Aqwda SbiHueutaud de Lange 6-de moraaz. 1SQ5 Stad eu OmteuiuQ. Weecéecickt MAN TE EINDHOVEN VERMOORD. BAXKIEÏtS te ALKM SINDS De „Kerkplein" blijft voorloopig in Egmond. Stedelijk Museum ingang Breedstraat, eiken werkdag van 9 tot 12 en van half 2 tot half 4 geopend; Zater dags van 9 tot 1 uur; Zondags gesloten. Bioscopen. City-theater, 7.45 uur, hoofdnummer Don kere oogen (rom.), hoofdrollen Harry Baur en Simone Simon. Toegang boven 18 jaar. Victoria-theater, half acht, hoofdnummer De graaf van Monte Cristo (rom.); hoofdrol Eliza Landy. Toegang boven 14 jaar. Bioscoop Harmonie, half acht, tot en met Dinsdag, hoofdnummer Gold Diggers of 1935 (revue), hoofdrollen Dick Powell en 12 anderen; in het bijprogramma Moeders lievelingetje met Shirley Temple. Toegang voor eiken leeftijd. Woensdagmiddag, 2.30 uur, matinee. Roxy-theater, 7.45 uur, hoofdnummer De havenjournalist (sens.); hoofdrollen Ben Lyon en Claudette Colbert. Toegang boven 18 jaar. Woensdag 15 Januari. 8 uur, Harmonie, liederen-avond Kamer- muziekvereeniging m. m. v. Hans Schouw man, piano. 8.15 uur, Volksuniversiteit, cursus karak terkunde. 8.15 uur, Harmonie, prop.-vergadering prot.-chr. reclasseeringsvereeniging. 7.30 uur, De rustende Jager te Heiloo, op voering revue ,,'t Zal wel gaan". Donderdag 16 Januari. In de r.k. kerk aan de Laat conferentie voor niet-katholieken. NATIONALE ROUW OPGEHEVEN. In België. Koning Leopold heeft, juist zooals dit na het overlijden van koning Albert is ge schied, besloten, den duur van den officiee- len rouw, die na den dood van koningin Astrid was voorgeschreven, te bekorten. De rouw van heden worden opgeheven Aan het hof zal hij evenwel nog gehandhaafd blijven. GENERAAL NOBILE KEERT NAAR ITALIË TERUG. Generaal Nobile, de commandant van 't in het Noordpoolgebied verongelukte Ita- liaansche luchtschip, die na deze cata- strophe Italië heeft verlaten en zich ver volgens in de Sovjet-Unie heeft gevestigd, bevestigde aan Reuter, dat hij voornemens is naar zijn vaderland terug te keeren, wanneer zijn contract te Moskou als ad viseur van het centraal instituut voor de luchtvaart zal zijn afgeloopen. Nobile voegde hieraan toe, dat hij verleden jaar reeds was uitgenoodigd naar Italië terug te keeren, maar dat hij besloten had in Rus land te blijven om zijn contractueele ver plichtingen na te komen. ERNSTIG AUTOBUS-ONGELUK. Zes kinderen en priester verdronken. Een autobus met acht kinderen, leden van de Katholieke Jeugd-Organisatie te Weenen, onder leiding van een priester, is tengevolge van ijzel op den weg in den Donau gereden. Zes kinderen verdronken, evenals de priester. DE ZAAK FONJALLAZ-JAQUIER. Proces in Zwitserland. Het proces wegens laster, dat door den leider der Zwitsersche fascisten, kolonel Fonjallaz aanhangig gemaakt was tegen 't socialistische dagblad „Traveil", dat hem beschuldigd had van spionnage ten gunste van een buitenlandsche mogendheid, is be ëindigd met de veroordeeling van Jaquier tot een jaar gevangenisstraf en vijf jaar verlies van burgerrechten. Jaquier was de man, die de valsche documenten aan ge noemd blad had verstrekt. De redacteur van „Travail", Cheux, die Jaquier tot zijn daad had aangezet, is veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf en vijf jaar ver lies van burgerrechten. ENORME AARDVERSCHUIVING IN ZUID-FRANKRIJK. De stad Gap In gevaar. In de onmiddellijke nabijheid van do stad Gap in Zuid-Frankrijk is een grond- massa van ruim een millioen kubieke me ter in beweging gekomen. Met een snel heid van twee tot drie meter per dag be weegt de massa zich in de richting van Gap. Een kanaal is reeds volkomen bedol ven. Door deze grondverschuiving heeft zich een kunstmatig meer gevormd, welke watermassa's de stad dreigen te overstroo- men. Ten Zuiden van Grenoble is een geheele heuvel in beweging gekomen. Een rivier is uit zijn bedding gedrongen. De verkeers verbinding met een naburig dorp is volko men afgesneden. :I GEESTELIJKE TOT CEL-STRAF VEROORDEELD. De katholieke geestelijke Adolf Stauda- cher is tot 3 maanden gevangenisstraf ver oordeeld, omdat hij zijn parochianen had vermaand alle niet-Roomsche bladen uit hun huizen te bannen. TWEE NIEUWE LINIESCHEPEN IN ENGELAND? Het gerucht gaat in Engelsche politieke kringen, dat de Britsche regeering besloten zou zijn aan het Lagerhuis een buitenge woon crediet te vragen van 15000 Ton teneinde dit jaar twee linieschepen op sta pel te zetten. Deze schepen zullen worden uitgerust met batterijen luchtdoelgeschut welke 60 schoten per minuut kunnen afvu ren. Door zijn vrouw neergeschoten, omdat hij omging mei een andere vrouw 1 De politie te Eindhoven heeft Zondag in arrest gesteld de vrouw van een ze keren v. B., die na een langdurig ver hoor heeft bekend haar man door een schot uit een revolver te hebben ver moord. Zondagochtend om half elf werd na bij de Tweede Kanaalbrug te Eindhoven het lijk gevonden van v. B., die, na het onderzoek door een arts, vermoord bleek te zijn door een schot in het hart. Op de plek, waar het lijk werd gevon den, ontdekte de politie indrukken van damesschoenen. De politie ging toen over tot arresta tie van de vrouw van B., die bekende haar man van betrekkelijk verren afstand te hebben neergeschoten, omdat hij een verhouding had met een andere vrouw. De vrouw is ter beschikking van de justitie gesteld. Moordenares zelf niet zuiver? Naar wij nader vernemen heeft de vrouw bij haar verhoor aan den commissaris van politie verklaard, dat het slachtoffer zelf haar de revolver heeft gegeven, welke zij na het plegen van de daad in het kanaal heeft geworpen. Deze verklaring komt de politie wat zonderling voor, daar inmiddels bekend was geworden, dat de gearresteer de, de 23-jarige Duitsche Anna Szabo, af komstig uit Essen, reeds geruimen tijd een verhouding had met zekeren A. v. Kerkhof. Hierin hëeft de politie aanleiding gevonden ook dezen man als verdacht van medeplich tigheid te arresteeren. Zijn verhoor heeft echter niet tot nadere aanwijzingen geleid. Beiden zijn ter beschikking van de justitie gesteld. ONGELUK IN DE MIJN. Zwaar gewonde gisteravonu over leden. I nde domaniale mijn te Kerkrade (L.) werd in den nacht van Vrijdag op Zaterdag de mijnwerker H. Arkenbosch door een stuk spoorwegstaaf tegen het onderlijf ge troffen. Ernstig gewond werd de ongeluk kige naar het ziekenhuis overgebracht waar hij Zondagavond is overleden. A. was 43 jaar oud en vader van zes kinderen. MAGDA JANSSENS ONDERSCHEIDEN. De bekende actrice mevr. Magda Jans- sens is door den koning van België onder scheiden, die haar benoemd heeft tot ridder in de orde van Leopold II. Wat zelfs de stranding van de „Jos Maria" niet vermocht, dat heeft de tweede stran ding van de „Kerkplein" bewerkstelligd, namelijk het Egmondsche winterseizoen nieuw leven inblazen! Bij duizenden zijn de menschen weder van heinde en ver komen opdagen en ondanks de concurrentie van den voetbalwedstrijd FrankrijkHolland zag het Egmondsche strand weder zwart van de menschen. Juist de „Kerkplein" blijkt een magische aantrekkingskracht uit te oefenen. Dit reuzen schip spreekt blijk baar meer tot de verbeelding, dan het kleine motorvrachtscheepje „Jos Maria". Juist een week geleden hadden burge meester en wethouders officieel geconsta teerd, dat het winterseizoen voorbij was. De parkeerterreinen waren niet meer ver pacht en het besluit tot opheffing van de winkelsluiting op Zondag, evenais tijdens het badseizoen, was ingetrokken. Nauwe lijks is dit echter gebeurd of het wintersei zoen herleeft. Weer snorden honderden auto's uit alle deelen van het land, door de Egmondsche Voorstraat. Duizenden fietsers profiteerden van het zonnige weer en ped delden zeewaarts. Stampvol komen de autobussen aan en brengen honderden kijk- lustigen. Opnieuw maken de neringdoenden en vooral de caféhouders goede zaken. „De Egmondsche schepen", dat is langzamerhand een „schlager" geworden! „De Egmondsche drukte" is reeds spreekwoordelijk. Dezer dagen schreef men van een abnormale drukte te Epe, dat het Egmond met zijn ge strande schepen wel leek! De „Kerkplein" ligt nu met den achter steven naar Egmond en laat zich dus nu van een andere zijde zien, van zijn beste zijde meenen de Egmonders, die van deze koersverandering profiteeren. Want ook in 1936 heeft het geluk, evenmin als de „Kerk plein" hen den rug toegekeerd! Het mag dan geen nieuwe stranding zijn, deze tweede stranding van hetzelfde schip is zoo merk waardig, dat de Nederlandsche taal er geen epitheton voor heeft. Of mag men spreken van een „herstranding"? Merkwaardig is ook, dat de „Kerkplein" juist over vertrek ken begon te denken en dat nu dezelfde storm uit het westen, die het water tot aan den duinvoet opjoeg en dus voor het vlotbrengen gunstig was, het schip nood lottig werd. Want niet zoodra was de anker kabel gebroken of de storm wierp het schip op het strand. In enkele minuten was het werk van maanden tot een Sisyphus-arbeid gestempeld! Het breken van een kabel be rokkende een schade van duizenden, ja van tienduizenden misschien. Niet alleen toch heeft de „Kerkplein" zelf schade geleden, maar ook de zuigpompinstallatie, terwijl de kosten van het vlotbrengen in de laatste maanden voor niets gemaakt zijn. Een beslissing over hervatting der ber gingswerkzaamheden of slooping is nog niet genomen. Maar zooveel is zeker, dat de „Kerkplein" voorloopig nog in Egmond blijft! EEN AVONTURIER. Zaterdagmiddag heeft de politie op de Frieschebrug een 15-jarigen jongen aan gehouden, die des morgens zonder voor kennis zijner ouders per rijwiel uit Rot terdam was vertrokken. Hij is 's avonds door de politie op transport naar Rotter dam gesteld. AL WEER EEN HOND. Bij N. Krijgsman, wonende Dijkgraaf straat 32, alhier, is een jonge Duitsche herdershond met licht-bruin dek terug te bekomen, welke Vrijdagmorgen met hem was meegeloopen. De eigenaar of even- tueele liefhebber gelieve bij afhaling hiervan mededeeling te doen aan het bureau van politie. AANRIJDING TUSSCHEN AUTO EN TAXI. Op den hoek RitsevoortOudegracht vond gistermiddag een aanrijding plaats tusschen een taxi en een andere personen auto. De taxi kwam uit de richting van de Heilooërbrug en reed in de richting van de Groote Kerk. De bestuurder van de andere auto beging de fout, dat hij de bocht OudegrachtRitsevoort geheel links nam. Door de politie is tegen hem proces-verbaal opgemaakt. Beide auto's werden licht beschadigd. GESLAAGD. Voor het in Dec. gehouden examen ter verkrijging van het Practijkdiploma Boek houden v. d. Vereen, v. Leeraren in de Handelswetenschappen slaagde de heer P. 't Hart te Heiloo. DOKTER BROEKENS UIT WINKEL ERNSTIG GEWOND. Auto in botsing met de Gooische tram. Gisteravond heeft op het kruispunt Nieuwe Rijksweg-Hilversumscheweg te La ren een ernstige botsing plaats gehad tus schen een auto, bestuurd door den heer J. Eroekens, geneesheer te Winkel, en een motorwagen van de Gooische tram. De geneesheer, die met zijn broer en schoonzuster op bezoek was geweest bjj familie in Zutphen, reed op den terugweg met een vrij kalmen gang op den Rijksweg in de richting van Amsterdam. Voor het kruispunt weifelde de heer J. Broekens even alvorens over te steken. De tram, welke om half negen van het station Laren vertrekt, was eveneens op geringen afstand genaderd, toen de heer Broekens plotseling weer gas gaf, waar door een botsing onvermijdelijk was. De auto sloeg om en werd geheel ver nield. De drie inzittenden liepen alle zeer ernstige verwondingen op. Zij werden naar het St. Jansziekenhuis vervoerd, waar zij zijn opgenomen. De tram, die eveneens ernstig bescha digd werd, had eenige vertraging. INBRAAK TE WIJK AAN DUIN. Bij de firma Hommes, woonachtig aan de Piet Ooms Kroft is inbraak gepleegd in eene bloembollen-opslagplaats, genaamd „Weltevreden" aan de Gladiolenlaan te Wijk aan Duin. Door verbreking van ruiten heeft men zich toegang weten te verschaffen. Alles is in het kantoor overhoop ge haald doch men moest zich tevreden stellen met enkele postzegels. De gelden waren in een kluis geborgen doch de dief of dieven bleken niet bij machte te zijn deze te openen. Van de daders tot dusver geen enkel spoor. VEREENIGING VOOR GEZINSVERPLEGING. De zusters verpleegden in de maand De cember 90 patiënten en legden 930 bezoeken af, waarvan 210 betaalde, 592 bezoeken voor 't A. Z. A. en 128 gratis. Er werd 1 x geholpen bij transport, 3 x een dokter geassisteerd en 10 x de laatste hulp verleend bij 't afleggen. De wij kkraamverpleegster verpleegde 7 patiënten, legde 172 bezoeken af en heeft 3 x den dokter geassisteerd. BEVOLKINGSCIJFER ALKMAAR. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 1 Januari 1935: 14546 mannen en 15653 vrouwen, totaal 30199 personen. Zij vermeerderde gedurende het afge loopen jaar door vestiging met 2053 per sonen (887 mannen en 1166 vrouwen) en door geboorte met 500 personen (261 man nen en 239 vrouwen), totaal 2553 personen. Zij verminderde door vertrek met 1986 per sonen (830 mannen en 1156 vrouwen) en door overlijden met 298 personen (154 man nen en 144 vrouwen), totaal 2284 personen en bedroeg op 1 Januari 1936: 30468 per sonen, een vermeerdering derhalve van het aantal inwoners met 269 personen. AUTOBUS-HALTE TE HEILOO. De A. N. W. B. schrijft ons: Enkele meters ten zuiden van de bocht in den Rijksweg VelsenAlkmaar, nabij het gemeentehuis te Heiloo, is een halte voor den autobusdienst in de richting Alkmaar. Het passeeren van een daar-stilstaande autobus levert gevaar op voor achterop rijdende auto's, omdat de wegbocht vlak voorbij deze halte geheel onoverzichtelijk 18 Naar aanleiding van een verzoek van den A. N. W. B. om verplaatsing van deze bushalte te willen bevorderen, heeft het gemeentebestuur van Heiloo medegedeeld, dat besloten is tot uitvaardiging van een verbod voor autobussen, rijdende in de richting Alkmaar, om stil te houden op het weggedeelte van het Raadhuis tot aan „De Rustende Jager", waardoor het be zwaar zal worden opgeheven. EEN JUBILEUM. De heer P. Ippen herdacht heden den dag waarop hij 40 jaar aan de N. V. Alk- maarsche IJzer- en Metaalgieterij verbon den is. Na 's morgens door den directeur te zijn ontvangen, werd hem een enveloppe met inhoud ter hand gesteld, terwijl hij van het personeel een tapijt mocht ontvangen. Bloemstukken sierden zijn woning. Het was voor hem en zijn gezin een onverge- telijken dag. DE KWESTIE-DUYS. Men schrijft ons uit de Langendijk: Daar de heer Duys een populaire candi- daat was voor de s.d.a.p. in het district Den Helder, op wien ook velen buiten de rijen van die partij hun stem uitbrachten, hebben we den heer Duys verzocht, ons te willeD meedeelen, of hij bij de Kamerverkiezingen van 1937 nog een candidatuur zal aanvaar den. Hy deelde ons mee, dat nog niet te weten, en dat daaromtrent by hem nog niets vast staat. FAILLISSEMENT. Ter griffie van de rechtbank is gedepo neerd de uitdeeling in het faillissement van G. Gorter, autobus- en taxi-onderne mer te Castricum; uitkeering aan concur- rcerende schuldeischers nihil. EEN HYGIËNISCHE MELKWAGEN. De heer W. Hopman, melkhandel aan de le Kanaalstraat, heeft een nieuwen wagen in gebruik genomen, die zeker wel den eere naam „hygiënisch" mag dragen. Immers de kranen van de bussen zijn stofvrij afge sloten. Het voertuig, dat natuurlijk ook speciale bakken voor flesschen en eieren heeft, is zoodanig electrisch verlicht, dat de kranen beschenen worden door een lamp, zoodat nooit in donker melk afgemeten be hoeft te worden. Bovendien draagt de wagen aan de voorzijde twee electrische lampen, zoodat er in 't geheel geen petro leum of iets dergelijks wordt gebruikt. De wagen is voorts voorzien van een handrem, om gevaar voor botsingen te verminderen. EEN MAGAZIJN VAN DOODKISTEN. Men kan een Chinees geen mooier ver jaarscadeau geven dan zijn doodkist. Hij vindt dat een prachtig geschenk en be waart het in zijn huis waar iedereen het komt bewortderen. Hier in Holland zijn wy nog zoover niet. Wanneer wij iemand een doodkist zouden presenteeren zou hij zich meer dan be- leedigd gevoelen omdat hij in een zoodanig cadeau een duidelijke wenk zou zien dat men hem zoo spoedig mogelijk onder den grond wenschte. En toch komt in deze opvattingen der laatste jaren eenige verandering. Er zijn immers ook al steenhouwers, die in hun étalages allerlei grafmonumenten en grafsteenen te kyk zetten en er een showroom op na houden waar men voor iedere beurs een passend gedenkteeken kan uitzoeken. Van den grafsteen, naar de kist is maar een kleine overgang. Waarom zouden er ook geen fabrieken van doodkisten zijn, een artikel, dat door alle tijden heen toch gevraagd en gekocht zal worden. Waarom zal men een dergelijk artikel niet in alle maten in voorraad kunnen heb ben zoodat onmiddellijenk na een sterfge val het verlangde pasklaar geleverd kan worden. De doodkistenfabriek „Rust" te Purmer- end, die reeds in vele plaatsen een maga zijn en showroom gevestigd heeft, kreeg I thans ook in Alikmaar een filiaal, name- I lijk in de Lombartsteeg, schuin tegenover de Harmonie. De heer P. J. Tesselaar alhier heeft ons daar hedenmorgen in de met zwarte stof behangen ruimte men kan de localiteit ook als chappele ardente gebrmken een overzicht gegeven van alles wat de fabriek bij sterfgevallen beschikbaar kan stellen. Alle kisten zijn van Amerikaansch gre nen hout maar men kan ze desgewenscht ook in mahonie of eiken verkrijgen. Doordat het alles seriewerk is waarop de fabriek zich gespecialiseerd heeft, kan tegen zeer aannemelijke prijzen geleverd worden. Alle kisten zijn uit voorraad le verbaar en worden binnen een uur franco en gemonteerd met zware en sierlijke handvaten, met een eenvoudig kruis of andere versierselen aan het sterfhuis af geleverd. Wij zagen kisten de prijzen varieeren van 27 tot 145 - van de meest eenvoudige tot de meest luxieuse afwerking. Zij zijn alle van waterdichte Ickleeding voorzien en zoowel van buiten als aan de binnenzijde keurig afgewerkt. Voor kwaliteit en duurzaamheid van het hout wordt ten volle ingestaan. Wie in de treurige noodzakelijkheid verkeert een dergelijk artikel te moeten aankoopen, kan zich tot den vertegen woordiger der fabriek den heer P. J. Tes selaar, Laat 95, wenden. GEMEENTELIJK BUREAU VOOR SOCIALE ZAKEN. DISTRICTS-ARBEIDSBEURS, TEL. 4395. De directeur van bovengenoemd bureau deelt mede, dat heden staan ingeschreven: Groep bouwvakken: 1 bouwkundige, 2 opz. teekenaars, 2 waterbouwkundigen, 5 glas in loodzetters, 1 glazenwasscher, 1 steenbikker, 3 stratenmakers, 1 stuc. opperman, 2 tegel zetters, 1 granictwerker, 4 betonwerkers, 44 opperlieden, 29 stucadoors, 56 metselaars, naar waarnemingen, verricht in den morg(n van Maandag 13 Januari. Medegedeeld door het Kon. Nederl. Met Instituut te de Bilt. Hoogste barometerstand 769,6 m.M te München. Laagste barometerstand 741,0 m.M. te Nordöyan. Verwachting, geldig tot den avond van Dinsdag 14 Januari: Zwakke tot matige, westelijke tot zuide lijke wind; aanvankelijk nevelig of helder tot licht bewolkt; later toenemende bewol king; weinig of geen neerslag; lichte vorst tot temperatuur om het vriespunt 's nachts: overdag dool Weeroverzlcht. De diepe depressie, die Zaterdagmorgen nog noord-westerstorm veroorzaakt, trok naar het noord-oosten en wordt gevolgd door een krachtige stijging van den druk en een inval van arctische lucht over geheel west- en centraal-Europa. Deze koude inval gaf aanleiding tot zware neerslag in de Vo gezen, het Schwarzwald en de Oostenrijk- sche Alpen, waar groote hoeveelheder sneeuw gevallen zijn. De Friedrichshafen viel in het afgeloopen etmaal 42, te Mün chen 40 m.M. In het zuidwesten ligt een tweede gebied van lagen druk. Tusschen beide depressie- gebieden ligt een strook van hoogen druk waarin de winden zwak zijn en waar de lucht helder is. Tusschen beide depressiegebieden ligt eer strook van hoogen druk, waarin de lucht helder is, zoodat in den nacht de tempera tuur onder het vriespunt daalt en zich plaat selijk mist vormt. By den poolcirkel heerschen nog arctische stormen, die de koude uit het Poolgebied naar onze breedte transporteeren. In onze omgeving en op het continent kan bij hel- der weer op lichte vorst 's nachts worden gerekend, met temperatuur boven het vries punt overdag. LICHT OPI Hedenavond voor rijwielen, motorrijtui gen en andere voertuigen 4.32 uur licht op. 18 voegers, 65 schilders, 134 grondwerkera 112 timmerlieden. Groep metaalindustrie: 2 autog. lasschen, 16 bankwerkers, 5 blikslagers, 4 carrosserie bouwers, 2 constructiewerkers, 14 electri- ciëns, 3 fitters, 1 fraiser, 2 instrument makers, 2 kernmakers, 2 ketelmakers, 1 klinkers, 16 loodgieters, 2 lynwerkers, 12 machinisten, 3 mach. teekenaars, 11 metaal- draaiers, 1 metaaJvyler, 2 metaalslijpers, 19 monteurs, 3 orgelmakers, 2 plaatwerkers, 3 rijwielherstellers, 1 rijwiellakker, 5 scheeps bouwers, 2 scheepstimmerlieden, 1 scheeps- werktuigkundige, 8 smeden, 13 stokers, 1 tandtechniker, 1 tegij houder, 3 vuurwerkers, 7 wagenmakers, 1 werktuigbouwkundige, 13 ijzerwerkers, 1 zandbereider, 3 zand- vormers. Groep voedings- en genotmiddelen: 54 si garenmakers, 2 kistenplakkers, 1 stripper, 4 tabaksbewerkers, 10 slagers, 2 koks, 7 chocoladebewerkers, 1 suikerbakker, 1 off. choc. dragist, 20 bakkers, 2 bier bottelaars, 1 zuivel bereider. Groep verkeerswezen: 56 chauffeurs, 8 koetsiers, 1 stuurman gr. vrt, 5 motorschip pers, 24 pakhuisknechts, 18 magazijn bedienden, 6 kellners, 1 buffetchef, 1 hotel knecht, 2 loopknechten. Groep boek- en steendrukkeryen: 7 letter zetters, 3 drukkers. Groep houtbewerking: 26 meubelmakers, 12 meubelstoffeerders, 1 beitser, 10 mach. houtbewerkers, 2 kistenmakers, 4 borstel makers, 1 beeldhouwer, 1 kuiper. Groep landbouwbedrijven: 15 tuinlieden, 30 boerenarbeiders, 4 bloemisten. Groep handel: 23 vertegenwoordigers, 8 winkelbedienden, 1 etaleur, 1 colporteur. Overige beroepen: 8 boekbinders, 2 was- schers, 4 kleermakers, 2 rietwerkers, 6 schoenmakers, 1 zeilmaker, 1 port.-huiskn., 1 verfbereider, 1 kalkbrander, 2 huidenzou- ters, 4 incasseerders, 5 zakkenstoppers, I secretarieambtenaren, 1 onderwijzer, 1 klom penschilder, 1 tegelmaker, 1 cartonnagebe- werker, 17 kantoorbedienden, 3 administra teurs, 1 boekhouder-corr., 1 controleur, 42 transport- en 302 los-arbeiders. Gedeeltelijk werkloos: Metaalindustrie 65, tabaksindustrie 12, overige beroepen 8, jeug dige werkzoekenden beneden 18 jaar in diverse beroepen 49. Vrouwelijk personeel: 1 steno-typiste, kantoorbedienden, 5 verkoopsters, 2 huis houdsters, 1 dienstbode, 10 dagmeisjes, werksters. Alkmaar, 11 Januari 1936. De directeur voornoemd, v. d. HEUVEL- VERTROKKEN PERSONEN. E. Ulmer, dienstbode, D.E., van Kenne- merstraatweg 2 naar Duitschland. H. R|d' der, depótchef N.S., en gezin, N.H., van Sta tionsweg 184 naar Nijmegen. G. C. Bakker, h.i.d.h., geen, van Geesterweg n' Winkel. G. Hille, N.H., van v. Teijling*n' straat 2 naar Amsterdam. A. Admirs*1' rijksveldwachter, en gezin, R.K., van La» 169 naar Amsterdam. A. S. Bromrnersm»' Harms, z.b., en dochter, N.H., van Varfl«* broek 23 naar Den Helder. P. M- v»fl frie- Keulen, masseur, N.H., en gezin, van Frie* scheweg 48 naar Bergen (N.H.) Wenr H. Hoek, z.b., van Friescheweg 88 "a Bergen (N.H.) A. Mienis. monteur, van Boezemsingel 41 naar Almelo. j Duijn, dienstbode, R.K., van Zueherstra»1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 2