Een prachtige Veluwe-fietstocht. fucfUvaact DREIN DRENTEL EN PIET PRIKKEL. MUSSOLINI ALS PILOOT. Naar de manoeuvres. TOESCHOUWER GEDOOD. Bij stierengevecht. BLOEDIGE STRIJD OM FOETSJAU. Tienduizend dooden en ge wonden. EEN GEVANGENIS-COURANT. Een door gevangenen geredi geerd en gedrukt blad. IJSFABRIEK OP ZEE. Door temperatnnr-verschil. DE VONDELING EN HET GROOTE LOT. Over den Poolschen weg en 't Eibertjespad. Door een rijk met natuurschoon gezegende streek. HOE AFGRIJSELIJK EEN LUCHTKRIJG ZAL ZIJN. Een interview met Fokker. sche seizoen kon profiteeren. Een andere far- irer kon het schoolgeld van zijn kinderen niet voldoen en arbeidde eenige weken op de landerijen van het schoolhoofd, totdat zijn schulden waren afgelost. Eenigen tijd gele den kon een Hongaarsche circusbezitter zijn schulden niet meer betalen en zond in plaats van het geld een tweetal leeuwen. Het was de vraag of de schuldeischers hiermede ac- coord gingen. Deze schuldeischers namen de zaak evenwel niet te zwaar op en spraken met de directie van de diergaarde te Boeda- fest, die er in toestemde de eieren over te nemen. HET WERK VAN DE FRANSCHE REGEERING. Een verklaring van Doumergue. Minister-president Doumergue. die heden te Parijs terugkeert, verklaarde in een on derhoud met een medewerker van de „Ex celsior" verschillende dingen op politiek ge bied, die beschouwd kunnen worden als reactie op de critiek, die geoefend is op de prestaties van het kabinet van den godsvrede. Doumergue schijnt bepaalde plannen te hebben waaromtrent hij zich echter pas wil uitlaten, wanneer na rijp overleg een beslis sing is genomen. Er werd zoo zeide hii van bepaalde zijde bewterd, dat het door htm verrichte werk nog geen groote resul taten had bereikt. Men behoeft zich daarover niet te verwonderen. Elk opbouw werk eisch! een beoaalden tiid. Overeenkomstig de om standigheden kan deze tijd kort of lang zijn. In dit geval zou het lang kunnen duren en zou het tot een mislukking kunnen leiden, wanneer men in plaats van geduld te heb ben en mee te heipen het vertrouwen te ver sterken, beiden afbreekt. Geduld en vertrou wen zijn in deze moeilijke rijden voor elk slagen van doorslaggevende beteekenis. Mussolini is per vliegtuig naar Gaeta vertrokken tot het bijwonen van de driedaag- sche lucht- en vlootmanoeuvres. Hij heeft ge durende de vlucht van 90 mijl zelf zijn vliegtuig bestuurd. Het is geruimen tijd ge leden, dat Mussolini zijn vliegbrevet be haalde, doch tot nu toe heeft hij nooit zelf gestuurd of, indien hij zelf stuurde, was een geroutineerd piloot aan boord van zijn vliegtuig. TREINONGELUK IN BULGARIJE. 5 dooden, 11 gewonden. Tengevolge van een verkeerden signaal- stand heeft gisteren namiddag, op het spoor- wégtraject Sofia—Küstendil, een ernstig treinongeluk plaats gehad. Een wagen van een personentrein ont spoorde in de buurt van het station Rado- mir en viel om. Vijf reizigers werden gedood en elf ge wond. Onder deze laatsten zijn er acM, die ernstige kwetsuren hebben opgeloopen, zoo dat zij in het ziekenhuis moesten worden op genomen. De drie anderen konden, na ver bonden te zijn, naar hun resp. woning-n worden vervoerd. De minister van verkeer en de directie der Bulgaarsche spoorwegen hebben zich onmid dellijk naar de plaats van het ongeluk be geven. Te La Coruna (Spanje) is tijdens een stie rengevecht een toeschouwer door een degen, welken de stier omhoog wierp, gedood. Een journalist werd vrij ernstig gewond OPNIEUW TEISTERT HITTE AMERIKA. Troostelooze dorheid. De nieuwe hittegolf, die, zooals men weet 24 staten van Noord- Amerika teistert, heeft een groot aantal slachtoffers gemaakt. In vele steden zijn de ziekenhuizen overvol van personen, die tenge volge van de ontzettende hitte be wusteloos zijn geworden. In Chicago zelf, in Kansas City, in Oma- .ha en andere steden is de hitte ook geduren de den nacht ondragelijk. Honderden bren gen in verband hiermede den nacht in de openlucht door, in tuinen en parken. Vertegenwoordigers van de „United Piess" hebben gisteren een rondvlucht ge maakt boven een groot deel van de gebieden, welke het meest onder de hitte te lijden heb ben: de staten Kansas, Iowa Nebraska en Missouri, die alle tot de vruchtbaarste land- bouwstaten van de Vereenigde Staten behoo ren. Deze streken boden een vreeseliiken aan blik. Waar anders groene velden en golvende korenvelden het landschap beheerscnen, ziet men thans slechts grauwe eentonigheid' Het gras is geheel verdord. De velden zijn door een dikke laag stof bedekt. De rivieren zijn tot armzalige beekjes en drabbige moerassen' geworden. Men ziet nauwelijks een mensch op de velden. Het vee heeft zeer ernstig van de hitte te lijden. In talrijke plaatsen heeft de thermometer 30 graden Celsius overschreden. De geweldige hitte, welke nu al bijna twee maanden onafgebroken aanhoudt, heeft een groote stijging van de prijzen der levens middelen ten gevolge Tomaten, die anders door de boeren voor 35 cent per korf ver kocht worden, kosten thans een dollar. Ook alle andere levensmiddelen zijn aanzienlijk in prijs gestegen. In de groote steden beginnen de vrouwen levensmiddelen te hamsteren, daar zij vree zen, dat de levensmiddelen gedurenden herfst en den winter nog meer in prijs zullen stijgen. In groote hoeveelheden worden ooft, groenten, vleesch en andere noodzakelijke levensmiddelen ingekocht. De bondsregeering te Washington is bezig met het uitwerken van plannen, om de *ar- mers, die onder de hitte te lijden hebben, te helpen. Met den bouw van stuwdammen en irriga- tiewerken zal zoo spoedig mogelijk worden begonnen. De hittegolf begint zich thans ook verder naar het Zuiden uit te breiden, naar de sta ten aan de Golf van Mexico. Honderden personen zijn reeds tenge volge van de hitte bewusteloos geworden en het aantal dooden, dat reeds vijftienhonderd bedraagt, neemt nog steeds toe. I DE NAZI-ACTIE IN AMERIKA. Merkwaardige beschuldigingen. Uit Los Angeles wordt gemeld, dat een soldaat bij zijn verhoor voor de commissie, welke een onderzoek instelt naar de bedrij vigheid der nationalisten, verklaard heeft, dat de leider der zilverhemden hem 10 dollar heeft geboden voor ieder geweer, 50 dollar voor ieder machinegeweer en 20 dollar voor iedere kist munitie, die van de legervoor- raden gestolen zouden kunnen worden De Duitsche consul, die im> ais getuige opgeroepen was, heeft geweigerd te ver schijnen, daar hij nadere instructies van zijn regeering wil afwachten. Volgens de bladen zou de commissie hem vragen willen stellen met betrekking tot een cheque, welke aan een fascistisch leider is uitbetaald. Het Duitsche gezantschap te Washington heeft zich over deze kwestie niet willen uitlaten, doch er op gewezen, dat de consul zich op zijn exterritorialiteit kan beroepen. VERVOLGD WEGENS OODS- IASTERINO. Merkwaardige processen in Canada. Groote belangstelling wordt in Canada gewekt door een geschil tusschen den Angü- caanschen bisschop van Montreal, J. C. Farthing, en den minister-president van den staat Quebec, Taschereau wegens een proces inzake godsdlastering in deze provincie. Eenige weken geleden was een afgevallen katholiek, Gaston Pilon, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf „wegens gods lastering" naar aanleiding van een serie lezingen, die hij had gehouden over de Pau sen. Een Fransche dominee, Victor Rahard zal nu eveneens wegens godslastering ver volgd worden. Naar aanleiding van deze vervolgingen heeft de bisschop van Montreal in een open brief een scherpen aanval op den minister president gedaan en o.a. verklaard, dat geen der beide vervolgden ook maar een enkele opmerking tegen het woord Gods hadden ge maakt, doch slechts kritiek hadden geoefend op bepaalde katholieke instellingen. De minister-president Taschereau heeft hierop eveneens in het openbaar geant woord, dat de veroordeeling in beide geval- len was geschied door een Engelsche Pro- testantsche jury, die op het standpunt stond, dat het in ieder geval in strijd is met de Christelijke beginselen, en naaeelig voor den vrede, wanneer de eene christelijke groep tegen de andere ageerde. DE ONLUSTEN IN ALGIERS- Weer ell personen gedood Niet slechts te Constantine, doch ook in andere plaatsen in Algiers zijn anti-joodsche onlusten ontstaan. Te Ain Beda zijn volgens de „Matin" elf Joodsche inwoners zes vrouwen en vijf mannen gedood. Evenals te Constantine toonen de lijken der slacht offers halswonden. Naar verluidt zouden troepen naar het binnenland van Algiers zijn vertrokken, waar men eveneens onlusten schijnt te vree zen. LUCHTDIENST IS TEOEN KINDERVLIEGERS. Zware boete op overtreding, De Chineesche jeugd speelt in haar vrijen tijd graag met vliegers. Hierin zijn zij altijd zeer bedreven geweest. Sommige kinderen hebben enorme vliegers, die zij vaak 3000 5000 meter hoog oplaten. In vroeger jaren werden de vliegers in China gebruikt tot het vaststellen van de weerberichten. Later, toen de moderne techniek ook in het verre Oosten haar intreoe ging doen, veranderde dit. Na schooltijd ziet men vaak tientallen kin deren met vliegers naar de velden trekken, waar de wind met de vlie./ers speelt en ze hoog in de wolken doet verdwijnen. De Chineesche regeering heeft evenwel, althans in de nabijheid van het vliegveld van Sjanghai, een eind gemaakt aan dit kin- dervermaak. Niet zelden gebeurt het, dat een vliegertouw tusschen de propeller van een vliegtuig verward raakt en dit kan een nood lottig gevolg hebben. Ook geldt thans voor de kinderen een bepa'mg, waarin hun wordt verboden de vliegers hooger te doen stijgen dan tot een door de regeering bepaalde hoogte. Zware boeten zullen bet gevolg zijn, indien de kinderen zich niet aan deze be paling houden. De verbitterde gevechten, die in de nabijheid van Foetsjau in China worden gevoerd tusschen Chinee sche regeeringstroepen en commu nistische rebellen, hebben ongeveer 10.000 dooden en gewonden ge- eischt. De communistische troepen, die het geheele noordwesten van de stad Foetsjau hebben bezet, staan onder bevel van den agitator Tsjoe- de, die zijn militaire opleiding in Moskou heeft gehad en die bekend stond als een der ijverigste aan hangers van Trotski. Tsjoede ver zoende zich later met Stalin en is toen naar China teruggekeerd, waar hij een der vooraanstaande communistische leiders is gewor den. In verband met den ononderbro ken opmarsch der communisten is te Foetsjau de staat van beleg afge kondigd, De Chineesche regeering Uw hoofd klopt? Sonovwdhoid door do wormto Stoot op 't gezicht te lezen, Doch neemt hij dra een Akkertje Hij u weer 'n onder wezen I Neem 'n "AKKERTJE" heeft versterkingen gerequireerd om de stad te redden. Naar verluidt zullen vliegtuigen reeds vandaag een beslissenden aanval tegen de roode troepen ondernemen. Gisteren is in de Londensche gevangenis sen het eerste nummer verschenen van een gevangeniscourant, een geheel door gevange nen geredigeerde en gedrukte courant, die met toestemming van den minister en den directeur van het gevangeniswezen, de plaals zal innemen van de mededeelingen die een dienstdoende dominee Zondagsmorgens over de gebeurtenissen van de week buiten de ge vangenis placht te geven. Het is een proefneming en er is natuurlijk geen plaats voor ingezonden stukken over de gevangenissen zelf of van klachten over de behandeling, maar overigens zijn de redac teuren-gevangenen vrij uit de hun verstrekte Times en een paar andere bladen datgene in eigen woorden na te vertellen wat den mede gevangenen het meest zal interesseeren. He» eerste nummer is gisteren gezet en gedrukt in de gevangenis te Maidstone en de oplaag was zoo groot, dat menig provinciaal blaad je er jaloersch om had kunnen worden. Al leen naar de groote Pentonville-gevangenis te Londen werden 3000 exemplaren gezon den. Voorloopig blijft de proef beperkt tot de gevangenissen van Groot-Londen, maar ais zij slaagt wordt zij uitgebreid tot alle ge vangenissen des rijks. Professor Georges Claude, die verleden jaar onderzoekingen heeft gedaan aan de Braziliaansche kust met een instrument voor het opwekken van energie, door gebruik te maken van het verschil van temperatuur van het zeewater aan de oppervlakte en in <k diepte, is thans opnieuw naar Brazilië ver trokken. Hij wil trachten aan de kust een drijvende ijsfabriek te vestigen, uitgerust met zijn toe stellen. Verleden jaar zijn bij een dergelijke poging de lange buizen, welke hij gebruik te om het diepzee-water te bereiken, door de stroomingen gebroken. Een Poolsche boer Katuzinsky in het dorp Dlonie hoorde, toen hij in den vroegen mor gen naar zijn land ging, een zacht gekreun Hij keek om zich heen en vond in de goot een in luiers gepakte zuigeling Niettegenstaan de hij zelf al zes kinderen heeft, bracht hij de vondeling bij zijn vrouw thuis, die over deze onverwachte uitbreiding van de fami lie niet erg gesticht was en de man had al zijn overredingskracht noodig om haar te bewegen het arme kind in 's hemels naam te houden. De belooning is niet uitgebleven. Toen ze het kind uitpakte, bleek het om den hals een fijn kettinkje te hebben met een f^ouden medaillon. In dit medaillon werd een ot in de staatsloterij gevonden. Bij de trek king, welke dezer dagen is gehouden, is op dit nummer de hoogste prijs gevallen. Wel was het lot maar een achtje, doch de boeren, die het zelf niet breed hadden, hebben er toch een paar honderdduizend zlotys door gekregen Voor de meeste stadsmenschen, die dag-in dag-uit op hun fiets zitten is het rijwiel uit sluitend transportmiddel, dat zij na vol brachte dagtaak liefst zoo spoedig mogelijk aan den haak in het trapgat aeponeeren. Eigenlijk komt het nimmer in hen op, dat diezelfde trap-kameraad nog tot meer in staat zou zijn. Laten wij ons ditmaal in het bijzonder tot hen wenden, hun de overtui ging bijbrengen, dat fietsen op een mooien zomervacantieochtend door het eenzame bosch of over de stille heide iets totaal an ders is dan het jachtige getrap door een overvolle stadsstraat op weg naar kantoor of school. Heusch, u moest er dezen zomer eens toe overgaan uw vacantie in den zadel door te brengen. Nog is het Jijd, nog wenken zoo vele prachtige streken van ons land Kom, laat uw karretje eens even grondig nazien en smeren, mischien een nieuwen band omleggen en volgt u ons dan op een prachtigen rondrit om de onvolprezen Veluwe, die in de oude Bisschopsstad Utrecht begint, waarheen u zich desge- wenscht met een modernen Dieseltrein kunt laten transporteeren. Over Bunnik voert de route door de Koelaan in de richting van de vermaarde zomerverblijfplaats Zeis?, achter het slot aldaar om leidt de rondrit, die op nevenstaand kaartje van den A. N. W. B.- Toeristenbond voor Nederland uitgestippeld is, naar de uitgestrekte bosschen en de heide nabij Austerlitz. Een 67 M. hooge pyramide herinnert aan de tijden omstreeks 1800 toen het er in het oude Europa óók zoo zorgwek kend uitzag, toen iedereen óók dacht, dai het afgeloopen zou zijn! Beziet de pyramide uit dezen gezichtshoek en het monument, van waar u zulke prachtige panorama's op de omgeving heeft, zal in staat blijken ook vroo- lijker gestemde vergezichten op de toekomst te wekken. De Lange Jan van Amersfoort wijst u al van heel verre den weg over de prachtige Leusderhei, waarboven een intens luchtverkeer plaats heeft (hier vlak bij ligt Soesterberg). In deze contreien hebt u g;en last van snelverkeer of stoffige wegen, een prachtig net van prima fietspaden slingert zich door de natuur. Maar we trappen door: de stad-met-de-hei ligt alweer achter ons. over den grooten weg gaat het verder langs het oude stadje Nijkerk naar Putten, waar u den Oude Postweg inslaat in de richting van het zeer schoon gelegen kasteel Staver- den, dat zich in de onmiddellijke nabijheid bevindt van de onvergelijkelijk mooie Leu- venumsclie bosschen. Ja, schier alle deeien van de Veluwe schijnen in schoonheids- pracht met elkander te willen wedijveren' De Ver. tot behoud van Natuurmonumenten heeft wel een heel nuttig werk gedaan door deze wouden onder haar bescherming te nemen. Door deze bosschen slingert zich de z g. Poolsche weg, welke nabij het station Huls horst den grooten straatweg weer bereikt De eerstvolgende plaats is thans Nunspeet, daarna vervolgt men den rit in de richting Elspeet tot het z.g. Eibertjespad. Langs dit paa verder naar Vierhouten, door de Gortel- sche bosschen naar Gortel en dan over rij wielpaden langs het kasteel „Cannenburgh" naar Vaassen, waar men den hoofdweg ZwolleApeldoorn bereikt, dien men volgt tot het Paleis Het Loo. Men verlaat Apel doorn in de richting Arnhem en komt dan langs Beekbergen, Loenen, Coldenhave en eenige andere afgelegen plaatsjes in de heu velachtige omgeving van den Imbosch. Den Veluwe-Zoom. bereikt men na een prachtigen rit door de Hagenausche bosschen en de z.g. „Lange Juffer". EHekom, Middagter Allee, de Steegnamen met bekenden klank, die droombeelden van Neerlands natuurschoon opwekken. Buitengewoon mooi is het hier zeer afwisselend blijft de rit ook verderop langs de Posbank en den Zijpenberg naar de Emma Pyramide en het kasteel Rozendaai. Langs Velp komt men in Gelre's hoofdstad, na misschien nog enkele hier niet genoemde zwerftochten door de schoone boschen te hebben gemaakt. Over den grooten weg bereikt men Oos terbeekHoog, iets verder begint een rijwiel pad, dat over de hei langs den spoorweg Ede—Arnhem naar laatstgenoemd kazerne dorp voert. Dwars door de Geldersche vallei, over Veenendaal, Maarsbergen en Maarn komt men weer in het Oude Sticht terug. Wil men een variatie op deze route dan rijde men volgens de gestippelde lijn over Lunteren en Barneveld naar Amersfoort Ook deze tocht is interessant, ofschoon men onderweg meer vlak terrein passeert. Na tuurlijk kunnen wij in dit kort bestek slechts de allerbelangrijkste punten opnoemen. Wie den tocht gaat maken, dient behalve over een goede fiets ook over prima rijwielpadkaarten te beschikken, anders zal hij door onbekend heid met het terrein teveel van de groote we gen gebruik maken. Hieronder vindt men de onderlinge afstan den tusschen de belangrijkste punten. Het is heelemaal niet noodzakelijk den gehee.eu toch in-één-trek te maken, men kan hier of daar (er is keuze genoeg!) een paar dagen blijven en de omgeving gaan verkennen, 5 v. met het plan er een volgend jaar terug te komen. Utrecht 6.6 Bunnik6.6 1.5 Koelaan 8.1 1.2 Zeist. 9.3 "7.5 11.6 10.1 10 9.1 48 12.3 6 5.8 6.5 9.— 7.2 5.8 17.5 2.5 18.— 17.— 8.5 12.3 3.2 3.1 5.5 4.5 Austerlitz Amersfoort Nijkerk Putten Staverden Leuvenum Nunspeet Vierhouten Gortel Vaassen Apeldoorn Beekbergen Loenen Ellekom De Steeg Arnhem Station Ede Veenei.daal Maarsbergen Maarn Zeist De Bilt Utrecht 16.8 28 4 38.5 485 57.6 62 4 74.7 807 86.5 93 102 109.2 115 132 5 135.— 153 170.— 178 5 190.8 194.— 197 1 202.6 107.1 DE RIJSTVOGEL VERTROKKEN. Hedenmorgen om 4.56 uur is de Rijstvogel naar Indië vertro'ken. Drie passagiers maken de reis gedeeltelijk mee. In eon interview, dat een vertegen woordiger van de „United Press" te Am sterdam heeft gehad met den beroemden Nederlandschen vliegtuig-constructeur Anton Fokker heeft deze 'n somber beeld opgehangen van den menschenmoor- denden luchtoorlog der toekomst. Fokker is van meening, dat geen land ter wereld over voldoende verdedigings middelen beschikt ,om moderne lucht aanvallen mot succes te kunnen af weren. Daar bovendien de toekomstige oorlogen niet zooals vroeger door de uitwisseling van ultimatums zullen worden ingeleid, maar door onverwach te massa-aanvallen van reusachtige vliegtuigeskaders, dient reeds den aller- eersten dag gerekend te worden op een ontzettend verlies aan materiaal en op reusachtige aantallen slachtoffers onder de troepen en de civiele bevolking. „Eskaders van verscheidene honder den vliegtuigen, aldus Fokker, zullen zich op het vijandalijke land storten, om het den eersten en tevens doodelijken slag toe te brengen. Zij zullen ofwel op zeer groote hoogte, ofwel, met voorbij zien van eigen gevaar, laag over den grond vliegen ?n aldus in beide gevallen een succesvolle bestrijding onmogelijk maken. Door het afwerpen van sterk ge laden explosieve- en brandbommen zul len zij opslagplaatsen van munitie, mili taire kazernen, stations, krachtcentrales en andere voor de vijandelijke mobili satie belangrijke gebouwen vernietigen, de mobilisatie ernstig belemmeren en den levensmiddelentoevoer voor de troepen totaal stopzetten. Door het af werpen van bommen boven dicht be volkte woonwijken zullen zij bovendien pogen, onder de burgerbevolking een paniek te doen ontstaan". „Welk afweermiddel, aldus vroeg Fokker, kan weerstand bieden aan zulk een snel vliegenden tegenstander, die zonder eenige voorafgaande waarschu wing aanvalt en die, zonder acht te slaan op eigen verliezen, slechts de vernietiging van vijandelijke objecten ten doel heeft? Welke afweer is mogelijk, als de vijand bovendien nog in nevel gehuld aanvalt, waarin de vliegtuigen blind vliegen, mo gelijk door een in het vijandige land wo nenden spion geleid, die met behulp van een geheimen zender geheelen lucht- armada's den weg kan wijzen?" „Bij vliegtuigaanvallen, aldus ver klaarde Fokker, zullen vliegtuigen van alle types gelijktijdig gebruikt worden. Krachtige, snelle jachtvliegtuigen zullen de bommenwerpers vergezellen, om ze te beschermen, met het onvermijdelijke gevolg, dat vele van deze laatste vlieg tuigen met hun explosieve lading ook door de sterkste keten van vijandelijke afweervliegtuigen zullen heenbreken. Deze laatste hiervoor komen slechts 99. De neger bracht zijn handen voor de mond en riep heel hard: „Hallo, hallo, hallo" Dit soheen te helpen, want terstond kwam er in de zee een vreemde beweging. „Hallo, zeetaart, waar zit je?" riep Dinsdag nogmaals. 100. Bijna op hetzelfde oogenblik werden er een kop en een staart zichtbaar van een vreemd gedrocht, die met loerende blikken naar den dikken neger keek. Dat was nu de zeetaart. Maar Dinsdag was niet bang voor zeetaarten en bleef rustig op zijn plekje neergehurkt zitten. „Nog even wacht", dacht Dins dag, en dan roeg ik „Kiekeboe"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 7