Agenda £aatste A !jUtê(icaües Jcheepsüidingen Weec&ecidtt !Biicqzdi*Jke Stand, Stad en Omgeving. Jaqeionden Stukken Provinciaal 7lieuws Bioscopen. COMMUNISTISCHE BETOOGING VOOR HET HOTEL DER DUITSCHE DELEGATIE IN LONDEN. BRAND IN EEN GARAGE. HINDERWET. Weerovcrzicht. Cinema Americain hedenavond half 8, hoofdnummer Nachten in Port Said (dram.), hoofdrollen Gustav Diessl en Oskar Homol- ka. Toegang boven 18 jaar. A. B. T., hedenavond half 8, hoofdnum mer Een gerechtelijke dwaling (justitie-dra- ma). Toegang boven 18 jaar. Victoria-theater hedenavond half 8, hoofd nummer Kaiserwalzer (operette), hoofdrol len Martha Eggerth,, Szöke Szakall. Toe gang elke leeftijd. Van Donderdag tot en met Maandag op het terrein van het oude stadsziekenhuis: de sprookjesstad Lilliput. Stedelijk Museum, ingang Breedstraat, eiken werkdag van 9 tot 12 en van half 2 tot half 4 geopend; Za terdags van 9 tot 1 uur; Zondags gesloten. Zaterdag 1 Juli. Ter Coulster, Heiloo, half 8 's avonds, openluchtsamenkomst vrijz. chr. jeugdge meenschap. i Zondag 2 Juli. Feest V. V. V. te Hensbroek: optocht, ge maskerd bal in open lucht, volksspelen. Woensdag 5 Juli. Wilhelminalaan 21, vergadering Kinder- zorg. dooden gestegen tot ongeveer 250, het aan tal gewonden is nog grooter. Balikboekit is het zwaarst geteisterd. Het aantal ingestorte huizen is voorloopig nog niet te taxeeren. De weg van de grens van Palembang tot Liwa is door aardstortingen zeer zwaar bescha digd en bij K.M. 48 geheel ingestort. De weg Kroe-Liwa is mede zwaar beschadigd. Ik hoop het verkeer binnen eenige dagen weder open te stellen, het geheele herstel is eerst mogelijk na langen tijd". Geen Europeanen verongelukt. Er zijn geen Europeanen verongelukt, al dus seint Aneta aan de N.R.Crt. Deze laat ste mededeeling logenstraft de berichten wel ke in de buitenlandsche pers de ronde blijken te hebben gedaan. Bovendien kan nog wor den opgemerkt, dat het aantal Europeanen in de getroffen streek zoo gering is, dat ter zake misverstand uitgesloten kan worden ge acht. 27 dooden en honderden zwaar gewonden in Bali-Boekit; 70 pet. vac de huizen ingestort. Omtrent den toestand in het door de aardbeving geteisterde gebied wordt ge meld, dat op 28 dezer het opruimings- werk in de Ranaustreek afgeloopen is. Een brigade militairen onderzoekt de •Mekakau-Oeloostreek. In het Benkoe- üensche is het onderdistriet Bali Boekit het zwaarst getroffen. Te Liwa is een noodhospitaal opge richt. Twee artsen zijn daar werkzaam en een chirurg dr. Spreker zijn naar Liwa vertrokken. In het' Liw.ische heeft men tot dusver 27 dooden en honderden zwaar gewonden geborgen. Naar taxatie is 70 van de huizen ingestort. Het aantal dooden en gewonden in Kenali en Waitenong is nog onbekend. Een hulp-expeditie onderweg. Hedenmiddag vertrok van Batavia het gouvernementsvaartuig Valk met aan boord een geneeskundige expeditie, bestemd voor Kroë. Bij de expeditie zijn drie doktoren, twaalf mantriverplegers, twee velduitrustin- gen van H.M. torpedobotojager met bijbe- hoorend personeel, alles bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Zuid-Su- matra Men verwacht dat de expeditie mor genmiddag te Kroë zal arriveeren. DE DIENSTWEIGERING TE SOERABAJA. Nieuwe vonnissen van den zeekrijgsraad. De Zeekrijgsraad te Scerabaja veroor deelde, blijkens eer. Aneta-telegram aan het Hblwegens opruiing den korporaal-macni- nist Teune tot een jaar gevangenisstraf, met aftrek van den tijd doorgebracht in preven tieve hechtenis en entslag uit den dienst, en de matrozen eerste klasse Bijleveldt en Wijs hake tot resp. een jaar en zes maanden ge vangenisstraf en acht maanden gevangenis straf, beiden onder aftrek van den tijd door gebracht in preventieve hechtenis, met ontslag uit den dienst. NA DE ZEVEN PROVINCIËN. Bij gouvernementsbesluit is ingetrok ken het besluit van 20 Februari j.1. waarbij tot nader order werd verboden door middel wan de drukpers berichten te verspreiden omtrent bewegingen var troepen of schepen behoorende tot de land- en zeemacht in Nederlandsch Indië. DE LONBENSCHE CONFERENTIE. Afschaffing subsidies scheep vaart en scheepsbouw? De Nederlandsche en Noorsche vertegen woordigers in de derde sub-commissie der economische commissie hebben heden een voorstel ingediend, om zoo spoedig mogelijk over te gaan tot afschaffing van alle subsi dies aan den scheepsbouw en de scheepvaart, uitgezonderd wanneer deze noodzakelijk zijn voor de instandhouding der overzeesche ver bindingen van een land op bepaalde routes of ten behoeve van een bepaalden handel, waarbij het betrokken land speciale belan gen heeft. In de motiveering wordt aange voerd, dat gesubsidieerde diensten nooit kun nen voldoen aan de steeds wisselende behoef ten van den handel. Gisteravond hebben Londensche commu nisten opnieuw gedemonstreerd voor het. Porchester Hotel, waar de Duitsche delega tie der Economische Wereldconferentie is on dergebracht, ditmaal als protest tegen de arrestatie van communistische leiders in Ehiitschland. De politie wist de betoogers te verspreiden. 40 auto's vernield. In den afgeloopen nacht ontstond te München door onbekende oorzaak brand in een groote garage. Veertig automobielen werden geheel vernield. (Buiten verantwoordelijkheid van de geenszins dat de redactie er mede instemt). Redactie. De opname in de rubriek, bewijst Mijnheer de Redacteur, Gaarne zag ik dit opgenomen in uw blad. Naar aanleiding van het berichtje van gisteravond, dat men voor 1.23 mee zou kunnen met de door de V.V.V. Bergen geor ganiseerde tocht naar, Leeuwarden, kan ik mededeelen, dat er vijf personen waren (waar ik ook bij was) die moesten blijven staan. Dat het slecht georganiseerd was blijkt hieruit, dat gistermorgen voor 10 uur de bus van 25 personen reeds besproken was en er dus maatregelen hadden getroffen behooren te worden. Er was geen plaats meer en verder basta en men liet ons model aan ons lot over. Ondergeteekende kwam speciaal van Alk maar en twee menschen op de fiets ook en drie uit Bergen, waarvan er een Is geplaatst, dus de overige familie van die drie menschen moest achter blijven. Nu vraag ik: „Is dit een organisatie?" Met dank voor de plaatsing, EEN GEDUPEERDE ALKMAARDER. 28 Juni 1933. (Wij kunnen ons voorstellen, dat inzender zich teleurgesteld gevoelt. Voor J' 1.25 per autobus retour Leeuwarden is inderdaad een koopje, waarvan velen gaarne profitee- ren. Daarvoor was de V.V.V.-tocht echter niet opgezet. De bus werd alleen ingelascht om gasten en V.V.V.-ers die niet over 'n auto beschikten, in de gelegenheid te stellen de tocht mede te maken. Er zijn naar wij vernemen nog pogingen gedaan om een tweede bus te krijgen. E>eze pogingen slaagden niet doordat men met een noodzakelijke reparatie aan een bus des nachts niet gereed was gekomen. Het geldt hier bovendien geen openbaren dienst, zoo dat o.i. inzender zich wel teleurgesteld kan gevoelen, doch allerminst het recht heeft de organisatie aan te vallen. Red. Alkm. Crt.) HUISVERZORGING. Huisverzorging doet a.s. Zaterdagmiddag een beroep op den weldadigheidszin onzer medeburgers. Hoewél verondersteld mag wórden dat het werk van Huisverzorging al gemeen bekend is, stellen wij dit nog even extra in het licht. In gezinnen, waar de huis vrouw door ziekte tijdelijk niet in- staat is haar werk te doen, brengt Huisverzorging uitkomst door het zenden van huishoudelijke hulp. Het huisgezin gaat dan zooveel moge lijk zijn gewonen gang en de zieke huis vrouw kan thuis verzorgd worden. In vele gevallen zou het anders noodzakelijk zijn dat zij in een der ziekenhuizen werd opgenomen. Gezinnen van elke godsdienstige of poli tieke richting komen voor hulp in aanmerking Het gezin moet naar draagkracht eenige ver goeding in de onkosten geven. Waar tegen woordig echter door de groote werkloosheid in zeer veel gevallen het gezin enkel op steun is aangewezen, zijn deze bijdragen het laat ste jaar zeer gering. Huisverzorging wijst niet gaarne aanvra gen om hulp af, doch daarvoor is geld, veel geld noodig. Momenteel is de kas geheel uitgeput en moet het werk noodgedwongen geheel stil staan. Om te trachten de kasmiddelen te verster ken, zal a.s. Zaterdag 1 Juli 's middags van twee tot zes uur een collecte worden gehou den. Vier Aikmaarsche muziekcorpsen stellen zich geheel belangloos beschikbaar om in de verschillende gedeelten der stad muziek te maken, terwijl collectrices voor het goede doel geld zullen inzamelen. Burgers van Alkmaar, laat deze poging om het werk te kunnen hervatten niet tever geefs zijn. H. P. RINGERS—VEEN, presidente; A. LINDKEG, secretaresse; C. G. SCALE, penningm.; M. DORBEEK—KORTMAN; A. MULDER-KLASENER; A. STAM; A. GERRETSEN-RINK; M. v. d. WEELE; D. PALEARI—v. NIEUWKUIJK; J. MOOLHUIZEN—v. DUIJNE. KINDEREN IN SPANNING. Ruim tweehonderd kinderen zitten in spanning! Ruim tweehonderd misdeelde kin deren van „Hulp voor Onbehuisden" te Am sterdam Zullen ze weldra onder de groote vacantie naar Nunspeet mogen om te kamoceren of zal het dit keer „thuisblijven" worden? In het oude Pesthuys hunkeren 200 kinder harten Eik jaar nog was het kinderkamp van „On behuisden" een geschenk van vele kinder vrienden! Want het overbelaste budget der vereeniging kan de kosten voor het kamp zonder hulp niet dragen. De eerste gave is er reedseen schip, dat de kinderen kosteloos over het IJselmeer zal brengen naar Elburg. Wie volgen er nu met hun bijdragen? Wie doet mede om deze gestichtskinderen een viertal heerlijke weken van blij geluk te schenken? Het antwoord is thans aan den lezer? Adres en gironummer zijn: Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden". 2e Const. Huy gensstraat 35, Amsterdam West. Postgiro nt 32534: Gem.giro A'dam V 207; Bankreke ning Ass. Cassa A'dam. Bij besluit van 28 Juni 1933 is aan den heer J. VAN DE POL, alhier, vergunning verleend tot het uitbreiden van zijne bakkerij, door vervanging van den bestaanden oven door een olie-stookoven, waarin een electro- motor wordt geplaatst van J4 P-K-, in het perceel Lindenlaan nr. 2, alhier. Alkmaar, 29 Juni 1933. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, WENDELAAR, Burgemeester. A. KOELMA, Secretaris. NOORDSCHARWOUDE. Als korpskolvers van de sociëteit „Ons Genoegen" voor de Nationale kolfwedstrij- den van den Nederlandschen Kolfbond zijn aangewezen de heeren F. Muileboom, P. Jes en A. Moeijes en als plaatsvervangers Sj. Maakal en D. Bakker. Woensdagavond is alhier opgericht een afdeeling van de Arbeidersvereeniging voor lijkverbranding met aanvankelijk 28 leden Het voorloopig bestuur bestaat uit de heeren J. Zeeman, voorzitter; H. Rus, penning meester en mevr. van der Wel te Broek op Langendijk, secretaresse. LANGENDIJK. In het uitvoerige, rijk gedocumenteerde verslag van de Gemeenschappelijke Lichtbe- drijven voor den Langendijk en St. Pancras, wordt meegedeeld, dat de invoering van het vastrechttarief voor het gas een juiste maat- regel^ js gebleken. Op het eind van 1932 had den 551 verbruikers zich tot vastrechttarief verbonden. De financieele uitkomst van het gasbedrijf bleef gelijk aan vorige jaren. Het buizennet is verlengd met 180 M. in den Laanweg te Hugowaard ten behoeve van inwoners van Oudkarspel, zoodat het bui zennet thans 19785 M. is. Vergast werden 2.491.958 K.G. steenkolen, waaruit 35.9 M®. gas per 100 K.G. werd ver kregen. De gemiddelde kolenprijs bedroeg 9,60 tegen het vorige jaar f 10.91, inclusief 1.65 per ton voor vlet en losloon. Er zijn 2530 gasmeters geplaatst. Verkocht werden 19491 H.L. cokes, aan teer werd 10.2680 K.G. afgeleverd. Blijkens de verlies- en winstrekening be draagt het winstsoldo 935.84. De kosten voor uitbreiding zijn niet op verlies geboekt, zooals vorige jaren, maar op de betrokken rekeningen overgebracht. De helft van de winst zal in het reservefonds worden gestort, de andere helft aan de gemeenten uitge keerd. Het kapitaal van het gasbedrijf bedraagt 208.412. Het electriciteitsbedrijf. Omtrent het electriciteitsbedrijf wordt o.m. gézegd, dat, zooals te verwachten was, de slechte uitkomsten in fiêt tuinbouwbedrijf van grooten invloed op dé resultaten van het G. E. B. waren, terwijl tevens de invoering van de Winkelsluitingswet een belangrijken achteruitgang van het liöhtverbruik in de avonduren veroorzaakte. Ook hier werd door de invoering van het vastrechttarief en vooral dcor de verlaging der meterhuur van de dubbel-tariefmeters het verminderde verbruik eenigszins gekeerd. De vermindering van het avondverbruik was 8242 K.W.h. en de ver meerdering van het dagverbruik 13686 K.W.h. De totale vermindering bedroeg 11545 K.W.h. of 2,65 pet. De kabileering werd geheel voltooid. De totale kosten bedroegen 248.291.71. In to taal werden gelegd bijna 59 K M. kabel; bo vendien is er nog 3785 M. aan bovengrond- sche netten. Het aantal straatlantaarns bedroeg 337. Het aantal stroomverbruikers vermeerderde met 53 tot 2362, waarvan 2199 voor licht en 163 voor stroom. Volgens de verlies- en winstrekening be draagt het netto-winstsaldo f 3617.41. De uitbreidingen zijn ook hier op de betreffende rekeningen overgebracht en niet als verlies beschouwd. De winst zal voor de helft aan de gemeenten worden uitgekeerd en voor de andere helft in het reservefonds gestort. Het kapitaal van het electriciteitsbedrijf be draagt 268.847. HOORN. Bij beschikking van den minister van eco nomische zaken is met ingang van 1 Juli 1933 benoemd tot scheikundige bij den dienst der rijkslandbouwproefstations en werkzaam gesteld aan het Rijkslandbouwproefstation te Hoorn, dr. N. D. Dijkstra te Zuidhorn. STOOMVAARTLIJNEN. Fon. Ned. Stoomb. Maatschappij. Ajax 28 Juni v. Amst. n. Kopenhagen. Barneveld (thuisr.) 27 Juni v. Iquique n. Mollendo. Bodegraven (thuisr.) 27 Juni v. Liverpool te Avonmouth. Euterpe 28 Juni v. Oense te Gothenburg. Hebe 28 Juni v. Alicante te Barcelona. Merope 27 Juni v. Palermo n. Amst. Oranje Nassau (uitr.) 28 Juni v. Dover n Madeira. Achilles 27 Juni v. Setubal te Lissabon. Agamemnon 27 Juni v. Cadiz n. Ceuta. Brion 26 Juni v. Amst. te Bordeaux Irene 27 Juni v. Amst. te Kopenhagen. Luna 27 Juni v. West-I ;xhë te New-York Orpheus 27 Juni v. Roti te Passages Telamon 27 Juni v. Stamboul te Izmir. Vesta 27 Juni v. Napels n. Savona. Stoomvaart-Mij. Neerland. Christiaan Huygens (uitr.) 27 Juni v. Algiers. Johan v. Oldenbarnevelt 28 Juni v. Bat. te Amsterdam. Poelau Tello (uitr.) 28 Juni v. Hamb n Bremen. Poelau Laut (thuisr.) 26 Juni ;e Singapore HollandAmerika Lijn. Burgerdijk, Rott./N. Orleans, 28 Juni te Antw. Drechtdijk Rott. n. Vancouver; 26 Juni v, 9 Victoria (B.G) Rotterdamsche Lloyd. Dempo (thuisr.) 28 Juni te Marseffie Kota Baroe (uitr.) 28 Juni te Belawan Kota Gede (uitr.) 28 Juni v. Antw. Kota Nopan (thuisr.) 27 Juni v. P Said. Kota Tjandi (uitr.) 28 Juni v. Suez. Sibajak 28 Juni v. Bat. n. Rott. Indrapoera 28 Juni v. Rott. n. Bat. HollandAfrik a-Lijn. Meliskerk (uitr.) 27 Juni te Koopstad; 28 Juni n. Port Elizabeth. Nebraska, Rott./Vanc., 27 Juni te Colon. Nieuwkerk (thuisr.) 28 Juni te Rott. Rietfontein (thuisr.) 28 Juni v. Antwerpen n. Rotterdam. Springfontein 28 Juni v. Amst. te Pernis. Klipfontein (thuisr.) 27 Juni v. Zanzibar. JavaChinaJapan-Iiin. Tjileboet 27 Juni v. Soerabaja te Sjanghai. Stoomvaart Mij. Oceaan. Prometheus, Amst./Java; 27 Juni v. Padang Antenor 27 Juni v. Kobe n. Rott. Myrmidon, Bat./Amst., 28 Juni te Suez. Holland—Oost Azic-Li;n Meerkerk (thuisr.) 26 Juni v. Manila. Kon. Holl. Lloyd. Zeelandia (thuisr.) 27 Juni v. Rio Janeiro. Kennemerland 28 Juni v. B.-Aires te Amst. Pernambuco (uitr) 26 Juni te Rio Grande. Emzetco Lijn. Jonge Jacobus, Carthagena n. Rott. 28 Juni te Londen. Holland—Brirsch-Indië Lijn. Streefkerk (thuisr.) 27 Juni v. Port Said. JavaNew York-Lijn. Medon 27 Juni v. New-York n. Bat. RotterdamZnid-Amerika-Lijn, Alcyone 27 Juni v. Hamb. n. Rott. Alphacca 27 Juni v. Rott. te B.-Ayres. Holland—West-Afrika-ï.ija Amstelkerk 26 Juni v. Duala n. Cotonou. Reggestroom 28 Juni v. Hamb. te Amst. SilverJava Pacific-Lijii Silverbeeck, Calcutta n. Portland (Ore) 27 Juni te Davao. Silverbelle, Port Arthur/Calcutta, 27 Juni te Kaapstad. AFLOOP VAN VERKOOPINGEN. Bij den alhier op Dinsdag plaats gehad hebbenden openbaren verkoop van de lande rijen van den heer J. Wagenaar, gelegen aan den Westdijk, ten overstaan van notaris Kruimel, in lokaal Rus te Heerhugowaard, werd bij opbod geboden: Perceel 1, 2.69.80 H.A. 3993, J. Timmerman; perceel II 3.52 H.A. 5491, P. Kooij; perc. III 5.12.50 H.A. 5227.50 H. Tau-ber; perc. IV 1.70.40 H.A. 1363 H. Tauber; perc. V 2.11.10 H.A. 1731 K. Jongert; perc. VI 2.00.90 H.A. 1768 D. de Jong; perceel VII 2.24.80 H.A. 2428 A. Goudsblom; perceel VIII 1.94.40 H.A. 1788.50 Th. Rood. Een gedeelte langs den Westdijk was reeds afgepaald voor verbreeding van den Westdijk ten behoeve van den wegenaanleg. GETROUWD: 7*7 Pieter Nierop en Everdina Kaal. Ger- rit Krap en Pietertje Dikkeboom. Aloys Robers en Jannetjq/Willms. OVERLEDEN: Wilhelmus Johannes Lut 1 jaar. Geer- truda Fictoor gehuwd met Fredericus Gaart- huis 55 jaar. Catharina Donnee wed. Carl Gerhard Christian Heinrich Fuhrmann 82 jaar. KNAAPJE VERDRONKEN TE 'T ZAND. Donderdagavond j.1. geraakte het twee jarig zoontje van den heer Jac. Oostwouder alhier al spelende in het N.H.-kanaal. De moeder van het kind bemerkte dit en haalde de drenkeling op het droge. Door dr. Oterdoom werd gedurende bijna twee uur kunstmatige ademhaling op het kind toegepast, doch tevergeefs; de levens geesten bleken te zijn geweken. ONDERHOUD AFSLUITDIJK. Vanwege de directie der Zuiderzeewerken is gister aanbesteed het onderhouden van den afsluitdijk van de Zuiderzee tusschen Wie- ringen en het aansluitingspunt aan de Frie- sche kust nabij Surich, met bijbehoorend hoofd en aansluitende terreinen en haven- dammen te Kornwerderzand, Breezand en Den Oever, en van vijf dijksmagazijnen met bijkomende werken: raming 193.000. Laagste inschrijfster N.V. Maatschappij tot uitvoeren van Zuiderzeewerken te Wie- ringen voor 118.000. UITGESTELD. Het op heden aangekondigde concert van het Alkmaarsch Dameskoor onder leiding van Jan Couvée, te geven in den Muziektuin, is wegens het ongunstige weer tot nader aan kondiging uitgesteld. AFSCHEID KANTONRECHTER. In een morgenmiddag 12 uur te hou den zitting van het kantongerecht zal de heer mr. D. Basterd afscheid nemen als kantonrechter alhier. liging van levensverzekering en Groot Noord-Hollandsche van DE GROOT NOORDHOLLANDSCHE VAN 1845. De vereeni lijfrente „De 1845" te Amsterdam deelt mede, dat dezer dagen bij haar de volgende leeningen zijn ge sloten: met de gemeente Alkmaar een leening van 100.000 tegen een rente van 4'A pCt. en met de provincie Zuidholland een leening groot 100.000 tegen een rente van 4 1/4 pCt. Beide leeningen a pari. FAILLISSEMENTEN. De rechtbank alhier heeft in staat vin faillissement verklaard: J C. A. van Eyk, tuinman te Hoorn; rechter-commissaris mr. Ledeboer, cu rator mr. Smal. J. Wit, koopman te Sint Pancras; naar waarnemingen, verricht in den morera van 30 Juni. Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met Instituut te De Bildt. Hoogste barometerstand 765.0 mM. te La Coruna. Laagste barometerstand 749.9 mM t» Helsingfors. Verwachting, geldig tot den avond van 1 Juli: Zwakke tot matige Noordelijke tot Weste lijke wind; zwaar bewolkt met tijdelijke 0p" klaring; waarschijnlijk weinig of geen re gen; iets zachter overdag. Een secundaire depressie die in het afge- loopen etmaal ons land passeerde heeft hier veel regen gebracht. Groningen had 22, Maastricht 14 mM. neerslag. Deze secundaire heeft zich Zuid— Zuid-Oostwaarts verplaatst en brengt thans over Zuid-Duitschland en Zwitserland slecht weer. De hoofddepressie over de Oostzee vulde op, terwijl het maximum in het Westen over de Britsche eilanden in beteekenis toe nam. Bij IJsland is de luchtdruk nog steeds dalende. Voor onze omgeving is in verband met deze barometerdaling tijdelijk een lichte verbetering in den weerstoestand te wachten. Hoewel de kans op buitjes niet uitgesloten isj zullen de regenhoeveelheden toch gering blij ven. Over het geheele waarnemingsgebied blijft het gure weer nog aanhouden. Over Midden-Frankrijk en Zuid-Duitschland is de temperatuur nog verder gedaald. Over Scan- dinavie en Zuid—Oost-IJsland is zij geste gen. In Zuid-Frankrijk is eenige verbetering te wachten. AARDAPPELZIEKTE. In het etmaal van 's avonds 27 tot 's av. 28 Juni zijn de weersomstandigheden op de Zuid-Hollandsche eilanden gunstig geweest voor het optreden van aardappelziekte. HOOG- EN LAAG WATER TE BERGEN AAN ZEE. (In Zomertijd). I u ni. Hoog water Laag water dat. V.m. nam. v.m. nam. 30 8.52 9.20 5.10 5.30 Juli. 1 9.45 10.12 5.57 6.22 2 10.43 11.14 6.53 7.25 3 11.51 7.57 8.38 4 0.23 1.04 9.07 9.50 5 1.31 2.08 10.15 10.56 6 2.31 3.08 11.18 11.57 HOOG- EN LAAG WATER TE EGMOND AAN ZEE. (In Zomertijd). I u ni. Hoog water Laag water dat. v.m. nam. v.m. o*® 30 8 49 9.17 4.58 5.18 Juli. 1 9.42 10.09 5.45 5. 0 2 10.40 11.11 6.41 7.13 3 11.48 7.45 8.26 4 0.20 1.01 8.55 9.38 5 1.28 2.05 10.03 10-44 6 2.28 3.05 11-06 11-45 rechter-commissaris mr. Krabbe, cura tor mr. van der Loos. J. van Til, kweeker te Limmen; rech ter-commissaris mr. Ubbens, curator mr. de Lange. In het faillissement van C. Kok, ex- rijwielhersteller te Grootebroek (rechter commissaris mr. Ledeboer, curator mr. Zc-egers) is de uitkeering aan concur rente schuldeischers bepaald op 15*/» f* LICHT OP! Hedenavond voor rijwielen en motorrijtuv gen en andere voertuigen te 9.54 uur lictf op! DISTRICTS-LEERLINGEN-COMMISSIE VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN lN DE TYPOGRAFISCHE VAKKEN. Dinsdagavond was door bovengenoemde commissie een bijeenkomst belegd, waar de uitslag van het gehouden examen voor jong gezel in het typografisch bedrijf zou worder bekend gemaakt. Toen om 8 uur de heer Van der Hoek, oe aanwezigen een welkom toeriep, was het zaaltje van „De Unie" geheel gevuld met de jongelui die aan het examen hadden deelge nomen, vele ouders, leermeesters, terwijl ook de directeur van de Ambachtsschool, de heer Fledderus, van zijn belangstelling blijk had gegeven. De heer Van der Hoek gaf na de opening het woord aan den secretaris, den heer Cou- wenhoven, die een uitgebreid rapport over de prestaties der leerlingen had samenge steld. Tot zijn genoegen kon hij daarin con- stateeren, dat de resultaten van het gehouden examen beter waren dan vorig jaar, wat ui den uitslag bleek. Het bewijs van bekwaamheid kon woraen uitgereikt aan 4 drukkers, 6 handzetters en courantzetter. Afgewezen werden 3 canaia» ten, n.1. 2 handzetters en 1 courantzetter. De geslaagde candidaten zijn: Vakgroep drukkers: W. Brakenhof (Nr Holl. Dagblad) met als algemeen €'n"5?',„n 7; H. de Jong (Fa. Appel) 6; Jb^ Mans (Van Putten en Oortmeijer) 6.5; C. Ori] (Gas*" cum) 6.5. ,.r Handzetters: J. Hop (N.V. v,h- 7. Burg) 7.3; J. J. J. Stavenuiter (N.-H-D-l J. Dingerdis (Van Putten en OortmeijerUV v. d. Bosch (Castricum) 6.25; C. Kooy man, Zuidscharwoude) 6.2; A. Sch<* (Gtstricum) 6,1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1933 | | pagina 2