Flinke Loopjongen „DE TOKO" Steekt U Fa. H. S. CLOECK HET WITTE HUIS KOOPT DE 100.000 Sleeswij k's Blciuwfioud een nette Slagersleerling Een blikje FIJNE BISCUITS? Naar J. SCHEEPMAKER, Kijken Koopen Cloeck! Tekoopgevraagd Corn. Oudes, Houttil 68. Begrafenis-Onderneming A. DAM Co. Snaarmanslaan, Alkmaar DAMES HOOFDAGEHTEH GEVRAAGD DE ALLERBESTE KWALITEIT C. EEKEN Oudegracht 229. Telef. 108, De nieuwe weg tot betere haarverzorging Hel nieuwe ^^TJ/WHaarwaschmiddel Er biedt zich aan een net meisje, HUISHOUDSTER, KOSTHUIS Zit-Slaapkamer Mooie bouwterreinen te hoop. 57 Langestrciat VanPirtleiuOortmeijer,Alkmaar Maatcostuums 47, 57, 67 gld. eo booger Confectie-Costuums 15, 25, 35 gld. en hooger Beverwijk Alkmaar N.V.JAN DE VRIES H.V. v.h.Herm. CosterSZn. UITSLUITEND TOT DE jldvectenliëa Fa. Jan Helling Zoon, Zit-Slaapkamer(tje). TE HUUR: TELEF. 85 Wij hebben een groote verscheidenheid. Empire assorted 1.50 Eichholtz assorted 1.50 Bungalow assorted 1,25 Ceylon assorted 1.25 Cairo assorted 1.75 enz. Wij hebben nog enkele in geruilde SCHRIJFMACHINES tegen spotprijzen. De MERCEDES Schrijfmachineagenten: Een nieuwe Pijp Probeert onze prima 3-cents sigaar. ff CiOED lil DE kLEEREri m is bij lüaatafdeeling met 2 coupeurs. Pas op zij sluipen naarbinnen 50 cent 90 cent OUD GOUD, ZILVER, DIAMANT, ENZ. HOOGSTE WAARDE Transporten naar buiten, crematiënenbegrafenissen worden door ons correct en zeer billijk met onze eigen nieuwe 1ste klas „Fiat"- Rouw-auto en „Fiat"-Volg auto's uitgevoerd en ver zorgd. TELEFOON 490. DE LAAGSTE PRIJZEN BIJ LOTERIJ-KANTOOR N. M. OUD, HOUTTIL 9. VOOR BRILLEN BUIKBANDEN BREUKBANDEN VERBAND- EN ZIEKEN- VERPLEGINGS-ARTIKELEN ZAADMARKT 58 TEL 324 ALKMAAR. PROVINCIEKAARTEN voor wandelaars, fietsers en automobilisten 90 cL ZAKATLASJES VAN NEDERLAND 90 ct REISGIDSEN NEDERL. SPOORWEGEN GIDS VOOR BERGEN EN BERGEN AAN ZEE 75 ct M. v. Reenen—Völter, BERGEN IN WOORD EN BEELD f 1.— Voor dam C 9. Alkmaar. Wascht Uw haar met "Blauw-Goud", het nieuwe "4711" Haarwasch- middelVrij '^iHI van zeeP en zonder schade lijke alkalische werking. Ook bij het hardste water bruik baar. Spaart en sterkt de natuurlijke structuur van het haar, maakt het levenskrachtig en geeft het een prachtigen glans. Pakje 25 ets. (voor 2 wasschingen) Voor advertenties, abonne menten, adresveranderingen en omtrent de bezorging wende men zich ADMINISTRATIE (TeL 3). Ingezonden stukken of verslagen van vergaderingen UITSLUITEND REDACTIE (Tel. 33). Heden overleed nog vrij onverwacht, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder, LOURISJE DF, ROER. Weduwe van JAN MEDEMBLIK, in den ouderdom van 64 jaar. Den Haag, N. J. MEDEMBLIK. L. MEDEMBLIK— RAAIJMAKERS. LIESJE. Utrecht, N. S. DELL—MEDEMBLIK. H. C. DELL. JO en LOURA. Alkmaar, 8 Augustus 1934. Lamoraalstraat 6. De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 11 Augus tus. Vertrek vanaf Centraal Ziekenhuis om 11.15 uur. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, ANTJE BAKKER, in den ouderdom van 67 jaar. Heer Hugowaard, 8 Aug. 1934. A. MANTEL. C. MANTEL Az. E. MANTEL—KLOMP. En Kinderen. De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 11 Aug. a.s., te Heer Hugowaard. Voor de vele blijken van deel neming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde Echtgenoote en Moeder, .MAANTJE LEEGWATER, betuigen wij onzen oprechten dank. Uit aller naam, H. JONKER. Schermerhom, 9 Augustus 1934. 21 j., voor d. en n., zelfst. kunn. w. en koken, van g. g. voorz., in Alkmaar of omg., tegen 1 Sept., liefst m. huiseleljjk verkeer. Br. lett. W 511, bureau van dit blad. Besch. jongedame, 22 j., met alle huish. bezigheden op de hoogte, z. z. g. g. te Alkmaar als HULP IN DE HUISH. of i.d. salaris geen vereischte. Br. letter A 513, bureau van dit blad. Gevraagd een nette pijn. 30 a 40 jaar, P.G. Brieven letter Z, Adv.-Bur. C. Oldenburg, Schoort. Wordt gevr. per 1 Sept. in Banket bakkerij te Heiloo een net Meisje, P.G., niet ben. 18 jr., voor winkel en huish., voor dag of dag en nacht. Br. m. inl. onder lett. Z 512 bur. v.d. bl. GEVRAAGD indiensttreding spoedig, aanbieding persoonlijk, bij A. MAASEN, Ber gen (N.H.) GEVRAAGD, leeftijd 1415 jaar. Mosterdsteeg. Gevraagd een net met vrije slaapkamer. Brieven lett. D 516, bureau van dit blad. Voor direct gevraagd door juffr. Brieven letter B 514, bureau van dit blad. Onder geen voorwaarde worden adressen verstrekt van adver tenties onder letter. Juffrouw, h.b.b.h.h., zoekt met volledig pension, op netten stand, omtrek Oudegracht. Br. lett. V 510, bur. van dit blad. PEIVSIOiM gez. in Alkmaar of omg. door echtp. z. k. van 20 tot en met 25 Aug. in net gezin, liefst voor dien tijd als alleeninwonend, geen beroeps- pension. Br. m. prijs en voll. omschr. aan Soestdijkschekade 822, den Haag WOONHUIS Heerenweg 50, f 7.50 per week. IDEM Willebrordusweg 125, f 7.50 per week. HEEREN HUIZEN, nieuw, Tuindorp, f 45.— per maand, met of zonder garage. Inlichtingen W. MUNTJEWERF, makelaar, Sch. Hondsbosschelaan 72 Heiloo. Alle verzekeringen. Langestraat 103, b. d. Groote Kerk. AUGUSTUS-AAHBIEDING! iv Copie H. S. CU moor Roden» roei» ze „it. Verblijfplaatsen van ratten en muizen worden vaak in één noch» gezuiverd door Roden». In Uw huis en in kippenhokken, winkels, pakhuizen en boerderijen, doet Roden» wonderen. «t enkele doos. dubb. doos. n Gebruiker schreef: „Ik hod het geluk met één doosje Rodent 120 rot ten te dood en.'* C 56 p^mTTni:nm:mt;r Imp Fa- B. MEINDERSMA - Den Haag voor ALKMAAR, HOORN, geïntroduceerd in gegoede kringen ann Nederlandsche N.V., die over het geheele land vertakkingen 'h'pnfJ Het gaat er om iets geheel nieuws op damesmode-gebied bjj nart: lieren te introduceeren. In andere deelen van het land reeds schit» rende resultaten bereikt. Geen gewoon colporteerwerk. Geen corsetten* branche. Een moderne organisatie staat achter onze vertegenwon digsters, die met werklust, gezond verstand en verkoopstalent hiermp/ goed kunnen verdienen. Geen waarborgsom. Brieven ond. lett D \v 2091 h, Alg. Adv. Bur. A. DE LA MAR Azn., Amsterdam (C.j RUNDVLEESCH Haas 0.80 Biefstuk 0.80 Lenden - 0.60 Roastbeaf - 0.60 Ribrollade - 0.50 Riblappen - 0.50 Doorr. Lappen - 0.40 Magere Lappen - 0.45 Poulet of Gehakt - 0.40 Profiteert van onze reclame-aanbieding 2J pond Doorr. Ossenrollade f 1 00 2^ pond Doorr. Varkensrollade f 1.00 2J pond Doorr. Ossenlappen 4 1.00 4 pond Saucijzen - 1.00 2 pond Ossen- en Varkensgehakt - 0.60 2 pond Katfs- en Varkensgehakt - 0.50 5 pond Doorr. Varkenslappen - 1.25 5 pond mager Spek - 1.25 5 pond vet Spek - 1.25 5 pond rauw Ossenvet - 1.75 5 pond rauwe Reuzel 5 pond gem. Spek 5 pond gesmolten Ossenvet 5 pd. gesm. Reuzel 5 pond vette Varkenslappen i pond Ham i pond Pekelvleesch pond Boterhamworst 1 pond Leverworst 1 pond Bloedworst f 1.25 0.80 - 2 .00 - 1.50 - 1.00 - 0.30 0.30 0.20 - 0.20 - 0.20 1 pond onzer extra fijne METWORST en 1/1 pond LEVERWORST samen 30 et. Beleefd aanbevelend, Tel. 569. Postrekening 56798. ZIEKENFONDS-LEVERANCIER. V "4711" Eau de Cologne "4711" Sparta-Crème en -Olie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 4