HET BLOEMENCORSO TE BERGEN. EEN DAG VAN ONGEKEND SUCCES. Siad en Omgeving. Alkmaarsche Courant Donderdag 9 Augustus t934. No 18 6. De Bergenaren waren Woensdag op getogen, toen des morgens de zon heer lijk scheen en ondanks de minder gun stige weervoorspellingen het gehoopte weer deed verwachten. In verschillende deelen der gemeente waren de leden van tal van vereenigingen werkzaam om de laatste hand te leggen aan hun werk stuk, waarmede zij reeds weken waren bezig geweest. Er waren er, die ondanks al hun er varing toch nog weer zich vergist had den in het aantal benoodigde bloemen. De werkers aan een der nummers kwamen, hoewel zij 6000 dahlia's besteld hadden, plotseling tot de conclusie, dat worden opgenomen, waren eveneens nerveus en ook zij voorspelden, dat de programverkoop daaronder ontzettend zou lijden. Ook deze voorspelling is niet uitgekomen; de programverkoop bleef slechts een paar honderd exemplaren beneden die van het vorig jaar. Wanneer wij een terugblik werpen op het gehouden corso, dan moeten wij voor de zooveelste maal constateeren, dat men er in Bergen slag van heeft een bloemen corso te organiseeren. Precies drie uur schalden de tonen van Bergen's Harmonie en de muziek kapel St. Louis en zette het corso, vooraf gegaan door een paar ruiters van de worden, dan was de eerste prijs zeker op zijn plaats, maar wij meenen, dat ook niet uit het oog mag worden verloren, welke uitbeelding het uit een corso-punt het meest „doet En wanneer men deze vraag stelt, dan spande zonder beding de Venetiaansche gondel van de Berger-Esperantoclub de kroon; dit nummer, geheel in rozen uitgevoerd, was als corsonummer af. Weken is er aan dit nummer gewerkt en wij kunnen ons voorstellen, dat de bescheiden werkers zich teleurgesteld hebben gevoeld. Toch hopen wij, dat zij ervan overtuigd blijven, dat de jury, ook al faalt ze, naar haar beste oordeel han- ,De Koe van St. Maarten'", Berger Sportvereeniging. ze er nog 1200 méér noodig hadden. Twee uren waren noodig, om dit be noodigde aantal in de gewenschte kleur te krijgen, maar men slaagde er toch in met het nummer op tijd gereed te komen. In het dorp viel reeds des morgens een gezellige drukte waar te nemen; de werkzaamheden voor de terreinversie ring, onder leiding van den gemeente architect, den heer Roggeveen, met be hulp van de verschillende patroons in de bouwvakken, geassisteerd door vele jonge meisjes, trokken buitenge wone belangstelling en wij achten dit van groote waarde voor de propaganda voor het corso. De terreinversiering was af en de heeren Kooiman en Leegwater slaagden er weer meesterlijk in, om de oude poort met felle waterverfkleuren, be kroond door bloemen, weer de noodige aantrekkelijkheid te geven. Wij kunnen ons begrijpen, dat de terreinwerkers er plezier in hebben en juist onder den in vloed van dezen arbeid kregen de win kels, die voorverkoopkaarten verkochten, het reeds vroeg druk. Er heerschte een gespannen nervositeit; bij honderden 6troomden de bezoekers het dorp binnen en langzamerhand werden de honderden duizenden. Men maakte zich fantastische voor stellingen over het aantal komende be talende bezoekers en aan de leiding werden voorspellingen gedaan dat er ab soluut kaarten tekort zouden zijn. De leiding, die weet, dat vele duizenden nog altijd het gratis terrein verkiezen boven het betalende gedeelte, bleef ech ter rustig en werd weer voor de zoo veelste maal in het gelijk gesteld. Van een tekort aan entreekaarten is geen sprake geweest, al hebben duizenden het corso gevolgd. De programverkoopers, die ditmaal in tegenstelling met vorige jaren pas des morgens in het bezit van de program ma's werden gesteld, omdat ter elfder ure neg een paar nummers moesten Berger Rijvereeniging, zich in beweging. De verschillende nummers, die aan het publiek getoond werden, werden enthousiast begroet en vooral over de vereenigingsnummers was maar één roep. Deze demonstreerden ook dit jaar weer hun vindingrijkheid. In werkelijk heid werd de jury bij het beoordeelen van deze rubriek voor moeilijkheden gesteld. Dat aan de Koe van St. Maarten in deze delt en geen persoonlijke overwegingen laat gelden. Wij weten, dat de jury alle respect heeft voor hen, die op zulk een wijze na noesten, arbeid voor den dag komen, maar een puntentelling brengt niet altijd het juiste resultaat en ook teleurgestelden moeten blijven streven naar een hooger succes en het oordeel van een jury blijft te eerbiedigen. Zooals gezegd, waren de vereenigings nummers af; bewondering verdient ook de „Scheveningsche Botter", Berger Revue- en Operetteelub. rubriek de eerste prijs werd toegekend, had het publiek en ook wij niet bevroed, al geven wij dadelijk toe, dat dit num mer getuigde van buitengewone vin dingrijkheid. Met den specialen prijs voor den ontwerper van dit nummer stemden wij zeker in. Wanneer een nummer alleen naar de originaliteit beoordeeld moet s Venetiaansche Gondel", Berger Esperantoclub. vuurtoren, prachtig in kleuren uitgevoerd, waarvan het bovengedeelte zelfs draaiende was gemaakt. Zonsopgang was een succesnummer, hoe wel het in fijnheid niet haalde bij de Vene tiaansche gondel. Het vliegtuig van Bergens Mannenkoor daarentegen moet in de puntjes worden genoemd, evenals de Vlinder van Be Quick, die harmonisch was van kleuren en de vlinder op bloem van Kunst na Ar beid ver achter zich liet. Van de vliegmachine was het jammer, dat de vleugels zoo breed waren, dat men op be paalde punten slechts met moeite kon pas- seeren, waardoor er hiaten in het corso ont stonden. De Scheveningsche botter was groot opge zet, ook aan dit nummer waren duizenden bloemen verwerkt, doch in de uitwerking van het dek en zeil was men niet zoo goed ge slaagd. De particuliere-nummers. die er waren, ver dienen ongetwijfeld een woord van hulde; zelfs de reclamenummer van Dureya's pud ding, Koffie Hag en Fyffes Bananen (deze auto zond opgewekte muziek uit) waren af; en misten het hinderlijke karakter van de reclame. De pudding was zelfs zoo uitge voerd, dat men daarin slechts met moeite het reclamekarakter kon herkennen. Een compli ment verdient de heer Ten Berge, die de auto van den heer Klomp zoo gedistingeerd had uitgevoerd, dat daaraan terecht de eer ste prijs werd toegekend; een fijn nummertje was dat van dr. Prinsen Geerlings: Ferdi nand Huyck en de zijnen. De oud-Hollandsche sjees paste geheel bij de 18de eeuwsche costuums en de kleine „Vlinder", Gymnastiekvereeniging Be-Qnick. ruitertjes die de sjees volgden. Ook dit num mer verwierf terecht een eersten prijs. Pijnenburg op de versierde fiets was een klein nummertje, dat er mocht zijn en lever de het bewijs, dat er van een fiets wel dege lijk iets moois te maken is. Toch moet on3 van het hart, dat uit het aantal deelnemende vrije nummers blijkt, dat het steeds moeilij ker wordt om ieder jaar een corso te organi seeren. Lief waren de meisjes met bloemen tus- schen de nummers geplaatst, waardoor men bereikte, dat ook met dit geringe aantal deelnemers (in het geheel waren er 21 nummers) nagenoeg de geheele Herten kamp werd gevuld. Wanneer men bedenkt, dat het vorig jaar het corso uit 36 nummers bestond, in '32 uit 35 nummers, in '30 uit 34, in '28 uit 33, in *27 uit 43, in '26 uit 50, in '25 uit 39, in 1923 uit 55 nummers, dan moet men toch wel de vraag stellen, of het geen overweging verdient, om het corso om de twee jaar te houden. Gezien echter het feit, dat ook de crisis Bergen niet voorbijgaat, heeft de V.V.V alle reden tot tevredenheid over dit zomer feest. Een zomerfeest was het in alle opzichten; de terreinversiering, de dames in haar fleu rige, kleurige kleeding leverde in de felle zomerzon een onvergetelijken aanblik, en het geheim van het Bergensch corso is wel, dat het het publiek nooit lang vasthoudt, want binnen een uur was ook dit corso beëindigd en begaven de samenstellers zich weer huis waarts, om de nummers waaraan ze weken hadden gewerkt weer af te breken en ver deelden de duizenden zich over de terrassen van de verschillende café's in afwachting van hetgeen de verlichtingsavond hen zou brengen. Wel trok de groote stroom weer huis waarts, doch des avonds werden zij weer vervangen door duizenden anderen, die met alle mogelijke vervoermiddelen op den zeld zaam schoonen zomeravond naar Bergen, het geliefde vacantieoord, togen, waar men tot in den nacht heeft genoten van de dui zenden lampions, die onder het groene bla derendak een feeërieken aanblik opleverden. Behalve de vele honderden, die per fiets, per auto kwamen, zijn er nog 9125 men- schen per tram gegaan. Het was des avonds feest in het dorp. In vroolijke stemming trokken de honder den jongelui achter Bergens Harmonie en St. Louis. Er werd op straat gedansd en ge zongen, de winkels waren tot 12 uur ge opend en de café's tot 2 uur. De buurtcommissies hebben weer getoond wat men door samenwerking kan bereiken Vele werkers waren des miadags reeds met het corso bezig geweest, maar desondanks schroomden zij niet om in het belang der ge meenschap ook des avonds hun krachten vrijwillig beschikbaar te stellen. Wij kregen wederom het bewijs, dat de ar beid, dien de mensch in liefde verricht, niet gauw te zwaar is. Met groote voldoening constateerden wij, dat verschillende buurtcommissies dés avonds in gezellig samenzijn de gesloten banden nog hechter maakten en weer plan nen maakten voor het volgende jaar. Dit geeft beloften voor de toekomst, want slechts daardoor kan Bergen zijn gloriedag handhaven. Den uitslag van de prijsuitreikingf, die in den tuin van de Rustende jager op de hem eigene wijze door den heer Klomp geschied de, laten wij hieronder volgen. Vermelding verdient nog, dat de burgemeester mr. H_ D. A. van Reenen namens het gemeentebestuur een woord van dank bracht aan alle wer kers, die door hun arbeid aan het slagen van Bergen's succesdag hadden bijgedragen. Groepen: le pr. gouden medaille ge meentebestuur en cadeau mevr. Boen dermaker, Ferd. Huyck en de zijnen, dr. Prinsen Geerligs; 2e pr. verguld zilveren medaille, S. Krom te Alkmaar en cadeau Rustende Jager 15, Wat de Raad gelukkig niet verbood. Dames Briefjes c.s.; 3e pr. kandelaar Hanze afd. Bergen, Sneeuwwitje en Kabouters, kinderen Burgering. Vereenigingsnummers: le pr. gouden medaille V. V. V. plus 50, De koe van St. Maarten, Berger Sportv.; 2e pr. V.G Z. medaille Alcmaria V. V. V. plus 25, Zonsopgang Arb. Tooneel Ver.; 3e pr. V. G Z. medaille Alcmaria V. V. V. plus mandje likeuren Bootz, Vlinder, gymnas tiek vereeniging Be Quick; 4e pr. V. G. Z. medaille H. I. M V plus cadeau familie Rueb 20, Venetiaansche Gondel, Berger Esperantovereeniging; 5e pr. cadeau Alkmaaische Courant 15, Vuurtoren Bergen's Gem Koor; drie 6e prijzen van 10, Reis per K. L. M., Bergen's Mannen koor; Scheveningsche Botter, B. R. O. C. en Vlinder op Bloem, Kunst na Arbeid; 'n speciale prijs voor de ontwerpers werd voor de Koe toegekend aan den heer H. Duits en voor Zonsopgang aan den heer W. Mol. Dit waren cadeaux van de Berger Kunsthandel van den heer P. Hopman. Versierde auto'6: le pr. v. g. z. K. N. A. C. plus 25, HollandGronin gen, D. A. Klomp; 2e pr. vierdeelige flesch met likeuren firma Lucas Bols, H. J Sluis, Enkhuizen. Reclameauto's: le pr. Dureya's Pud ding, J. Onrust, cadeau Dr. Prinsen Geerligs 15; 2e pr. Fyffes Bananen, Kleeddames Goossen en Schild; 3e pr. Koffie-Hag, jumper fa. Lienesch. Paren: Troostprijs, schilderij Café Duinvermaak, kinderen v. Vliet. Enkelingen: le pr. Pijnenburg op fiets, Roel Langenberg, Fototoestel Handel drijvende en Industrieel© Middenstands- vereoniging. WATERSCHAP DE SCHERMEER. Vergadering van hoofdingelanden in het Noorderpolderhuis onder Schermerhorn. Deze vergadering, gistermiddag gehouden, werd gepresideerd door den heer C. Kramer Glijnis, dijkgraaf. Hij deelde bij de opening mede, dat Ged. Staten hadder. goedgekeurd de besluiten inzake zekerheidstelling van den penningmeester, het aangaan van een reke ning-courant overeenkomst en regeling van den waterstand in polder A. Voorts kwam van Ged. St. een mededeeling betreffende de overname van den Westdijk en den Zuiddijk. Ten slotte deelde spr. een en ander mede over tot stand gekomen verbeteringen aan eenige wegen in het waterschap. Al deze mededeelingen werden voor kennisgeving aangenomen. Van den penningmeester was bericht inge komen dat hij wegens ongesteldheid de ver gadering niet kon bijwonen. De dijkgraaf sprak er zijn vreugde over uit, dat het er naar uitziet, alsof de penningmeester spoe dig weer hersteld zal zijn en zijn werkzaam heden zal kunnen hervatten. Toelating nieuwe leden. Na onderzoek van de geloofsbrieven der nieuwg*. kozen drie hoofdingelanden en die van de twee herkozenen werd op advies van de daartoe aangewezen commissie tot hun toelating besloten. De herkozen hoofdinge landen zijn de heeren W. Groot en C. J. Baltus. nieuw gekozen zijn de heeren S. de Jongh te Ursem Corn. Laan te Ursem en Fr. Posch te Zuid- en Noordschermer. De dijk graaf feliciteerde hen met hun benoeming en sprak het vertrouwen uit. dat zij trouw de belangen van den polder zullen dienen. Ambtenarenreglement. In verband met de nieuwe dwingende voorschriften ten aanzien van de pensioen- kortingen voor amötenaren werden de be staande bepalingen ingetrokken, alsmede het besluit tot salarisverlaging met ingang van 1 Juli j.1. 't Dagelijksch bestuur stelde op advies van het provinciaal bestuur voor om als datum van invoering van het ambtenarenreglement aan te wijzen 1 Juli 1934. Candidaat heemraad. Op de aanbevelingslijst voor de vacature van heemraad, ontstaan door de aftreding van den heer D. de Boer Dz. in verband met het bereiken van den 70-jarigen leeftijd, wer den geplaatst: 1. J. Slooten. 2. J. Lakeman, 3. S. Kalverboer. Verschillende stemmingen waren er noodig ^lvorens deze uitslag werd bereikt, eensdeels doordat een paar keeren geen voldoende meerderheid kon worden be reikt en anderdeels doordat de heer J Bruin, gekozen als tweede candidaat, voor de eer bedankte. In de vacature wegens periodieke artre- ding van den heer P. Dekker Pz. zal de vol gende aanbeveling worden ingediend: 1. P. Dekker Pz., 2. J. Kramer. 3. W. Koning. Rentevoet geldleeningen. De dijkgraaf deelde mede, dat het dag. bestuur aan de betreffende geldschieters had geschreven om verlaging van den ïentevoet van de nog loopende leeningen tot 4 pet. De rente bedraagt thans 5.5/8, 4.7/8, 5 en 4.1/2 pet- Indien de verzoeken worden inge willigd, zal een aanmerkelijke besparing wor den bereikt. De vergadering vereenigde zich geheel met dit pogen. Onderhoud wegen. De dijkgraaf bracht in bespreking het punt wegenonderhoud. Tot dusver wordt telken ;are een gedeelte der wegen van het water schap stofvrij gemaakt, waarvar de kosten dan uit de gewone kasmiddelen kunnen wor den bestreden. Er komen echter zoo nu en dan klachten (nu weer van de Zuidervaart) over den toestand der wegen, waardoor de vraag rijst of het misschien gewenscht is in ver sneld tempo over te gaan tot verbetering. Om de 40 k.m. wegen in korten termijn af doende te verbeteren, zal eonier geld geleend moeten worden, waartoe spr. niet wilde ad- viseeren, omdat de polder nog heel wat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 5