HELP ËSJTIJBS De heer Stammes kwam nog even terug op ®e demonstraties dezen zomer gehouden Het errein te Alkmaar was schitterend, doch te junsterdam treurig. °preW zou wi'len dat 'er in 't vervolo naar werd uitgezien. Qemeeiüecadeit JUovinciaai Tlieuuxs föuitmland DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN. HET CONFLICT OM LEYICIA. Het Braziliaansche voorstel. De omgeving van Leticia ver sterkt. Het conflict in den V. B.-Raad. PROFESSOR VERVOLGD, DE MALYGIN. OUD-MINISTER GEARRESTEERD ST. PANCRAS. HENSBROEK. AKERSLOOT. 'T ZAND. BERGEN. HEERHUGOWAARD. AUTOBUSDIENSTEN. tBUwealand Wacht nietj tot gij te bed moet blijven 4 ior scherpe of voortdurende pijnen in den rug. waterzuchtigs zwellingen der ledematen of onder de oogen. rheumati- s.he pijnen onnatuurlijk uitzicht der urine- pijnlijke loozing of voortdurende aatiuraiig tot loozing Begin onmiddellijk b" dr eerste ken- 4. ©kenen niet het gebruik van Foster s Rugpijn Pillen Want zoo lang de in de lendenen gelegen orgai en ('oor verzwak king niet de vergiftige onzuiverheden uit het bloed filtreeren en verder uit bet lichaam verw'jderen. kunt gij niet ge- aond worden Fosters Hugpijn Pillen werken recht- gtiefeks op deze verzwakte organen, heelen en versterken deze en verschaf- Ier, zoodoende b^hoor'ijk gezuiverd, rijk en gezond bloed aan alle deelen van het lichaam En dan bestaat geen verder gevaar voor rheumatiek, waterzucht, j hifs. rugpijn, spit Bij alle drogisten enz. 1.75 per jflaccn. Behandeling voorloopige beschrijvingsbrief. De contributie zou worden volgens het fcoofdfcestuur 20 cent per maand (14 ct. voor den bond en 6 ets. voor de afdeeling. Haren- jjarspe stelde voor 1 cent voor den kring. De voorzitter stelde voor om dit te steunen De heer C de Jong wilde dit zoo wijzigen, 14 cents voor den bond, 5 cent voor de af deeling en 1 cent voor den kring, waartoe werd besloten. De fcegrooting werd in haar geheel goed gekeurd, alsmede de candidateer-ing van het hoofdbestuur. De samenwerking, zeide de voorzitter, is trots de po itieke-richtingen der leden uitste kend te noemen. De heer P. Stammes wees op een verslag van de Langendük waar de voorzitter van giPote wordt beschuldigd. De voorzitter antwoordde dat de vo'orzitter 2fif reeds heeft gezegd dat hij liever onthe ven werd van die taak, doch als er een voor- z tter komt die weer te knap is, is het ook niet goed. De leden van den neutralen bond zi n eenmaal geen lammetjes. De heer Jb Wit dacht dat wel krachtige ren in het hoofdbestuur zitten. De heer J. Bruin zou wil en dat het bestuur al'e iaren aftrad De heer C. de Jong bestreed dit, omdat don het gevaar zou bestaan dat een geheel r'euw bestuur zou kunnen worden gekozen, dat p-eheel onkundig tegenover de zaken stond De heer Biersteker wilde voorstellen om a's de steun niet beter wordt geen belasting polderlasten enz. te be'a'en, dit kon echter g-°n goedkeuring vinden. De voorzitter zeide dat ieder geval op zich ze'c moet worden behandeld. De heer Swart wilde tuinbouwers vanaf den neutralen bond kiezen voor de Tweede Kamer. Dit werd door den vgprzitter bestreden, daar dit niet mogelijk is met een zoo ge niereden bond. De heeren Stammrs en Roos wilde samen we-kine met b»t bnerencomité niet uitsluiten. De heer J Bruin vroeg of het niet anders kan met b°t kiu'en der 'eden van het centraa, bureau. Er kunnen toch tegencandidaten worden geste'd. De voorzitter zeide, dat dit dan zou moeten geschieden door geheri.p omwenteling der be sturen Waar de neutrale bond medezeggen schap in de steunregeling vroeg, werd geant woord. dat dit provinciaal was en de steun- wet landelijk is. Tenslotte is onze voorzitter toch gekozen De heer Valstar afstooten dat zal piet gaan. daar heeft de minister wat aan, een goed gevarieerde vindt het gauw goed De heer Bak vroeg of er nog meer steun wordt uitgekeerd. De voorzitter antwoordde dat a's de richt P'iis wordt genomen dit 4 maa' zal gebeuren. Iedere keer 50 per wagon kool, doch dan V °rvt ^e'lee'e steun 10 a 11 millioen. De richtprijzen zijn werkeli'k behoorlijk. De heer C de Jong «roe? als penningmees ter of de contributie reeds thans moet worden geneven zooals het voorste) luidt. Dit werd bes'oten J^rna sluiting. ZFJPE. Dinsdag vergaderde de raad. ..a opening door den voorzitter, burge- J- de Moor, werd medegedeeld, dat 0 Staten geen termen hebben gevonden <krjWll*'£'n.? te brengen in de thans gel den k ^zoldiging van de ambtenaren var. Jfgerlijken stand van Zijpe t3^ Polderbestuur hveft aan de gemeente stukje een grundln bruikleen afgestaan meen» 7" a's oergplaats nabij de alge- en \y ^raafplaats te St Maartensbrug. B. Poj^ L^ben onder dankzegging aan het kt, "fstuur bericht, dat zij gaarne van Mek? gebruik maken bij gf g werd gemaakt van de vernietiging van het raadsbesluit van Wn0b?r 1931 tot verlaging van de jaar-I en «der beide ambtenaren ter secretarie vernifr ^ide gemeente-geneesheeren. De Pegr< r!5ln? wegens strijd met de wet was 0,J hot feit. dat de raad het bij de naren-A°r^es-c^reven overleg nvt de ambte n," '«nisatie verzuimd had te plegen, a'hitr [!jster heeft goedgevonden, dat de landarkf'j 1n<*e steunregel'rig voor werklooze 1933 en a [s w°r'lt verlengd tot 25 Maart '"dien a 2 een huurbijslag wordt gegeven be<Jraa„f V^ur .meer dan f 2.50 per week uiaal m bijS'ag op de huur mag maxi ^ok ?Cr week bed.agen. minister goedgekeurd, dat ScBaffino. kT- w subsi iie inzake werkver bond „J -A Po'^bestuur e.a. wordt W'crkverschafr 60 P4-*- van de bij die Verdek u,„r'?9' UK^>aal-Je loonen. ea Zijner r naar aanleiding van een van Bestuurdersbond ingekomen adres, waarin verschillende grieven worden geuit tegen de bestaande werkverschaffing bij het Polderbestuur, besloten, dit adre3 ter af doening in handen van B. en W. te stellen die t. z. t. in overleg met den gemeente- opzichter zuilen treden. Daarna werd besloten adhaesie te betuigen aan het ingekomen adres van het gemeente bestuur van Ambt-Hardenberg, strekkende tot verlaging van het bedrag der belastbare op brengst van de ongebouwde eigendommen Vervolgens kwam aan de orde een schrij ven van het gemeentebestuur van Oudkars pel, waarin werd verzocht te besluiten tot intrekking van het raadsbesluit, waarbij een bijdrage ten behoeve van het Westfriesche ka.ialenplan was toegezegd. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd het schrijven voor kennisgeving aan genomen. s Conform het advies van B. en W. werd verder besloten gunstig te beschikken op een_ verzoek van het personeel van de Coop. Zuivelfabriek Nieuw Leven-' te 't Zand, om verlichting aan te brengen bij het bruggetje tegenover het perceel Zeeman aldaar. Medegedeeld werd, dat de minister, na ge houden onderzoek heeft ter zijde gelegd de stukken inzake een aanvrage te verkrijgen van een plaatsje ingevolge de lan-darbeiderswet door K. de Graaf. Bij het betreffende onderzoek bleek name- lijk, dat het plaatsje te klein en bovendien te duur was. Voorts kwam in behandeling een beschik king van Ged. Staten, houdende vernietiging van het raadsbesluit d.d. 28 Juni 1932. waar bij besloten werd tot niet-toeicenning van steun ingevolge art. 13 der Lager Onderwüs- wet 1920. Het betrof hier de aanvrage om een tegemoetkoming in de kosten van vervoer per autobus naar en van de christelijke school te Schagen, welke vei voerkosten f 1.38 per kind per scnoolweek bedragen Besloten werd geen beroep in te stellen bij de Kroon omdat het hier betreft een wettelijke verplichting van de gemeente, een plicht, die dus nagekomen dient te worden. Vervolgens deelde dc voorzitter mede, dat de stortgronden langs het Noordhollandsch Kanaal wederom van het rijk zijn ingehuurd tegen een aanmerkelijk lageren prijs De vorige keer bedroeg de pachtprijs 3153, thans f 1665; thans zijn echter een paar H.A. minder gehuurd. De gemiddelde pachtprijs zal thans be dragen: voor grasland per H 50 per jaar en voor bouwgrond 1.65 per snees per jaar. Thans is ingehuurd voor 3 jaren, vroe ger voor 6 jaren. De verpachting geschiedt thans naar de werkelijke grootte en niet meer naar de kadas trale maat. Volgde vaststelling van het le suppletoir kohier hondenbelasting, dienst 1933, tot een bedrag van f 13.50. Aan J. C. Erp en J. R. Deutekom werd overeenkomstig hun verzoek ontheffing ver leend tot betaling van schoolgeld. Aan de orde kwam een verzoekschrift van W. van Duin te Schagerbrug om vrijstelling van het betalen eener bijdrage in de kosten van vervoei zijner leerplichtige kinderen. De door van Duin te betalen bijdrage in de kosten van vervoer zijner kinderen naar en van de R.K school te 't Zand bedraagt 5 per kind per iaar. Op voorstel van B. en W. werd besloten adiessant tot wederopzeggens toe vrijstelling te verleenen van het betalen eener bijdrage. Daarna kwam in behandeling een schrijven van J. J. Kabel te St. Maartensbrug, houden de verzoek om tegemoetkoming in de kosten van schoolbezoek, ais bedoeld in art. 13, le lid, der Lager Onderwijswet 1920. Adressant laat zijn zoon Chrlstiaan. die 23 November 1932 den leerplichtigen leeftijd heeft bereikt, onderwijs genieten aan de R.K. school te Schagen. De afstand tusschen de woning van Kabel en de R K. school te Schagen is meer dan 4 K.M., terwijl het ver voer per tram geschiedt. De kosten van een scholierkaart voor een voi jaar bedragen f 36.80. B. en W. stelden voor het verzoek in te willigen en het bedrag van den steun, te rekenen van 1 Dec. 1932 af, vast te stellen op 36.80 per jaar. Conform het voorstel van B. en W. werd besloten. Daarna werd, op voorstel vatr B. en W. besloten tot vaststelling van een verordening tot regeling vaD bet ontslag van: a. onderwijzeressen aan de o. l.-scholen bij huwelijk vóór het bereiken van den 45- jarigen leeftijd; b. onderwijzers en onderwijzeressen aan de o. 1. scholen bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd. Daarna volgde een voorstel van B. en W. inzake het verstrekken van een kerstgave aan werkloozen, die uitkeering uit een werk- loozenkas genieten. Ingevolge circulaire van den minister van staat, minister van Binnenlandsche Zaken, is aan ondersteunde arbeiders over de week van 18 tot en met 24 December 1932 een kerst- gave verstrekt, ten bedrage van 25 van het bedrag, dat zij over die week aan onder steuning ontvingen. Het rijk verleende sub sidie in de kosten hiervan. Bij den minister bestaat geen bezwaar, wanneer van geme* ntewege een overeenkom stige kerstgave wordt verstrekt aan werk loozen, die uitkeering uit een werkloozenkas genieten. Subsidie in de koster hiervan wordt echter van rijkswege niet verleend. B en W achten het wenschelijk, dat ook aan deze werkloozen bedoelde kerstgave wordt ver strekt, alsmede aan de werkloozen, die in de werkverschaffing bij het polderbestuur waren tewerkgesteld. Met algemeene stemmen werd besloten alsnog aan bedoelde werkloozen een (wel eenigszins late) kerstgave toe te kennen. Hierna werd behandeld de circulaire van het Nationaal Crisis-comité, betreffende het verstrekken van extra-hulp aan werkloozen voor het jaar 1933. Daarbij stelden B. en w voor: 1. a. voor het eerste halfjaar 1933 een bedrag van f 96 25 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van „cxri a-hulp aan werkloozen"; berekend naar het werkloozen- ciifer op 29 óct 1932, zijnde H (77 X 1 25 96.25). Het Nationaal crisis-comité zal een overeenkomstige bijdrage voor zijn reke ning nemen; b. het Nationaal crisis-comité te ver zoeken te willen goedkeuren, dat de uitvoe ring der regeling wordt opgedragen aan het zou zijn. wanneer arbeiders uit Zijpe bij den II. boven het sub la vermelde bedrag èen bedrag van 100 ter beschikking te stellen van het Plaatselijk crisis-comité, voor steun verlening en om ook aan anderen dan werk loozen steun te kunnen verstrekken. Na eenige besprekingen werden de onder I en II bedoelde voorstellen van B. en W. aangenomen. Bij de rondvraag werd van verschillende zijden gewezen op de wenschelijkheid en bil lijkheid, dat arbeiders uh Zijpe werden te werk gesteld bij het bouwen van de christe lijke school voor gtwoon lager onderwijs in Schagen. Opgemerkt werd dat Zijpe veel zal hebben bij te dragen in de ko3ten van stichting en exploitatie van die school, zoodat het billijk zou zijn, wanneer arbeiders uit Zijpe bij de bouw van die school te werk gesteld werden. De voorzitter merkte op, dat we in casu alleen kunnen „verzoeken", anders niet. Daarna sluiting. Voor de winterrit naar Garmisch-Partenkirchen zijn vele inschrijvingen. Als altijd zullen de meesten weer op Continental banden starten. Aanslag op spoorlijn. Chineesche troepen hebben Woensdag op nieuw een ernstige aanslag gepleegd op de internationale spoorlijn bij Chin Sang Tao, omdat zij het oprukken van Japansche troe pen wilden verhinderen. De toestand bij Sjanghaikwan. Volgens te Moekden ontvangen berichten hebben de Chineesche militaire autoriteiten t? Peking, die weigeren in onderhande'ing te treden met Japan om het conflct bij Sjang haikwan te localiseeren, gisteren generaal Ko Sjoe Kwo opgedragen Sjanghaikwan op 26 Januari, dit is volgens de oude jaartelling Nieuwjaarsdag, weer te bezetten door een al- gemeenen aanval met alle troepen, welke zich ten Oosten van Letanohow bevinden. De Chi neesche troepen richten krachtige verdedi gingswerken op alle strategische punten op bij Sanghaikwan. Indische commercieele missie. Er is bericht ontvangen dat de volgende maand een veertigtal Indische kooplieden een bezoek aan Japan zal brengen om de econo mische betrekkingen tusschen Indië en Japan te versterken. HEVIGE SNEEUWSTORM IN TOKIO- Een hevige sneeuwstorm heeft gewoed bo ven Japan met het gevolg, dat het treinver keer ernstig is gestagneerd en dat eenige trei nen in de sneeuw vastzitten. Het telegraaf- verkeer ondervindt zoo goed als geen vertra ging- BOLIVIA—PARAGUAY. 220 Bolivianen tijdens gevecht gedood. In een gevecht van man tegen man tus schen Boliviaansche en Paraguayaansche troepen bij het fort Madawa gevoerd, zijn 220 Bolivianen gedood. Het gevecht duurde slechts tien minuten. Bij een tegenaanval hebben de Bolivianen eenige machinegeweren der Paraguayanen vernield. ONLUSTEN IN BIRMAH. Naar uit Rangoon wordt gemeld, zijn in verschillende districten van beneden Birmah onlusten uitgebroken. Een detachement mili taire politie is naar Tharawaddv vertrokken. Van overheidswege worden geen mededeelin- gen verstrekt. Van gezaghebbende zijde verluidt, dat alle Zuid-Amerikaansche landen zich hebben aangesloten bij een verzoek aan Peru om het Braziliaansche voorstel tot regeling van de kwestie-Leticia te aanvaarden. Volgens te Rio de Janeiro ontvangen be richten uit Manaos zijn in de omgeving van Leticia mijnen gelegd en krachtige verster kingen door de Peruanen aangebracht. Gister is een geheele zitting van den Vol kenbondsraad gewijd aan Latijnsch Ameri ka, voornamelijk aan het conflict tusschen Columbia en Peru. Aan de regeeringen van beide landen zijn telegrammen gezonden, waarin de Volkenbond, zonder zich over de kwestie nader uit te spreken, doet uitkomen, dat hij weinig prijs stelt op enkele verzeke ringen van vredelievendheid en er belang aan hecht, dat in de streek rond Leticia geen ,,fait accompli" wordt geschapen. BORAH OVER MIXED-CLAIM- BETALINGEN. De republikeinscbe senator Borah heeft in den senaat voorgesteld alle mixed-claimbeia- lingeu aan Duitsch'and te staken, totdat alle gevallen van sabotage in oorlogstijd onder zocht zijn. Dr. Hajime Kawakami, vroeger profes sor aan de keizerlijke universiteit te Kyoto (Japan) wordt vervolgd omdat hij heeft deelgenomen aan de recente com munistische samenzwering. De kapitein van de Malygin meldt, dat de werkzaamheden op den ijsbreker „Malygin" goeden voortgang vinden. Een der stoomke tels wordt reeds zichtbaar en het water uit het eerste ruim is vrijwel weggepompt. Op bevel der Argentijnsehe regeering is de oud-minister van binnenlandsche zaken, dr. Elpidio Gouzalez gearresteerd Door de zware vorst moet in de tomaten- kassen op volle kracht worden gestookt. Het is voor de betrokken tuinders geen gemakke lijke taak, om deze vorstperiode door te ko men. Massa's kolen worden dan ock gebruiif om de kas zoo veel mogelijk op temperatuur te houden. Bij de Woensdag gehouden stemming voor een hoofdingeland voor den polder en banne Hensbroek vacature-P. Fok, werd ge kozen de heer P. Admiraal NIEUWE NIEDORP. In een Dinsdagavond gehouden vergade ring bij den heer Kossen is besloten alhier een afdeeling op te richten van den bond voor Staatspensionneering. Een voorloopig bestuur is gekozen onder voorzitterschap van den heer H. Borst. Ge poogd zal worden meerdere leden te werven om dan later definitief een bestuu. te kiez Mogelijk zal te zijner tijd hier nog eens de Bondsfilm worden vertoond. Vanaf Maandag heeft de scheepvaart over het Alkmaardermeer niet meer plaats gehad in de richting Zaandam en omgekeerd, maar ging via de Markervaart. De vaart langs ^et Groot-Noordho'landsch kanaal heeft nog plaats maar wordt door het zware ijs zeer belemmerd. Enkele schepen liggen vast in de vaargeul die door de sleep- booten niet verder konden worden getrok ken. Blijft de strenge vorst aanhouden dan zal de scheepvaart stop moeten worden ge zet. Tot voorzitter en secretaris van de com missie tot wering van schoolverzuim alhier zijn herbenoemd resp. de heeren J. A. de Wit en B. Elzer. Bij de Woensdag door het gemeentebe stuur gehouden aanbesteding voor het ma ken van hekwerken langs het aan de Hof- laan aan te leggen rijwielpad werd inge schreven door: Jac. Houtenbos voor 880, C A. van der Steen 880, Jan Houtenbos 863, N. Smit 844.40, D. IJedema 816, C. Noort 812, J. den Das en Schut 800, A. C. Klomp 800 en Gebrs. Kops 578. Het werk is gegund aan de laagste inschrij vers Gebrs. Kops te Bergen. Door het bestuur der Bergerschoolveree- niging is tot tijdelijk leerares in het Engelsch aangesteld, mej. A. M. Vogelenzang te Am sterdam. Alhier is opgericht een afdeeling van den Arbeiders Sportbond met ongeveer een vijftigtal leden, waarvan 28 ouderen en 22 kinderen. Het voorloopige bestuur bestaat uit de heeren J. Hensen, W. Mol, C Houten, J. van Heijgen en mevr. C. Hensen-ter Haar. Het gister door notaris de Boer van Hoogwoud in lokaal Rus in publieken ver koop aangeboden pand van den heer Heuvel aan den Broekerweg kon in opbod 2850 gelden, doch werd voor deze som door den eigenaar opgehouden. Door den veehouder J W. aan den West- dijk werd aangifte gedaan van vermissing van vijf schapen. Bij het orgaan der arbeidsbemiddeling staan momenteel 132 personen als werkloos ingeschreven. TEXEL. De bevolking van onze gemeente is in den loop van 1932 met 14 zielen vermeerderd Op 31 Dec. 1931 bedroeg het zielenaantal 7971 op denzelfden datum 1932 7985. Het aantal mannelijke inwoners liep echter 17 achteruit, terwijl de vrouwelijke bevolking met 31 zielen vermeerderde. De verlaging van het cijfer der mannen moet gezocht wor den in het beëindigen der Zuiderzeewerken op Texel, waardoor vele mannen weer naar elders zijn vertrokken. Er bevindt zich veel ijs voor de Texel- sche haven en daar de waterstand zeer laag is, kan de bootdienst Den Helder Texel niet meer geregeld plaats hebben. Gis teren zijn slechts twee diensten volbracht De boot is naar den Helder vertrokken en blijft dr.ar voorloopig iederen nacht liggen, opdat de dienst zoo noodig van den Helder naar het Horntje kan geschieden. De afgevaardigden van de Alg. Texel- sche Micidenstandsvereeniging, die deze week Maandag in aud ëntie bij den minister van onderwijs zijn ontvangen, hebben van den minister de toezegging ontvangen, dat overwogen zal worden het tijdstip van ophef fing uit te stellen. De M'ddenstandsvereeni ging wil nu nog een krachtige actie op touw zetten voor behoud der school en hiertoe bij de Kamerleden een adres laten circuleeren. Gedep. Staten van Noordholland hebben aan de naamlocze vennootschap N.V. Hol landsche Auto-Bus-Onderneming, te Noord- scharwoude, vergunning verleend tot het uit oefenen van autobusdiensten: a. van Scha gen over Schagerbrug, Burgerbrug en Schoorldam naar Alkmaar en terug; b. van Schagen over Oudkarspel naar Alkmaar en terug; c. van Schagen naar Verlaat en te rug; d. van Schagen over Winkel, Aartswoud (Dijkbuurt), Hoogwoud en Spanbroek naar Alkmaar en teruge van Den Oever over Wieringerwerf, Middenmeer, Aartswoud (Dijkbuurt), Winkel en Verlaat naar Alkmaar en terug; f van Medemblik over Nieuw-Al- mersdorp, Aartswoud (Dijkbuurt), Hoog woud, Verlaat, Oudkarspel en Schoorldam naar Camperduin en terug; g. van Schagen over Kolhorn, Middenmeer, Slootdorp, Wie ringerwerf en West-Zeug naar Oude Zeug en terug h. van Schagen over Tweewegen en Slootdorp naar Den Oever en terug; i. van Schagen naar Veerburg en terug; j. van Schagen over Schagerbrug en 't Zand naar Den He'der en terug; k. van Winkel naar Purmerend en terug (op Dinsdag); 1 van Moerbeek naar Schoorl en terug (op Dins dag). VF.RVALSCHERS VAN RIJWIEL- MERKEN GEARRESTEERD. Groote voorraad, vervalschte merken in beslag genomen. Door d© Nederlandsche Centra!© in zak© falsificaten werden Zaterdag j I. en in den loop van den daarop volgenden Maandag te Amsterdam vier personen gearresteerd, in verband met den ver koop van valsche rijwielbelastingmer- ken Naar wij vernemen is dez© arrestatie het resultaat van een langdurig onder- zoek .waarbij aan het licht gekomen is, dat er door kooplieden op het Waterloo- p'ein en op de Zondagsmarkt in den z.g. „Jodenhoek" te Amsterdam grooie hoeveelheden valsche rijwielbelastine- merken tegen aanmerkelijk laser prijzen aan den man worden gebracht. Thans kon de hand gelegd worden op een partij van 200 valsche rijwielbelas- tingmerken. Dat deze handel een vrij grooten om vang kon aannemen, ligt in de omstan digheid, dat er van het belastingjaar 1932/33 eenige soorten namaak bestaan van een dusdanige perfectie, dat men deze bijkans niet van echte rijwielbelas- tinsmerke nvermae te onderscheiden De aangehouden personen zijn reeds ter beschikking van de justitie gesteld. Meerdere arrestaties worden verwacht. Het publiek wordt gewaarschuwd, zich i nvoorkomende gevallen, alleen ten postkantore van nieuwe rijwielbelasting- merken te voorzien, da r bij aankoop el ders veel kans bestaat .gedupeerd te worden. HOOGE WONINGHUREN. Het Kamerlid L. de Visser vraagt tusschenkomst van de regeering. Het Tweede Kamerlid de Visser heeft den ministers van binnenlandsche zaken en van justitie de volgende vragen gesteld: 1. Is het der regeering bekend, dat on danks het dalen van het inkomen van de ar beidersklasse, de huurprijzen van woningen met lageere huurwaarde niet dalen, maar blijven genandhaafd en in enkele gevallen zelfs stijgen? 2. Is de regeering bereid maatregelen te treffen, ten einde de huurprijzen van wonin gen met lagere huurwaarde te doen dalen? 3. Is de regeering ook bereid maatregelen te treffen, waardoor de huurprijzen van wo ningen met overheidssteun gebouwd kunnen worden verlar ,d? 4 Weet de regeering dat het euvel d"r hooge huurprijzen vele arbeiders heeft ge noodzaakt zich in huurvereenipingen te orga- niseeren en door middel van huurstakingen vaak met succes pogen tot verlaging van de huurprijzen te komen? 5. Is het der regeering ook bekend, dat dit alleszins te waardeeren streven van de ar beiders vaak ernstig wordt belemmerd door plaatselijke autoriteiten en is zij bereid daar tegen maatregelen te nemen? 6. Wil de regeering bij het treffen van maatregelen vooral met de huurdersvereeni- gingen en de coöperatieve bouwvereenigin- gen van arbeiders te rade gaan en dezen den gewenschten invloed hierbij verzekeren? 7. Wil de regeering ten spoedigste mede- deelen welke maatregelen ten deze bij haar in overweging zijn en op welke wijze zij die denkt ten uitvoer te leggen? DE WINTER EN DE „ONBEHUISDEN", De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", die eiken dag de zorg heeft voor ruim 800 mannen, vrouwen en kinderen, voelt, in haar gebouw, het halfgesloopte „Pesthuys'', de straffe hand van den strengen winter. Niet, dat ook maar één verpleegd kind er iets te kort zou komen aan warmte of koes tering. Niet, dat ook maar één asylkachel er een schep kolen minder zou krijgen oj dat de opgenomen mannen en vrouwen hongerig zouden rondloopen! De moeilijkheid schuilt elders! En daarvoor ontbreekt de nervus rerum: het geld! Wie derhalve thans een goede daad wil _doen, zende onverwijld een extra-wintergift aan „Onbehuisden" en werke mede. dat dit nuttig en onmisbaar maatschappelijk werk ook in deze barre dagen „uit de kou" kan blij ven. Adres en gironummers luiden: Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huy- gensstraat 35. Amsterdam. Postgiro No 32534; Gem. Giro Amsterdam: V. N. 207 DE DRANKWET. Een wetsontwerp ophanden tol verlenging van den termijn, be doeld in art. 79. De toepassing van art. 29. Op de desbetreffends vragen van het Tweede Kamerlid Boon heeft de minister van binnenlandsche zaken o.a. geantwoord: Reeds heeft een ontwerp van wet het de partement van den ondergeteekende verla ten, waarbij de termijn, bedoeld in art. 79 der Drankwet (Stbl. 1904, no. 235), in ver band met de bijzondere omstandigheden, door de crisis ingetreden met een jaar wordt verlengd. Het ligt in de bedoeling alsnog een over- gangsber;'ing op te nemen, waardoor de mogelijkheid wordt geopend, dat 'n over- schrriiving van 'n vergunning van een in 't tijdvak van 1 Mei 1931 tot 31 April 1932 overleden vergunninghouder ten name van den overlevenden echtgenoot van dien ver gunninghouder of ten name van een der kin- d?re alsnog kan geschieden, indien het ver zoek daartoe binnen drie maanden na den datum van het in werking treden van de Drankwet (Stbl. 1904, no, 235) is ingediend.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1933 | | pagina 7