^Binnenland 3iexk Sehool betreft, zou de gemeente alleen uitgaven doen ten behoeve van leerlingen, die voor kostelooze verstrekking in aanmerking kwamen. De overigen zouden zelf voor aan schaffing daarvan moeten zorg dragen. Op den duur zal echter de oude voorraad buiten gebruik moeten worden gesteld, het zij doordat de boeken af zijn of de inhoud te veel verouderd is. Hiermede dient spoe dig een aanvang te worden gemaakt. Aanschaffing van alle noodige boeken door de betreffende leerlingen zelf, die in het algemeen uit minder kapitaalkrachtige kringen komen, brengt voor deze een be langrijke verzwaring van lasten mede. Ook de gemeente zal geregeld voor ohnoodige uitgaven gesteld worden door aanschaffing van boeken van denzelfden druk als de door de leerlingen aangeschafte, met gelijk tijdige buiten gebruikstelling van nog zeer goed bruikbare boeken van een vorigcn druk. Om aan al deze bezwaren tegemoet te komen heeft de directeur ons het voorstel gedaan een boekenfonds te vormen door beschikbaarstelling van gemeentewege ge durende voorshands 5 jaren van een crediet van 200 per jaar, waaruit hij geleidelijk de noodige boeken aanschaft. De leerlingen, die voor kostelooze verstrekking in aan merking komen, behouden het gratis ge bruik van de boeken. De overige leerlingen betalen een gebruiksvergoeding tot een be drag van b.v. 1/5 van den kostprijs, zoodat deze dan na verloop van 5 jaren door de leerlingen aan de gemeente is terugbetaald en de gemeente dus als voorschotgeefster optreedt. De leerlingen betalen op deze wijze over den geheel en schooltijd slechts V» van hetgeen bij aanschaffing door henzelf te hunnen laste zou komen, terwijl de ge meente niet meer behoeft aan te schaffen dan noodig is en de boeken haar eigendom blijven. Na afloop van de eerste vijf jaren kan naar behoefte aanvulling van het fonds plaats hebben. De uitgaven en ontvangsten van het fonds kunnen worden verantwoord door middel van het centraal magazijn van leer middelen e. d., terwijl de directeur dient te worden belast met 't beheer over en de zorg voor de boeken en met de inning van de door de leerlingen verschuldigde gebruiks vergoeding, een en ander volgens zoo noo dig nader door ons te stellen regelen. De commissiën van bijstand voor het Onderwijs en voor de Financiën kunnen zich met het voorstel vereenigen, terwijl ook de Inspecteur van het Gymnasiaal- en Middelbaar Onderwijs in de 4e inspectie het aanbevelenswaardig acht. Aangezien ook wij van meening zijn, dat het aanbeveling verdient op het voorste! van den directeur in te gaan, stellen wij uwe vergadering vóór te besluiten: ons te machtigen over te gaan tot instel ling van een boekenfonds voor de Handels avondschool met ingang van 1 September 1936 op den voet als hiervóór is omschre ven, en de uitgaven en ontvangsten van het fonds voor 1936 nader te regelen bij supple- toire begrooting. DE MOLLEBOONEN. Men schrijft ons: Zoaterdagoavend was 't weer zoo wied, dat de Grunnensche verainen De Molle- boonen weer es 'n oavendje har: de Nei- joarsvezide, 'n goie gelegenheid om te be- wiezen, dat zai de olie Grunneger gebruu- ken in eere hollen wil. Deur verschillende oorzoaken wazzen d'r dizze raize nait zoo veul op de vezide komen as d'r verwacht wuiren, d'r wazzen oareg minder as vleden joar. Moar as de wegblievers heuren hou mooi dat 't west is, zeilen ze nog wel spiet hebben dat ze d'r nait bie wazzen. D'r was meziek vort doadlek al in 't begun van de oavend, meziek zooas we hoast nog nooit eerder harren en vast nait aans as mit 't dansen. Noa 'n geesteg proatje van de veurzitter meneer Barkman dei bie zien nei-joarswensch van alles en nog wat ter sproake brocht, wuir vanzuls zongen van ,,'t pronkjewail in golden raand" en dou kregen we de ofwaarken van 't programmoa dizze keer hoast 'n „non-stop-program ma" zang, tooneel, cabaret, van alles wat, en alles zóó goud, dat ieder bod 'n ap plaus klonk, dat meer as 'n meroakel was. Wat smuiken dei kniepkoukies en dei „ol- lewieven" best en wat gong dat laidje van de „knieperde-knap-koukies" d'r in! Moar ook aandere versies wuiren d'r zongen, diz ze keer wuir zooveul zongen dat nou weer goud moakt is wat we de veurege raize te kört komen binn'. Om goud haalf twaalm was 't programmoa ofloopen en dou is d'r nog 'n poar uur danst onder laiden van meneer P. Veen op de mu ziek van Schuurman's orkest, en 't was zóó gezelleg, dat de menschen om 2 uur nog hoast nait vort wollen. Dizze eerste Grunneger oavend in 't neie joar is biezunder goud west. paat, volgens zijn verklaringen, dat moe ten voelen, althans eenige aanwijzing krij gen. Omstreeks elf uur gisterochtend is met het zoeken begonnen. Na verloop van eeni- gen tjjd beweerde de man eenig contact te hebben. De politie heeft toen van af de politieboot onder leiding van den inapecteur J. F. de Groot de aangewezen plaats en den naasten omtrek daarvan met den dreg afge zocht. De moeite is echter vergeefs geweest. Het lijk van den knaap werd niet gevon den. Reeds eerder had de politie op de zelf de plaats gedregd, ook toen zonder succes. De pogingen werden daarna door den tele paat nog verder Voortgezet tot gistermid dag omstreeks half tWee. Toen verklaarde hij, dat hij zijn pogingen opgaf. Zoo is ook nu nog het lijk van den jwrvger. niet terecht. AANVARING TUSSCHRN TWM STOOMSCHEPEN. Geen persoonlijke ongelukken. Het Amerikaansche stoomschip „West Camak" is gisteren op de Westerschelde nabij de Braakman in aanvaring gekomen met een tot op heden onbekend gebleven stoomschip. De „West Camak" maakt water en is op eigen kracht aan den grond gezet. De te Terneuzen gestationneerd liggende sleep- booten zijn ter assistentie uitgevaren en zijn momenteel bezig met pompen. De an dere boot, die ook averij schijnt te hebben, is op korten afstand ten anker gekomen. Voorzoover bekend hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Omtrent deze scheepsbotsing vernemen wij nog, dat de aanvaring geschiedde tus- schen het Amerikaansche stoomschip „West Camak", dat uit zee kwam met bestemming voor Gent, en het Duitsche stoomschip „Planet", dat uit Antwerpen komend, be halve vracht ook passagiers vervoerde. De aan boord van de „West Camak" aan gerichte schade is aanzienlijk. Het schip heeft een groot gat aan bakboordzijde. De „Planet" ligt nog steeds voor anker. Het vaartuig zal vermoedelijk naar Ant werpen terugstoomen. Bergingsvaartuigen en slèepbooten blij ven bij de „West Camak", die van noodbe- kistingen is voorzien. Persoonlijke ongelukken vallen niet te betreuren. TELEPAAT ZOEKT TEVERGEEFS NAAR DRENKELING. In samenwerking met Amsterdam- sche politie. Ruim een week geleden is in den Amstel te Amsterdam bij het spelen op een schuit vóór de Gov. Flinckstraat een jongen te water geraakt en verdronken. De politie heeft herhaaldelijk gedregd om het lijk van den verdronken knaap te vinden. Alle moeite is echter vergeefs geweest. Het is echter begrijpelijk, dat de familie moeite noch kosten spaart om toch in het bezit te geraken van het stoffelijk overschot. Zoo is dan de hulp ingeroepen van een telepaat Deze is gisteren aan het werk geweest met medewerking van de politie. De telepaat had daarvoor plaats genomen met een familielid in een gehuurd overzetveer en de schipper daarvan roeide in de richting, die de telepaat aangaf. Deze laatste had in een hand een koperen voorwerp, waaraan een draad. Aan het andere einde van den draad was een stuk lood bevestigd, dat hij telkens op den bodem van den Amstel liet zakken. In de andere hand had hij een schpen van den verdronken jongen. Wanneer nu de draad in aanraking kwam of dichtbij het stoffelijk overschot zou komen, zou de tele AUTO TEGEN BOOM GEREDEN TE ZUIDLAREN. Een persoon gedood, twee andere inzittenden gewond. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft dicht bij de grens van Zuidlaren een ernstig auto-ongeluk plaatsgehad. Een auto, bestuurd door den 24-jarigen J. Steegstra, reed met volle vaart tegen een boom en maakte vervolgens een kanteling, waarbij de bestuurder uit de auto werd geslingerd en onder de auto terecht kwam. Onmiddellijk snelden omstanders toe en toen zij S. onder den wagen vandaan haal den, bleek hij reeds aan zijn verwondingen te zijn bezweken. Twee andere in de auto gezeten personen, de heeren G. H. en G. v. d. M., werden slechts licht gewond. Het gebruiken van sterken drank schijnt niet geheel onschuldig te zijn aan het on geluk. De auto is totaal vernield. Met betrekking tot dit ongeluk vernemer wij nader, dat het gezelschap in vroolijke stemming van een feestje huiswaarts keer de. De auto werd oorspronkelijk bestuurd door G. H., doch onderweg verwisselde deze van plaats met J. Steegstra, een jong- mensch, dat wel motorfiets rijdt, doch nim mer auto's bestuurt en in geen geval in het bezit was van een geldig rijbewijs voor het besturen van auto's. Zooals te begrijpen is, heeft het ongeluk in het anders zoo rustige Zuidlaren, waar de jongelui zeer gezien zijn, veel deernis gewekt. KONINKLIJKE FAMILIE BEZOEKT DE WEDUWE JETHS. H. M. de koningin §n H. K. H. prinses Juliana brachten te Apeldoorn, per fiets, 'n bezoek aan 'de weduwe van den onlangs overleden heer W. Jeths, eerste portier van H. M. aan het paleis Het Loo. VAN DE TRAP GEVALLEN EN GEDOOD Twee gevallen te Heerlen. In den nacht van Zaterdag op Zondag is xle 40-jarige ongehuwde A. Bruinsma in zijn kosthuis aan den Schaesbergerweg te Heerlen van den trap gevallen. In den loop van Zondag is de man overleden. Vannacht is in zijn woning aan de Plaar- straat te Heerlen de 30-jarige werkelooze van Nispen van de trap gevallen. De man was op slag dood. WIELRIJDER DOOR AUTO GEDOOD. Gisteravond, te ongeveer kwart voor tien, is de ongehuwde 45-jarige D. Gaasbeek uit Scherpenzeel bij het Dijkje, onder de ge meente Renswoude, door een auto gereden en op slag gedood. Gaasbeek was op de fiets. De automobilist is, na even uit den wagen te zijn geweest, snel doorgereden. De politie stelt een onderzoek in. EEN DRAAD IN DE SCHROEF. Nederlandsch stoomschip kan niet verder varen. Gistermiddag omstreeks één uur is het Nederlandsche motorschio „Ransel", van de reederij De Kapitein te Farmsum, schipoer J. Teerling, van IJmuiden naar Kingslyn (Engeland) vertrokken. Kort na het vertrek kwam de kapitein tot de ontdekking, dat er een draad in de schroef zat. Met behulp van sleepbooten is het schip naar het dok van Verschure te Amsterdam gebracht om aldaar den draad te doen verwijderen. Vermoedelijk zal het schip heden zyn reis voortzetten. "Ma**-*..- De Egmonosche jeugd kent geen watervrees bij het opnemen van oe positie van de .Ke. kplein die door op het strand is geworpen WIELRIJDER DOOR AUTO AAN GEREDEN EN AAN VERWONDINGEN BEZWEKEN. Op den Hoenderlooscheweg nabij de Gold- steinlaan te Apeldoorn is gisteravond de 54- jarige wielrijder J. K. in botsing gekomen met een auto, bestuurd door den heer H. uit Vaassen. De wielrijder werd ernstig ge wond. Per ziekenai 'o is hij naar het zieken huis te Apeldoorn overgebracht, waar hij kort na aankomst aan de opgeloopen ver wondingen overleed. Het slachtoffer was gehuwd en vader van vijf kinderen. De politie te Apeldoorn heeft op de licht beschadigde auto beslag gelegd en een on derzoek naar de schuldvraag ingesteld. INVAL IN AMSTERDAMSCH TJALK WEGGESLAGEN. De opvarenden gered. Tijdens den Noordwesterstorm is Zater dagochtend het met grint en zand geladen tjalkschip „Vertrouwen", schipper W. Cas- pers, op het Zuidelijk wad van zijn ankers geslagen, in Oostelijke richting afgedreven en daarna op den zeedijk nabij het dorp Wierum gestrand. Schipper H. Caspers van het motorschip „Arina", de vader van den schipper van de „Vertrouwen", slaagde er met groote moeite in de opvarenden van de „Vertrouwen' te redden. De „Arina" is later teji Zuiden van Ame land voor anker gegaan. De motorreddingboot „Insulinde" van de Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaat schappij, die eveneens voor hulp was uit gevaren, behoefde geen assistentie meer te verleenen. De boot is Zaterdagmiddag op haar station teruggekeerd. DOOVE WANDELAAR DOOR TREIN GEGREPEN. Zwaar verminkt en gedood. Hedenmorgen te kwart over 10 heeft op den onbewaakten overweg aan den Sprengerweg te Apeldoorn een ernstig ongeval plaatsgehad. Op genoemd tijdstip naderde de locaal- trein ApeldoornZwolle den overweg. De 63-jarige H. Disberg, die te voet den over weg passeerde, werd door de locomotief gegrepen en op slag gedood. Het slacht offer, dat onherkenbaar was verminkt, h-.ft vermoedelijk tengevolge van hard- hoorigheid den naderenden trein niet op gemerkt. TOESTAND JHR. MR. STARKENBORGH BLIJFT ZORGELIJK. De toestand van jhr. mr. Tjarda van van Starkenborgh Stachouwer was heden ochtend onveranderd en zeer zorgelijk. ONZE AMBULANCE NAAR HET FRONT. Veiligheid verzekerd. De leider der Nederlandsche Foode Kruis-ambulance seint: De Nederlandsche Roode Kruis-ambu lance zal in het begin der volgende week naar Dessié en het front vertrekken. Ik bevorder de noodige maatregelen om haar veiligheid te verzekeren. DOODELIJK ONGEVAL BIJ OVERSCHIE. Door de eene auto aangereden, u-„r de volgende auto gedood. Gisteravond om ongeveer 5 uur is op den Rijksweg bij Overschie bij den Hofweg de 48-jarige landbouwer J. P. van der Helm aangereden door een personenauto, die uit de richting Den Haag kwam en bestuurd werd door den 25-jarigen W. H. Van der Helm wilde met zijn rijwiel, geladen met een zak maïs, den Rijksweg oversteken, toen hij door de auto werd gegrepen. Hij viel en direct daarna passeerde een andere autp uit de richting Den Haag, die v. d. Helm zoo ernstig aanreed, dat deze onmid dellijk werd gedood. De beide auto's zijn door de politie in beslag genomen. DE MAAS GAAT WEER WASSEN. Gedurende Zaterdag en gisteren was te Venlo een sterke was van de Maas waar te nemen. Het peil stond gister middag 14.80 M. (A.P.) De was bedroeg per yur ongeveer 2 c.M. SPEELHUIS. Onder de bezoekers trekkers. enkele steun- In den afgeloopen nacht heeft de politie van het bureau Stadhouderskade te Am sterdam een inval gedaan in perceel 2e Jan van der Heydenstraat 14, waar, naar haar was medegedeeld, een speelhuis gevestigd was. Toen de agenten binnen kwamen, zat een twintigtal personen genoeglijk onder een glaasje bij elkaar en was er geen spoor van eenige speelgelegenheid te vinden. Van de bezoekers, die naar het bureau werden geleid, is één omtrent wien bleek, dat hij nog een vonnis ondergaan moest, vastge houden. Onder de anderen bevonden zich verschillende steuntrekkers. De bewoner van het perceel, die mede naar het bureau overgebracht was, moest worden vrijgela ten. GASLEIDING AANGEVAREN. Muiden en Weesp Zondagavond zonder gas. Een Rijnaak, die in een sleep van Am sterdam naar Utrecht voer, is gister avond, toen de schipper de boegspriet wilde laten zakken, tegen de gasleiding die onder aan de brug over het Mer- wedekanaal is bevestigd, aangevaren. De leidingpij p viel in het water en werd 'teen paar honderd meter door de aak mee gesleurd. Er kwamen geen persoonlijke ongelukken voor, doch door dit ongeval zijn Muiden en Weesp, welke plaatsen via deze leiding door de Amsterdamsche gasfabriek van gas wor den schipper is proces-verbaal opgemaakt, geweest. De schade zal hersteld worden. Tegen den schipper is proves-verbaal opgemaakt. HET WASSENDE WATER. Handicap voor binnenscheep vaart. In den afgeloopen nacht is te Venlo het peil van de Maas met 24 c.M. gestegen. Hedenmorgen wees de peilschaal 15.4 M. boven A. P. aan. Mede doordat thans een dichten mist boven Limburg hangt, wa gen de schippers het niet bij dezen water stand uit te varen. Verschillende schepen op weg naar Venlo, zijn in verband met de weersgesteldheid elders blijven liggen. SCHIP GEZONKEN OP HET LISELMEER. Angstige oogenblikken. Zaterdagmiddag is op 2 tot 3 K M. ten Zuidwesten van Kornwerderzand, 100 meter bewesten de gasboei, het motorvaartuig „Triovan Giethoorn, bij een hevigen Noordwesterstorm gezonken. De bemanning is door twee kustvaarders, die het schip te hulp waren gekomen, overgenomen en te Makkum aan wal gezet. Omtrent het kustvaartuig „Trio", verne men wij nog het volgende: Het schip is een kustvaartuig van 250 ton, geladen met kunstmest, dat op weg was van Vlaardingen naar Wanswerd. Aan boord waren de schipper Wildeboer, een dochter en een knecht. Bij den hevigen N.W.-wind heeft het vaartuig ongeveer om 10 uur een quadrant van het roer gebro ken, waardoor het stuurloos werd en vast liep. Het voorschip liep geheel vol water. Nadat he.t schip noodseinen had gegeven werd hulp verleend door Makkumsche vis- schersvaartuigen, die de bemanning aan boord namen en naar Makkum overbrach ten. MGR. HUIBERS IN FUNCTIE. Inbezitneming van het Bisdom Haarlem. Gistermorgen heeft Z.H.Exc. Mgr. J. P. Huibers volgens de regelen van het Cano nieke recht, bezit genomen van den Bis- schoppelijken zetel van Haarlem en is het estuui van het Bisdom zoowel over de geestelijke als over de tijdelijke aangelegen- gaan"1' °P ^Cn n'euwen Bisschop overge- Ongeveer te kwart over tien waren in de Kathedrale kerk van St. Bavo te Haarlem hetK^ikke" en eere-Kanunikken van het Kathedraal Kapittel in koorgewaad, als mede vele geestelijken van Haarlem en om geving in toga en superpli aanwezig, wajj zij in de kanunikken-banken en in w priesterkoor hadden plaats genomen. Er waren zeer vele geloovigen opgekomen, (xn de plechtigheid bij te wonen. Even voor half elf begaf het kapittel, volgd door de geestelijkheid zich naar het portaal der Kathedraal, waar de Bisschop verscheen, begeleid door den Kapittel. Vicaris, Mgr. H. M. Taskin. De stoet begaf zich daarna naar het H. Sacramentsaltaar, waar in stilte een korte aanbidding werd gehouden. Nadat de nieuwe Bisschop voor het Bisschoppelijk altaar de geloofsbelijdenis had afgelegd en den eed van trouw aan den H.Stoel had gezworen, werd de Apostolische Brief van de bisschopsbenoeming aan het Kapittel getoond en een schrijven van ZR den Paus aan de geloovigen voorgelezen en aldus de bischopsbenoeming aan het volk bekend gemaakt. De Bisschop begaf zich vervolgens naar den troon en werd gekleed in mozetta, als teeken van zyn juris dicti. Nadat de Kanu- nikken en de geestelijkheid met hoofd- en kniebuigingen hun eerbied hadden betuigd, hield de Kapittel-Vicaris Mgr. H. J M. Taskin, een toespraak tot den Bisschop. Namens de kanunikken en de geestelijk heid hernieuwde de kapittel vicarus de be lofte van eerbied en gehoorzaamheid door hen bij hun priesterwijding afgelegd. Zijne hoogwaardige Exellentie mgr. ftfr bers antwoordde in een korte toespraak' aanvaarde het ambt in vertrouwen op tk hulp van degene, die ons versterkt en ook vertrouwend op den schaar van ervaren medewerkers waarmee hij zich omring#- ziet. Tenslotte dankte spr. het kapittel voor het provisioneel bestuur tijdens het pas- seeren van den bisschopzetel. Na deze toespraak noodigde den bisschop de aanwezigen uit met hem het gebed te bidden Sub Tuum Praesidium Configimui. Hierna begin een plechtige heilige mis. Na dat deze was geëindigd verliet de bisschop in Cappa Magna de kathedraal. Tijdens de plechtigheid werd in alle ker ken van het decanaat Haarlem een kwar tier lang de klok geluid. DS. H. BAKELS 40 JAAR IN PREDIKAMBT. Vele geschriften verschenen van zyn hand. Ds. H. Bakels Pa.Szn., em. predikant der Doopsgez. Sociëteit, thans wonende te Haarlem, herdacht Zondag den dag, waar op hij voor 40 jaar het predikambt aan vaardde. Herman Bakels werd 25 Juli 1871 te Den Hoorn op Texel, waar zyn vader predikant en schoolopziener was, geboren. Hij be zocht het gymnasium te Haarlem en stu deerde aan het seminarium en de stedelij ke universiteit, beie te Amsterdam. I® 1895 proponent geworden, bevestigde zij® vader hem 12 Jan. 1896 te Warns (Fr.) i® zijn eerste gemeente. In 1901 vertrok da Bakels naar Enkhuizen, waar hij in 190' zijn bediening neerlegde. 5 Juli 1908 werd hij opnieuw predikant en nu te St. Anna Parochie. 24 Oct. 1908 legde hij ten tweede male zijn ambt neer. 14 Mei 1911 werd M opnieuw predikant in zijn oude gemeent* St. Anna Parochie, waar hij werkzaa» bleef totdat zyn gezondheidstoestand hei® in 1916 dwong emeritaat aan te vragen- Daarop vestigde ds. Bakels zich metter woon te Haarlem. Ds. Bakels was van 19021907 curator van de H.B.S. te Enkhuizen en van 1914 bestuurslid van de Friesche SoCieWl der Doopsgezinde Broederschap. De jubilaris heeft alom in den naam gemaakt door zyn talrijke geschr#* ten, vaak verschenen onder zeer pik*®: titels en bij duizenden verspreid, terwijl ook van in het Afrikaansch vertaald Wjj Ter gelegenheid van dit feit is Ds. BaJsjJr benoemd tot officier in de orde Oranje-Nassau. W ARMENHUIZEN (December). Geboren: Willy, d. van J. Zwaan «n A. de Graaf. Nicolaas, z. van D. Mo naa.- en M. Smit. IJda Maria, d. van i®- Smit en F. Dekker. Elisabeth Maria, van Jac. Blokker en A. Nannes. - d. van A. Glas en E. v. d. Wal. Getrouwd: J. Krijgsman te Alk"1®* en D. de Vet. Overleden: Cornelia Lingerak, 49 echtgen. van P. Wiering. - M C. Gou* blom z. van P. Goudblom en J. Meijer, °u 3 maanden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 8