DE STERRENHEMEL 1—8 NOVEMBER 1933 20 'fJPE. BERGEN, KEINSMERBRUG. SINT MAARTENSBRUG. hollandsche maatschappij van landbouw. Ster */d 3* grootte, <rf Utiacr Ster */t J» grootte. Ster -/. 1' gr. Melkweg Wettelijk ingeschreven bij het Bureau Va Industriecien Eigendom onder Na 6 4 2 3 2 1 LAATSTE KVMCT1ER NIEUWE HAAN Sterretijd 23 h 10 min. In drukletters vermeld zijn de namen Van de sterrebeelden; de eigennamen van een aantal der helderste sterren zijn in schrijlletters geteekend. Dit kaartje is maanloos, wijl dat he mellichaam heel de week des avonds om 8 uur nog niet op is. Van 1316 Nov. kan men vallende sterren observeeren; hun uitstraalpunt ligt in den Leeuw (Leo); vandaar den naam Leoniden. C. M. Jr. te S. Inderdaad kan men, in plaats van Oost en West te verwisse len, ook Noord en Zuid omkeeren. Maar VEKUS© RAfiS® JUPITBBQ) ZT7ÏD SATURNUSO het eerste is het meest gebruikelijk. Als U onze kaartjes boven uw hoofd houdt, dan geven ze den sterenhemel precies weer, met Oost en West op de gejde plaats. Circumpolair zijn voor Nederland (52 N. br.) alle sterren met hoogere declina tie dan 38° N. Met andere woorden: sterren die minder dan 52° van den Noord-hemelpool verwijderd zijn, heeten circumpolair-steren. Zij gaan op deze breedte nimmer onder. Het formaat onzer kaartjes maakt het bezwaarlijk, aan uw verzoek om de ecliptica etc. er in te teekenen, te vol doen; dat zou de duidelijkheid schaden. In de afgeloopen week is mond- en klauwzeer geconstateerd onder de veestapels van J. Filmer, W. de Wit Pz., K. Blom, F. Konijn, Gebr. Paarlberg, J. Boontjes en Jac. van der Oort, allen te Zijpe. De heer J. Nobel te St. Maartensbrug heeft bij het gemeentebestuur alhier in gediend een aanvrage ter verkrijging van een plaatsje ingevolge de land- vrbeiderswet. Prijzen behaald. Op het Groot Nationaal Concours voor Gemengde, Dames- en Mannenkoren, uitge schreven door de Gemengde Zangvereeni- ging „Fidelio" te Schiedam op Zondag 5 Nov., behaalde „Bergen's Mannenkoor", dir. Karei Böhne, in de 2e afdeeling Mannenko ren den lsten prijs met 327 punten. De drie andere mededingende vereenigingen behaal den respectievelijk 305, 278 en 265 punten. Het verplichte werk was „Voorjaar" van Jan Nieland, terwijl als vrij nummer gezon gen werd „Beati" van Mendelssohn Barthol; dy. De jury bestond uit de heeren Chris van Beek, Eduard Flipse en Piet Versloot. Het mannenkoor kwam uit met 43 eigen leden. In een alhier gehouden vergadering besloten tot oprichting van een biljart club. De „oefenavonden" zullen worden gehouden in het café van den heer J. de Boer, alhier. Inplaats van den heer J. Mosk is als be stuurslid van de plaatselijke vereeniging ,.Nut en Genoegen" gekozen de heer A. Mo lenaar. JCeck éi Schooi Bij de Ned. Herv. Gemeente te Veenhuizen is herkozen als kerkvoogd de heer C. Pluister en als notabel de heer A. Kuiper. Hedenmiddag heeft prof. Jr. Hugo Sinz- heimer, benoemd vanwege de Stichting tot be vordering der studie van het arbeidsrecht en de rechtssocio'ogie tot bijzonder hoogleeraar in de rechtssociologie die ambt aanvaard met het uitspreken van een rede in de aula der universiteits te Amsterdam over: ,,Het pro bleem van den mensch in het recht OPENING CENTRALE OPENBARE LAGERE SCHOOL TE CASTRICUM. Te Castricum is de onder architect Hone- «amp gebouwde school geopend. De gymnastiekzaal was daartoe ingericht, waar zich tegen 2 uur B. en W., de raad, on derwijzend personeel diverse schoolcommis sies en andere genoodigden vereenigden. Hierbij waren tevens tegenwoordig de le den van Ged. Staten de heeren Gerhard en mr. Bomans. De burgemeester was door ongesteldheid niet aanwezig. Weth. Hemmer opende met een woord van spijt, dat juist hij die jarenlang gewerkt heeft aan het openb. lager onderwijs een behoorlijk gebouw te geven, de burgemeester hier niet aanwezig kon zijn. Hierna houdt hij een ope ningsrede, waarin hij aan de hand der plaat selijke historie de noodzakelijkheid van dit nieuwe schoolgebouw uiteenzette en dank bracht aan den ontwerper en de bouwers. Hierna sprak hij de kinderen toe en hoopte dat zij, nu zij zulk een mooi gebouw hebben gekregen, vlijtig zullen leeren, dat zij het hier prettig zullen vinden kan hij zich goed in denken. Vervolgens las de secretaris de ingekomen rede voor van den burgemeester, die herin nerde aan de onderwijstoestanden van 15 jaar terug, toen klassen van de openbare school in een vergaderzaal waren onderge bracht Een schrijven was ingekomen van de in specteurs van het lager onderwijs met de beste wenschen. Zij waren door ambtsbezig heden verhinderd. Vervolgens werden door de kinderen onder leiding van het hoofd eenige liederen gezon gen en bloempjes aan de genoodigden aange boden in de Castricumsche kleuren. De heer Zinkweg, hoofd der school, hield hierna een toespraak waarbij hij allereerst dank bracht aan den burgemeester speciaal voor de verdediging van de belangen van het openbaar onderwijs, wat heden bekroond is met de opening van dit gebouw, aan de wet houders en raad en aan Ged. Staten, die steeds hebben getoond voor het onderwijs op te komen. Dit gebouw dat op een rustige plek is ge bouwd, dank zij de gave van den ontwerper den heer Honekamp, toont door haar bouw kracht. Hij heeft echter hooren verluiden, dat de stilte die zoo noodig is voor goejj onder wijs in gevaar zal worden gebraent door aanleg van een weg. Hij hoopte, dat de leden van Ged. Staten, die hier aanwezig zijn, dit zullen kunnen verhinderen. Nadat de kinderen noch een lied van Cas tricum aan Zee hadden gezongen was het woord aan den heer Gerhard. Deze zeide, dat Ged. Staten steeds in den burgemeester, die jammer genoeg hier niet aanwezig kan zijn, hebben gewaardeerd zijn groote mate van onpartijdigheid en zijn ijver voor goed onderwijs in een goed gebouw, wat heden na veel kwesties is kunnen ge opend worden. Hij feliciteerde daarmede de gemeente, maar noch meer de kinderen die hij hiermede echt hartelijk toesprak De heer Brouwer sprak namens de ouders woorden van dank, terwijl de heer Nijsen als oud hoofd der school te Baklcum zijn collega van harte gelukwenschte met dit gebouw De heer Hemmer dankte hierna de ver schillende sprekers en zal den dank zeker aan den burgemeester overbrengen zooals hem is gevraagd. De kinderen bevat hij het gebouw in hunne hoede aan. Hierna werd de thee geserveerd en had een rondgang door het gebouw plaats. Door de aannemers, onderaannemers, volksonderwijs enz. waren verschillende mooie bloemstukken en planten aangeboden Castricum is door de goed zorgen van den architect Honekamp een gebouw rijker gewor den dat door zijn structuur een aanwinst kan worden genoemd. GODSDIENSTIG LEVEN IN DEN WIERINGERMEERPOLDER. Zooals men weet werd in de Wieringer- meer, in weerwil van de krachtig gevoerde orthodoxe evangelisatie, bij de stichting der hervormde gemeente, door het vrijzinnige be stuur der classis Hoorn, niet de voorganger der orthodoxie beroepen, maar een vrijzinnig predikant. Nu zullen er de eerste kerkelijke verkiezingen plaats hebben. Het aantal lid maten is intusschen gegroeid van 13 tot 159. De vrijzinnigen hebben op hun candidaten- Iijst een tweetal orthodoxe lidmaten gezet, als erkenning van de rechten der minderheden Voor candidaten voor het college van notabe len is bij de vrijzinnigen hier niet op gelet, men heeft hier gezocht naar personen von financieel doorzicht en met bedrijfservaring. Naast het kerkje te Slootdorp is het tweede herv. kerkgebouw in het grootere Midden- meer al onder kap. Het zal een toren krijgen van 32 c.M. en 500 kerkgangers kunnen be vatten. JUBILEUM DS. HAUMERSEN BIJ DE EV. LUTH. GEM. TE BEVERWIJK. 't Was bij het binnentreden Zondagmorgen in het eenvoudige kerkgebouwtje van boven genoemde gemeente aan een smaakvol bloem stuk (dat op een tafel voor de predikstoel) stond te prijken, dat er iets bizonders gaande WclS Het was nl. 12 M jaar geleden dat ds. Haumersen zich hier aan de Ev. Luth. g meente had verbonden A Alvorens ds. H. den kansel besteeg werden hij en zijn echtgenoote toegezongen door een koortje dat onder leiding van den organist stond. Daarna werd de jubilaris toegespro ken door een lid van den kerkeraad, den neer Schmidt uit Velsen, die, na afloop hiervan de gemeente verzocht staande den jubilaris toe te zingen het 168ste lied uit den bundel der Ev. Luth. gemeente. Na afloop hield ds. Haumersen een ge- dachtenispredicatie welke gevolgd werd door enkele toespraken in t bijzonder tot den heer Jansen, die de reis uit Nijmegen alleen voor dit doel gemaakt had en vroeger nog deel had uitgemaakt van den kerkeraad in de dagen van ds. Haumersen. Staande werd toen nog den leeraar toegezongen 2 versjes uit het 44ste lied, waarna gelegenheid gege ven werd in de kerkekamer Ds. H. en zijn vrouw te complimenteeren, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. £cuuL= en 3uin&oum Onder voorzitterschap van dr. H. j. Lo- vink vergaderde dezer dagen het dagelijksch bestuur in Den Haajg. Mededeeling werd gedaan van de onder handelingen, welke met afgevaardigden van den R.K. L.T.B en met den C.B.T.B. zijn ge voerd, teneinde te komen tot de samenstelling van een bestuur eener Gewestelijke Rundvee Centrale voor Noordholland en een voor Zuidholland. Van meerdere, door de 3e centrale land bouworganisaties verzonden requesten aan den minister van economische zaken, werd kennis genomen, o.m. betreffende de contin- genteering van den invoer van hitten en pon- ny's en een algeheel invoerverbod van buiten- landsche werkpaarden en van paarden- vleesch. E>oor het hoofdbestuur werd de aandacht van het K.N.L.C. op den invoer van deze ar tikelen gevestigd. Eveneens werd kennis genomen van het advies der drie organisaties, waarin den mi nister in overweging wordt gegeven, den tar- weprijs voor oogst 1934 te handhaven op 12 per 100 K.G. In verband ook met de steunmaatregelen voor andere granen, werd besloten, dat de akkerbouwcommissie spoedig de positie van het akkerbouwbedrijf aan een bespreking zaï onderwerpen. Ten aanzien van de suikerbietensteunrege ling 1933 deelde de voorzitter mede, dat de daarvoor te treffen regeling tusschen het de partement van financiën en dat van econo mische zaken tot stand was gekomen, zoodat de uitbetaling binnen enkele dagen een aan vang kan nemen. Door den rijksveeteeltconsulent voor N.-H., den heer ir. L. de Vries, was een rapport over den landbouw op Terschelling uitge bracht. Het zal in de e.v. hoofdbestuursver gadering worden besproken. Als afgevaardigden der H. m. v. L. naar de Algemeene Vergadering van het Centraal Bureau op 30 dezer, werden aangewezen de vice-voorzitter, de heer K. Kuiper en de ad junct-secretaris. Opnieuw benoemd werden tot lid respectie velijk plaatsvervangend lid van den Raad van beroep der gewestelijke tarwe-organisa- tie Noordholland de heeren c. m. Reinders Folmer te Heemstede en A. j. Waiboer te Winkel. Over enkele subsidie-aanvragen zal gunstig geadviseerd worden aan het hoofdbestuur, eenige andere zullen nader onderzocht wor den. BACON-INVOER IN ENGELAND BEPERKT. In een redevoering te Chippenham ver klaarde de Engelsche minister van landbouw Elliott Vrijdagavond, dat de reductie van 16 pCt. van den import van buitenlandsche ba con over een week in werking zal treden. Jjutezonden Stukken (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie. De opnami ui de rubriek, bewi/st geenszins dat de redactie er mede instemt). Mijnheer de Redacteur, Beleefd verzoek om een kleine plaatsruim te in uw blad. Bij voorbaat onzen dank. Onze bedoeling is, naar aanleiding van uw artikel onder het hoofd „Protest tegen Steun verlaging" in uw courant van Zaterdag eeni ge dingen recht te zetten die misschien door onbekendheid met een en ander verkeerd zijn opgenomen Ten eerste: Het tweetal werkloozen dat weigerde den verlaagden steun te aanvaar den zijn geen communistisch georganiseer- den. Wij zijn in de eerste plaats ongeorgani seerd en, hoewel wij niet kunnen inzien dat politieke overtuiging iets ter zake doet, anar chistisch georiënteerd. Ten tweede: Dat wij volgens uw blad op het pogen van den heer Walraven om ons van onze onredelijke houding te overtuigen zouden hebben geantwoord, dat wij het met de aangevoerde argumenten eens waren. Dit is slechts ten deele de waarheid. Wel waren wij het er mee eens, dat de ambtenaren van M.H. op dat moment ons het tekort aan steun niet konden bijbetalen. Maar dat 't voor een werklooze nu eenmaal niet anders moge lijk is dan zijn protest te brengen bij de uit voerende macht van het regeeringsapparaat, zoo zijn wij wel tot een dergelijke houding gedwongen. En ten derde: Aan het slot van uw artikel staat, dat uws inziens het M.H. noch de ge meente in dezen iets valt te verwijten en zij daarentegen al het mogelijke hebben gedaan dit te voorkomen. Het is niet onze bedoeling om hier aan te toonen of M.H. of wel de gemeente in deze wel of niet schuld hebben. Het zwaartepunt ligt voor ons in het feit, dat wij van dezen verlaagden steun niet behoorlijk kunnen le ven (dit behoorlijk in de meest sobere betee- kenis van het woord). Een huisgezin van man, vrouw en één kind heeft tot nog toe ontvangen plus huur- toeslag 12.46. De laatste 2 maanden is door opvoering der belastingen op aardappe len, boter, vet, vleesch, suiker, melk enz., de koopkracht van den verstrekten steun al min stens met 1 per week verminderd. En nu zal yan dien steun voor dit gezin nog een» 50 cent plus 20 cent kindertoeslag is 0.70 worden afgetrokken. En dat terwijl de winter voor de deur staat (waar wij wel 1 kolen toeslag zullen krijgen maar een ieder zal we ten, dat 1 per week voor een kachel nog maar nauwlijks voldoende is), terwijl nog meerdere belastingen op diverse levensmid delen te verwachten zijn. Wij, als gezonde en weldenkende men schen, die willen werken, kunnen werken en niet mogen werken, die de wetenschap bezit ten toch niet de oorzaak te zijn van deze, door het verdwaasde productie- en distribu tiestelsel veroorzaakte werkloosheid, wij zijn niet geneigd een nog grootere verlaging van ons levenspeil te aanvaarden. U, mijnheer de redacteur, dankend voor de verleende plaatsruimte. C. J. VISSER. K. v. 't Veerstraat 100. JAC. VEEN. (Bifiuwlaiul DE BEHANDELINO DER REGEERINGSKOEIEN. Omdat ze „toch immers dood moe ten," laat men ze hongeren in wei den en stallen. De correspondent van het Hbl. te Deventer schrijft: Ten einde ons persoonlijk te kunnen over tuigen van de waarheid der herhaalde klach ten over mishandeling, waaraan de in groote hoeveelheden aangevoerde regeeringskoeien ten prooi zijn, hebben wij de heeren Speur en Van Oosten, resp. inspecteur der dierenbe scherming te Deventer en brig. commandant der marechaussée vergezeld op een tocht door weiden en andere plaatsen in de om streken van Deventer, waar het vee der Crisisrundvee-centrale is ondergebracht. Zon der eenige overdrijving mogen wij, op grond van de opgedane ervaringen deze conclusie trekken, dat het over het algemeen met de verzorging der regeeringskoeien allertreu rigst is gesteld. Koeien, die den stal gewend waren, jaagt men eenvoudig in weiden die voor het meerendeel zijn kaalgegraasd of plat getrapt, zoodat er, bij wijze van spreken, geen sprietje gras meer over is voor de stak kers. Bij het overnemen van vee kunnen hoog- drachtige dieren geweigerd worden, heet het Maar deze bepaling is niets meer dan een fictief begrip. Getroostte de rundveecentrale zich de moeite, eens een serieus onderzoek in te stellen in weiden en stallen, zij zou tot de ontdekking komen, dat menige koe nog kort vóór haar stervensuur een kalf ter wereld brengt. Uit Olst kwamen dergelijke gebeurtenissen te onzer kennis en elders zal het wel niet veel beter zijn. Onze speurtocht leidde allereerst naar Bathmen, waar we in een weide koeien aantroffen, die er allerellen digst aan toe waren. De benaming „weide" is eigenlijk totaal misplaatst, aangezien de bodem slechts bestond uit een modderige vlakte, waar geen gras meer groeide. Het was akelig om te zien, hoe de beesten, die geen greintje voer krijgen, te keer gingen Den geheelen nacht door loeien de dieren van honger en dorst, en toen wij zoo hier en daar eens vroegen, waarom men de koeien niet voerde, luidde meestal het antwoord: „ze moeten immers tóch dood". In dezelfde streek troffen wij door en door zieke dieren aan, rillend van kou, verzwakt door honger en dorst. Slechts bij hooge uit zondering ontmoetten we op onzen tocht door deze dierenhel een gelegenheid, wa?ir de koeien niet aan ellende waren prijsgegeven. Tot onder Apeldoorn hebben wij ons onder zoek voortgezetwaar we ook kwamen, zagen wij hetzelfde drama: stal en weiden met uit gehongerde en van dorst versmachtende regeeringskoeien, in de meeste gevallen drachtig?' Van bevoegde zijde deelt men aan de N.R.Crt. in verband met het bovenstaande mede, dat de crisis rundveecentrale alle mo gelijke maatregelen heeft genomen, om een goede behandeling van de te slachten runde ren te bevorderen. Hoogdrachtige dieren wor den niet overgenomen. Het kan natuurlijk voorkomen, dat desondanks hier en daar toch nog een enkel dier door diverse oorzaken kalft. Bij de verzending worden alle mogelij ke maatregelen voor een goede verzorging genomen en ook aan de fabrieken zijn hier voor voorschriften versterkt. De aan de fa brieken gestationneerde controleurs der cri sisrundveecentrale wijden ook hieraan hun volle aandacht. Ook zijn maatregelen genomen, om het tijd perk tusschen aankomst en slachting der die ren tot een minimum te beperken. Erkend moet worden, dat in de eerste dagen door den onregelmatigen en veel grooter dan te ver wachten aanvoer niet alles altijd gegaan is zooals de crisisrundveecentrale het gaarne gezien had, doch de nieuwe voorschriften be treffende aangifte vooruit zullen ook dit euvel wegnemen. DEFECT AAN DE HEMBURG. Spoorwegverkeer Amsterdam- Zaandam drie kwartier vertraagd. Tengevolge van een defect aan een motor op de Hembrug, is deze eenigen tijd voor het spoorwegverkeer onbruikbaar geweest. Het treinverkeer in de richting Zaandam en om gekeerd heeft daardoor ongeveer drie kwar tier vertraging gehad. De trein uit Zaandam, die 18.51 uur hier moest aankomen, liep om 19.34 uur binnen. Vele reizigers, die naar de Zaanstreek of verder moesten, hebben de reis over Haarlem gemaakt. Tegen acht uur was het verkeer weer normaal. BOND VAN JONGE LIBERALEN. Voor den B.J.L. sprak te 's-Gravenhage de heer W. Lubberink over: Brengt de toekomst den Copuoratieven Staat? Ter inleiding wees spr. er op, dat het essenteele van de Wester sche cultuur is de vrijheidswil en het dynanu sche karakter. Deze waarden worden sterk aangevreten door tendenzen tot nivelleering en dwang, waarvan spr. sprekende voorbeel den gaf. Vrijheid èn Gelijkheid is een utopie; de Vrijheid sluit de Ongelijkheid in zich, die ook natuurlijk is. Ook de Corp. Staat in fascistischen zin vertoont een tendens tot opgelegde dwang en nivelleering (Gleichschaltung). Daarnaast echter heeft het fascisme de verdienste, dat het het leiderschap zijn rechtmatige plaats zoekt te geven. Het zoekt dit te verwezen li-ken door den Corp. Staat. Ook het libe ralisme wenscht het leiderschap door de daartoe bekwamen. Hoofdzaak is hiervoor echter in elk stelsel, dat de massa niet mee- regeert, zooals nu te vaak geschiedt en dat er vrije sociale doorstrooming bestaat om de op komende leiders hun kans te geven. In tegen stelling tot het fascisme wenscht het libera lisme het element van vrijheid in verantwoor delijkheid tot zijn recht te doen komen, ook de vrijheid in het organisatiewezen, dat zeer zeker een toenemende rol zal spelen, ook m het staatsleven. De kern van al deze proble men ligt echter in den geest, die in onze samenleving beerschen zal: die van persoon lijke durf of die van leenen op andere macht. Na deze rede had een zeer uitgebreide dis cussie plaats. SIGARENFABRIEK NIET STOPGEZET. De directie der N. V. Koninklijke Sigaren fabrieken Dresselhuys en Nieuwenhuysen deelt mede, dat het bericht van het „Utrechtsch Dagblad" uit de lucht gegrepen is en dat van een stopzetting der afdeeling voor de fabricage der Cadena-sigaren te Cu- lemborg geen sprake is. Om technische redenen worden deze werk zaamheden van een klein aantal arbeiders gedurende eenige dagen onderbroken. Daar na worden de werkzaamheden met circa 400 arbeiders in vollen omvang hervat. INBRAAK. Bij een poging om de brandkast open te maken brak de boor. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is ingebroken bij de firma A. Nietveld, kan toorboekhandel en postzegelhandel, Nieu- wendijk 178 te Amsterdam. Een poging is gedaan om de brandkast open te boren. Daarbij is de boor gebroken. Het gebroken instrument is achtergelaten. Bij hun vertrek hebben zij een aantal vreem de postzegels en vulpenhouders in de zak festoken. De inbraak werd des morgens ont- ekt en toen men de politie telefonisch wilde waarschuwen, bleek dat de telefoongeleidin gen waren doorgeknipt! EEN GROOT WERK IN WERKVERSCHAFFING GEREED GEKOMEN. In het Limburgsche plaatsje Swalmen, legen aan de Maas nabij Roermond, en kend om zijn pannen- en ijzerindustrie, is j.1. Zaterdag een nieuw los- en laadwal officieel geopend. Onder toezicht van rijkswaterstaat en de Nederlandsche Heidemaatschappij heb ben plaatselijke werkloozen dit werk tot stand gebracht. De officieele opening geschiedde in tegen woordigheid van belanghebbende industrie» len, door den burgemeester. BEGROOTING HOOGE COLLEGES VAN STAAT. Aan de memorie van antwoord van den minister van financiën aan de Tweede Kamer inzake het Ilde hoofdstuk der rijksbegroo- ting voor 1934 wordt verleend, dat de vraag, of door een vermindering van het aantal staatsraden op de uitgaven van den raad van state kan worden bezuinigd, bij de re geering in onderzoek is en dat daarbij tevens aandacht wordt geschonken aan het vraag stuk van de leeftijdsgrens. Inderdaad houdt de hoogere raming van de uitgaven der Tweede Kamer verband met de omstandigheid, dat bij de raming van de schadeloosstelling der leden verleden jaar wel, thans niet met de vrijwillige korting, welke op die schadeloosstelling toepassing vindt, rekening werd gehouden. De thans gevolgde weg is juister, omdat de schade loosstelling bij artikel 90 der grondwet is vastgesteld en de mogelijkheid open moet blijven, het geheele bedrag betaalbaar te stellen. Naar de op het oogenblik bekende gegevens zal in 1934 ten gevolge van de ge noemde vrijwillige korting 29.822.28 be schikbaar blijven. HULP VOOR ONBEHUISDEN. De vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", op wier schouders de dagelijksche verzorging en verpleging berust van ruim 700 volwasse nen en kinderen en die hierbij voor een be« langrijk deel afhankelijk is van gaven en gif ten, doet een dringend beroep op de algemee- ne sympathie voor haar vooral tegenwoordig zoo onmisbaar en noodzakelijk maatschap pelijk werk. Immers, tot haar spijt moet de vereeniging melden, dat de najaarsgiften niet zóó zijn, dat de hulpverleening voor de komende win termaanden er ook maar eenigszins door ver zekerd wordt, terwijl ook de onlangs gehou den straatcollecte aanmerkelijk minder op bracht dan het vorig jaar. De vereeniging Hulp voor Onbehuisden doet dan ook een ernstig beroep op allen, dis haar arbeid welgezind zijn. Er is dringend en spoedig hulp noodig. Adres en gironummers zijn vereeniging Hulp voor Onbehuisden, 2e Const. Huygen- straat 35, Amsterdam, Postgiro: No. 32534, Gem. giro A'dam: V. No. 207 Bankrek.; Ass Cassa, A'dam. KORTE BERICHTEN. Zondag is te 's-Gravenhage overleden, 79 jaren oud, de heer H. M. G van der Har ten, luit-kolonel der militaire administra tie b.d. gasthuis voor be ide ooglijders te 75-jarig bestaan. en W. van Am- op de IJponten te motorrijtuigen en handkarren. Met tarieven regpectie- terugbxengen. Het Nederlandsche hoeftige en minvermogen* Utrecht vierde gister zijn Het veergeld, dat B sterdam zich voorstellen heffen is: 0.25 voor bespanning, f 0.05 voor reductiekaarten die deze yelijk op 0.20 en 0.04

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1933 | | pagina 7