DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Dxtgeliiksch Ovumht De arbitrage- en verzoeningscommissie bijeen. Buitenland Ha. 1m ph Dif.ci.nr, c. krak. Woensdag 21 Augustus 1935 Hooldr«d.cte.r: Tj. n. adema. 137* Jaargang De Abessinische vertegenwoordigers leggen een verklaring af. - Amerika acht oorlog onvermijdelijk. Nog geen vijfden scheids rechter. Militair conflict Italië Spanje. Het BritscHe kabinet Donderdag a.s. bijeen. DE INSTORTING IN DE HERMANN GOERING- STRASSE. Wat vandaag dm aandacht treht... ALKMAARSCHE COURANT. Deze Courant wordt ELKEN AVOND, behalve Zon en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2.—, franco door het geheele Rijk 2.50. Losse nummers 5 cents. PRIJS PER GEWONE ADVERTENTIEN Van 15 regels 1.25, elke regel meer 0.25, groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsrmimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handehdrnk- kerij v/h. HERMS. COSTER ZOON, Voordam C 9, postgiro 37060. Telef. 3320, redactie 3330. De Italiaansch-Abessinische arbitra ge- en verzoeningscommissie is gisteren in haar tweede zitting bijeen gekomen. De leden der commissie besloten in de eerste plaats den vijfden neutralen scheidsrechter aan te w ijzen, wiens ver kiezing in geval van meeningsverschil noodzakelijk zou zijn. Met algemeene stemmen werd hiervoor de Grieksche gezant te Parijs, Politis, aangewezen. Men werd het er over eens, de werk zaamheden te hervatten op het punt, waar zij te Scheveningen waren afgebro ken en de rapporten in ontvangst te nemen van de vertegenwoordigers der beide regeeringen. De Abessinische rechtskundige adviseur, prof. Jèze, zal met het oog op de eerste resolutie van den Volkenbondsraad van 3 Augustus j.1. als eerste spreker het standpunt van fa Abessinische regeering uiteen zetten. Alvorens de eigenlijke besprekingen bsgonnen vroegen de beide Abessinische wrtegenwoordigers het woord om een wthring af te leggen, die in het pro tocol zou werden opgenomen. Zij wezen erop, dat de kwestie van de internatio nale juridische verantwoordelijkheid door het besluit van den Volkenbonds raad zoodanig besnoeid was. dat het hun thans onmogelijk leek. deze zaak juri- dirch tot in onderdeden te behandelen. De Abessinische verte* enwoordigers koiulen niet erkennen, dat zij hiervan vrijwillig afstand hadden gedaan of dat de consekwentie hiervan was dat een der beide mogendheden, i c. Italië, als tegenprestatie de benoeming van een vHden scheidsrechter had aanvaard, aangezien de verkiezing van dezen scheidsrechter aan de vier andere scheidsrechters was overgelaten. Onder andere omstandigheiden zouden zij daarom wegens diepgaande meenings- verschillen de nieuwe hun opgedragen taak hebben geweigerd. Gezien de moei lijke situatie aarzelden zij, na het afleg gen van deze verklaring, echter niet, hun collega's hun volledige medewer king binnen het kader, dat momenteel vo?r gold, toe te zeggen. In hun antwoord verklaarden de beide tialiaansche scheidsrechters, dat de uoor de Italiaansche regeering benoem de scheidsrechters tegenover de beoor deeling, die zoo juist de door de Abessi nische regeering benoemde scheidsrech ters hadden medegedeeld, ernstige be daren hadden. Zij wilden zich echter ei van onthouden, deze bezw aren weer te geven of te ontwikkelen, want zij ston- en °P hot standpunt, dat men de be sprekingen hierover beter kon staken, ij beperkten zich daarom ertoe, de ver- nt\\oordelijkheid voor de zooeven afge- ogde verklaring geheel over te laten n de beide Abessinische vertegenwoor- igers en wenschten hiermede het com missiewerk te hervatten. za' z*ch heriuneren, dit de Itali- «a ische scheidsrechters in de zitting an Maandag aanvankelijk hadden ge- 2®igerd, onmiddellijk een vijfden ocneidsrechter te kiezen. Zij stonden op jte- standpunt, dat dit omstreden punt, tot het afbreken der onderhandelin- 5®? t® Scheveningen had geleid, inmid- en ad°0r den Volkenbond was geregeld v. ll,°P het oogenblik geen meenings- irjj 'len meer bestonden. Zouden zich eningsverschillen voordoen, dan was altijd voldoende gelegenheid tot ter h zen "van een vijfden scheidsrech- srh aanwijzing van Politis als vijfden n e"?srechter is dan ook nog geen be at* 1,1'hg. doch kan beschouwd worden «tf compromis met het Italiaansche standpunt. Fascistische leiders melden zich als vrijwilligers. I, ^n vergadering van het kader der 'aansche fascistische partij kreeg de Varwfn€laul tal van mededeel ingen róin i *edan van het nationale directo- ti- der partij en van de federale par- acti f'etar'sse". dat zij bereid waren - deel te nemen aan den komenden t«sen Abessinië. Dit besluit werd door de vergadering met groote geest drift ontvangen. Museolini werd van het besluit der vergadering op de hoogte ges teld. Hij behoudt zich het recht voor, de gedane verzoeken op het daartoe ge schikte oogenblik in te willigen. Examencommissies voor Itaiiaan- sche studenten in Oost-Afrika. Bij de oorlogsvoorbereidingen in Oost- Afrika zijn ook vele Italiaansche studen ten onder de wapenen geroepen of heb ben zich als vrijwilligers gemeld. Men heeft zich bezig gehouden met de vraag, hoe deze studenten de examens, die zij in den herfst zouden moeten afleggen, zouden kunnen doen. Men heeft deze kwestie thans opgelost doordat de Ita liaansche koloniale scholen in Oost- Afrika speciale examen-commissies zul len instellen, die den in Oo6t-Afrika "ver ba venden studenten de examens zullen afremen. Italianen vertrekken uit Abes- sinië. Op last van de Italiaansche regeering hebben 48 Italiaansche onderdanen en personen, die onder bescherming van Italië staan, gisteren met hun vrouwen en kinderen Abessinië verlaten. Amerika acht oorlog onvermijde lijk. Naar een wapen-uitvoerver bod? De Anierikaansche pers acht een oor log tusschen Italië en Abessinië onver mijdelijk indien Frankrijk en Engeland niet op het laatste moment krachtig in grijpen. Alle bladen geven uitsluitend Mussolini de schuld voor de huidige situatie. I)e „Washington Post" herinnert aan Mussolini's optreden in Stresa, waar hij de Duitsche actie tot wederinvoering van den dienstplicht veroordeeld heeft. Thans doet hij zelf echter nog veel erger mei veel minder recht. De regeering volgt de geheele ont wikkeling met groote bezorgdheid. Zij hcudt zich opzettelijk buiten het conflict oi. het optreden van Engeland niet te sloren. Wanneer het echter tot oorlog mocht komen, zal zij waarschijnlijk ge bruik maken van haar bevoegdheid tot afkondiging van een wapen-uitvoerver- 1 jd, althans wanneer het desbetreffende wetsontwerp, dat Zaterdag in allerijl is ingediend, nog voor het einde van de huidige congreszitting behandeld en goedgekeurd zal worden. Het wetsontwerp is op wensch der re- georing aldus gewijzigd, dat de afkon- d;ging van een wapenembargo aan pre sident Roosevelt wordt overgelaten en dat deze tevens de vrijheid heeft, te bepa len of het embargo zal worden afgekon digd tegen beide oorlogsvoerende mo gendheden. Hierdoor heeft president Roosevelt de mogelijkheid gekregen, pressie op Italië te oefenen. Zooals men weet heeft de president thans reeds de Bank voor den Buiten- le.ndschen handel verboden, credieten aan Italiaansche firma's toe te staan. Aloisi deelt mede, dat Italië deel zal nemen aan de Volkenbcnds- zitting. Bij zijn aankomst in Rome heeft baron Aloisi tegenover een correspondent van Havas verklaard, dat Italië zeker deel zou nemen aan de zitting van den Vol kenbondsraad op 4 September. Deze ver klaring wordt in politieke kringen te Parijs druk besproken. Men vraagt zich daarbij af, of deze klaarblijkelijk reed6 vaststaande deelneming de prijs is, dien Frankrijk geëischt heeft voor handha ving van zijn vriendschap en neutraliteit tegenover Italië, dan wel of men ge meenschappelijk te Parijs Italië heeft trachten duidelijk te maken, dat de raadszitting de meest effectieve gelegen heid zou bieden om alle tegen Abessinië bestaande verw ijten samen te vatten in een groot memorandum en bij den Vol kenbond in te dienen. De Madrileensche bladen te Cadiz deelen mede, dat de aanwezghei 1 van twee Italiaansche watervlieg tuigen bij de Caba de Tariffa in de provincie Cadiz groote opwinding te weeg bracht. Deze vliegtuigen motiveerden hun aanwezigheid in de Spaansche wa teren met een opdracht Italiaansche schepen te moeten beschermen. Spaansche troepen zijn reeds ge mobiliseerd en naar Cadiz gediri geerd. Uit Codoba, Malaga en Sevil- la zullen afdeelingen worden ver deeld over het kustgebied van Zuid- Spanje. De opperbevelhebber naar de Balearen. De opperbevelhebber van het Spaan sche leger, die te Madrid vertoefde, is na een kort onderhoud met den Spaanschen minister van oorlog naar de Balearen teruggekeerd. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan persvertegenwoordigers mede gedeeld, dat de berichten uit Cadiz in verband met de nog bestaande perscen- suur niet in de Spaansche bladen zullen verschijnen. De agenda voor de a.s. kabinets- zitting. Volgens de „Evening Standard'' bevat de agenda voor de buitengewone zitting van het Britscbe kabinet, die Donderdag a s zal wor den gehouden en waaraan alle 22 ministers zullen deelnemen, de volgende vier punten: 1. De Britsche houding op de zitting van den Volkenbondsraad van 4 September; 2. Onderzoek naar het wapen-uitvoerver bod; 3. De kwestie van de vervroegde bijeen roeping van bet Parlement; 4 Het verdere diplomatieke contact met Frankrijk en Italië. Geen Britsche stappen te Rome in verband met het Tana-meer. In wel-ingelichte kringen te Londen ont kent men. dat de Britsdie ambassadeur te Rome de Italiaansche regeering in opdracht van Londen zou hebben medegedeeld, dat Engeland in geval van een Italiaanschen aan val op Abessinië onmiddellijk troepen ter be scherming van de Britsche belangen naar het gebied van het Tana-meer zou zenden. De besprekingen der ministers. De minister voor buitenlandsche zaken, Sir Samuel Hoare heefJ gisteren op het Foreign Office een bespreking gehad met den minister voor Volkenbondsaangelegenheden, Anton Eden. Eden bracht persoonlijk rap port uit over de besprekingen te Parijs en over de situatie, welke ontstaan is na de mis lukking der driemogenöheden-conferentie. Deze situatie wordt thans nauwkeurig bestu deerd ter voorbereiding van de kabinetszit ting, waarvoor de ministers tegen Donder dag zijn bijeengeroepen. Men had over het algemeen niet verwacht, dat de ntinisters vóór de volgende week bij een zouden komen, doch nu de beslissing ge nomen is, dat de ministerraad nog deze week zal worden gehouden, maakt men hieruit op, dat de toestand ernstig wordt beschouwd tengevolge van de mislukking der onderhan delingen te Parijs. De ministers op weg naar Londen. MacDonald, die uit Schotland was ver trokken, wordt heden te Londen verwacht. Baldwin is gisteravond om 9 uur uit Aix les Bains vertrokken en wordt vanmiddag te Londen verwacht. Hij heeft zich reeds onder houden met Sir Rober and Sittar. Wat de kwestie van de extra-zitting betreft, gelooft men, dat een dergelijke stap niet ge daan zal worden voor het einde van de September-bijeenkomst van den Volkenbonds raad. Chamberlain en Bruce hebben gisteren bij hun bezoek aan het Foreign Office bespre kingen gevoerd met Eden, die hun mede deelde, hoe de algemeene toestand inzake het dreigende conflict is. Donderdag zal in de extra-zitting o m. de vraag worden bespro ken, of Baldwin persoonlijk zal deelnemen aan de zitting van den Volkenbondsraad, het geen hij nog nimmer heeft gedaan. Het bergingswerk in vollen gang. Het opruimingswerk on de plaats van de insiorting in de Hermann Goeringstrasse was gistermiddag om 5 uur nog in vollen gang. Voor zoover viel na te gaan werden nog veertien arbeiders vermist. Men heeft het aantal vermisten trachten vast te stellen door het houden van een appel, doch men gelooft, dat daarbij reeds niet meer alle geredde ar beiders aanwezig waren, zoodat het aantal vermisten minder dan veertien bedraagt. Men hoopt thans vandaag bij het aan komen van de eerste ploeg het aantal vermis ten te kunnen vaststellen. Gelijk te verwach ten was zal men den geheelen nacht werk hebben met het opruimingswerk en waar schijnlijk ook nog den geheelen Woensdag morgen daarmede bezig zijn. Met groote inspanning werd het oprui mingswerk verricht door ongeveer honderd pioniers, tezamen niet arbeiders er. met de brandweer, onder leiding van een aantal bouwdeskundigen. Het is telkens opnieuw weer zeer lastig, de zware ijzeren steunbal ken, die aan den Oostelijken kant ineen zijn gezakt, uit elkaar te halen, waarvoor de meeste losgesneden moeten worden. Met bewonderenswaardige snelheid heb ben arbeiders drie steigers over het uitste kende gedeelte aan den kant van de Dier gaarde gebouwd, zoodat thans de planken en balken gemakkelijker uit den put gehaald kun nen worden. Onmiddellijk na het ongeluk heeft de Anie rikaansche ambassadeur het gebouw der ambassade, het voormalige Blücher-paleis aan de Pariser Platz, beschikbaar gesteld voor het onderbrengen der gewonden en der reddingsploegen. Officiéél communiqué. De Duitsche Rijksspoorwegen hebben gis: teravond een nieuw officieel communiqué over het instortingsongeluk in de Hermann Goeringstrasse uitgegeven, waarin wordt medegedeeld, dat behalve de zes gewonden, d,e naar de Charité zijn overgebracht, nog geen der vermoedelijk bedolven arbeiders kon worden geborgen. Behalve de Rijksspoorwegen nemen ook de recherche en de justitie aan het onderzoek deel. De rijksministers Goebbels en Frick, dr Ley. de Berlijnsche politie-president Graaf Helidorf en de directeur van de Riiksspoor- wegen dr Dorpmüller waren gisteravond op de plaats van de ramp. Het opruimingswerk zal ondanks den groeten spoed nog min stens een vollen dag duren. NIEUWE OPSTAND TEGEN KONING ZOGOE. Staat van beleg in heel Albanië afgekondigd. Volgens berichten in de Grieksche bladen is aan de Albaansche grens een nieuwe op- stad tegen koning Zogoe uitgebroken, welke veel grooteren omvang heeft aangenomen dan ae jongste revolutie, die den dood van generaal Gjliardis tengevolge had. Het royalistische dagblad „Vradini'' pu bliceert het sensationeele bericht, dat Mo- harem Bairachter, de leider van den opstand van verleden jaar Januari, die na de neder laag zijner troepen, welke hij tegen de loyale regimenten van den koning liet optrekken, over de grens naar Joego-Slavië was ge vlucht, zich thans met aanzienlijke troepen- afdeelingen op marsch naar Scutari in Noord-Albanië bevindt. Bairachter zou voor nemens zijn, zich in deze 6tad met de revolu- tionnaire troepen van Vryonis te vereenigen en tegen Tirana op te marcheeren. Met het oog op de verontrustende berich ten betreffende een uitgebreide revolution- naire beweging in de Noordelijke provincies van het koninkrijk, zou volgens het bericht in de „Vradini" in hee 1 Albanië de staat van be leg zijn afgekondigd. Verder verluidt bij geruchte, dat koning Zogoe zeven lichtingen troepen uit het hem trouwe gebied onder de wapenen heeft geroepen. Aan Vryonis zou het reeds gelukt zijn, de bergstammen van Scutari en Divres, die reeds lang in conflict zijn met de regeering in Tirana, over te halen, om deel te nemen aan de revolutionnaire beweging. Ook de stad Corytsa zou zich reeds voor de rebellen heb ben verklaard. De commandanten van de gendarmerie in de steden Lescovikion en Erseke zouden jden gendarmes bevel hebben gegeven, tegen de opstandelingen op te trekken. DRAMA IN DEN BELGISCHEN CONGO. Een krankzinnige doodt vijf men- schen en pleegt daarna zelfmoord. Te Bangassu, een kleine plaats in het noordelijke gedeelte van den Congo is een Italiaan, die verliefd was op een Belgische dame, binnengedrongen op een receptie die ter eere van haar echtgenoot werd gehouden Hij loste eenige revolverschoten op de Bel gische dame en op een aanwezigen Portugees en diens echtgenoote, die hij alle drie doodde. Een politieagent, die hem wilde ontwapenen, werd eveneens neergelegd. Ook de chauffeur die hem vervoerd had, en weigerde hem op nieuw in de auto te laten, werd door een revolverschot gedood. Men vond den waanzinnige later, nadat hij de hand aan zich zelve geslagen had. dood op den weg. De Italiaansch-Abessinische arbi trage- en ver zoeningscomissie bij een. (Dag. Overzicht). Concentratie van Spaansche troe pen bij Cadiz. (Dag. Overzicht). De brand op de Berlijnsche ten toonstelling. (Buitenland). Het Britsche kabinet Donderdag bijeen. (Buitenland). De instorting der ondergrondse!» te Berlijn; aantal slachtoffers nog onzeker. (Buitenland), Een Douglas-deskundÜge verteR over de Douglas D. G (Luchtvaart?, Het wetsontwerp op het verkeer op de wegen, (Binnenland), Feestviering ln den Wierfrvger- meerpolder. (Stad), Luit. ter zee Van Boven teékeqf appèl aan tegen het vonnis van den zeekrijgsraad. (Rechtszaken), (Zie verder erentaeel berichten.) DE BRAND OP DE BERLIJNSCHE TENTOONSTELLING. Hervatting van het televisiebedrijf der Duitsche viikspost. Het Rijkspostministerie deelt mede: Bij den brand in de groote Duitsche Radio-ten toonstelling aan den Kaiserdamm te Ber lijn is ook de televisie-zendinstallatie van de Duitsche Rijkspost, bestaande uit de beide ultra-kortegolfzenders voor beeld en toon, den vlammen ten prooi gevallen. De Duit- sche Rijkspost heeft nog gedurende den nacht aan een reserve-installatie gewerkt. Zij zal het televisiebedrijf, dat een der grootste attractill voor de tentoonstellings bezoekers was, voorloopig met een 20 Watt zender voortzetten, die waarschijnlijk nog vanavond in bedrijf kan worden genomen. Onafhankelijk hiervan zal de Rijkspoet al les doen om zoo spoedig mogelijk een groo teren reservezender te bouwen. De mededee- ling in 'n Berlijnsch blad, dat voorloopig de televisie-uitzendingen van de Rijksomroep- maatschappij gestaakt zullen worden, is on juist. Na den brand van vannacht. Bij het opruimingswerk aan den Kaiser- dam heeft men gistermiddag nog het ver koolde lijk van een man gevonden, zoodat in totaal twee slachtoffers te betreuren zijn. Twintig gewonden zijn vannacht en gister avond naar ziekenhuizen gebracht doch de meeste konden, na verbonden te zijn, naar hun wening tertigkeercn. De veertien tirma's wier stands in ha' 4 door den brand zijn vernield, hadden giste ren een bespreking met de tentoonstellings leiding. In het hoofdrestaurant en op eeni ge andere plaatsen, waar ruimte voor hen zal worden gemaakt, zullen zij hun stands weer opbouwen. HET BRANDT IN DUITSCHLAND. Zwitsersch consulaat te München in brand. In het gebouw van het Zwitsersche con- sulfaat te München is hedennacht te 1.20 uur brand uitgebroken. De lift was in brand geraakt en de vlammen grepen snel om zich heen en deelden zich mede aan het binnenste gedeelte van het gebouw. De brandweer werkte met 12 stralen en bestreed het vuur van alle zijden. Bij de blusschingswerkzaamheden liepen tot 3 uur vannacht 12 brandweerlieden rookvergiftigingen en snijwonden op. Om 4 uur was het vuur bedwongen. De schade is zeer groot. Het zware zinken dak bemoeilijkte het blusschingswerk in zoo verre, dat de rook geen uitweg kon vinden, waardoor de vele gevallen van rookvergifti gingen verklaarbaar zijn. De oorzaak is nog onbekend. Het is moge lijk, dat de brand door kortsluiting is ont staan. CYCLOON IN ITALIË. Dooden en gewonden. Een hevige cycloon heeft gewoed boven Castella Mare Distabia aan de Z.-Oostzijde van de golf van Napels. Er zijn minstens 5 dooden te betreuren, terwijl tal van personen zijn gewond. AMERIKAANSCH MILLIONNA1R VERMOORD. Volgens berichtn uit Casta Rica is de mil- lionnair Alberto Gonzalez Lehmann op zijn buitengoed vermoord door een paar personen, die hem 20.000 colonnes wilden afpersen. Deze moord verwekte groote verontrusting en men verwacht zelfs, dat de regeering zal ingrijpen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1935 | | pagina 1