Tuimeltje en Kruimeltje in het Kabouterkind. Duidelijk treedt hier de ernstige fout der gemeentelijke begrootingsvoorschriften in licht, die toelaten, dat een batig rekenings saldo van den gewonen dienst naar den ge wonen dienst van het volgend jaar in plaats van naar den kapitaaldienst wordt overge bracht. Waren de gemeenten in 1924 gedwon gen geworden in deze de practijk te volgen die tot voor kort steeds door het Rijk werd toegepast, dan zouden nu in de gemeente lijke balansen de reserves aanwezig zijn, die met het oog op de steeds terugkeerende ups and downs in elke publiekrechtelijke organi satie onvermijdelijk noodig zijn. Nu dit niet is geschied, zullen vele ge meenten. indien zij werkelijk de gemeente lijke autonomie van den rand van den af grond willen redden, zeer diep en veel dieper dan het Rijk het mes in haar gewone uit gaven moeten zetten en het gemeentelijk budget moeten terugbrengen tot een peil, dat zich aan de sterk gedaalde draagkracht zal aanpassen. De tegenstelling met de door Rijk gevolgde behoedzame financieele politiek moet thans tot uiting komen in een veel straf fer inperking van de uitgaven dan bij het Rijk aoodig zal zijn. De salaris- en loonkortingen. In de toelichting op haar voorstel tot kor ting op salarissen en loonen merkt de com missie op dat het aanbeveling verdient in tweeërlei opzicht af te wijken van bet stelsel, dat door de regeering is gevolgd bij de thans geldende regeling inzake de salarisverlaging. In de eerste plaats ware eenige bijzondere differentiatie ten voordeele van de lagere loonen en salarissen na te laten. De ontwik keling der indexcijfers wijst zeer sterk in de richting van verlaging van de kosten der eerste levensbehoeften, welke juist van de lagere loonen en salarissen een belangrijk percentage uitmaken. Inzonderheid voor de lagere loonen en salarissen geeft dus de ver laging van het indexcijfer steun aan de ver laging dier loonen en salarissen. In de tweede plaats meent de commissie te moeten aanbevelen een sterkere degressie van de korting ten bate van de gehuwden en kostwinners Met nadruk merkt zij op, dat in verband met de aangenomen noodzakelijkheid van een algemeen blijvende verlaging van het niveau der Rijksuitgaven, de commissie meent dat deze salarisverlaging geen tijdelijk karakter zal dragen. Het ware een onjuiste politiek bij de lands dienaren de gedachte te wekken, alsof deze korting tijdelijk zou zijn; zij kan, naar de stellige overtuiging der commissie, in afzien- baren tijd niet vervallen en zal dus dadelijk na de invoering als permanent moeten wor den aanvaard. DE REGEERING EN HET RAPPORT- I v WELTER. De regeering zal het rapport aan vaarden. Naar het Hbld. verneemt wordt in de hoogste ambtelijke kringen te 's-Gravenhage aangenomen, dat de regeering het rapport- Weiter aanvaarden zal omdat geen andere weg voor drastische bezuiniging mogelijk is gebleken. Een opdracht om de wetsontwerpen samen te stellen, welke het gevolg zijn van het aan vaarden van de voornaamste voorstellen der commissie is echter nog niet officieel ver strekt. Alleen bij het opmaken van de rijks- begrooting wordt met de voorstellen reeds rekening gehouden. Onder deze omstandigheden krijgt de pu blicatie van het rapport dus meer algemeene beteekenis. Naar wij van zeer bevoegde zijde verne men, zegt de Tel., heeft de regeering het rap- Eort-Welter in algemeenen zin aanvaard. Dit eteekent echter niet, zoo werd er ons na drukkelijk op gewezen, dat het rapport in alle onderdeelen zal worden uitgevoerd. De Rijksbegrooting voor 1933 zal echter door de hoofdlijnen van het rapport-Welter worden beheerscht en in dien geest worden uitge werkt. De publieke belangstelling voor het Be zuinigingsrapport der commissie-Weiter is zoo groot, dat de eerste oplaag van 1400 exemplaren, welke voor het publiek verkrijg baar is gesteld, weldra uitverkocht zal zijn. Hedenmorgen waren namelijk reeds 1100 exemplaren besteld. In verband met deze groote vraag is besloten een tweede oplaag te doen drukken. De prijs is gesteld op 3 per exemplaar. Met de verzending zal midden volgende week een begin worden gemaakt. BROEDERSCHAP CANDIDAAT- NOTAR1SSEN. De Broederschap van Candidaat-Notaris- ffn in Nederland en zijne Koloniën hield Vrijdag m de Harmonie te Groningen de al gemeene jaarlijksche vergadering onder voor zitterschap van den heer F. M. van Hasselt te s-Gravenhage. De voorzitter opende de bijeenkomst en heette in het bijzonder welkom den burge- P^ster van Groningen. Spr. herdacht naar het Hbld. meldt, het overlijden van prof. Treub en den heer Smit, notaris te Amster dam, beiden oud-voorzitters der Broeder schap. Spr. wees er op, dat het nieuwe ver slagjaar op weinig bemoedigende wijze werd begonnen en dat zijn verdere ontwikkeling ai evenmin tot opgewekte beschouwingen aan leiding kon geven. Wellicht mede tengevolge van de tijdsom standigheden leidden sollicitaties herhaalde lijk tot ernstige teleurstelling van de betrok kenen Het is alleszins verklaarbaar, dat on der deze omstandigheden de wensch leven dig werd de z.g .materieele belangen in de aandacht van het H.B. aan te bevelen, een wensch die geleid heeft tot het indienen van het voorstel der afd. Drente-Overijsel, waar over door de vergadering heden een beslis sing zal worden genomen. Spr. merkte echter op, dat, mocht dit voorstel worden aangeno men, het hoofdbestuur het resultaat van het onderzoek met belangstelling tegemoet zal zien, doch zich uitdrukkelijk alle rechten moet voorbehouden ten aanzien van de maatrege len, welke naar aanleiding van het uitge brachte rapport mochten worden aanbevolen of voorgesteld. Spr. knoopte hieraan nog eenige economi sche beschouwingen vast en verzocht aan het slot daarvan om. wanneer men onver hoopt in moeilijkheden mocht komen, zich fe wenden, hetzij tot het betrokken afdeehngs- bestuur, hetzij tot het hoofdbestuur, opdat kan worden nagegaan of in hoeverre hulp kan worden geboden. Overigens hoede men zich voor overdreven pessimisme. Ook deze crisis zal een einde nemen. Spr. bracht dank aan de leden- der com missie, die benoemd is tot het instellen van een onderzoek aangaande de universitaire opleiding voor het notariaat, wier rapport binnenkort zal verschijnen t.w. de heeren prof. mr. Mevers, Adriani en proL Hijmans. Tenslotte deelde spr. mee, dat de financi eele toestand der Broederschap alle reden geeft tot tevredenheid. Hierna werden aan de orde gesteld de prae-adviezen over: „Maatregelen, die in de practijk 'door echtgenooten of ouders ge- trof jen worden om zekere gedeel ten van hun boedel aan den langstlevende hunner of aan be paalde door hen aangewezen kinderen te verzekeren Over dit onderwerp was prae-advies uit gebracht door mr. C. J. de Lange, notaris te Alkmaar en mr. A. W. J. van Vrijberghe de Coningh rechter te Haarlem en cand.-nota- ris. Aan de gedachtenwisseling over de prae- adviezen van mr. C. J. de Lange en mr. A. W. J. van Vrijberghe de Coningh namen, naar het Hbl. meldt, deel, mr. W. A. Offer- haus te Groningen, mr. S. M. S. de Ranitz uit Amsterdam, J. B. G. J. M. Hellenberg Hubar uit Vught, mr. H. B. van Rhijn uit Culemborg, L. J. M. Wolters uit Princen- hage, dr. P. J. A. Adriani uit Amsterdam, mr. j. C. de Bruyn Ouboter uit Haarlem. Tot lid van het hoofdbestuur werd gekozen de heer R. J. W. Hesselink uit Winterswijk. Behandeld werd een motie, door de afd. DrenteOverijsel voorgesteld om het hoofd bestuur uit te noodigen, om zoo spoedig mogelijk hetzij rechtstreeks, hetzij door mid del van een te benoemen commissie, een on derzoek in te stellen naar den economischen toestand der candidaat-notarissen in Neder land, speciaal wat betreft het aantal betrek- kinglooze candidaten, de salarissen en wacht tijden, alsmede naar de vooruitzichten welke er dienaangaande voor de komende jaren bestaan; om den uitslag van dit onderzoek ter kennis te brengen van dp gewone leden der Broederschap. De voorzitter zeide, dat het hoofdbestuur zich heeft afgevraagd, wat het nut is van een onderzoek als wordt voorgesteld. De heer W. J. M. Leenaers uit Rotterdam noemde de motie niet aanvaardbaar. De heer mr. W. A. Offerhaus te Groningen verwacht van het onderzoek weinig resultaat. De heer G J. H. M. Hendriks uit Boxtel achtte het met het oog op de lage salarissen, waarvan spr. eenige staaltjes gaf, niet wen- schelijk, een motie als deze zoo maar ter zijde te schuiven. De heer G. E. Landweer uit Utrecht vroeg of het bestuur bereid is een onderzoek in te stellen, afgescheiden van de motie. De voorzitter deelde mede, dat het hoofd bestuur de motie geenszins onredelijk vindt, maar het nut er niet vr.n inziet. De heer A. Haenen uit A'dam achtte de motie wel aanvaardbaar omdat zij een ruim standpunt inneemt door een onderzoek te vragen naar de economische omstandighe den. De heer H. H. Kreeftenberg uit Enschedé betreurde het, dat uit deze vergadering nog aandrang moet worden geoefend op het be stuur in een zaak, waarbij allen zijn geïnte resseerd en die feitelijk in een heel zwakke motie is neergelegd. De voorzitter achtte een onderzoek niet noodzakelijk, maar wekte de leden op de noodgevallen ter kennis van het bestuur te brengen. Na replieken werd de motie in stemming gebracht en aangenomen met 48 tegen 29 stemmen Drie stemmen waren blanco uitge bracht. Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Utrecht aangewezen. UIT DE SCHOENINDUSTRIE. In de Zaterdag in de Langstraat gehouden vergadering van den Schoenmakers-arbei dersbond is met algemeene stemmen besloten het door het bestuur van de Federatie van Schoenfabrikanten aangeboden concept collectief arbeidscontract, waarbij de loonen zijn verlaagd, niet te aanvaarden. Dat de wachtgeldregeling, waarbij de arbeiders ten gevolge van slapte in het bedrijf 70 pCta ver goeding ontvangen, is komen te vervallen, wordt het grootste bezwaar genoemd. Zürich, de grootste en meest interresante stad I van Zwitserland gelegen aan den voet der Alpen en het Züricher meer, wordt door hare centrale ligging steeds meer als uitgangspunt voor alle reizen door Zwitserland geprefereerd. Het heeft de beste treinverbindingen, vooral de luxe trein „Rheingold" is voor een reis naar Zürich zeer aan te bevelen. Van 2231 Juli vindt in Duben- dorf bij Zürich een interresant Internationaal Vliegfeest plaais. Het leven is er niet duur, en daar het met zijn heerlijke omgeving tot de mooiste verblijfplaatsen van Zwitserland behoort, is een reisje daar heen zeer aan te bevelen. Jaarlijks reizen vele Hollanders naar Zürich en komen steeds zeer voldaan terug. TIJDELIJK TOEGANGSBEWIJS VOOR MOTORRIJTUIGEN. OPNIEUW VERLENGING VAN DEN GELDIGHEIDSDUUR. De Zwitsersche Verkeerscentrale Zuerich Lausanne schrijft ons: Hiermede hebben wij de eer U te berich ten, dat de Zwitsersche douane-autoriteiten, in het belang van het autotoerisme in Zwit serland, hebben Iccgezegd, den geldigheids duur der tijdell!.- toegangsbewijzen nog maals te verlengen. Den" lCden Juli 1932 wordt de volgende regeling van kracht: 1. Door de Zwitsersche grensdouanen worden van dat tijdstip af aan alle buiten- landsche automobilisten, die voor korten tijd Zwitserland bezoeken, tijdelijk toegangs bewijzen, met een geldigheidsduur van 10 tot 20 dagen, afgegeven; den dag van binnen komen niet meegerekend. De kosten zijn resp. Zw. Fr. 2.en Zw. Fr. 4. 2. Het 10-daagsche toegangsbewijs kan, indien noodig, bij de douane in het binnen land met 10 dagen verlengd worden tegen een vergoeding van Zw. Fr 2. Buitenlandsche automobilisten betalen ge durende hun oponthoud, indien dit niet lan ger dan drie maanden duurt, geen belasting, noch voor hun wagen, noch voor de passa giers. Met het Federale Justitie- en Politie De partement zijn wij op het oogenblik in onder- hande'ing, teneinde een zoodanige regeling te verkrijgen, dat bui.enlandsche automobi listen, die op een tijdelnk toegangsbewijs binnenkomen, kunnen volstaan met hun nationale papieren en dus niet meer, zooals thans, hun internationaal rijbewijs en het internationaal toelatingsbewijs voor den wagen behoeven te toonen. Indien wij deze toestemming van onze hoogste autoriteiten verkrijgen zullen wij U daarvan direct in kennis stellep; zoolang echter gelden nog de bovengenoemde internationale papieren. GEMEENTELIJKE GIRODIENSTEN. Mimsleriëele studie-commissie ingesteld. De ministers van Waterstaat en van Finan ciën hebben ingesteld een commissie, die tot taak heeft het streven tot oprichting van ge meentelijke girodiensten te beoordeelen uit hoofde van een zoo goed mogelijke verzor ging der belangen van het algemeen geld en betalingsverkeer, mede in verband met de bevoegdheden, bij Grondwet e i wet aan de onderscheiden publiekrechterlijke corporaties opgedragen en de vraag te overwegen of andere dan rijks- of gemeente-instellingen, die geen banken in den eigenlijken zin zijn (bijv. spaarbanken), al dan niet een taak op het gebied van het kleine geld- en betalings verkeer hebben te vervullen, en zoo neen, of tegen het optreden op dit gebied van derge lijke instellingen maatregelen dienen te wor den beraamd. Tot lid en voorzitter dezer commissie is be noemd dr. E. Heldring, oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam aldaar. Tot leden zijn benoemd prof. dr. H. W. C. Bordewyk, hoogleeraar in de staathuishoud kunde en statistiek aan de universiteit te Gro ningen; prof. dr. G. W. J. Bruins, koninklijk commissaris bij de Ned. Bank te Wassenaar, Mr. dr. A. van Gijn, oud-minister van finan ciën te 's-Gravenhage, en mr. J. Westerman Holstijn, directeur van de Nederlandsche Bank te Amsterdam. Als secretaris is aan de commissie toegevoegd mr. D. Simons, refe rendaris-titulair ter Provinciale Griffie van Zuidholland. CRISIS-ZUIVEL-CENTRALE. Minister Verschuur heeft in een der verga derzalen van zijn departement Zaterdag de Crisis-Zuivel-Centrale geïnstalleerd met het uitspreken van ven rede. LEIDER EENI R SMOKKELBENDE GEARRrSTEERD. In de omgeving van het Duitsche grens- plaatsje Straelen nabij Venlo, is in den nacht van Donderdag op Vrijdag weer een gevecht geleverd tusschen een smokkelbende en de surveilleerende grensbeambten, aldus meldt het „Handelsblad". De douanebeambten kon den een bekenden 21-jarigen smokkelbende leider uit Oberhausen arresteeren, na hem een levensgevaarlijke schotwonde te hebben toegebracht. Twee van zijn handlangers konden gevangen genomen worden. Door verraad waren de douanebeambten er van op de hoogte gekomen, dat dien nacht bij Straelen de reeds lang gezochte bende van den leider zou passeeren. De grensbewa kers stelden zich verdekt langs het smokkel- pad op, lieten de voorposten passeeren en slaagden er in de geheele bende in te sluiten. Op de sommatie dpr beambten wierpen de smokkelaars hun pakken weg en trachtten te ontkomen, wat hun in de duisternis ook scheen te gelukken. Met behulp van eenige lichtkogels zetten de douanebeambten de streek toen in het volle licht, waardoor zij eenige smokkelaards op korten afstand zagen voorbij snellen. Zij vuurden op de vluchtelin gen. Hierbij werd de bendeleider zwaar in het onderlijf gewond. Twee smokkelaars, die hun leider zagen vallen, staakten de vlucht en werden door de beambten gearresteerd. De gewonde werd naar het ziekenhuis te Strae len overgebracht. De beambten konden een groote partij smokkelwaar in beslag nemen. ONTSLAGEN IN DE TEXTIEL- INDUSTRIE. Wegens het honderdtal ontslagen, dat ge vallen is bij de firma H. ten Cate Hzn. Co., hebben, naar men uit Almelo aan de Tel. meldt, de hoofdbesturen van de vier tex tielarbeidersorganisaties ,De Eendracht", „St. Lambertus", „Unitas" en de Politiek Onafhankelijke organisatie (neutrale) een conferentie gehad met de directie. Deze kon echter de ontslagen niet intrekken. Zij wees er op, dat, wanneer er geen verbetering in d situatie komt, met name de regeering me wenschte te contingenteeren, er nog wel meer ontslagen kunnen vallen, ^an arbeiderszijae acht men thans ook contingenteering gebie dende noodzaak om een débacle te v00™?" men Naar wij vernemen zullen nu ook de organisaties zich tot de regeering wenden om contingenteering voor de textiel goederen te verzoeken. NOODTOESTAND MIJNBEDRIJF. Vrijdagmiddag zijn in het gebouw der mijnvereeniging te Heerlen besprekingen ge voerd tusschen de directies van de Staats- en particuliere mijnen in Limburg over de situatie in de mijnindustrie. Men was eensgezind van oordeel, dat zoo als 1 c' nu gaat het niet kan voortduren. De directie van de Oranje-Nassaumijnen zal duizend arbeiders moeten ontslaan. BRAND TE UDEN (N. BR.) Te Uden (N.Br.) is door onbekende oor zaak de boerenleenbank van den heer Van Grunsven op het Heu'tje afgebrand. De in boedel en landbouwirventaris gingen ver loren. Verzekering dekt de schade. KAMPEEREN OF THUIS BLIJVEN? In het grooie gezin der Ve.-eeniging „Hulp voor Onbehuisden" nijpen de zorgen. Het gelu is nog niet bijeen om met de 240 schoolkinderen (de andere verpleegde kinderen zijn kleuters, pap kinderen en zuigelingen) onder de groote vacantie te gaan kampeeren. Als deze kinderen de geheele vacantie thuis blijven, dan is het binnenplein van het Oud-Buitengasthuis hun eenige speelplaats en ieder kind heeft dan, pre cies berekend, 2% M2. speelruimte! Neen, deze kinderen moeten naar buiten, naar de heidevelden en de den- nenbosschen, waar ze naar hartelust kunnen spelen en ravotten, waar ze le venslust en gezondheid op doen voor een heel jaar! Het Vacantiekamp onzer 240 kinde ren, vier weken lang, kost drie duizend gulden. Kindervrienden! Helpt mede dezen ge stichtskinderen, wier jonge leventjes vaak al heel wat leed kenden, die vreugde te bereiden! Zendt uw vacantiegift voor het Va cantiekamp van Jonker's schoolkinde ren! Adres en gironummers zijn: Vereeni- ging „Hulp voor Onbehuisden", 2de Const. Huygenstraat 35, Amsterdam; Postgira 32534, Gem. Giro Amsterdam V 207. TWEE SCHILDERS NAAR BENEDEN GESTORT. De schilder Van Dijk te Langbroek had in opdracht gekregen met zijn zoons het kasteel Sandenburg te schilderen. Daar dit gebouw nogal hoog is, werd besloten in een ijzeren bak plaats te nemen en deze door middel van een lier omhoog te draaien. Toen Van D. gis termiddag den bak weder wilde laten zak ken, waarin zijn beide zoons zaten, sloeg plotseling de pal van de lier om, zoodat Van Dijk deze niet meer machtig was, met het noodlottig gevolg, dat de bak omlaag stort te en zijn beide zoons er uit werden geslin gerd. De eene werd bewusteloos opgenomen en direct naar het ziekenhuis vervoerd, waar geconstateerd werd, dat hij zwaar aan de ruggegraat gekneusd was. De ander kwam er met eenige ontvellingen af. EEN PLOFFIETS IS EEN TRAPFIETS MAAR OOK EEN MOTORFIETS. Men kent de verkeeramphibieën, de knetterende plof-fietsen, welke met be hulp van een lichteii motor den berijder met een vaart van 40 K.M. kunnen doen voortschieten, aldus de Tel. Het is geen motorrijwiel en 't is geen trapf'ets, had den de autoriteiten uitgemaakt, 't is bei de. En dus moest de eigenaar een bel hebben en een hoorn, een rijwielplaatje, alsook een nummerbord. Met alle for maliteiten en misverstanden, die hier uit voortvloeien. Eenigen tijd geleden heeft nu de Am- sterdamsche rechtbank uitgemaakt, dat zoo'n rijwiel met huipmotor in ieder ge val onder het wettelijk begrip motorrij wiel valt. Dit was een beslissing op hét hooger beroep van iemand, die door den kantonrechter veroordeeld was wegens het negeeren van een waarschuwings bord van het bekende model, met het opschrift: „Verboden voor alle motor rijtuigen". Deze Amsterdammer vond dat hii den weg waarover het ging mocht berijden aangezien zij? vervoermiddel in principe een fiets was doch de recht- bank bevestigde het vonnis van den I kantonrechter. Zij beriep zich daarbij vooral op den deskundige ir. H. Zoete, lief Norman die voor de rechtbank o.m verklaarde ,dat de bestemming van een rijwiel met hulpmotor tweeledig is, n 1 om voortbewogen te worden door ar beidsvermogen, op het voertuig zelf blij. vend aanwezig, zoowel als door arbeids. vermogen, dat daarop niet blijvend aan. wezig is, n.1. van den mensch, door trappen. Derhalve is zoo n voertuig een motor- riituig in den zin van art 1 der Motor en rijwielwet, dat onder motorrijtuigen verstaat alle rij- of voertuigen, bestemd om uitsluitend of mede dcor een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig, anders dan langs spoorstaven te worden voortbe- wogen. Er is dus slechts te letten op de bestemming. Ieder plof-fietser zij dus gewaar schuwd! PADVINDERS MET HET HAKEN KRUIS. Relletje op het Waterloopleitt. Gisteren verschenen op het Waterloopleia te Amsterdam zes Duitsche padvinders van 12 tot 17 jaar uit Hannover, die een reisje door ons land maken, met op het stuur van hun rijwielen zwart-wit-roode vlaggetjes en daaronder een vlaggetje met het hakenkruis. Dit laatste wekte de verontwaardiging van de Joodsche marktbevolking op dit plein, de padvinders werden weldra door een groote menigte omringd en bedreigd. Ook liepen een paar hunner eenige klappen op. Twee pad vinders vluchtten het politiebureau op het J. D. Meyerplein binnen, de bezetting van dil bureau rukte uit, verspreidde de menigte en bevrijdde de vier andere padvinders. De poli tie liet de aanstootgevende vlaggetjes weg nemen en bracht het groepje padvinders naar een andere buurt. Tegen een der aanvallers is proces-verbaal opgemaakt. Geruimen tijd bleef het nog rumoerig op het Waterlooplein. (Waarschijnlijk is dit het z.g.n Swastica- teeken geweest. Het bestaat reeds jaren als teeken van verdienste, ook in de Ned. Pad- vindersvereeniging. Red. Alkm. Crt.) RAADSLID REUDERINK IS NEDERLANDER. Het communistische raadslid te Rotterdam, de heer W. Reuderink, die zijn bewijs van Ne derlanderschap op het stadhuis te Rotterdam had aangevraagd, heeft thans bericht ont vangen, dat hem dat stuk zal worden uitge reikt. Zooals men weet hadden B. en W. van Rotterdam ter zake van de regeering gege vens ontvangen en den heer Reuderink een waarschuwing doen uitreiken, dat hij doordat hij een tijd zonder toestemming in Rusland was werkzaam geweest zijn Ne derlanderschap zou hebben verloren. Op voorstel van de commissie uit zijn mid den heeft de gemeenteraad van Rotterdam echter beslist, dat de waarschuwing aan den heer Reuderink niet op goede gronden berust en dat zij geen gevolgen heeft. Daar deze beslissing uitvoerig gemotiveerd is en de be handeling van het stuk geruimen tijd is aan gehouden (waaraan waarschijnlijk de bedoe ling niet vreemd geweest is om Den Haag ge legenheid te geven nieuwe argumenten te plaatsen tegen de conclusie der Rotterdam- sche commissie) lijkt de veronderstelling niet te gewaagd, dat van hoogerhand de beslis sing van den raad zal worden geëerbiedigd. De uitreiking van het bewijs van Neder landerschap kan daarvoor als bewijs dienen TRAM OVERRIJDT EEN KIND.. Zevenjarig slachtoffer overleden* Zaterdagavond is nabij den molen te Mal den het zevenjarig zoontje van den brieven- bestlier Van Beuningen door de tram van den Maasbuurtspoorweg, die om half negen uit Nijmegen vertrokken was, gegrepen en gedood. De knaap liep met een vriendje op den rijksweg. Toen hem eenige auto's tegemoet kwamen, week hij terzijde, doch geraakte daarbij op de trambaan, waar juist een tram naderde. De jongen werd gegrepen, waarbij de lo comotief en enkele wagens hem over het li chaam reden. De dood moet dan ook onmid dellijk zijn ingereden. GEVAARLIJK DUIKEN IN ONDIEP WATER. Gistermiddag omstreeks 12 uur beging, meldt de Crt„ zekere V., wonende te Haar lem de onvoorzichtigheid, van een trap aan de binnenzijde van de Zuiderpier te IJmui- den in de Buitenhaven te duiken, zonder zich er van te hebben overtuigd, of de diepte vol doende was. Daar ter plaatse staat inderdaad veel te weinig water om te duiken. Het gevolg was, ÏÏIge met het hoofd °P grond kwam. Hen kwam echter onmiddellijk 41 Maar de pret van de kaboutertjes duurde niet lang want het regende en bleef regenen. Het water rondom hen werd hoe langer hoe hooger Ze hoorden het tortje ook niet meer tot ineens een gegichel hen naar boven deed kijken. Daar za't dc tor met een groote narcis als paraplu boven zich hen eens uit te lachen, en hoe de kaboutert)es nu om hulp schreeuwden stoorde zich met aan hen. de tor tertjes verdronken m Wls Sekomen, waren dc kabou- paddestoel en nod j®0 groot blad dree{ iuiat lan2* hua Alleen een kabouter p°u Z®.er met bun vi-ren opklimmen, schreeuwde steed, 'i arbertie' geheeten was erg bang en deren stoorden er'zirk 1 T®1 I0uden verdrinken, maar de an- Kruimeltje zat m z„ we' aan en lieten hem alleen pruilen, 'ot vermaak van Tmmeltj"11''** lekker in het water te plassen,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1932 | | pagina 6