£attd: en 'Juiuèauw Stad w Omgeving. DE GEBROEDERS „GOCHEM" NIEUWE NIEDORP SCHAGEN WIERINGEN KOEDIJK NOORDSCHARWOUDE UITGEEST HEERHUGOWAARD HEILOO BERGEN ling was, eens frissche krachten aan te wijzen. Men ging er mee accoord, en zoo werd in de plaats van den heer Jb. de Boer Cz. de heer Jn. Madderom gekozen. Besloten werd, daar de financiën eenigs- zins achteruit waren gegaan, voorloopig te bedanken als lid van N.H. Noorderkwar tier, daar dit nogal kostbaar is. Zou blijken, dat de afwezige leden dit besluit betreur den, dan zou men het vraagstuk nog eens in een vergadering bespreken. De boeken van den penningmeester, den heer Vaal- burg, werden door de heeren P. Kalis en Mantel in de beste orde bevonden en de voorzitter huldigde den heer Vaalburg, die er zelf op stond, zijn toch al zoo geringe vergoeding voor het omvangrijke werk als secr.-penningm. te verlagen. De heer v. d. Laan beval een eenvoudiger methode van boekhouding aan, welke voortaan zal wor den gevolgd. De heer C. Madderom bracht een verslag uit van de L.G.C. en beant woordde verschillende vragers. De heer Mantel vroeg naar de uitvoering van de kanalisatie. De voorzitter was van meening, dat men zich moreel verplichte om dat plan te steunen. Ook dit zal nog nader onder de oogen worden gezien. Vervolgens gaf de heer v. d. Laan een duidelijk overzicht van de jaarvergadering van N.H. Noorderkwartier. Daarna besprak men het plan om in de Schermeer een bedrijfscontrolevereeniging op te richten. De heer v. d. Laan zag eenige bezwaren. De heer C. Wonder vroeg, of de L.T.B. in beginsel besluiten wilde, bij de oprichting steun te verleenen. De heer Hemke wilde er graag meer van weten en de voorzitter deelde den leden mee, dat het bestuur den heer Jb. de Boer Cz. had aangewezen, als voorloopig lid van de oprichtingscommissie, waarop de heer v. d. Laan vroeg, dergelijke besluiten liefst in een ledenvergadering te behandelen. De heer Mantel bepleitte voorzichtigheid bij de steunverleening, daar, naar zijn mee ning, de kracht van de aan te sluiten le den moet komen. De heer Vaalburg en de voorzitter acht ten het beter bij het begin een handje te helpen, mits andere vereenigingen ook daartoe overgingen. Hiermede kon men zich vereenigen en er werd besloten in dat geval 10 disponibel te stellen voor den tijd van één jaar, mocht het noodig zijn iets meer. Ir. Dijt had zich aangeboden om voor de Holl. Mij. van Landbouw een lezing te hou den en dit lichaam had zich gewend tot den L.T.B., om op dat gebied samen te werken. De heer Mantel vond den heer Dijt niet altijd kundig in zijn voorlichting, zijn les sen waren in zijn oog meer op de theorie dan op de practijk ingesteld. De heer v, d. Laan had iets gelezen van een door den heer Dijt gestichte vereeni- ging en hoopte, dat deze niet met een po litieke rede zou komen in een neutrale ver- eeniging. Het bestuur zal dat onderzoeken. Overi gens achtte men de lezingen van den heer Dijt bijzonder leerrijk, waar wel een offer uit de kas voor gebracht kan worden. Met het oog op den toestand van de kas besloten de leden geen presentiegeld aan te nemen, wat het bestuur op prijs stelde. Met een hartelijk woord van dank voor de aange- namën toon bij de besprekingen, sloot de heer Bekker deze vergadering. Ver. voor bedrijfscontröle. Zaterdagavond kwam een groep be langstellende land- en tuinbouwers en veehouders bijeen in café Renses, waar ir. Lienesch aanwezig was, om in samenwer king met het voorloopig comité, be stuursleden uit aanverwante diverse ver eenigingen - te trachten een vereeniging voor bedrijfscontröle op te richten. De voorzitter, de heer Jb. Posch, begroette allen en sprak er zijn vreugde over uit, dat ir. Lienesch nu reeds voor de derde maal bereid was deze pogingen te steu nen. Hij wekte de leden op, zelf de han den aan den ploeg te slaan, en de uit komsten van het bedrijf zoo hoog moge lijk op te voeren. Daarna kreeg ir. Lienesch het woord. Het woord „bedrijfscontröle" vond spr een beetje 'n griezelig woord, liever noemde hij het bedrijfsvoorlichting. De boeren krijgen reeds zooveel last van de controlemaatregelen, dat het hen gaat tegenstaan. Bedrijfsvoorlichting echter, uitgevoerd door een bekwaam, werklustig persoon, beval spr. ten sterkste aan. In Westerwolde, in 't Old-Ambt, op Oost Voorne en Putten, in IJselmonde en den IJpolder heeft men dit systeem tot groote tevredenheid der aangesloten leden inge voerd. De bewerker van den grond, de eigenaar van het vee, blijft zelf baas, doch kan zich hulp verschaffen bij moei lijkheden van een deskundige, die te al len tijde bij den consulent zijn licht kan opsteken. De heer Bürman vroeg en kreeg ver lof een brief voor te lezen van den heer Jas uit den Briel, welke belangrijke aan wijzingen inhield voor oprichtingsmoge ljjkheden. De voorzitter vroeg of de voorstanders van een bedrijfscontrolevereeniging zich wilden melden. De heer Commandeur had reeds eenige lieden bewerkt, en stond borg voor aan sluiting van eenige bedrijven met pl.m. 220 H.A. land. De heer v. d. Gracht had toezegging van de leden van de L. en T. vereeniging Oterleek en kon reeds een lijstje deelnemers opgeven; de heer v, Saasen wist dat in zijn afdeeling ook lief' hebbers waren. De heer van Slooten be' toogde, dat de leden van de afd. Ursem er nog niets voor voelden. De heer D. de Boer Dz. als eerelid (voorz.) van de H. M. v. L. uitgenoodigd gaf een wijze raad, n.1. om de echte tegen standers te verbieden lid te worden, daar deze maatregel nog wel eens een averechtsche uitwerking had. Spr. wist dit uit zijn rijke ervaring op vereenigings- gebied. Natuurlijk ontlokte dit gezegde een lachsalvo. Over de salarieering van een aan te stellen persoon gaf de heer v. Wees ook een wijze raad. Hij betoogde zoo eenvou dig mogelijk te beginnen, daar de boeren te hooge onkosten niet kunnen betalen, en daardoor van het goede doel zouden worden afgeschrikt. Hierover ontstond een langdurige discussie, welke den heer Spaan de ontboezeming ontlokte, dat men niet al te enge grenzen moet trekken. De heer Hemke wilde bij toetreding ook het gansche bedrijf er bij betrokken zien. De heer v. d. Laan gaf in overweging den prijs voor groote en kleine bedrijven niet al te verschillend te doen zijn, en stelde voor een controleur per uur te betalen. De heer Bürman was het daar niet ge heel mee eens. Steeds weer gaf de heer Lienesch zijn raad ten beste. Na een korte pauze bleek dat 42 perso nen vóór de oprichting waren, met pl.m. 800 H.A. land.» Men besloot 25 k 30 cent contributie per H.A. per jaar te betalen, plus 1 gulden inleggeld. Tevens zou men bij de belang hebbende vereenigingen aankloppen om eenige subsidie, waaronder de Zuivelfa briek, daar men aldoor groot nut kan hebben van bloeiende bedrijven. Ir. Lie nesch was van meening dat het geld van het Rijk voor proeftuinen en velden ge bruikt kon worden op het land van aan gesloten leden. De heer Muntjewerf vroeg of het grondonderzoek er bij begrepen was, waarop spr. antwoordde, wel het on derzoek naar zure grond. Tot slot dankte de voorzitter ir. Lienesch voor zijn stevige hulp, en feliciteerde zijn geboortegrond de Schermer, waar de eerste vereeniging van Bedrijfsvoorlich ting in N.-Holland is gesticht. Fanfarecorps Excelsior. *Donderdagavond had ten lokale van den heer Kossen de jaarvergadering plaats van het fanfarecorps Excelsior, op welke vergadering de directeur, de heer B. Koolhaas van Twisk, mede tegenwoordig was. De rekening der vereeniging over het afgeloopen boekjaar gaf aan een nadeelig saldo van 61.86. In vergelijking met vo rig boekjaar is het saldo verminderd. De heeren W. C. v. Rossum en C. Koorn werden herkozen tot bestuursleden en in de plaats van den heer G. Peetoom, die is vertrokken werd gekozen de heer R. Rougoor. Zesloten werd dit jaar deel te nemen aan het concours van den West- frieschen Bond van harmonie- en fanfare corpsen. Zoo mogelijk zullen dit jaar meerdere buitenconcerten op de muziektent worden gegeven dan in het afgeloopen jaar. Dezen zomer bestond de vereeniging 20 jaar. Op welke wijze dit zal worden herdacht zal het bestuur onder de oogen zien. De heer H. Boec werd gekozen tot afgevaardigde naar de vergadering van den Westfrie- schen Bond te Hoorn. Plaatsvervanger den her C. Rutsen. Na bespreking van enkele zaken van ondergeschikt belang sloot de voorzitter de vergadering met de opwekking tot ge trouw repetitiebezoek en ijverige studie. Loop der bevolking over 1935. 31 Dec. 1934 2082 m. en 2084 vr., samen 4166 pers.; geboren 37 m. en 35 vr., samen 72 pers.; vestiging 225 m. en 221 vr., samen 446 pers.; een vermeerdering van 518 per sonen; overleden 20 m. en 29 vr., totaal 49 pers.; vertrókken 180 m. en 186 vr., totaal 366 pers.; vermindering dus van 415 pers. De bevolking bedroeg dus op 31 Dec. 1935 2144 m. en 2125 vr., totaal 4269 pers. Gedurende het jaar 1935 werden 22 hu welijken voltrokken, werden 2 huwelijken door echtscheiding ontbonden en had één kindserkenning plaats. Loop der bevolking in 1935. Op 1 Jan. 1935 was het aantal inwoners 6271, t. w. 3299 m. en 2972 vr. Door vestiging nam de bevolking toe met 274 m. en 212 vr., totaal 486. Door geboorte met 65 m. en 65 vr., to taal 130. Totale vermeerdering alzoo 339 m. en 277 vr., totaal 616 personen. Vermindering door vertrek 258 m. en 235 vr., totaal 493. Vermindering door overlijden 20 m. en 27 vr., totaal 47. To tale vermindering alzoo 278 m. en 262 vr., totaal 540. De bevolking is dus in 1935 toegenomen met 61 m. en 15 vr., zoodat het zielental op 1 Januari 1936 bedroeg 3360 m. en 2987 vr., totaal 6347. Scheepvaart. Dat de zeeën druk bevaren worden moge blijken uit onderstaande gegevens. De heer D. Meijers, sluismeester te Den Oever, verstrekte de volgende gegevens. In totaal werden in 1935 (tot 15 Dec.) 9648 schuttingen verricht. Het aantal brugopeningen bedroeg 5826. Het aantal vaartuigen dat de sluizen passeerde bedroeg 11558. Het laadvermo gen van al deze schepen tesamen was 328389 scheepstonnen. De lading bestond uit 53915 scheepstonnen. Ingekomen personen. C. G. L. Smit van Alkmaar. C. Koeman en echtg. van Oudorp. Jb. Kerkmeer en gezin van Oudorp. S. Gortworst van Ber gen. Vertrokken personen. T. Kuiper naar Schagen. E. Naastepad naar Hensbroek. Jb. Oudes en gezin naar Warmenhuizen. J. Lüdeke en gezin naar Alkmaar. A. Ringnalda naar Amsterdam. D. Glas naar Zeist. Loop der bevolking gedurende 1935. Op 1 Januari 1935 stonden in het bevol kingsregister der gemeente ingeschreven 1037 mannen en 938 vrouwen, totaal 1975 inwoners. In den loop van 1935 zijn er ge boren 16 mannelijke personen en 15 vrou welijke personen, totaal 31 personen. El ders geboren 1 vrouwelijk persoon. Het aantal ingekomen personen bedroeg 98, n.1. 45 mannen en 53 vrouwen. Gedurende het afgeloopen jaar zijn 15 personen overleden, t.w. 6 mannen en 9 vrouwen, terwijl er uit de gemeente vertrokken 108 personen. Door een en ander was de stand op 31 December 1935 1982 zielen, hetgeen een lichte voor uitgang beteekent De tuinbouwVereenigingen „De Een dracht te Oudkarspel en „Tuinbouwbelang" te Noordscharwoude hebben in voorafgaan de jaren gezamenlijk lezingen gehouden over verschülende onderwerpen, de tuin bouw betreffende. Naar men ons mededeelt, heeft men het nu eens andersom gekeerd en besloten, praatavonden te organiseeren, waar dan door de aanwezigen vragen wor den gesteld, naar aanleiding waarvan de volgende praatavond door den inleider zal worden gesproken. Woensdag werd de eerste z.g. praatavond gehouden in het gym nastieklokaal van de o. 1. school te Noord scharwoude. Voor dezen avond bestond groote belangstelling. Niet minder dan ze ventig tuinders uit Oudkarspel en Noord scharwoude waren tegenwoordig om naar den inleider, den heer L. Mallekote, tuin- bouwonderwijzer te Noordscharwoude, te luisteren. Als onderwerpen had de heer Mallekote gekozen de knolvoet, waarvan hij de bestrijdingsmiddelen en bestrijdings wijzen gesprak. Het is thans mogelijk, deze gevreesde ziekte te bestrijden door kalktoe- diening, in de eerste jaren met sublimaat oplossing er bij. De verhoudingen hiervan werden duidelijk uiteengezet. Ook sprak de heer Mallekote over de draaihartigheid, waarbij hij de aandacht vestigde op de po gingen van den Plantenziektenkundigen Dienst en de Prov. Commissie om de oor zaak van deze ziekte te ontdekken door een onderzoek van een deskundige. Ook het Plan-Zeeman werd hierbij nog even aange haald. Spr. hoopte, dat men er door deze onderzoekingen in zou slagen, evenals bij de knolvoet, de juiste bestrijding te vinden voor de draaihartigheid. Naar aanleiding van deze inleiding werden vele vragen gesteld, welke t. z. t. zullen worden beantwoord. Het was een zeer leer zame avond. Loop der bevolking over 1935. Aantal inwoners op 1 Jan. 1935 2053; geboren 32, ingekomen 96, overleden 18, vertrokken 120; aantal inwoners op 1 Jan. 1936 2043. V. V. V. Uitgeest. Donderdagavond kwam het bestuur van de V. V. V. wederom bijeen ten einde een en ander te bespreken en iets te orga niseeren voor het komende jaar. Na eenige discussie werd o.a. besloten om in de maand Mei, tegelijkertijd met de opening van het zeilseizoen een gondelvaart te or ganiseeren en hieraan tevens een wedstrijd te verbinden van Steekpefken. Hiertoe zal ook de medewerking gevraagd worden van de hoofden der scholen. Tevens zullen cfèh pogingen in het werk worden gesteld om z.g. buurt-commissie te vormen om ook tót' buurtversieringen te kunnen geraken, waaraan dan eveneens 'n wedstrijd zal worden verbonden. Ook werd besloten wederom eep bloemencorso te or ganiseeren. Ook zijn er plannen besproken om na de kermis van dit jaar, b.v. ongeveer in Sep tember ook iets te organiseeren. Tot iets definitiefs kwam het nog niet. Agentschap. Een groote verbetering is in het zui delijk deel der gemeente aangebracht door het instellen van een agentschap van v. Gend en Loos en de A. T. O., gevestigd in de voormalige schilderswoning van den heer K. Kooy. Jaarvergadering geitenfokver- eeniging. *De geitenfokvereeniging „Heiloo" hield Vrijdagavond haar jaarvergadering in het café Admiraal, onder presidium van den heer J A. A. van Hulzen. De voorzitter constateerde in zijn ope ningswoord, dat de daadwerkelijke belang stelling der leden niet groot is, hoewel hoofdbestuur, rijksveeteeltconsulent en an dere groote lichamen alles doen om het geitenras te veredelen. Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat het ledental 46 is én het aantal geiten 52. Dank zij de gemeentelijke ver ordening kunnen we rustig doorgaan en ongeregistreerde bokken uitsluiten. De ontvangsten en de uitgaven bedroegen 107.34, het saldo was 28.10, doch dat is geen zuiver batig saldo, want men zal door moeten koopen. Besloten werd indien het rijk en provincie subsidie geven in 1936 melkcontrole te houden. Als bokhouder werd herkozen de heer P. Dekker Wzn. - De contributie werd bepaald op 0.50, dekgeld idem. Besloten werd om jonge boklammeren in Groningen of Limburg aan te koopen, om bloedverversching te krijgen. Tengevplge van de wijziging in het huis houdelijk reglement werd besloten een nieuw rooster voor aftreding van het be stuur in te stellen. Daarna kwam aan de orde het voorstel om den kring Alkmaar op te heffen en in dien men daartoe niet besluit (de afdee- lingen moeten hieraan hun sanctie geven) zich af te scheiden. De secretaris zeide dat de Kring Alkmaar door het geringe leden tal (leden zijn de afdeelingen) weinig kan doen. Besloten werd zooals werd voorge steld, ingaande 1 Januari 1936. Na rondvraag, waarbij de secretaris dank bracht aan het hoofdbestuur voor de groote tegemoetkoming met een reserve- bok ondervonden, volgde sluiting. Ingekomen personen. A. C. Koeman, geen, zonder beroep, Buer- weg 59, van Enschedé. M. E. de Moor, geen, hulp in de huishouding, C. S. Ad. v. S.w., van Amsterdam. C. S. Dubbeld, geen, zonder beroep, J. Old.burgl. 14, van Voorburg. G. Hop, N.H,, muziekleeraar, Zuidlaan 37, van Hcorn. A. J. Eibers, gëen, teekenaar, J. Jacobl. 9, van Amster dam. J. W. Kockx, N.H., dir. Nd. Zeebad, Kastanjelaan 2, van Egmond aan Zee. Th. M. Iping, R.K., religieuse, Loudelsweg 20, van Den Haag. J. Achter, geen, dienst bode, Elzenlaan 2, van Almeio. H. Skor- janz, R.K., dienstbode, Kerkedijk 3, van De Bildt. J. Kramer, N.H., hulp in de huis houding, Beemsterlaan 5, van Schoorl. P. Vis, N.H., slager, Breelaan 12, van Wilnis. C. Schoorl, N.H., zonder beroep, Breelaan 130, van Soest. Vertrokken personen. P. Bijhouwer, geen, zonder beroep, naar Soest. A. Burgering (echtgen. J. H. v. d. Bogaerde), R.K.. z.b., naar Heemstede. C. Vlugt (echtgen. C. Hoebe), R.K., z.b., naar Delft. J. Bouma, N.H., kinderjuffrouw, naar Alkmaar. G. Breed, N.H., z.b., naar Schoorl. C. M. Wester, R.K., z.b., naar Alkmaar. J. G. Janse, geen, veemarbei der, naar Amsterdam. H. G. Spijkman, G.K., bloemist, naar Coevorden. H. W. G. v. d. Bergh, N-H., assuradeur, naar Alkmaar. S. Gortworst, N.H., dienstbode, naar Koedijk. G. J, M- Kuys, R.K., kapper, naar Beverwijk. A. Kreyger (echtgen. F. Mandenmaker), N.H., z.b., naar Alkmaar. W. A. R. de Ruyter (wed. G. Meyer), NJi., z.b., naar Hilversum. K. ten Have, N.H., z.b., nagr Amsterdam. P. A. Amerongen, N.H., z.b., naar Utrecht, -r- J. N. Wieden- hoff, N.H., z.b., naar Texas (U. S. A.) DE ZOOGENAAMDE PROEFGEMEENTE OPGEHEVEN, Voor de betrokken tuinders nadeel. Met ingang van 28 December j.1. zijn de proefgeementen Voor de tewerkstelling van arbeiders in het vrije bedrijf met steun van de overheid opgeheven, hetgeen voor de tuinders, die hiervoor in aanmerking kwa men, een strop is, terwijl ook één der ge meenten van de Langendijk er een nadeel van zal hebben, daar de Week, volgende op den 28sten December, gewoon met de oude regeling was doorgegaan en in die gemeente de uitbetaling van het gedeelte der overheid reeds had plaats gevonden, toen het bericht kwam, dat de regeling tot 28 December liep. Die aankondiging van beëindiging der regeling was wel wat laat gekomen en heeft dit gemeentebestuur moeilijkheden bezorgd. Voor de regeling der z.g. proefgemeente is nu een andere in de plaats gekomen. Het is er niet eenvoudiger op geworden en naar ons van bevoegde zijde wordt medegedeeld, zal het voor de tuinders lang niet zoo voor- deelig zijn als de oude regeling, althans wordt het veel moeilijker, een bedrag te be palen voor uit te keeren steun. Volgens de oude methode werd van het loon 1/3 ge deelte voor rekening der overheid genomen, terwijl nu eerst voor elk bedrijf apart een zeker minimum loonbedrag moet worden vastgesteld, dat in normale economische om standigheden op dit bedrijf zou worden uit gekeerd, welke formule nog even moeilijker wordt gemaakt door de bepaling, dat voor de vaststelling in aanmerking kómt 50 pet. van wat in de winterperiode van vier maan den en 90 pet. van wat in de acht zomer maanden onder normale omstandigheden verloond zou worden, tegen het ter plaatse Dit alles moet door de plaatselijke com missie voor elk bedrijf afzonderlijk, aan de hand van het z.g. bouwplan 1936 en de in 1935 werkelijk verwerkte loonen worden vastgesteld. Als men nagaat, hoeveel klei ne bedrijfjes hier aan den Langendijk en in de andere gemeente der z.g. proef liggen, sommige zonder werkman, andere met slechts korteren of langeren tijd een los werkman, terwijl enkelen een vast-arbei- der hebben, zal men het er mee een zijn, dat de commissies een zeer moeilijke taak zullen hebben. Van zeer bevoegde zijde werd ons mede gedeeld, dat de opinie van de meest voor aanstaande in de gemeenten is, dat deze regeling wel van toepassing kan zijn op groote bedrijven, maar dat het voor de kleine tuinbouwbedrijven van zeer weinig waarde zal zijn. Er zijn plannen, om te trachten, de oude regeling van den 1/3 toe slag weer terug te krijgen voor de tuin bouwstreek. Öf het gelukken zal? Wij weten het niet, maar wenschelijk is het wel. OPHEFFING VAN DE BETREKKING VAN ADJUNCT-ARCHIVARIS. In bijlage no. 1 schrijven B. en W.: In verband met uw besluit van 23 Dec. j.1., om op de begrooting voor het jaar 1936 geen gelden meer uit te trekken voor de bezoldiging van een adjunct-archivaris, stel len wij u voor het hierna volgende besluit te nemen. De Raad der gemeente Alkmaar, overwegende, dat om bezuinigingsrede nen moet worden overgegaan tot opheffing der betrekking van adjunct-archivaris; gezien het voorstel van B. en W., opgeno men in bijlage nr. 1 tot het verslag van 's Raads handelingen; Besluit: de betrekking van adjunct-archivaris aan het gemeente-archief te rekenen met ingang van 1 Januari 1936 op te heffen. WIJZIGING EN AANVULLING VERORDENING GEM. AVONDSCHOOL VOOR LAGER NIJVERHEIDSONDER WIJS EN INSTRUCTIE PERSONEEL GEM. SCHOLEN VOOR NIJVERHEIDS ONDERWIJS. In bijlage no. 188 stellen B. en W. voor vast te stellen een gewijzigde verordening tot wijziging van de verordening voor de Gemeentelijke Avondschool voor la ger nijverheidsonderwijs te Alkmaar en een verordening tot wijziging van de Instructie voor het personeel aan de Gem. Avondschool voor lager nijverheidsonder wijs, en aan de School voor voorbereidend middelbaar technisch onderwijs te Alk maar. een ongelukkig toeval een nieuw fokdier geldende loon. BOEKENFONDS HANDELS AVONDSCHOOL. In bijlage Nr. 187 schrijven B. en W.: Krachtens de desbetreffende Verordening (Gemeenteblad Nr. 1395) ontvangen o. m. de leerlingen van de Handelsavondschool van gemeentewege kosteloos in bruikleen de voor het onderwijs noodige boeken (cn leermiddelen), indien zij overeenkomstig de ter zake voor Rijks hoogere burgerscho len gestelde regelen daarvoor in aanmer king komen. Naast den eisch van een gemiddelde der cijfers, waarop toelating of bevordering plaats heeft, van 7, is voor kostelooze ver strekking van boeken vereischt, dat krach tens de schoolgeldregeling voor meerge noemde scholen een schoolgeld van niet meer dan 28 moet worden betaald, wat het geval is bij een inkomen van beneden 2000 bij geen of één minderjarig kind, opklimmende met 300 bij elk kind meer tot beneden 3500 bij zes of meer minder jarige kinderen, of bij vermogens van het twintigvoud van vorengenoemde bedragen. Vele leerlingen komen echter niet in aan merking, omdat zij niet voldoen aan den betrekkelijk zwaren eisch van een gemid deld cijfer van 7. Ten tijde van de tot stand koming van de regeling (1 September 1923) was een vol ledige voorraad boeken aanwezig, omdat vóór dien kostelooze verstrekking aan alle leerlingen plaats had. Toepassing van de regeling zou hebben medegebracht, dat vele leerlingen boeken moesten aanschaffen en ook de gemeente hiertoe zou moeten over gaan, voor zoover de door de leerlingen aangeschafte boeken van een lateren druk waren dan de in voorraad zijnde. Zoowe) de leerlingen als de gemeente zouden ter zake uitgaven moeten doen, terwijl vele van den voorraad boeken, alleszins tot gebruik ge schikt, ongebruikt zouden blijven en kon den worden opgeruimd. Verstrekking uit den voorraad voorkwam overigens onnoo- dige uitgaven. Voor zoover nieuw aan te schaffen boeken - "7 T 71. Vlug deden ze het raam weer dicht en hadden juist alles in de koffers gelegd, toen Keetje binnenkwam. „Wat moet U voorstellen, jongedame", vroeg de kapper, die met de page klaar was. „Wij waren eerst", zei Pot. „Dames gaan voor, heeren", zei de kapper. 72. De jongens waren woedend. „Dat zit jullie niet glad, hè", lachte Keetje. De kapper plaatst een tooi op Keetje's hoofd, die er zoo potsierlijk mee uitzag, dat de jongens begonnen te grinniken. „Een nieuw soort vlieg machine", gierde Pit.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 7