Aqmda O^innenlaMd 'lifeedkcicftf, DOOR HOND TEGEN SLANGEN BESCHERMD. MASSA-SLACHTING VAN VEE. Te Chieago. GROOT CORRUPTIESCHANDAAL. In Zuid-Slavië. VREESELIJK ONGELUK IN POLEN. Achttien autobus-passagiers ver dronken. ONWEER BOVEN POLEN. Tien dooden HET DEENSCHE SPELLINGS PROBLEEM. Afschaffing van hoofdletters? Wat „Zonnestraal" er van zegt. het schoolconflict te amsterdam. auto met paarden te water. de amsterdamsche huurstaking. nederlandsche persfotograaf in arrest. OP EEN STILSTAANDE AUTO GEREDEN. Een ernstig gewonde. Weeroverzicht. Stedelijk Museum ingang Breedstraat, eiken werkdag van 9 tot 12 en van half 2 tot half 4 geopend: Zater dags van 9 tot 1 uur; Zondags gesloten. Dagelijks van 105 uur, tentoonstelling Berger Kunstenaarsvereniging in het Waaggebouw. Bioscopen. A. B. T., eiken avond half 8, hoofdnummer Drie toffe jongens van het vreemdelingen legioen (sens.) Toegang boven 14 jaar. Victoria-Theater, eiken avond half 8, hoofdnummer Sehnsucht 202 (rom hoofd rollen Magda Schneider en Fritz Schultz. Toegang voor eiken leeftijd. Cinema Americain, eiken avond half 8, hoofdnummer De brief uit het verleden (rom.)hoofdrollen Margaret Sullyvan en John Boles. Toegang boven 18 jaar. van onderwijs zegt dat hij voorstander van de bedoelde afschaffing is doch geen over ijlde maatregelen wensdht te nemen. bestaat uit officieren van het vroegere kei zerlijke leger en studenten, die met pistolen bewapend zijn en die zich steeds in de on middellijke nabijheid van den bondskanse lier zullen ophouden. OTTO VON HABSBURG MET VACANTIE. Een reis door Scandinavië. Uit Kopenhagen wordt gemeld, dat Otto von Habsburg gisteravond onder den naam graaf Polavesing in begelei ding van zijn secretaris en zijn rent meester voor een kort vacantieverblijf is aangekomen. Reeds vandaag reist hij verder naar Zweden, waar hij een deel van zijn va- cantie zal doorbrengen .evenals in Noor wegen. In-totaal zal hij drie weken in Scandi navië blijven. BELEEDIGING VAN HET DUITSCHE RIJK. Drie maanden gevangenisstraf. Tegen den voorzitter van een werk- loozenvergadering, waarin een protest resolutie tegen „het Duitsche moord- règime" was aangenomen, werd op ver- Zoek van het Duitsche gezantschap te Kopenhagen, waarheen men de motie had gezonden, een vervolging ingesteld. Hij werd veroordeeld wegens beleedi- ging tot een gevangenisstraf van drie maanden. Te Kambe in Burma werd een Engelsch- man door vier groote pythons in zijn woning aangevallen, Tevergeefs trachtte hij zich van de hem omstrengelende slange te bevrijden teen zijn hond binnenkwam, die de slang aanviel welke zich om de armen van den Engelschman had gewonden. Toen de man zijn armen eenmaal vrij had, slaagde hij er in de drie andere slangen te dooaen. Op aanwijzing van de Amerikaansche re geering zijn reeds millioen stuks vee uit de door de droogte geteisterde gebieden opge kocht voor slachting, om een verhongeren der beesten te voorkomen. In welingelichte kringen neemt men aan. dat nog zes millioen stuks vee zullen moeten worden geslacht, eer de situatie op de veemarkt weer als normaal kan wonden beschouwd. Het officieuse agentschap Avala pub'i- ceerde gisteravond uit Belgrado een verkla ring inzake een corruptie-affaire, welke se dert eenige weken groot opzien baart. Ver klaard wordt dat bij eenige ondernemingen malversaties zijn ontdekt, welke ten laste van de staatskas komen. Bij geruchte ver luidt dat de knoeierijen een bedrag van drie milliard dinar zouden uitmaken, doch dit bedrag wordt fantastisch genoemd. Bij de zaak zouden vroegere ministers en tegen woordige parlementsleden betrokken zijn. Een autobus op het traject War schauBialystok is gisteren, waar schijnlijk door het springen van een band, van een brug af in de rivier de Baeg gereden. Van de 21 passa giers zijn er 18 verdronken, terwijl 3 anderen nog tijdig uit den wagen konden springen, doch daarbij ern stige verwondingen opliepen. In de nabijheid van Plock in Polen heeft gisteren een hevig onweer gewoed, dat on geveer 6 uur duurde. Door den bliksem zijn voor zoover bekend is, 10 personen gedood terwijl op tal van plaatsen door bliksem inslag brand ontstond. Een congres van Deensche hoogleeraren heeft gisteren een besluit genomen, dat waar schijnlijk aanleiding tot felle polemieken in de pers zal geven. Na een langdurige, vaak levendige discussie werd met 160—18 stemmen een resolutie aangenomen, die zich uitspreekt voor gedeeltelijke afschaffing der aanvangshoofdletters. In letterkundige krin gen vormt deze kwestie reeds geruimen tijd onderwerp van bespreking. De minister MISBRUIKTE LIEFDADIGHEID. De stempeling van rijwielplaaties. Sins weken staat de liefdadig heidsgeste ten aanzien van de tbc. bestrijding in het middelpunt van de publieke belangstelling. Niet al leen in Alkmaar waar door onze actie de aandacht voor de rijwiel plaatjes wel bijzonder naar voren komt maar in geheel Nederland is de „Zonnestraal"-beweging met groote sympathie is ontvangen. Daarom te meer doet ons onderstaand be richt, dat we uit de „Tel." overnemen, pijn lijk aan: Het denkbeeld van de vereeniging „Zonne straal", om zich door het stempelen van es nieuwe inkomsten te verschaf- en, is algemeen met instemming begroet Zonnestraal" zou een nuttig werk doen en vereeniging deed het voorkomen alsof het )r het publiek betaalde geld in de eerste plaats haar ten goede kwam. Het was voor ons een teleurstelling te vernemen, dat deze voorstelling onjuist was. Uit een door ons ingesteld onderzoek is gebitken, dat slechts twintig procent der baten aan „Zonnestraal" ten goede komt waarvan de bediening der machines nog moet worden betaald terwijl de rest vloeit in de zakken van een ondernemer. In het bijzonder is bij de op „Zonnestraal" gehouden persconferentie, waarbij uiteenge zet werd hoe de nieuwe vinding, om fiets- Jlaatjes te voorzien van naam en woonplaats ran den eigenaar, voortaan diefstal zou cunnen voorkomen, de indruk gewekt, alsof iet uitsluitend „Zonnestraal" was, dat van de stempeling zou profiteeren. Wie zijn fiets- plaatje liet stempelen, zou dus twee vliegen in één klap slaan: hij behoedde zijn belas tingplaatje voor diefstal en steunde tegelijk een vereeniging, die veel doet om de tuber culose te bestrijden. Zoo is de toestand echter geenszins. Voor het stempelen moet tien cent worden letaald, maar van dit door het publiek be taalde dubbeltje vloeit slechts twee cent in de kas van „Zonnestraal". De resteerende acht centen blijven bij den exploitant der machi nes. Bovendien moet „Zonnestraal" nog zor gen voor de bediening der machines, die ge schiedt door onvolwaardige arbeidskrachten Een eenvoudig rekensommetje leert, dat wanneer van de 3% millioen fietsers één millioen hun plaatje laten bewerken, de ex ploitant 80.000 ter beschikking heeft, waarvan alleen afgaan de aanschaffings- costen der eenvoudige machines wat natuurlijk alleen voor het eerste jaar geldt en een geringe uitgave voor drukwerk. Deze verdeeling is wel buiten iedere verhou ding tot hetgeen het publiek zich daarvan voorstelt. Wij hebben het bestuur van „Zonne straal" zijn meening gevraagd. Men gaf toe, dat inderdaad „Zonnestraal" slechts 20 ontvangst van de 10 cent en daarbij voor de >ediening der machines heeft te zorgen, zoo dat dit aandeel nog niet eens ten volle in de kas van „Zonestraal" vloeit. Wie het plaatje toegezonden wil hebben, betaalt 20 cent en daarvan krijgt „Zonnestraal" 12 cent. Doch daarvoor moet „Zonnestraal" portvrij het plaatje toezenden en de administratiekosten voor haar rekening mede: Verder deelt het bestuur „Zonestraal" mede: „Alle propagandamiddelen, reclames, ad vertenties, drukwerken, porti daarvoor, hu ren enz., zoomede de aanschaffings- en repa ratiekosten der machines, de kosten van con trole e.d. zijn geheel voor rekening van den financier, aie bovendien nog alle risico draagt wanneer het object eens niet mocht aanslaan. „Zonnestraal" loopt geen enkel risico; zij is gevrijwaard voor alle kosten; na het eerste exploitatiejaar wanneer de financieele uitkomst bekend is ,kan zij zelfs bij den geldschieter terugkomen tot het treffen van een voor haar gunstiger financieele regeling. De financier is iemand met een gunstige en gevestigde reputatie, zoodat ons bestuur diens aanbod na ampele bespreking en rijpe overweging gaarne aanvaardde. Immers, hij had het object ieder ander kunnen aanbieden wijl hij aan „Zonnestraal" geen enkele ver plichting had. Wanneer „Zonnestraal" zelf over de mid delen beschikt had en het risico had aan gedurfd, zou de bemiddeling van een finan cier niet eens noodig geweest zijn. De financieele verhouding van den finan cier tot den uitvinder, den heer Hoedemaker, ligt geheel buiten de bemoeienis van „Zonne straal". Wel wenschen wij U uitdrukkelijk te ver klaren, dat onze secretaris, de heer Sanders, geen aandeel heeft, noch gehad heeft, in de verdeeling van eventueele baten. Hij heeft zijn volle medewerking aan de voorbereiding tend voor oogen houdende de belangen der heden te publiceeren. Het gaat niet aan, da t.b.c-bestrijding. Zijn verdere interesse voor deze zaak heeft hij als bestuurslid van „Zon nestraal" en als zoodanig verleent hij daar aan opnieuw zijn medewerking en wederom geheel belangeloos, gelijk al onze bestuurs leden zonder honorarium of toelage voor „Zonnestraal" werkzaam zijn." Tot zoover het bestuur van Zonnestraal" Wij meenden verplicht te zijn deze bijzonder heden te publiceeren. Het gaat nie aan, dat een particulier ondernemer zich steekt in de kleedij van een philanthroop en evenmin gaat het aan, dat een bekende philanthropische onderneming zich hiertoe leent. Het eenig juiste standpunt ware geweest, indien „Zon nestraal" ronduit had bekend gemaakt, dat een ieder, die zijn fietsplaatje laat stempelen, twee cent aan haar offert, hoewel zelfs deze voorstelling nog te gunstig ware geweest daar dit bedrag verminderd moet worden met de kosten der bediening van de machi (In verband met deze onaangename kvestie, die wij juist met opzet in extenso hebben gepubliceerd, willen we toch nog me- dedeelen, dat de heer Vermeulen, chef van de kruidenierszaak N.V. Keg in de Lan- gestraat, geheel buiten deze kwestie staat en met geen enkel financieel voordeel, iets wat we reeds eerder mededeelden, de pons machine in zijn winkel ten gerieve van de Zonnestraal-actie heeft beschikbaar gesteld. Red. Alkm. Crt.) 41 scholen worden opgeheven. De gemeenteraad van Amsterdam heeft gisteren behandeld het besluit van Ged. Staten, om een-en-veertig openbare scholen op te heffen. Door den heer De Miranda werd«voorgesteld van dat be sluit in hooger beroep bij den Kroon te gaan. Dit voorstel werd na ampele discussies verworpen met 1714 stemmen. Het besluit van Ged. Staten is daarna voor kennisgeving aangenomen. Zeven dieren verdronken. Doordat bij het passeeren de vlotbrug kantelde is te Lemelerveld, onder de ge meente Dalfsen, gistermiddag te om streeks vier uur, een tractor met aan hangwagen, waarin zich acht paarden bevonden, in het water van het Deventer- sche Kanaal geraakt. De veehandelaar Van Wegel uit Hattum, die met twee andere personen in de cabine gezeten was, kon, evenals deze, met moeite worden gered. Men slaagde erin nog één paard levend op den wal te krijgen. De zeven andere dieren zijn jammerlijk ver dronken. Het verkeer ter plaatse was hedenavond geheel gestremd. Met be hulp van een kraanwagen heeft men den wagen en de kadavers uit het water ge haald. De brug hoopte men spoedig te kunnen herstellen. Rumoerige stemming. Zooals wij gistermorgen meedeelden, is wederom in West-Amsterdam een huursta- king uitgebroken en wel in ruim dertig per- ceelen van de Bouwmaatschappij A D.A. Door „Eigendomsrecht" werden de bewo ners aangeschreven dat er strenge maatre gelen zouden worden genomen, het aantal stakers verminderde tot zeventien. De bewo ners wenschten 1 50 minder huur te be talen, of zooals het „werkloozen Strijdcomité West" het in een getypte brief aan de juurtbewoners noemt: „Wat de Colijnregee- ring afneemt betalen wij minder aan huur". Gistermiddag is er door een deurwaarder jeslag op de inboedels van de huurstakers gelegd. Enkele bewoners weigerden den deurwaarder toe te laten, deze riep de assis tentie in van commissaris H. J. W. Pijper en hoofdinspecteur S. M. Modderman. Een en kele maal was het noodig de deur open te breken. De stemming in de straat was tame lijk rumoerig, doch door tactisch optreden behoefde niet krachtdadig te worden opge treden. Ook een overvalauto van de politie was aanwezig, een gedeelte van de Marco Polostraat was afgezet. Zonder opgave van redenen. Naar de katholieke „Residentiebode" te Den Haag verneemt is de in opdracht van dit blad door het Haagsche persbureau naar Duitschland gezonden fotograaf, de heer Bos man, aldaar in „Schutzhalt" gesteld. De heer Bosman is, om opnamen te ma ken van de begrafenis van rijkspresident Hindenburg, per K.L.M.-vliegtuig naar Ber lijn vertrokken. Bij aankomst aldaar werd hij opgewacht door eenige heeren, die hem mededeelden, dat hij in verzekerde bewaring gesteld was Eenige reden voor dezen maatregel werd niet opgegeven. Het Haagsche persbureau heeft zich in verbinding gesteld met de Duitsche legatie en het ministerie van buitenlandsche zaken, die de noodige stappen te Berlijn zullen on dernemen teneinde de invrijheidstelling van den heer Bosman te bewerken. nes. sommige plaatsen plaatselijke samenwer king met de C.P.H. voor korten tijd werd aangegaan, zagen we hierin in 't geheel geen conflict met de partijleiding. De Zaandamsche afdeeling laat zich ech ter zeer afkeurend uit over het optreden van de communisten ter vergadering en komt 4ot de slotsom, dat het op deze vergadering wel overduidelijk is gebleken, dat zelfs samen werking voor één dag met de C.P H. onmo gelijk is. ZIEKTE VAN WEIL. Bij den 15-jarigen W. M„ wonende aan den Slotvalkensteinschendijk te Poortugaal, is ziekte van Weil geconstateerd. OP EEN BETONNEN VLOER GEVALLEN. De 27-jarige fabrieksarbeider T. Vos uit roxhol (Groningen) is in de aardappelmeel fabriek aldaar bij werkzaamheden op de bovenverdieping naar beneden gevallen ep een betonnen vloer. Hij is in bewusteloozen toestand naar het Academisch ziekenhuis voerd. OP DE FIETS TE WATER. De 18-jarige jongeman L. van Boere, wo nende in de Boschpolderstraat te Rotter dam is gisteravond op de Ruigeplaatweg met zijn fiets te water geraakt. Daar hij niet kon zwemmen, zonk hij onmiddellijk. Omstan ders waarschuwden de politie, die onmiddel lijk begon te dreggen. Toen men den drenkeling had opgehaald bleken de levensgeesten reeds te zijn gewe ien. Het lijk is naar het ziekenhuis aan de Coolsingel overgebracht. Gisteravond heeft oip den straatweg te Soesterberg een auto-ongeval plaats gehad. Een stilstaande vrachtauto van de firma Van Soest uit Zeist stond voor het hotel Huis Ter Halve" stil met voldoende ver lichting. Op een gegeven moment naderde een personenauto, welke een snelheid had van pl.m. 70 K.M. en reed van achteren op de stilstaande vrachtauto, met het gevolg dat de bestuurder van deze auto ernstig ge wond achter het stuur vandaan werd ge laaid en naar het ziekenhuis is overgebracht De politie stelt een onderzoek in. MACHINIST BEROOFD. Reeds twee arrestaties. Aan de Gedempte Bierhaven te Rotterdam is vannacht de machinist van een Italiaansch s.s. beroofd van 1200 Lire, 30 en 5 Engelsche ponden. In v?rband hiermede zijn aangehouden de 19-jarige F. de G. en de 29-jarige man C. S. ONGELUK TE KOOG AAN DE ZAAN. Te Koog aan de Zaan is gisteren op den provincialen weg de auto van den heer de Graaf van Ouwehand's Dierenpark te Rhe- nen door verkeerd manoeuvreeren bij een dwarsstraat over den kop geslagen. Mevr. de Graaf heeft daarbij een Sekkenfractuur op- geloopen, die haar opneming in het gemeen teziekenhuis te Zaandam noodzakelijk maak te. De heer de Graaf en zijn beide kinderen bleven ongedeerd. O.S.P. EN C.P.H. Samenwerking gaat niet Eenige dagen geleden hebben wij melding gemaakt van een gemeenschappelijke verga dering van de Zaandamsche afaeelingen van C.P.H. en O.S.P. vergadering tegen den wil van het hoofdbestuur der laatste waarin mededeeling werd gedaan van een „eenheidsfront" tusschen beide afdeelingen In De Fakkel, orgaan van de O.S.P., geeft de Zaandamsche afdeeling een uiteenzet ting van deze vergadering, waarbij zij terug komt op het eenheidsfront. De afdeeling Zaandam der O.S.P. was bc reid een bespreking te hebben over een even tueel te voeren actie op 1 Augustus uitslui tend tegen oorlog en fascisme. De bespre king werd gehouden op 30 Juli. Aanwezig waren de afdelingsbesturen der C.P.H. en O.S.P. „Hoewel we slechts negatieve resul taten van deze bespreking verwachtten, moe ten we erkennen, dat we op alle punten tot overeenstemming wisten te komen. De Zaan damsche C.P.-ers waren bereid op volmaakt organisatorische wijze met ons samen te werken met uitschakeling van hun mantelor ganisaties. Waar ook voorheen al wel in te Groningen ver- JONGEN GESTRUIKELD. En doodgereden. Gisteravond kwam een met zand be laden vrachtauto de Geraniumstraat te Leeuwarden inrijden. De 11-jarige Jan Zonderval wilde meerijden en liep den wagen tegemoet. Net voor den wagen struikelde hij over wat zand met het gevolg, dat hij werd overreden. Eenige uren later is de jongen over leden. naar waarnemingen, verricht in den morden van 9 Augustus. Medegedeeld door het Kon. Nederl Met Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 766,4 m.M. te La Coruna. Laagste barometerstand 746,8 m.M. te Torshaf en. Verwachting, geldig tot den avond van 10 Augustus: Meest matige wind uit westelijke richtin g-en zwaar bewolkt tot betrokken, later op. rlarend; waarschijnlijk eenige regen; iet* coeler. De depressie op de Noorsche Zee over- woekerde het geheele noordoosten en deed den druk over Scandinavië geheel verdwijnen. Een secundaire drong door tot onze omgei ving, waardoor de oostelijke winden tot wes- telijke omgingen. Aanvankelijk ging de om slag niet gepaard met Tegen of afkoeling. In Engeland was het 's avonds warm. En, ïoewel weinig, in Schotland en Ierland. In het oosten en het noord-oosten blijft het zeer warm. Verder bracht de depressie een zwaren regen in Torshaven. Het weer heeft door deze veranderingen een meer onbesten. dig karakter gekregen. Bij ons is nu en dan regen te verwachten. LICHT OP! Hedenavond voor rijwielen, motorrij tuigen en andere voertuigen 9.06 uur licht op. HOOG- EN LAAG WATER TE BERGEN AAN ZEE. (In Zomertijd). Augustus. DE LUTINE. Critiek van een comité uit aan deelhouders op den stilstand in de werkzaamheden. Het sy steem Beckers en een para- pluie-systeem. Namens een Comité ter behartiging van de belangen van houders van Lutine-aandeelen '33 heeft mr. H. S. Goldschmidt te Amsterdam een omzendbrief gericht tot de aandeelhouders, waaraan het volgende zij ontleend: In een onderhoud van den heer Goldschmidt met de concessionarissen (N. V. Stoomboot Maatschappij Texel te Texel en N. V. Scheep vaart Maatschappij G. Doeksen Zn. te Ter schelling) is o. m. overwogen om een door den heer Janssen geconstrueerd eenvoudig toestel te gebruiken voor de berging van de Lutine- lading. Dit toestel is te vergelijken met een ijzeren parapluie, welke zich opent onder het zand en onder hooge waterdruk staat. Patent is v- leend. Dit toestel wordt door vele deskundigen speciaal voor de Lutine-werkzaamheden als bijzonder geschikt beschouwd. Het aanbod van den heer Jansen eischte geen enkel financieel offer, noch wijziging in het voorgenomen werkplan, alleen slechts een zeer bescheiden percentage uit de opbrengst der goudlading bij welslagen. De bestuurders der N. V. Stoomboot-Maatschappij Texel (heeren Dros) gaven volmondig toe dat het gedemon streerde toestel veel kans op succes kon heb ben en stelden in het vooruitzicht binnenkort hieromtrent een beslissing te nemen. Beide concessionarissen verzekerden uitdrukkelijk dat alles en alles in het werk gesteld zou wor den, opdat dit jaar succes kon worden bereikt. Sedert bedoeld onderhoud is door concessio narissen echter niets ondernomen, wat op ernstige pogingen wijst om de kostbare lading te bergen. Het geheele voorjaar en het grootste gedeelte van den zomer is voorbij gegaan zon der dat de toren Beckers is aangewend, of een ander ernstig systeem is toegepast. Eenige aandeelhouders, voorstanders van het systeem Beckers, hebben dan ook den conces sionarissen gevraagd waarom de toren nog niet gebruikt wordt. Hierop werd medegedeeld dat eerst met zuigers gepoogd zal worden resulta ten te bereiken. Het systeem met zuigers heeft echter nooit eenig resultaat opgeleverd, hetgeen concessio narissen in al haar vroegere brochures met na druk hebben verklaard. Om deze redenen be sloten verleden jaar de concessionarissen het systeem Beckers toe te passen en hebben in verband hiermede een beroep gedaan op het publiek. Zooals bekend, is bovendien door den heer Beckers, in overleg met concessionarissen, een nieuwe, zeer sterke toren gebouwd en op grond hiervan zijn eenige aandeelhouders van mee ning, dat dit systeem dan ook toegepast moét worden, doch hiervan is geen sprake, want plot- Dat. 10 11 12 13 Dat. 10 11 12 13 Hoogwater vm. nam. 4 20 4 45 4.53 5.18 523 546 5.53 6.17 Laagwater. v.m. nam. 0.54 1.11 130 147 2.04 218 2.35 2.48 HOOG- EN LAAG WATER TE EGMOND AAN ZEE. 1 (In Zomertijd). Augustus. Hoogwater. Laagwater. v.ai. nam. v.m. nam 4.17 4 42 0.42 0.56 4.52 5 15 1.18 jas 5 20 5 43 1.52 206 5 50 614 2 23 236 seling kwam de mare dat het voor het plaatsen van den toren van groot belang is dat de uit. stekende wrakstukken worden opgeruimd* een diepe kuil moet worden gezogen. Mr. Goldschmidt beeft toen onderzocht A dit inderdaad voor de toepassing van bet systeem Beckers noodzakelijk is. De heer Beckers deelde echter mede, dat hit zandzuigen zeer groot nadeel oplevert voor zijl systeem. Bovendien is er een schrijven der concessio» narissen van verleden jaar, waarin zij bevestig, den het zandzuigen te hebben gestaakt, omdat de heer Beckers zooveel mogelijk zand op hst Lutine-terrein prefereerde. Dergelijke handelwijze geeft tot zeer ernstigs bedenkingen aanleiding. De vraag is thans) Wat is de werkelijke reden, waarom htt systeem Beckers niet wordt toegepast? Het is mij bekend, aldus mr. Goldschmidt, dat contractueel is overeengekomen dat, indien ds concessionarissen zonder toepassing van hst systeem Beckers er in mochten slagen de kost bare lading te bergen, zij een aanmerkelijk minder percentage schuldig worden aan dea heer Beckers (N. V. Lunex) dan bij gebruik van den toren. Dit zal wellicht een van de redenen zijn waarom zij probeeren alléén de lading te ber* gen zonder medewerking van derden. Doch hot is zeer, zeer twijfelachtig of deze wijze van werken in het belang van de aandeelhouder! is, vooral indien men bedenkt dat de goed* Lutine-dagen zonder het minste resultaat voor bij zijn gegaan. De aandeelhouders hebben hun geld gegeven op grond van het prospectus der uitgifte, waar in door de concessionarissen zelf groote lof verkondigd werd over het Beckers-systeem. Wij schrijven binnenkort medio Augustus '34 en er blijven misschien nog enkele werkdagen over voor dit toch reeds moeilijke berging»* werk en dan is het seizoen wederom voorbij. Wat gebeurt er dan met de concessio en mot de rechten van aandeelhouders? Stellen de heeren concessionarissen zich mis schien voor dat na 23 November 1934 (beëindi ging der concessie) de aandeelen waardelool zijn geworden en tracht men thans door schijn* pogingen Lloyds in den waan te brengen dat er „gewerkt" wordt, om straks direct of indirec de concessie te verkrijgen zonder de aandeel houders? En werkt de heer Beckers misschien hierM® mede? Het is mr. Goldschmidt onbegrijpelijk hoe d« heer Beckers, die toch ook vele geldschieters voor zijn systeem geïnteresseerd heeft, zoo rul tig maandenlang op Terschelling kan wachten zonder alles in het werk te stellen om aan den gang te komen? Of hoopt Beckers straks alleen de conceesi te krijgen? Te verwachten is dat naar aanleiding deze circulaire concessionarissen zullen ',er' ten dat de toren Beckers binnenkort op Lutine-terrein zal worden geplaatst; doch n> bedenke, dat er thans nog slechts zeer Lutine-dagen resten om zelfs met een van slagen de pogingen te kunnen doen. De Beckers-to'«U Wij vernemen thans, dat de Beckers-^^ waarschijnlijk over eenige dagen zal geplaatst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 2