicolaas Anthoniüs n« 1> berg en Wilhelmina Maria BlomnW^0, Elly Margaretha, d. van Simon p ker en Trijntje Schuit. Bernarduf r hannes, z. van Johan Hendrikus r en Neeltje Visser. Theodorus r 5 nardus Maria, z. van Bernaidus r» dus Hilbers en Martina lar' Fran cisca en Kimman. Overleden or 11 maanden. Elisabeth Gêrtr'u?' Anna Maria Winkel, echtgenoote v Johannes Cornelis Leijen, oud 39 j (overleden te Venraij). Petrus T J^^euwenhuizejli Bloetjes, echtgenoot van Alida Dekk out. 39 jaar. Rebecca Dikker, echtiT' noote van Nathan Neeter, oud 65 jaay" Ondertrouwd Gerardus Jo^ nes Nieuwveen, te Alkmaar en Jenneke Meulenbrugge te Bloemen^' UNIE-COLLECTE. De 53ste jaarlijksche collecte voor de scho len met den biibel heeft 78.014.01 opge bracht» ALKMAARSCHE EXPORTVEILING* ALKMAAR. 14 Dec. 1931. Op de gehouden veiling werd betaald voor: Anft. vie per 100 stuks 0.40—2.30; Bloem®, daler kool per 100 stuks f 0.802,2(1; Bloemkool le s. per 100 stuks 6—14'. Boerenkool per 100 stuks 1.20— 4,40'. Bieten per 100 K.G. 1.60; Gele Kool per 100 stuks f 0.801.70; Groene Kool ptr 100 stuks f 0.802.40; Kropsla per 100 stuks 3.10; Knolselderie per 100 stuks 1f 3.60; Peren per 100 pond 3— Prei per 100 bes 2.60—f 5.90; Roode Kool per 100 stuks 0.80—3.60; Selderie per 100 bos f 1—f 2.30; Spruiten per at 0.30—1! Uien per 100 K.G. 1.60- 5.60; Wortelen per 100 bos 2.60— f (j; Witlof le s. per 100 pond 6—8; Witlof 2e s. per 100 pond 2—4. PURMEREND, 15 Dec. 1931 Op de heatn gehouden weekmarkt waren aanvoer en prij zen als volgt: Kaas. 3 stapels Boerenkaas f 26 per 5C K.G. In totaal 3 stapels wegende 1100 K.G, Handel matig; 1209 K G. Boter f 1.10— 1.25 per K.G. Vee. 506 stuks Runneren, w.o. 346 vette, 6876 cent per K.G.120 Melk-en Gelde- koeien 140f 300, handel stug; 22 Paar den 80200. handel stug; 23 Vette kal veren 1—1.20. handel stug; 185 Nuch tere kalveren, slacht f 8f 31, fok f 1S- 24, handel matig; 488 Vette varkens,voor de slacht 0.300.37 per K.G., haiM vlug; 106 Magere varkens, 818, han del stug; 251 Biggen 6f 10, handel vlug; 395 Schapen 16— f 27, handel stug; 24 Bokken; Kipeieren 44.75; Eend eieren 3.10; Piepkuikens per K.G. 5570 cent per K.G.; 206 Banzen 44.90; 41 Zwanen 5.25. Eierenveiling. 9076 stuks Kipeieren a 3.85.70; 951 stuks kipeieren b 2.50 3.10; 1329 stuks Eendeieren a f 3.30. BROEK OP LANGENDIJK, 15 Dec. '31 Langendijker Groentenveiling. 800 stuks BI. kool le s. 4.308 en 2e s. 1.30 per 100 stuks; 45000 K.G. Roode Kool 0.70 2.80; 11000 K.G. Gele Kool 0.90- 1.50; 15500 K.G. Deensche Witte Kool 0.60—1.60; 15000 K.G. Uien, Uien 5.205.03, Grove Uien 4.90-/ 5.20 en Drielingen 5.105 50; alles per 100 K.G. NOORDSCHARWOUDE, 14 Dec. 1931. 5400 K.G. Uien, Drielingen 5.30—f 5.50, Uien 55.10 cn Grove Uien 4.70— 5; 3000 K.G. Roode Kool (doorschot) 1.50—2; 900 K.G. Deensche Witte Kool 1.40, alles per 100 K.G. BOVENKARSPEL, 14 Dec. 1931. Tuinbouw". Heden besteedde men voorh kool le s. 9.50—16, 2e s. 5-/ 7.50® 3e s. 0.80—2.50; Roode Kool J lf' Witte Kool 1.10; Gele Kool 1.30 en UW 2.40. PURMEREND 14 Dec. 1931. „Afslag- vereeniging Beemster, P urmerend en Omstr ken". Witlof 2—15; Bloemkool J 4- 13 per 100; Roode Kool 0 40—/ - per 100; Witte Kool 1.30 per 100; Savoy Kool 0.80-./ 2.40 per 100; SprjuthJ 30—80 cent per 15 K.G.; Boerekool 20-3" cent per kist, 10 K.G.; Andijvie 10—90 c per kist; Pieterselie 2 per 100 bos; Se;ö>j 3-ƒ 8 per 100 «.os; Wortelen 45-60 cw zak; Uien 0.741.26 per 25 K.G-, u Drielingen 1.29 per 25 K.G.Uien J 1.89 per 25 K.G.; Prei J 4.10—/ 8.60 f* 100 bos; Druiven: Alicant 4058 K.G. Appels: Westlandsche Bellefleur.' 7, Brabantsche Bellefleur 4—.' 12; j Bellefleur 3—9; Bramley Seedhng f 13;Present van Erigel&nc Goud reinette 414; Oranje K® 4—12, alles per 100 K.G. Peren: Wib» I jan 411.50 per 100 K.L. .1 BEVERWIJK, 14 Dec. 1931. 'SpruitenH 6'A cent; Peen, Uien, Sjalotten, Ner» 9 aardappels 2—8 cent; Appels en P£re" «1 cent; Witlof 7-8 cent per K.G.; Groene Gele Kool 10—30 cent; Andijvie 20-'" per kist; Bloemkoo:l 28 cent; Groene, en Roode Kool 2—6 cent; Soepknollen cent; Andijvie 1—214 cent per stuk ot Peen 6—12 cent; Prei 314 cent; Soep» terselie en knollen 36 cent per bos ZAANDAM, 14 Dec. 1931 De Zaanstreek". Sla 40- 14 cent P 7,4 Andijvie 24—64 cent per kist; Peen cent per stuk; Pieterselie 57 cent P <jCt. Selderie 2'A—t'A cent per bos; Urei q. per bos; Uien 1.05—1 25 per z A,# troenen 1.70 per 100; Boeie kool cent per kist; Roode Kooi 2—4 cent PK 3b Br. Lof IVa cent per pond; Spruiten - eert per pond; Groene Kool 3K- j- tiult pn StootDcrii 50cent pi'ï non

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1931 | | pagina 10