Nieuws over de a.s. wereldjamboree. Hoofdpijn, Kiespijn. 'óm is Vice-admiraal Rambonnet vertelt in een persconferentie wat er te doen valt. Vele moeilijkheden. ™™».tentoonstelling „nederlandsch fabrikaat 1936". woning afgebrand. Proelcampagnes in couranten bewezen hun waarde. Verjaardag van Prinses Juliana. In een dezer dagen, in het hoofdkwartier der vereeniging „De NederlandschePad vinders" gehouden persconferentie is mede- deeling gedaan van den stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de jamboree, welke in den zomer van 1937 op het landgoed „Vogelenzang" in de gemeente Bloemendaal zal worden gehouden en waaraan naar schatting dertig a vijf- en veertigduizend padvinders uit alle streken der wereld zullen deelnemen. De hoofdverkenner van de vereeniging „De Nederlandsche 'padvinders", vice-admi raal J. J. Rambonnet, heeft een overzicht gegeven van den verrichten arbeid. Het stemde hem tot groote voldoening, bericht te hebben ontvangen, dat H.M. de koningin zich bereid heeft verklaard, het bescherm vrouwschap over de wereldjamboree te aanvaarden. Een tweede verheugende tijding bracht het koninklijk besluit van 23 April j.1., waardoor de beslissing der gemeente Bloe mendaal, om de over het landgoed loopende wegen gedurende de jamboree aan het open baar verkeer te onttrekken, is goedgekeurd. Door deze beslissing kan met de omvang rijke werkzaamheden op het terrein een aanvang worden gemaakt. Behalve „Vogelenzang" is onder bepaalde voorwaarden ook het landgoed „Woestduin" ter beschikking gesteld. Na een algemeene inleiding over de pad vindersbeweging te hebben gehouden, legde de hoofdverkenner den nadruk op de waarde en het algemeen belang van een vereeniging, welke leiders-eigenschappen te voorschijn roept en stimuleert. Moeilijkheden. Over den van overheidswege door de pad vindersbeweging ondervonden steun was vice-admiraal Rambonnet niet erg enthou siast. In ons land zijn uniform en insignes van de vereeniging niet beschermd, in tegenstelling tot het overgrote deel der an dere landen, over de vijf werelddeelen ver spreid. Hierdoor zijn veel troepen ontstaan, die met de eigenlijke padvindersbeweging niets te maken hebben en haar veel schade hebben berokkend. Het verzoek, om het insigne te plaatsen op de lijst van insignes welke door rijksambtenaren gedragen mogen worden, is tot dusver niet inge willigd. De opbrengst van de gelukstele grammen, welke in goede jaren 80 mille per jaar bedroeg, werd destijds voor de vrije jeugdvorming beschikbaar gesteld en wordt onder de diverse organisaties verdeeld. De padvindersbeweging, de eenige beweging, aldus spr., die de vrije jeugdvorming met terdaad beoefent, ontving over 1930 daarvan ruim 300. Wat zij kreeg, werd steeds minder en heeft over 1934 ongeveer 130 bedragen. Op het verzoek, om een jamboree-postzegel met toeslag te mogen uitgeven, teneinde de be perkte financieele middelen te versterken, is afwijzend beschikt, omdat gevreesd werd, dat een zoodanige uitgifte op den verkoop van zomerpostzegels een nadeeli- gen invloed zou oefenen. De toeslag zou naar schatting i 25.000 hebben opgebracht. Begin Januari 1937 zal thans een jambo ree-zegel zonder toeslag worden uitgegeven, in waarden van 11/2, 6 en 12 1/2 cent, met een zuiver propagandistische strekking. Ook het verzoek, om den uitgaanden brieven vrijdom van port te verleenen, werd niet met succes bekroond, ofschoon verschillende semi-officieele en particuliere instellingen wel dit voorrecht verkregen. De Nederlandsche padvindersvereeniging moet zich hoofdzakelijk op eigen kracht en steun van particulieren verlaten, aldus de heer Rambonnet, die echter vertrouwt, dat de jamboree zal slagen. De van alle kanten inkomende brieven getuigen van een steeds groeiende belang stelling. Mededeelingen van baron Krayenhoff. De voorzitter van den dienst voor pers-, propaganda en verkeer, C. R. T. baron Krayenhoff, heeft gewezen op de eischen, welke niet alle interlocale verkeer, maar ook de huishouding aan een doelmatig wegennet stelt. De levensmiddelenaanvoer, afvoer en vuilnis, postvervoer, enz., zal vlot moeten kunnen geschieden. Het totale be drag, voor de jamboree benoodigd, wordt op 700.000 geschat. Het verzorgen, ver plaatsen en huisvesten van eenige tien duizenden padvinders, beteekent meer, aldus baron Krayenhoff, dan een gezellig onder onsje. Verschillende bedrijven en de mid denstand zullen daarvan profijt trekken. Idieele beteekenis. Nederland treedt in 1937 voor ljet voet licht. De indruk, mede te geven aan de jeugd, van Noorwegen tot Australië, van Siam tot Californië, moet over de zeeën worden uitgedragen. Mede daarom koos de hoofdverkenner als embleem der wereld jamboree Holland 1937 den Jacobs-staf, het primitieve hulpmiddel, waarvan de Neder landsche zeevaarders zich op hun ontdek' kingstochten over de Oceanen bedienden. Na afloop der jamboree zuilen 3 a 4 dagen besteed worden om den buitenlandschen gasten ons land te laten zien. De wereld-jamboree der padvinders streeft naar verbroedering, 'brengt tezamen bewoners van alle werelddeelen. Er zal in Holland, zoo besloot baron Krayenhoff, een bewijs gegeven moeten worden, dat erbjj de opkomende generatie een geest van intar- nationale begrippen heerscht, die hoop doet geven op de toekomst. Maar aan dezen opzet is de prozaïsche factor „geld" onver biddelijk verbonden. Deelneming, verhuur en verpachting en entree's, zullen de kosten niet kunnen dek ken. Hiervoor is noodig de steun van ons ge- heele volk. Het terrein. Over het terrein heeft de secretaris, kolo nel L. J. M. Koremans, een en ander ver teld. De oppervlakte van het kampeerter rein bedraagt circa 160 H.A. Naast de noo dige hulpkampen zullen tien subkampen, elk voor ongeveer 3000 kampeerders, wor den ingericht. Het gastenkamp zal op „Woestduin" wor den ondergebracht. Er komen demonstratie-terreinen en twee duinpannen zullen voor de publieke kamp vuren worden gebruikt. Op een „markt' zullen restaurants, winkels, enz. worden ondergebracht. Van het kamp loopt dwars door de duinen een weg naar zee. Hoewel reeds voorbereidende werkzaamheden ver richt worden, zal na 1 Januari intensief worden begonnen met den arbeid, welke ruim zes maanden zal vorderen. Over het terrein zullen de volgende maand nadere mededeelingen volgen. Vice-admiraal Rambonnet sloot de pers bijeenkomst met de verzekering te geven, dat het feit, dat H. M. de koningin be schermvrouwe over de jamboree zal zijn, voor allen, die er aan zullen medewerken, een krachtige stimulans zal wezen om de veelomvattende organisatie te doen slagen NATIONAAL CRISISCOMITE. Liquidatie van de stichting. Het Nationaal Crisiscomité deelt mede: Gisteren vond de laatste vergadering plaats van het werkcomité van het Nationaal Crisiscomité. 't Dagelijksch bestuur is thans belast met de liquidatie der stichting, waarna rekening en verantwoording zal moeten worden afge legd aan het algemeen comité, welks goed keuring ter décharge van het bestuur wordt gevorderd. Ingevolge art. 7 der stichtingsakte zal t.z.t. het saldo der rekening, hetwelk uit den aard der zaak gering zal zijn, aan den minister van binncnlandsche zaken worden overge dragen, teneinde daaraan een bestemming le geven, zooveel mogelijk beantwoordend aan het doel der stichting. Officieele opening door ir. Mh Damme. Hedenmiddag te 2 uur is in de Apollohal te Amsterdam de Nederlandsch fabrikaat- tentoonsteling 1936, officieel geopend door den voorzitter der vereeniging „Neder landsch fabrikaat", ir. Mh. Damme. Te Hazerswoude. Hedennacht te omstreeks één uur brak in de gemeente Hazerswoude brand uit in de woning bewoond door M. Bleeker. De brand greep zoo snel om zich heen, dat het gezin bestaande uit man, vrouw en vyf kinderen, zich ternauwernood kon redden. De vader wist zelf zijn kinderen in veilig' heid te brengen. De brandweer van Hazerswoude kon niet voorkomen, dat de woning geheel afbrand de. De oorzaak i s onbekend. Dc schade wordt door verzekering gedekt. HEVIGE BOSCHBRAND BIJ OSSENDRECHT. Gisteravond tegen half acht is op Bel gisch grondgebied onder de gemeente Calmthout een bosch- en heidebrand ont staan, welke spoedig op Nederlandsch grondgebied oversloeg. Zestig tot zeventig H. A. bosch en heide grond zijn reeds door de vlammen ver nield. De brandweren van Ossendrecht en Putte werken met alle kracht aan de be strijding van het vuur. VERLAGING VAN DEN MELKSTEUN. Waarschijnlijk zal «ij ongeveer 4.3 pCt. bedragen. Naar het „Handelsblad" verneemt, is het waarschijnlijk, dat de melksteunverlaging, welke met ingang van den weidetijd wordt ingevoerd, zal bedragen 0.11 cent per K.G. melk van 3.20 pCt. vetgehalte; de steun zal dan worden 2.45 cent in plaats van 2.54 cent, een verlaging dus met 4.3 pCt. Het b1- herinnert er aan, dat in de pe riode 2 J i 1935 tot 29 September 1935, dus vier maanden lang, de melksteun heeft be dragen 2.96 cent per kilo melk van 3.20 pCt. vetgehalte (77.7 cent per kilo boter en 92.5 cent per kilo verwerkt melkvet). Deze ver hooging van den steun .werd ingevoerd, toen de melksteunbeperking in werking trad en weer ingetrokken, toen deze maat regel wegens gebleken onuitvoerbaarheid werd opgeheven. pijnen te verdrijven is een Mijnhardt's Poeder. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. PLAATSELIJKE PROTECTIE. Bij de regeering bestaat bedenking. De minister van binnenlandsche zaken heeft mede namens de ministers van handel, nijverheid en scheepvaart en sociale zaken, aan burgemeesters en wethouders der on derscheidene gemeenten een circulaire ge richt betreffende plaatselijke protectie. In deze circulaire schrijft de minister, dat de werkloosheid, waarmede nagenoeg alle gemeenten hebben te kampen, er toe geleid heeft, dat het meer en meer gewoonte is geworden, in bestekken voor aanbesteding ERNSTIG MOTORONGELUK. Bij Oudenrijn. Gisteravond heeft op den weg tusschen Utrecht en Harelen bij „de Meeren" onder de gemeente Oudenrijn een ernstig ongeluk plaatsgehad, dat aan den motorrijder B. P. uit Woerden het leven kostte, terwijl zijn verloofde, die op de duo was gezeten, een ernstige wonde aan de kaak opliep. Op bo- vengenoemden weg stond een vrachtauto geparkeerd, die eenige reparatie aan een wiel moest ondergaan Waarschijnlijk heeft de toen naderende motorrijder deze vracht auto niet opgemerkt, want in volle vaart is hij tegen dit voertuig gebotst. De vrachtauto kantelde van achteren en kwam met het weliswaar niet volle gewicht terecht op den bestuurder van den motor, die pas nadat de wagen omhoog was gewerkt, bevrijd kon worden. Eenige oogenblikken later is de man ter plaatse overleden. De duorijdster is per ziekenauto naar dc rijksklinieken te Utrecht overgebracht, haar toestand is zorgwekkend. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de schuldvraag. Reeds is komen vast te staan, dat de auto geen brandend achter licht had. SANEERING VLEESCHWAREN- INDUSTRIE. Standpunt van de besturen der ge- zellenorganisaties. De besturen van de moderne, r.k. en chr. gezellenbonden in de slagers- en aanver wante bedrijven, hebben zich met een schrijven tot het bestuur van vleeschwaren- fabrikanten gewend, waarin zij vaststellen, dat het bestuur van de werkgeversorganisa- van werken de voorwaarde te stellen, dat de begturen der gMellenbon- de bij de uitvoering noodige materialen van j V h^ft in de gemeente wonende handelaren of fa brikanten moeten worden getrokken, of dat CREMATIE DR. WIBAUT. Hoe een groot sociaal democraat ten grave zal worden gesdragen. Zaterdagmiddag zol op „Westerveld" het stoffelijk overschot worden gecremeerd van dr. F. M. Wibaut. De plechtigheid heeft plaats te ongeveer half vier, na aankomst van den trein van 15 uur 14, die te 14.45 uit Amsterdam vertrekt. Tot de treurzaal heb ben alleen genoodigden toegang. In het Concertgebouw zal door het partij bestuur der S.D.A.P. een rouwbijeenkomst worden georganiseerd, welke van elf uur eenkngerer half één zal duren. Deze bij- van dï m1S„ toegankeliJk voor het kader gesloten vakbonden en dp hoati de cultureele organisaties. Het woord Tal worden gevoerd door ir. J w AlhTl heTNVV 1If" Cn d°°r E KuP«"n«m2n; het N.V.V. Bloemen worden aan het Con certgebouw verwacht. Degenen, die van dr. Wibaut afscheid wil len nemen, verzamelen zich te half twaalf op het Museumplein achter de vaandels, vanwaar te ongeveer half één naar de Nas saukade wordt getrokken. Daar vormen zich twee rijen, waartusschen de lijkstatie door zal trekken. De stoet verlaat te onge' veer twee uur de stad langs de de Clercq straat op weg naar Westerveld. het werk met plaatselijke arbeidskrachten moet worden uitgevoerd. Ook komt het voor, dat bij het plaatsen van orders de mededinging wordt beperkt tot in de ge meente gevestigde ondernemingen. Tegen het stellen van voorwaarden van dezen aard bestaat in beginsel bij de re geering bedenking. In de eerste plaats oefenen deze voor waarden, aldus de minister, ontegenzegge lijk invloed uit op de prijzen van de uit te voeren werken of de te leveren artikelen, omdat eventueele goedkoopere aanbiedingen van buiten de gemeente gevestigde onder nemingen buiten mededinging worden ge laten. In de tweede plaats vloeit uit een en ander voort een storend ingrijpen in de normale toestanden op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven in het algemeen. Het algemeen economische verkeer, dat zich zoo veel mogelijk vry moet kunnen bewegen, wordt daardoor belemmerd. Voorts zullen bedoelde voorwaarden kun nen leiden tot een niet gewenschten trek van ten plattelande gevestigde arbeiders naar de grootere gemeenten. Een andere vorm van te enge opvatting van te dienen belangen doet zich voor in de gevallen, waarin de gemeenten uitgaven doen, teneinde werklooze arbeiders in de gelegenheid te stellen, elders werk te ver richten, dat zij zonder bijdrage (b.v. in de vervoerkosten) niet zouden aanvaarden. Voorts is het voorgekomen, dat een ge meente een plaatselijke onderneming sub sidieerde, teneinde dit bedrijf in staat te stellen een order uit te voeren, welke order zonder subsidie, tengevolge van binnen landsche of buitenlandsche concurrentie, aan het bedrijf zou zijn ontgaan. Het is naar de meening der regeering duidelijk, dat zoodanig streven naar „plaat selijke protectie" niet in overeenstemming moet worden geacht met het algemeen landsbelang. Maatregelen daartegen dienen dan ook getroffen te worden. In verband hiermede zal de regeering in voorkomende gevallen moeten overwegen, of besluiten van gemeentebesturen, waarin elementen van plaatselijk-protectionistischen aard, als bovenbedoeld, voorkomen, onaan getast kunnen blijven, behalve in de ge vallen, dat vooraf op dit punt de instem ming der regeering is verkregen. Ter voorkoming van onzekerheid te dezer zake geeft de minister in overweging dat, alvorens tot vaststelling van een dergelijk besluit wordt overgegaan, het desbetreffende ontwerp aan den minister wordt toegezon den. Het oordeel der regeering zal op korten termijn worden kenbaar gemaakt, zoodat vertraging niet behoeft te worden ge vreesd. KNAAPJE ONDER DEN TREIN. Tragisch ongeval. Bij ■Sloterdijk is gisteravond een ernstig ongeluk gebeurd. Een knaapje van negen jaar, zoontje van een spoorwegbeambte, die omstreeks zeven uur buiten speelde met een bal, zag zijn speelgoed op de spoorbaan rollen. Hij liep den bal na, maar had geen erg in den naderenden internationalen snel trein en het kind kwam onder den trein. De machinist, die het ongeluk zag gebeuren, heeft onmiddellijk gestopt. De kleine kon echter niet meer gered worden en is kort daarop overleden. NEDERLANDSCH STUDENT VEROORDEELD. Door de Dortmundsche rechtbank. Een Nederlandsche student is door de rechtbank te Dortmund zes maanden ge „verspreiding van Westfalen buitengewone m (Dtl.) veroordeeld tot vangenisstraf wegens v„,. verteld^HnT ber'chten"- De beklaagde had «-"^^Ve'afïom.0^156 j°n*Pn V"n Zes" óeJ'Tom»tl« was uit Hörde in schoten. GestaP° was neerge De katholieke feestelijke, die, naar het zeggen van den student, hem deze i„ul ting had verstrekt, werd tot tien maaidïn gevangenissraf veroordeeld. De namen der veroordeelden zijn niet bekend gemaakt. den gehouden bespreking verklaard heeft, zich bewust te zijn van het feit, dat de om vang der vleeschwarenindustrie op dit oogenblik reeds grooter is dan gewenscht moet worden geacht. Zij deelen verder mede, dat de gezellen- bonden op grond daarvan van oordeel zijn, dat maatregelen moeten worden getroffen, welke een verdere uitbreiding van de in dustrie voorkomen, waarom zij het bestuur van den fabrikantenbond voorstellen, ge bruik makende van de wettelijke mogelijk heden, (wet op de ondernemers-overeen komsten) maatregelen te treffen, welke tot saneering van de vleeschwarenindustrie kunnen leiden. De besturen van de gezellenbonden ver klaren zich in hun schrijven bereid hun volle medewerking daaraan te willen ver leenen. W. H. Kellogg, een levensmidde len-fabrikant begon 25 jaar geleden met een proefcampagne in Cou ranten. Het succes was zoo groot, dat hii er op ruime schaal toe overginv couranten-reclame te gebruiken Thans is hij in zyn branche de grootste verbruiker van couranten reclame geworden. Maar ook de fabrikant met den grootsten omzet. „Onze recordverkoopen geduren de lange jaren hebben duidelijk de waarde van intensieve couranten reclame bewezen om groote om zetten in locale districten te ver" krijgen" r" zegt W. H. Kellogg. BUITENLANDSCHE MUSICI. Bespreking op het departement van sociale zaken. Dezer dagen heeft op het departement van sociale zaken een vergadering pltots gevonden van de rijkscommissie van advies inzake het werken in Nederland van buiten landsche musici en artisten, welke vergade ring werd bijgewoond door den directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverze kering en arbeidsbemiddeling en referenda ris van Lier en waaraan tevens deelnamen leden van de besturen van Horecaf en van den Nederlandschen Toonkunstenaarsbond alsmede twee bemiddelaars van musici en artisten. Vastgesteld werd, dat het percentage van s in Nederland erkende buitenlandsche musici, welk percentage einde 1933 plm. 60 bedroeg, thans nog geen 30 bedraagt, waar onder begrepen vreemdelingen die in Ne derland geboren dan wel reeds vele jaren in Nederland woonachtig zyn. De bedoeling der bijeenkomst was o.a. de betrokken organisaties nog eens volledige gelegenheid te geven, hun standpunten uit een te zetten. DIEFSTAL VAN 100. Complot van zes jongens van 16 tot 20 jaar. Bij den slager P. V. E. te Zeelst bij Veld hoven werd uit een winkellade 100 gesto len. De politie toog op onderzoek uit en het is mogen gelukken de daders aan te hou den. Van den diefstal werd verdacht de achttienjarige V. D. H. uit Eindhoven, deze werd aangehouden en naar Veldhoven over gebracht. Al spoedig bekende hij de diefstal te hebben gepleegd, terwijl zijn vriend V. uit Eindhoven op den uitkijk stond. Er ble ken echter nog eer kornuiten in het complot te zijn. Na eenig zoeken werd een viertal jongens aangehouden van zestien tot twin tig jaar, allen uit Eindhoven, met wie V. D H, en V. het geld hadden gedeeld. In het geheel is nog 80 teruggevonden van het gestolen geld op de jongens zelf en in hun woningen. Deze boefjes hadden al meer van zulke karweitjes achter den rug en waren daarvoor al meer veroordeeld. SCHELDNAMEN IN WEST-FRIESLAND. In den loop der eeuwen hebben vele ste den en dorpen of hun inwoners in onze en andere provincie karakteristieke scheldna men gekregen. De folklorist Johan Winkler verzamelde in zyn „Studiën in Nederlandsche Namen kunde" een groot aantal schimpnamen, waarvan de volgende het bekendste zijn: Kwallen van Texel, Traanbokken van Den Helder, Kraaien van het Nieuwe-Diep, Roodjes van Schagen, Tulen, Schapen (Skepen) en Biggen van Wieringen, Spreeu wen van Winkel, Ratten van Kolhorn, Zandpissers en Stroobossen van de Zijp, Dodden of Dotten (jonge spreeuwen) van Nieuwe Niedorp, Blauwe Reigers van Heer- Hugowaard, Moppen van Medemblik, Vijgen van Enkhuizen, Krentebollen, Krentekop- pen, Wortelen en Duiveldragers van Hoorn, Turken van Opperdoes, Gladooren van Twisk, Speelmakkers van Benningbroek Bloote beenen en Duivelshoopen van Aarts woud, Boonen van Blokker, Theekisten van Binnenwijzend, Uilen van Lutjebroek Aardappels van Nieuw-Bokswoud, Schok ken van Hauwert, Bleien van Oostwoud Gortzakken en Gortbuiken, ook Ketelkrui pers en Steenkwakkers van Alkmaar, Kool struiken van Langendijk, Wroeters of Mol len van Schermerhorn, Knoort, Snirt en Snoeken van De Rijp, Waterrotten van Akersloot, Lomperts van Barsingerhorn Moppen van Beemster, Vischteven var. Egmond aan Zee, Kraaien van de Graft Gortbuiken van Graftdijk, Wildjes van Groot-Schermer, Rapenplukkers van Hei- loo, Koeketers van Uitgeest, Langslapers van Ursem, Musschen van Edam, Monni- kentroeters van Monnikendam, Beren van Warder, Plattepooten van Purmerena Boonpeulen van den lip, Koeketers en Galgezagers van Zaandam, Krentekakkers van Zaandijk, Kroosduikers van Westzaan en Landsmeer, Eendepullen, Koeketers, Kool hanen en Koolpikkers (ook Volk van Klaas Kompaan) van Oostzaan, Moppen Oorebijters en Uilen van Jisp, Koeketers en Zeurooren van Koog aan de Zaan, Koek eters en Guiten van Krommenie, Boonpeu* len, Steenegooiers en Uilen van Wormer, Gladooren van Wormerveer, Vinken van Broek in Waterland, Kiplanders, Gortlan ders en Spanjaarden van Assendelft, Klap bessen van Beverwijk, Muggen van Haar ein, Koeketers van Amsterdam en Kalven van Naarden. De viering in de Residentie. De Hagenaars hebben vandaag een fees telijke stemming, welke nog verhoogd werd door zacht lenteweer, den verjaardag van onze kroonprinses gevierd. Alle openbare gebouwen van ryk, provin cie en gemeente, vele legaties en kantoren hadden de vlag uitgestoken, welk goed voorbeeld door vele stadgenooten was op gevolgd. De tram en buslijnen van de H.T. M. waren gepavoiseerd en aan de boomen van het lange Voorhout waren gisteren der traditie getrouw al talrijke kleurige wimpels bevestigd, zoodat de anders 'zoo deftige allee een vroolijk aanzien bood. Op paleis Noordeinde hebben velen het felicitatieregister geteekend. H.M. de konin gin en prinses brachten den dag op Ruigen- hoek door, vanwaar de prinses zich heden middag naar het paleis Noordeinde zou be geven, teneinde een zanghulde van kinde ren van den Oranjebond in ontvangst te nemen. Hedenavond zou prinses Juliana het vuurwerk op het Malieveld bijwonen, dat het Haagsch comité voor volksfeesten de burgerij heeft aangeboden. Dit is het eerste vuurwerk, dat het comité sinds 1931 op 30 April heeft doen afsteken. Vroeger was het gebruikelijk om den verjaardag van de prinses met een vuurwerk te vieren, maar deze gewoonte is om tal van redenen de laatste jaren prijs gegeven. Men was giste ren reeds druk bezig de benoodigde houten stellages op te richten. Voorts heeft het Haagsch comité voor volksfeesten gisteravond in de groo e zaa van den Dierentuin een herhaling gegev van den feestavond van 28 April. Ook t. ans heerschte er in de zaal een geestdriftige stemming, welke zij hoogtepunt bereiKir, toen de voorzitter van het comité, ge raal-majoor buiten dienst J. C. Wagn vergezeld van twee bestuursleden, de werkenden aan den avondde ehrls e V gymnastiekvereniging „Die Haghe ea Vereenigde Haagsche spelers met men huldigde. In de binnenstad heerschte een gezeu g drukte en de venters van oranjestukken e knoopjes deden er goede zaken. In de ochtenduren was men druk bezig. voor zoover zulks gisteren niet gesc was de ingangen der ministeries en a dere daarvoor in aanmerking komende g bouwen, van gloeilampjes te voorzien v de illuminatie van hedenavond. Hoe de hoofdstad feestvierde. De verjaardag van prinses Juliana is van daag in de hoofdstad met opgewekthei gevierd. Er waren veel meer vlaggen uitg stoken dan andere jaren, vooral in de nenstad wapperden veel rood, wit en of het meer en meer in 6eb™!k kom oranje-blanch-bleu. De schoolkin er heden voor het eerst den Sebecla" de vr«af hadden, trokken in *™epjes door^ stad naar den dam of andere pleinen, concerten werden gegeven. im„r|ek De dag was ingeluid met koraaJ™ den op den Dam en van het peristyle Stadsschouwburg. ^„„vker op In de middaguren werd het druKK straat, groote groepen van k[ndera" waar ken naar verschillende gebouwen voorstellingen werden gegeven ,orr,,-he Zoo verzamelde de Amsterdamse Jeugdbond zijn leden in den Stadssch burg. Het programma werd verzorga Jeanne Bacilek en den goochelaar L In de groote zaal van Kras kwame hoofdzaak bijeen de vereenigingen van sterdam-Noord. Hier werden de kind vergast op een filmvoorstelling en nei treden van een goochelaar. „,amel- In een zaal in Watergraafsmeer verz den zich in hoofdzaak dc Oranje-ve gingen van Amsterdam-Oost.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 10