DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Bxtgdiihsch Oveczicht De stad Antwerpen zit er benard voor. iBuitenland. No. 10 krak. Maandag 13 Januari 1936 138e Jaargang O.m. is de bevolking teruggeloopen van 300.000 tot 275.000. Tentoonstellingsratten vluchten. DE OORLOG IN OOST-AFRIKA. Waf vandaag de aandacht trekt Zware storm aan Amerikaansche westkust. Tientallen zeelieden verdronken; vele schepen nog in nood. ALKMAARSCHE COURANT Deze Courant wordt ELKEN AVOND, behalve Zon en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden bij vooruitbetaling voor Alkmaar 2. franco door het geheele Rijk 2.50. Losse nummers 5 cents. Ut PRIJS PER GEWONE ADVERTENTIENs Van 15 regels 1.25, elke regel meer 0.25, groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdruk kerij v/h. HERMS. COSTER ZOON, Voordam C 9, postgiro 37060. Telef. 3320, redactie 3330. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Directeur: C. Hoofdredacteur: Tj. N. ADEMA. Het ziet er erbarmelijk uit met de financiën van Antwerpen. Reeds vele jaren is de toestand verre van rooskleu rig, maar het heeft er allen schijn van, dat het budget over 1936 slechts met de grootste moeite zal kunnen worden sluitend gemaakt. Als schrale troost kan aangehaald wor den, dat de andere groote steden van Bel gië met dezelfde moeilijkheden hebben te kampen. Brussel, Gent en Luik klagen steen en been. Antwerpen moet een tekort weg werken van 40 millioen francs. Daartegen over staat, dat Brussel een deficit heeft van een even groot bedrag, terwijl zelfs een ge meente als Luik, die betrekkelijk veel min der belangrijk is, nog een tekort van 20 millioen aanwijst. De vier groote steden hebben een beroep gedaan op de medewer king van den staat om aan dezen kritieken toestand op financieel gebied het hoofd te kunnen bieden. Er zijn in dien zin reeds verschillende besprekingen gevoerd tus- schen den premier Van Zeeland en de afge vaardigden van Brussel en Antwerpen, maar deze onderhandelingen hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Wat speciaal de Scheldestad betreft valt aan te stippen, dat het budget volgens de wet vóór het einde des jaars had bespro ken moeten worden in den gemeenteraad. Dat is niet gebeurd om deeenvoudige re den, dat men de begrooting niet heeft kun nen opmaken volgens de nieuwste voor schriften van het ministerie van financiën. De inkomsten van de stad hebfcen enorm geleden door de vermindering van de belasting op het cadastraal inkomen. Daardoor alleen heeft de gemeente minstens twaalf millioen minder ontvangen dan het vorige jaar. Ver der heeft Antwerpen zeer zware financiee- le verplichtingen uit hoofde van de enor me kapitalen, die belegd zijn in de uitrus ting van de haven, en in de uitbreidings werken om de bebouwde kom van de stad te vergrooten. Deze bedragen zijn door den staat voorgeschoten tegen harde voorwaar den. Daartegenover staan zekere voordee- len, maar daarover heeft de Belgische staat zich tot nu toe niet bekommerd. Hij blijft nochtans de volle rente eischen over de voorgeschoten bedragen. Alhoewel de offi- cieele rentevoet in België vier percent be draagt, moet de stad Antwerpen voortgaan met zes percent te betalen, en dat nog wel aan den staat. Antwerpen heeft zich op nog meer pun ten over de regeering te beklagen. De Schel destad wordt op minder voordeelige wijze behandeld dan Brussel. Eenige voorbeelden kunnen dit staven. De uitgaven voor het Vlaamsch Conservatorium van Antwerpen komen geheel ten laste van de gemeente; het Brusselsch Conservatorium wordt door den staat onderhouden. De hoofdstad ont vangt een ruime toelage als tegemoetko ming in haar onkosten voor het politie corps. Dit onder voorwendsel dat zq te wa ken heeft voor de veiligheid van de diverse gezantschappen en consulaten. Antwerpen ontvangt echter geen cent subsidie, alhoe wel het politiecorps minstens even uitge breid is als dat van Brussel en te Antwer pen eveneens verschillende consulaten on der voortdurende bewaking staan. Het is vanzelfsprekend, dat de crisis de groote schuldige is van de sterk gedaalde inkomsten. Antwerpen had begin 1935 onge veer 13000 werkloozen te zijnen laste. Al hoewel dit getal geleidelijk teruggeloopen is tot tien duizend, drukken de uit dien hoofde vereischte uitgaven nog zeer zwaar. Sommige specifiek Antwerpsche takken van nijverheid hebben het bijzonder hard te verduren. De bekende „Bell Telephone" maatschappij had vroeger 11.000 werklieden en bedienden; nu is dit aantal tot 4000 geslonken. De automobielfabrieken „Minerva" zijn gesloten; zij hadden 3500 werklieden in haar dienst, welke thans ondersteund moeten worden. Er wordt op dit gebied slechts wei nig verbetering voorzien in het komende jaar. Een ander vraagstuk dat grooten invloed heeft op de Inkomsten van de gemeente, is de voortdurende en regelmatige daling van het bevolkingscijfer. Het is nog niet heel lang geleden, dat Antwerpen ongeveer 300.000 inwoners had. In September telde de Scheldehaven slechts 275.000 inwoners. De trek gaat naar de voorsteden, waar de belastingen lager zijn dan in de groote stad. Dit verklaart waarom het aantal leegstaan de woningen in Antwerpen zoo groot is. Vooral de betere buurten hebben onder dit euvel te lijden. Tal van heerenhuizen kun nen geen huurder vinden, en zelfs gewone burgerwoningen hebben weinig aftrek. Het ziet er niet naar uit, dat in afzienbaren tijd eenige verbetering zal intreden in de wo ningmarkt, en de gemeente moet alle hoop laten varen om in 1936 uit dien hoofde hoo- gere inkomsten te verkrijgen. Is er dan geen enkel lichtpuntje? Toch wel. De conversie der gemeenteleeningen staat voor de deur, en daardoor zal de stad een besparing doen van ettelijke millioe- nen. Verder valt eenige verlevendiging te bespeuren in de havenbeweging, terwijl ook het werkloozencqfer misschien verder blijft terugloopen. Voor het budget over 1936 hebben deze kleine lichtpuntjes echter geen belang. In het gunstigste geval zullen zij hun uitwerking slechts voor 1937 doen gevoelen. VERPOOZING IN DE ABESSINISCHE HOOFDSTAD. Hippische sport doet oorlog even vergeten. Om de zorgen van den dag eenige uren op zji te zetten, kwamen de Abessinische „So ciety" en de vooraanstaande te Addis Abeba wonende vreemdelingen bijeen in iet hippodroom, om de eerste hippische edstrqden van dit jaar bij te wonen, welke arden gepresideerd door den Kroonprins en die o.a. werden bijgewoond door den mi nister van buitenlandsche zaken en vele hoogwaardigheidsbekleders, alsmede door de leiders der diplomatieke missies en het personeel van de Ambassades. Natuurlijk hebben deze wedstrijden slechts in de verte iets gemeen met de hip pische sport in Eurooa, maar niettemin ver schaften zq gedurende enkele uren eenige zeer zeldzame verpoozing. De paarden uit de stallen der Legaties van Frankrijk en Engeland behaalden alle prijzen. Na de wedstrijden vereenigden de diplomaten en de Abessinische ministers zich aan een noenmaal bq den Kroonprins. Weinig nieuws van het front. Een nieuw Abessinisch offensief? Nieuwe officieele berichten over de mili taire operaties ontbreken. Het gerucht loopt, dat de negus het grootste deel van de kei zerlijke garde, welke in het noorden van Dessie is gelegerd, bevel zou hebben gege ven naar het front te vertrekken. Dit zou beteekenen dat de Negus zelf wellicht bin nenkort naar het Noorden vertrekt, en te vens is het mogelijk, dat hiermede een nieuw offensief van de Abessiniërs zal wor den ingeluid. Aan het Zuiderfront zouden de gevechten aan de rivier Webbe Sjebeli worden voort gezet. Hoe groot het resultaat van de Abes siniërs bij Karanle is, is nog niet bekend. De moeilijkheid om inlichtingen over de mi litaire operaties te verkrijgen, als gevolg van de trage verbindingsmiddelen, is oor zaak, dat de berichten altijd verscheidene dagen oud zijn. Italiaansche aanvallen aan het Zuidelijk front. (Radiogram van den oorlogscorrespondent van het Duitsche Nieuwsbureau): Uit de berichten uit officieele Italiaansche bron over de militaire operaties aan het front in Somaliland blijkt, dat tusschen den eersten en den zevenden Januari een groote krqgs- bedrijvigheid heeft geheerscht en dat de Italianen tal van verkennings- en bombar- dementsvluchten hebben uitgevoerd. Op den derden Januari is de aan Italiaan sche zijde strijdende sultan van Sjiwali met 1000 man en een aantal machinegeweren, na een marsch van 200 K.M. in het dal van den bovenloop der Sjebelli aangekomen, waar hq, naar gemeld wordt, bij Gabba een aan val deed op Abessinische strijdkrachten, die hq op de vlucht dreef. De Abessiniërs zou den 474 dooden en tal van gewonden op het slagveld hebben achtergelaten. De krijgers van den sultan werden bij hun aanval gesteund door Italiaansche bommenwerpers. Bij Dolo werden eenige verkenningsvluchten gemaakt ten einde het effectief der troepen van ras Desta te kun nen vaststellen. Gemeld wordt, dat de Abessiniërs bij ver schillende botsingen meer dan 200 dooden hebben achtergelaten, terwijl de verliezen der Italianen zouden bestaan uit vijf dooden en eenige gewonden. Bq deze gelegenheid is het gelukt een door de Abessiniërs omsingelden tankwagen met andere te hulp geschoten tanks uit een precaire situatie te ontzetten. Groot hospitaalschip vertrekt binnen kort naar Oost-Afrika. Het hospitaalschip „Gradisca" is te Triëst aangekomen en zal binnenkort naar Oost- Afrika vertrekken. De „Gradisca" heeft een waterverplaatsing van 21.000 ton en is het grootste hospitaal schip, dat Italië voor oorlogsdoeleinden in gereedheid heeft gebracht. Het schip is uit gerust met 800 bedden. Het is een waar drij vend ziekenhuis met zijn ultramoderne sa nitaire installatie, sprekende-filminstallatie, radio en bibliotheek. Gelden bijeengebracht voor Italiaansche ambulance. Een Belgisch comité, dat zich ten doel stelde gelden te verzamelen voor den aan koop van een ambulance-auto, die aam. de in Oost-Afrika strijdende Italianen zal worden aangeboden, heeft thans medegedeeld, dat een bedrag van ongeveer 10.000 francs is bijeengebracht, dat door bemiddeling van de Italiaansche ambassade zal worden over gemaakt aan de prinses van Piemont, in haar kwaliteit van voorzitster van het vrou wencomité van het Italiaansche Roode Kruis Wederom geruchten over bemiddeling van Vaticaan. Door tusschenkomst van België. Wederom is eenige hoop gewekt op nieuwe vredesvoorstellen in het conflict tusschen Italië en Abessinië, op grond van geruchten, volgens welke 't Vaticaan heim'lqk 't initiatief zou hebben genomen, zich daarbij bedienen de van de tusschenkomst van België, om tot een regeling te komen. De correspondent te Rome van het in vloedrijke dagblad „Le Temps" schrijft aan zqn blad, dat België, op inspiratie van het Vaticaan, 20 Januari wellicht aan den Vol kenbond zal voorstellen een commissie van onderzoek naar Abessinië te zenden. Vliegtuig-ongeluk in Eritrea. Op het vliegterrein bq Massaoea is Zaterdagavond een Italiaansche bom menwerper met drie man aan boord bi een gewone oefenvlucht door onbekende oorzaak verongelukt. De bemanning, waartoe tot voor enkele weken de werktuigkundige Bi- rago heeft behoord, kon niet meer bij tijds gebruik maken van de parachutes. Alle drie zijn om het leven gekomen. Een verzwegen catastrophe op 14 December? 800 Italianen zouden daarbij gedood zijn. Te Addis Abeba verluidt bij geruchte, dat in Dessie vier Italiaansche krijgsgevangenen zijn aangekomen, die o.m. verteld hebben, dat op 14 December een fascistische colonne bij Endosjek aan de Takazze in een Abessi nische hinderlaag is gevallen. Deze colonne bestond uit 1600 man. Ongeveer de helft van deze colonne zou in den bloedigen strijd, die zich toen ontwikkelde, het leven hebben verloren. De gouverneur van New-Yersey tegen executie van Hauptmann. De gouverneur van New-Yersey, Hoff mann, heeft nog voor het geheime hof van genade bijeen gekomen is, in de zaak- Hauptmann een standpunt bepaald. Hij ver klaarde n.L in een interview, dat hij niet geloofde, dat Hauptmann alleen de ont voerder is geweest van de baby van Lind- bergh. Hij is ook niet van meening, dat aan de gerechtigheid door het terechtstellen van Hauptmann voldaan zou zijn. Verder maakte de gouverneur bekend, dat hij den procureur-generaal zonder rekening te houden met de beslissing van het hof van genade opdracht zou geven den Vrijdag naar Panama vertrokken dr. Condon te doen arresteeren. Dr. Condon is indertijd, naar men weet, naar voren gekomen in verband met de ontvoering, toen hij de door de ont voerders geëischte som op de door de mis dadigers bevolen plaats neerlegde. GEEN GRATIE VOOR HAUPTMANN. Het einde op de electrische stoel. Het gratieverzoek van Hauptmann is door het hof van genade verworpen. Hierdoor is het practisch zeker geworden, dat Bruno Hauptmann zijn leven op de electrische stoel zal eindigen. De beraadslagingen over de uitspraak duurden ruim zes uur. De attor- neys van den staat en de veroordeelde wer den gehoord. De uitspraak kwam tot stand met zeven stemmen voor en één tegen, n.1. de stem van gouverneur Hoffmann, die zich des middags reeds in die richting had uitge laten en bevel had gegeven dr. Condon in verzekerde bewaring te nemen, aangezien hij van oordeel was, dat er groote verschil len zqn tusschen hetgeen Condon als ge tuige voor het gerechtshof heeft verklaard en datgene wat hij kortelings in tijdschrift artikelen uiteen heeft gezet. Nog twee mogelijkheden voor Hauptmann. Nu het hof van genade gratie aan Hauptmann geweigerd heeft, blijven hem nog twee wegen open: uitstel van executie door gouverneur Hoffmann met ten hoogste 3 maal 30 dagen of her vatting van het proces op grond van nieuw bewijsmateriaal, in te dienen door den verdediger. De bevoegdheden van het Hoog gerechtshof. Een groep van 12 leden van het huis van afgevaardigden heeft gisteravond een bewe ging op touw gezet, die zich ten doel stelt wetgevende, maatregelen aangenomen te doen krijgen ter beteugeling van de uitge breide bevoegdheden van het Hooggerechts hof. Aan de Amerikaansche westkust heeft een zeer zware storm gewoed, die talrijke ongelukken heeft veroor zaakt. De kustwacht te Pont Adams meldde Zondag, dat 2 of drie schepen op de rotsen bij de monding der Co lumbiarivier waren stuk geslagen. Een dezer schepen was vastgeraakt, toen de storm een snelheid van 90 mijl per uur had bereikt. Men zag hoe drie mannen zich vastklemden aan de wrakstukken van het snelverdwqen- de schip. De kustwacht trachtte nog de mannen te helpen, doch de hooge zee maakte het onmogelijk een lijn over te gooien. Later bleek, dat het veronge lukte schip de „Iowa" was en dat de bemanning, die 35 koppen telt, was omgekomen. De schoener „North Point" kwam niet ver van de „Iowa" eveneens bq de verraderlij ke uitmonding der Columbia rivier in ern stige moeilijkheden. De „Finland" en het Britsche s.s. „Rochelle" verloren hun uit timmerhout bestaande deklading, terwijl zq voor de kust van Oregon met den storm hadden te kampen. Later werd gemeld, dat de „Rochelle" nabij Coosbaai in gevaar verkeerde. De schoener „Sjasta" met 12 man aan boord zou zich in zinkenden toestand bevinden. Tenslotte bestond ongerustheid over de bemanning van drie booten der kustwacht, die waren uitgevaren om de „Iowa" bij te staan, doch van welke men niets meer heeft gehoord. RUSLAND'S LEIDING VERGADERT. Verhooging der leger- en vloot- begrooting. Zondagochtend hebben eenige leden van het Roode Leger deelgenomen aan de be raadslagingen van het Centrale Uitvoerend Comité te Moskou. De voorzitter van den bestuursraad van het district West Siberië verklaarde o.m.: Indien de Japanners ons in het Verre Oosten zouden aanvallen, zouden wij hun op eigen grond een graf delven". Een „commandeur" deelde mede, dat de legerbegrooting in 1935 6 milliard roebel heeft bedragen. Feitelijk zijn het vorig jaar voor de landsverdediging 8 miliard roebel uitgegeven. In 1936, aldus vervolgde deze spreker, zullen 14 milliard roebel voor militaire doeleinden worden uitgegeven. 14 Milliard roebel komt volgens de offi cieel e koersnoteering overeen met 42 mil- liyard Fransche franken). De officieele regeeringsverklaring aan gaande de legerbegrooting voor 1936, wel ke, zooals Molotof reeds heeft aangekon digd, aanzienlijk hooger zou zqn dan die voor verleden jaar, is vervat in het rap port van het Volkscommissariaat van Fi nanciën, dat nog moet worden uitgebracht. HERDENKINGSFEESTEN IN SAARGEBIED. „Plein van het Duitsche Front". In verband met de herdenkingsfeesten in het Saargebied werd Zondag 't plein voor het stadhuis herdoopt in „Plein van het Duitsche Front". Des avonds werd een fakkeloptocht ge houden, waarvoor groote belangstelling be stond. De eerste burgemeester der stad, de kringleider Duerrfelt, hield een toespraak, waarin hq de situatie in het Saargebied in de afgeloopen vijftien jaren schetste. Spr. verklaarde, dat de bevolking van het Saar gebied, arm of rqk, slechts bezield was door de gedachte aan Duitschland. Tenslotte werd op het „Plein van het Duitsche Front" een taptoe gehouden. De stad Antwerpen zit er benard voor. (Dag. Overzicht). Geen gratie voor Hauptmann. (Bui tenland). De oorlog in Oost-Afrika. (Buiten land). Zware storm aan Amerikaansche kust; vele zeelieden verdronken. (Buitenland). Man te Eindhoven vermoord, om dat hq omging met een andere vrouw. (Binnenland). Gasleiding aangevaren; Muiden en Weesp gisteravond zonder gas. (Bin nenland). Aanvaring tusschen twee stoom schepen nabij Terneuzen. (Binnen land). Mgr. Huibers gisteren in functie ge treden. (Kerk en School). Ds. Bakels 40 jaar predikant. (Kerk en School). Ir. H. D. Louwes spreekt te Schagen voor de Ver. v. Oud-Leerlingen der rijkslandbouwschooL (Land- en Tuinbouw). Nederland wint met 61 van Frankrijk! (Sport en Wedstrijden). Rie Mastenbroek herovert een we reldrecord op de 400 M. rugslag. (Sport en Wedstrijden). Vos verliest voor de derde keer van Raichenbach. (Sport en Wedstrijden). (Zie verder eventueel laatste berichten.) SNEEUWVAL TE MUNCHEN. V erkeersstagnatie. Zondagochtend is een hevige sneeuwval te München ingezet, welke den geheelen dag heeft aangehouden en ook nog des avonds voortduurde. Het tramverkeer kon slechts met groote moeite worden gaande gehouden, zq het ook met groote vertra ging. 0:k het autoverkeer ondervond groote stagnatie. De sneeuwploegen hebben den geheelen dag hard gewerkt. DE PAUS GELOOFT IN WERELDVREDE. Geloovigen tot het gebed opge roepen. Z. H. de paus heeft uiting gegeven aan zijn verwachting, dat de wereldvrede be waard zal blijven, de zware dreigende wol ken, die zich aan den nationalen- en inter nationalen horizon voordoen ten spijt. De Paus deed een beroep op de geloo vigen om voor den wereldvrede te bidden. WAT ENGELAND DE SANCTIES KOST. Men spreekt van een millioen pond sterling per week. Naar de „Daily Express" uit Londen be richt, zal het Engelsche parlement, wan neer dit 4 Februari weer bijeenkomt, zich bezighouden met de kosten, welke Enge land moet maken in de toepassing van de sancties en de militaire maatregelen in de Middellandsche Zee. Het blad gelooft, dat de kosten van de militaire maatregelen een millioen pond Sterling per week bedragen, terwijl ook de verliezen tengevolge van de toepassing van de sancties op meerdere millioenen is te schatten. Men moet erop rekenen, dat deze uitgaven het verwacht overschot op de begrooting aanzienlijk zullen verminderen. PRINS BERTIL TOEGEVOEGD MARINE-ATTACHÉ TE PARUS. Prins Bertill, de zoon den den Zweed- schen kroonprins Gustaaf Adolf van Zwe den, is naar Parijs vertrokken, waar hq zal worden toegevoegd aan den marine- attache. KATHOLIEKEN EN COMMUNISTEN SLAAGS. Vechtpartij te Dublin. Uit Dublin wordt gemeld, dat het daar tot een vechtpartij is gekomen tusschen com munisten en katholieken. De communisten hadden geprobeerd in een voorstad van Dublin een vergadering te beleggen, waar de secretaris-generaal der Communistische Partij Groot-Britannië, Pol- lit, het woord zou voeren. Toen Pollit wilde spreken, beletten eeni ge leden van de Katholieke Jeugdorgani satie dit. Het kwam tot een vechtpartij met de zaalwacht, waarbij van stoelen en knup pels werd gebruik gemaakt. Verscheidene jonge lieden moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. De politie heeft de orde hersteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 1