tBucgectiife Stand Uit het Alcmaria-kamp. Rie Mastenbroek herovert wereldrecord. strijd heeft gespeeld, de man was van het misverstand! Er waren nu nog een paar minuten te spelen en werkelijk kreeg de Alkmaar- midvoor een prachtige kans, doch hij wist er niet van te profiteeren en de rust brak aan met een 21-voorsprong. Direct na de thee zag het Alkmaar-elftal wel in, dat een 21-voorsprong nog lang niet voldoende was en menige aanval werd dan ook opgezet. Vooral de linkervleugel was zeer actief en van deze zyde kwam er dan ook menige voorzet, uit een waarvan de rechtsbinnen den bal tactisch liet loopen voor den rechtsbuiten, die met een goed geplaatst schot no. 3 scoorde. Nu was Alkmaar niet te houden. De revanche-gedachte zat er geducht in en er werd gevochten, om de score op te voeren. De linksbuiten vooral loste menig schot, waar voorzetten misschien nog al eens ge boden waren. Echter dient een fel scherp schot, dat van den onderkant der lat weer het veld insprong, vermelding. Met zoo'n druk op het O.-doel kon een vierde doelpunt haast niet uitblijven. De midvoor, die al eenige keeren op z'n kans gewacht had, kreeg den bal op ongeveer 30 M. van het doel toegespeeld, liep er even mee door en met een zuiver geplaatst schot in den rechter benedenhoek was no. 4 ge maakt. De doel verdediger van Oudorp had daar voor menig schot onschadelijk gemaakt, zoodat de nederlaag in geen geval aan hem te wijten was. Oudorp gooide thans het elftal door elkaar, wat verkeerd was, daar de snelle rechtsbuiten nu op een andere plaats kwam te staan. Daardoor werd de rechtervleugel eerder verzwakt dan ver sterkt. Er kwam dan ook geen tweede doel punt en toen de scheidsrechter voor de laatste maal floot, had Alkmaar II met 41 gewonnen. Het derde elftal. Het derde elftal bond den strijd op eigen terrein aan tegen Ursem I. Door onvoorziene omstandigheden had het derde ditmaal niet de beschikking over zijn keeper, 'zoodat een veldspeler z'n plaats moest innemen. Deze heeft zich, behoudens een ongelukje, goed van zijn taak gekweten. Na wisselende kansen brak hier de rust aan met 00. Na de rust was het merkbaar, dat er voor de rust iets te veel van de krachten van de Alkmaarsche spelers gevergd was en zoo kwam Ursem dan ook in de meerder heid, wat met twee doelpunten werd uitge drukt. Toch verkleinde Alkmaar den achter stand, doch verder dan een doelpunt bracht zij het niet, hoewel er kansen ge noeg zijn geweest. Bij het einde was de stand 21 voor Ursem. De adspiranten speelden om 12 uur tegen de Mevo-adspiranten. Onze pukken wisten ook dezen wedstrijd niet in een overwin ning om te zetten, al dient gezegd, dat ze vooral na de rust, toen er geleidelijk een 3O-achterstand was gekomen, kranig vol hebben gehouden en dan ook twee doelpun ten maakten, waarvan het doelpunt van Bieman heel mooi was. Verder brachten zij het niet en bij het laatste signaal was de stand 32 voor de Mevo-adspiranten. De hoogere Alcmaria-elftallen waren, vanwege Frankrijk—Holland alle vrij en pas bij het vijfde elftal werd er weer ge speeld. Ook het vierde speelde niet, maar zag toch z'n kampioenskans een zeer groot stuk naderbij komen, doordat Oudorp I zich liet kloppen door Alkmaar II. Het vierde heeft nu slechts, goed geteld, één punt noodig om zich kampioen te noemen. Dit laatste puntje kan veroverd worden a.s. Zondag tegen D. T. S. II op het Sport park. We zullen zien. Het vijfde dan won! Akersloot I werd met 42 het kind van de rekening. Rust was 11 en niets deed vermoeden, dat het vijfde zou winnen. Er werd ietwat slordig gespeeld, en eerst na de rust wisten de withemden door Kom. de Groot v. d. Wal een 41 voorsprong te behalen. Toen was het weer Akersloot dat aan het woord was, doch verder dan een uitstekend doel punt van den linksbuiten kwamen zij niet. 't Vijfde staat dus ook nog steeds ongesla gen aan den kop, doch heeft nog een zwaar programma voor den boeg. Volhou den maar. Bij de Junioren behieldt de Junioren A ploeg door een uitstekende 42 overwin ning op Z. F. C. a hun kans op het kam pioenschap. Al is men dan hier niet meer ongeslagen, de kans is er nog. De wed strijd tegen Z. V. V. a zal hier de beslis sing wel brengen, mits voordien Z.F.C. a geen spaak in het wiel steekt. Bij de adspiranten waren de A adspiran ten voor de zooveelste keer vry, doch kunnen zich Zondag a.s. in de onmiddel lijke nabijheid van het kampioenschap plaatsen. De B adspiranten vechten om de 2de plaats te komen en «nu moest D. T. S. a 't onderspit delven (31). De C adspiranten waren vrij, terwijl de D adspiranten ongeslagen bleven door met 60 van Oterleek a te winnen. Zeven wedstrijden gespeeld, zeven ge wonnen, als er 10 gespeeld en gewonnen zijn, is ook deze ploeg kampioen. Volhou den maar! De jongste lievelingen, de E. ploeg waren voor Alkm. Boys D te sterk en wonnen met 41 en klimmen dus tot midden in. Zoo werd dus op dezen Zondag door de in 't veld zijnde elftallen geen punt verspeeld, 't Kan dus niet beter, wij hopen dat 't de volgende week eveneens zoo is. Korfbal. K. V. K. V. I—Z. K. V. II 1—0. Alhoewel weinig overtuigend heeft K. V. K. V. Zondag toch een overwinning op de zwart-witten uit Zaandam weten te bevechten. De K. V.-ers zullen wel heel erg blij zijn met dezen uitslag, want Z.K.V. heeft feitelijk den geheelen wedstrijd door het beste van het spel gehad en vrouwe Fortuna bleek wel erg aan de zijde van K. V, te zijn toen by handen van van Wie- ringen de rood-witten, ongeveer 20 minu ten na de rust hun eerste en eenigste doel punt scoorden. De verdediging van K. V. K. V., zoowel dames als heeren en met name J. Groot, verdient wel bijzonderen lof voor het taaie en taktische verdedigen tegen den steeds snellen en gevaarlijken Z. K.V. aanval. Z.K.V. moge pech gehad heb ben met schieten, b.v. toen bij een mooi schot van een Z. K. V. dame de bal weer uit de mand sprong, toch is het voorna melijk de K. V.-verdediging geweest die Z. K. V. de nederlaag heeft toegebracht. Het middenvak heeft het er minder goed afgebracht. Reeds van den aanvang af vlotte het niet erg en bijna den geheelen wedstrijd door had Z. K .V. hier de touw tjes in handen. Doordat Z. K. V. in het middenvak den bal herhaaldelijk onder schepte, kreeg de aanval van K. V. in den beginne betrekkelijk weinig te doen en kwam er al een bal, dan was dit toch van korten duur. Na de rust, toen het midden vak even beter ingespeeld raakte, ging het beter en in deze periode scoorde van Wie- ringen dan ook het eenige doelpunt van verder dan 1 doelpunt heeft weten te K. V. Dat de aanval van K. V. het niet brengen zal mede z'n oorzaak wel vinden in de gewijzigde opstelling van het 12-tal voor dezen Zondag, waardoor wat te on wennig en aarzelend gespeeld werd. En fin, K. V. heeft 2 kostbare puntjes weten te veroveren, dat is het voornaamste in de competitie. Toch lijkt het ons wel zeer waarschijnlijk, dat K. V. na de ervaring van Zondag, in den volgenden wedstrijd tegen Concordia (Amsterdam) de oude opstelling wel weer zal nemen, en dan durven we weder op een sprekende over winning van de K V..-ers rekenen. De K. V.-adspiranten verloren met 10 van de Z. K. V.-adspiranten. Deze neder laag zal voor de rood-witte adspiranten, die momenteel nog aan den kop gaan,-wel een groote teleurstelling zijn geweest, te meer daar, ware K. V. volledig geweest, deze wedstrijd zeker niet verloren was ge worden. Enfin K. V.-adspiranten kop op en straks in Zaandam getoond dat deze nederlaag een vergissing was. Hockey. H.D.M. II—ALKMAAR I 1—0. Alkmaar I wist zich op Houtrust tegen de reserves der landskampioenen niet te handhaven. H.D.M. II mag zich met dit resultaat gelukkig prijzen, te meer daar de onderste plaats in deze afdeeling ver laten werd en de kans op degradatie der halve een weinig slonk. De Alkmaarders zijn weer van de derde naar de vierde plaats verhuisd en zelfs nu nog kunnen zij op de onderste plaats komen, daar er nog 3 wedstrijden te spelen zijn en de hekkesluiters H.D.M. II en Delftsche Stu denten in nog 4 wedstrijd de 4 punten achterstand op Alkmaar kunnen inloopen. Vooralsnog lijkt ons dit vrij onmogelijk, want Alkmaar heeft een niet te zwaar programma af te werken, waaronder slechts één uitwedstrijd. ALKMAAR II —H.D.M. III 1—0. Deze uitslag zal voor velen een verras sing zijn. Immers, de Alkmaar-reserves wisten de reeds als kampioenen gedood verfde Hagenaars in bedwang te houden. Als we eerlijk zijn, dan erkennen we on middellijk de superioriteit der gasten in het veld, hoewel echter het binnentrio on telbare kansen om zeep bracht en last but not least keeper Yohai de beste van het Alkmaar-team was. De eerste helft ver toonde een gelijk opgaanden strijd, waar in Kokkes het eerste en eenige doelpunt na goed opbrengen wist te scoren. De eerst wat onzekere Alkmaarsche backs begonnen nu ook stevig op te ruimen en in een Alkmaar-overwicht schoot Krom Jr, rakeling over het H.D.M.-doel. Het goed open houden van het spel bleek de sterkste troef der onzen, want in de 2de helft werd het duidelijk, dat de steeds weer aanvallende Hagenaars zichzelf in dezen wedstrijd zouden slaan door te kort spel. De sporadische aanvallen van Alk maar II liepen op- een paar corners en op off-side uit, terwijl bovendien half-linie en achtertrio handen vol werk hadden met verdedigen en den aanval niet konden stuwen. In een sterk H.D.M.-overwicht kwam het einde. De Hagenaars zijn nu onttroond, want Hudito uit Delft heeft hun plaats overgenomen. Alkmaar II moet volgende week dit laatste team op zoeken en wint zij dat, ja, dan begint pro motie waarschijnlijker te worden, of schoon een zwaar programma te wachten staat. Momenteel staan de Alkmaarders op de derde plaats. ZANDVOORT—ALKMAAR III 7—0. Weer kregen onze benjamins tegen de kampioenen een 70 nederlaag te slik ken, ditmaal in Zandvoort. Onze jeugd moet niet den moed laten zakken en voor al energiek doorspelen. Degradatie is niet mogelijk en tegen Bloemendaal IV, H.B.S. III en Strawberries III kan in Alkmaar gewonnen worden. Hopenlijk weten zij, die soms verstek laten gaan, dat slechts een volledig en ge regeld in dezelfde opstelling spelend team successen kan behalen. Zwemmen. 400 M. rug in 5 min. 59.8 sec. De eerste start van Rie Mastenbroek tijdens haar Deenschen toer heeft al dadelijk een buitengewoon succes opge leverd: de verbetering van het wereld record 400 M. rugslag, dat zij niet min der dan vijf seconden omlaag bracht, n.1. op 5 min. 59.8 sec. De Amerikaansche Erna Compa, die 1 Januari j.1. het oude record van onze landgenoote met 0.2 seconde verbeterde door het van 6 min. 5 sec. op 6 min. 4.8 sec. te brengen, heeft hiervan dus niet lang pleigier gehad. Hoe fraai Rie Mastenbroek'® prestatie op zichzelf moge wezen, zy had nog veel beter gekund, want toen de Rotterdamsche aan het eindpunt gekomen was, stopte zij niet, doch keerde eenvoudig. De wereld recordhoudster meende namelijk, dat zij nog vijftig meter had af te leggen en was juist van plan, zooals zij ons later vertelde, om nu eens een flinke eindspurt in te zet ten. Het was de eerste maal, dat er in het Fre- deriksbergbad een wereldrecord verbeterd zou worden. De baan was 25 meter lang, waarvan zeker 10 meter ondiep, welke han dicap echter door het zoute water gecom penseerd werd. Kiefer-stijl bezorgde haar het succes. Rie Mastenbroek kreeg den stryd aan te binden tegen vier deelneemsters, waarvan alleen de Deensche Tove Nielsen behoorlijk partij kon geven, zij heeft de Nederland- sche echter geen enkele maal werkelijk be dreigd. De Rotterdamsche nam na den start direct de leiding. Zij trok bijzonder de aan dacht door den Kiefer-stijl, die zij zich sedert eenigen tijd, maar eerst na veel moeite, eigen heeft gemaakt. Er ging een kreet van bewondering door de zwemzaal toen onze landgenoote het eerste keerpunt k la Kiefer nam. Sedert mevrouw Braun haar discipel het keeren op deze wijze heeft geleerd, is er een geduchte verbetering ge komen in de manier van keeren van Rie Mastenbroek. Dit vormde vroeger haar zwakke zijde en goed keeren is vooral op een lange baan van veel invloed. Mevrouw Braun had berekend welke tusschentijden haar discipel moest maken om tot een nieuw wreldrecord te komen. Hoe goed mej. Mastenbroek in vorm was, bewijzen wel de tusschentijden, die zij in werkelijkheid maakte. Hier volgde zij met de tijden er achter tuschen haakjes zooals zij volgens berekening moesten zijn: 100 meter in 1 min. 22,9 sec. (1 min. 23 suc.) 200 meter in 2 min. 53,3 sec. (2 min. 56 sec.) 300 meter in 4 min. 26,7 sec. (4 min. 29 sec.) Toe Rie later den laatsten tijd vernam, zeide zij: „Wat jammer!" en bedoelde daar mede, dat, wanneer zij tijdig haar eindspurt had ingezet, haar tijd nog beter geweest zou zijn. De tweede aankomende, de Deensche Tove Nielsen, leverde eveneens een goede prestatie door den fraaien tijd van 6 min. 6,3 sec. te maken. Deze dag heeft ons geleerd, dat, hoe meer de Olympische Spelen naderen, de concur rentie der Hollandsche zwemsters sterker wordt. Dat zou by den 300 meter vrijen slag nog meer tot uitdrukking komen. Rie werd op dit nummers zelfs verslagen met een mi niem verschil en na een uiterst feilen strijd met de Deensche Ragnhiln Hveger, die den schitterenden tijd van 5 min. 27,8 sec. maakte, terwijl on^e langenoote 0.5 sec. later aantikte. Nu behoeft men deze neder laag niet al te tragisch te nemen. De Rot terdamsche had immers nog geen uur ge leden de 400 meter rug gezwommen en de Deensche was nog geheel frisch. Maar het bewijst toch wel, dat het „Holland past op uw zaak" op zijn plaats is. Allerwegen werkt men er aan om Holland de wereld hegemonie van het dameszwemmen te be twisten. (Tel.) Kegelen. KOEKOEK WINT VAN CUBO, De beide vijftallen van Cubo konden het Zaterdag niet bolwerken tegen de Koekoek- menschen al is het verschil heusch niet overweldigend te noemen. Cubo I en II gooiden respectievelijk 614 en 582 hout, Koekoek I en II 656 en 608. Mede door de nederlaag van Central I te gen de Club I hebben Cubo en Central, zoo als onderstaande stand laat zien, van plaats verwisseld. Ook in de 2e klasse B is de afgeloopen week voor Central allerminst bemoedigend geweest, haar 2e vijftal verloor met 527 560 hout van de Club II, waardoor Central II van de 2e naar de laatste plaats verhuist. Hieronder de standen van alle afdeelin- gen: le klasse A: O.K.A. I 5 5 0 0 10 3393 hout Alcm. Victrix I 5 4 0 1 8 3454 hout Z.E.K.Z.? 6 1 1 4 3 3928 hout De Burg I 6 0 1 5 1 3778 hout le klasse B: De Club I 5 4 0 1 8 3394 hout Koekoek I 5 4 0 1 8 3337 hout Cubo I 5 1 0 4 2 2982 hout Central I 5 1 0 4 2 2958 hout 2e klasse A: Onder Ons 6 6 0 0 12 3964 hout Alcm. Victrix II 7 5 0 2 10 4552 hout O.K.A. II 7 3 0 4 6 4379 hout Z.E.K.Z.? II 6 2 0 4 4 3602 hout De Burg II 8 1 0 7 2 4463 hout 2e klasse B: Koekoek II 5 4 0 1 8 3162 hout De Club II 5 2 0 3 4 2906 hout Cubo II 5 2 0 3 4 2769 hout Central II 5 2 0 3 4 2746 hout 2e klasse C: Victoria I 5 4 0 1 8 3032 hout Cubo III 5 3 0 2 6 3006 hout Tienen 5 2 0 3 4 2920 hout Victoria II 5 1 0 4 2 2872 hout Dames: Onder Ons 4 3 0 1 6 2329 hout Touwtje 4 3 0 1 6 2187 hout Ke Ki Ka I 4 2 0 2 4 2311 hout Ke Ki Ka II 4 0 0 4 0 2032 hout Kolven. WEDSTRIJDEN LANGEND1JKER KOLFBOND. Te Noordscharwoude werden Zondag de wedstrijden van den Langendijker Kolf- bond voortgezet en wel in de derde klasse. De uitslag zijn als volgt: Gezellig Samenzijn, Zuidscharwoude 400 p.; Op Maat, Zuidscharwoude 361 p.; Vol harding, Oudkarspel 356 p.; Ons Genoegen Noordscharwoude 292 p.; Onder Vrienden, Oudkarspel 348 p. Personeele wedstrijd: J. v. d. Ham 108 p., D. de Lange 125 p., A. Boon 135 p., A. Mooij 81 p. allen Zuidscharwoude; C. Blokker 119 p., K. Dekker 118 p., J. Bakhuis 98 p, allen Oudkarspel; S. Timmerman 117 p., H. Kuiper 103 p., C. Langedijk Cz. 117 p., G. Ens 130 p., allen Noordscharwoude, Dammen. DE NEGENDE PARTIJ REMISE. Raichenbach wint de 10de party en leidt met 13-—7. Zaterdagavond werd de negende partij damen gespeeld. Al weer eindigde de par ty in remise. Ze was niet belangwekkend. Het verloop was: M. Raichenbach (wit)J. H. Vos (zwart) 1. 34—29 17—22 2. 40—34 20—25 3. 45—40 11—17 4. 31—26 6-11- 5. 37—31 1—6 6. 50—45 19—23 7. 31—27 22X31 8. 26X37 14—19 9. 33—28 15—20 10. 39—33 20—24 11. 29X20 25X14 12. 44—39 16—21 13. 36—31 21—27 14. 32X21 23X32 15. 37X28 17X37 16. 41X32 11—17 17. 42—37 7—11 18. 46—41 19—23 19. 28X19 14X23 20. 34—29 23X34 21. 40X29 10—14 22. 35—30 5—10 23. 45—40 14—19 24. 30—24 19X30 25. 29—23 18X29 26. 33X35 10—14 27. 40—34 12—18 28. 39—33 8—12 29. 34—29 11—16 30. 35—30 2—8 31. 47—42 17—22 32. 32—28 14—19 33. 28X17 12X21 34. 30—24 19X30 35. 29—23 18X29 36. 33X35 6—11 37. 38—32 11—17 38. 43—38 8—12 39. 37—31 21—26 40. 31—27 17—21 41. 38—33 12—18 42. 33—28 4—10 43. 49—44 10—14 44. 41—37 14—19 45. 44—40 18—22 46. 28X17 21X12 47. 42—38 3—8 48. 40—34 12—18 49. 38—33 9—14 50. 35—30 18—23 51. 33—29 23—28 52. 32X23 19X28 53. 30—25 8—12 54. 29—24 12—17 55. 27—22 14—19 56. 22X11 19X39 Remise. De 10de party. De tiende partij bracht een Raichenbach in topvorm. Vos was na 27 zetten gedwon gen om op te geven. De partij verliep als volgt: J. H. Vos (wit)M. Raichenbach (zwa 1. 31—26 18—23 2. 36—31 12—18 3. 41—36 7—12 4. 46—41 1—7 5. 31—27 20—24 6. 34—29 23X34 7. 40X20 15X24 8. 36—31 19—23 9. 33—28 24—29 10. 28X19 14X23 11. 44—40 10—15 12. 39—34 15—20 13. 50—44 5—10 14. 44—39 10—15 15. 41—36 17—22 16. 27—21 16X27 17. 32X21 22—28!! 18. 49—44 20—25 19. 31—27 11—16 20. 37—32 28X37 21. 42X31 9—14 22. 35—30 4—10 23. 39—33 18—22 24. 27X20 15X35 25. 33X24 16X27 26. 31X22 12—18 27. 22X13 8X50 Opgegeven door wit. IJ s s p o r t. IJSCLUB HENSBROEK. De ijsclub „Hensbroek" vergaderde Za- terdagvaond bij den heer P. Groot. De voorzitter, de heer Kolder, opende met een woord van dank aan de aanwezi gen. Door het bestuur werd ingediend het Voorstel om als lid van den IJ. B. H. N. te bedanken Dit voorstel werd door den heer Kolder nader toegelicht, Na langdurige bespreking besloot de vergadering als lid van den bond te be danken. Daar volgens de statuten de opzegging in October moet gebeuren krijgt de secre taris opdracht te zorgen dat dit in orde komt. De ontvansten over 1935 met kasgeld vorige jaar zyn te samen 131.04, de uit gaven 70.27, zoodat op dit oogenblik in kas is 60.77. Aan de beurt van aftreding zijn dit jaar de heeren P. Kort en Jb. Bas. Beiden wer den herkozen. Na rondvraag volgde sluiting. Wielrennen. A. S. V.-VICTRIX. Zondagmiddag werden door de A. S. V.- Victrix in haar clubgebouw home-trainer wedstrijden verreden. Er werd deelgenomen door de volgende clubs: D. O. K. uit Den Helder, West-Frisia uit Enkhuizen en Ken- nemerland uit Beverwijk. Genoemde clubs hadden hare sterkste leden afgevaardigden, zoodat felle strijd om de eerste plaatsen in het verschiet lag. Dit is dan ook inderdaad het geval ge weest. Reeds by de nieuwelingen werd hevig gestreden om de eer over den afstand yap 1 K.M., waarmede tenslotte Jan Pronk ging strijken. Zijn tijd was 1 min. 6 sec., waaruit wel blijkt, dat het hard ging. Bij de amateurs bleef aan Braas van Kennemer- land de zege, bedreigd door Jan Groot, die tweede werd. Hierna werd de 3 K.M. verreden. Bij de nieuwelingen maakte Harms den tijd van 1.57.2, terwijl Pronk hierop volgde met 1.57.9. Hoewel enkele renners van D. O. K. nog korteren tijd noteerden, werd dit later als ongeldig verklaard, wijl zij niet op de vereischte versnelling gezeten hadden. Als slotnummer volgden de amateurs, waarbij Jan Groot zich revancheerde op Braas, door een tijd te maken van 1.53.1 voor 3000 M. Braas werd derde achter Piet Zandvoort, die 1.55.2 liet noteeren. Het publiek leefde enthousiast mede met de verrichtingen der renners, waarbij het aan vurige aanmoedigingen niet ontbrak. De A. S. V.-Victrix mag op een geslaagden dag terugzien! R.V. „ALCMARIA". Alcmaria heeft het wegseizoen Ingezet met een recordrit voor A, B en C klasse, begunstigd door het fraaie weer, had deze eerste rit een prachtig verloop. A kl. 25 K.M.: 1. P. J. Beeldman 40 min. 36 sec.; 2. F. Roobeek 40 min. 44 4/5 sec.; 3. J. Derksen 41 min. 3 sec.; 4. Jaap Homan 41 min. 3 3/5 sec.; 5. J. H. Mulder 41 min. 35 sec.; 6. J. Bouman 44 min, 29 sec.; 7. W. Stammes 49 min. 22 sec. B-kl., 25 K.M.: 1. M. Reek 41 min. 10 sec.; 2. C. Keulenboer, 44 min. 30 sec.; 3. P. Greuter, 45 min. 33 sec.; 4. C, Nieuwland, 48 min. 26 sec.; 5. J. Holle beek, 49 min. 39 2/5 sec.; 6. J. Mulder, 52 min. 9 2/5 sec. C-kl., 25 K.M.: 1. L. den Engelsman, 46 min. 34 sec.; 2. J. Hermes, 48 min, 4/5 sec.; 3. I. Min, 48 min. 3 sec.; 4. J, Timmer, 48 min. 59 1/5 sec; 5. Jan Ho- man, 49 min. 5 3/5 sec. De prijzen voor de le 3 van elke klasse bestonden uit medailles en consumptie artikelen. Voor P. J. Beeldman, die de snelste tijd draaide, was een tulband uitgeloofd door W. Metz. Postduiven. POSTDUIVENTENTOONSTELLING. De uitslag van de Zaterdag en Zondag gehouden postduivententoonstelling in café A. J. de Wit aan de Zaadmarkt en georga niseerd door de postduivenvereenigingen Steeds in Spanning en De Postduif, luidt als volgt: Kampioensklasse: 1. Jos. v. d. Kamer (D.P.); 2. A. J. de Wit (D.P.); 3. Mevr. Reymer (D.P.) Oude doffers: 1. J. Deutekom (D.P.); 2. Hoogakker (S.I.S.); 3. J. Deutekom (D.P.) Oude duivinnen: 1. D. Pilkes (D.P.); 2. L. W. v. Bruggen (S.I.S.); 3. A. Kleef (S.I.S.) Doffers tot en met 500 K.M.: 1. H. Pel (S.I.S.); 2. J. Huiberts Sr. (S.I.S.)} 3. R. Reymer (D.P.) Duivinnen tot en met 500 K.M.: 1. R. Thie (D.P.); 2. Hoogakker (S.I.S.); 3. J. Huiberts Jzn. (S.I.S.) Doffers boven de 500 K.M.! 1. J. J. Veel (S.I.S.)2. Hoogakker (S.I.S.); 3. J. Huiberts Sr. (S.I.S.) Duivinnen boven de 500 K.M.: 1. J. Hui berts Jzn. (S.I.S.)2. Hoogakker (S.I.S.)3. H. Pel (S.I.S.) Jonge doffers: 1. Hoogakker (S.I.S.); 2. L. W. v. Bruggen (S.I.S.)3. Hoogakker (S.I.S.) Jonge duivinnen: 1. Jos. v. d. Kamer (D.P.); 2. G. Hijmans (S.I.S.); 3. Jos. v. d. Kamer (D.P.) Late doffers: 1. Hoogakker (S.I.S.)} 2. Mevr. Reymer (D.P.); 3. B. Telleman (S.I.S.) Late duivinnen: 1. R. Thie (D.P.); 2. A. J. de Wit (D.P.); 3. J. Huiberts Sr. (S.I.S.) Sjoelen. SJOELSPORT TE NOORDSCHARWOUDE le klas. A. Kramer—P. Visser 1327—1287 G. v. Rijn—E. Bos Jr. 1655—1438 2de klasse. Jb. Peters—D. Drost 1448—1299 P. PoolJ. H. de Laat 14841268 P. Kat—P. Veen 1738—1667 J. Peetoom—G. Smit 1538—1550 A. KroonJ. Duijves 12651180 E. Bos Sr.D. Peetoom 13161323 3de klasse. G. AmelingH. Oudshoorn 12491257 J. SmitJ. Beenken 14041255 D. ManJ. v. Dort 8801086 G. v. RijnC. Hoogland 17201466 HEEMSKERK (Januari). O n d e r t r o u w d: G. J. v. d. Ploeg en P. C. Meyer. Bevallen: H. v. Hooffv. Eng, d. A. BaltusStuifbergen, z. OUDE NIEDORP (December), Geboren. Elisabeth Cornelia, d. van J. Admiraal en E. C. Smit. Johanna Ma ria, d. van H. Swinkels en A. M. Abbes. Adrianus, z. van J. Beers en van M. Beer- se. Barendina, d. van J. Kossen en van J. C. Billenkamp. Paules Cornelis, z. V. W. Appelman en van E. Kenter. Corne lia Maria, d. van C. de Moei en van A. M. Meijne. Marcellinus Petrus, z. van J. Veldman en van C. Bakker. Hille, z. v. D. Bosma en J. Visser. Anna, d. van Jb. Glas en A. Wagenaar. Ondertrouwd: A. Kossen te Heiloo Gehuwd: A. Kossen en D. G. Grootes. Overleden: Dirk Vlaar, oud 71 jaar, weduwnaar van A. Strengman. KOEDIJK (December). Geboren: Wilhelmina Afra, d. v. Christiaan Duinmeijer en Afra Elisabeth Dekker. Anna Maria, d. v. Franciscus Kunst en Klazina Hes. Cornelia, d. y» Theodorus Trompetter en Maartje Leek. Gehuwd: Johannis Hofma en Cornelia Kossen. Cornelis Hartog en Aaltje Wap- stra. Simon Visser en Martina Johanna Korymers,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 11