De mijnstaking voorloopig afgewend. OQQQQQQQQQ Uiterlijk 28 Mei de beslissing. ALKMAARSCHE COURANT van MAANDAG 6 MEI 1935 Binnenland Mijnwerkers berusten.,.. kind steekt zichzelf in brand. rusland bestelt een houtschip. de mazelen-epidemie. Heidebrand nabij Hengelo 2 a 400 H.A. verwoest. VKrffïr**'- geconcentreerde HULP AAN HONGERLIJDENDEN IN RUSLAND. ROEKELOOZE AUTOMOBILIST. Statlonneeren verboden! Een groote staking is althans voor enkele weken afgewend. Want op 't laatste nippertje Za terdagmorgen berichtte de re geering telegrafisch, dat zij onver wijld een onderhoud wenschte met de directies van de mijnen en de vertegenwoordigers van de mijn werkersorganisaties. En zie, deze bespreking, welke ruim an derhalf uur heeft geduurd, heeft tot resultaat gehad, dat op uitdrukkelijk verlangen van de regeering partijen er in hebben toegestemd niet vast te houden aan den datum van 6 Mei als einde van den fatalen termijn. Over eengekomen is de eindbeslissing aan te hou den tot uiterlijk 28 Mei, tot welken datum er voldoende gelegenheid zal zijn voor par tijen om zich te beraden over de nader ge dane compromisvoorstellen. Aan de bespreking welke stond onder lei ding van den minister van waterstaat, heb ben deelgenomen de minister van sociale zaken, prof. Slotemaker de Brine; de rijksbe- middelaar, prof. Aalberse; zijn secretaris, mr. ir. Quint; de hoofdingenieur van het Staatstoezicht op de mijnen, ir. van Water schoot van der Gracht en de chef van de af- deeling Mijnwezen van het departement van waterstaat, mr. Couvee; benevens vertegen woordigers der mijndirecties en de betrok ken mijnwerkersbonden. Na afloop is een officieel communiqué uit gegeven waarin het volgende wordt mede gedeeld: „De bespreking heeft tot het resultaat ge leid, dat de regeering de voorwaarden, die zij reeds aanvankelijk verbonden heeft, aan haar toegezegde bijdrage aan het Algemeen Mijnwerkersfonds, na overleg met beide partijen nader zal formuleeren, uiterlijk vóór 28 Mei a.s. en dat het conflict op uitdruk kelijk verzoek der regeering in ieder geval ook tot dien datum blijft opgeschort. Wat de regeering wilde. De arbeidersvertegenwoordigers hebben verklaard, onder handhaving van hun oor spronkelijk standpunt, hun leden te zullen adviseeren in het uitstel te berusten. De vak bonden blijven dus op hun standpunt staan, dat zij een onderzoek naar den toestand in de kolenindustrie en de mogelijkheid tot sa neering daarvan vooraf wenschen te zien gaan aan eventueele wijziging van het regle ment van het Alg. Mijnwerkersfonds. Met betrekking tot de reorganisatie en de vereenvoudiging van het Alg. Mijnwerkers fonds wenscht de regeering: le. wijziging in de samenstelling van het bestuur, dat een kleiner college moet wor den, niet gekozen door de arbeidersleden van het fonds, doch benoemd door de participee- rende partijen; 2e. wijziging van het beroepsrecht dat moet aansluiten bij de ziektewet; 3e. geen beroep meer in ziekengeldaange legenheden door het dag. bestuur af te doen; 4e. doelmatiger keuring; 5e. de geneeskundige verzorging van de gezinnen mag niet langer volledig ten laste van het Alg. Mijnwerkersfonds komen; 6e. de buitengewone ondersteuning in ge val geen werk beschikbaar is wenscht de regeering niet langer door het Alg. Mijn werkersfonds te doen geschieden doch door de werkloosheidsverzekering; 7e. in het reglement moet worden opgeno men een scherpere begrenzing van het ar beidsveld, zooals b.v. bij de Duitsche Knapp- schaft is ingevoerd; 8e. wat het ziekenfonds betreft, wenscht de regeering, dat de leden een zeker bedrag per verpleegdag zelf gaan betalen; 9e. de kosten van de ziekenhuisverpleging acht de regeering te hoog ook in vergelijking met ander analoge fondsen; zij wenscht daarin verandering gebracht te zien; 10e. wat de ziekenkassen aangaat acht de regeering andere methoden van berekening van het ziekengeld noodzakelijk met het oog op de dienstlooze dagen (zij wenscht bere kening naar gemiddeld loon van de vooraf gaande maand); He. intrekking van het bestuursbesluit, volgens hetwelk de twee carensdagen wor den vergoed als de ziekte minstens veertien dagen duurt; 12e. intrekking van artikel 69, lid 3, vol gens welke bepaling de bijdrage voor de pensioenkas in bepaalde gevallen door de ziektekas wordt bepaald. 13e. invoering van de bepaling anal aan artikel 39 van de Ziektewet, volgens we. ke verzekerden indirect gedwongen kunnen worden zekeren arbeid te verrichten; 14e. wat het pensioenfonds betreft, wenscht de regeering een andere omschrij ving van het criterium voor mijninvaliditeit; 15e. wenscht de regeering niet langer een volledige arbeidsongeschiktheid op denzelf den voet schadeloos gesteld te zien als lichte arbeidsongeschiktheid 16e. wijziging der bepaling volgens welke in dezelfde onderneming geen geschikte an dere arbeid te vinden moet zijn om iemand voor pensioen in aanmerking te doen ko men. 's Middags is te Heerlen de algemeene ledenvergadering gehouden van den Protes- tantsch Christel ijken Mijnwerkersbond, wel ke mede werd bijgewoond door den hoofd bestuurder van het Protestantsch Christelijk Vakbureau, den heer Kruythoff. De leden verklaarden geheel achter het bestuur te staan, terwijl de heer Kruythoff algeheele medewerking van het vakbureau toezegde. In de gister gehouden openbare besturen- conferentie van den Katholieken Mijnwer kersbond werd door den voorzitter, den heer J. Pelzer, verslag uitgebracht van de bespre kingen met de mijndirecties en de regeering. Ook mgr. dr. H. A. Poels voerde het woord. Besloten werd t bestuursvoorstel aan te ne men en in het uitstel tot uiterlijk 28 Mei a.s. te berusten. Met algemeene stemmen werd vastgesteld, dat echter in geen geval eenige verslechtering van looncontract of arbeids overeenkomst zal worden aangenomen. Ook de Alg. Ned. Mijnwerkersbond hield toen zijn bondsraadsvergadering, waar door den voorzitter, C. v. d. Bilt, een over zicht werd gegeven van den toestand en die namens het hoofdbestuur adviseerde op de uinoodiging van de regeering in te gaan en de eventueele staking, in afwachting van de door de regeering te nemen maatregelen, uit te stellen. t Afgevaardigden van verschillende afdee- lingen betoogden, dat het conflict nu reeds drie maanden was sleepende gehouden en stelden voor toch morgen in staking te gaan. Het dringend verzoek van het hoofdbestuur zich achter de leiding te scharen, vond ten slotte toch gehoor. De volgende resolutie werd met algemee ne stemmen aangenomen: „Het congres, van meening, dat de twee maanden uitstel, welke reeds door den rijks bemiddelaar waren gevraagd tot een bevre digende oplossing van 't conflict hadden kun nen en dienen te leiden, overwegende het verzoek van de regeering om door uitstel van de staking alsnog verdere onderhande lingen mogelijk te maken, ten einde daar door tot een bevredigende oplossing van de gerezen moeilijkheden te komen, meent aan dit verzoek te moeten voldoen, in de verwach ting, dat het gevraagde uitstel inderdaad tot het door hem gewenschte resultaat zal lei den, in dien zin, dat: le. de loonsverlaging de vermindering van den kindertoeslag en een verslechtering van de vacantieregeling definitief zal worden teruggenomen; 2e. de regeering maatregelen zal treffen, hetzij door een enquête, hetzij door het instellen van een commissie, de voorwaarden te schep pen, die zullen leiden tot saneering van den mijnbouw op korten termijn, waardoor o.a. een einde komt aan het inleggen van ver- zuimdiensten en de voortdurende dreiging met verslechtering der arbeidsvoorwaarden; het congres spreekt nadrukkelijk uit, dat dit uitstel als een opschorting van de staking moet worden beschouwd; en vertrouwt dat alle organisaties aan het eenmaal uitgespro ken „neen'' gestand zullen blijven; draagt het hoofdbestuur op alle getroffen maatre gelen tot het voeren van de staking nog te perfectionneeren, ten einde als niet aan de verwachtingen wordt beantwoord, op nader te bepalen en in eenstemmigheid met de ove rige organisaties, als laatste middel de sta king te doen ingaan. De mogelijkheid werd geopperd, dat er, zooals gemeld, morgen nog mijnwerkers zul len zijn, die den oproep tot staking gelezen hebben en het uitstel tot de staking nog niet hebben vernomen, vandaag niet in dienst zul len komen. De heer v. d. Bilt verklaarde, dat de regeering hiervoor verantwoordelijk ge steld moet worden. Hij was van meening, dat deze menschen niet ontslagen zouden mogen worden door de mijndirecties. De Alg. Ned. Mijnwerkersbond, de Katho lieke Mijnwerkersbond en de Prot. Chr. Mijn werkersbond hebben besloten nog heden op ruime schaal in de mijnstreek een manifest te verspreiden, waarin wordt medegedeeld, dat de eventueele staking wordt uitgesteld. Slecht opgevolgd stakingsparool. In tegenstelling met de besluiten van de andere bonden om alsnog in één maand uitstel te berusten, had het bestuur der centrale van werknemers in het mijnbedrijf, die slechts 200 leden telt, het parool tot staking gegeven. Dit stakings parool is zeer slecht opgevolgd, slechts enkele mijnwerkers van de dominiale mijn te Kerkerade zijn vanmorgen niet aan het werk ge gaan. Er waren vanmorgen zoowel door de cen trale als door de communisten aan de acht particuliere mijnen stakingsposten uitge steld. Met het oog op de aangekondigde sta king door de centrale was de Heerlensche politie hedenmorgen op haar qui vive, daar zij vermoedde, dat de communisten onregel matigheden en opstootjes zouden willen uit lokken. Toen dat ook van de Oranje Nas- saumijn I te Heerlen werd gewaarschuwd, dat de communisten bezig waren met het uitdeelen van opruiende pamfletten, rukte onmiddellijk de overvalswagen van de Heer lensche politie uit. Bij aankomst aan de mijn werd den communisten gelast direct het uitdeelen van de pamfletten te staken. Politie grijpt in. Toen hieraan door de communisten geen gevolg werd gegeven, greep de politie on middellijk hardhandig in en met behulp van de gummistok werden de communisten uit elkaar gejaagd. De leider liep hierbij eenige flinke klappen op. Het resultaat van dit optreden was dat om 6 uur alles rustig was en nagenoeg alle arbeiders naar hun werk gingen. Intusschen vernemen wij nog, dat het bestuur van de centrale hedenmiddag in een manifest het stakingsparool weer zal intrekken, omdat er geen gehoor aan werd gegeven. TRAGISCH ONGEVAL. Moeder valt van haar fiets en wordt door een auto doodge reden. Zondagavond heeft te Grobbenforst (L.) een droevig ongeval plaatsgehad. Mevr. Slo- ter uit Venlo, die per rijwiel met haar echtge noot en kind in de richting Venlo reed, kwam op den Horsterweg aldaar, doordat haar rij wiel met een ander rijwiel in aanraking kwam, te vallen. Zij werd door een juist pas- seerende auto, bestuurd door den heer D uit Horst, gegrepen en op slag gedood. Ook een baby in brand. Zaterdag heeft op de boerderij van de wed. S. in het Essenbosch te Maurik (Gold.) terwijl de moeder in het bene denhuis werkzaamheden verrichtte, het vierjarig zoontje, dat boven was, kans gezien een doosje lucifers te bemachti gen. Hiermee spelende heeft het kind zichzelf en ook een wiegje waarin een kloin meisje sliep, in brand gestoken. Op het gekerm van het jongetje rende de moeder naar boven, waar het ventje in vlammen gehuld over den zolder liep. Het jongetje liep zulke ernstige brand wonden op, dat het V nachts is overle den. Het meisje kreeg ook enkele ver wondingen, doch die zijn vai minder emstigen aard. Prachtige order voor de Ned. Scheepsb. Mij. Naar wij vernemen heeft de Nederlandsche Scheepsbouw maatschappij te Amsterdam op dracht ontvangen van de Maschino-import te Moskou, tot den bouw van een derde houttransportschip van 3635 ton laadvermogen, van welk type er reeds twee schepen, tot de constructie waarvan eind Februari order werd gegeven, bij deze maatschappij in aan bouw zijn. Het nieuw bestelde schip moet in Maart 1936 worden opge leverd. Nog meer slachtoffers te Uden. De mazelen-epidemie te Uden heeft Zaterdag opnieuw twee slachtoffers ge- eischt, twee knaapjes van resp. kV* en 2 jaar. De toestand is nog steeds onver anderd. Ongeveer tweehonderd en veer tig kinderen zijn thans ter plaatse aan getast. Eigenaardig is in deze kwestie de houding van den burgemeester van Uden, die Vrijdagavond j.1. aan de deur van zijn woning een verslaggever af scheepte met de boodschap, dat hij per soonlijk van de heele kwestie niets af wist en hij trouwens 's avonds (het was half tien) niet wenschte gestoord te wor den, temeer daar hij pas van een acht- daagsch verlof was teruggekeerd. Ook de inspecteur van de Volksge zondheid, dr. J. G. Bantjes uit Nijmegen, moest Zaterdag van den gemeente secretaris vernemen, dat het gemeente hoofd ook dien dag niet aanwezig was. Dr. Bantjes, die den toestand ernsti ger inziet dan Uden's burgemeester, zal zich vandaag naar Uden begeven om op krachtige wijze in te grijpen. Op last vau den inspecteur der Volksgezond heid zullen vandaag de scholen worden gesloten en eenige verpleegsters van het Sint-Jansziekenhuis zullen voor de wijkverpleging worden aangewezen. „HULP VOOR ONBEHUISDEN". Men verzoekt ons te plaatsen: Nood leert vragen. Nood l<ert ooi ve? wachten en hopen. De Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam zie. den nood snel naderen, want het bedrag der voor haar bestaan onmisbare particuliere giften blijft, ondanks veler ed'. lmoedigen bijstand, nog ver beneden dj behoefte. Daarom vraagt de vereeniging thans alter hulp en steun en hoopt en ver wacht zij, dat deze hulp en steun uit komst zullen brengen. Tal van mannen, -"-rouwen en kinde- rei vinden dagelijks opname in 1e nachtasyls; 120 daklocze mannen en 60 vrouwen worden verpleegd in de inter naten: terwijl Ö60 kindeken door de ver eeniging verpleegd en verzorgd worden. Het wordt steeds moeilijker deze uit gebreide maatschappelijke hulp in stand to houden en het is daarom, dat thans dit dringend beroep wordt gedaan op de algemeene belangstelling en mild dadigheid. Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huygensstraat 35, Amsterdam. Postgiro No. 32534; gem.-giro A'dam No. 207. DAMES GEWOND BIJ MOTOR-BOTSING. Ernstig verkeersongeval te Wassenaar. Gisteravond omstreeks kwart voor negen had op den rijksstraatweg te Wassenaar ter hoogte van de Rust en Vreugdelaan, een ernstige botsing plaats tusschen een auto en een motorfiets, waarbij twee dames zwaar werden gewond. De autobestuurder, A. J. M. de B. uit Den Haag, kwam uit de richting Den Haag, terwijl uit de richting Leiden een motorfiets met zijspanwagen kwam, be stuurd door H. B. L. G. uit Den Haag, die in zijn duo een dame meevoerde. In volle vaart reden de motor en de auto tegen elkaar, ten gevolge waarvan de duo rijdster, de 17-jarige mej. D. v. D. uit Den Haag, van haar zitplaats werd geslingerd en op den straatweg terecht kwam, waarbij zij een zware hersenschudding opliep. In levensgevaarlijken toestand is zij door den eersten hulpdienst naar het gemeentezieken huis aan den Zuidwal te Den Haag ver voerd. Een dame uit den auto, mevr. E. H. K. uit Den Haag, werd bij de botsing eveneens ernstig gewond en moest ook door de zie kenauto naar het ziekenhuis worden over gebracht. De Wassenaarsche politie heeft een gron dig onderzoek ingesteld, waarbij de straat weg eenigen tijd is afgesloten. De vraag, wien de schuld treft, is nog niet opgelost. ERNSTIG ONGEVAL TE BAARN. Gistermiddag 3 uur vond te Baarn op den Amsterdamschen straatweg nabij Hotel „Groeneveld" een ernstig ongeval plaats. Mej. van der Heuvel uit Hilversum, die per fiets langs de gemeentelijke sportvelden het fietspad van Hilversum afkwam, wilde loo pend den rijweg oversteken. Zij liet daarvoor eerst een auto, komende uit dè richting Am sterdam passeeren, maar bij het oversteken werd zij gegrepen door een auto komend uit de andere richting. Ernstig gewond werd zij opgenomen en nadat verschillende doktoren hulp hadden verleend, vervoerd, naar het ziekenhuis te Baarn, waar zij ter verpleging is opgenomen. BOTSING TUSSCHEN TWEE AUTO'S. Nabij Ede. Zondagmiddag omstreks kwart over vijf reed een auto met vier vrij jeugdige Hage naars, die deze auto hadden gehuurd, ter wijl zij niet verzekerd was, op den weg Arnhem—Ede nabij Ede met een snelheid van ongeveer 80 K.M. Van tegenovergestelde richting naderde plotseling een auto, waarin een heer, eveneens uit Den Haag, was geze ten, die op weg was naar Düsseldorf. Doordat verschillende auto's langs den weg stonden, welks eigenaars in de heide lagen te genieten, konden eerstgenoemde auto's elkaar niet passeeren, waardoor een botsing onvermijdelijk werd. De niet-verze- kerde auto werd in puin gereden. De an dere auto werd zwaar beschadigd. Wonder boven wonder kwamen de inzit tenden van beide auto's er zonder noemens waardig letsel af. Oorzaak: vonken van een locomotief. Zondagmorgen omstreeks half 12 heeft in de gem. Hengelo (G.) op de grens der gemeenten Zelhem en Ruurlo een geweldige bosch- en heidebrand gewoed. Het vuur is het eerst opgemerkt ten Noorden van de Zevenwegen in de directe nabij heid van de spoorlijn Ruurlo Doetinchem. Met aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheid kan worden aangenomen, dat het vuur is ontstaan door vonken uit een loco motief van een passeerenden trein. Met groote kracht is het blusschingswerk aange vat door politie en burgers. Omstreeks vijf uur was men door het stichten van tegen- branden het vuur meester. De schatting van de verbrande oppervlakte loopt uiteen van 200 tot 400 H.A. Tal van autoriteiten waren op het terrein van den brand aanwezig, o.a. de commissa ris der koningin in de provincie Gelderland en de burgemeesters van Zelhem, Doetin chem en Ruurlo. Twee boerderijen hebben ernstig gevaar geloopen, maar zijn toch nog behouden ge bleven. Er is veel wild in de vlammen om gekomen. De verbrande bosschen zijn eigen dom van de heeren A. M. Helmich te Henge lo (G.) en de gebr. Passmann te Duisburg, eigenaren van het kasteel „Slangenburg" te Doetinchem. De bosschen van den heer Helmich zijn niet verzekerd. De brand was uren in den omtrek zichtbaar. TWO-SEATER TEGEN BOOM GEREDEN. Inzittende jonge man gedood. In den nacht van Zaterdag op Zóndag omstreeks drie uur is een two-seater, waar in zich drie personen bevonden, afkomstig uit Delfzijl, onder de gemeente Ten Post (Gr.) met zeer groote snelheid tegen een boom gereden. De wagen sloeg daarna nog tegen eenige andere langs het Damsterdiep staande boomen en bleef totaal vernield lig gen. Van de drie inzittenden werd de 25-jarige CONDENS FABRIEK Dat kunt U zeggen, indien Uw provisiekast is voorzien van een paar busjes FRIESCHE VLAG KOFFIEMELK „FRIESLAND" - LEEUWARDEN ongehuwde Ch. Kamps, wonende te Zeerijp, op slag gedood. De 27-jarige ongehuwde F. Gras uit Ruischerbrug werd ernstig gewond en moest naar het Academisch ziekenhuis te Groningen worden overgebrach. De derde inzittende, de chauffeur J. Tichelaar uit Delfzijl, bleef nagenoeg ongedeerd. Dr. Van der Heer uit Ten Post verleende de eerste hulp. Men schrijft ons: In verband met eenige mededeelingen om trent hulpverleening aan noodlijdende chris tenen in Rusland, welke de laatste weken in de Nederlandsche pers verschenen, kunnen wij U thans het laatste bericht dienaangaan de mededeelingen van de hand van profes sor Adolf Keiler uit Genève, dat 29 April 1935 gedateerd is. „Tot nu toe was het de beste manier om hongerlijdende christenen in Rusland door middel van het Torgsin-systeem de helpende hand toe te stekendit is een organisatie der Sovjetregeering, waardoor het mogelijk was via de Russische Handelsbank, degenen die daarvoor in aanmerking komen, wissels te dien toekomen, die recht gaven op levens middelen. Op slechts enkele uitzonderingen na werkte dit systeem bevredigend, totdat zich enkele weken geleden moeilijkheden voordeden, hoewel de hulpactie zich aan de wettelijke bepalingen gehouden had en slechts bemiddelend optrad voor geldzen dingen van persoon tot persoon. Van verschillende zijden werden storingen vermeld; men wist aanvankelijk niet of deze veroorzaakt werden door verordeningen van ondergeschikte beambten in enkele provincies, dan wel door een wijziging in de politiek der regeering; het gevolg was, dat men de geld zendingen verminderde, de milde gevers ten spijt. Gelijktijdig liet men door de pers be kend maken, dat bemoeilijking van geldzen dingen door middel van de Torgsin voor de Russische regeering wel eens het onaange name gevolg zou Minnen hebben, dat door het buitenland met bovengenoemd systeem gebroken werd. Dit kan de Russische regee ring niet aangenaam zijn, daar het immers haar belang is deviezen in het land te krij gen. Een aanduiding van de mogelijkheid dat de verschillende Tanden de hulpactie door middel van de Torgsin wel eens zouden kun nen staken, schijnt dank zij een algemeene vermelding in de wereldpers in korten tijd uitwerking gehad te hebben; we hooren thans van verschillende zijden, dat giften en gaven van Westeuropeesche en Amerikaansche af zenders weer aan de Russische adressen te- recth komen. Van verschillende kanten is ons in den allerlaatsten tijd bevestigd, zoowel van geadresseerden als van vrienden en fa milieleden in andere landen, dat de hun toe gezonden hulp den hongerenden weer be reikt. Het kwam de gevers toe, in kennis gesteld te worden van deze blijkbaar voorbijgaande bemoeilijking, zij zullen zich verheugen, dat de hongerenden in Rusland weer onder steund kunnen worden. Mogen alle vrienden van het Neder- landsch Comité tot steun der christenen in Rusland (N.E.C.O.R.U.S.) Comité van sa menwerking „Baltische Ruslandarbeid" „Licht im Osten" bovenstaand bericht ter harte nemen en den penningmeester van „Necorus", den heer G. Streithorst, met een extra gift verblijden op het postgironummer van „Necorus" 247372, Weesp. Dame ernstig gewond. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd een motorrijder, die in de richting Am sterdam reed, bij de Merwedebrug door een auto geraakt, die van tegengestelde richting kwam. De motor kantelde, waarbij de motor rijder ongedeerd bleef. E»e duorijdster viel op den grond en bekwam een hersenschud ding. Zij is vervoerd naar het Burgerzieken huis te Amsterdam. Haar toestand is ernstig De automobilist was doorgereden en veroor zaakte een half uur later bij Laren weder een aanrijding. Zijn auto werd in beslag geno men. Op één der banden van den auto om- brak de naafdop, die bij Muiden gevonden is. Tegen den automobilist, die in beschonken toestand verkeerde, is proces-verbaal opge maakt. Nader vernemen wij, dat de aanrijdingen veroorzaakt zijn door de auto van den heer D. uit De Bilt. Deze kon, nadat hij nabij de Vredelaan te Laren met volle vaart tegen een vrachtauto was gebotst, door de politie wor den aangehouden. Uit het feit, dat de naaf- dop van een der banden, die ontbrak, te Mui den is gevonden, kwam men tot de conclusie, dat de heer D. ook het ongeluk te Muiden had veroorzaakt. Tegen hem is door de poli tie van Muiden en door die van Laren pro ces-verbaal opgemaakt. De duorijdster van het motorrijwiel, die ernstig werd gewond, bleek te zijn mej. H. uit Haarlem. DE COMMUNISTEN EN DE S.D.A.P. Eec poging tot samenwerking van de C.P.H. Blijkens een relaas in de Tribune heeft het district Noordholland der C. P. H. aan de federatie Amsterdam der S. D. A. P. een voorstel gedaan om tot eenheid van actie te komen met het oog op de gemeenteraadsver kiezingen. Voor het geval de S. D. A. P. be reid is tot gemeenschappelijk optreden, wordt tevens voorgesteld, tot het verbinden van de lijsten van S. D. A. P. en C. P. H. te besluiten. BRAND TE UTRECHT. Wasscherij afgebrand. Gisterochtend is brand uitgebroken in de wasscherij Schoonhoven, gelegen tusschen den Vleutschen weg en de Kanaalstraat te Utrecht. De brand nam dadelijk zoo een om vang, dat toen de brandweer verscheen aan het redden van de wasscherij niet te denken viel. De brandende gebouwen bij de oude wasscherij was reeds lang een nieuw gedeel te gebouwd waren moeilijk voor de brandweer te naderen. De brandweer heeft dan ook van de daken van de belendende ge bouwen gebruik gemaakt om vandaar uit de slangen op het complex te richten. Er werd met 10 slangen op de waterleiding gewerkt. Tijdens de blussching stortte het dak van een der gebouwen met groot geraas ineen. In allerijl werd het huisraad uit deze wo ningen gedragen. De brandweer lette erop zooveel mogelijk die woningen te redden. Van drie dezer woningen werden evenwel zolder en bovenverdieping door het vuur aangetast en gedeeltelijk vernield. De wasscherij werd zoo goed als geheel door het vuur vernield; hoewel een enkel stuk gespaard werd, is de verwoesting zoo groot, dat het bedrijf met zijn 40 man perso neel geheel ontwricht is. De brand zou ont staan zijn op den zolder van een der gebou wen. De directeur-generaal der wasscherij is de heer Kryns. De gebouwen met de ma chinerieën vertegenwoordigen een waarde van 1 Vt ton. Verzekering dekt de schade. De oorzaak. Volgens een nader onderzoek van de poli tie zou de brand ontstaan zijn door het warmloopen van een electrischen ventilator op de eerste verdieping van de wasscherij van waar de zolder en de benedenverdieping door het vuur zijn aangetast. (Niet langer stil staan dan noo- dig voor on middellijk in- en uitstappen)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1935 | | pagina 9