Agenda NASSAU-TAX !ficamnciaal 'Flieuws Weerbericht £aatste betichten Tel. no. 3545 (2 lijnen). Siad m Omge Onze bridgewedstrijd. DRAMA NABIJ JERUZALEM. GEHEIMZINNIG ONGELUK. Ongeluk ol misdaad? E<en roofoverval? AUTO SLIPT EN RIJDT TE WATER. Hoofdonderwijzer verdronken. DE PRINSES MORGEN NAAR ENGELAND. VRACHTSCHIP RAMT VISSCHERSBOOT. Zeven opvarenden verdronken. WAT BYRDONTDEKTE. OCEAANDIENSTEN MET VIER MOTORIGE VLIEGBOOTEN? UIVER TE ATHENE. T ZAND. Een Uiverspel voor de anderen van onze lezers. DE WETHOUDERSKWESTIE. „HEBT U NIETS VERGETEN?" Stedelijk Museum ingang Breedstraat, eiken werkdag van 9 tot 12 en van half 2 tot half 4 geopend; Zater dags van 9 tot 1 uur; Zondags gesloten. Bioscopen. Bioscoop Harmonie, 7.30 uur, Maanda_ en Dinsdag hoofdnummer Moeder en kinc (dram.); hoofdrollen Henny Porten Peter Voss. Leeftijd boven 18 jaar. Victoria-theater, half 8, hoofdnummer Tarzan's verdere avonturen (sens. avont. film); hoofdrollen Johnny Weismuller, Maureen O'Sullivan en Neil Hamilton. Toe gang boven 18 jaar. Cinema Americain, half 8, hoofdnummer In diplomatieken dienst (sens.); hoofdrollen Brigitte Helm en Willy Fritsch. Toegang boven 14 jaar. A. B. T., half 8, hoofdnummer Het ge heim van den verborgen schat (sens., serie film, eerste deel)hoofdrol Richard lal- madge. Toegang boven 14 jaar. Woensdagmiddag, half 3, matinee. Maandag 19 November. 8 uur, dancing Harmonie, lezing Blavats ky-loge; spreker J. Kruisheer. Dinsdag 20 November. 8 uur, 't Gulden Vlies, opvoering van „De baas in huis" door Ulvadero voor de Ned. Reisvereeniging. Woensdag 21 November. 8 uur, Harmonie, Chopin-avond van de Kamermuziekvereeniging. Donderdag 22 November. 8 uur, de Unie, propagandakunstavond 1- v A. O.: Jan Lamaire Sr., declameert. 8 uur, bioscoop Harmonie, filmavond Volksuniversiteit: Apo-Kajan. Zaterdag 24 November. 8 uur, Harmonie, feestavond turnclub Kracht en Vlugheid. 8 uur, geref. kerk, tijdrede prof. dr. K. Schilder. Uit Jeruzalem wordt gemeld, dat Zater- dagavond 6 vermomde roovers op den straat weg tusschen Haifa en Jeruzalem nabij het dal van Dotan vijf auto's hebben aangehou den en 30 personen van hun geld en kleeren hebben beroofd. Drie reizigers, die geen ge volg gaven aan de bevelen van de bandieten, werden neergeschoten, doch niet levensge vaarlijk gewond. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hoorde een baanwachter aan den ingang van den tunnel, die door den Brenner gaat even nadat de express den tunnel was gepasseerd een gesteun, alsof er een mensch iö nood was. Hij stelde dadelijk een onderzoek in en inderdaad vond hij op den spoorweg een gewonde. Het was een goed gekleed man, die blijkbaar uit den trein gevallen was en door den val ernstig gewond, of althans verdoofd was. De noodige maatregelen werden genomen om den gewonde naar het hospitaal in Inns- brück te brengen. Daar werd geconstateerd, dat de man een dijbeen gebroken had en té vens een hersenschudding moest hebben op- geloopen. Uit de pas, die men in zijn zak vond, bleek, dat de gewonde de Zweedsche ingenieur Martin Nathaniel Sklage moest zijn. Uit de weinige inlichtingen, die hij kon geven bleek, dat hij de zoon was van een zeer rijk fabrikant. Eenige dagen geleden was hij uit Stockholm vertrokken om zich naar Indië te begeven, waar een bloedver want was overleden, die hem tot eenig erfge naam had benoemd. Volgens de dokter kon van deze reis de eerste weken echter niets komen, daar hij ze ker zoolang in het ziekenhuis verpleegd zou moeten worden. Het verhaal van de reis naar Indië en de erfenis klonk echter wel wat ro mantisch en het bleef onverklaarbaar hoe de man eigenlijk uit den trein kon zijn gevallen. Sklage zelf kon er maar heel weinig van ver tellen. Naar zijn meening was het ongeluk gebeurd, omdat hij dronken was. De reden waarom hij dan zooveel gedronken zou heb ben, was echter weer wat romantisch. Vol gens Sklage was hij in het grensstaion Kuff- steun uitgestapt, om zijn Zweedsch geld in Zwitsersche franen om te zetten. Terwijl hij daarmede bezig was, reed de trein weg. Hier door was hij 'heelemaal in de war geraakt, want met den trein ging ook zijn bagage en daarbij bevond zich nog een bedrag van 40.000 Zweedsche kronen. In zijn verwar ring had hij er toen een flesch cognac op ge zet. Inderdaad heeft het onderzoek uitgewezen dat de bagage van den Zweed nog in den trein was, maar het geld was verdwenen. Als het inderdaad gestolen is, dan is dit wel gebeurd door een zeer bekwamen dief. Skla ge zelf had maar heel weinig geld bij zich. De Zweedsche bladen meenden aanvanke lijk wel aan te mogen nemen, dat de inge nieur het slachtoffer van een roofoverval was geworden. Met groote koppen berichten de verschillende bladen van het gebeurde. De autoriteiten in Tirol waren echter da delijk van een andere meening. Bij de gen darmerie te Matrei, het plaatsje waar het ongeluk gebeurd is, kwam namelijk een jager verklaren, dat hij bij het voorbijrijden van den trein, voordat deze in den tunnel ver dween, een man zeer ver uit een portier had zien hangen. Hij kreeg den indruk, dat deze man uit aen trein wilde springen. Er kwam meer geheimzinnigheid, want uit Stockholm werd bericht, dat ingenieur Sklage inderdaad op reis was gegaan naar Indië, maar zijn route had genomen over Parijs en Marseille. Toen was er natuurlijk het ver moeden, dat de pas, die de man in het hospi taal te Innsbruck bij zich had, niet de zijne was, maar aan een ander toebehoorde. De gewonde zou een zekere Isakson uit Detroil zijn. De gewonde werd nu weer aan een zeer streng verhoor onderworpen, maar men kon niets uit hem krijgen. Het scheen wel of de hersenschudding meer en meer invloed op zijn geheugen ging uitoefenen. Intusschen werd vastgesteld, dat wanneer het hier werkelijk om Isakson handelt, men waarschijnlijk te doen heeft met een poging om een verzekeringsmaatschappij op te lich ten. Isakson heeft zich n.1. voor zijn vertrek uit Parijs voor een zeer groot bedrag tegen ongelukken verzekerd. Merkwaardig is in dit geval nog, dat tot nu toe niet is vastgesteld kunnen worden ot de werkelijke ingenieur Sklage inderdaad ovt Marseille naar Indië is afgereisd. Niet alleen de uit Marseille uitgevaren schepen hadden geen Slage aan boord, ook uit andere Fransche havens schijnt hij niet vertrokken te zijn. Men hoopt echter in de eerstvolgende dagen dit raadsel op te lossen. (Ongecorrigeerd) Hedenmorgen reed een taxi nabij Ten Post, waarschijnlijk tengevolge van slippen, in het Damsterdiep (Groningen). Be halve de chauffeur zat in den wagen de 46-jarige heer A. Nieuwenhuis, hoofd van een b- zondere school te Loppersum. Spoedig toegeschoten hulp ge lukte het beide, inzittenden in bewusteloozen toestand via de kap uit de auto te halen. Het gelukte den chauffeur bij te brengen. Bij den heer Nieuwen huis mocht medische hulp niet meer baten. Hij bleek reeds te zijn overleden. Prinses Juliana zal zich mor gen van 'tLoo naar den Haag begeven en des avonds vandaar naar Rotterdam vertrekken om zich in te schepen voor de reis naar Engeland. Het Britsche vrachtschip „Dalveen" van de United Steam Navigatiön Com- pany te New Castle, dat met een lading tarwe op weg was van Australië naar Yokohama, heeft hedenmorgen vroeg dicht bij de Japansche kust een 18 ton metend Japansch visschersvaartuig ga- ramd. Het vrachtschip liep geen averij op doch de visschersboot met zeven op varenden aan boord zonk. De beman- waar- ning van de „Dalveen" slaagde erin den schipper van de visschersboot te red den. De overige opvarenden zijn schijnlijk verdronken. Een nader bericht van Byrd omtrent de ontdekking luidt; Ik heb kunnen constateeren, dat het Zuid poolgebied door een trans-continentalen stroom wordt doorsneden. „De geheele we reld zal haar theorieën met betrekking tot 't Zuidpoolgebied op drastische wijze dienen te herzien". Voorts heeft Byrd ontdekt, dat het land in de Zuidelijke IJszee zich verder naar het Oosten uitstrekt, dan men tot dusver geloof de, en wel in den vorm van een eilanden groep. Uit Bridgeport in Connecticut wordt gemeld, dat de Pan-American Airways op het oogenblik proeven nemen met de nieuwste vier-motorige vliegboot „Clip per V", teneinde na te gaan of dit wa tervliegtuig geschikt is voor regelma tige trans-Atlantische, trans-Pacific en Zuid-Amerika-diensten. Indien de vlieg boot technisch voldoet, zal de maat schappij binnenkort overgaan tot com- mercieele proefnemingen. Binnenkort zal voor de verdere technische proef nemingen het vliegtuig van Californië via Honolulu en Manilla een vlucht over den Stillen Oceaan naar China maken. Het Nederlandsche K. L. M. toestel „de Uiver" is heden uit Ankara te Athene geland. Inplaats van den heer Blaauw, die be dankt heeft als secretaris van de plaatselijke vereeniging „Nut en Genoegen", is benoemd de heer S. Vogelzang alhier. Nu de winter weer nadert is men hier weer begonnen met het onder water brengen van de ijsbaan, door middel van een door de fa. Zwart alhier geplaatste vijzel, gedreven door een Listermotor. Bovendien is een flinke consumptietent op het terrein in aanbouw, die spoedig voltooid zal zijn. De verleden jaar aangelegde ijsbaan zal dezen winter voldoen aan de eischen die men aan een goede ijsbaan mag stellen. In dit nummer vindt men een rebus en daaronder een bon, waarop men de oplossing van de rebus en naam en adres van het kind kan invullen. Wanneer men daarna deze op ons bureau inlevert, krijgt men daarvoor een Uiverspel cadeau. Het Uiverspel keurig in vierkleuren druk uitgevoerd lijkt wel een beetje op een ganzenbord, maar staat natuurlijk heele maal in het teeken van de LondenMel- bourne-race. Men speelt het met papieren vliegtuigjes op speldjes gestoken en maakt zoo de reis van Londen naar Australië, waarbij men onderweg tal van avonturen kan beleven. Wij vertrouwen er op, dat de vaders en moeders onder onze lezers deze door onze courant geboden attractie zullen waardee- ren en hun kinderen zullen aansporen zoo spoedig mogelijk met het oplossen van de re bus te beginnen. Zoo heel gemakkelijk is die niet, maar met een beetje goeden wil zal ieder ze toch we) kunnen oplossen. Laat het vanaf morgen bonnen regenen. Wij staan gereed ze te ontvangen. In onze lijst van Zaterdag zijn eenige kleine foutjes in de namen geslopen. Nr. '22 is Mej. A. Elzas, nr. 29 mevr. D. Wasterval en nr. 32 A. Mater Jr. Tot onze spijt kan bij dén wedstrijd geen publiek worden toegelaten. Uit de niet geplaatste spelers zijn nog bij loting als reserves aangewezen de heer W. Brandse, Fontein Verschuir- straat en de heer J. Rol, Heiloo. In de eerste plaats moeten wij melden, dat de drie reserves alle reeds bij de 42 deelne mers zijn geplaatst, daar één der winnaars heeft bedankt en tweemaal twee winnaars met elkaar zullen spelen. Zij zullen goed doen met nog even te melden of zij kunnen medespelen en wie hun partners zijn. En zoo wordt dan morgenavond in de Harmonie onze wedstrijd gehouden. Er zijn 3 groepen van 7 tafels. Den deelnemers wordt verzocht, kwart voor acht aanwezig te willen zijn. Elk paar ontvangt zijn of haar scoringkaart, waarop staat aangegeven de groep en de volgorde der tafels, waaraan achtereenvolgens wordt gespeeld. Achter elk tafelnummer wordt het resul taat in punten in totaal uit de vier spellen sa men gehaald vermeld ('t zij plus of min) in de daarvoor bestemde kolom. Aanwijzingen omtrent kwetsbaarheid vindt men op de sco ringkaart. De eenige moeilijkheid, die er voor sommigen kan bestaan is nog, dat er ge speeld wordt volgens het echte duplicate systeem, doch zonder nummeren. Elke speler werpt in een slag zijn kaart bij, doch moet deze kaart nadat alle vier hebben bijgegooid, weer terugnemen en omgekeerd voor zich leggenlinks als de slag voor hem is, rechts als die is voor de tegenpartij. Zijn alle 13 slagen gespeeld, dan heeft elk speler dus weer zijn 13 kaarten v-oor zich liggen. Hier om gaat een elastiekje en het gekleurde kaar tje waarop staat het nummer van den speler (1, 2, 3 of 4) en het volgnummer van het spel (eerste, tweede, derde of vierde spel) wordt er tusschen gestoken. Alleen aan de eerste tafel, waar men begint te spelen, Worden de spellen gewoon geschud en gegeven, aan de volgende tafels vindt men steeds de spellen verdeeld klaar liggen.. De spelers dienen er vooral om te denken, dat zij aan 't begin van ieder spel tellen of zij 13 kaarten bij elkaar hebben. Dit is een gebiedende eisch omdat fouten door 't hebben van 12 of 14 kaarten de regeling zeer bemoeilijken. Voor de min der geroutineerde wedstrijdspelers vermel den wij nog, dat het absoluut verboden is met anderen over de spellen of behaalde resulta ten te spreken. Na afloop wordt de score- kaart ingeleverd en de uitslag bepaald vol gens rangnummer per tafel. Wie van de 7 paren, die in zijn lijn aan een tafel het beste resultaat heeft, krijgt rangnummer 1, enz. tot 7 toe. Zeven tafels leveren voor elk paar dus 7 rangnummers en het totaal hiervan be paal tde volgorde: het laagste totaal is in die lijn nummer één Verdere aanwijzingen zullen nog gegeven worden op den wedstrijd avond zelf. Morgenavond vergaderen de soc.-dem. en r.-k. fracties, in verband met de Donderdag te houden raadsvergadering, waarin een beslissing over de vacature- Westerhof genomen moet worden. Zoo als wij Zaterdag reeds berichtten staan beide fracties over de begrooting niet zoo ver van elkander, zoodat wel kan worden aangenomen, dat zij elkander voor de nog loopende periode, voor de regeeringsverantwoordelijkheid zullen vinden. In verband met de begrootingsmoei- lijkheden, gaan er geruchten, dat de heer Westerhof om andere dan gezondheids redenen zijn ontslag als wethouder heeft genomen. Deze geruchten maken op ons een onaangenamen indruk en doen ons denken aan een trap dien de onbekende „men gaarne aan een buiten gevecht gestelde toedient. Wie zich het interview herinnert, dat wij voor enkele weken met den heer YVesterhof, naar aanleiding van de mil- lioenenrede van minister Oud hadden, weet ,dat de heer Westerhof zich toen volkomen bereid verk-aarde de con.,e- kwenties te aanvaarden die de tegen woordige financieele positie van Alk maar met zich brengt. Ook kan men weten dat belastingverhooging niet noodig zou zijn, wanneer het rijk geen 80 opcenten van de personeele belasting tot zich had getrokken en 50 opcenten van de vermogensbelasting. In alle gemeenten zit men voor de moeilijkheid, dat de regeering zegt: „be lastingverhooging is niet mogelijk," terwijl de door de gemeenten te nemen maatregelen ertoe nopen. Men kan de vraag opperen of de heer Westerhof uit politieke overwegingen niet verstandig zou hebben gedaan een half jaar ziekenverlof te nemen, doch dient daarbij te begrijpen, dat dit voor een strijdbare natuur als die van den heer Westerhof, niet gemakkelijk zou zijn geweest. In ieder geval kunnen wij met nadruK verzekeren, dat de heer Westerhof uit sluitend op medisch advies, zijn ontslag al6 wethouder heeft genomen DIEFSTAL VAN HOOI. Door de politie is Zaterdagavond tegen een paar woonwagenbewoners die zich op den Hoeverweg schuldig maakten aan diefstal van hooi, proces verbaal opgemaakt. Zij zijn naar het bu reau van politie overgebracht en latei op den avond weder op vrije voeten gesteld. KLEINE AANRIJDING. Zaterdagnacht te omstreeks 2 uui had iemand zijn rijwiel tegen den trot toirband in de Langestraat nabij he Payglop .geplaatst. Het rijwielwerd door een taxi, die het Payglop inreed, aangereden waardoor het voorwiel van het rijwiel werd beschadigd. Door den eigenaar van het rijwiel werd toegege ven, dat hij dit te kort op den hoek had geplaatst. De schade is onderling gere geld. EERST RICHTING AANGEVEN. Gistermiddag te omstreeks kwart over vijf had een aanrijding plaats op het kruispunt van wegen Kennemerstraat- wegWilhelminalaanVarnebroek tus schen twee luxe auto's. Het eene motor rijtuig kwam uit de richting Varne broek en ging in de richting Heiloo. Van links kwam uit de richting van de Hei- looërbrug een andere auto aanrijden, welke plotseling zonder richting aan te geven, de Wilhelminalaan inreed, waar door eerstbedoelde auto werd bescha digd. De politie heeft van deze aanrij ding proces-verbaal opgemaakt. OPENBARE DRONKENSCHAP. Terzake openbare dronkenschap heeft de politie zoowel op Zaterdag als op Zondag tegen een persoon proces verbaal opgemaakt. Beide personen zijn ter ontnuchtering aan het bureau van politie in bewaring gesteld. DEN TWEEDEN PRIJS BEHAALD. Op 5 September is er te Rotterdam een V.V.V.-week-optocht gehouden, waaraan o.a. door het Gilde der Alkmaarsche kaasdragers met zes burries kaas werd deelgenomen. Dat men deze historische en pittoreske groep gewaardeerd heeft bewijst zeker wel de groote bronzen medaille, welke het Gilde thans als tweede prijs van het bestuur der Rotterdamsche V.V.V. heeft gekregen. De groote moeilijkheid is nu deze medail le op de gebruikelijke wijze aan het vaandel te hangen daar het Gilde wel medailles maar geen vaandel bezit. Waar tegenwoordig zelfs schoolkinderen met vlaggen en vaandels marcheeren, word het zeker tijd, dit oude historische Gilde eens een passend vaandel aan te bieden. Wie neemt hiertoe het initiatief? naar waarnemingen, verricht in den morgen van 19 November. Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met. Instituut te de Bilt. Verwachting, geldig tot den avond van 20 November: Meest zwakke wind uit westelijke richtin gen; nevelig tot half bewolkt; weinig of geen neerslag; waarschijnlijk iets kouder. Weeroverzicht. Het hooge drukgebied in het westen heeft zich oostwaarts uitgebreid en strekt zijn in- vloed ook over onze omgeving uit. De de- pressie over centraal-Euorpa vulde op, ter wijl zich over IJsland een nieuw lage druk gebied vormde, dat reeds barometerdalingen over noord-Scandinavië veroorzaakt. Be halve over IJsland, waar het krachtig uit het westen of zuidwesten waait met sneeuw, hagel en onweer, en langs de Noorsche kust, waar ook nog krachtige winden voorkomen, is het overal rustig weer. Plaatselijk komt wat morgennevel voor, veel stations melden nog zwaar bewolkte of betrokken lucht, met uitzondering van midden-Scandinavië, waar het helder is en plaatselijk zeer strenge vorst wordt gemeld. (Sarna minus 20 graden Celcius). Veel neerslag werd niet afgetapt, Jan Mayen had met 18 m.M. de grootste hoeveelheid. Voor morgen mag rustig weer verwacht worden, wellicht en dit in verband met een secundaire over Schotland^ met meer bewol king overdag en dus een iets lagere tempe ratuur. in dit boekje aan 9 oude Sinterklaasversjes, die voor 't meerendeel al door onze grot ouders gezongen werden. Velen vooral moeders! zullen het prettig vinden thans de woorden van deze oude bkenden bij de hand te hebben. Zoo zullen dit jaar met St. Nicolaas de echte, typische Sinterklaasliedjes weer in alle Nederlandsche gezinnen weerklinken; want dit dient wel bijzonder vermelding 't boekje wordt in heel Nederland in ieder huis gezin bezorgd; wat zeggen wil dat de liedjes in anderhalf millioen gezinnen komen! AUTO OVER DEN KOP GESLAGEN. Zaterdag 1.1. omstreeks half drie, reed de leer S., wonende op het Zeglis, aan het einde van Limmen in de richting van Uitgeest den primairen weg op, toen iemand door hand opsteken verzocht om mee te mogen rijden. De heer S. stopte en de passagier nam naast den heer S. plaats. De ingestapte was echter niet zeer gelukkig met het sluiten van t portier, diat een naar keer openging, waardoor de heer S. een oogenblik werd af geleid, waardoor hij met het rechtervoorwiel tegen een der langs den weg geplaatste paaltjes reed. De auto die een vaart van pl.m. 30 K.M. per uur had, sloeg over den kop en kwam met de linkerzijde op het asphalt te liggen. De heer S. bekwam door dit ongeval een ernstige wond aan de linkerhand.' De mede-inzittende kwam met den schrik vrij. De auto was tegen dergelijke ongevallen niet verzekerd. Zij is zoo spoedig mogelijk met een kraanwagen weggehaald De heer S. werd door een voorbijkomende auto naar Alkmaar gebracht en in het Centraal Zieken huis verbonden. De auto is zeer gehavend. UITDEELINGSLIJST GEDEPONEERD. Gedeponeerd is de eenige uitdeelings- lijst in het faillissement van N. v. Riel transporteur te den Helder, (cur. mr.' Langeveld), met een uitkeering Van 31.05 OP 4 brak BRAND TE BROEK LANGENDIJK. Zaterdagmiddag omstreeks half „lun te Broek op Langendijk brand uit in een be waarplaats van pek en teer staande op de scheepswerf van den heer P. de Wit. De brandweer, welke inmiddels was ge alarmeerd, kon niet verhinderen, dat de be waarplaats geheel uitbrandde, daar het vuur reeds gietig voedsel had gevonden in eenige va en teer en pek. Toch wist men met eenige slangen op de waterleiding het vuur te be dwingen, zocdat erger werd voorkomen voor de omliggende perceelen De oorzaak is on tkend. OUDE SINTERKLAAS-VERSJES. firma Gruyter Zoon ver spreidt dezer dagen een reclame-brochure, die stellig bij jong en oud in den smaak zal vallen. Het is een handig boekje van 16 pa gina s, kleurrijk uitgevoerd in rood en zwart. In dit boekje vinden we een collectie Sin terklaasliedjes, leuk en pakkend geil- ustreerd. De firma de Gruyter heeft zich alle moeite getroost na te gaan welke Sinterklaasliedjes geacht kunnn worden over heel Nederland de grootste populariteit te bezitten. Als resultaat van dit onderzoek treffen we LEZING, DIE NIET DOORGAAT. Men verzoekt ons te willen melden, dat door bijzondere omstandigheden de lezing van de Ver. Nederland—Frankrijk heden avond niet doorgaat. OPTREDEN VAN JAN LAMAIRE SR. Deze bekende ooneelspeler-declamafor van de V.A.R.A., de heer Jan Lamaire Sr., zal Donderdagavond 8 uur voor het Instituut voor Arbeiders-ontwikkeling in de Unie spre ken over „De Jordaan" van Is. Querido. en nu tegen betaling, weer aanwezig zijt. Een klein, wakker groeipje dilettanten heeft het aangedurfd, om met Nico Splinter in zee te gaan. Deze laatste had een revue ge schreven, getiteld: „Heeft U niets verge ten?" en onder zijn leiding heeft het revue gezelschap gestudeerd en gerepeteerd en tenslotte deze revue opgevoerd voor een bij na stampvolle zaal! 't Was de eerste keer, dat dit gezelschap, deze vereeniging, zich op de planken waag de en zelfs waren er bij de spelers nog ver schillende, die voort 't eerst op de planken kwamen. En aangezien alle begin moeilijk is, konden de verwachtingen niet zoo enorm groot zijn. Maar hoe is alles meegevallen! O zeker, er mankeerde wel wat aan de uitvoering, niet elke scène werd even goed uitgespeeld, maar het geheel was een vlotte vertoonir.g van een in een snel tempo gespeelde revue, die bij het publiek flink in sloeg getuige het daverende applaus, dat telkens los brak. De revue zelf is lastig te beschrijven. Nico Splinter heeft getracht er een verhaaltje door te weven, zoodat niet alle scènes los van elkaar staan, maar verder zou men elk tafreel op zich zelf moeten beschouwen. Natuurlijk is het eene meer geslaagd dan het andere, maar over het geheel kan men best tevreden zijn. Alleen moet de schrijver eens pogen, de tafreelen nog iets meer uit te werken. Heeft men gecontineerde krachten, dan komt dat vanzelf wel, maar met begin nelingen moet men den tekst zou uitvoerig mogelijk schrijven. Verschillende dansen in deze revue wer den aardig uitgevoerd en het ballet aan het einde van het eerste bedrijf had zoo'n uit bundig (en verdiend) succes, dat het her haald moest worden. Zoo is al met al deze revue een be gin geweest. Maar dat begin is ons werke lijk meegevallen, hard meegevallen zelfs. De heeren Govers en Oudhof speelden de twee humoristische rollen van Zwoep en Zwap, de heer Koreman was Flap, mej. Harms speelde Sophie en mevr. Offenberg was Marie. Dit waren weer de hoofdfiguren van deze revue en zij hebben het er allen uitstekend afgebracht. Heel goed was de zang van mevr. Offenberg en de heeren Meelis en Schats. Mevr. Offenberg kreeg bloemen, en hulde haar gebracht voor de leiding der dansen, waarmee ze er een welverdiend succes boekte. Rest ons nog, dat Jac. Grcothuijzen van een uitstekende grime gezorgd had en Theo Groothuijzen zorgden voor de décors op de bekende manier. En het strijkje onder lei ding van den heer C. A. Bijl, speelden met veel bravour en was goed ingespeeld op d revue zelf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 2