VOLKSVERHUIZING NAAR PAR|j$ DIVERSE MEENINGEN. Hoe de Hollanders naar Parijs trokk»n er hun gees drift uitten. „Wij zijn n et bang". DE TWEEDE KLASSEPS Wat de Alkmaarsche boys deden. Van de Alkmaar-elftallen, geen kans een goeden aanval op te zetten en wanneer zulks dan gebeurde was het systeem zoo doorzichtig, dat de Holland- sche backs en middenlinie er steeds raad mee wisten. Bovendien ontbrak aan de aanvallen de finishing touch waardoor de kansen die de tricolore'n nog kregen, toch onbenut moesten blijven. Het geheele ge vaar van den aanval bestond voornamelijk in den middenvoor. De middenlinie deed het niet kwaad; zij mag nog als het allerbeste deel van de ploeg worden aangemerkt, zij zorgde er althans voor, dat er zoo nu en dan perioden waren, o.a. voor de rust en eenigen tijd na de pauze waarin de Franschen een licht veldoverwicht konden verkrijgen. Het achtertrio wisselde goede met slechte momenten af en moet voor een niet onbe langrijk deel mede verantwoordelijk ge steld worden voor de groote nederlaag. Veelal waren de heeren niet opgewassen tegen de Hollandsche aanvallen, hetgeen nogal eens fluitconcerten ontlokte. Van Heel en zyn mannen. Van de Hollandsche spelers individueel mogen er enkele met meer dan gewone waardeering worden vermeld. Daarvan neemt doelman Halle een eerste plaats in. De Deventenaar, die steeds meer blijk geeft de aangewezen man voor deze ploeg te zijn, heeft het over het algemeen niet zoo heel zwaar gehad, maar toch had hij ruimschoots de gelegen heid zijn talenten te toonen. Hij leverde het hem, evenals in Ierland, weer een penalty te stoppen en daarnaast heeft hij door zijn kalm en doordacht opstellen en uitloopen bewondering gewekt. Dan was er Bakhuys, die terecht door de Franschen als „terrible" gekwalificeerd werd. De H.B.S.-er had weer echt zijn dag. Hij zwoegde en sjouwde, dat het een lust was om te zien; hij verdeelde het spel uitstekend en knalde er lustig op los. Drie doelpunten waren zeker de juiste beloo ning voor zijn verrichtingen. Een juweel van een speler. Van Heel. In de middenlinie deed van Heel, de rjubileerende aanvoerder, het op zijn be kende manier; heel rustig, maar uiterst doelmatig. Ondanks de moeilijkheden van het veld, gaf hij herhaaldelijk blijk van zyn technisch kunnen. Ook Pauwe was er goed in. Als een terrier zat hij zijn tegenstanders op het lijf, zoodat dezen de grootste moeite had den langs hem heen te komen. Gelukte dit al eens, dan had hij meestal toch gelegen heid, om zich te herstellen. In het stuw.m en voeden van den aanval heeft hij ook zijn groote aandeel gehad. Wij mogen ons jelukkig prijzen, dat Anderiessen weerhouden is kunnen worden zijn internationale carrière eraan te geven. De Amster dammer speelde verdedigend weer een eerste viool en was ook aan vallend herhaal delijk goed op dreef. Hij loste zelfs nog enkele schoten, doch had daar- •mee geen succes. Van de vleugelspelers was van Nellen ditmaal wel de beste. Hy was snel en levendig en zijn voorzetten en schoten vormden een constante bedreiging voor de Fransche vesting. Anderiessen. Van Nellen Wels De kleine Wels was wat minder bewege lijk, handig en doortastend dan gewoondijk pn dat is misschien wel een van de rede nen, waarom hij, vooral in de eerste helft, minder vaak in het offensief werd betrok ken dan de Delftenaar. Nochtans was de Gorkummer alleszins voldoende. Smit, wy zeiden het reeds eerder, spaar de zich en was daardoor minder opvallend dan gewoonlijk. Hij speel de evenwel als zwerver een prima partij en vol deed als aanvulling van de middenlinie uitstekend. Doordat hij wat aan snel heid moest missen, kwam hij in den aanval niet zoo op den voorgrond. Wan neer hij weer fit is, zal dat echter wel weer ver- Smit anderen. Drok heeft zich heel nuttig getoond. In de eerste helft deed hij weliswaar weinig opvallend werk, doch na de pauze had hij een zeer werkzaam aandeel in het succes en het eene doelpunt, dat hij voor zijn re kening nam, was een mooi bewijs van snel reageeren en helderheid van geest. De Rot terdammer mag tevreden zijn; wij zijn het met hem. Van de backs hebben wij reeds geschre ven, dat zij het minst betrouwbare deel van de ploeg vormden. Speciaal Weber bleef onder den normalen vorm. Hij had moeite met het opruimen en wellicht, doordat hij lastig kon starten, liet hij zich nog al eens passeeren. Gelukkig had dit door de on macht der Franschen geen nadeelige gevol gen. Een bezwaar was, dat hij nog al eens zijn heil zocht in forsch spel. Caldenhove was er in den aanvang ook niet zoo heel goed in, doch later herstelde hij zich kranig en hij heeft toen menige moeilijke situatie bevredigend weten op te lossen. Dat hij feitelijk door onoordeelkun dig wegwerken van den bal de directe aan leiding was voor het eenige Fransche doel punt, vergeven wij hem gaarne. De Fransche spelers. Bij de Franschen maakte doelman Liense aanvankelijk een onzekeren indruk. Hij liet den gladden bal enkele malen uit de han den vallen en het eerste door Bakhuijs ge scoorde doelpunt, was daarvan een gevolg. Later bewees hij echter ook nog wel andere pijlen op zijn boog te hebben. Bij de beide backs trad de kleurling Diagne het meest op den voorgrond door re soluut en krachtig ingrijpen. Mattier was uitgesproken zijn mindere en had stellig zijn dag niet. In de middenlinie trad de spil Verriest het meest op den voorgrond door zijn harde werken en goede, technische gaven. Hij be hoorde tot de allerbesten van de Fransche ploeg. Aanvoerder Delfour deed zijn uiterste best, deed het niet kwaad, maar kon toch niet tippen aan Verriest. Gabrillargues zag zich gedwongen na eenigen tijd wegens een blessure plaats in te ruimen voor den te ruggetrokken Banide, die een goede partij vertolkte, zonder tot groote dingen in staat te zijn. Een verzwakking der middenlinie beteekende deze verandering geenszins. De gevaarlijkste man en de besten voet baller der voorhoede was Courtois, die evenwel te weinig steun ondervond. Het eene doelpunt, dat hy scoorde, was wel een goede belooning voor zijn verdiensten. De beide vleugelspelers, Nuic en Monsail- lier, op wie by voorbaat reeds veel kritiek was uitgeoefend, waren het allerzwakste deel der Fransche ploeg. Speciaal de rechts buiten presteerde bitter weinig. Toen voor de rust Nuic werd vervangen door Aston, beteekende zulks een beduidende verbete ring. Van de beide spelers, die volgens het toe gepaste W-systeem meest teruggetrokken opereerden, was over het algemeen niet veel te merken. Cheuva was nog de beste en hij was althans gevaarlijker dan Vei- nante De scheidsrechter. De scheidsrechter was niet altyd even sterk op buitenspel en onthield Holland een penalty, toen Smit binnen de beruchte lij nen leelijk werd gehaakt. De Crt. heeft o.a. verschillende spelers, Nederlandsche en Fransche, en aan meer dere officials hun meening gevraagd over het spel en den wedstrijd. Men leze: Herberts: Namen van goede of min der goede Hollandsche spelers wil ik niet noemen en ik mag mij er ditmaal toe be palen myn groote dankbaarheid uit te spreken over de toewijding van onze spe lers, allen zonder een uitzondering. De lust, waarmede zij telkens weer beginnen aan een nieuwen wedstrijd is prijzens waardig. Deze zege is ook een overwin ning voor onze mentaltraining. Onze uit blinkers? Bakhuys, Van Heel, Anderiesen en Halle. By de Franschen was Diagne een moeilijk te bespelen back. Nederland was vrij veel sterker en ons team heeft over het geheel genomen ook voldaan. Bakhuys blonk uit door zijn schitterend positie-keepen. Ook Van Heel speelde uitmuntend, terwijl Anderiesen nog steeds onze beste spil is. Het Fran sche voetbal was onbeheerscht en slordig shortpassing. T r i e b e 1: Een alleszins verdiende over winning van een goed elftal met enkele zwakke plaatsen. Wat heeft Van Heel een formidabelen wedstrijd gespeeld op het zware glibberige terrein. Hy heeft hier wel voor ons aller oogen gedemonstreerd, dat hy allesbehalve op zijn retour is. Ik zou bijna zeggen, integendeel. Wel ben ik van meening, dat zijn spel in Dublin nog beter was. Otto de Vries: Ik ben zeer tevre den over het spel en voor alles ben ik blij voor den jubilaris Van Heel, die er zelf hard aan heeft meegewerkt dit verbluffen de resultaat te behalen. Zeker, ik weet, dat er zwakke plekken waren, maar door een speciale training kunnen wij er die wel uitdokteren. Bakhuys speelde een prachtigen wedstrijd en ook over Smit ben ik voldaan. Hij heeft zich goed van zijn op dracht gekweten. Niet te veel schieten, ten einde zijn voet te sparen en zich geheel wijden aan het doorgeven van den bal. Aston en Courtois vond ik de besten bij de tegenpartij. Een groote fout was het, dat Verriest na het derde doelpunt niet direct naar voren is gegaan om zoodoende de zaak te forceeren. Want voor de rust heb ben wij naar mijn meening beter gespeeld dan daarna, al zouden de gemaakte doel punten dat niet zeggen. Onze beste man? Zonder twijfel Bakhuys. En de Franschen? Zij vormden een team zonder eenig ver band, hetgeen vooral het gevolg was van de omstandigheid, dat de spil zich al te veel met Bakhuys bezighield. En dan het was een team zonder rechtsbuiten. Goede spelers hadden zy in Mattier, Delfour en Courtois. M u n d t: Feitelijk is het overbodig te zeg gen, dat deze overwinning verdiend is. De jongens hebben door veel beter spel dan de Fransche profs dezen totaal overspeeld, al thans na de rust. Ook in de eerste helft waren zy al veel beter, doch toen het 30 en daarna 40 werd, was er voor mij feite lijk maar één elftal: het onze. Ik vind het vooral voor van Heel en Anderiesen, die beiden een hunner beste wedstrijden hebben gespeeld, prettig, dat deze groote overwin ning door goed spel werd behaald, omdat zii het zijn van wie men algemeen dacht, dat zij op hun retour waren. Voor Halle's prestaties heb ik maar één woord: schitte rend. De Franschen hebben op mij logischer wijze geen grootschen indruk gemaakt, dcch desondanks bewezen Delfoi.r en Cour tois van klasse te zijn. Met een beetje meer steun van zijn binnenspelers had deze laat ste Halle voor lastige problemen kunnen stellen. Glendenning: Het was natuurlijk een dik verdiende overwinning Al onze spelers hebben zich tot het einde toe voor de volle honderd proceent gegeven, en on danks de groote overwinning vond ik het toch een zwaren wedstrijd voor hen. Cour tois was bij de Franschen de gevaarlijke man. H a 11 e: Of ik het wist, dat ik de penalty zou houden? Natuurlijk niet, dat kan toch niet. En op onze vraag of hij nu niet langza merhand strafschoppen tegen zich krijgen prettig gaat vinden, antwoordde onze emi nente doelverdediger op Halle's verontwaar digden toon: Hoe komt u daar nou by, 't is toch altyd nog maar van elf meter afstand dat ze schieten mogen. De Franschen in hun kleedkamer. Midden in het zaaltje staat trainer K i m p t o n. „Splendid, the Dutch team", dat is het eerste yas hy zegt, wanneer we hem zyn oordeel vragen. „En een overwin ning die in alle opzichten verdiend is". „Vindt u niet, dat de cyfers te hoog zi)n?" „Absoluut niet, u hebt een prachtige voorhoede, in het byzonder en in het alge meen een ploeg, die in alle opzichten sluit. Men had my verteld, dat de achterhoede zwak was! Kom nou! dat valt toch heusch wel mee! En wat kunnen wy daartegen over stellen? Niets was er by ons, absoluut niets! Slechte vleugelspelers, en een ach terhoede die maar zóó zóó was. En de beste spelers? By ons Courtois, Delfour en Verriest, en by u zou ik ze eigenlyk allemaal moeten opnoemen, maar ik zal volstaan met de voorhoede. Zyn me dat kerels! Die Bakhuys. Achter Kimpton staat Liense zyn das te strikken. Hy heeft het gesprek gevolgd, en met zyn heerlyk Marseillaansch accent, valt hy in: Ce Bakhuys est drolement fort, brrr Ik ben van meening, dat ik behoorlyk ge speeld heb, en dat ik gekeerd heb, wat ik houden kon, maar daar kan ik niet tegen op. Zoo'n centervoor heb ik van m'n leven niet voor me gehad. En als hij het nu maar alleen was geweest, dan zou het misschien nog gegaan zijn, maar ze kunnen allemaal schieten in die Hollandsche voor hoede", laat hy er met komische verbazing op volgen. Met stukjes suiker en citroen, met warm water en handdoeken tracht de voorzitter van de technische commissie, de heer Bar- reau, de groote verantwoordelyke voor de samenstelilng der Fransche ploeg, zich verdienstelyk te maken. „Mijn indruk?", antwoordt hy op onze vraag. „Ik weet werkelyk niet, waaraan deze slechte vertooning te wyten is, misschien aan de zware matches tydens de Kerst- en Nieuwjaarsdagen, maar myn hulde aan de Hollandsche ploeg! Wat een snelheid en wat een virtuositeit! Zoo'n team samen stellen, dat moet een genot zyn!" En verder gaat de arme heer Barreau, en met handdoeken, suiker en warm water, tracht hy het schrikbeeld van de komende en onafwendbare critiek te vergeten. Een Fransche persstem. Het Parysche blad „Intransigeant" schryft in zyn avondeditie o.a.: „met 61 is de Fransche ploeg verslagen. Beslist en regel matig verslagen. Er zyn matches waarvan men zeggen kan, dat het geluk er zyn rol in gespeeld heeft. Wie zou dit vandaag kunnen beweren, zonder dat de 32.000 toe schouwers van de match er niet om zou den glimlachen? En toch moet erkend wor den dat gedurende die negentig minuten 't tricolorenelftal niet werkelyk onder den voet geloopen is. Men kan zelfs zeggen, dat op beide terreinhelften evenveel ge speeld werd en dat zelfs na de rust de tri- coloren zich meestal op de helft van de te genstanders bewogen. Maar waar vooral op gewezen moet worden, dat is dat de be zoekers onophoudelyk alle gelegenheden, die zich aanboden, omzetten in gevaariyke doorbraken en steeds angstaanjagend doortastende aanvallen. Van het eerste oogenblik af toonde de middenlinie een duideiyke superioriteit boven de onze, wat betreft het nauwkeurig aangeven aan de v| rhoede. En deze laatste toonde, dat zy den bal wist te bewaren en vooral, dat zij de goede methode bezit, n.1. dat zy met beslistheid los kan stormen op 't vijandig doel en de kans wagen telkens als de gelegenheid zich voordoet". Na opgemerkt te hebben, dat Courtois de eer wist te redden, dank zij een serie fou ten van de Nederlandsche verdediging, gaat het blad verder, niettegenstaande het prach tige werk van de voorhoede en het onver moeide talent van de middenlinie is de Hol landsche ploeg niet zonder fouten. Zooals men wist, was de verdediging niet absoluut zeker. Men kan haar passeeren zoowel door combineeren als door snelheid, doch de trlcoloren-aanvalslinie was niet van die kracht om haar te overheerschen, terwyl de voorhoede van Holland zich superieur toon de boven onze verdediging, eiken keer dat zy een aanval ondernam. Noemen wy met de meeste eer Bakhuys, de beste midden voor van het continentale Europa en loven wy zyn kameraden, Smit, Wels, Van Nellen en Drok, die allen uitstekend waren. Ver melden we nog, dat zoowel Van Heel als Paauwe vleugelshaiven waren van aller eerste kracht en Anderiesen een werkelyke spelorganisator. Van de beide achterspelers was Weber de zekerste en wy zien niet wat aan Halle zou kunnen verweten worden. en Rogenbuien in massa. (Van onzen R.-redacteur.) Holland heet volgens den dichter het land van gure koude regen te zyn. Blykbaar is onze Bilderdyk wat eenzydig geweest, toen hy toornde over de vaderlandsche weersom standigheden, want geiyk heden ten dage het geval is, zal het ook toen geweest zyn: het kan elders, in vreemde landen, niet min der mistig, niet minder nat zyn. Daarvan kunen thans de Nederlanders, die hun na tionale voetbalelftal naar de Fransche hoofdstad gevolgd waren, met recht getui gen. Onafgebroken daalde Zondagmorgen uit grauwe luchten de regen neer op het Parijsche asfalt, toen onze voetbalminnen de vaderlanders bezit namen van de café s rondom het Gare du Nord. teneinde de ver moeienissen van een nachtelijke treinreis met een heeriyke warme dronk te verdry- ven. Eigenlyk leek deze intocht op een groote volksverhuizing. Het was een nationale familie van sportbroeders, die hier het on volprezen Parys betraden met de bedoeling. Holland's prestatie van aangezicht tot aan gezicht te aanschouwen. Vier extra-treinen, waarvan een zelfs de verdubbeling was van de gewone nachtsneltrein, benevens een respectabel aantal van overigens alles be halve kleine autobussen, brachten de enthousiaste supporters in groote drommen naar de boulevards. Maar voor wy daar waren, is er nog heel wat aan deze nachtelyke tocht te pas ge komen. Wat dat dan wel allemaal was? Na- tuurlyk, „de kip op de kippenstok" van Louis Davids. Precies! Als wij, Hollanders, kunnen zingen, dan zingen wij mee, en of! Maar „al leit die kip dan ook geen ei", toch waren er in den nachttrein, waarin ook schryver dezes zich voor de lezers van dit blad bevond, ettelyke e# ren van collega- kippen, die haar heeren en meesters niet teleur stelden: eitjes in groote overvloed, hard en zachte, met tafel- of keukenzout te kust en te keur. Daar hadden de huismoe ders en de automaten wel voor gezorgd Zonder leeftocht waren wy van de stokjes in casu van de derde klas houten fauteuil tjes gevallen, nu wy zoo acht uur aan eer. stuk dwars door den Europeeschen nacht moesten razen. Vandaar dan ook, dat meer genoemde eitjes in gezelschap bleken te zyn van heele en halve houtsnippen, croquante croquetten, sappig ooft, en pinda-pinda. Ja. er was zelfs een gebraden kip aanwezig, volgens aan wy zingen van een radiokok tot eetbaren vorm bewerkt en toegedekt met een geroosterd half witje. Lezers, er zijn verscheidene soorten van treinen: boemel- treinen, dieseltreinen, stroomlyn-treinen, boottreinen, posttreinen, opera-treinen, nacht-treinen. Dit was evenwel een voetbal- trein, annex rydende cafétaria voor elke reiziger op zyn eigen of gemeenschappelijke houtje, voorzien overigens van rood-wit- blauwe vlaggen (voor Bakhuys en zyn pun- tenregen) zooals de krantenjongen in Roo sendaal riep, alsmede, dank zy het inge- nieuse idee van iemand met vooruitziende blik, een plank op paaltjes, dat een onder deze omstandigheden niet te evcngr kaart tafeltje bleek te zyn. ,et1 Dat de reis door een flinke vertr».^ langer werd, heeft geen invloed u*®6 oefend op het humeur van den „ultvindf en zyn omgeving, want is het geen forn.r dabele luxe tusschen de wielen de aas v troef te mogen uitspelen, onder comfort bele omstandigheden, die de toets van ve gelyking met het wekeiyksche kaartavond je thuis in Holland alleszins kunnen door staan? Intusschen, wel was het wat later dan in het vooruitzicht was gesteld, Parys —ntl bereikt. En wy zeiden het reeds, onder *2 staag neersiepelende regen werden de stra. ten in de omgeving van het station stormen! derhand ingenomen, een gebeurtenis, waar! van de daar opgestelde Nederlandsche foto. graten en filmmenschen profyt trokken. 1 Als er op dat moment ook geluidsfilm aan te pas is gekomen, zal zyn vastgelegd, dat de krygsliederen der vreemde veroveraar» getuigden van een overvloed van moed, al zullen de Pary zenaars, die daar op dat ino- ment in de buurt waren, het „wy zyn niet bang" eerder voor een lied van Russische afkomst hebben gehouden, zoomin als zjj iets hebben begrepen van de verzekering bij herhaling dat deze vroolyke vreemdelingen er gaarne voor uit wilden komen, toffe jon- gens te zUn. Wel zullen de Paryzenaars een hecht col- lectiviteitsgevoel geconstateerd hebben, want men ging „en masse" naar de van Hol- land uit voor de verschillende vereenigin. gen, clubs en gezelschappen besproken ho- tels, teneinde zich wat te verfrisschen en nieuwe kracht op te doen voor een ver- moeienden dag. Die daar niet toe behoor den, omdat zy op hun eentje waren geko men, sloten zich toch by elkaar aan, zoodat toen in het middaguur het stadion aan het „Pare des Prinees" zyn poorten opende, een groote Nederlandsche familie de voor haar gereserveerde tribunes bezette. Het succes der onzen heeft het saamhoorigheidf» gevoel nog aangewakkerd, daar het zelfs opgevoerd werd tot een laaiende betooging van vaderlandsche geestdrift. Wie geen plaats had kunnen veroveren rondom het strydperk, vond een compensatie in de ca- fé's buiten het stadion, waar de radio het verslag van den Franschen Han Hollander deed hooren en de wedstryd niet minder het middelpunt der belangstelling vormde. Men kan zich indenken dat al naar mate het einde van FrankrykNederland naden de. het voor de Franschen een meer en meer teleurstellende wedstryd werd, ter wyl Nederland met de minuut meer reden kreeg het zwaaien van zyn rood-wit-blauw en oranje vlaggen onafgebroken voort lts zetten. Steeds vrooiyker werd de stemafcf en zy is dat gebleven ook by het weer rug waarts keeren in de tot berstens toe gevA» de metro, in de speciale autobussen, later h de restaurants, waar men met de Paryze naars de avondmaaltyd gebruikte, en ten slotte, hoe kan het ook anders, in de oor- den des vermaaks. waar een opgewekt af scheid is gevierd van deze zoo belangwek- kenden dag. Kortom: wy zyn naar Parys geweest; het was er een reuze-feest! Voetbal. Ondanks den interland-wedstrijd in Parys was voor de tweede klas B toch nog de wedstryd SpartaanO. S. V. vastge steld. Op 't O.S.V.-terrein hebben de Amster dammers indertyd 'n 6-2 zege weten te be halen, doch thans beten de Oostzaners beter van zich af en namen één punt mee naar huis. De wedstryd eindigde in een 22 gelyk spel. Spartaan gaat hierdoor twee plaatsen hooger, terwyl O. S. V. voorloopig de tweede plaats inneemt, zoo als onderstaande stand laat zien. Velox 10 8 2 0 38—21 18 O. S. V. 12 6 2 4 28—27 14 W.-Frisia 9 6 11 21—15 13 W. F. C. 9 5 1 3 25—22 11 O. V. V. O. 11 4 3 4 15—18 11 Spartaan 12 3 4 5 29—27 10 Z. V. V. 9 4 1 4 20—21 9 Hilversum 11 3 3 5 2722 9 B. F. C. 11 1 4 6 14—22 6 Hercules 10 0 3 7 8—30 3 Er kwamen ondanks den interland wedstrijd meer elftallen in actie, dan aanvankeiyk verwacht werd. De voormid dag-uren werden nog goed besteed en zelfs het derde team kwam na een rustperiode van twee maanden, ook weer eens aan de beurt. Het tweede elftal dat bezoek van Zil vermeeuwen II had, trof het niet, dat met een drietal invallers gespeeld moest wor den en het feit, dat de geheele linkervleugel nu van het grastapyt verdwenen was, deed zich ongtwyfeld gelden. Bezien we ten minste de scores over de laatste drie wed- stryden (121), dan komt dit ten minste wel tot uiting. We misten in elk geval den man met de lange passen, die wel voor een goed open spel zorg gedragen zou hebben, nu werd er en vooral voor de rust veel te kort gespeeld. Het begin was overigens sensationeel. Bin nen de minuut gaf de invaller linksbuiten Nol, met een scherp schot zyn club de lei ding en eenige tyd later konden de Zaan dammers uit een missen van Poetskoke gelyk (l—i) maken. Wat beide partyen vei der ook beproefden, de Alkm. Boys scho en zelfs tot driemaal toe tegen den lat, het lukte met en de rood-witten hebben dus een os aar punt ingeboet. De volgende keer beter Boysl De kans is nog mooil dC,rd! •Jftallers brachten een bezoek yer,k'd8 11 en hadden °k "1 met inval len. te kampen. Ook hier zat het de rood- witten niet mee, het einde bracht hen een onverdiende 21-nederlaag. Het vierde team mocht eveneens niet het zoet der overwinning smaken, ondanks tl het gezwoeg binnen de lynen. Een 03-ack- terstand werd mooi ingeloopen en eenmaal werd het zelfs 44. De arbiter keurde ech ter het laatste doelpunt af en dit werd te vens den inzet van de 36-nederlaag. tegen het bezoekende Egmondsche Boys L De A-adspiranten zonden de UitgeestiT- dito's met een 6—O-nederlaag naar huis, ter wijl de B-adspiranten het bezoekende Vrone a met 61 klopten. De d-adspiranten konden het op 't sport park tegen de Alcmaria dito's niet bolwer ken en gingen met 40 ten onder. Na weken zyn eindelyk weer alle drie lagere elftallen in actie geweest. Het tweede moest den stryd aanbindt* tegen het eerste elftal van Oudorp, waaf tegen de eerste wedstryd met 9—3 ver loren was. De spelers waren dus °t revanche belust. Op een zwaar en glad veld werd door Alkmaar afgetrapt, doch doordat er nog maar negen spelers van Alkmaar waren, was deze numerieke minderheid indirect de oorzaak, dat het tweede al niet in de eerst» minuten de leiding kon nemen, daar geen linksbinnen en rechtsbuiten was. ,.j Na ongeveer 10 minuten was het «lft* compleet en er kwam dan ook flink gang in. Een doelpunt kon niet lang meer uiv blyven. By een algemeenen aanval werd dt bal eenige malen ingeschoten en gestopt, doch eindelyk door den rechtsbuiten in O®® doelpunt omgezet. De meerderheid van Alkmaar kwam duidelijk tot uiting. Wel deed Oudorp W® nu en dan een uitval, doch de verdedigjflW met Mulder aan 't hoofd wist daar wel iaa mee, al moeten we eerlyk verklaren, ook Vrouwe Fortuna vriendschap had tr sloten met onzen doelwachter. Nadat er eenige hoekschoppen van ljmfjp op het Oudorp-doel waren gekomen, alle weggewerkt werden, moest er na geveer een half uur spelen een corn» door den rechtsbuiten genomen word*® 2 Deze plaatste den bal goed voor doel enj£ linksbuiten kopte schitterend het twse° doelpunt in (20). Dit was Oudorp echter te veel en s® beerde dan ook alles, en het gelukte dan ook kort voor de rust door een mis stand in de Alkmaar-verdediging o"" tegenpunt te scoren. mLM Jammer, dat juist de Alkmaar-back. over het geheel genomen een prun*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 10