Tiet meisje BAL Amstecdamsche !Eeucs PRIMO AGENTUUR Best LANDHUOI te koop. De beweging van 1880 en de jongere generatie. j4duedeuttën GRAF MONUMENTEN Sigarenzaak. MaiktfktuMea DIENSTBODE, Gevraagd Juffrouw HUISHOUDSTER een winkel in vernanoartikelen J. Kflli te Groot-Schermer. Vredevrienden VREDESTENT Degelijk pension een BOERDERIJ, JOH ANNA ELISABETH, MAKIA. JOHANNA VAN SCHELVEN, Directrice der Juliana van Stolbergschool aldaar, inden ouderdom van 52 jaar. nette Huishoudster, MODERNE PIANO op ZONDAG 18 DECEMBER bij Bezoekt de op de Tentoonstelling Broederschapstederatie 15 en 16 December. van Zaterdag 15 December 1934. OPGAVE VAN NOORDHOLLANDSCH LAND30UWCREDIET N. V. Koers van heden te: ff ff vertentiën voor het nummer ,«n denzelfden dag bestemt, V»11 utorden tot UITERLIJK HALF ELF UUR morgens aangenomen, uitge zonderd dee Zaterdags. Onder geen voorwaarden wor den adressen verstrekt van advertenties onder letter. Geboren: dochter van H. KOPPIJN. A. KOPPIJN—BLOKLAND. Zwolle, Kortenaerstraat 3. 14 December 1934. Zacht en kalm overleed te Djocjacarta, in de verzekerd heid Haars Heeren, na een kortstondige ziekte, onze lieve oudste Zuster, Behuwdzuster en Tante, A. G. GEUSEBROEK— VAN SCHELVEN. J. GEUSEBROEK. JAN. JOHAN. Heerhugowaard, 14 Dec. 1934. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve Zuster, Behuwdzuster en Tante MARIA MARGARETHA DE ROOS, weduwe van E. H. Held, in den ouderdom van bijna 60 jaar. Alkmaar, J. J. KLOPPER- DE ROOS. J. P. N. KLOPPER. Soest, M. KOOLHAAS—HELD. M. KOOLHAAS. Den Helder, E. S. HELD. Alkmaar, GRÉ J. KLOPPER. J. J. A. KLOPPER. Alkmaar, J. M. KOLLES. Alkmaar, 15 Dec. '34. Wollebrandtstraat 4. De teraardebestelling zal piaats hebben a.s. Dinsdag op de Algem. begraafplaats te Den Helder nam. twee uur. Vertrek vanaf sterf huis v.m. half twaalf Wol lebrandtstraat 4. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen die be langstelling hebben betoond bij onze 25-jarige echtvereeniging. K. GOVERS. N. GOVERS—NIEUWLAND. Oterleek, 15 December '34. Voor de zeer vele blijken van deelneming, ondervonden na het overlijden van onzen innig ge liefden Man en Vader, betuigen wij onzen welgemeenden dank. Wed. S. v. d. BERG— DE LEEUW en Kinderen. Heiloo, 15 December 1934. Allen, die iets te vorderen hebben van-, of verschuldigd zijn aan- of borgtochten bezitten geteekend door wijlen den heer H. H. J. BROERS, gewoond heb bende te Alkmaar en aldaar overleden 15 November 1934, worden verzocht daarvan op gaaf of betaling te doen vóór of op 15 JANUARI 1935 ten kan tore van ondergeteekende te Alkmaar, Kennemerpark 14. H. A. DE MAN, Executeur-Testamentair. Door het verbindend worden der enige uitdelingslijst heeft het faillissement van F. J. BERVOETS, koopman te Hoogkarspel, een einde genomen. Alkmaar, 12 December 1934. Mr. A. J. M. LEESBERG, Curator. Gevraagd te Bergen een nette voor dag en nacht, goed kunnende koken. Brieven onder letter K 262 bureau van dit blad. voor hulp in de huishouding, leef- I tijd ;r 3040 jaar, P.G., liefst niet oubem. AdresPOSTSTATION, STOMPETOREN. B. z. a. P.G., leeft. 30 j., 1. kl. gez. Brieven onder letter M 264, bur. v. d. bi. Eenv. netto burgerjuffr, middelb. leeftijd, zag zich gaarne gepl. als goed kunnende naaien en verstellen, bij netten, eenv. heer of klein gezin. Goede beh. boven hoog salaris. Brieven onder letter J, Hulppost- kantoor Limmen. 15 jaar, van buiten, biedt zich aan voor dag en nacht, voor Alkm. of Omstr. Brieven letter L 263 Bureau van dit Blad. STOOMSTEENHOUWERU NVW.F.STOELIZN LUTTIK OUDORP 25-ALKMAAR VRAAGT CATALOGUS aangeboden voor eigen rekening van concurrentieloos ingevoerd arti kel, alleenrecht voor N. Holland, behalve Amsterdam. Alleen prima verkoopers met auto en f 500 borg stelling gelieven te reflecteeren. Br. onder lett. P 267 bur. v. d. blad. Ter overname gevraagd annex drogisterij ete. Brieven onder letter J 261 bur. van dit blad. comfortabel instrument, door en door gegarandeerd 185, Naai machines nergens zoo goedkoop. DEKKER, Laat 182. f 32.50 per 1000 K.G. geperst. C. MEIJER, Koedijk. Aanvang 7 uur. aangeboden, voor 1 of heeren, netten «tand, bilt. prijs. Brieven onder No. 6933, Boekh. v.h. K. TER BURG. Gem. Ambt. z. k. zoekt tegen 15 Jan. '35 MODERN BOVEN- ot BENEDEN II IJ IS, prijs pl.m. f 26 por maand. Brieven lett. G 259 bur. v.d. bl. TE HUUR bijna 17<j H.A. Te bevragen bij A. KUIJPER, Veenhuizen, Heerhugowaard N. TE KOOP: een goed beklante Mooie bijverdienste. Brieven onder letter N 265, bureau van dit blad. ZONDAGSDIENST APOTHEKEN. Op Zondag 16 December is de apotheek van dr. H. Hartong van Ark, Langestraat 1, geopend. Op Zon- en Feestdagen en gedurende den nacht is slechts één der apotheken geopend De andere apotheken zijn gesloten van 's avonds 8 uur tot den volgenden morgen 8 'uur. In de apotheek, welke Zondags geopend is, wordt gedurende de diaarop volgende week de nachtdienst waargenomen. Over dit onderwerp sprak gisteravond in de Rustende Jager te Bergen in een door de Vereeniging „Ontwikkelingsavonden te Bergen" belegde bijeenkomst Dr. Menno ter Braak, redacteur van het tijdschrift „Fo rum". De Voorzitter, de heer D. L. Daalder, verheugde zich over de opkomst, die als re gel bij filosofische en litteraire onderwerpen geringer is dan wanneer men plaatjes kan kijken of wanneer men een politiek tournooi verwacht. Dr. Menno ter Braak ving zijn betoog aan met erop te wijzen, dat hij de jaartallen 1880 en 1930 beschouwde als 'a symbool van bepaalde tegenstellingen. Aan gezien algemeene waarheden niet bestaan, zijn de persoonlijke tegenstellingen in de lit teratuur het belangrijkst en spreker kan die dus alleen vanuit eigen standpunt beschou wen. Spr. gelooft, dat de algemeene invloed, die er van de tachtigers is uitgegaan, ster ker is dan de weerstand. Toen de Nieuwe Gids-groep werd opgericht, was de toestand ongeveer zóó, dat men kon spreken van een ethische litteratuur, die samenhing met maatschappelijke verschijnselen. De bewe ging van de tachtigers richtte zich in de eerste plaats tegen de maatschappelijke lit teratuur van de predikanten. Als revolutionnairen verwierpen zij de moraal als maatstaf en stelden zij de schoonheid als criterium. Met woord van Willem Kloos: „Kunst is de allerindividu eelste impressie van de allerindividueelste emotie" wat toen revolutionnair, evenals van Deyssel's „Ik houdt van het proza", maar is thans officieele waarheid geworden. Wanneer wij 1930 stellen tegenover 1880, dan is het duidelijk, dat de weerstand, waarmede de tegenwoordige schrijvers te kampen hebben, van totaal anderen aard is dan die, welke de tachtigers ondervonden. De schoonheid kon door de groep van het tijdschrift „Forum" zonder eenige beper king worden aanvaard, maar voor hen werd het duidelijk, dat het principe van de tach tigers niet meer iets was, waarvoor men had te vechten. Wanneer men niet aan vas te waarheden voor alle tijden gelooft, dan kan men ook niet gelooven, dat de schoon heid van de tachtigers altijd verdedigd woest worden en de Forum-groep gevoelt zich dan ook niet genoodzaakt, de schoon heid te verdedigen, omdat die algemeen ver dedigd wordt. Toch moet men het niet zóó opvatten, dat 0nze artikelen een bestrijding van de 5choonheii zouden zijn. Wij strijden tegen scholastiek van de schoonheid en ons is gevallen, dat die revolutionnaire tachti- #ers lang niet zoo revolutionnair zijn ge- y&st als deze generatie wil doen gelooven. Jacques Perk bleek ons een vrijzinnig pro- J^tantisch jongeling, door omstandigheden wt voorstrekker verheven. Van Deyssel was het type van de revolutionnaire aesthetici. Verwey, de meest taaie van de tachtigers, 0racht de beweging in de Leidsche sfeer en j>af aan die beweging een soort levensleer, Q°or te verkondigen, dat de dichter is „de t0P van de samenleving". Het komt spreker voor, dat hij daarmee l°t een bedenkelijk standpunt kwam, want consequent doorgevoerd, zou de maatschap- Pij op den dichter moeten worde afgestemd, gingen van de tachtigers noemde spr. er ,en van Eeden, die omsloegen naar ma uciale en het religieuse. Hun omslaan stflii n'et ^en '"druk van de schoonheid rJ a's probleem" maar van een vlucht 7ni .er, zocht de massa en Van Eeden wat l j® h en Heten het probleem voor wat het was. e eigenlijke tachtigers kwamen tot een overschatting van de dichters, hetgeen even belachelijk is als de predikanten-vereering vóór 1880. De strooming van het Duitsche impressio nisme vond hier weinig weerklank. Men- schen als Marsman behooren tot de uitzon deringen en zelfs hij liep, na zijn impres sionistische verzen, weer gaan in het ga reel. De lyrische poëzie bleef men beschou wen als de hoogste trap van het schrijven. De dichter Nijhoff was het voornamelijk, die de poëzie een plaats gaf, die haar niet toekomt. Volgens hem krijgt 't woord eigen leven en is een gedicht iets, dat los kon staan van den maker, met als gevolg, dat buitengewoon onbelangrijke poëzie om het Eure karakter tot in den hemel werd ver even en de weg opengesteld werd voor de puurheid van het onbelangrijke. De theorie van Nijhoff en zijn school maakte zich los van den menschel ijken aandrang, die voor ieder dichter het voornaamste moet blijven. De poëet werd in Nederland be schouwd als een goddelijk bevoorrechte en volkomen losgedacht van de menschelijke drift. Spreker noemde het kinderlijk, om zichzelf en zijn groep boven anderen te verheffen en hij heeft er zich over verbaasd, dat de dichters dit belachelijke graag heb ben geaccepteerd, omdat er toch ook dich ters zijn, die intelligent moeten worden ge noemd. Een bewuste persoonlijkheid, die tot klaarheid wil komen, moet zich daartegen verzetten. Wat spreker gezegd heeft over de poëzie, geldt ook voor het proza, doch niet in zoo sterke mate, omdat dit een zoo huiselijk karakter heeft, dat het zelfs door de bewe ging der tachtigers niet is aangetast. Een Jo van AmmersKuhler heeft z.i. de bewe ging der tachtigers vergeten en hoort bij van Lennep. Toch wil spr. niets te kort doen aan de beweging der tachtigers, aangezien die on getwijfeld een belangrijke cultureele daad in Nederland is geweest. De jongeren moe ten echter onverbiddelijk optreden tegen el ke beweging die zichzelf tot iets positiefs heeft gemaakt, omdat er geen vaste theorie bestaat. De beweging van de tachtigers wordt door ons niet bestreden of verworpen om die te kleineeren, maar eenvoudig, om dat wij door de geschiedenis zijn aangewe zen om de negatieve zijde van de tachtigers met meer helderheid te zien dan dit voor de tijdgenooten van de tachtigers mogelijk was. Het positieve van de jongeren. Spr., die de negativiteit zelve schijnt, is toch niet een scepticus, de vermoeide mensch, die alles allang goed vindt (Erasmus, Hui- zinga). In zijn boekje „Het demasqué van de schoonheid" heeft spr. getracht, te reali- seeren, dat men den oorsprong van den schoonheid-cultus moet zoeken in de puber teit, omdat in de puberteit voor het eerst de schoonheid als probleem opkomt. Met de kalverliefde ontstaat de onberedeneerde hartstocht voor de litteratuur. Het was spr. opgevallen, dat de jonge menschen tusschen 15 en 18 jaar zeer zui vere schoonheidsgevoelens hebben, die door de leeraren in letterkunde worden verstikt (als leeraar heeft spr. daaraan meegedaan), omdat de kinderen nu eenmaal eindexamen moeten doen. In het particuliere contact met de pubers heeft spr. echter altijd geprobeerd, andere schoonheidsgevoelens te blijven sti- muleeren. Naar spr. oordeel zijn er geen verstandiger menochen dan die tusschen 15 en 17 jaar, omdat men met hen als mensch tot mensch kan spreken. In de puberteit ontstaan twee neigingen, de eene, de drang om andere schoonheids gevoelens te stimuleei en, is de goede en de andere om alles met groot gebaar te gaan vereeuwigen, is de slechte. Het eigenaardige is, dat men in de kunstwereld juist het ver keerde element van de puberteit wil ver lengen en het goede wil onderdrukken. Dit gebeurt met allerlei verfijningen, maar juist daardoor is het te bedrieg el ijker Van het juiste woord van dr. Bremmer: „De schoonheid is geen eigenschap der dingen"' trekken vele dichters zich niets aan. De schoonheid op zichzelf is niet iets verhevens. Spr. verduidelijkte dit meer uit voerig en betoogde, dat men de kunst kan be schouwen als een soort doorgangshuis. Aan ieder, die daar blijft staan, is de kunst voor bij gegaan, omdat hij zich aan een bepaald dogma heeft gebonden. Hucksley zegt terecht, dat men ten on rechte zweert bij kunst, wat minder recht van bestaan heeft dan de dingen, waarvan wij ons los hebben gemaakt. Spr. verwerpt het „1'art pour Part" en zet de persoonlijkheid vooraan, maar dat betee- kent niet, dat de vorm en de techniek kunnen worden afgeschaft. Wanneer wij het woord kunst gebruiken, als verzameling, dan is dat gemakshalve wel doenlijk, maar dan moet men niet over het' hoofd z:en, dat men hier een beeld behandelt, dat een enorm gebied van sensatie omvat. De tachtigers hebben die sensaties al heel weinig gescheiden en spr. kan die eenheid niet accepteeren en in zijn beoordeeling van de verschillende sensaties moet hij dus tot een andere waardeering van de kunst komen dan de tachtigers, en wel tot een waardeering, die lijnrecht staat tegen over de beweging van de tachtigers. Die appreciatie van de litteratuur voert er toe, dat men voor de vaste begrippen als kunst en schoonheid niet veel meer voelt. Velen vinden dit niet prettig, omdat er dan geen vast centrum bestaat, maar toch leidt deze opvatting van kunst tot een andere ap preciatie van het leven, het volkomen ver trouwen op het leven, dat het goede begrip heeft, maar dat dit ook telkens weer met de zelfde speelschheid vernietigt. De baard des levens moet iederen dag weer worden afge schoren. Dit behoeft volstrekt niet tot pessi misme te leiden Met Nietssche moet men in het volle leven staan. De voorzitter sloot de vergadering met een woord van dank aan dr. Menno ter Braak voor zijn belangrijke inleiding. DE BOTERPRIJS. ALKMAAR, 15 Dec. 1934. Op de heden gehouden botermarkt werd 70—77 Y> ct. betaald. Kipeieren (groothandel) 3 3.70 en Eendeieren 2.50. DE VEEMARKT. ALKMAAR, 15 Dec. 1934. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoer en prij zen als volgt: 9 Paarden 125250; 4 Melkkoeien 120160; 13 Nuchtere kal veren (slacht) 614; 42 Schapen: vette 12—20 en Overhouders 9—11; 9 Biggen (10 weken) 6—10 en 2 Bokken of geiten 3. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 14 Dec. 1934. Op de heden gehouden veiling werd betaald voor: Aard appelen per 100 K.G. 3.40; Andijvie per 100 stuks 0.502.60; Appelen per 100 pond 4—11; Bloemendaler kool 6, Bloemkool Ie s. 6.5013, 2e s. 2— 4 en Boerenkool 13.60 per 100 st.; Druiven per 100 pond 15—20; Gele kool per 100 K.G. 1.30; Groene kool per 100 stuks 2—4.50; Kropsla per 100 st. 1 5.20; Knolselderie per 100 stuks 1 3.30; Koolrapen per 100 K.G. 1.50; Peren per 100 pond 46; Prei per 100 bos 1.60—5.20; Pieterselie per 100 bos 2.60; Roode kool per 100 K G. 1—/ 3; Selderie per 100 bos 1.10—2.40; Sprui ten per 100 pond 2.508; Tomaten per 100 pond 6—15.50; Uien per 100 K.G i2.60; Wortelen per 100 K.G. 0.70 1.30; Wortelen per 100 bos 150— 4; Witlof les. per 100 pond 3.506, 2e s. 1.50-/ 2.50. N V. EIERVEILING NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER. ALKMAAR, 15 Dec. 1934. Op de heden gehouden eierenveiling waren in totaal 120000 stuks kipeieren, waarvar de prijzen als volgt: 56—58 3.40—3.80, 58—60 3.804.10, 60—62 3.80—4.40, 62 64 4.30—4.60, 64—66 4.40—4.80 en kleine 2.80—3.30. 10.000 stuks Eend eieren 2.50. BROEK OP LANGENDIJK, 15 Dec. '34. Aanvoer en prijzen waren heden als volgt: 52000 K.G. Roode kool 1 2.60, door schot 1—1.60; 34000 K.G. Gele kool 11.50; 24000 K.G. Deensche witte kool 0.70—1.60; 85 stuks Bloemkool le s 6.10—6.60 (per 100); 11000 K.G Uien 1.90-/ 2.10, grove 2.20-/ 2-50, nep 1.70 en drielingen 1.30; 3750 K.O. Peen 1—/ 1.30, alles per 100 K.G. WARMENHUIZEN, 14 Dec. '34. Roode kool le s. 1—2.60, 2e s. 1; Gele kool le s. 1.10 en 2e s. 1Deensche witte kool le s. 1.50; Drielingen (uien) 1— 1.10; Uien 1.80—2.10; Grove uien 2.10-/ 2.50. Aanvoer: 38600 K.G. Roode kool; 1400 K.G. Gele kool; 9200 K.G. Deensche witte kool en 3850 K.G. Uien. NOORDSCHARWOUDE, 14 Dec. 1934. 2000 K.G. Aardappelen: Bevelanders 1.90; 8800 K.G. Uien: uien 2—2.30, drielingen 1.201.40, grove 2.60 2.70 en gele nep 1.90; 41200 K.G. Roode kool 1.10—2.40, doorschot 1 1.20; 7400 K.G. Gele kool 1.20— 1.50, doorschot 1—/ 1.20; 47600 K.G. Deensche witte kool 0.701.50, door schot 0.701.40, alles per 100 K.G. (Ontvangen per draad!ooze telefoon). STAATSLEENINGEN. 4 Nederl. 1931 4 4 Ned.-Indië 1934 9 4 1934 A a 0 5'A Duitschland 1930 a 9 9 Idem met kettingver klaring a \NK-INSTELLINGEN. Amsterd. Bank a Handel Mpij. Cert. v. ÏOOÖ a Ned. Ind. Handelsbank li Rotterd. Bank 0 a a INDUSTR. OND. BINNENL. Alg Kunstzijde Unie 4 a v. Berkels Patent 0 9 9 Calvé Delft Cert. a 0 Nederl. Ford ex. 40 Vo afst, 0 9 0 Philips Gloeil. Gem Unilgver INDUSTR, OND. BU1TENL. Am. Smelting a Bethleh. Steel 9 9 Steel comm. U, S. Leather l CULTUUR MAATSCH. H. V. A 1 a a k Java Cultuur 9 Ned, Ind. Suiker Unie 9 Vorstenlanden 9 9 Dito actions 9 9 MIJNBOUW. Alg, Explor. Mij. 0 Boeton Redjang Lebong 9 9 PETROLEUM. Kon. Petr. 9 9 Perlak Continental Oil 9 Shell Union 9 RUBBERS. Amsterd. Rubber 9 9 jp Deli Bat. Rubber Hessa Rubber a 9 a 9 Interc. Rubber 9 9 9 9 t SCHEEPVAARTEN. Kon. Ned Stoomboot 9 9 1» Scheepvaart Unie 1 a a 0 TABAKKEN. Senembah a a a AMER. SPOORWEGEN. Atchison Topeka Southern Railw. Cert. Vorige koers 102S/S 102S/s 1015/.6 1017.6 2 Ö5/i6 307:6 104 30% 27 571A 827, 317, 3U/4 427, 2397, 21,3/ 74Vs 2 U/s 6% 185/16 O/s 22% 4 1457, 72 647, 117, 6.00 135 40 1/27, 113 135% 858/, 101/g 41 li 871/, 64 Vs 801/, 29 55 1% 3U/16 20 1427, 123 123*/, 67 pl.m. 10.30 261/, 31 30/8 31 Va 221 74 6% 18 228/, 145-6 135 40 172 1341-8/, 84 ld/, 41/4 87 64 86 29 55 lf-% 123i/, 123 65 pl.m. pl.m. 10.45 11.00 1023/g 103'/, 30 301/g 27'/, 581/, 82'/, 219'/, 219'/, I8V16 18 O CO l"/l6 pl.m. 11.15 3015/16 1343/3 1421/, §Noteering per 50. -j-Exclaim. PROLONGATIE Vorige koers •Exdividend. WISSELKOERSEN AMSTERDAM. 1 pCt. Heden 1 pCt, NIET OFFICIEEL. New-York Londen Berlijn Parijs Brussel (Belga) Bazel Kopehnagen Stockholm Oslo i i i i Madrid Italië Vorige koers 1 48 7 308/. 59 35 9 /5 34.55 47 88 32 50 37 60 36 60 20 20 12.62'/, Koers op heden 2 uur 1 477/g 7 32 59.38 9 75 34 58 47 87'/, 32 50 37 60 36 60 20 20 12.65

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1934 | | pagina 3