PALMOLIVE ...de zeep der jeugd HOE KAN IK VLIEGER WORDEN? Stitmnieuws DREIN DRENTEL EN PIET PRIKKEL. (2 stuks voor 25 ct.) De „uitvinder" zenuwziek. Opgenomen in een ziekenhuis te Groningen. LOONSVERLAGING BIJ DE SPOORWEGEN. Geen overeenstemming bereikt. Benzine-ontploffing te Helmond. Employée ernstig gewond. DE TUINBOUWSTEUN. Verboot;d n et 3 mlllioen. LIEFDE IS GEEN SPEELGOED. Luchtvaart OPLEIDING TOT VERKEERSPILOOT. De groote hoeveelheden olijf- en palmoliën, in elk stuk Palmolive zeep verwerkt, zijn van onschat bare waarde voor het behoud van een frissche, soepele huid. AUTOLAKKERIJ IN BRAND. Kortsluiting in een auto. Gistermidu. j fcrak brand uit in een per ceel aan den Eersten Steendwarsweg te En schede, waarin een auto-lakkerij van den heer Kassninck was gevestigd. Een auto, waaraan gewerkt werd, geraakte, waar schijnlijk docr kortsluiting, in brkr.a. Ia cca oogwenk stond de geheele inrichting in vlammen. De brandweer kon niets meer redden. De geheele auto-lakkerijen brandde uit. Alles was verzekerd. BRAND TE ALMELO. Drie woonhuizen afgebrand. Een felle brand heeft gistermorgen in korten tijd drie woonhuizen te Almelo in de asch gelegd. De huizen, die gelegen zijn aan de Bor- nabroekschestraat te Almelo en in eigen dom toebehoorenden aan de weduwe Kamp, waren bewoond door de familie Simmirink, Zeggelink en Ten Hoopen. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, kon weinig meer uitrichten en moest zich ertoe bepalen uitbreiding van den brand te voorkomen. Omtrent de oorzaak van den brand tast men in het duister. De schade wordt door verzekering gedekt. HET GERESTAUREERDE RAADHUIS VAN VEERE Plenaire slotvergadering der Restauratiecommissie op komt. Naar luid der berichten uit Veere zullen nog voor het einde des jaars de restauratie en de herinrichting van het raadhuis te Vee- re voltooid zijn. In verband daarmede bestaat, naar wij vernemen, het plan binnenort een slotverga dering te houden van de voltallige commis sie, welke destijds werd opgericht teneinde de belangen der restauratie zooveel mogelijk te behartigen, de belangstelling van het Ne derlandsche volk ervoor naar vermogen op te wekken en wakker te houden. Deze verga dering zal vermoedelijk te Middelburg ge houden worden. Voordien zal met B. en W. van Veere een bespreking gehouden worden ten einde zoo mogelijk den datum voor de slotvergadering vast te stellen op denzelfden dag als de ingebruikneming van het stadhuis te Veere plaats vindt. Het voornemen bestaat Z.Exc. den minis ter van onderwijs, kunst en wetenschappen, mr. H. P. Marchant, onder wiens bewind de restauratie voltooid werd, en diens ambts voorganger mr. J. Terpstra, onder wiens ministerschap er een aanvang mee werd ge maakt, tot het bijwonen der plechtige slot zitting van de restauratiecommissie uit te noodigen. In deze laatste vergadering zal de voor zitter der commissie, de heer Henri Dronkers, burgemeester van Hedel en Kerkwijk en oud burgemeester van Veere, een rede uitspreken, getiteld: Korte geschiedenis van de restaura tie van het Raadhuis te Veere; de vice-voor- zitter der commissie, dr. S. S. Smeding te Middelburg, zal een voordracht houden over „De opwekking en de resultaten van de be langstelling van het Nederlandsche volk, voor de restauratie". Vervolgens zal de secretaris-penningmees ter der commissie, de heer Th. Chr. D. Coops, gemeente-secretaris van Veere, reke ning en verantwoording van zijn geldelijk beheer doen, waarna een beslissing genomen zal moeten worden inzake de besteding van de ingezamelde gelden. Naar wij vernamen is omtrent de meest economische wijze van aanwending van dit eenige duizenden guldens bedragende saldo het oordeel van den minister van O., K. en W. ingewonnen; dientengevolge zou het in het voornemen liggen de vergadering in overweging te geven, het batig saldo aan de gemeente Veere ter hand te stellen, waarna de regeering zou willen bevorderen, dat de verleende of nog te ver'eenen subsidies ponds pondsgewijze met dit bedrag verminderd worden. In florissanter tijden zou wellicht te over wegen geweest zijn, den financieelen steun van het Nederlandsche volk in een meer zichtbaren en afzonderlijken vorm tot uitdruk king te brengen, b.v. door het aanbieden van een meubileering, beelden, een verbetering van het klokkenspel of iets dergelijks; onder de huidige omstandigheden mag het redelijk geacht worden, dat de zoo gewaardeerde steun in geld, die de commissie van particu lieren heeft verworven, rechtstreeks zal die nen tot verlichting van de zeer aanzienlijke kosten, welke de overheid aan de restauratie heeft moeten besteden. HET ONVEILIGE OSS. WEDEROM EEN POGING TOT INBRAAK. De inbrekers ontkomen. Gisteravond omstreeks zeven uur is bij den winkelier v. H. in de Klaphekkenstraat te Oss een poging tot inbraak geschied. Toen de vrouw des huizes in den winkel be zig was, bemerkte zij, dat zich eenige per sonen, die blijkbaar weinig goeds in den zin hadden, op verdachte wijze rond de woning zwierven. De vrouw, die zeer bevreesd is voor het gespuis, daar er eenigen tijd gele den ook bij hen was ingebroken, maakte alarm. Daarna verdwenen de mannen, doch later kwamen zij terug. Zij werden aan de achterzijde van een naburig perceel opgemerkt, toen zij trachtte de woning van v. H. aan de achterzijde bin nen te dringen. Toevalligerwijze passeerden eenige politiemannen, die door een buur vrouw van het geval op de hoogte werden gesteld. Bij het zien van de agenten namen de in dringers hals over kop de vlucht. De politie mannen stelde een achtervolging in, doch de mannen wisten door behendig over heg gen en schuttingen te klimmen een poort te bereiken, waardoor zij in de Molenstraat terechtkwamen. Daar raakte men hun spoor kwijt. De agenten zijn er niet in geslaagd de mannen, die op gummischoenen liepen, te herken nen. Bij het politieonderzoek is nog gebleken, dat het konijnenhok achter de woning van' een buurman van v. H. was opengebroken Er wordt echter niets vermist Nrar wij vernemen, is de heer Wardenier uit Wolvega van wie dat hij een brandstoflooze-motor in de afgeloopen week is gemeld, zou hebben „uitgevonden", gister avond in overspannen toestand naar de zenuwafdeeling van prof. v. d. Scheer in het academisch ziekenhuis te Groningen overge bracht. VERLAAGD ABATTOIRTARIEF VOOR SLACHTING VAN RUNDEREN VOOR DE VEEHOUDERIJ CENTRALE. De gemeenteraad van Rotterdam heeft in de zitting van 1 November j.1. een voorstel aangenomen tot wijziging van de verorde ning op de slachtrechten aan het abattoir. Deze verlaging geldt voor de vleesch- warenfabrieken, die runderen door de Vee houderij Centrale zullen slachten en die bij het thans geldende tarief van 4 per rund gezien de lage vergoeding die de Cen trale betaalt niet in staat zouden zijn aan deze slachting deel te nemen. Om derving van slachtrechten en werk loosheid te voorkomen, heeft de raad thans een verlaagd tarief van toepassing ver klaard. DE SCHIETPARTIJ OP DEN OZ. ACHTERBURGWAL TE AMSTERDAM. Een andere maar ernstigere lezing van het gebeurde. Het gebeurde in den nacht van Woens dag op Donderdag te Amsterdam, waarbij, zooals gemeld, een in de Oude Doelen straat wonende man eenige schoten heeft gelost, blijkt na het verhoor van den ver dachte door den commissaris van het bu reau Warmoesstraat een ernstiger aanzien te hebben dan men aanvankelijk meende. De verdachte heeft tegenover den commis saris verklaard, dat hij, ongeveer kwart over vier op de brug van den O. Z. Achter burgwal bij de Oude Kennissteeg staande, aangesproken was door een bewoner van de ze buurt, die zich met enkele andere lieden reeds eenigen tijd in zijn nabijheid had op gehouden. De man had hem gevraagd: „of hij een goed adresje wilde hebben', waarna verdachte geantwoord had, dat hij met die praatjes niets te maken had. Hij was toen weggegaan en had via de Oude Kennissteeg het Oudekerksplein 'bereikt. Volgers de lezing van verdachte de aangever ontkent zuks zou laatstgenoem de hem op sluipende wijze gevolgd zijn. Ver dachte had zich toen plotseling omgedraaid en zijn achtervolger gesommeerd zich te verwijderen. Toen deze dit niet deed, loste hij een schot in de lucht. Naar de aangever heeft verklaard, heeft verdachte dit schot onmiddellijk door drie andere schoten, welke in zijn richting wer den afgevuurd, doen volgen. De aangeval lene had zich onmiddellijk na het eerste schot op den grond geworpen, als gevolg waarvan hij niet is geraakt. De op verdach te gevonden revolver droeg een cylinder voor zes schoten. Vier daarvan bleken te zijn af gevuurd. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld, met welke lezing de commissaris het niet eens was. De arrestant is in het bureau opgesloten. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt, we gens poging tot doodslag, subsidiair poging tot zware mishandeling. Veertien dagen ge leden was hij uit België teruggekeerd en had een kamer betrokken in de Oude Doe lenstraat. De revolver had hij ook in Bel gië gekocht. In het begin van dit jaar heeft de minister van Waterstaat aan de directie der Neder landsche Spoorwegen ter kennis gebracht, dat hem de per 1 Mei 1934 ingevoerde loons verlaging van 4 pCt. niet ver genoeg ging en dat hij daarom noodig vond, dat de loonen van het personeel per 1 Januari 1935 ander maal met 5 pCt. zouden moeten worden ver laagd. Een door een paritaire commissie inge steld onderzoek naar de loonverhoudingen in Nederland, heeft tot een uitkomst geleid, welke de directie der N.S. aanleiding gaf als haar meening uit te spreken, dat de loonen van het spoorwegpersoneel in het algemeen niet onjuist te achten zijn, maar dat in het algemeen genomen de loonen bij de spoorwe gen nog wel iets zouden kunnen woraen ver laagd. He gevolg is geweest, dat de directie in 't laatst van Augustus bij den Personeelraad een voorstel heeft ingediend om de loonen in de maxima met 3 tot 4 pCt. te verlagen.' In een gecombineerde vergadering van de hoofdbesturen der vijf erkende organisaties, werd met algemeene stemmen besloten met de directie over dit voorstel in onderhande ling te treden. Na eenige besprekingen werd op 17 Octo- ber tusschen directie en Personeelsraad over eenstemming bereikt, op den grondslag van een voorstel, dat in het algemeen geen groo- tere verlaging vergde dan 3 pCt. en voor de laagste loonschaal niet verder ging dan tot 2% pCt. De Personeelsraad had echter aan zijn toestemming tot dit voorstel, de voor waarden verbonden: le. dat de verlaging niet 1 Januari, maar 1 April 1935 zou moe ten ingaan en 2e. dat voor de jaren 1935 en 1936 rust in de loonregeling moest komen. De directie stond tegenover deze voorwaar den niet afwijzend. Na 17 October heeft het Bureau van den Raad enkele besprekingen gehad met regeeringspersonen om inwilli ging dezer voorwaarden te bepleiten, terwijl de directie ter zake overleg gep'eegd heeft met den minister van waterstaat. Deze heeft echter te kennen gegeven, dat hij geen voor stel zou goedkeuren dat minder bezuiniging geeft dan hij reeds in het begin van dit jaar heeft verlangd, en dat hij alleen in een rust- termijn van twee jaren zou bewilligen, in dien op de door hem noodig geoordeelde be zuiniging algeheele overeenstemming zou worden verkregen. In een bespreking op 5 November met den Personeelraad, heeft de directie medegedeeld, dat over de wijze, waarop het le bezuinigen bedrag verkregen moet worden, overleg ge- pelegd kan worden en dat, indien overleg ge weigerd zou worden, de minister de door hem geoordeelde verlaging der loonen zou opleg gen. In de op 6 November gehouden vergade ring van de hoofdbesturen der vijf erkende organisaties is de situatie door den voorzit ter van den aad uitvoerig uiteengezet. Alge heele overeenstemming werd echter niet ver kregen. Enkele hoofdbesturen gaven er de voorkeur aan, dat de minister de loonsverla ging aan het personeel zou opleggen. Van dezen uitslag is op 7 dezer mededee- ling gedaan aan de directie, die nu met uit schakeling van den Personeelraad', de op dracht van den minister tot uitvoering zal brengen. Een voorstel op de gecombineerde hoofd- besturenvergadering gedaan, om een gemeen schappelijk besturencongres te beleggen, om handhaving te bewerken van het compromis van 17 October, waarover in den Raad geen verschil in inzicht gebleken is, kan niet door gaan, omdat over dezen opzet ook geen alge heele overeenstemming is verkregen. De hoofdbesturen kunnen nu over dezen gang van zaken hun leden raadplegen. Gisteravond was een chauffeur van den heer S. in diens opslag plaats van bouwmaterialen, gelegen in de Molenstraat te Helmond, bezig met het vullen van de benzine reservoirs van een auto-truck. Plotseling bemerkte de chauffeur, dat een vlammetje uit den mond van het benzinevat sloeg, waaruit hij de benzine in de autotank overhevelde. Hij trachtte het vuur met zand te blusschen, doch toen dit niet gelukte, vroeg hij assistentie. De heer J. v. Griensven, een employe van de A. P. C. arriveerde spoedig met een brandbluschapparaat. Juist toen hij het apparaat op de vlam had gericht, sloeg het geheele benzinevat met een hevige knal uit elkaar, terwijl de benzine in alle richtingen uiteen spoot. De heer van G. stond onmid dellijk als een fakkel in brand. Toesnellende personen wierpen jassen over hem heen en rolden hem over den grond, waardoor de vlammen werden gedoofd. De ongelukkige werd voornamelijk aan het hoofd zeer ern stig gewond. Hij is naar het nabij gelegen St. Antonius gasthuis overgebracht. De inmiddels gearriveerde brandweer tastte het zich sterk uitbreidende vuur in de opslagplaats aan, doch durfde de brand haard niet te naderen, omdat er nog een paar vaten benzine lagen opgeslagen. Hei duurde dan ook niet lang of deze vaten exploideerden, waarbij meters hooge vlam men opschoten. Toen kon de brandweer met volle kracht aan het werk gaan en was zij het vuur weldra meester. Daar de brand in de onmiddellijke nabij heid van de barakken van 't St. Anthonius- gasthuis woedde, moesten eenige van deze barakken, waarin 11 patiënten lagen, wor den ontruimd. Het ziekenhuis heeft gelukkig geen oogenblik gevaar geloopen. Een groote hoeveelheid bouwmateriaal werd een prooi der vlammen, terwijl zware schade is aan gericht aan twee tractors van den heer S. De volledige omvang van de schade is echter nog niet bekend. Hedenmorgen was de toestand van den heer G. nog zeer ern stig. De politie stelt eeo onderzoek naar de schuldvraag in. „HULP VOOR ONBEHUISDEN". De vereeniging „Hulp voor Onbehuis- den" te Amsterdam, die den haar toege- kenden gemeente-steun ten deele moet missen en wier giften, contributiën en verdere baten helaas niet ruim meer vloeien, staat voor een lastig probleem. Namelijk: hoe ondanks de fel be snoeide en ontoereikend geworden mid delen, toch nog eiken dag ruim 700 volwassenen en kinderen te verpleegen, te voeden en te verzorgen. Vanouds heeft het werk slechts uiter sten eenvoud gekend. Te bezuinigen valt het dus niet en zeker niet op de verzorging der opgenomen menschen. Maar wat dan? Inkrimping van het aantal verpleegden? Waar zouden vele stakkers naar toe moeten? Er is slechts één uitkomst: meer gif ten! Daarom thans een beroep op allen! Schenkt „Hulp voor Onbehuisden" mil 1 Uw gave! Helpt mede, werkt mede, op dat deze mooie instelling in stand kan blijven, opdat de allerarmsten hun toe vlucht behouden, opdat mannen, vrou wen en kinderen in uitersten en va.ak plotselingen nood, weten waarheen zich te wenden! Vereeniging „Hulp voor Onbehuis- d u", 2e Const. Huygenstraat 35 Am sterdam; postgiro no. 32534; gem. giro A'dam V. no. 207. Uit een ingesteld onderzoek is den minis ter van economische zaken gebleken, dat de economische moeilijkheden, waarin de tuin bouw op het oogenblik verkeert, van dien aard zijn, dat het nog voor 1934 beschik baar bedrag van 4'A millioen niet voldoen de zal zijn om in den ergsten nood te voor zien. De minister heeft daarom aanleiding ge vonden den betrokken regeerings-commissa- ris te machtigen den steun voorloopig met 3 millioen te verhoogen. Daarmede ontvan gen de tuinders nog slechts ongeveer de helft van den richtprijs. De maatregelen om tot uitbetaling van den steun te komen, zijn in een vergevorderd sta dium van voorbereiding. Zondag, Maandag en Dinsdag wordt in De Harmonie de prachtfilm Liefde is geen speelgoed, gegeven. John en Carol zijn jarenlang getrouwd zonder dat een wolkje hun huwelijksleven verduiserde. Hun docher Janet is verloofd met Paul. Aan deze gelukkige verhouding kwam een einde toen John een ongeoorloof de verhouding begon met Charlotte, een vriendin van de familie, en Eric, een huis vriend verliefd werd op Carol. Carol, die haar man nog steeds liefheeft, bemerkt wel, dat John onverschillig voor haar wordt, maar laat daarvan niets mer ken. Op zekeren dag wordt haar argwaan opgewekt en zij verdenkt haar echtgenoot van ontrouw. Zij neemt een detective in de arm om haar man te bespieden, van wien ze verneemt, dat hij met Charlotte omgang heeft. Tot voor kort bestond er eigenlijk geen bepaalde opleiding voor verkeers- piloot en de oudere bestuurders bij de K. ■L.M. zijn dan ook allen gerecruteerd uit Soesterberg of De Kooy. De kennis, noo dig voor het „B" brevet, hebben deze heeren in hoofdzaak door zelfstudie verworven. Sedert eenigen tijd echter is aan de Zeevaartschool te Amsterdam een spe ciale afdeeling verbonden tot opleiding tot verkeersvlieger. De theoretische lessen worden op de school zelf gegeven, doch de practische lessen in het vliegen worden tot en met „A" brevet gegeven door de Nationale Luchtvaart School, afdeeling Schiphol. Hier worden onder leiding van de in structeurs De Mul en Postma den em bryo verkeerspiloten de eerste beginse len van het vliegen bijgebracht. Voor dit doel worden Koolhovenvliegtuigen gebruikt en wel de F.K. 46 voor de eerste opleiding tot en met „A" brevet en het type F. K. 41, voor verdere opleiding. De F. K. 46, het standaard lestoestel der N. L. S., is genoegzaam bekend om hierover niet verder te behoeven uit te weiden. De F. K. 1, hoewel een ouder type, is in Holland minder bekend, daar dit in hoofdzaak in het buitenland werd gebezigd en wel o.a. in Engeland, waar het onder den naam van Desoutter Cou pé in licentie werd gebouwd. Een ma- Zij komt op het idee Eric, den huisvriend te doen gelooven dat zij van hem houdt en vraagt hem met haar mee te gaan, hetgeen Eric tot de gelukkigste aller stervelingen maakte. Als Carol en Eric zich laten aandie nen bij haar vriendin Charlotte ontdekt Ca rol, haar mans hoed en een pas aangestoken sigaar, waaruit zij moet opmaken, dat John zich in een der vertrekken bevindt. In Cfaar- lotte's slaapkamer gekomen treft zij daar haar vrienclin aan en ziet een deel van John's jas uit de kast steken. Charlotte probeert nog de situatie te redden, maar Carol vertelt op zettelijk dat zij op Eric verliefd is. Zij noo- djgt Charlotte cn Eric uit om bij haar te ko men dineeren. Eric echter weet niet, dat John in de kast verborgen is, totdat John eindelijk te voorschijn komt om Eric een uitbrander te geven wegens misbruik van vertrouwen. John tracht zijn verhouding met Charlotte te negeeren door Carol tot een bekentenis te dwingen inzake haar gevoelens jegens Eric. Charlotte komt dineeren en Carol laat door schemeren, dat zij weet wie er in de kast ver borgen zat. Als Eric binnenkomt wijst John hem de deur en Charlotte gaat met hem mee. De eerstvolgende dagen hebben John en Ca rol voortdurend ruzie en zij besluiten van el kaar te scheiden. Janet, hun dochter, besluit daarvoor een stokje te steken. Zij verklaart, nu zij gezien heeft dat het huwelijk van haar ouders een mislukking dreigt te worden, zij niet een zelfde risico wil loopen. Zij wil nu niet met Paul trouwen, doch een vrij huwelijk aangaan en samen in een hotel gaan wonen, hetgeen hevige protesten van de zijde harer ouders uitlokte. Zij laten zich daardoor echter niet beïnvloeden en la ten zich als man en vrouw in een hotel in schrijven. John en Carol reizen hen achterna alsook Charlotte en Eric, die het verhaal van een huisknecht hadden vernomen. Bij aan- koms in het hotel vifiden ze Paul en Janet te samen in bed, waardoor John zich genood zaakt ziet ten spoedigste een geestelijke te la ten roepen, waarvan de jongelui niets wilden weten. De geestelijke verklaart, dat hij het paar niet trouwen kan tegen hun wil. Janet ver klaart echter, dat zij wel met Paul trouwen wil, als haar ouders zich willen verzoenen. Hierop heeft Carol steeds gehoopt en John komt nu ook tot de ontdekking, dat hij toch meer van zijn vrouw houdt dan van Char lotte. Tenslotte verklaren Paul en Janet, dat zij reeds 's morgens samen getrouwd waren. chine van dit type heeft medegevlogen in de Melbourne race, bestuurd door den Deenschen piloot M. Hansen. De Koolhoven F. K. 41, is een gesloten sporttoestel, plaats biedend aan drie personen in een comfortabele cabine met een hoog.iggenden eendekker vleu gel. Als motor wordt normaal de 130 P.K. Gipsy Major ingebouwd doch iedere goede motor van ongeveer hetzelfde vermogen kan worden gemonteerd. Aan den motorinbouw is veel zorg besteed en alle vitale deelen, zooals magneten en carburator, zijn gemakkelijk toeganke lijk. Eventuee'e demontage kan geschie den zonder gebruik van speciaal gereed schap. De romp is geheel van hout en opge bouwd uit vier silverspruce liggers en bedekt met berkentriplex. Binnenver- spanning is niet aanwezig en het on derhoud beperkt zich dus tot een mini mum. De cabine is behoorlijk ruim (2 M. x 1.20 M. x 0.90 M.) en voorzien van een flinke deur en groote ramen. De piloot, of in dit geval feitelijk de leerling-piloot, zit op een stoel voor in de cabine, van waaruit hij een schitte rend uitzicht heeft. De beide passagiers of wel de instructeur, zitten op een flin ke bank, waarachter zich een bagage ruimte bevindt. Als lestoestel heeft de machine na tuurlijk dubbele besturing. 257. Gelukkig wist Drein de juiste knop te vinden en nu ging het met een flink vaartje naar beneden. ,,'t Zal wel een beetje schokken als we neerkomen", zei Drein, „maar dat is toch beter, dan dat je heele- maal naar de maan gaat". En ja hoor, opeens kregen ze een flinke schok en konden de luchtreizigers uit stappen. 258. Er bleef voor Piet en Drein niets anders over dan die nacht in het naastbijgelegen bosch te over nachten. Vroeg in den ochtend zei Drein: „ik weet iets. We moesten maar eens rondgaan als gewicht- heffers. We nemen natuurlijk holle halters, maar dat weten de menschen toch niet".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 10