Naar het MEUBELPALEIS van Meubelfabriek „EIK EN LINDEN" BOERENSTOET S v. d. POL's Bakkerij Uiinoodiging GEBR. LUST, St Annaslnal II, Veel gueds voorweinig geld WARENHUIS HEUSEVELDT WOENSDAG OPHEFFINGS UITVERKOOP. Fa. O. FINKENSIEPER DELFTSCHE COURANT ENKHUIZER ALMANAKKEN L: Hgjjlcl"U' Nog één week Wollen Dekens 1 pers. f 2.50 2 f3.50 perc. K. v. 't Veerstraat 3 Dagblad-Reclame Is actueel. LANDEN EN VOLKEN VAN ALLE WERELDDELEN IN WOORD EN BEELD Lindegracht 1Q~1G, ALKMAAR, ^Aduedentiat Typ-C opi ëerwerk Lichtdrukken. NET MEISJE, Moderne Middenstandswoning met rozijnen, PROPAGANDA-VERGADERING ProlestaRlsch-Christelijke Reclasseeringsvereeniging Enkele sprekers zullen het werk der vereeniging toelichten. IN DELFT N.V. v.h. HERMS. COSTER Zn. Voordam C 9, Alkmaar. Prijscourant Lamsvleesch. waar in de balansopruiming vele monsters met 50 pCt. korting worden verkocht Gekochte meubelen mogen tot afroep aan de fabriek blijven staan. Voor directe betaling 5 pCt. korting. N.J. HOFMAN KERKPLEIN 9. GERUIT MAREES. in den ouderdom van bijna 91 jaar. Te huur HUIS, BEZOEKT DE TOONKAMER DER Doodkisterifabriek „Rust", Purmerend, Agent J. P. TESSELAAR, Laat 95. steeds meer tevreden klanten. TEL. 233 tot bijwoning der van de TOEGANG VRIJ, ~Wlf Het voorloopig Comité. C. VAN RIEL, Westerweg 280, Alkmaar. OPMAKEN VAN BALANSEN. INRICHTING VAN ADMINISTRATIES. OPLEIDING VOOR DE BOEKHOUDEXAMENS SANGIJINOSE Sanguinose gebruiken beteekent Gezondheid herwinnen. duurt onze speciale Deken-aanbieding. 190 X 230 c.m. Profiteert hiervan, het komt nooit meer. hoek Fnidsen. Exceptioneele aanbieding in onze „HUISHOUDAFDEELING" NU KUNT U VOORDEELIG SLAGEN. langestraat-achterstraat-houttil telef. 4170. 15 JANUARI begint de FNIDSEN 111-113. (50.000 INWONERS) ADVERTEERT MEN MET SUCCES IN DK (TOSTE JAARGANG) „DKLFTSCHK COURANT" NN HNT „WESTL ANDSCH DAGBLAD" Chemisch reinigen Dan natuurlijk AURICHEEREN Er is immers niet beter. Thans 20 korting Kker'nakerijJüll3fl Klllll, en HOF 43 „ROCHDALE" te Alkmaar. TE HUURs 24maal bekroond. door Prof. Dr. willi ule door F. K. A. ROMBACH Landen en Volken van alle Werelddelen in Woord en Beeld Ii7A'ïdbe.Llb!ij!;i' "el"'e W"k .««.4.^ boekhakdel nm i o LKI'N AI LK "EKELUDELEN «N ttOOBII EN HFFI D Eenige en algemeene kennisgeving. Heden ontsliep in volle vrede onze lieve Moeder, Behuwd- en Grootmoeder BARTJE NUMAN, weduwe van den Heer H. STOKREEF, in den leeftijd van bijna 67 jaren. Alkmaar, G. J. STOKREEF. A. A. C. STOKREEF— BOMERS. HENK. LIDEKE. JAN. Arnhem, H. J. STOKREEF. 11 Januari 1936. Liever geen bezoek. Bij deze betuigen wij onzen har- telijken dank voor de vele blijken van belangstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen innig geliefden Man, Broeder, Be- huwdbroeder en Oom, den Heer Johannes Cornells Admiraal, ondervonden. Uit aller naam, A. ADMIRAALSMIT Alkmaar, 13 Januari 1936. Hoeverweg 7. Heden overleed na lang zaam verval van krachten, ten huize van den Heer D. Marees, onze beste Oom, de Heer Namens de familie, Jn. MAREES Jz. Ex. Testamentair. 't Zand Zijpe, 11 Jan. 1936- De teraardebestelling zal plaats hebben op Woensdag 15 Jan. a.s., te St. Maartens brug, 2 uur n.m. Gevraagd tegen 15 Februari goed kunnende koken en zelfstandig werken. Mevr. F. G. DE WILDE, Wilhelminalaan 6. Baangracht 3, met tuin en flinke schuur, uitstekend geschikt voor klein bedrijf. Eigendom van de Luth. Gemeente, huurprijs f28.- p. maand. Te bevr. bij Mej. v. d. BERG, Straatweg 101. direct te hutir voor 1 33.50 per mnd. Pracht stand. Br. letter V 43, bur. v. d. blad. Advertentiën voor het nummer van denzelfden dag bestemd, worden tot UITERLIJK HALF ELF UUR 's morgens aangenomen, uitge zonderd des Zaterdags. Wegens het vroeger verschijnen des Zaterdags is het wenschelijk dat de advertentiën, voor dit nummer bestemd, zoo mogelijk des VRIJDAGS, en wel uiterlijk ZATERDAGS MORGENS HALF NEGEN, in ons bezit zijn. gevestigd Lom bard steeg, Alkmaar. Mooie massief Amerikaansch grenen kisten vanaf f 27, franco huis. Tevens mahonie- en eiken kisten in prachtuitvoering. op a.s. WOENSDAG 15 JANUAK1 1936, avonds te 8.15, in de kleine zaal van de Harmonie te Alkmaar. ACCOUNTANT. Lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants. Leeraar Boekhouden M.O. is een zuiver plantaardig versterkingsmiddel, want zij bevat de voedingszouten uit de planten in een vorm, die gemakkelijk in het bloed wordt opgenomen. Zij heeft absoluut geen schadelijke bijwerkingen. Het is een krachtig werkend middel in alle gevalle» van bloedarmoede en zenuwzwakte en algemeene verslappingstoestanden. Als andere middelen falen, grijpt Sanguinose met krachtigen hand in de oorzaak van uw kwalen en geeft u uw gezondheid weer. Prijs per fl. f 2.—; 6 fl. f 11.—; 12 fl. f 21.—, Omzetbelasting inbegrepen. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. De Riemerstraat 2c-4. VAN DAM Co. Den Haag. Te Alkmaar bij NIEROP SLOTHOUBER, Lapgestraat en JAN DE VRIES, Zaadmarkt. Litsjumeauxmaat A cn ii ii ii Alum. Fluitketels 48 c. Em. Fluitketels 48 c. Alum. Perculators 78 c. Em. Koffiefilters 44 c. Em. Zand-Zeep-Soda gar nituren, alle kleuren 68 c. Em. Kamerpotten 32 23-18 c. Zinken Emmers extra zwaar 51-41-34 c. Straatbezems, zware kwaliteit 19 c. Bedkruiken met koperen schroefdop 24 c. Wit em. Emmer groote maat 46 c. Wekkers, prima uurwerk, met garantie 96 c. Vulemmers, zware kwali teit emaille 48 c. Bakovens 1-pans 47 c. Boterhampapier 4 rol a 10 c. Prima Scheerzeep p. staaf 7 c. Tandpasta per tube 9 c. Scheermesjes per pakje van 10 stuks 9 c. Kop en Schotels 9 c. idem per 3 stuks 25 Gummi Bedkruiken prima kwaliteit 28 c. Closetpapier, prima crêpe, 10 rol 21c. 12 Theelepels in etui zwaar verchroomd 44 c. 12 Taartvorkjes in etui zwaar verchroomd 58 c. Electr. Strijkijzers prima 98 c. omdat zflhuls aan hul* In gahaal BH Dalft an Omstraka» galazan wordt Man controloara da oplag. M bat Bureau voor Publicitaitswaarda ta '«-Gravenhaga an alka twijfel omtrent Uwe keuze I* verdwenen Wil men eveneens Intensief hot geheel» WESTLAND bewerken dan vrage men de speciale con dities voor een combinatie-contract voor de beide dagbladen de Bureau*. VERVERSDUK 4-8. DELFT TEL 131 EN 1340 Reparatie- Inrichting 277U. Wij verzenden Woensdag, Zaterdag terug. Wij Voor leden huurprü» 1 5.15 p. w. Schriftelijke aanmelding Rochdale- straat 36, voor Vrijdag 17 Januari. Stnkjes 35, bij 3 pond 90 Magere Lappen 30, bg 3 pond 80 Doorregen Lappen z.b. 25, bij 3 p. 60 Magere Karbonade 25, bij 3 pond 60 Zóólang de voorraad strekt: 5 pond Schapenvet 1.10 5 pond gemalen Spek 1.15 Vraagt mijn prima Metworst a 25 cent per pond. Aanbevelend, A. (.KOOT, Laat 195, 2de huis vanaf de Brillensteeg. Telefoon 1439. VERPAISIE I WAREN „DE FRIESCHE WINKEL' Derde druk. Geautoriseerde uitgave Opnieuw in het Nederland» vertaald, herzien en bewerkt Leraar M. O. Grachteden!» en Aardrijkskunde 2 zware delen, ruim 1800 pagina'» druk», 763 al beeldingen, be»taande uit zeer duidelijke en goede reproductie» naar toto'», in de tekst, 41 grote platen op kunntdrukpapier, 15 landkaar* ten in 5 kleurendruk en uitgebreide registera. De prjj» van het complete werk, 2 delen, gebonden in 2 keurige, linnen j of meer, «tempel banden, i» slecht» Betaalbaar in maandelijkse termijnen van f naar verkiezing. onontbeerlijk voor Bibliotheken, nuttig voor Haudel eu Industrie, een hulpboek voor Leraren, Studerenden en Scholen, een boek voor ontwikkelden en voor allen, die naar ontwikkeling streven. Dank zij zijn degelijke inhoud en zijn rijke illustratie is het een bron van practi»che, wondervolle kenni» en boeiende, onderhoudende lectuur voor iedereen. De afbeeldingen staan werkelijk als aanvulling van het beschrevene, tussen de tekst Juist od dit gebied is alleen door illustrering een volkomen duidelijke voorstelling te geven. Daarom heeft de Uitgeefster geen moeite en kosten gespaard, dit werk, ook wat illustraties betreft, een vooraan staande plaats te doen innemen. Uit vele duizenden foto's werd een keuze gemaakt van de technisch het best geslaagde, dus het zuiverst het besprokene weergevende. In een aantal van 763 versieren *U het boekwerk en vullen de tekst waar nodig aan. Buitengewoon traai zijn de 41 grote, gekleurde platen. 15 Landkaarten B-kleurendruk, maken het mogelijk het boekwerk, zonder gebruikmaking van een aparte atlas te raadplegen en tevens het gelezene steeds op de kaart na te gaan Verkrijgbaar bij: GEBBOEDEKS GKVUW. UliG.-MIJ. ItOI kH VMn i V te Alkm. Ct. BESTELBILJET. geschiedt in maanVelijk!?^ voor de Pr«8 vaa f 12.50, terwijl de betaling Naam Volledig adres: S.v.p. invullen welk bedrag per maand betaald zal worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 4