Hitier verleent amnestie. 1 Amstecdamsche !Beucs Rechtszaken £uchtoaact £aatste betichten JUouinciaat lUeuws Stad en Omgeving. Jieck éi School ^Bucgecüifte Stand UITSLAANDE BRAND TE ZAANDAM. Blusschinéswerk moeiliik. Politieke tegenstanders in vrijheid gesteld. Italië Te Zaandam is hedennacht om half twee een felle brand uitgebroken in de technische vetemelterij van den heer H v. Enter aan 't eind van het Sluispad. Wegens den hinder, die de omwonenden ondervinden van de onaangename geur. die het vetsmelten veroorzaakt, wordt het bedrijf 's avonds uitgeoefend. Toen om 2 uur het personeel was vertrokken, had men als gewoonlijk het vuur gedoofd, zoodat omtrent de oor zaak niets bekend is. Het terrein van den brand was moei lijk te bereiken, aangezien het Sluispad door eeu zeer hoog en smal bruggetje met den Zuiddijk is verbonden. Teneinde het vuur te bestrijden, waren honderden meters slang noodig. De hoepopslaande vlammen waren overal te Zaandam te zien. De vetsmelterij ging geheel verloren, zoomede een belang rijke partij grondstoffen. Het vet diende voor de bereiding van zeep De heer v. Enter was verzekerd. benoemd tot plaatsvervanger van Hitier, weet thans mede te deelen, dat in vooraanstaande nat.-soc. kringen druk op Hitier wordt uitge oefend om toch, zooals aanvanke lijk het voornemen was, Göring te benoemen. Volgens geruchten zou Göring zelfs groote kans maken. (In verband met deze geruchten wijzen wij er met nadruk op, dat, indien Göring be noemd zou worden, dit aan de buitenland- sche politiek niet veel goeds zal doen. Red HET FAILLISSEMENT „ATALANTA". Het Amsterdamsche gerechtshof zou he den arrest wijzen in het ingestelde hooier beroep inzake het faillissement van de N V. „Atalanta", de drukkerij, waar „De Tribu ne" werd gedrukt. Naar wij vernemen zal deze uitspraak voor onbepiaalden tijd worden aangehouden, de behandeling zal Vrijdag 10 Augustus worden voortgezet. Op verzoek van mr. Steneker, die voor den Raad. van Arbeid de faillissement aanvrage heeft ingediend, zal alsdan mr. P. S. Ger- brandy, hoogleeraar aan de Vrije Universi teit in het handelsrecht en burgerlijk proces recht, een schriftelnk advies uitbrengen. i STRIJD IN EEN MOND- ACCORDEONCLUB. Kort geding. Ook in een raondaccordeonvereeniging is 't niet altijd pais en vrede. In de Indische buurt te A dam bestaat 'n dergelijke vereeni- ging met den naam „Oost Indië waarvan vele jóngens en meisjes lid zijn. Op zekeren dag ontstond er ruzie in hét bestuur. De dirigent en zijn vrouw, die als penningmeesteresse optrad, moesten wijken. Zij zetten echter „de zaak op den ouden voet voort" en gaven zich uit „voor het her boren Oost-Indië". De instrumenten, die on der berusting- van de penningmeesteresse wa ren, weigerde zij aan het oude bestuur af te geven. Het oude bestuur nu eischte gisteren in kort geding afgifte van de instrumenten. Mr. Th J. Eskens, de optredende voor ëischer. bepleite de rechten van het oude be stuur en verzacht den president te bevelen dat de ins Tintenten zouden worden afge geven in afwachting van het vonnis in de procedure in hoofdzaak, die reeds aanhangig is gemaakt. Mr. J. L. BakhuijsenSchuld .trad voor de penningmeesterresse op PI. voerde om. aan. dat niet' het oude bestuur, doch de kin deren recht hebben op de instrumenten. Zijn cliënte wil ze daar gaarne aan afgeven. Voorts betoogde pl., dat de penningmeeste resse en haar man de oude vereeniging h-eb- btn voortgezet. Zijn cliënte kon niet ter zit ting aanwezig zijn. daar zij van den strijd in de accordeonvereenigiug zenuwziek is geworden. Zondag a s. zal op Kattenburg een con cours worden gehouden, vóór dien moet de zaak dus beslecht zijn. De persident za! vandaag vonnis wijzen. DE SNIP UIT INDIE TERUG. De Snip is gistermiddag om 17 18 uur op Schiphol uit Indië teruggekeerd. DE CANADEESCHE OCEAANVLIEGERS. Geen radio aan boord. Naar uit Toronto wordt gemeld, hebben de Canadeesche Oceaanvliegers, die gisteren zijn vertrokken voor een tocht over den Oceaan, met de bedoeling om het record voor den langsten afstand zonder tusschen landing te verbeteren, geen radio aan boord Ze hebben voedsel voor vier dagen bij zich. Tot gisteravond 10 uur was te Londen geen bericht ontvangen van de beide Cana deesche vliegers Reid en Ayling Uit Toronto wordt gemeld, dat de Cana deesche vliegers gezien zijn op 20 mijl voor bij de rivier Du Loup in Quebec. Nu de functie van rijkskanselier en rijks- president is samengevoegd en de bevoegdheid van rijkspresident op den leider Adolf Hitier is overgegaan, heeft de rijksregeering beslo ten tot afkondiging van een wet tot vrijstel ling van de Straffen, welke wet heden, 9 Augustus, in het Duitsche staatsblad is ge publiceerd en van kracht is geworden. De wet bevat een algemeene amnestie van bepaalde soorten van politieke overtredingen. Onder de algemeene amnestie vallen, on verschillig van welken aard de overtreding was, alle overtredingen, die gestraft zijo niet hooger dan zes maanden gevangenisstraf oi 1000 Mark boete, mits de veroordeelde, roen hij de overtreding begin, niet, of slechts ge ringen tijd in voorarrest heeft doorgebracht. Ook nog niet beëindigde processen vallen hieronder. De overtreding, waarvoor amnestie wordt verleend, ijn o.a beleediging van den leider en rijkskanselier, handelingen in strijd met het belang van het rijk of voortspruitende uit staatsvijandelijke geindheid, beleediging en lichamelijk letsel, geuit en toegebracht bij politieke meeningsverschillen, en andere over tredingen, waarvan gebleken is, dat een veroordeelde zich door anderen heeft laten meesleepen. De rijksregeering heeft voorts de landsregeering opdracht gegeven, alle gevallen van Schutzhaft zoo snel mo gelijk te onderzoeken en alle gearres teerden in vrijheid te stellen, als de aanleiding tot de arrestatie niet belang rijk was, of als verwacht mag worden dat de arrestant zijn vijandelijke hou ding gezien den nat.-soc. staat heeft op gegeven. Ook alle arrestaties in verband met de ac tie van 30 Juni j.1. dienen zorgvuldig onder zocht te worden. DE CHINEESCH-JAPANSCHE KWESTIES. Het Japansche ministerie van buiten- landsche zeken heeft den Japanschen consul te Foetsjau opdracht gegeven alle maatregelen te nemen, die voor het ver trek der zich te Foetsjau bevindende Ja pansche onderdanen noodig zijn. Alle Japansche zaken en banken staan onder strenge bewaking van Japansche militairen. Chineesche communisten hebben gisteren in de stad strooibiljetten verspreid, waarin zij met algemeene staking dreigen. (Ongecorrigeerd 1 DOODELUK ONGELUK! De 24-jarige zoon van den schipper Du- pré uit Middelharnis, die hedenmorgen op een rijdende vracht-auto wilde springen kwam te vallen en werd met een zware her senschudding opgenomen. Eenigen tijd la ter is het slachtoffer overleden. DRIE KINDEREN IN EEN GRINTKUIL BEDOLVEN. Iri Holbaek op Seeland in Denemarken waren drie kinderen van 3 tot 11 jaar aan het spelen in een grintkuil toen plotseling de grintmassa in beweging kwam en de kinde ren bedolven werden. Toen het ongeluk ont dekt werd, waren de kinderen reeds door verstikking om het leven gekomen. GÖRING HITLER'S PLAATSVERVANGER? Hardnekkige geruchten. De „Prager Presse" die dezer dagen uit Berlijn berichtte, dat al les er op wees, dat generaal von Blomberg zou worden den uitgenoodigd kennis te komen nemen van genoemde plannen, die alsdan, in alle details uitgewerkt, mondeling zullen worden toegelicht. We kunnen thans reeds mededeelen, dat deze plannen beoogen een grootsche reclam: door en voor den middenstand, en boven dien voor het geheele koopend publiek een reeks van waardevolle verrassingen. WINKELDIEFSTALLEN TE DEN HELDER. Op last van de justitie is in het huis van bewaring alhier ingesloten een gehuwde vrouw uit Den Helder, die wordt verdacht zich reeds eenigen tijd geleden te hebben schuldig gemaakt aan verschillende winkel diefstallen. ESPERANTO. Steeds meer toegepast -bij belangrijke gebeurtenissen. Men schrijft ons: Steeds meer vindt Esperanto toepas sing als waardevol instrument bij be langrijke gebeurtenissen en meer en meer komt men tot het besef, dat het gebruik van Esperanto een eisch is van dezen tijd. Het beete komt dit tot uiting bij de verschillende internationale tentoonstel lingen, die uit zuiver practische over wegingen Esperanto in hun correspon dentie en propaganda toepassen. Ook Nederland Blijft hierin niet ten achter. Reeds ontvingen wij een sprekend aanplakbiljet, ter gelegenheid van de internationale handels- én industrieten- toonstelling, die behalve een Neder- landschen ook een Esperanto-tek6t draagt, waarin' men wordt uitgenoodigd deze tentoonstelling te bezoeken. En zoo juist bereikte ons uit Haarlem de volgende mededeelmg: „In verband met de grootsche inter nationale bloemen- en planten-tentoon- stelling, welke in 1935 zal worden ge houden, worden thans de noodige maat regelen getroffen. Het Esperanto zal ook thans weer zijn onschatbare diensten aan den handel bewijzen. Duizenden in 't Esperanto gestelde prospecti zullen het groote nieuwe aan de gansche we reld verkondigen: „Nederland noodigt de bloemenliefhebbers uit alle landen op het bloemenfeeet der Flora 1935". FAILLISSEMENTEN. Door de Arr. Rechtbank alhier werden heden de volgende faillissementen uit gesproken: P Balzerik, fouragehandelaar te Ber gen. Rechter-comöïissaris mr. Krabbe, curator mr. Schenkeveld. KI. Kroon, Opperdoes, Rechter-com- missaris mr. Ledeb'oer, mr. Windhausen, curator Jb. v. Slooten, visischer te Urk. Rechter- commissaris mr. Ubbens, curator mr. van Leeuwen. AKERSLOOT. Een taxi geraakte Dinsdagnacht door een defect aan de stuurinrichting aan den Pontweg tegen de aldaar staande boomen De inzittenden hebben geen noemenswaardig letsel bekomen. De kermis heeft dit jaar een rustig ver loop gehad. De Maandag was een stille dag Dinsdag was het bezoek groot. Aan kramerij- en en andere vermakelijkheden was er dit jaar geen gebrek. Enkele rijwielen werden ontvreemd, ter wijl er ook achtergebleven zijn, maar deze bleken niet de nieuwste te zijn. SCHAGEN. Gistermorgen ontstond een begin van brand in de r. k. kerk te Schagen. Door tij dig en goed ingrijpen werd deze in de kiem gesmoord. WINKEL. Aan den burgemeester dezer gemeente is door den commissaris der koningin verlof tot 1 October a s verleend, voor herstel van gezondheid. ERNSTIGE AANRIJDING TE BAKKUM. Zuster Harms, verpleegster aan het pro vinciaal ziekenhuis „Duin en Bosch", werd gister op weg van de inrichting naar haar woning, terwijl zij op haar rijwiel gezeten was, doordat zij verkeerd uitweek, aangere den door de auto van den heer C. Schermer uit Castricum, met het noodlottig gevolg dat haar de borstkas werd ingedrukt. Het slachtoffer werd naar een in de nabijheid gelegen woning vervoerd. Haar toestand is ernstig. GAMIT 1934. In verband met de a.s. te houden Gamit zijn door de desbetreffende commissie plan nen gemaakt voor een grootsch opgezette campagne inzake een Verkoopsweek, welke gedurende genoemde Alkmaarsche Midden standstentoonstelling zal worden georgani seerd. Binnen zeer korten tijd zal de geheele ge organiseerde middenstand hier ter stede wor OP TEXEL EEN LjjK AANGESPOELD. Van den bakkersknecht te St. Maar- tensvlotbrug? r, In het nummer van Maandag 6 Augus tus j.1. werd verrpeld, dat te St. Maarten* zee bij het nemen van een zeebad op Zon dagmorgen j.1. vermoedelijk, is verdronken de ongeveer 17-jarige Gerritsen, bakkers knecht bij den heer Molenaar aldaar. In aan sluiting hierop kan (hans worden gemelc dat te Texel een lijk is aangespoeld van een ongeveer 17-jarigen jongen, gekleed in een donkerblauw badpak Het vermoeden rees, dat dit het lijk van Gerritsen was. Daarom werd de heer Molenaar gewaarschuwd, ten einde het lijk zoo njo gel ijk te identificeeren Waar het lijk eenigsgios in staat van onf binding verkeerde en het bovendien op ver schillende plaatsen ernstig was geblesseerd was het den heer M. niet mogelijk het te herkennen. De ouders van G., die in Gelderland wo nen, zijn met een en ander in kennis gesteld, opdat zii de gelegenheid hebben het aange spoelde lijk te zien. I Tenslotte kan nog worden medegedeeld, dat een inwoner van St Maartensvlotbrug, die Zondagmorgen toevallig aan het strand was, Gerritsen nog in badpak aan het einde van een dam (pier) heeft zien staan. Het is daarom zeer wel mogelijk, dat G. zich bij dien dam in zee heeft begeven en daarbij is meegesleurd door den sterken stroom, di meestal in de nabijheid van de „dammen' wordt aangetroffen Misschien was G met deze laatste omstandigheid niet bekend om dat hij nog slechts eenige weken in de na bijheid van zee woonde. RIJKSKWEEKSCHOOL TE ALKMAAR Tot de eerste klasse der rijkskweekschool te Alkmaar zijn toegelaten de volgende leer lingenR J. Noorman, If. Folkers, K Hout kooper, A Hazes, L. Maschhaupt en L. C van der Worp te Alkmaar; J. de Wit, C Brands en A. Rampen te Bergen, H E Do- nia te Warmenhuizen; S. Huberts te Marum (Gr); J. Schekkerman en A D. van Peur- sen te Hoorn; H. Kuijs te Bakkum C. van Dalen te Winkel en J. Dekker te Hoog karspel. Tot de tweede klasse zijn toegelaten: K Graftdijk te Bergen en G. Borst te Haring huizen en tot de derde klasse: C. J. de Lange te Heiloo en M. J. Uden Makkink te Alk maar. GETROUWD: Pieter van Bronkhorst en Marijtje Kaal Dirk Wesselius en Geertje Visser. Jan Buren en Gezina Ente. OVERLEDEN: Maartje Meijne gehuwd met Lourens Berger 76 jaar. Lourisje de Boer wed Jan Medemblik 64 jaar. Catharina Maria Slijkerman gehuwd met Laurens Liefhebber 65 jaar. GEBOREN: Theresia Anna Maria, d. van Petrus Smiers en Anna HolL Vrijdag 10 Augustus. HILVERSUM, 1875 M. (8.— 12—, 4—8— en 11.—12— VA. R.A. de A.V.R.O. van 12 —4.en de VPRO—AVRO van 8—11 uur). 8.Gr.pl. 10.VPRO-mor- genwijding. 10.15 Deel. J. van Oogen. 10 30 Gr.pl. 11.15 Vervolg deel. 11.30 Gr.pl. 12Omroep orkest olv. N. Treep en gr.pl. 2. Voordracht R. Geraerds. 2.30 Om- ro porkest olv. N. Treep. 3.4. er 4.15 Gr.pl. 4.30 Voor de kinde ren. 5.De Notenkrakers o.l.v. D. Wins. 5.45 Gr.pl. 6.Vervolg De Notenkrakers. 630 De Fliereflui ters olv. J. v. d. Horst en gr.pl. 7.30 Mr. M. v. d.a Goes van Na- teis: Het corporatieve beginsel en 't socialisme. 7 50 Gr.pi. 8.Ds. A. Noorman: Gehoorzaamheid. 8.30 Uit het Kurhaus te Scheveningen Residentie-orkest olv. C. Schuricht. In de pauze om ca. 9.Causerie door D. Coster. 10.— Vaz Dias en Vrijz. Godsd. Persbureau. 10.15 Deel. J. H. Eekhout. 11.—12.— Gramofoonplaten. HUIZEN, 301 M. (Alg. progr. KRO). 8.—9.15 en 10— Grpl. 11 30 Voor zieken en ouden van da gen 12.151.45 Orkest concert en gr.pl. 2 Gr.pl. 3 Solistencon cert en gr.pl. 5.Lezing. 5.30 7.Gr.pl. 7.15 Causerie. 7.35 Grpl. 8.Militair concert 9.— Vaz Dias en gr.pl. 9.25 Verv. mili tair concert. 10.15 Gr.pl. 10.30 Vaz Dias. 10.35 Schlagermuziek. U 15—12 Gr.pl. DAVENTRY, 1500 M. 10 35 Mor genwijding. 12.20 Orgelconcert D. Gregory Murray. 12.50 BBC-Dans- orkest olv. Hall. 1.35 Northern Studio-orkest olv. Bridge. 2.20 Mi litair concert olv. Ch. Smith. 3.20 Gr.pl. 3.50 Ch. Manning en zijn orkest. 4.50 E. Colombo en zijn orkest. 5.35 Kinderuur. 6.20 Ber. 6.50 Troise en zijn Mandoline orkest mmv. Don Carlcs, tenor 7.20 't Londensche Symph.-orkest, het Eistedfod-koor en solisten. 8.20 Orgelconcert G. Weitz. 8.50 Gr.pl 9.20 Ber. 9.45 Lezing. 10.— Lichte Fransche muziek o. 1. v. J. Lewis. 11.Voordr. 11.0512.20 Dans muziek door H. Roy en zijn Band PARIJS (RADIO-PARIS) 1648 M. 7.20 en 8.20 Gr.pl. 10.35 Orkest- oooooe# 3 Orkestconcert Q concert. 12.20—2.20 olv. Labis. 7.05 en 7.35 Gr.pL 9 05 Concert mmv. koor en orkest o.l v, Défosse. 10.50 Dansmuziek. KALUNDBORO, 1261 M. 12.20 8 2.20 Concert uit Rest Ritz. 3 20 V 5.20 C. Rydahl's orkest. 8.20 Radio-svmphonie-orkest olv. Grön- Aahl 9.30 Piano-recital. 9.45 Hoor spel. 10.40 Verdi-concert olv. Grön- dahl. 11.20—12.50 Dansmuziek. KEULEN, 456 M. 5.50 en 6.55 Gr.pl. 10.30 Solistenconcert. 12.20 Kwinietconcert. 1.20 Orkestconcert mmv vioolsolist. .20 Orkestconcen ok. Breuer. 5.35 Hollandsche Ka mermuziek. 7.20 Vroonjke gr.pl. 8 30 Vocaal-concert. 9-20 „Korn- rauschen", oogstsoel van H. L, Lenzen. 1120—12.20 Kamermu ziek door het Queling-kwartet. ROME, 421 M. 8.25 Gr pl. 9.05 „Boccaccio" operette van Fr. van Suppé. Leiding: Alberto Paoletti BRUSSEL, 322 en 484 M. 322 M.: 12 20 en 1.30-2.20 Grp.1. 5.20 Symph.-concert olv. Kumps. 6.50 Gr pl. 8 20 Concert mmv. solisten, koor en orkest. 10.30 Vlaamsche volksliederen. 10.451120 Gr.pl. 484 M-: 12.20 Max Alexys' orkest I.30—2.20 Gr.pl. 5.20 M. Alexys' orkest. 6.35 Gr pl. 6.50 Kwartet concert. 7.15 Cello-recital. 8.20 Uitz. voor oud-strijders. 10.30 II.20 Gr.pl. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M 8.20 Kernspreuk en ber. 8.35 „August", een maandoverzicht. 9 35 De Zigeunerkapel Jenö Farkas mmv. H. Mamitz, tenor. 1020 Politiek overzicht. 1C.35 Ber. 10.55 Zwem praatje. 11.05 Weerber. 11.20 12 50 Dansmuziek uit Breslau. GEMEENTELIJKE RADIO DISTRIBUTIE. Lijn 1: Hilversum. Lijn 2: Huizen. Lijn 3: Lond. Reg. 10.35 10.50, Daventry 10.501105, Lond. Reg. 12.20—15.20, Daventry 15.20-17.35, Lond Nat. 17.35 19.20, Daventry 19.20—24. Lijn 4: Keulen 10.3516.20 Warschau 16.20—19 20, Warschau 16 20—1920, Luxemburg 19.20 24.-. van Donderdag 9 Aug. 1934 OPGAVE VAN NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET N. V. (Ontvangen per draadlooze telefoon). Koers van heden te: 1931 1934 1934 1930 STAATSLEENINGEN. 4 Nederl. 4 4 Ned.-Indië 5K Duitschland BANKINSTELLINGEN. Amsterd Bank Handel Mpij Cert. r. 1000 Koloniale Bank Ned Ind Handelsbank Rotterd Bank INDUSTR. OND BINNENL. Alg Kunstzijde Unia v. Berkels Patent Calvê Delft Cert. Nederl bord ex 40 afst. Philips Gloail. Gem Bezit llnilever INDUSTR. OND BUITENL. Am Smelting Anaconda Bethleb Steel Citiea Service S'eel co mm. U. S Leatber CULTUUR MAATSCH. H V. A. Java Cultuur Ned Ind. Suiker Unia Vorstenlanden Dito actioni MIJNBOUW. Alg Explo; Mij. Boeton Rediang Lebong PETROLEUM. Dordt$che Petr. Kon Petr Perlak Contincnta' Oil Shell Union RUBBERS Amsierd Rubber Deli Bat Rubber Hessa Rubber Serbadiadi Intarc Rubber SCHEEPVAARTEN. Kon Ned Stoomboot Scheepvaart Unie TABAKKEN. Deli Batavia Oostkust Oude Deli Seoembab AMER SPOORWEGEN. Atchisoo iopeka Southern Railw Cert Union Pacific fjNoteering pat 50. *h»di vidend. hxclaim. Vorige koers pl.m. 1.30 pl.m. 1.45 pl.m. 2.00 pl.m. 2.15 102»/;, 1"2 1007/;, 30'/, 30'/s i 102Vs 30»/;,-! 103 40 44'/, 58'/, 78'/, 103 45 58'/, 781/s 33»/8 26 45 201 204«/s 'ls/s 33 328/4-3 33-1/4 32-'/, 201 404 01 203J-41 204 tl'/s 601-IJ 203/3 8 'Vs 16t/. VU 20". 3»A, 7 1»/;, 3V, 7V.6 I I6f-"fa 168i/4 64 76 Is»/. 9.00 163 1678/4-1 163»/,-9 169J-70 78-9 123'/, 6»/s '48'/, 123'/, 6 Va 150 130 149'/, 897, 9^i, 4*/i, 150 J 90 4 149J-50 149-50 1015/8 75',, 49'/s 74»/, 5/:« 101'/, 75 73-4 101-1/4 2 72 101 /2 71 4 30'/, 4 146'/, 38»/, 131'/, 135 144»/, 38 133'/, 135 146-7 135 135 14. 135'/, 30 8>/s 55 Va 8*/t 56»/, PROLONGATIE Vorige koers 1 pCt Heden 1 pCt. WISSELKOERSEN AMS1ERDAM. i NIET OFFICIEEL ...«•York i Londen Berlijn Parijs Brussel (Belga) Bazel Weeneo p Scb 100e Kjpenbagen Stockholm o.to Vorige koers 1 471/, 7 441/ 57 55 v '5i/4 34 7 2V; 4b 25 00.00 33 35 38 45 37 45 14,75 Koars op hadan 2 uur 1 476/a 7 44 57 85 9 li 34.72'/, 45 25 00 uo 33 30 3b 40 37 40 14.75

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 3