JUddsaaikm J&imMland WAT KIKKER KAREL EN TUIMELTJE BELEEFDEN VRACHTAUTO DOOR TREIN GEGREPEN. Twee dooden. wegenden invloed heeft, is altijd zoo gunstig geweest, dat de kool over 't algemeen nog best is. Waar men zich in de afgeloopen week over beklaagde (en eigenlijk heeft men dit den heelen winter al gedaan en ook vroeger wer den die klachten geuit), was orver den zeer ongeregelden aanvoer. Er zijn een drietal dagen, waarop een buitengewoon groote aanvoer is, terwijl de andere 3 dagen be trekkelijk weinig wordt aangevoerd. Te Noord-Scharwoude is dat 's Maandags al buitengewoon erg. Zaterdags loopt alles te hoop. Het gevolg van en ander is, dat de kooplieden en exporteurs zich er over bekla gen, dat op sommige dagen te weinig wordt aangevoerd, zoodat zij hun bestellingen niet kunnen uitvoeren en dus van bonnen gebruik moeten kunnen maken. Daar het bonnenstel sel is afgeschaft, is dit middel voor hen af gesneden, en worden èn tuinbouw èn handel gedupeerd. Voor de roode kool bleek deze week vol doende afzet te zijn. Ondanks dezen gunstt- fen factor bleven de prijzen slecht. Het leinste goed was ook nu weer het meest ge zocht, doch het was hooge zeldzaamheid, als een prijs van 3 werd gemaakt. Het meeste van dat soort werd verhandeld voor 2 402.90 per 100 Kg. Voor de groote- re soorten werd van 0.801 betaald. Middelsoort bracht prijzen op, die tusschen de genoemde lagen. Voor het mooiste door schot werd gemiddeld 2 betaald, de groot ste en meer sterk afwijkende kwaliteit in wat kleinere soort brachten 60 oent tot 80 eent op, prijzen die duidelijk laten zien, hoe on gunstig de toestand is. Het vorige jaar was fhet beschot wel aanmerkelijk kleiner, doch 'de prijzen waren op dezen tijd veel beter. Zoo werd op 9 April 1931 aan de veiling van den Noordermarktbond voor roode kool 7 9.10—15.40 besteed, p 9 April 1932 was ■deze notee.ing 0.60—2.90. Er worden Uegenwoordig spoorwagens kool van de •laadplaatsen verzonden, die net zooveel kos ten aan vracht tot de Duitsche grens als de waarde aan de veiling bedraagt. Er werden /in de afgeloopen week nog 125 spoorwa gens roode kool verzonden. Onder de gele kool troffen we er aan de taaie gele of veldgele. Ook deze brachten maar zeer weinig op. Voor de mooiste kon ruim 2 gemaakt wofden; afwijkende kwa liteit bracht van 0.701 op. De gele kool vond wel koopers, zoodat ze er niet meer „door liep", zooals we dat de zen winter meermalen constateerden, doch de prijzen lieten weer alles te wenschen over. «Een groot deel van het aangevoerde bracht '«rijzen: op tusschen 60 cent en 1 per 100 JKg. Het mooiste kleingoed, dat altijd het 'meest gezocht blijft, bracht over 't alge meen niet nieer op dan 2.50. Er kwamen zelfs dagen voor, dat die prijs niet werd ge maakt. En dit betreft dan nog eerste kwali teit. Voor doorschot waren de prijzen nog ^aanmerkelijk lager. Schering en inslag was hier de prijs van 0.60. Voor het meest ge zochte kon nauwelijks 1.60 bedongen wor den. Vergelijkt men daarmee de prijzen van het vorige jaar, toen in de overeenkomstige week bij even groote aanvoeren 46.40 werd gemaakt, dan vallen de tegenwoordige prijzen al zeer ten nadeele van aeze uit. En toen lieten ze ook nog te wenschen over. De aanvoer beliep nog ongeveer 90 spoorwa gens. De handel in Deensche witte kool was bij zonder traag. Blijkbaar wordt uit Amerika niet veel gevraagd. Trouwens, de hooge in voerrechten van meer dan 1000 op een spoorwagen kool, vormt een groote handicap voor een normalen handel met dit land. Het kleine mooie goed bracht niet zoo veel meer op dan het groote. Het grootste deel van het aangevoerde werd verhandeld voor 1.30 1.60. Extra-mooi goed kon daar nog wel even boven uitkomen, zoodat daarvoor nog fiwel 1.90—2.10 werd betaald, doch in Idoorsnee bleef men daar beneden. Voor twee- •de soort werd 0.601.10 betaald. De ^voorraden zijn, gezien de aanvoeren, nog .van beteekenis. Niet minder dan 140 spoor wagens werden aan beide veilingen verhan deld. Er kwamen al marktdagen voor, dat er geen uien ter markt kwamen. De voorraden iraken uitgeput. Dat product heeft het wel gedaan dezen winter. Ook nu waren ze nog Igoed aan prijs. Gewone uien brachten ij 10—11.90 of grove 9.30—11,60, drielingen 6.207.60. Ook liep de aanvoer van peen achteruit. Voor groote werd f 34.50 besteed, kleine brachten 1.301.80 op. Voor bieten was weinig belangstelling. Er werd 0.60—180 per 100 Kg. voor be taald. VOOR DEN POLITIERECHTER TE ALKMAAR. Middag zitting van Maandag 11 April 1932). DE BEHANDELING VOND STEEDS PLAATS OP DEN ELFDEN. Op de zitting van Maandag 11 Januari j.l. presenteerde zich als derde verdachte van de zittingslijst de 23-jarige los werkman G. A. H. te Bovencarspel, welk jongmensch vol gens dagvaarding omstreeks 30 Mei '31 een bedrag van 60.3- dat hem ter hand was gesteld door een ingenieur van de Zuiderzee werken ten einde deze gelden aan andere be langhebbenden uit te betalen, in zijn eigen vestjeszakje had gemoffeld. Een 5-tal getui gen, de heer K. Drok, drie mannelijke leden der familie Snel en zekere heer Th Meijer werden als toen gehoord en na ampele be spreking besloten door den heer J. H. Wig- gers een onderzoek in te doen stellen naar de reputatie van den nalatigen commandant van het geld-convooi. Voorts de verdere be handeling te doen plaats hebben op 11 April. Volgens onze particuliere crimineele admi nistratie, die zeer belangwekkend is voor lief hebbers van detective romans, zou boven bedoeld jongmensch ook al eens ruzie gehad hebben met veldwachter Schellevisch. Er zijn echter meer hondjes die F. M. heeten en later bleek, dat het hier een naamgenoot gold. Hoe het zij, Gerardus Anthonie was heden niet aanwezig wat al geen goeden in druk vestigde. De officier releveerde voorts eischen, om zich uit de spheer van Wijntje en Trijntje te ontworstelen en daar de liefde niet van één kant kon komen, requireerde de officier 1 maand onvoorwaardelijk De poli tierechter was het roerend eens met den officier en veroordeelde verdachte tot de ge vorderde straf. BELUST OP EEN OPKIKKERTJE, LIEFST KOSTELOOS. De 27-jarige Renier Petr. B., los' hand arbeider te Castricum bevond zich op 26 December te Alkmaar om daar eens recht hartelijk feest te vieren. Hij geraakte, wat meer gebruikelijk is, flink onder de olie en bezocht alstoen den winkel van den heer J. Tol in de Schoutenstraat, alwaar hij zonder betaling een pot met gemarineerde haring wist te bemachtigen, met het resultaat, dat hij nog „zuurder" werd dan de door hem ontvreemde haring en heden als verdacht van diefstal, voor mr. Ledeboer terecht stond. De verdachte laboreerde ten aanzien van het feit aan acute geheugenzwakte en kon zich van het vermoedelijk gebeurde niets meer herinneren. Het jonge mensch verscheen niet voor het eerst voor den strafrechter en bij den politie rechter te Haarlem was hij ook geen onbe kende. De conferentie betreffende een voor- waard.straf - :hoot miserabel slecht op, doch als laatste reddingspoging werd besloten, de zaak nog tot 27 Juni uit te stellen. De offi cier hechtte bedenkelijk zuchtend zijn adhae- sie aan dit voorstel. WAAR OF NIET, MAAR NETJES WAS ANDERS. Een inwoner uit Wervershoof met name Hermanus N. compareerde op het bekende zondaarsbankje ter zake tenvoudige beleedi- ging van zijn dorpsgenoot den electricien Hillebrand de Haan, die door hem op 28 Januari in het café van den heer v Velzen was uitgemaakt voor dief en huichelaar. Volgens verdachte was een diefstal van 150 die nooit tot klaarheid was gekomen, de indirecte oorzaak van dit herberg-incident. Het geïncrimineerde feit werd trouwens door den loslippigen Hermanus toegegeven, overf- gens had de bak kerf knecht mede van de onaangename qualificaiies genoten. Eisch 20 boete of 20 dagen hechtenis. Vonnis 15 boete of 15 dagen hechtenis, alles ter kalmeering van den nogal onstuimigen en lichtvaardig oordeelenden veroordeelde. PRIMO CARNER'ïAANSCHE MANIEREN. De zoo ongeveer 6 voet lange polderwerker Jurrien W. te Wieringen verscheen als ver dachte ter zake mishandeling van den met een kuif als een Somalineger getooiden ge tuige E. Kuiper, een mede grondwerker van den verdachte welke heer door ver dachte op 17 Februari was geslagen, ge stompt en op den grond gedrukt De loshandige grondwerker ontkende niet, doch beweerde vooraf door Kuiper zwaar beleedigd te zijn geworden. De mishandelde getuige, wiens ha-rdosch door de edelacht bare heeren met diepe bewondering werd bestaard, verlangde een schadevergoeding van 17.50 voor smartegeld en arbeidsver zuim De reusachtige verdachte repliceerde hierop met een pieperig stemmetje: Dat ken niet! De officier noemde het een kleinzielig vrou wenzaakje en vorderde 20 boete of 20 dagen hechtenis tegen Jurriën „Rikelek Veel" reposteerde verdachte. Vonnis ten slotte con form eisch. De v rdering werd aan getuige ontzegd. Het ontbrak aan „bewaize". EEN OVERJAS GEANNEXEERD. De forsche arbeider Maarten M. uit Wijk aan Zee en*Duin reinigde, alvorens op het veraachtenzeteltje plaa*s te nemen, eerst grondig zijn reukorgaan om daarna te be luisteren de dagvaarding, waarin hem werd tenlaste gelegd diefstal van een overjas, toe- behoorende aan den heer G J M. Kuys, kapper te Castricum Beide heeren bevonden zich in het bekende koffiehuis „de Rustende Jager" en verdachte, die niet :n het bezit was van een overjas, beveiligde zich bij het naar huis gaan op boven omschreven Strafbare wijze tegen de 1 oude nachtlucht. Het was een keurig jasje en stond hem goed, alleen wat krap in de schouders, maar men moet een gestolen paard niet in den bek kijken. Ver dachte gaf trouwens de schuld aan den drank die hij had geconsumeerd en beweerde zich niets te kunnen herinneren. De verdachte verdiende 30 in de week en was ongehuwd, geen al te schra'e cliënt dus, waartegen werd gerequireerd en die werd veroordeeld tot 40 boete of 40 dagen hechtenis. DE MODERNE ZANDSTROOPER. De niet-verschenen heer Pieter N. had op 18 Februari te Schoorl een hoeveelheid duin zand, 9 zakken zulks met behulp van een vrachtauto ontvreemd. Het gestroopte zand was het eigendom van een kalksteenfabriek De waarde bedroeg per meter 90 ct., dus ging het natuurlijk niet om de knikkers maar om het recht van het spel. Eisch en vonnis 15 boete of 15 dagen. Verdachte was op heeterdaad betrapt door brig. Strooker. EEN OPLICHTER VAN SPIRITUALIËN TOT 6 WEKEN VEROORDEELD. tricum had op 31 December den caféhouder D. Langedijk listiglijk en bedriegelijk opge licht voor een flesch klare en 2 flesschen cognac, welke hoeveelheid alcohol door verdachte en twee zijner vriendjes in alle gemoedsrust werd geconsumeerd. Een spot goedkoop Oudejaarsborreltje! Bovenge noemd jongmensch had Langendijk wijs ge maakt, dat hij was uitgezonden door den caféhouder W. de Groot om een flesch je never en 2 flesschen cognac en wekte den schijn alsof hij was de zoon van Dekker, een knecht van den heer Groot. Hierdoor werd Langedijk bewogen het gevraagde aan verdachte af te geven. De snaak was al eens veroordeeld tot geldboete wegens diefstal van een portefeuil le met eenig geld in 1929. De officier was maar matig ingenomën met verdachte en vorderde 2 maanden ge vangenisstraf. De officier waarschuwde een iegelijk ernstig dat hij .de gevolgen van zijn strafbare daad zal moeten dragen. De politierechter kwalificeerde verdachte als een slampamper en veroordeelde hem tottO we ken gevangenisstraf. DE IN ZIJN WIEK GESCHOTEN „ZWARTE LIJSTER". ONGALANTE BEJEGENING VAN EEN DAME. De niet ter zitting aanwezige inboorling van Egmond aan Zee, Albertus D., zou volgens dagvaarding de getuige mevrouw H. A. Mulder aldaar op Zondag 29 Febru ari een grof en zelfs gemeen beleedigend scheldwoord hebben toegevoegd naar aanlei ding van het feit, dat deze dame hem niet in het door haar echtgenoot beheerde café wenschte toe te laten. Aan den verdachte was namelijk door den burgemeester van Eg- mond aan Zee het cafébezoek ontzegd en na tuurlijk ontving de beleedigde dergelijke cliënten liever niet in haar inrichting. Eisch en vonnis 15 boete of 15 dagen. 14.51 uur uit Den Haag gegrepen en totaal vernield. De bestuurder, de 40-iarige van ^'uur en zijn 6-jarig dochtertje, dat hem ver gezelde, waren onmiddellijk dood. De overblijfselen van den vrachtauto moes ten van de locomotief worden verwijderd. De trein heeft 20 minuten vertraging gehad. ZWARE MISHANDELING De Hooge Raad heeft arrest gewezen in de zaak van den chauffeur, die in hooger beroep door het Haagsche gerechtshof tot vier jaar gevangenisstraf was veroordeeld wegens zware mishandeling, den dood ten gevolge hebbende, van een man, gepleegd in den nacht van 15 op 16 Juni van het vorige jaar in de Wagenstraat. In eerste instantie had de rechtbank ver dachte vrijgesproken. Zijn verdediger mr. Parfumeur, had o.m. als cassatie-middel toegelicht het niet aan wezig zijn op 's Hofs terechtzitting van een der getuigen. Het proces-verbaal van het ge rechtshof vermeldde niet, dat van het ver hoor van dien getuige was afgezien met toestemming van den procureur-generaal en vedachte. De procureur-generaal bij den Hoogen Raad mr. Berger, achtte daardoor een sub stantieel punt van het strafproces geschon den en concludeerde tot vernietiging van het arrest en verwijzing der zaak naar een aan grenzend Hof. Dienovereenkomstig heeft de Hooge Raad het arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het Amsterdamsche gerechtshof. VALSCHHEID IN GESCHRIFTE. Voor de Haagsche rechtbank diende heden i opnieuw de op 5 Januari uitgestelde straf zaak tegen de drie ambtenaren van den Pensioenraad J. J. Z., M. F. E. T. en J. L. P., verdacht van valschheid in geschrifte ten na deele van dien raad. Wegens verouderde samenstelling van de rechtbank werd de zaak opnieuw naar voren gebracht en werden 10 nieuwe getuigen gehoord. De in de vorige instantie gehoorde getuigen bevestigden de destijds afgelegde verklaringen. Het O.M. vorderde tegen verdachten 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf. TWEEDE KAMER. Vacature-Schokking. Bij het centrale stembureau is bericht inge komen, dat jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland zijn benoeming tot lid van de i weede Kamer niet aanneemt. Thans is benoemd verklaard tot lid van die Kamer de heer J. Langman te Wassenaar. V acature-L-ingbeek. Voorts is een brief ingekomen van den heer K. Eelderink te Vianen, waarin deze kennis geeft de benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal niet aan te nemen. In dien plaats is thans benoemd ver klaard de heer B. G. Peereboom te 's-Graven- hage. Gistermiddag is op de spoorlijn Den Haag- Gouda nabij de halte Zuidplaspolder de vrachtauto van den heer van Vuuren uit Capelle a. d. IJsel door den sneltrein van LOONSVERLAGING VOOR HET A.T.O. EN VAN GEND LOOS- PERSONEEL. De directie van de A.T.O. en Van Gend Loos heeft aan de vakbonden, waarin het per soneel georganiseerd is, medegedeeld, dat de noodzakelijkheid zich opdringt, naast bezui nigingsmaatregelen door ontslag van over compleet personeel, ook de loonen en salaris sen met ingang van 1 Juli a.s. met ongeveer 10 pCt. te verlagen. Uiterlijk 7 Mei verwacht de directie het antwoord der vakbonden dienaangaande. TOESTANDEN IN RIJKSWERK- VERSCHAFFINGEN. Een betooging te Oorredijk. Zondag werd te Gorredijk een betooging gehouden, georganiseerd door de s.d.a.p. en het N.V.V., om te protesteeren tegen de toe standen in de rijkswerkverschaffingen. Het kamerlid, de heer Hiemstra, en de heer Rutgers voerden het woord; een motie van afkeuring jegens de regeering werd aangeno men. Het aantal bezoekers was vrij zeker door het slechte weer lang niet zoo groot als ver wacht werd. Ongeveer 800 personen waren aanwezig. Extra trams liepen van Lemmer en Appelscha terwijl ook autobussen betoogers aanvoerden. GEWEIGERD OM HET WILHELMUS TE SPELEN. Te Goude heeft, volgens „Het Volksblad", de chr. anti-militairistische pianist die op een propaganda-avond van de chr. jeugdcentrale speelde, in de pauze geweigerd het Wilhel mus te spelen. Men zong het toen zonder be geleiding en aan het einde der vergadering protesteerde ds. J. P. C. ten Bliek, geref. pre dikant te Gouda, tegen de weigering. Spreker waarschuwde tevens tegen de anti-militairis- tischen geest. t DE ACTIE IN HET VEENBEDRIJF. De arbeiders nemen het aanbod der verveners aan. De hoofdbesturen van de chr. en r.k. land en veenarbeidersbonden hebben aan de ver- venersorganisaties te de Krim, Dalerveld en Dalerpeel medegedeeld, dat zij namens hun organisatie het laatste aanbod van de Verve- nersorganisatie, inhoudende een loonsverla ging van 7 pCt., met uitzondering van het korte turfwerk, het bakbaggeren en het tijd loon, aanvaarden. De werkzaamheden in hel bedrijf kunnen heden weer beginnen. TWEE JONGELIEDEN VERDRONKEN? Bij het kano-varen op de Waal bij Nijmegen. Bij de politie te Nijmegen vervoegde zich gister zekere Peters met de mededeeling dat zijn 24-jarige zoon Woensdagavond de ouderlijke woning in gezelschap van een vriend had verlaten en nog niet was terugge keerd. De broeder van den vriend, een zekere Wil- lemse, deelde mede, dat de beide jongelieden mt een kano waren gaan varen op de rivier de Waal. Ook Willemse had hen sedert Woensdagavond niet meer gezien, maar aan het feit niet meer aandacht besteed omdat de jongen schipper van beroep is en slechts voor korten tijd te Nijmegen verblijft. Het vermoe den bestaat dat beide jongens zijn verdron ken. DUITSCH STOOMSCHIP GESTRAND. Het schip verlorenbemanning ge red. Zondagavond is bij Ameland op het Born- rif het stoomschip Nobis uit Stettin, geladen met steenkool, gestrand. De te Oostmahorn in station liggende motorreddingboot „Insu linde" is onmiddellijk derwaarts gevaren, ten einde hulp te bieden. De sleepbooten Oceaan, Texel en Stortemelk van de firma Doeksen vertrokken ter assistentie. Het stoomschip zat midden in de branding in gevaarlijke positie en gistermiddag bleek het schip lek gestoo- ten. Hooge zeeën sloegen over het schip. De „Insulinde" heeft de opvarenden gered. NATIONAAL CRISISCOMITE. Het Nationaal Crisis Comité deelt mede: De heer Chris Lanooy, kunstpottenbakker te Epe, heeft een serie crisis-borden vervaar digd welke door hem rechtstreeks aan parti culieren worden geleverd voor den prijs van 15 per stuk. Van de opbrengst van elk bord wordt 2.50 in de kas van het Nationaal Crisis Comité gestort. Deze oorden, welke een hooge artistieke waarde hebben, zijn alle van verschillend des sin en dragen aan de rugzijde de vermeldin? „Cnsis-1931-1932" benevens de handteeke- ning van den kunstenaar. Onder de eersten, die zich een dergelijk bord aanschaften behoorde Prinses Juliana. Het Nationaal Crisis Comité spreekt de verwachting uit dat velen op deze wijze zijn werk zullen steunen. ERNSTIGE TWIST IN EEN WOON WAGENKAMP. Verschillende gewonden; alle vecht tenden waren beschonken. In het woonwagenkamp te Nijmegen is gisteren een twist ontstaan die zeer hoog Jiep daar vrijwel alle bewoners er aan deel rtia- men. Bij de vechtpartij werd gebruik ge maakt van mesen en een bijl. Verscheidene personen liepen min of meer zware verwon dingen op. De politie werd gewaarschuwd en maakte een einde aan den slag. De deel nemers aan de vechtpartij bleken bijna allen onder den invloed van sterken drank te ver- keeren. BELANGRIJKE SCHADEPOST VOOR DE ZUIDERZEEVISSCHERS. Groote schade aan de netten. Door den krachtigen aanhoudenden storm zijn de haringvisschers sedert Dinsdag niet in staat geweest hun in zee staande netten te lichten. Wel zijn pogingen aangewend om vanuit de haven van Harlingen de netten te bereiken, maar dit bleek niet mogelijk. Met veel moeite is het Zondagmiddag den vis- scher Attema gelukte 't zijn netten, die bn den Pollendam waren uitgezet, te lichten. Deze bevatten veel visch, maar doordat de haring reeds langen tijd in de netten gevangen was geweest, was een groote hoeveelheid doode visch aanwezig. Erger was evenwel dat de storm aan de netten belangrijke schade heeft toegebracht. Alleen deze visscher heeft naar schatting on geveer 600 schade. Veilig kan worden aan genomen dat de schade, door deze storm aan de netten bij Harlingen toegebracht op min stens eenige duizenden gulden moet worden geraamd. Voor de visschers die dit seizoen toch al geen beste zaken maken, een beteekenende schadepost. HET GESTRANDE DUITSCHE STOOMSCHIP. Gemeld wordt, dat de „Insulinde" de geheele bemanning van het bij Ameland ge strande stoomschip, Nobis", bestaande uit veertien koppen, veilig te Oostmahorn aan wal heeft gebracht. De kapitein van de „Nobis" wenschte den vertegenwoordiger van de Reddingsmaat schappij te Oostmahorn geluk met het bezit van deze prachtige reddingboot, welke eei» grooten indruk op hem had gemaakt. OPCENTENVERHOOGING OP DE AMSTERDAMSCHE GEMEENTE FONDSBELASTING. B. en W. van Amsterdam stellen den raad voor te bepalen, dat het aantal opcenten op de hoofdsom van de gemeentefondsbelasting voor het belastingjaar 1932—1933 zal bedra gen 74. VERDRONKEN. Te Ammerstol is gistermiddag bij het spoe len van kleedingstukken de 35-jarige mej. v. d. Berg—Ooms in de Lek geraakt en verdron ken. Haar lijk is opgehaald. LIJK GEVONDEN. Op het Hoogezand in de grienden langs het Hollandsch Diep bij Numansdorp is het in zeer verren staat van ontbinding verkee- rende lijk van een man gevonden. Het lijk zal nabij de vindplaats worden begraven. IN KOKEND WATER GEVALLEN. Zondagmiddag is de 4-jarige A. van B. uk Noordmolenstraat te Schiedam in een teil met kokend water gevallen. Met ernstige brandwonden overdekt is het kind naar de Dr. Noletstichting overgebracht en daar ter verpleging opgenomen. Gistermorgen is het ventje aan de gevolgen overleden. INBRAAK EN BRANDSTICHTING. In den nacht van Zaterdag op Zondag on geveer half twee is ingebroken in de woning van de wed. L. B., aan den Monsterschen- weg te 's-Gravenhage. De oude vrouw was afwezig. Haar huis is in brand gestoken ep gedeeltelijk uitgebrand. Met de auto-spuit was de brand na een uur gebluscht. 203. De kikkers riepen Tuimeltje luid „hoera" toe en zei den, dat ze allemaal hout zouden gaan sprokkelen. Als je de ooievaar kunt krijgen, schreeuwden ze hem toe, dan zullen wij je tot koning benoemen en met hun allen gin gen ze aan het werk om hout te vinden. 204. Kikker Karei moedigde de anderen aan om al het hout wat maar te vinden was bijeen te brengen. Het was een heel karwei voor de arme kikkers, maar ze klaagden niet en droegen zooveel op hun rug als maar mogelijk was. 1 uimeltje zelf deed zijn best mee en hij maakte soms V*P die gekke sprongen om de kikkers aan het lachen te krij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1932 | | pagina 6