AdoedetUiën néteman PuMictUies Mackt&mditm AmstecdaMsche fóeucs Dagdienstbode CASTRICUM HEILOO mus zom. Gerritje van Drunen, FAILLISSEMENTEN NET MEISJE NET MEISJE BIEDT ZICH AAN Een net Dagmeisje van Dinsdag 19 Februari 1935. OPGAVE VAN NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET N. V. ft ft saldo van 265, t.b.c.-bestrijding 95. Aan den secretaris-penningmeester werd een gratificatie van 50 toegekend. De hoeren J. J. Nieuwenhuysen, P. Kui.man en C. Pepping werden herkozen. Tot af gevaardigde werd benoemd de heer G. Blauw en tot leden der financieele com missie de heeren I. Mok en Jac. Kimman 'Do heer Jac. Adrichem, sinds 1919 lid van den raad dezer gemeente, zal zich voor de komende periode niet meer herkiesbaar stellen. De heer A. vas geen man van veel woorden. Doch meerma len kwam hij op tegen z. i. ongemoti veerde uitgaven en van hem kan gezegd worden dat hij eerlijk en zonder onder scheid des persoon6 voor zijn meening uitkomt. *De Coöp. Boerenleenbank heeft den rentestandaard verlaagd. De rente voor voorschotten en loopende rekeningen is verlaagd tot 4M en voor spaargel den tot 3 Jaarvergadering Witte Kruis. Zaterdagavond vergaderde de afdeeling Castricum van het Witte Kruis in café Kehl. Zooals gewoonlijk was de opkomst van de leden ruim 500 zeer slecht, want naast het bestuur bleken maar 8 personen aan wezig. Nadat de voorzitter, de heer Hemmer, de vergadering had geopend en betreurd had de slecnte opkomst, werden de notulen gelezen en goedgekeurd. Uit het verslag van de algemeene verga dering bleek, dat tot opheffing van Vecht oever niettegenstaande veel tegenstand was besloten. Dit vond zijn oorzaak hierin, dat de ze inrichting, die bedoeld is als rusthuis voor de verpleegsters, zeer slecht bezocht werd en een iaarl. verliesasldo opleverde, dat door de Noordh. vereenigingen moet worden bij gedragen. Uit het hierna aan de orde zijnde jaarver slag bleek, dat het aantal leden stationnair is gebleven, n.1. een flinke 500. De finan cieele toestand is zeer goed te noemen, wat nog nader zal blijken uit het financieel ver slag, dat nader werd behandeld. Het con sultatiebureau voor zuigelingen werkt zeer goed en is als steeds nog onder gebracht in het Tehuis voor Ouden van Dagen. Wat het aanwerven van nieuwe leden betreft, werd gewezen op de noodzakelijkheid van het ma ken van propaganda, vooral omdat de nieuwe ingezetenen slechts sporadisch lid worden. Hieraan zal in het komende jaar de noodige aandacht worden geschonken. In 1934 wer den 3 patiënten uitgezonden en drie als hersteld ontslagen, zoodat het aantal verpleegden bedroeg 2 bij het einde van het jaar. Meer dan voorheen werd thans huls- verpleging toegepast, waarvoor versterkende middelen werden verstrekt. De totaalkosten van de t.b.c.-bestrijding hebben beloopen rond 3000, waarvoor 2000 door de ge meente werd bijgedragen, 400 door Herw. Levenskracht en de rest door particulieren werd bijgedragen. De voorzitter bracht speciaal den secre- taris-pennigmeester een woord van dank voor het vele werk dat in het afgeloopen jaar door hem is gedaan en wees er nog eens op, dat de sanatoriakosten gelukkig in dalende lijn gaan, wat een pelukkig verschünsel is. om- dat-voor enkele jaren Castricum bekend stond als een bij uitstek bijz. plaats wegens het groote aantal t.b.c-patiënten. Uit het verslag van de wijkzuster bleek, dat 180 bezoeken voor tb c-patiënten werden verricht en 23 gezinnen werden bezocht. Van het consultatiebureau bleek, dat 189 zuige lingen van dit nuttig instituut werden onder zocht en 76 nieuwe zuigelingen in den loop van het jaar ter consultatie kwamen. 405 be zoeken werden aan dit bureau gebracht. Hieruit blijkt, dat de schroom om dit bureau te bezoeken hier geheel is overwonnen. Dit is ook aanleiding, dat gezocht zal moeten worden naar een andere gelegenheid, waar dan in de toekomst ook het magazijn enz. kan worden ondergebracht. Een fonds om tot oprichting van een der gelijk gebouw te komen, zal zeker worden opgericht, zooals de voorzitter mededeelde. Uit de rekening en verantwoording van de afdeeling bleek, dat er een batig slot is van 177.34 en de t.b.c -b"strrding een tekort had op 4401.48 van f 2.99. De begrooting voor de afdeeling en t.b.c.-bestrijding werden aangenomen. Voorts werd door een der bestuursleden gevraagd naar het niet ramen van een post van subsi die van de gemeente. De voorzitter deelde mede, dat de begroo ting 1935 zonder subsidie sluitend is ge maakt en daarom geen bedrag als zoodanig is geraamd, temeer niet omdat geen subsidie door de gemeente mag worden gegeven, die niet dringend noodzakelijk is. Nadat bij de rondvraag nog enkele opmer kingen waren gemaakt, werd de vergadering gesloten. Als bestuursleden werden herkozen de heeren Nijsen, Jacobs en Kuijs. 'De heer P. J. Kraakman, sinde 12 jaar voorzitter van den r. k. Volksbond, heeft zijn ontslag ingediend. Het is een groot verlies voor de afdeeling. Ook voor de onderaf deelingen en adviescommissies, waarin hij zitting heeft. De Bijz. Vrijw. Landstorm, afdeeling Heiloo, kwarh Vrijdagavond in de lunch room van den heer Th. Bolten bijeen. De heer O. Hoetjes opende en verheugde zich over de als altijd groote opkomst der leden. Spreker deelde mede dat de voorzitter, bur gemeester van Foreest, verhinderd was, evenals wethouder Opdam. Spreker heette welkom den heer Oolders, wethouder Maas- Geesteranus en overste van Houten. Mede- deeling volgde dat de vertooning Land stormfilm geen doorgang zal hebben, omdat men zijn geld noodig heeft voor den grooten Landdag op 22 Mei te Alkmaar De heer Oolders betreurde, dat men van de plaatselijke Commissie zoo weinig leven verneemt. Hij sprak de hoop uit, dat zij een voorbeeld zullen nemen aan de leden. Aan de leden die deelgenomen hebben aan de be grafenis van de Koningin-moeder, werd haar portret uitgereikt. Daarna ging de Inplaats van kaarten. Ondertrouwd: ANTON PltUlMBOOM en Alkmaar, Appelsteeg 3. Amsterdam, Chasséstraat 17ni. 19 Febr. 1935. Heden overleed, na een korte ongesteldheid ten huize van den Heer G. Blom, Scharloo 13a, onze lieve Tante, Behuwd- en Oudtante, Wed. van Dirk Schipper, in den ouderdom van 79 jaar. Namens de familie, H. VAN DRUNEN. Alkmaar, 18 Februari 1935. De teraardebestelling zal plaats hebben a s. Donder dag op de Gemeente Be graafplaats. Vertrek vanaf het Sterfhuis nm. drie uur. Uitsluitend langs dezen weg be tuigen wjj onzen hartelijkeu dank voor de vele blyken van deelneming ondervonden na het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot en Va der, den Heer P. VAN TWUIVKR. Wed. A. v, TWUIVER—APPEL. J. v. TWUIVER. Moerbeek, N. Niedorp, Febr. 1935. Hiermede injju hartelijken dank aan het Bestuur en de leden van de Ver. „het Witte Kruis" en aan de leden van „de Ver. v. Gezins verpleging" te Heiloo, voor het blijvend aandenken bij mijn af scheid uit „de Wijkverpleging" ont vangen. D. KLERK, Verpleegster. J. BORJESON te Alkmaar en II. VERMEULEN te Medemblik. De uitdeelingslijsten zijn 18 Febru ari nedergelegd ter Grifiio van de Rechtbank te Alkmaar, in laatst genoemd faillissement bovendien een afschrift ter Griffie van het Kantongerecht te Hoorn. De Curator, Mr. N. J. VAN LEEUWEN, Oudegracht 245, Alkmaar. gevraagd, niet beneden 20 jaar. Vervoegen EMMASTRAAT 9. NEMESIH, b. z. a. voor lichte werkzaam heden, intern. Brieven letter B, HULPPOSTKANTOOR SCHAGERBRUG. 25 j., b. z.a. als huishoudster bij Heer alleen. Br. onder letter M, HULPPOSTKANTOOR SCHAGERBRUG. tegen 1 of 15 Mei, net Meisje, 28 jaar, P.G., als keukenm. of als in.-alleen, v.z.g.g.v., eventueel kleine inricht, g. bezw. Br. liefst vóór of op 22 Febr. ond. lett, V 455 bur. v. d. bl. gevraagd. PARKSTRAAT 2. Zich aanmelden tusschen 7 en 8 uur. JONGS1E BI DH NDI gevraagd op adm.-kant., gen. alle voork. werkzaamh. teverr. Br. met voll. inl. en salaris opg. onder lett. S 452 bureau van dit blad. Geen moeite, geen zuchten, geen verwon dingen meer met den Tidro-patent-opener. heer Oolders er toe over de prijzen uit te reiken voor den schietwedstrijd. Klasse A: G. W. van Lieshout 95 p.; H. Rigter 95 p.; K. Bood 95 p.; G. Heijne 94 p.; P. Pronk 93 p.; C. Mulder 92 |p.A Dekker 91 p. en W. Bakker 90 p. Klasse B: N. Bakker Az. 88 p.; L. Den- neman 83 p.; G. Hoetjes 82 p.; C. Vreeker 80 p. en Th. Bolten 80 p. Aan den heer A. Bolten werd een troostprijs uitgereikt Bij de rondvraag vroeg de heer J. M. Zonneveld waarom niet alle leden ook lid werden van het Mobilisatiekruis? De voorzitter meende dat men het doel van genoemden bond niet kende. Misschien was het verstandig om de landstormers eens uit te noodigen. Na een kernachtig woord van de autoriteiten werd het officieele gedeelte gesloten en bleef men gezellig bijeen. Zondagavond gaf het r.k. dames- en kinderzangkoor alhier onder leiding van den heer Joh. Kuiper te Alkmaar een uitvoering i,t het Brunogebouw. Hieraan verleenden medewerking mej. Dora Hoedjes, Alkmaar, piano en een strijkorkest onder leiding van den directeur, den heer Kuiper Het gebouw was geheel bezet. Begonnen weró met het kinderkoor, dat een 4-tal liedjes zong, waar van de Kleppermarsch van Annie Frank wel het meeste insloeg. Het goed bezette dames koor zette in met „Wiegelied" van W. A. Mozart en eindigde voor de pauze met „Prins Lente", cantate, van H. v. Tussenbroek Een nummer, waar groote bekoring van uitging, was van het strijkorkest „Serenade in G dur van W. A. Mozart. Ook gaf genoemd orkest „Claer de lune sur 1'Alster', walzer, van Óscar Fretra's. Genoemde en andere nummers getuigden van veel studie en beheerscht zingen. Het was een geslaagde avond. Wit-Oele Kruis. In de Vrijdagavond in het Brunogebouw gehouden vergadering presideerde dr. En gelsman. Spr. hield een rede, waarin hij het goed recht van een afdeeling verdedigde. Spr. noemde pastoor van Meeuwen den gees telijken vader van het Wit-Gele Kruis. Het was de hartewensch van den pastoor, doch hij had gewacht tot er een gelegenheid zou komen. Die was gekomen, toen zuster Klerk op 31 December 1.1. haar ontslag vroeg. Spr riep allen het welkom toe speciaal den pas toor en zuster Vugt, in wie de afdeeling een goede keus heeft gehad..(Applaus). Was er behoefte aan een afdeeling van het Wit-Gele Kruis? Spr. beantwoordde die vraag beves tigend. want meer dan 400 gezinnen zijn toe getreden, waarvan een 200 lid waren van het Witte Kruis Daaruit concludeerde spr dat er zeer velen hadden gewacht op de oprichting. Spr. bracht "ank aan het ge meentebestuur van Heiloo voor de 200 subsidie. In een korte spanne tijds zijn we geslaagd met een magazijn en ook met ver plegingsartikelen. Tuberculosebestrijding en kraamveroleging zijn in voorbereiding. Aan allen, die meewerkten, speciaal de dames, die de parochie bewerkten met een zoo gunstig resultaat, bracht spr. dank. Met den wensch dat de afdeeling haar vruchtbaar werk in lengte van dagen mag vervullen, verklaarde spr. de vergadering voor geopend. Daarna kwamen aan de orJe de statuten De voorzitter zeide, dat ze gelijkluidend zijn voor alle afdeelingen in het bisdom Haarlem. Het voorloopig bestuur vond ech ter een stichting beter Daarom werd de stichtingsacte opgemaakt door notaris Ver kade. voorgelezen. Men vond het blijkbaar goed, want er werd geen woord tegen inge bracht. In het huishoudelijk reglement werd o.m. bepaald, dat het bestuur zal bestaan uit minstens 5 leden, waarvan minstens 1 dokter. Dr. Engelsman wees er op dat hij geen tijd kan vinuen voor vereenigingswerk. echter wilde hij het voorloopig waarnemen Nadat alles was goedgekeurd kwam aan de orde bestuursverkiezing. Bij acclamatie wer den gekozen dr. Engelsman, J. Ranzijn, A. Sengers Jzn., C. Franken en W. Brandjes. Bij de rondvraag vroeg de heer van Eist of men bij ziekte of afwijking nog bij het gewone consultatiebureau terecht kan. De voorzitter zeide, dai er met spoed aan wordt gewerkt om alles in handen te heb ben. Óverleg wordt gepleegd met dr. Brom berg en d'. Doyer en ook zal men contact zoeken met de afdeeling Heiloo van het Witie Kruis. De heer van Rossum vroeg andermaal of men ei wel voor wil zorgen dat we gelijk gerechtigden zijn met het Witte Kruis voor een gemeentelijk subsidie. laai de r. k raadsfractie ons goed recht verdedigen. De voorzitter had reeds zijn dank geuit, doch meende het wel aan den raad van Hei loo te kunnen overlater De heer Schouten vroeg of men ook hulp geeft bij bevalling. De voorzitter zeide: zoo spoedig mogelijk. Na een dankwoord van pastoor van Meeuwen volgde sluiting. Naar we vernemen, zal de heer J. J. Vahl zich bij de a.s. raadsverkiezingen niet meer candidaat laten stellen. Deze mededeeling komt elke periode terug en het resultaat was, dat hij aanbleef. Thans is de toestand wel even anders. Zijn we wel ingelicht, dan zullen de christelijk-histori- schen zijn candidatuur niet steunen. Doch misschien kwam hij evengoed wel aan den kiesdeeler. De heer Vahl kreeg dat is wel alge meen bekend vele stemmen van hen, die niet aan „politiek" doen en die den heer Vahl hoogachten om zijn gezond oordeel, waarbij hij de belangen der gemeente op den voor grond plaatst. Zeer velen zouden het be treuren als de heer Vahl niet meer in den raad terugkwam. HINDERWET. Héden zijn op de gemeente-secretarie ter inzage gelegd verzoeken met bijlagen van: 1. den heer C. J. RANZIJN, alhier, om vergunning tót het oprichten van een kalkblusscherij, met plaatsing daarin van een electromotor Van 3 P.K., voor de aandrijving van een verplaatsbaren kalk molen, in het "perceel Regulierslaan 2. de N V. AMERICAN PETROLEUM COMPANY te 's-Gravenhage, om ver gunning tot het uitbreiden van een petro- leumopslagplaats, door het bijplaatsen van een electro-motor van 1'A P K., voor de aandrijving van een aftappomp, in het perceel Schermerweg nr. 70. Bezwaren tegen deze verzoeken kunnen worden ingediend ten Stadhuize dezer ge meente, mondeling op DINSDAG 5 MAART a.s., voormiddags te ELF UUR, en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kunnen de verzoeker en hij, die bezwaren heeft inge bracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 19 Februari 1935. F. H. VAN KINSCHÓT, Burgemeester. A. KOELMA, Secretaris. ALKMAARSCHE EXPORT VEILING. ALKMAAR, 18 Febr. 1935. Andijvie per 100 stuks 1.20—4.10; Bloemendaler kool per 100 stuks 3 508; Boerenkool per 100 str. 0.50—4.10; Bieten per 100 K G. 1.60—2.30; Gele kool per 100 K.G. 1 2.30; Groene kool per 100 st 1.502.50; Koolrapen per 100 K.G 1.80—3.50; Peren per 100 pond 5.50, Prei per 100 bos 1.806.20; Roodc kool per 100 K.G. S 1.80-/ 7.30; Selderie per 100 bos 0.90—2.60; Spinazie per bak 0.71—1 35; Schorseneeren per 100 KG 2—4; Spruiten per 100 pond 3— 7;'Uien per 100 K.G. 0.60-/ 2.90; Winter wortelen per 100 K.G. 1 1.90 en Waschwortelen per 100 K.G. 4—10; Witlof le s. per 100 pond 4.50—7.50, 2e g 23 50 AMSTERDAMSCHE AARDAPPEL PRIJZEN. AMSTERDAM, 19 Febr. 1935. Op de heden gehouden aardappelenmarkt waren de prijzen onveranderd. Aanvoer 147500 K.G. PURMEREND, 19 Febr. 1935 Op de heden gehouden weekveemarkt waren aan voer en prijzen als volgt: Gem. kaasbeurs. Verhandeld 20 partijen, wegende 27000 K.G. Hoogste prijs 15.50: 6 stapels kleine boerenkaas 16,handel vlug' 1 stapel Goudsche kaas 15; 536 K G Boter 1.50—1-65 en weiboter 1.40—145 per K G.; 367 Runderen, wo 165 vette koeien 52-60 cent per K.G, 81 geldekoeien 80-/ 130, 110 melkkoeien 115-/ 185, handel stug; 11 Stieren 34 -46 cent per K.G., handel vtug; 18 Paar- den f f,0130, handel matig; 59 Vette kalveren 30—50 cent per K.G.; 867 Nuch tere kalveren: slacht 8.12, fok 8 12, handel stug; 195 Vette varkens (slacht) 35—38 cent, 40 magere varkens i2—20, 231 Biggen j 8—14, handel matig; 867 Schapen 8—19, handel stug; 10 Bokken f 3—f 9, handel matig; Kippeneieren 2.50—3. Eendeieren per 100 stuks; Piepkuikens 60—6714 cent per K.G.; Oude kippen en hanen 25—40 ct. per K.G.; Konijnen 0.301.75; Eenden 3065 cent per stuks; duiven 40 cent per paar; 536 Eendeneieren (schouw) 1.90, 2222 stuks Kippeneieren A 2.40—2.70 en 187 kippeneieren (schouw) 2.10 per 100 stuks. Coöp. Centrale Eierveiling Purmerend. 90000 stuks Eendeneieren 2.10—2 25 en 75000 stuks kippeneieren, waarvan de prij zen als volgt: 70—80 K.G. 3.204.80, 65—66 2.80-/ 3, 63-64 2.60-/ 2.90, 60-62 2.502.90, 58—59 2.40- 2.60, 56-57 2.30-ƒ 2.40, 53-55 2-20-/ 2.40 en 50-52 2—2.30. BROEK OP LANGENDIJK, 19 Febr. '35 Aanvoer en prijzen waren heden als volgt: 62000 K.G. Roode kool 3.90-ƒ 6.50, doorschot 3.50-/ 6.30; 100000 K.G. Gele kool 11.50, doorschot 1 1.20; 75000 K.G. D. witte kool 0.70— 1.10, doorschot 70—80 cent; 12000 K.G Uien 1.80—2, grove 2—2.30, drie lingen 12.30, Nep 1.60 en 7200 K.G. Peen 70—90 cent, alles per 100 K.G. TEXEL, 18 Febr. 1935. Op de heden ge houden weekveemarkt waren aanvoer en prij zen als volgt: 2 Paarden 150—250; 5 Koeien 100-/ 170; 1 Vetkalf 18; 29 Nuchtere kalveren 3—7; 2 Schrammen 16 en 5 Biggen 6—9. EIERENVEILING TEXEL. TEXEL, 18 Febr. 1935. Op de heden ge houden eierenveiling waren in totaal 67744 stuks kipeieren aangeveerd, waarvan de prij zen als volgt: 58—^62 K.G. (per 100) 2.45 2.70, 62—64 2.60-ƒ 2.80, 64—70 2.703, 50-56 2.15-/ 2.45. WARMENHUIZEN, 18 Febr. '35. Roode kool 2e s. 4.80—5.40; Gele kool 2e s. 1D. witte kool 2e s. 70 cent. Aanvoer: 500 K.G. Roode kool; 250 K.G. Gele kool en 1700 K.G. Deensche witte kool. NOORDSCHARWOUDE, 18 Febr. '35. 2700 K.G. Uien: uien 1.80—1.90, drie lingen 80—90 cent en grove 2.10; 7500 K.G. Kroten 0.40-/0 .80; 600 K.G. Roo de kool (doorschot) 2.90—3.90; 1800 K.G. Gele kool 1, doorschot 1.20; 13600 K.G. D. witte kool 0.70, alles p. 100 K.G. (Ontvangen per draadlooze telefoon). Koers van heden te: r£'~ J 3 i Vorige koers pl.m. pl.m. pl.m. pl.m. 1.30 1.45 2.00 2.15 STAATSLEENINGEN. 101V« 4 NederL 1931 ft 1017/j 4 1934 a ft 1017a 4 Ned.-Indië 1934 t f ff 1017ia 4 1934 A t 1 ft 4 1017i5 5'A Duitschland 1930 4 1 I 4 33»/, 34'/a Idem met kettingverklaring. 1 39 39 B ANK-INSTELLINGEN. 1067a Amsterd. Bank 1 Handel Mpij. Cert. v. 1000 4 4 ft 287, 38 Koloniale Bank 4 f 4 38*/, Ned. Ind. Handelsbank 4 f 69 69 Rotterd. Bank 4 1 4 997a INDUSTR. OND. BINNENL 327/s 33*/, Alg. Kunstzijde Unie v. Berkels Patent 4 C 4 328/, 4 f II 4 45*/, 64'/j Calvé Delft Cert. afst! 4 4 9 647, 64>/3 64/, Nederl Ford ex. 40 4 4 245'/, 246 2277,-8 2277, Philips Gloeil. Gem. Bezit 4 9 4 227 2278/, 90 Ve Unilever t 4 1 89*/, 90",. 907a i 901/g INDUSTR. OND. BUITENL 218/ia 6%-7 I 1. 6%-7 Anaconda 4 4 4 6*/g 6% Bethleh. Steel 4 4 t 197, 197/16 i 19} 7ia 19-7i6 Cities Service 4 4 ">/w 1 227/8 Steel comm. 4 t 4 4 217a 21% i 22% U. S Leatber 4 t B 3"A6 j7/8 CULTUUR MAATSCH. H. V. A 4 9 170 172'/i Hl'/j Java Cultuur 4 92 '1' f' Ned. Ind. Suiker Unie 4 4 837, Vorstenlanden 9 4 t 9 4 197/g 20 V 1 Dito actions i 4 4 4 12.90 MIJNBOUW. 148J-9J Alg Explor. Mij. 4 t '9 149'/, 149 42 43 Redjang Lebong 4 4 4 163 V, 163 PETROLEUM. Dordtsche Petr. 4 4 1158/, 138'Vks 141 140}-5/g 1408/s-J 988/8 98 Continental Oil 4 4 4 lOVie 48/8 10*/, 10%-} Shell Union 4 4* 7l6 47ia RUBBERS. Amsterd. Rubber 4 4 4 ft 97 987, 981/,-} 981/2 Deli Bat. Rubber 9 4 ft 69*/, 71 69»/8 Hessa Rubber 9 9 93 94 Oostkust 4 ft 31'/, 317, Serbadjadi 4 4 4 60 62 Interc. Rubber 4 4 9 4 17, l|-15/l6 SCHEEPVAARTEN. Kon. Ned. Stoomboot 4 67l8 Scheepvaart Unie 4 9 9 4 f 387/g 39 38}- TABAKKEN. Deli Batavia 4 9 9 1458/, 146 Oude Deli 9 1 '578 136'/, Senembah 4 4 139 140 4 AMER. SPOORWEGEN. At-hison Topeka 4 4 27 Southern Railw. Cert. 71/i8 Union Pacific 9 9 4 017a 62 §Noteering per 50. -f-Exclaim. 'Exdividend. PROLONGATIE Vorige koers 1 pCt. Heden 1 pCt. WISSELKOERSEN AMS1ERDAM. Vorige Koers op koers heden 2 uur NIET OFFICIEEL New-Work Londen Berlijn Parijs Brussel (Belga) 1 48 722 59.32 i V.757 34.51V, Bazel47.87'/, Kopenhagen32.25 Stockholm 37.25 Oslo36.25 Madrid20. 27, Italië12.57'/, L47V, 7.20 5') 34 ■W/s 34 52 47 89 32 12 37 12 36 12 20. 3 1 52'/,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1935 | | pagina 3