I SITTERSê/oKQR D PHILIPS DADIO TOK en JAN B011EMHNE, HoogstrasH. E OMBUIGZAMEN Kantongerecht te Alkmaar. i/n/.iirrv ZUlfilRS !Recfti,s.<zaAe.n Zitting van 10 Januari. Niet voldoende opgelet. Het waarnemingsvermogen- vai\ een chauffeur wordt ongetwijfeld steeds op' krachtige proef gesteld en de minste onop lettendheid kan ernstige en in ieder geval nadeelige gevolgen hebben, zooais ook de chauffeur Joh. v, L. uit Haarlem moest on dervinden toen hij heden terecht stond ter zake het feit, dat hij te Limmen een vóór hem rydende vrachtauto uit Grootebroek, bestuurd door den kantoorbediende J. P. Klaver, welke wagen den Vischweg in wil de slaan, hadaangereden. De heer Klaver had zijn voornemen vooraf voldoende door uitsteken van hand en richtingaanwijzer kenbaar gemaakt en aangezien de Haar- lemsche bestuurder hiervan niet de noocMge notitie had genomen, volgde een botsing en heden veroordeeling van den schuldige tot 15 boete of 10 dagen. Dat werd ook nog 'n duur grapje. De kantoorbediende N. E, te Alkmaar reed in den avond van 4 Aug. per fiets op den beslist slechten rijweg, den Egmonder straatweg, onder Egmond-Binnen en was toen zoo onfortuinlijk een voetganger, den bollenkweeker van Loo, die voor hem uit liep, aan te rijden, waardoor van Loo viel en zijn pak beschadigd werd. Het uitstoo- men van dit gewaad kostte f 7.50 en de kan tonrechter rekende ook een dergelijk be drag, eventueel te vervangen door 5 dagen hechtenis (van welk aanbod de heer E. wel geen gebruik zal maken), zoodat hij niet zal kunnen zeggen, voor 'n koopje uit te zijn geweest. Wie was er dronken? In den Uitgeester kermisnacht van 24 op 25 Juli maakte een automobilist uit Am sterdam, H. C. van Z., het uiteraard drukke verkeer onveilig, door met geweldige vaart in slingerende beweging den Middelweg door te racen en zóó plotseling vlak bij het trottoir ..te remmen, dat de werkman van Vliet, die ook onder de kermishouders be hoorde, verplicht was extra-vlug opzij te springen, teneinde een vermoedelijk ver van zachte aanraking met de auto te ver mijden. Hij vond echter nog gelegenheid om het nummer te noteeren, alvorens de be stuurder vol gas gaf en 'm smeerde, zooals v. Vliet in kwaliteit van getuige tegen den roekeloozen chauffeur Vrijdag verklaarde. Deze heer zou gezegd hebben, dat de straat gevuld was met draaierige voetgangers, doch de ambtenaar veronderstelde, dat de bestuurder zelf draaierig was geweest en requireerde 30 boete of 30 dagen plus 6 maanden ontzegging rijbevoegdheid, 'n straf die door den kantonrechter als zeer billijk ook werd opgelegd. Waar verdachte niet was verschenen, zal hij dit opfrisschertje vermoedelijk wel niet nemen en in verzet komen. Dat viel bitter tegen. De oude heer Willem van Z„ 'n transport ondernemer te Beverwijk, die op 28 Nov. met zijn vrachtauto den Middelweg te Heer- hugowaard bereed, kwam daarbij in aan rijding met een dienstwagen van de Rijks telefoon, die met een aardig vaartje van 70 K.M. van de andere zijde aan kwam tuf fen. De Beverwijker expediteur had echter de snelheid van zijn tegenligger onjuist be rekend en de ontmoeting had juist plaats toen van Z. een aan den weg staande auto, waar hij achter had moeten blijven, voorbij reed. Hij stond nu terecht en trachtte met luider stem en drukke gebaren zijn baan tje zoo goed mogelijk schoon te praten, doch zijn minder gunstige chauffeursverleden zat hem leelijk dwars en was mede oorzaak, dat tegen hem f 40 boete of 30 dagen en 6 maanden ontzegging rijbevoegdheid werd gevorderd. A.s. week uitspraak. Nu draait papa er tegen op! De heer Pieter A. V., 'n gewezen politie agent uit Tilburg en thans wonende te Hei- loo, had te Castricum op den Zeeweg een auto geparkeerd, wat blijkens de zich ter plaatse bevindende borden, niet geoorloofd was. Hij stond nu voor dit feit terecht, maar beweerde, dat niet hij, maar zijn „papa" het strafbare feit had begaan, met welke ver dediging deze ex-politieman, die nu juist geen bijzonder goeden indruk op den amb tenaar maakte, alleen bereikte, dat tegen „papa" een vervolging zal worden inge steld. HU zal het niet meer doen. Een ingezetene van Koog aan de Zaan. Th. Gr., was op het lumineuze idee gekomen om met een roeiboot op 't Alkmaarder meer te gaan varen en bier te verkoo- pen aan de dorstige visschers en zeilers. Zijn hand'elsenthousiasme werd echter al spoedig gebluscht door een bekeuring we gens overtreding der drankwet, terwijl een flesch bier als stuk corpus delicti in beslag werd genomen. Hét'mannetje-stónd heden terecht en legde plechtig de belofte af, zich nooit meer met een dergelijke negotie te zullen bemoeien, wat den kantonrechter zóó in de ziel greep, dat hij de minimum boete 0.50 of 1 dag oplegde en den veroor deelde weer in het bezit stelde van het in beslag genomen fleschje met bier. Niet rooken In de duinen s.v.p.I De timmerman Arie H. te Schoorl had in de duinen een verrekijker verloren en zich bij het zoeken naar dit voorwerp met een brandende sigaar in de duinen begeven, 'n strafbare onvoorzichtigheid, die hem heden nog eens extra onder het oog werd ge bracht door het opleggen van f 2 boete of 2 dagen. Dit ter waarschuwing voor andere nonchalante natuurbewonderaars. De spullen moeten in orde zijn. Er is niets tegen dat een werklooze ar beider eens als chauffeur fungeert, doch hij moet er zorgvuldig op toezien, dat de remmen van het door hem bestuurde ve hikel in orde zijn, anders vergaat het hem als de occasion-chauffeur Jan H. uit IJmui- den, die op den Helderschen weg werd be keurd en heden veroordeeld tot 6 boete of 4 dagen. De eerste uitverkoop-vogel in de knip! Een winkelier te Alkmaar genoot de du bieuze eer het eerst terecht te mogen staan terzake overtreding van de uitverkoopwet. Hij had geadverteerd in diverse bla den, dat de goederen werden aan geboden tegen openingsprijzen en het ge achte publiek uitgenoodigd daarvan te pro- fiteeren. De winkelier had natuurlijk in deze aankondiging geen kwaad gezien en deze alleen beschouwd als een opwekking om zijn zaak zooveel mogelijk te bezoeken. De ambtenaar achtte bedoelde aanbieding in strijd met de uitverkoopwet, zoodat hij 50 boete subs. 30 dagen requireerde. Schriftelijk vonnis a.s. week. Eens maar nooit meer. De werklooze visscher Gerrit Gr. te Eg- mond aan Zee was zijn geluk gaan beproe ven in de duinen van Egmond-Binnen met behulp van een carbidlantaarn. Alvorens echter een konijntje te hebben gesnapt, viel hij zelf in handen van een jachtopziener, die zijn carbidlantaarn in beslag nam en hem dus als strooper mét den lichtbak volkomen uitschakelde. De mislukte konijnendelver stond thans terecht en verklaarde tevoren nimmer gestroopt te hebben, maar voegde er plechtig bij, dat het ook tevens de laatste maal was. De kantonrechter vertrouwde op de belofte en bepaalde zich er toe hem tot 12 boete of 8 dagen te veroordeelen, wat trouwens voor een beginner al kras genoeg was. Een zeer onbehoorlijke wegge bruiker. De 36-jarige heer J. B. te Nieuwe-ïfledorp mag zeker niet worden aangemerkt als een voorbeeld van corfect gebruiken van den rijweg. Niet alleen maakte hij zich schuldig aan het feit om een jongen, die nog slechts 16 jaar was, het autostuur toe te vertrouwen, doch ook trad hij zeer onhebbelijk op tegen brigadier v. Ens, die hem deswege verbali seerde en had zelfs de brutaliteit om met den onbevoegden knaap als chauffeur zijn autotocht voort te zetten. Geen wonder, dat de ambtenaar zich verstoord f 25 boete of 25 dagen vorderde tegen dezen verdachte en het is te verwachten, dat de kantonrechter a.s. week bij het uitspreken van zijn vonnis blijk zal geven voor veel consideratie weinig te hebben gevoeld. 'n Stel brutale stroopers in de Castricummer duinen. In den nacht van 20 Nov. kregen de Cas tricummer duinen bezoek van een viertal stroopers uit Wijk aan Zee en Duin, Joh. en J. C. 8-, Corn. D. en Th. K., welke heeren voorzien waren van vangnetten en een fret, het gewone opsporingsdier, door stroopers uit dien omtrek gebruikt. Zij geraakten echter al spoedig in botsing met de jachtop zieners en er had een duchtige kloppartij plaats, die eindigde met de vlucht van de „fretteurs." Netten en fret werden echter in beslag genomen en tegen het stroopers- kwartet proces-verbaal opgemaakt. Heden terecht staande, werd ieder hunner veroor deeld tot 15 boete of 10 dagen met last tot verbeurdverklaring van de fret. Het ge pleegde verzet zullen we wel voor den poli tierechter hebben uit te knobbelen. Nog een overtreding van de uit verkoopwet. Ook de heer Joh. L. S., winkelier in 2e hands goederen in de Ridderstraat, behoorde tot de gelukkigen, die door de roede van het nieuwe wetje op de uitverkoopen was getroffen. Hij had geadverteerd schaatsen, afkomstig van een liquidatie, welke geliqui deerde schaatsen ook al geen genade konden vinden in de oogen van den ambtenaar, die daarin een arglistige poging zag tot het aankondigen van een gefingeerde uitver koop. De heer S., die een schikking had afge wezen in vertrouwen op een z.i. recht vaardige zaak, betoogde, dat, indien deze wet op dergelijke wijze wordt opgevat en toegepast, hij zijn uitsluitend tweedehands goederenzaak wel kan sluiten, wat de kan tonrechter oprecht zou betreuren. De ambtenaar requireerde 1 30 boete of 20 dagen. 17 Januari schriftelijk vonnis. De aanrijding In de Voor- en Prins Hendrikstraat te Egmond Zee. Op 15 November j.1, was de monteur M. Kager te Egmond aan Zee gedagvaard om- voor den kantonrechter te verschijnen ten einde terecht te staan ter zake een hem telaste gelegde aanrijding met een zand- auto op 24 September op de nogal gevaar lijke kruising VoorstraatP. H.straat te Egmond aan Zee. De verdachte bereed op dien datum een motorrijwiel en zou toen niet den voor rang hebben gegeven aan rechts met bo venvermeld gevolg, waarbij de motorrij der er al zeer slecht afkwam en onder meer een been-kwetsuur opliep, die een langdurige verpleging noodig maakte. De verdachte, door mr. Schenkeveld bij gestaan als raadsman en verdediger, was destijds niet in staat persoonlijk te ver schijnen, doch niettemin werd met de be handeling een aanvang gemaakt door het hooren van eenige getuigen décharge, waaronder de chauffeur van den zandwa- gen M. Hoogenboom uit Heiloo, maar het bleek, dat de zaak niet beëindigd kon worden, dus werd aanhouding gelast voor onbepaalden tijd, ten einde herstel van den monteur Kager af te wachten. Heden werd deze aanrijdingsgeschiedenis voortgezet, waarbij de heer Kager aan wezig was. De verdachte bewoog zich nog voort met behulp van een wandelstok. Het getuigenverhoor leverde niet veel nieuws op. Alleen was van beteekenls de verklaring van den brig,-tit. der rijksveld- wacht G. Minnée, die zeide, verdachte van jongs af te hebben gekend en hem te bo schouwen als een snelle, maar vakkundig motorrijder. Evenals bij de eerste behandeling legde de heer Pauwels als get.-deskundige op ver zoek van verdediger diverse verklaringen ef. Door mr. Tack werd betoogd, dat getuige Hoogenboom misschien niet geheel van schuld is vrij te pleiten^ .roaar het meeren- deel van die schuld kwam z.i. voor rekening van verdachte, die verzuimd heeft rechts voorrang te geven, voor welk feit hij ook terecht stond en waarvoor het O. M. t 20 boete of 15 dagen requireerde. Verdediger, hoewel hulde brengende voor de objectieve en uitvoerige wijze waarop de zaak is onderzocht, was het overigens geheel niet eens met de opvatting van den amb tenaar, zooals nader en uitvoerig werd uit eengezet in een pleitrede, die vrijspraak tot conclusie had. A.s. week schriftelijk vonnis. Bergen aan Zee doet ook al mee. Het parkeeren van auto's buiten daarvoor aangewezen terreinen behoort ook reeds lang tot het verleden en den heer Joh. van B uit Bloemendaal, die de vrijpostigheid had om zijn wagen op de Boulevard te plaatsen, werd zulks heden afgeleerd door een boete van 50 cents of 1 dag hechtenis. Ter goeder trouw gebleken. De handelsreiziger Th. de W. uit Bergen bleek op 31 Dec. te Heerhugowaard buiten staat 't gevorderde rijbewijs te toonen en hem werd dientegevolge de veldwachterlij ke eer bewezen. Toen alle formaliteiten ver vuld waren en Theo afscheid had genomen, kwam later het papier nog uit een niet doorzochte schuilplaats te voorschijn. Natuurlijk werd de pechvogel heden met groote consideratie behandeld en tot Jiadiopto g camma Dinsdag 14 Januari. HILVERSUM, 1875 M. (AVRO- uitz.) 8.— Gr.pl. 10.— Morgenwij ding, gr pl. 10.30 Viool en piano. IJ.— Kookpr. 11.30 Gr.pl. 11.45 Or gel en zang. 12.30 De Octophoni- kers. 1.30 Gr.pl. 2.Omroeporkest en soliste. 3.— Kniples. 4.— Zang en piano. 4.30 Kinderkoorzang. 5.— Kinderhalfuur. 5.30 VPRO: Bijbel vertellingen. 6.— Omroeporkest, 7 ,Voor de kinderen. 7.05 Piano recital. 7.30 Engeleche les. 8.— Ber. 810 Kovacs Lajos' orkest. 0.05 Radlotooneel. 0.25 Russisch koor uit Parijs en gr.pl. 10.15 Gr.pl. 10.25 Bridgeles. 11.Ber. 11.1012. De Avro-Decibels. HILVERSUM, 301 M. (KRO-uitz.) 8.—0.15 en 10.— Gr.pl. 11.30—12.— Godsd, halfuur. 12.15 Gr.pl. en KRO-orkest. 2.— Vrouwenuur. 3.— Modecursus. 4.Gr.pl. 4.15 KRO- orkest. 5.— Koorconcert en gr.pl. 8.— De KRO-Melodisten. 6.40 Le zingen. 7.35 Gr.pl. 8.Ber. 8.10 Kon. Mil. Kapel. 8.45 Sportrevue. 0.Pianorecital. 0.15 Verv. orkest concert. 0.45 Gr.pl. 10.— Marek Weber's orkest. 10.30 Ber., gr.pl. 10.45 Verv. van 10.11.1512. Gr.pl. DROITWICH, 1500 M. 11.20 Orgel spel. 12.— Gr.pl. 12.50 Leicester Opera-orkest. 1.50 Gr.pl. 2.35 BBC- Schotsche Orkest, mmv. soliste. 3.35 Oude Engelsche dansen. 4.20 Cau serie. 4.40 Het Harpsichord-trio en soliste. 5.35 Dansmuziek. 6.20 Ber, 6 50 Zang. 7.15 Fransche les. 7.50 Causerie. 8.20 Zang 8.35 Radio- tooneel. 0.50 Ber. 10.20 Dialoog. 10.40 BBC-Theaterorkest m. m. v. soliste. 11.35—12.20 Dansmuziek. RADIO PARIS, 1648 M 7.20 en 8.20 Gr.pl. 12.35 Parijsch Symph.-orkest. 2.50 en 4.20 Gr.pl. 5.50 Orkestcoi». eert. 9.05 Zang. 11.0512.35 Dang. muziek en populair concert. KEULEN, 456 M. 5.50 Orkestcon cert. 11.20 Uit Leipzig: Omroep. orkest, Emdé-orkest, koor en solis ten. 1.35 Gr.pl. 3.20 Concert. 5.20 Uit Mllnchen: Omroeporkest en militair orkest. 7.30 Omroeporkest, •koor en solisten. BRUSSEL, 322 en 484 M. 322 M:. 12.20 Salonorkest. 1.302.20 en 5.20 Gr.pl. 6.35 Salpnorkest. 7.35 Gr.pl. 8.20 Omroeporkest en zang. 10.30—11.20 Gr.pl. 484 M.: 12.20 Gr.pl. 1.30—2.20 Salonorkest 5.20 Omroeporkest. 6.50 Gr.pl. 7.05 Vioolrecital. 8.20 Symph.-concert. 10.30—11.20 Gr.pl. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M. 7.30—11.20 Verzoekprogr. mmv. 5 orkesten en solisten. (0.20 en 10.05 Berichten). GEMEENTELIJKE RADIO DISTRIBUTIE. Lijn 1: Hilversum. Lijn 2: Hilversum. Lijn 3: Parijs Radio 8.05—0.05. Keulen 0.05—10.05, D.sender 10.05 —11.20, Kalundborg 11.20—12.20, Brussel VI. 12.20—14.20, Kalund borg 14.20—14.50, Parijs Radio 14.50 —15.20, Keulen 15.20—17.20, Brus sel VI. 17.20—18.50, Parijs Radio 18.50—10.50, Leipzig 10.50—20.30, Beromünster 20.30—21.35, Weenen 21.35—24.—. Lijn 4: Brussel VI. 8.—0.20, Nor- mandië 0.20—10.35 Lond. Reg. 10.35 —11.20, Droltwich 11.20—15.20, Lond. Reg. 15.20—17.35 Droltwich 17,3518.20, Keulen 18.2018.50, Droitwich 18.50—10.15, Lond. Reg. 10.15—22.20 Brussel VI. 22.20—22.30 en Lond. Reg. 22.3024.— slechts 0.50 boete of 1 dag hechtenis veroordeeld. Uitspraken van de Strafzitting van Vrijdag 10 Januari 1936. Overtredingen van de Motor- en Rijwiel- wet: G. O. te Bergen, 2 boete of 2 dagen hechtenis. W. B. te Bergen, f 3 boete of 1 dag hechtenis. J. A. B, te Barsingerhorn, 3 boete of 2 dagen hechtenis. P. W. te Alk maar, O. de H. te Wieringen, ieder 3 boete of 3 dagen hechtenis. R. v. B, te Koedijk, N. B. te Uitgeest, ieder f 4 botee of 2 dagen hechtenis. M. B. K. te Oudorp, 4 boete of 4 dagen hechtenis. H, W. K. te Amsterdam, 5 boete of 3 dagen hechtenis. R. K. te 's-Gravenhage, 3 en f 2 boete of 3 en 2 dagen hechtenis. K. G. P. te Amsterdam, 5 boete of 5 dagen hechtenis. P. J. S. te Spanbroek, T. de V. te Leeuwarden, ieder 8 boete of 8 dagen hechtenis. H. C. v. Z. te Amsterdam, 30 boete of 20 dagen hechte nis. H. C. v. Z. te Amsterdam, 1 30 boete of 20 dagen hechtenis met ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor den tijd van 6 maanden. Overtredingen van de Politieverordenin gen: H. P. te Groningen, vrijspraak, D. S. te Amsterdam, J. v, P. te Amsterdam, ieder 1 boete of 1 dag hechtenis. W. M. te Alk maar, 2 boete of 1 dag hechtenis. A. Th. S. te Alkmaar, R. de J. te Leeuwarden, ieder f 2 boete of 2 dagen hechtenis. AUTO-„BEK AWER" VOOR DEN POLITIERECHTER. De verkeerspolitie treedt den laatsten tijd met groote strengheid op tegen per sonen, die zonder vergunning van B. en W. optreden als auto-bewaker. Tegen hen wordt procesverbaal opgemaakt, wegens bedelarij. Gister stond een dergelijke „bewaker", die op den Dam optrad, terecht voor den politierechter te Amsterdam. De officier van justitie, die van oordeel was, dat aan dit euvel op krachtige wijze een eind moet worden gemaakt, eischte een straf van tien dagen hechtenis en zes maanden opzending naar een Rijkswerk- inrichtirfg welke straf door den politie rechter werd verminderd tot drie dagen hechtenis en drie maanden opzending naar Veenhuizen. De politierechter deelde Ü7-T- „SIKA STOF. Vraagt Pol., voor 2-jariga vartolroring vori lampan an '•parotiR ksitin Agenten voor Alkmaar, Hoorn en Den Helder: "A nog mede, dat bij herhaling hjj niet zou schromen een zwaarderen straf op te leggen. fxouiHciaat STOM PETOREN Vereen, van land- en tuinbouwers. Onder voorzitterschap van den vice- vcorzitter, den heer Jb. Bakker, vergader den de leden van de vereeniging van Land en Tuinbouwers afd. Schermoer in café Renses. Bij de ingekomen stukken wis een uitnoodiging van ir. Louwens om een cur sus voor jongeren te organiseeren, waar de plantenziekten behandeld zullen worden, en welke op drie achtereenvolgende Maan dagen plaats kon hebben. Men achtte bet beter, hier niet op in te gaan. Met alge- meene stemmen werd de heer Jb. de Boer Cz. tot voorzitter herkozen en de heer C- Madderom als afgevaardigde naar de L.G.C. Toen het punt van de agenda ter spreke kwam, om een ljd van de commissie bij de polderverkiezingen te benoemen, stelde de heer v. d. Laan voor, de aftredenden niet herkiesbaar te stellen. Spr. lege er den na druk op, dat dit voorstel absoluut geen per sonen wilde uitsluiten, doch dat de bedoe- !hui(tetm naar het hlngelsch vap J. 8. FLKTCHER door mr. H. J. H. 38) „Je zegt, dat je niet weet... wat er ge beurd is?" bracht hij er eindelijk uit. Maar die kerel, die het tegen jou knecht vertelde... heeft die dan niets verder ge zegd?" „Ja, die sprak over een scheurna tuurlijk in den dam", antwoordde Louis. „Een scheur in den damherhaalde Oliver doodsbleek. „Weten jullie wel, wat dat zou beteekenen?" „Ik herinner me nog wel, wat u twee jaar geleden tegen me gezegd hebt", zei Rawlinson. „Ik heb er al aldoor over zit ten denken. U zei toen, dat als die dam bezweek, de geheele benedenstad zou weg gespoeld wordenals een kaartenhuis!" „Ja... en alles wat er tusschen de stad en dat reservoir gelegen is!" mompelde Oliver. „Ook mijn nieuwe huis! Kom!" zei hij, opstaande, en zijn sigaar weggooiend. Of we hier al zitten praten geeft ons niets! Ik ga naar den hoofdopzichter toe... ik ga naar den dam toe! Ik moet het weten!" Louis John ging met zijn vader mee en ook Rawlinson stond op. „Ik ga mee", zei hij. „We moesten maar samen gaan met ons drieën!" Oliver liep naar de hal en trok een jas aan. Met zijn pet in de handen bleef hij, in zichzelf mopperend, staan wachten tot de anderen ook klaar waren, deed dan de buitendeur open en staarde naar buiten in de duisternis. „Wat stikdonker!" bromde hij. „Groote goedheid, als zooiets toch eens gebeurde Kom mee! Blijf maar vlak bij me", zei hij, den stoep afgaande. „Ik weet hier op de hei den weg in het donker welblijf maar vlak achter me!" Buiten den tuinmuur van Olivers bezit ting strekte zich de heide somber en zwart voor hen uit. Ook de hemel was zwart, zonder een enkele ster; uit het zuidwesten kwamen nu en dan windvlagen met enkele druppels regen. Voordat ze nog veel verder waren, begon Oliver te praten en Rawlinson hoorde aan zijn stem, dat hij niet slechts bezorgd, maar ook erg zenuw achtig was. „Er komt storm!als het vanavond niet is, dan toch zeker morgen! Enals er een scheur in den dam zou zijnen die werd eens wijderen er kwam dan stormmet een vinnigen wind uit het Zuiden.goede genade, wat zou er dan kunnen gebeuren?" „Het is nergens goed voor zorgen te ma ken voordat het hard noodig is", zei Louis. Misschien is het heelemaal niets. U moet er aan denken, dat ik u alleen uit voorzorg ben komen waarschuwen!" „Het gekke is, dat we er niets van ge hoord hebben van dien hoofdopzichter!" bromde Oliver. „Waarom heeft hij het me niet laten weten, toen ik op het raadhuis was? Het is toch zeker zijn plicht om da delijk te waarschuwen, als er met het re servoir iets niet in orde is? Maar we zullen het zoo dadelijk wel te hooren krijgen!" Rawlinson, die door de hooge hei voort- ploeterde, met de groote gestalte van Oli ver voor zich en Louis achter hem aan, verwonderde zich er ieder oogenblik over, dat zijn gids met zulk een snelheid en ze kerheid in donker vooruit kwam. Het pad, dat ze volgden, was niet meer dan een smal, kronkelend schapenpad, nu eens plotseling dalend, dan weer stijgend. Maar Oliver liep zonder eenige aarzeling door, totdat hij opeens stil stond en met de hand naar een groote zwarte massa wees, waarop nu en dan heel even een be wegend lichtje zichtbaar werd. „Daar loopt iemand op den dam met een lantaarn", zei hij. „Kom meedaar gaan we naar toe!" Ze gingen een helling af en toen kwa men nog een paar dingen in het gezicht. Rechts schenen de verlichte ramen van een huis door de duisternis. En in dat zwakke licht zagen ze flauw den hoofdweg als een witte streep. Even later hadden ze dien bereikt, staken hem dwars over en kwa men door een poort op een anderen weg, die boven over den breeden dam liep. Het licht, dat ze gezien hadden, kwam op en neer dansend naar hen toe en Oliver bleef staan. „Dat zal denkelijk Crabtree, de opzich ter, wel zijn", zei hij, „Laten we hier maar even op hem wachten. Tot nog toe is er in elk geval niets verdachts te hooren". „En dat plassen van water dan?" vroeg Rawlinson. „Dat zijn overloopen", antwoordde Oli ver. „Zoo hebben we er een aan eiken kant van den damdie loozen het overtollige water. Het reservoir is dus blijkbaar boor devol. Maar we zullen binnenkort wel meer te weten komen. Hé daar Crab tree ben jij het?" riëp hij, toen het licht steeds meer naderde. „Kom dan de zen kant uit!" Uit het donker kwam een man naar hen toe en hief zijn lantaarn zoo op, dat hij zien kon, wie er voor hem stonden. Hij liet haar echter spoedig dalen en zei op 'n toon van groote verwondering: „Bent u daar, mijnheer Carsdale? Goe den avond heeren!" Oliver liet geen tijd verloren gaan. Hij liep terstond op den hoofdopzichter toe en klopte hem op den schouder. „Hoor eens", zei hij. „Wat is er aan de hand? Is er gevaar?" „Wie zegt, dat er gevaar is?" vroeg de opzichter. „Hebt u dan iets gehoord?" „Ja", antwoordde Oliver. „Een van Je werklui heeft zijn mond voorbij ge praat... zoogenaamd in het geheim. Kom er nu maar mee voor den dag, Crabtree. Als er iets niet in orde is, waarom is het dan niet gerapporteerd?" Crabtree aarzelde, hief zijn lantaarn nog eens op en keek naar Rawlinson. „Wie is die meneer?" vroeg hij. „Een van m'n vrienden", antwoordde Oliver norsch. „Dat is wel in orde. Nou tL n°K 8 wat er^" De hoofdopzichter toonde nog steeds met veel zin om iets te vertellen. Eindelijk egon hij naar het uiteinde van den dam te loopen. „U moest liever even mee naar huis komen, mijnheer Carsdale", zei hij. „Het is nog al ingewikkeld om uit te leggen. isof beterer was iets niet in den haak, maar werkelijk, ik weet het zelf niet precies en ik kan het niet met zeker heid vinden". HOOFDSTUK XVII. De onzichtbare hand. Over den kruin van den dijk gingen de vier mannen verder, staken dan den hoofdweg over en liepen voort in een in klemmend stil wij gen, maar Rawlinson hoorde Oliver een paar maal diep zuchten en hij begreep, waar hij over liep te den ken. Als die massa water door den zwa ren aarden dam heen zou breken, dan w" de ramp niet te overzien en zou de akelifj voorspelling van Miriam Scarpe vervuld worden... het groote, nieuwe hui», d»t de rijke fabrikant met zooveel kosten had lo ten bouwen, zou als een stuk drijfhoU* worden weggespoeld. Met een sleutel opende de opzichter 1* hek van zijn tuin en terwijl hij het van zijn lantaarn op het pad, dat naar huisdeur voerde, liet schijnen, bleef hU aandachtig staan luisteren. _j „Daar komt iemand te paard de st4r uitgereden», zei hij „Dat zal meneer W*J ington wel zijn... Ik verwacht hem al QeP heelen avond". (Wordt vervol*#-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 6