C.£Je£i//e ZOEKPLAATJE. EEN ZONNETJE. Ingekomen personen. P. J- Kossen en echtgenoote. geen, van Alk maar. H. Hielkema en gezin, geen, van Haskerland (Joure). A. van der Gulik en gezin. R K., van Heerhugowaard. F. J. M. van den Hurk, R.K., van Dongen. O. Blaakman en echlgenoote. geen, van Heem stede. Jac. Speur en gezin. N.H., van Alk maarMej. F. A. Coppens. R.K., van 's-Gra- venhage. J. Schuijt. R K., van Zaandam. A. J. de Vos Burchart en gezin, geen, van Rotterdam. J. Kieft en gezin, geen van Wtrvershoof. J. Haazelager en gezin, R K.. xan Wieringen. J. Barendsen en echt genoote, R.K., van Alphen a. d Rijn. P. Zaander N.Hvan Wieringerwaard S. J. Stetnvoorden en gezin, R.K.. van Laren (N -H j. W. Balder. R.K.. van Alkmaar. Vertrokken personen. Brieven uit de Hoofdstad Raadsel Hoekse VOOR DB KLEINTJES. iioooste van 2.50 per werklooze op grond der'circulaire van 15 Dec 1932, van het na tionaal crisiscomité voor extra-hulp aan werkloozen. voorzitter deed mededeeling van het geen reeds door het plaatselijk crisiscomité fc gedaan. Spr. was de burgerij voor de ga ven hiervoor beschikbaar gesteld, dankbaar, winnercfc aan den nood welke steeds meer c,ijgt en zaide dat er vee1 noodig is voor riekking *n onderkleeding, waarvoor B. en W dan ook met vrijmoedigheid in dezen tot den rand komen. De heer v. d. Molen vroeg of 't bedrag in eens aan de werkloozen meet uitgekeerd. De voorzitter antwoordde, dat dit in na- tura geschiedt, terwijl de bijdrage in twee gedeelten wordt verstrekt door het nat. cri siscomité. daar de regeering eenzelfde be drag beschikbaar stelt aan het nat. comité. De heer Kansen vroeg naar de mogelijkheid om bij eventueele gladheid zand te strooien aan weerskanten van den weg. De voorzitter was van meening dat men „jet te klagen had. Terwijl er 2 redenen zijn We'Ve bezwaar opleveren. Ten le moet zuinig gedaan worden met de fir.anciën en ten 2e is er wat moois in voor de jeugd welke zich vermaken kan. Om deze re denen heeft het dagelijksch bestuur geen vrij moedigheid het te doen. Wethouder Ooievaar zeide dat de heer Kansen geen begrip heeft van de kosten wel- ip daaraan verbonden zijn. De voorzitter zegde toe bii nadere gelegen heid mede te deelen wat het kost. Hierna s'uiting. faouiHcioal 7Ueuws BERGEN. De Berger Revue en Operette Club, direc teur de heer Joh. Gerritsen voert 5 en 12 Fe bruari in de Rustende Jager de bekende ope- rette'"„De Klokken van Corneville" van R P.anquette op. Tijdens het bloemencorso .toonde de club reeds eenige van de schitte rende costumes die in deze operette voorko men. Bij de opvoering van vorige onerettes be wees de B. R. en O. C. over goede krachten te beschikken. Dat de club het heeft aange durfd deze kostbare operette in Bergen te brengen getuigt van levenskracht en is ook mede mogelijk geworden door het geld, dat verkregen werd door de ba's-chamnêtres, die de club in het vorige seizoen met zooveel succes in den tuin van „De Rustende Jager" organiseerde. De regie van de operette is ook ditmaal in handen van den heer R Vóórhaar. HEILOO. Landelijke Rijvereeniging. De Landelijke Rijvereeniging Heiloo en 0'Tistreken, hield Donderdagavond jaarver gadering in De Rustende Jager. De voorzitter Jhr. H. van Foreest ooende kïtte allen welkom en sprak zijn genoegen ui1 over de groote opkomst. De heer P. Bakker bracht een keurig ver zorgd verslag van het eerste lustrum der Ver eeniging en een jaarverslag. De heer Spaan bracht verslag uit namens de rekeningcom missie en verklaarde alles in orde te hebben bevonden. De heer Kamer deed rekening en verantwoording. De ontvangsten waren 1728.57, uitgaven 1400.94, saldo 327.63. Er moet echter nog een aflossing op de aandeelen plaats hebben van 100.— doch daartegen staat gelijk nog een vorde ring open van 3 jaar geleden van de Christe lijke Oranjevereniging te Alkmaar. De be zittingen der vereeniging zijn geschat op 792.62. Een verslag van de werkzaamheden werd voorgelezen, waaruit bleek dat de Rij vereeniging menigmaal lauweren behaald en vele feesteleijkheden opluisterde. De voorzitter deed een beroep op alle leden o mhet ledental te versterken. Vooral de heerenafdeeling heeft versterking noodig. Tegelijk zeide spreker, wil ik releveeren, dat ook ons bestuurslid en beste rijder, de heer J. Klerk onze gelederen gaat verlaten. Met bijzonderen dank wilde wilde voorzitter zeggen dat hij vanaf de op richting de kleuren van onze vereeniging heeft gediend en verdedigd (applaus). Bestuursverkiezing. De aftredende heeren Jhr. H. van Foreest en P. Bakker werden bij acclamatie herkozen. Minder gemakkelijk ging het om de vervulling van de vacature Klerk. De instructeur stelde een der dames voijr. Na een 4-tal stemmingen werd gekozen Méj. Chatr. Muijs Kdr. Tot afgevaardigde naar de vergadering te Utrecht werden be noemd de heeren P. Bakker, C. Muijs Jzn. en C Muijs Krn. De voorzitter (die deel uit maakt van de fin. commissie) ging op eigen gelegenheid heen De behandeling agenda van de algemeene vergadering werd bespro ken. Niemand had bezwaar tegen het voor stel van de Federatie Alkmaar, dat een fede ratie zal bestaan uit minstens 5 aangesloten yereenigingen. De verhooging van contribu tie (afdracht hoofdbestuur) met een verhoo ging van 0.25 per lid en per jaar werd eerst bestreden, doch later goedgekeurd. Een bezoek aan Winterswijk. De voorzitter 2eide, dat we het vorig jaar bezoek hadden van Winterswijk. Nu moeten we een tegenbe zoek brengen. De voorzitter gevoelde veel er toor om er te paard heen te gaan en per trein Leru£- De heenrit duurt 3 dagen en men zal Vp- 'nroePen van zustervereeniginger. ?r log.es en stalling. Dit voorstel vond bij- °ok bij de aanwezige dames. In principe j ^besloten om er zoo heen te gaan, terwijl hi-n j voor zoover noodig, nog eens met o ouder» kunnen spreken en vragen, eapn yfrp'jchtend stellen lezen van het or- cucsWt£ Paard'' vormde een punt van dis- paan is abonneeren op het or- heift Jan hCf teud' terwiil de vereeniging de zün er H u abonn€rnentsgeld betaalt. Er bedf e. orgaan, wat weinig actueels abonneren nogr *e duur vinden en zij wereld» Z'Ch 0p "PaarH Paard"n* m dat meer bood en tv vn .me het 2a o- z,ch op „Paard en Paarden Na TI k°°d en wat men graag ahon11 oer'ee. discussie werd besloten Zij, die hpf1**"* niet verplichtend te stellen, de helft ver-roed*311 w^'en ^houden, krijgen Jermaand?»n'I cb n om gedurende de win- butie te hnai v'"F®br^ de helft der contri- en Penniro-nf"' ,ondervond bestrijding van Zingmeester. Toch sprak de meerder- fllfiJttflgf voor een iaar i 10 per jaar en per lid te betalen (tfiana is het f 12). Een voorstel-de Jager om in Maart een rit te houden, werd goedgekeurd. Bepaald werd. dat dit niet op Zondag zal geschieden, doch liefst op Zaterdagmiddag. Aan het einde der vergadering bracht het scheidende bestuurslid, de heer Klerk, dank aan bestuur en instructeur voor de prettige samenwerking. Noode gaat hij heen en als de leden op een doorrit in Zuid-Holland Ha- zerswoude passeeren, zal hij hun gaarne gast vrijheid ver leen en. Deze afscheidsspeech kreeg een hartelijk applaus, terwijl velen ook de voorzitter zeide het met weemoed den koenen rijder zien heengaan. Na behandeling van interne zaken volgde sluiting. A. van Erp. naar Dongen P. P. Th. Bouman naar Dongen. Mej E. Nol naar Alkmaar. Mej L. Nol, naar Alkmaar. Mej. L. A. de Jongh, naar Schagen. Mei. G. A Maalderink, naar Hengelo (G.) Mej. A. H. C. van Voorthuizen naar Alkmaar. Mej. O. M. Karskens. naar Bergen (N.-H.) Mej. J. R. Geertsma naar Schoterlanfl. P. Kuiper, naar L:ch ten voorde Mevr. G. A WestenbergKluijver. naar Wageningen. M. J. de Boer. naar Alkmaar Wed. E. J. Chr KoningVos en gezin, naar Haarlem. -P.S Gutter en echtgenoote, naar Alkmaar. Mej. A H Wilbrink, naar Oudorp. Mevr. M. Z. Koelemeijer—de Haan. naar Wormer. Mej. L. Irvlra naar Duitschland. P van Dijk en gezin, naar Alkmaar, Wed. A Apeldoorn—Dekker, naar Alkmaar. (Van onzen correspondent). DE HOOFDSTAD OP SCHAATSEN, De tendenz van de R.A.I. Terwijl als kennelijke stimulans met het oog op het naderende voorjaar en het begin van het automobielseizoen de autotentoonstelling werd voorbereid en een bijna onafgebroken file van de mooiste wagens, die men zich den ken kan, deze week door het enorme R.A.I.- gebouw werd opgeslurpt, werd er in Amster dam op,de grachten gereden. Dan moet het werkelijk winter zijn, wanneer het dagelijksche vervoer te water in de hoofdstad is stilgelegd door een harde ijskorst waartegen een laatste ondernemende schipper nog tevergeefsche po gingen heeft uitgericht, De grachten worden bereden en het is alsof alle wintergezichten van vorige eeuwen uit de musea zijn gehaald. Het is echt oud-Holland, zooals wij het zien afgebeeld op de talrijke, specifiek nationale stadsgezichten en schilderingen van winter vermaak. De weinig modieus, maar warm ge- kleede schaatsenrijders tusachen de huizen in een witte omgeving, de loopplanken naar het ijs, de in allerijl opgetrokken stalletjes, waar koek-en-zoopies en de reparatie-huizen, de menschen langs den kant, het gekrioel en de zichtbare vreugde, het Is het beeld van alle tijden, dat nimmer schijnt te veranderen en toch altijd weer nieuw blijft. Dan blijkt eerst duidelijk, dat hier van een volkssport sprake is. Voor iedereen bereikbaar en niet beperkt door de conventioneele lijnen van afkomst of positie. Zoo kan o»" dan ook zeggen, dat Am- Sterdam heeft schaatsen gereden van groot tot klein, van arm tot rijk. Gelegenheid is er in overvloed geweest. De grachten in de stad, de vijvers in de parken, de plassen en de venen, in de onmiddellijke nabijheid van de stad, bui ten, en dan de Marken-route op d« thans in gedijkte Zuiderzee niet te vergeten, 1M lijkt alsof bij doorzettende vorst een ijsclub, d e IJsclub, zooals wij die kennen midden op het Museumplein, steeds meer aftrek vindt. Voor zoo'n paar dagen, om weer wat op slag te ko men, vooral ook vanwege de gezelligheid, het baantjesrijden en het clubhuis, is de attractie steeds groot, maar later gaat ze tanen en moe ten er allerlei feesten worden geënsceneerd, verlichte avonden, kermissen op het ijs in oud- Hollandschen stijl, om de leden te blijven trek ken. Na zoo'n paar dagen komt de lust tot het maken van tochtjes, dan van tochten en het opzoeken van vreemd terrein. Of zou het betrekkelijk geringe bezoek, dat opvalt, misschien ook zijn oorzaak vinden in een verandering op de ijsclub, die niet met onverdeelde sympathie begroet i*. In de hou ten muziektent op de grens van de krabbel- baan heeft jaren lang een winterkapel gezeten. In driedubbele winterjassen, soms berenmutsen en sleetsche pelzen zaten de blazers rond het open vuurtje en bliezen de stemming er in van hun tochtige concertzaal uit de aan alle kan. ten open tent. De tent is leeg, de mannetjes met de handschoenen zonder vingers zijn ver dwenen en missen in deze moeilijke tijden on getwijfeld het ijsclub-emplooi, dat altoos een buitenkansje opleverde. „Muziek in blik" is er voor in de plaats gekomen. Een één-mans-gra- mofoon draait plaat na plaat en luidsprekers ron de baan zorgen voor de versterking. Maar hoe goed de installatie, de volgorde en keuze der platen en het tempo ook is, de Amsterdam- sche IJsclub heeft iets verloren van de oude gezelligheid en intimiteit door het gemis aan de wintermuzikanten met hun verkleumde handen en neuzen. Dus ook tot de ijsbaan is de rationalisatie, die steeds minder menschen noodig maakt, al doorgedrongen. Het kan geen bezuiniging van groote'beteekenis zijn, het financieele voor deel, dat de moderniseering misschien heeft opgeleverd, maar van de typische sfeer, die zelfs bij een thermometer ver onder nul Iets warms verwekte, is zeker een groot deel ver dwenen met de muzikanten uit de tent. Indien ik een algemeene tendenz van da R-A.I.-teBtoonetelling zou motten weergeven, dan is het wel deze: de kleine wagen, de goed koop# auto tracht de grootcre, duurdere, mis schien ook wel mooiere wagens te verdringen. Het is natuurlijk een uitvloeisel van onzen tijd, die onwillekeurig aandringt op economie en efficiency, een verschijnsel, dat zich alras heeft do«n gevoelen nu de auto in ons dagelijksche leven zulk een belangrijke plaats inneemt en een der bijna onmisbare onderdeelen in den tegenwoordigen gang van zaken geworden is. Merkwaardig is het, dat Holland immer een nogal sterke voorliefde voor de groote, pom peuze auto beeft getoond. Zeker is hieraan bet feit, dat de Amerikaansche automobiel zulkVUen gretige markt hiar vindt, niet vreemd. Immers in de laatste plaats moet de nieuwe wereld worden genoemd onder de voorstan dera voor de kleine auto. Veeleer ontstond dit streven in Duitschland, Frankrijk en Enge land o.a., waar èn het belastingsysteem naar het aantal paardekrachten èn het gewicht van den wagen, naast de algemeene conjunctuur de vraag naar een kleineren, goedkooperen wagen deed ontstaan. De vooruitgang, in het bijzonder wat betreft de kleine auto, is ge weldig, De ingenieust constructeurs hebben snelheid, souplesse, voldoende comfort, econo mie in gebruik, aanschaffing en onderhoud zoo weten te vereenigen, dat de schaal ook hier te lande dreigt door te slaan naar de klein-auto. Een niet te onderschatten argument in dezen tijd van verkeersonveiligheid is zeker ook het grootere gemak van een kleinen, handigen wa gen in het drukke stadsverkeer, vaak verre te verkiezen boven het tamelijk moeilijke ma noeuvreeren met ioms wat logge automobielen, die voor den ruimen buitenweg ongetwijfeld vele voordeelen bieden, doch tn de stad, met de tegenwoordige parkeermoeilijkheden uiterst onhandelbaar kunnen zijn. Een ander streven bij den automobielcon structeur, zeker ook veroorzaakt door den druk der tijden is het doen herleven der vier- cylinders na een 6- en 8-cylinder-rage der laatste jaren. Steeds scheen men er op uit om de auto slechts met een pink te kunnen doen bedienen en het autorijden zelf voor den leek zoo makkelijk mogelijk te maken. Is het uit verbruiksoverwegingen of wellicht omdat ook de nieuwe automobilist op den duur rou tine gaat krijgen en werkelijk rijden leert, dat men weer terug schijnt te willen naar den goeden ouden vier-cylinder, die weliswaar wat meer schakel-virtuositeit vereischt, misschien wat minder geruischloos is en wat „nerveuser" in de behandeling, maar toch eigenlijk in de practijk altijd het beste heeft voldaan, mede door zijn eenvoud en betrouwbaarheid. En vooral nu de vier-cylinders voorzien kunnen wprden van de laatste verbeteringen en tech nische snufjes, en niet te vergeten, nu ook weer de betrekkelijk jonge automobiel industrie weer over meer ervaring is gaan beschikken, gaat zeker de vier-cylinder-auto- mobiel weer een hernieuwe toekomst tege moet. Dat de groote wagen daarom in ons land van het tooneel zou verdwijnen of merkbaar uit de gratie geraakt, ligt echter niet voor de hand. Een groot deel dei* automobilisten toch hecht zeer groote waarde aan het uiterlijke van den wagen, aan stroomlijn en muurvaste ligging-op-den-weg, zooals het dan heet, en hebben daarvoor graag een ietwat dieperen greep in hun beurs over. En dan de uitgebreide families, die 7-per- soons automobielen noodig hebben, om daar nog maar gedeeltelijk zoo af en toe bet huisge zin mee te kunnen vervoeren. Voor die zou het geen koopje zijn: die zouden zelfs met twee kleinere niet gebaat zijn! VAN S1EGEN. ucgetÜjke Stand ÖUDKARSPEL (Jan.) Geboren: Willemina Alberdina d. van R. Rijkeboer en C. R. van Dort. Martina atharina d. van M. Hoogland en C. Schuite maker. Anna Catharina d. van C. Put en C. Commandeur. Adrianus Johannes z. v. C. Put en C. Commandeur. Geertruida Cornelia d. van P. Appel en A. Zijp. Reijer Karei z. van C. Schrieken en M. M. J. Möller. Overleden: Maartje Vloon, 70 j., echt- gen. van P. Rezelman. Aaltje Swager, 75 j., wed. van P. Borst won. te N.-Scharwoude. Germent Hart, 55 j., echtg. M. Dirkmaat. UITGEEST (Jan.) Geboren: Theodorus Johannes z van D. Steipstra en IJ. v. d. Heide. Anna Ma ria d. van G. Bakkum en A. Heijnen. Pe trus Cornelis z van W. Admiraal en A. Bra- kenhoff. Aagje d. van S. de Vries en G. Lan^enberg. Johannes Jacobus Maria z. vanlc van der Eng en E. Heijne. Antonia Johanna d. van Antonie Chr. Boshuizen en C. J. Scholtz. Cornelia, d. v. Wijnand Ci de Bakker en A. M. Ladru. Catharina Wytske d. van D. Bergsma en N. de Groot. Anton z. van E. Ploeg en B. Oostenbrug- gen. Evert z. van Evert Ploeg en B. Oos ten bruggen. Ondertrouwd: Rembertus Petrus Stam en Alida Catharina van den Bergh. Overleden: Gosse Veldmans, gehuwd met A. v. d. Eng, 44 j. peesje Emmer, we duwe van C. Bakker, 82 j. Magda.ena Harrevelt, echtg. van W. Hendriks, 58 j. Grietje Hos, echtg. van J. van 't Veer 64 j. Lourens Blauw, wed. van T. Bas, 92 Agie Vlaanderen, wed. van H. Rezee, 72 j. 1. Oplossingen der raadsels uit het vorige nummer. Voor grooteren. G R A M R O M E A M E R M E R G 2. Olifant. Nat, lift, lont, laf, ton. 3. Schouw, burg; schouwburg. y 1/üfta/ ~ffoyerVJoor</ Een deur van een buffet stond Op zeok'ren avond aan. Op vijf kristallen fleschjes Scheen juist het licht d6r Maan. Eén van de vijf: het Zoutvat, Dat wist altijd heel giuw Een grapje te bedenken. Nooit was hij laf of flauw! Mejuffrouw Peperbusje Was scherp en nimmer zacht. Vergeefs heb 'k op iets lieflijks Van haar kant steeds gewacht! D' Azijnflesch was een zure En nooit was zij eens zoet. Toch deed zij, waar 't gevraagd werd, Haar plicht getrouw en goed! De Olieflesch, haar zusje, Was zachter weer van aard: Zij smeerde vaak wat stroef ging, Was dat niet heel veel waard? Ten slotte: 't Mosterdpotje, Dat leelijk bijten kon. Van hem zou 'k vast niet houden, Als hij er eens begonI Het Maantje kende 't vijftal En dacht: Elk doet zijn plicht —Daarom wil ik dus allen Beschijnen met mijn licht De Fleschjes kregen beentjes En liepen uit 't buffet, Dat iemand bij vergissing Foeit open had gezet Ze gingen samen dansen En hadden veel plezier. Je ziet 't verschillend vijftal Op vlugge voetjes hier! (Nadruk verboden). Waar is het biggetje? (Nadruk verboden). Mijn moedertje noemt me „haar zon netje thuis!" Ik vind dat natuurlijk wel fijn. Maar, weet je, 'k begrijp er mijn moeder niet goed! Hoe kan ik een zonnetje zijn? Het zonnetje staat toch heel hoog in de lucht! Het kan toch niet praten en loopen! Het kan toch niet zingen en dansen van pret! Het kan toch gen grapjes verkoopen! „Weineen", zegt mijn moes, „maar de zon maakt ons blij! En kindlief, al ben je nog klein, Zou jij, die zoo'n vreugd' brengt in moe- dertje's huis! Zou jij dan geen zonnetje zijn?" R. WINKEL (Nadruk verboden). 4. Stoomboot. S ets klomp schotel Stoomboot Eerbeek Tromp kop t Voor kleineren. 1. Sneeuw. 2Bol, wol, dol, mol, tol, hol. 3. Een luchtschip. Een kaneelmolen, koffiemolen, aman delmolen en vleeschmolen. De haan, die op den toren staat 4. Dit tafelkleed is te lang voor onze tafel (distel). Heeft Oom Jaap al meer bosken be steld? (palm) Moede heeft een lekke rveisch eitje voor je (hei), OM OP TE LOSSEN. Voor grooteren. 1. Kies uit elk der onderstaande zinnen één woord, maar doe dit zóó, dat de r«kozen woorden in dezelfde volgorde ger.omen een bekend spreekwoord vormen. Ik zou wel eens willen weten, wie het boek vernield heeft. Moeder zegt, dat zij niet meor appels koopt van dezen man. „Als je het waagt, mij nog langer te plagen, zal ht je berouwen!" riep de man boos uit We kenden die vervelende geschie denis! Dacht je, dat wij niet meer kwamen? 't Zal mij benieuwen wie het wint: de vorst of de dooi 2. Een dier verloor zijn staart en werd een jongensnaam De veearts gaf het dier een anderen slaart. Toen werd het een voorwerp dat in elke huishouding gebruikt wordt. 3. Als 1, 2, 3 een voertuig. 4 een klinker en 5, 6, 7, 8 een windwijzer is, wat voor reizigers zijn dan een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 4. Op de zigzag-kruisjeslijn komt, van boven naar beneden gelegen, de naam van een dorp in Zuid-Hol land. X lo rij een deel van Je voet X 2o een Russische voor- X naam. X 3o een deel van een plant X 4o een klein gewicht X bo een klipgeit X 6o een verscheurend dier. X 7o een mooie bloem. X 8o een ander woord voor X nobel. 9o een heel groot vertrek. lOo een vervoermiddel. Voor kleineren. 1. Welke vogel wordt pas echt, als men hem tweemaal een kopje kleiner maakt? 2. Mijn geheel wordt met 9 letters ge schreven en noemt een grappig dier. Een 8, 1, 2, 3, 5 is een vaartuig. Een 5, 6, 7 wordt in de keuken ge bruikt. Met een 5, 9, 7 wordt geschreven. 4, 3, 9, 8 is een verkorte meisjesnaam. 5, 6, 8, 1, 2, 9, 7 valt dit jaar in April. 3. Verborgen dieren. Toen het raam open stond, zag ik Ko er door gaan gluren. Ik vind, dat de wasch er tegenwoor dig niet helder uitziet. Tante nam u gisteren leelijk beet! Zoek des esp in deze kast maar niet. Stuur haar een half uur eerder naar bed. Het weid gisteren laat. onge- loofeüjk laat voor zoo'n klein meisje. (2) 4. Welk klokje heeft nooit kunnen lui den, Al heeft het heel veel te beduiden? Het spreekt alleen zijn eigen taal, Maar toch verstaan wij 'f allemaal, 't Kondigt iets aan, meer zeg ik niet.^ Kijk buiten maar eens, of J« 't zieti,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1933 | | pagina 4