Amsfecdamscfie ïBeucs iBinnenland £ucfituaaet HollandAustralië-Lijn. Grootekerk (thuisr.) 23 Sept. v. Brisbane. Rotterdamsche Llovd. Kon. Paketvaart Mij- Houtman Ï2 Sept v. Kaapstad te Port Natal N -Holland 21 Sept. v. Singapore te Bat. Tasman 22 Sept. v. Brisbane n. Singapore. Holland—Afrika Lijn Nieuwkerk (thuisr.) 22 Sept. te Kaapstad. Meliskerk 22 Sept. v. Rott. via Antwerpen n. Zuid-Afrika. RotterdamZtiid-Ameriba Lijn, Alcyone 23 Sept. v. Rott. n. B.-Ayres. Alpherat 23 Sept. v Rott n. Hamb. Stoomv Mij. Oceaan. J avaChinaJ apan-Lijn. Tjisondaii 21 Sept. te Cebu. HollandBr.-Indië Lijn. Silver—Java—Pacific Lijn. Bintang, Calcutta, n. Vancouver, 22 Sept. v. HollandOost-Azië-lijn. BRANDEN. VERKEERSONGEVALLEN DE POSTVLUCHTEN OP INDÏE. NOODLANDING VAN EEN DUITSCH SPORTVLIEGTUIG. DE LUCHTSCHEPENVERBINDING. LINDBERGH WIL POOLVLUCHTEN MAKEN. HET INTERNATIONALE POOLJAAR. DRIE IN ENGELAND GEDAALDE DUITSCHE BALLONVAARDERS GEARRESTEERD. ▼an Maandag 25 Sept. 1933 OPGAVE VAN NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET N. V. IW/m 101'%, 100 pl.m. 2.16 7 677, Flandria (uitr) 22 Sept. v Bahia. Orania (thu;sr.) 22 Sept. v. Bahia. Dempo (thuisr.) 22 Sept. v. Tanger. Indrapoera (uitr.) 22 Sept. v. Southampton. Kota Nopan (thuisr.) 22 Sept. v. Belawan. Gaioet 23 Sept v. Rott. n. Hamb. Amstelkerk 23 Sept. v. Rott. n Hamb. Meliskerk (uitr.) 23 Sept. te Antw. Springfontein (thuisr.) 23 Sept te Antw. Emzetco-Li|n. Jonge Anthonv 22 Sept. v. Rott. n. Genua. Stentor, Batavia/Amst. 22 Sept. te Suez. Deucalion, Japan/Rott. 22 Sept. te Penang. Phrontis 22 Sept. v. Amst. n. Swansea. Philoctetes, Japan/Rott.. 23 Sept. te Tientsin. Streefkerk (uitr.) 22 Sept. te Calcutta. Balik Papan. Saparoea, Vancouver n. Calcutta, 21 Sept. te Seattle. Silvermaple, Portland (Ore) n. Calcutta, 21 Sept. v. Diibouti. Waalkerk (thuisr.) 22 Sept te Hongkong. GEEN BUITENLANDSCHE POLITIEK IN DEN AETHER. De minister van binnenlandsche zaken heeft ter zake van de doorgifte van de program ma's van buitenlandsche omroepstations aan de aangeslotenen op een radio-distributiein richting, aan de organisaties van centrale houders in Nederland het volgende telegram gericht: „Naar ik verneem worden door sommige radio-centrales bij de doorgifte van buiten landsche radio-programma's ook redevoerin gen van politiek-propagandistischen inhoud doorgegeven. In aansluiting met hetgeen te dezer zake voor den Nederlandschen Radio- omroep is bepaald, wordt er met nadruk op gewezen, dat doorgifte van dergelijke rede voeringen niet is toegelaten. Bij niet nauwgezette naleving van dit ver bod zal intrekking der verleende toestem ming volgen". KIND VERGETEN IN EEN BEWAARSCHOOL. Dezer dagen is bij het sluiten van het ge bouw na schooltijd in de r.-k. bewaarschool aan te Lethmaetstraat te Gouda een der lerelingen, een 5-jarige jongen, vergeten Toen de knaap niet thuiskwam, ging de moe der overal zoeken, maar zij vond haar kind nergens. Eenigen tijd later hoorde iemand die tegenover de school woont, gehuil in he» gebouw. Een bewoner der straat brak de deur open en daarop vond men den verloren zoon, die, na twee uur opgesloten te zijn geweest, bevrijd kon worden. In een modezaak te Helmond. Hedennacht is brand uitgebroken in de modezaak van de firma Sporenberg in de Veestraat te Helmond, toebehoorende aan den heer Letorijs. De brand, die in den win kel was ontstaan, breided zich spoedig over de andere verdiepingen uit, zoodat de bewo ners, d'e in den winkel was ontstaan, breidde zich spoedig over de. andere verdiepingen uit, zoodat de bewoners, die reeds ter ruste waren gegaan, weldra het gevaar bemerk ten. Toch konden z ijlangs de winkelruimte al niet meer ontkome nen moest enzij langs ie achterzijde over de binnenolaats een goed heenkomen zoeken. Enkele prachtige honden, die daar in hokken zaten, werden bevrijd en fered. Daar het telefoonkantoor niet te berei- en was, moest men op het politiebureau de brandweer waarschuwen. Intusschen brand de het pand echter totaal uit, waarbij ook nog een groote waarde aan antiquiteiten ver loren ging. Fabrieksgebouw in vlammen opge gaan. Hedenmorgen omstreeks 7 uur brak brand uit in.de fabriek „De Veerschuit" aan den Wormerringdijk te Wormer, waarvan eige naar is de heer M. Groot uit Wormerveer In deze fabriek werden afvalproducten van cacaoboonen verwerkt tot veevoeder. De brand is ontstaan in de benedenverdieping van het vier verdiepingen hooge houten ge bouw, dat gebouwd is om den romn van den vroegeren molen „De veerschuit". De brand weer uit Wormer, geassisteerd door dit uit Wormerveer, was spoedig ter plaatse en be streed het vuur met 10 stralen. Het vuur snel om zich heen en weldra sloegen de vlammen uit d vensters van alle verdiepingen. Aan behoud van de fabriek viel niet te denken, zoodat de brandweer zich in hoofdzaak be perkte tot het behouden van het aangrenzen de pakhuis, waarin voorraden waren opge slagen. Om 8 uur was de fabriek tot den grond toe afgebrand Het paohuis kon niet behouden worden. Alle aanwezige machines zijn verloren gegaan, terwijl een proote hoe veelheid grondstoffen een proio der vlammen werd. De oorzaak van den brand is onbe k< id. Eenzame boerderij afgebrand; brandweer niet noodig. De nieuwe boerderij, eigendom van en be woónd door den heer J. Eisema te Rotster gaast bij Heerenveen is gistermorgen te 4 uur door den hliksem getroffen en in een half uur geheel in de asch gelegd Een groote hoe veelheid hooi ging verloren Daar geen bluschwater in de buurt was en de boerderij vrij eenzaam stond, rukte de Heerenveensche brandweer niet uit Te Roswinkel. Te Roswinkel (Dr.) is de boerderij van de familie Boesjes, welke door den landbouwer Lanting bewoond werd, afgebrand. Wegens watergebrek viel aan blusschen niet te denken. Niets werd gered, terwijl een groote voorraad koren en haver is verbrand. Een petroleumstel de oorzaak. Te Boelenslaan (Fr.) brandde het huis, bewoond door H. Stienstra en eigendom van J. M. van der Sluis vannacht af. De brand ontstond, doordat een petroleumstel te dicht bij houtwerk was geplaatst. Een paar kleine kinderen konden moet moeite worden gered. Een toom jonge kippen kwam in de vlam men om. Dame zwaar gewond. Gisteravond ongeveer kwart over acht, reed de heer J. Aedelenhof, oud 28 jaar, wo nende te Rotterdam Oudendijk 120A, op een motorrijwiel op den Nieuwen Rijksweg, on der Overschie, met een onbekende dame op de duo. Plotseling slipte het rijwiel in de bocht en sloeg met een snelheid van 75 K.M. over den kop. Het motorrijwiel werd geheel vernield. De heer A. liep eenige hoofdwonden op, doch kon later per auto naar huis worden vervoerd. De dame is in bewusteloozen toe stand naar een ziekenhuis te Rotterdam over gebracht met een ernstige schedelfractuur, een armbreuk en andere verwondingen. Haar toestand is zeer ernstig. Terwijl de oude rijksweg RotterdamDen Haag op elke 300 meter een Roode Kruis post heeft en goed verlicht is, heeft de nieuwe rijksweg totaal geen Roode Kruispost en is slecht verlicht. Ook een waarschuwingspost is niet aanwezig, zoodat bij ongevallen de hulpverleening veel te laat komt. Doodelijk tramongeval. Gistermorgen ongeveer half tien is te 't Meer nabij Heerenveen, de 66-jarige J. Koopman, sigarenhandelaar wonende te Drachten door de tram, komende uit Heeren veen, overreden en onmiddellijk gedood. Het vreeselijk verminkte lijk is door de politie in beslag genomen. Den bestuurder treft geen schuld. Autobus in een sloot gereden Gistermorgen om ongeveer zes uur heeft bij Franeker een auto-ongeluk plaats gehad. Omstreeks dien tijd reed in de richting Har- lingen een auto, waarin gezeten waren zeven personen, waaronder de leden van de Vuist- balploeg „Voorwaarts" uit Groningen, welke ploeg desmiddags zou medespelen in de eind- wedstrijden der veldkampioenschappen van het K. N. G. V., welke wedstrijden op de sprotterreinen aan het Olympiaplein te Am sterdam gehouden worden. Voorts was in den auto gezeten de heer v. d. Geest uit Gro ningen, een bekend arbiter voor het handbal spel, alsmede diens verloofde. De heer van der Geest zou bij de bovengenoemde spel- kampioenschappen als scheidsrechter fungee- ren in de eindwedstrijden handbal. Vermoe delijk door de gladheid van den weg is de auto geslipt mei het gevolg dat de wagen in een sloot langs den weg terecht kwam. Alle inzittenden kwamen er met een nat pak en eenige lichte verwondingen af. Men achtte zich evenwel niet in staat, om naar Amsterdam verder te reizen en zoo moest de heer van der Geest aan de organisatoren der spelkampioenschappen van Amsterdam mede- deelen dat „Voorwaarts" Groningen in de vuistbalwedstrijden om het kampioenschap van Nederland niet tegen Olympia uit Gro ningen kon uitkomen, terwijl hij zelf niet de handbalfinale als scheidsrechter kon berech ten. Paard geschrokken. Te Arcen (L.) heeft een ernstig verkeers ongeluk plaats gehad, dat aan het dertien jarig zoentje van de weduwe Schreiver al daar vermoedelijk het leven zal kosten. De jongen zat op een kar die over den rijksweg reedreed. Door een passeerenden auto schrok het paard op waardoor het knaapje van den wagen vie;. Hij kwam onder de wielen te recht met he+ gevolg, dat dt jongen zeer ern stig gewoond in bet ziekenhuis te Venlo moest worden opgenomen. Operatief ingrij pen bleek noodzakelijk. De toestand van den jongen is zeer ernstig. Auto een woning binnengereden. Te Dussen (N.-Br.) zijn Zaterdagmorgen een zeswielige vrachtauto en een personen auto op het kruispunt van den rijksweg met elkaar in botsing gekomen. De chauffeur van den personen-wagen raakte het stuur kwijt en reed de woning binnen van den landbou wer J. van den Anker. Alle meubelen wer den totaal vernield. De huisvrouw die in de kamer eenige werkzaamheden verrichtte, werd zwaar gewond. De beide wagens zijn vernield. Motorongeluk. De heer T. Arnoldussen, gemeenteraads lid te Lt recht, reed gistermiddag per motor- rijwiel, in de richting de Bildt. In de bocht van Beerschoten is hij door onbekende oor zaak met zijn motorrijwiel tegen den grond geslagen. Hij kreeg een ernstige hoofdwonde en is naar de Rijksklinieken te Utrecht over gebracht. De duo-rijder, de heer Vresen uit Utrecht, die met een rijwiel om zijn hoofd achter op het motorrijwiel zat, kwam met den schrik vrij. Drie kinderen onder een auto. Zaterdagmiddag staken op den Walenbur gerweg te Rotterdam 3 kinderen den rijweg over juist toen er een auto aan kwam rijden Eerst bleven de kinderen staan, maar op het laatste oogenblik liepen zij toch weer door; de bestuurder, de tandarts M. G M uit Hil- gersberg kon niet verhinderen, dat de kinde ren onder den wagen geraakten. De oudste kreeg een wond aan den linker voet, de jong ste kreeg wonden aan ooren en handen en de derde kwam met de schrik vrij. De kinderen zijn naar Eudokia vervoerd, waar zij zijn be handeld. 1 1 Een van links komende tram heeft den voorrang. Op de brug bij de gevaarlijke kruissing van den Kampersingel en den Kleine Hout weg te Haarlem is Zaterdagnacht omstreeks 12.45 uur een zeswielige vrachtauto in bot sing gekomen met een tramtrein uit Amster dam, waarbij de auto werd omvergereden De 21-jari?e chauffeur E. Laseur uit Baarn verklaarde later, dat hij slechts op het verkeer van rechts had gerekend en te laat had gemerkt, dat een tram de brug zou pas- seeren en daarbij den auto in de flank kon treffen. Zijn voertuig werd geraakt ter hoog te van de achteras, zoodat de chauffeur en een 25-jarige koopvrouw Fernanda Nunes Vas, wonende Afrikaanderplein te Amster dam, uit de cabine op straat werden geslin gerd, doch niet ernstig werden gewond. De vrouw, die snijwonden aan de hand had ge kregen, is in het St. Elsabeth-ziekenhuis ver bonden. Toen de zware auto weer op zes wielen was getild, konden en auto en tram hun weg vervolgen. Tegen den chauffeur is evenwel proces-verbaal opgemaakt, omdat hij den tramtrein voorrang had moeten verleenen, ai kwam die ook van links. BRAND IN EEN DRIJFRIEMEN- FABRIEK. Vanmorgen in de vroegte is door onbeken de oorzaak brand uitgebroken in de Eerste Twentsche Drijfriemenfabriek aan de Deur- ningerstraat te Enschede. Met groote snel heid greep het vur om zich heen en in korten tijd was het gebouw een groote vlammenzee. Spoedig was de brandweer ter plaatse, maar zij moest zich beperken tot het beschermen van de omliggende gebouwen. De drijfrie* menfabriek is geheel uitgebrand. Een groote voorraad lederwaren ging verloren. Ge bouw zoowel als inventaris waren verzekerd. EEN VADERLANDSCH WANDEL LIED. De kapelmeester James Wilton heeft een vaderlandsch wandellied in volkstoon ge schreven, getiteld „Blijft Nederlander!" De heer Wilton heeft dit lied opgedragen aan H.M. de koningin, hetwelk de koningin heeft aanvaard. R.K. DEMOCRATISCHE PARTIJ. Congres in den Dierentuin te Den Haag. Sinds de fusie tusschen den r.k. Demo cratische bond en de r.k. Volkspartij is tot stand gekomen, hadden alleen de besturen met elkander kennis gemaakt. Toen dan ook Zaterdag en Zondag het congres van de r k. Dem. Partij plaats had, was de belangstel ling zoo groot als nooit te voren. Zaterdagmiddag en Zondagmorgen had een huishoudelijk congres plaats, 's middags 2 uur was er een openbare vergadering. Al deze vergaderingen stonden onder leiding van den nieuwen voorzitter prof. Veraart. Zaterdagavond werd door de afd. Den Haag aan de congressisten een gezellige avond aangeboden. In de huinshoudelijke vergadering werd het concept politiek program der kath. Dem. partij behandeld. Door een 14-tal afd. waren amendementen ingediend, de meeste werden grootendeels door het partijbestuur over, nomen. De vergadering sprak zich uit voor meer belangstelling voor den nood der groote ge zinnen en voor een rijkskindertoeslag. Cumu latie van functies dient te verdwijnen. Mono polies en trasten worden toegestaan, indien zij dienstbaar kunnen worden gemaakt aan het algemeen belang. Opheffing wordt ge- wenscht van het bankgeheim, alsmede verla ging, desnoods gedwongen verlaging van hypotheekrente voor kleine landbouwbedrij ven, meer aandacht aan den middenstand, geld- en bankpolitiek, enz. De amendementen die zijn overgenomen worden in dc statuten en huishoudelijk regie ment verwerkt Bepaald werd dat het vol gend congres te Arnhem gehouden wordt. In de openbare vergadering sprak aller eerst de heer Wessels, oud-voorzitter der r.k Volkspartij, en daarna hield prof. Veraart een rede over de taak der r.k. dem. partij. Na prof. Veraart voerden nog de voorzit ters of secretarissen van een 9-tal afdeelin- gen het woord en tot slot sprak de voorzitter een dankwoord. Het congres was bezocht door ongeveer 1200 personen. DE KONINKLIJKE FAMILIE NAAR HET LOO. Naar vermeld wordt zal de koninklijke familie Zaterdag 30 dezer naar het Loo ver trekken. DE KONINGIN-MOEDER NAAR DEN RUIGENHOEK. De koningin-moeder heeft heden een be zoek gebracht aan den koningin op den Rui genhoek, alvorens naar Zwitserland te ver trekken. KORTE BERICHTEN. De koningin heeft verleden week enkele malen een bezoek gebracht aan „Allemans- gast" onder Voorschoten, om van daar uit het panorama van Leiden te schilderen. Het conflict aan de sigarenfabriek Su- jabo te Culemborg is geëindigd. De eisch der stakers tot naleving van de C.A.O. wordt in gewilligd. Vrijdagnacht heeft de politie te Gouda twee mannen aangehouden, die zich op ver dachte wijze ophielden in het oostelijk stads deel. Het bleken twee Rotterdamsche werk loozen te zijn, die in het bezit waren van een volledig stel inbrekerswerktuigen. Beide mannen zijn naar Rotterdam overgebracht De landarbeidersstaking te Kolham (Gron.) is opgeheven. Het detachement mare chaussees is weer vertrokken. Te Gouda heeft zich een comité ge vormd, dat een beweging op touw wil zetten tot wederinvoering van de kermis. In tal van Noord-Brabantsche plaatsen heerscht ernstige videziekte onder de var kens. Vooral te Venray zijn vele stallen be smet. Aangezien de ziekte over het algemeen geen kwaadaardig karakter draagt, bezwijken er slechts weinig dieren. De Snip (thuisreis) is te Djask aangeko men en de Ijsvogel (uitreis) landde te Bag- aad- Gistermorgen moest een Duitsch sport- vliegtuig ten gevolge van motordefect een noodlanding uitvoeren tusschen Buurmalsen en Culemborg. De landing werd vertraagd, doordat in het eene land eenige paarden liepen, terwijl op een andere weide veel schapen waren. De noodlanding vond plaats zonder persoonlij ke ongelukken; het toestel kwam in een der slooten terecht. Het was 's morgens vroeg van Schiphol opgestegen op weg naar Keu- len. Ongeveer halftwaalf kon men, blijkens De Crt., met de demontage van het toestel een aanvang maken. Het zal naar Eindhoven vervoerd worden. Dr. Eckener heeft na een conferentie met de directie der Good Year-fabrieken verklaard, dat hij het ministerie van ma rine vergunning zal verzoeken de Ame- rikaansche luchthaven Lakehurst als voorloopig einddoel voor den in 1935 beginnenden geregelden transatlanti- schen luchtschependienst te kunnen ge bruiken. Anders zou hij bij een groote stad tusschen New York en Washington een landingsmast doen oprichten. De financieele plannen en die voor de organisatie zijn reeds uitgewerkt. Des zomers zal over het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan worden gevlogen, terwijl des winters de route waarschijnlijk over Miami zal gaan. Lindbergh heeft tegenover pervertegen woordigers verklaard, dat hij zich heeft over tuigd van de moeilijkheden van een vlieg tocht Moskou—TokioSan Francisco en dat hij thans te Leningsrad de mogelijkheid van een vlucht in het Poolgebied wil bestudeeren Te dien einde wil hij de aankomst van den ijsbreker „Krassin" te Leningrad afwachten en dan met de Russische autoriteiten hier over verdere onderhandelingen voeren. D" r"'"T van het Aerologisch Station onale Pooljaar 19321933, Reykjavik, bestaande uit Iuiiena.,. ,an Giessen, sergeant-vlieger- wachtmeestei H. Bosch en sergeant-mecani cien C. van der Leden, is na Vrijdag in het vaderland te zijn teruggekeerd Zater dag op het militaire vliegveld Soesterh~_ door haar corpsbroeders en door dr Ca gieter, namens het comité gehuldigd.' Tegen twaalf uur schaarden verte» woordigers van alle takken van den dier»*" officieren, onder-officieren en minderen van het vliegkamp zich in carré voor han-T"" 22. Mede was aanwezig ir. D. Stephan van het Comité Internationaal Pooljaar lQr> 1933 en vele familieleden en vrienden van a vliegers. Toen de troepen waren opgesteld kwamen de heeren Van Giessen, Bosch en van <w Leden, vergezeld van den commandant vS het vliegveld, kolonel van Santen, prof d? van Everdingen en dr. Cannegieter, voorzitter van het Comité tot vestiging van een Aen> logisch station bij Reykjavik, op het terrein Na een inleidend woord van commandant van Santen, sprak dr. H. G. Cannegieter na. mens het comité de dappere IJsland-beman, ning toe. Tenslotte heeft het woord gevoerd de com- mandant der luchtvaartafdeeling, kolonel Vat Santen, die prof. van Everdingen en dr. Carv negieler geluk wenschte met de bereikte re. sulfaten. Spr. las een telegram voor van generaal Seyffaert, chef van den generalen staf, waar. in deze zijn gelukwenschen aanbood. Hierop drukte commandant van Santen zijn man. nen hartelijk de hand. Een van de Zateidag te Dusseldorf opge- stegen Duitsche ballons is Zondagmiddag bij Berwick aan de )ngelsche Oostkust gedaald. Onmiddellijk na den start te Dusseldorf was de ballon in de richting van Noorwegen ge- dreven. Spoedig kwamen zij echter in een an dere windstiooming en dreven af naar de Noordzee. Hoewel de drie inzittenden, dr. Dieckmann, dr .Wagner en Beume in den loop van den nacht herhaaldelijk ballast af. wierpen, daalde de ballon door gasverlies Zondagochtend zoo laag, dat de gondel her haaldelijk de golven raakte. Gelukkig kwam toen juist de Engesche kust in zicht en kon de ballon midden in het manoeuve-gebied voa de Engelsche vloot dalen. Dertig aan de kust staande personen wisten ten der landings- touwen te grijpen en de ballon aan een boom te verankeren. Aangezien de drie luchtvaar- ders zonder paspoort in Engeland arriveer den, zijn zij gisteravond door de politie ge arresteerd. De ballon is tijdelijk door de En gelsche douane in beslag genomen. (Ontvangen per draadlooze telefoon). Koers van heden te: STAATSLEENINGEN. 5 NederL 1932 4X 1917, 4 1931 BANK-1NSTELLINGEN. Handel Mpij. Cert. v. 1000 Koloniale Bank Ned Ind. Handelsbank D. Reichsbank INDUSTR. OND. BINNENL. Alg Kunstzijde Unie v. Berkels Patent Calvé Delft Cert. Küchenm. Acc. Nederl. Ford Philips Gloeil. Gem. Bezit Unilever INDUSTR1. OND. BUITENL. Am. Smelting Anaconda i Ass. Gas Electr. Betbleh. Steel Cities Service General Aviation Steel comm. Studebaker U. S. Leather Zweedsche Lucifers CULTUUR MAATSCH. H. V. A Java Cultuur Ned. Ind. Suiker Unie Vorstenlanden Dito actions MIJNBOUW. Alg. Expior. Mij. Boe ton s a Redjang Lebong PETROLEUM. Dordtscbe Petr. Kon. Petr. Perlak t t Continental Oil Shell Union RUBBERS. Amsterd. Rubber a Deli Bat. Rubber t Hessa Rubber Serbadjadi Interc. Rubber SCHEEPVAARTEN. HolL Amerika lijn a Gem. Eig. Kon. Ned. Stoomboot Niev. Goudriaan. Scheepvaart Unie TABAKKEN. Deli Batavia a Oostkust a Oude Deli f Senembab AMER. SPOORWEGEN. Atcbison Topeka Southern Railw. Cert. t Union Pacific Wabasb a a a jjNoteering per 50, 'Exdividend. fExclaim. PROLONGATIE V Vorige koer» 50 531/, 53V< 8üi/s 23 15 52 V, V& 13* 179'/, 76»/, 30 1 °®/l6 7, 2-7:6 4Vis 3' /is 67s 29 1741/, 90 597, 267, 15.10 747, 27s pl.m. 1.30 507, 22i/4 1307, 178i/5.9 7/7.-7 307, 10j-i%6 2'7s U/s 321/s 77, 174 127 10 114 128 10 114 14/ 173 927s 10»/:, 513/l6 89 "Vie 57i6 8'i/8 3'l/4 32 2W/g 1^6 34 2 3 127, 461/4 ~1/, 114 181/g 108W4 1337, 119 17 "28/, 132 38 pl.m. 1.45 50-7. 178J-9J ~7< 22ii/i6 "41/,-1 76 27, pl.m. 2.00 179-8/4 77 10}-13/, 22Ü/i6* 1*-% 172}-3; 178} 9} lCj.K'u 170'/,-2 57i« IW16 172-1/, 1H-7, lIS/l« 1718/4-2 57a 89-0} 'l% 132 *iSSEiWKSEN%iITE&DAM- New-York Londen I Berlijn Parij» I Brussel (Belga) Bazel Weenen p. Sch. 100 a Kopenhagen Stockholm a Oslo iuii< Vorige koers 1.601/, 59.16 9.701/4 34.567, 48,01 34 40 39 60 38.60 13.12% Koers op heden 2 uur 1.63*/4 7.738/, 59.15 9.701k 34.56 48.01 *01

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1933 | | pagina 8