Hevig onweer teistert ons land. ALKMAARSCHE COURANT vw DINSDAG 30 JUNI 1936 Eenige personen door den bliksem gedood; treinstoring Rijswijk—Den Haag. Tal van branden. Noodweer in de omgeving van Meppel. Boven de gemeente Nijeveen bij Mep pel heeft een hevig onweer gewoed, waarvan helaas drie menschen het slachtoffer zijn geworden. Met een met twee paarden bespannen wagen was de landbouwer Roelof Har sten, vergezeld door zijn broer en een tweetal knechts, op weg naar het hooi land, toen de bui kwam opzetten. De mannen zijn toen ijlings teruggekeerd, maar werden vijftig meter van de boer derij van Karsten door het noodweer overvallen en door den bliksem getrof fen. Roelof Karsten werd bewusteloos geslagen en kwam later weer bij, zon der noemenswaardig letsel te hebben bekomen. Zijn 39-jarige broeder Jan Karsten uit Ruinerwold echter werd door het hemelvuur gedood, evenals zijn knecht, de uit Weerwille afkomstige 17-jarige Jan Kragt en de 26-jarige landarbeider Geert Schoten uit Zwin deren. De twee paarden voor den wa gen en een paard in het land werden eveneens gedood. Te Weerdinge een vrouw dood geslagen. Gistermiddag omstreeks vijf uur is te Weerdinge, gemeente Emmen. de 56-jariga echtgenoote van den arbeider Gerrit Paal man tijdens een onweersbui door den blik sem getroffen en op slag gedood. Zij stond met haar man en zoon voor de woning naar het overtrekken van de bui te kijken. De beide mannen bleven ongedeerd. Boerderij te Winschoten afgebrand. De kapitale boerderij van den heer R. N. Dethmers te Winschoten is door den bliksem getroffen, met het gevolg, dat een felle brand ontstond. Het gebouw werd vrijwel geheel in de asch gelegd, slechts het voor huis bleef behouden. Persoonlijke ongeluk ken kwamen niet voor. Boerderij te Balkbrug in asch gelegd. Bij den landbouwer P. Dolfsma aan den Zuiderweg te Balkbrug (Overijsel) sloeg de bliksem in de boerderij en zette deze in een minimum van tijd in lichter laaie. Dolfsma, die met zijn dochter alleen thuis was, kon zich ternauwernood voor de zeer snel om zich heen grijpende vlammen red den, hij wist nog een kalf en een varken naar buiten te brengen. Behuizing, inboedel er. een voorraad var dertigduizend pond hooi werden een prooi der vlammen, die na een half uur haar vernielend werk hadden verricht. De brandweer was niet aanwezig. Verzekering dekt de schade. Door den hevigen wind. die het onweer vergezelde, zijn verschillende boomen ont worteld, terwijl hier en daar gaten in daken zijn geslagen. Boven Friesland. Te Heerenveen werden twee wo ningen door den bliksem getroffen en te Stobbegat een in aanbouw zijnde boer derij. Brand werd niet veroorzaakt. Te Nieuwebrug sloeg een zeilboot met twee studenten om. Een van hen, die in het zeil verward raakte, verkeerde in een hachelijke positie, doch te hulp gekomen personen wisten hem te redden. Te Terhorne werd een zoon van den heer Wiersma te Irnsum, die met zijn broer op den weg liep, door den bliksem getroffen en bewusteloos geslagen. Gelukkig kwam de knaap later weer bij. Het haar was hem gedeeltelijk van het hoofd geschroeid. Dr. Baarda, uit Akkrum, die het slachtoffer hulp zou verleenen, slipte met zijn auto, tengevolge van de gladheid van den weg en kwam in een bermsloot terecht. Hij bekwam geen letsel en kon per rijwiel zijn reis voortzetten. Te Haskerdijken werd een koe van den veehouder H. door het hemelvuur ge dood. Tusschen Oosterwierum en Man t- gum werd de boerderij van den heer J. Leyenaar door den bliksem getroffen. Het geheele pand werd een prooi der vlammen. Tusschen P a r r e g a enTjerkwerd trof de bliksem de boerderij van den heer G. Jansen. Ook hier kon niets worden ge red. De woning van den heer P. van den Akker te Noord-B er gum is door den bliksem getroffen en tot den grond toe afge brand. Van den inboedel kon niets worden gered. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Treinstoring tusschen Rijswijk en den Haag. Om tien minuten over vijf is de bliksem geslagen in de stroomleiding van den elec- trischen trein tusschen den Haag en Rijs wijk. Dit had tengevolge, dat de stroom voorziening op het spoor in de richting Rotterdam werd gestoord en het verkeer tusschen het viaduct bij de Vaillantlaan te Den Haag en de oliefabriek te Delft over enkel spoor moest worden geleid. Op dit spitsuur leverde dit, gezien den kwartierdienst, die dan op dit traject wordt gereden, vrij aanzienlijke vertraging op. Met twintig tot dertig minuten vertraging kwamen de treinen te Amsterdam aan. Doordat men hier beschikte over een reservestel, kwam er bij het vertrek der treinen geen vertraging voor. Eerst te kwart over acht behoorde de ver traging tot het verleden. Brand te Nijmegen. Gisteravond omstreeks negen uur werd de Nijmeegsche brandweer gealarmeerd voor een brand in een pakhuis aan de Spoorbrugstraat, vlak naast de fabrieken van de firma Schiller, waar eenige maan den geleden twee ernstige branden hebben gewoed. In dit pakhuis, toebehoorende aan den heer Derks, zijn groote voorraden land- en tuinbouwwerktuigen opgeslagen. De brand is uitgebroken op de tweede verdieping aan de zijde van de Spoorbrugstraat. De brandweer was den brand weldra meester. Op de bovenverdieping brandde het magazijn bijna geheel uit, terwijl de be nedenverdieping groote waterschade kreeg, zoodat aan de landbouw- en tuinbouw werktuigen veel schade werd aangericht. De oorzaak van den brand is vooralsnog onbekend. Villa te Laren getroffen. De villa van den heer G. C. F. Schoch aan Hoeflo te Laren werd door den blik sem getroffen. In een minimum van tijd stond het rieten dak van de villa in lichte laaie. De brandweer kon den brand beper ken tot de bovenverdieping. Een deel van den inboedel ging verloren. De schade, die door verzekering wordt gedekt, bedraagt ongeveer zesduizend gulden. DE BLIKSEMINSLAG TE ABCOUDE. Hoe het ongeval gebeurde. Omtrent het noodlottig ongeval tijdens het hevige onweer dat gistermiddag boven Abcoude woedde, waarbij vier leden van het gezin van der Broek bewusteloos ge raakten, vernemen wij, nog dat een en an der als volgt heeft afgespeeld: Terwijl de vader bezig was met hooien, zag hij op de plek waar zijn drie zoons aan het werk waren, plotseling vlammen uit den hooiberg oplaaien. Hij snelde te hulp en wist de drie jongen mannen, die anders zeker in de vlammen zouden zijn omgeko men, buiten gevaar te brengen. De oudste zoon Henk was echter zooda nig door den bliksem getroffen, dat hulp hier niet meer kon baten. De 26-jarige Gijs heeft ernstige brandwonden opgeloopen, de jongste zoon was evenals zijn vader, die na zyn kordaat optreden even het bewustzijn verloor, weer spoedig tot bewustzijn geko men. BOND VAN PERSONEEL IN OVERHEIDSDIENST. Het 27 e congres te Utrecht. Het drukbezochte 27ste congres van den Ned. Bond van Personeel in Overheids dienst, dat gister in het N.V. Huis te Utrecht begonnen is, werd geopend door den heer A. A. Luehrs, den bondsvoorzitter, die als zijn meening uitspraak, dat de aanpas singspolitiek der regeering moet voeren tot een verarming van ons heele volk. Daar tegenover wekte spr. op het plan van den arheid uit te dragen. De positie van het overheidspersoneel onderging verandering, doordat rijk en pro vincie zich mengen in de zaken der ge meente. Spr. kwalificeerde vervolgens de verbodsbepalingen voor het departement van defensie als onredelijk, onbillijk en door niets gerechtvaardigd. Nadat allen zich van hun zitplaatsen had den verheven, herdacht spr. Arthur Hen- derson, Gerritsen, Schaper en Wibaut, die door den dood aan de beweging ontvallen zijn. Het ledental verminderde, doch de terug gang behoeft geen ongerustheid te wekken. Na begroetingstoespraken werd overge gaan tot behandeling van den beschrijvings brief. MOEDIGE DAAD VAN EEN NEDERLANDSCHEN ADELBORST. De adelborst E. H. Larive, dienende aan boord van Mr. Ms. mijnenlegger van Meer- lant heeft, tijdens een bezoek van het schip aan de haven van Weymouth, een zevenjarig meisje, dat in het water gevallen was, gered. De adelborst was op het dek, toen hl zag, dat het meisje, Iris Clark geheeten door de afrastering der kade gleed en in het water viel. Geheel gekleed sprong Larive onmiddellijk van het dek van het schip in zee, een sprong van ongeveer 15 voet, een riskante onderneming, omdat hij de diepte van het water in de haven in het geheel niet kende. Hij had het geluk, het kind spoedig te kunnen grijpen en hield het boven water, tot een boot kwam en hen behouden aan den wal bracht. DOOPSGEZINDEN IN CONGRES BIJEEN. In de eerstvolgende dagen komen de doopsgezinden uit vele landen bijeen voor het houden van een conferentie. Er zijn be halve een groot aantal deelnemers uit ons eigen land ook velen gekomen uit Ned.- Indië, Duitschland, Polen, Rusland, Zwit seriand, Vereenigde Staten van N.-Amerika, Canada en Paraguay. Het congres werd gisteravond geopend met een godsdienstoefening in de Singel kerk onder leiding van dr. A. K. Kuiper, Deze godsdienstoefening was zeer druk bezocht. Voor dit wijdingsuur koos spr. als tekst Cor. 3: „Niemand kan een ander fundament leggen dat hetgeen gelegd is door Jezus Christus. En een iegelijk zie toe, hoe hi daarop bouwt". Toen met deze godsdienstoefening het con gres was geopend, heeft onder leiding van den voorzitter der Alg. Doopsgezinde Socië teit, die ook voorzitter van het congres is, de verkiezing plaats gehad van drie onder voorzitters. Aan het slot van den avond werden nog enkele korte begroetingen uitgesproken. Het congres zal heden behandelen de be- teekenis van Menno Simons voor de Broe derschap en bovendien de doopsgezinden in verleden en heden in Nederland, Duitsch land, Polen, Zwitserland, Frankrijk en Rus land. Woensdag wordt behandeld het verleden en heden der doopsgezinden in Amerika. Het congres wordt daarna voortgezet te Elspeet, waar nog verschillende onderwer pen als de zending en de jeugd behandeld zullen worden. Vrijdag trekt het congres naar Witmarsum waar het wordt besloten met een kranslegging op het gedenkteeken van Menno Simons. DE REISBELASTING. Het bestuur van het Verbond van Neder- landsche Werkgevers heeft, naar aanlei ding van het wetsontwerp betreffende heffing van een reisbelasting, in een adres aan de Tweede Kamer nog eens met bij zonderen nadruk gewezen op het bezwaar, dat deze belasting zal opleveren voor het bedrijfsleven. Het verbond blijft van meening, dat een belasting van 0.50 per dag en na 12 dagen van 1 per dag, voor reizigers, die ter be hartiging van bedrijfsbelangen naar het buitenland moeten gaan, niet alleen financieel bezwaarlijk, doch vooral prin cipieel verkeerd is. Adressant verzoekt tenslotte aan de Kamer, deze zakenreizen, zooal niet geheel van belasting te doen vrijstellen, dan toch daarop van toepassing te verklaren het jaarlijksch maximum van 10 dat ook zg. beroepsreizigers is voorzien. Dit is z.i. wel het uiterste offer, dat van het bedrijfs leven in deze tijden gevergd kan worden. HET VISSCHERIJCONFLICT TE IJMUIDEN. Na afloop van de besprekingen, die gis termorgen te Haarlem werden gehouden tusschen de vier bij het visscherij conflict te IJmuiden betrokken vakorganisaties, werd in een vergadering van de besturen der reedersvereeniging met de besturen van deze organisaties de stand van het conflict besproken. Ernstig is gezocht naar een oplossing, welke beide partyen zou kunnen bevredi gen. Zulk een oplossing kon echter nog niet worden gevonden. Nadat van de besprekingen mededeeling was gedaan in de gistermiddag gehouden algemeene ledenvergadering der reeders vereeniging werd overeengekomen, dat het bestuur dezer vereeniging binnen enkele dagen aan de algemeene vergadering advies zal uitbrengen. Na de nieuwe conferentie tusschen de be sturen der reedersvereeniging en de vier organisaties zijn verdere besprekingen aan gehouden tot de nieuwe vergadering der reeders. VECHTPARTIJ BIJ COLPORTAGE. Zaterdag had te Den Haag 'n vechtpartij plaats op den De La Reyweg, nabij de Kockstraat, tusschen colporteerende N. S. B.-ers en politieke tegenstanders. Door de motorpolitie werd de orde hersteld. In verband hiermede deden een bewoner van de De Constant Rebecquestraat en een be woner van de Barentszstraat respectieve lijk aangifte van mishandeling (bloed neus) en van bedreiging, gepleegd door een zekeren V. D. M. (lid (N.S.B.), wiens adres onbekend is. DE HERTOG VAN KENT IN ONS LAND. Naar aanleiding van de komst in ons land van prins George, hertog van Kent, teneinde op 4 Juli a.s. de Britsche ten toonstelling te Amsterdam, uit naam van den koning van Groot-Britannië te ope nen, vernemen wij, dat de hertog, gevolg gevende aan een uitnoodiging van de koningin, op Zaterdag a.s. bij hare majes teit op het Loo zal dineeren en aldaar zal overnachten. Zondagmorgen zal de hertog zich van het Loo naar Schiphol begeven, om van daar per eigen vliegtuig naar Engeland terug te keeren. DORUS RIJKERS-FONDS. Dezer dagen is te Utrecht de twaalfde jaarvergadering gehouden van het Helden der Zee-fonds „Dorus Rijkers". De voorzitter memoreerde als een glans punt, dat de koningin, beschermvrouwe der vereeniging is geworden. Hij deelde mede, dat in 1936 nieuwe uitkeeringen zijn toegekend wegens overlijden van red ders en dank zij der scherpe bezuiniging en sprak de hoop uit, dat door toeneming van inkomsten ook de laatste redders die nog voor steun in aanmerking komen ge holpen kunnen worden. Verder kondigde hij de verschijning aan van de Dorus Rijkers-courant, genaamd „De Stomklok", op 1 Juli a.s. Het jaarverslag 1935 werd goedgekeurd en vastgesteld. De president-commissaris, luitenant-generaal H. N. A. Swart, bracht het financieel verslag uit, waarna de re kening 1935 conform dit rapport door de vergadering vastgesteld en het hoofdbe stuur gedechargeerd werd. De begrooting 1936 werd door de ver gadering goedgekeurd. Bij acclamatie werden de aftredende commissaris, de heer M. C. Koning, en de aftredende bestuursleden, mevrouw G. W. Dirkzwager-Marin Gouay, en de heeren jhr. D. R. Gevers Deynoot en P. S. van 't Haaff, herkozen. Tenslotte deelde de voorzitter mede, dat op 6 Juli a.s. ten stadhuize te Rotterdam 12 zeer verdienstelijke oud-redders van schipbreukelingen uit verschillende kust plaatsen en eilanden van ons land door burgemeester en wethouders van Rotter dam zullen worden ontvangen, memoreer de hij het gastvrije onderdak, den redders gedurende eenige dagen aangeboden door de directie van hotel Coomans te Rotter dam, en wees hy op het belang van den speldjesdag ten bate van het fonds op 7 Juli a.s., eveneens te Rotterdam, TWEE PSYCHOPATEN ONTVLUCHT. Gistermiddag hebben tijdens een hevig onweer twee psychopaten verpleegden van het Rijks-psychopaten-asyl „Veld zicht" die op het land werkzaam waren, de gelegenheid te baat genomen er van door te gaan. Het is niet bekend, welke richting het tweetal heeft gekozen, aangezien het hooge koren een prachtige dekking bood. De rijksveldwacht he.eft onmiddellijk maatregelen genomen om de vluchtelingen te achterhalen. Crisis-publicatie» DENATUREEREN VAN GROENE ERWTEN. In aansluiting op het persbericht van I Juni maakt de Nederlandsche Akkerbouw» centrale bekend, dat van 1 Juli 1936 tot 13 Juli 1936 gelegenheid zal worden gegeven groene erwten, welke voldoen aan kwali- teitsklasse B te denatureeren tegen een na der vast te stellen vergoeding. Ook voor in dat tijdvak gedenatureerd^ groene erwten, welek voldoen aan kwali teitsklasse A zal steun worden verleend. Bij denaturatie na 15 Juli 1936 zal op grond van art 3 lid 3 van het Reglement in UIT EEN RAAM GESPRONGEN. Een daad van verstandverbijstering, M T onrnnc 7,nndae Steun Groene Erwten en Schokkererwteni 0 .rn'votl'n^cirorhiistprinp voor geen der kwaliteitsklassen A, B, C en een vlaag van verstandsverbijstering I voor geen uit het raam van de derde verdieping van I D steun meer worden uitgekeerd, haar woning aan de Molenaarstraat te Den Haag. Zij werd in ernstigen toestand per auto van den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis aan den Zuidwal vervoerd, 's-Gravenhage, 29 Juni 1936. STEUNVERGOEDING VOOR ERWTEN. De Nederlandsche Akkerbouwcentrale waar zy gisterochtend aan de gevolgen is I maakt bekend, dat de steunvergoeding voor overleden. groene erwten en schokkererwten, gedena tureerd in het tydvak van 14 Juni tot en DE DIENST OP ZUID-AMERIKA. I met 20 Juni 1936 voor de kwaliteitsklassen u f» j B, C en D respectievelijk 4.20, 3.70 en Naar wy vernemen, heeft de regeering f 3 2Q J()0 K G zal bedragen. aan de B. E. N. A. S. (behartiging van Nationale Scheep vaartbelangen) opge dragen, onderhandelingen te voeren met de combinatie Muller en Co. en de Ko ninklijke Nederlandsche Stoomboot Maat schappij over overeenkomsten, welke zul len leiden tot voortzetting van den dienst op Zuid-Amerika. OPVOLGER VAN DEN HEER KETELAAR. De heer Cohen genoemd. Naar de Avondpost meldt, zal voor de vervulling van de vacature-Ketelaar in de Tweede Kamer eerst benoemd worden ver klaard mr. H. P. Marchant, de vroegere lijstaanvoerder van de vrijzinnig-democra ten. Het is echter te verwachten, dat deze zal bedanken, evenals mr. P. J. Oud, mi nister van financiën, die vervolgens aan de beurt is. Daarna zal benoemd worden ver klaard de heer M. M. Cohen, belasting ambtenaar te Amsterdam. De heer Cohen is ook opvolger van den heer Ketelaar in den gemeenteraad te Am sterdam. DE LEGERMANOEUVRES. Van 2125 September tusschen Eindhoven en Breda. Naar wij vernemen zullen de legerma- noeuvres, na 1931 uit financieele overwe gingen niet meer gehouden, dit jaar in de week van 21 tot en met 25 September in Brabant, tusschen Eindhoven en Breda plaats vinden. Leider is de commandant van het veldleger, luitenant-generaal jhr. W. Roëll. EEN BOTTER OP HET IJSELMEER VERONGELUKT? In den loop van den dag is een schlppeB de Oranjesluizen te Amsterdam binnenge varen, die mededeelde, Zondagnacht in da lyn Schokker-Pampus, op het IJselmeer, een drijvende botter te hebben waargeno men. Het wrak stak ongeveer twintig cen timeter boven het water uit. Nadere bijzon derheden kon de schipper niet opgeven. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. De heer V. Helmich, die met zijn moto* j.1. Zaterdagavond op de Arnhemsche bruj| een aanrijding had, waardoor hij zeer ern stig aan het hoofd werd gewond, is gister avond in het St. Elisabeth-gasthuis te Arn hem aan de bekomen verwondingen over leden. VECHTPARTIJ TE LINDLOH. Waarbij eenige Nederlanders be trokken waren. Zondagavond is op het Heimat Schutzfest te Lindloh in Duitschland, dat door vele Nederlanders uit het grensgebied werd be zocht, ernstig gevochten tusschen een groep bezoekers uit Emmer-Compascum. De on geveer 30-jarige H. T. werd door messte ken zwaar gewond. Hij is in het ziekenhuis te Haren in Duitschland opgenomen. De Duitsche politie heeft gisteren het on derzoek hier te lande voortgezet, waarbij is komen vast te staan, dat de dader van den aanslag zekere H. M. uit Emmer-Compas cum. De Duitsche politie heeft van het ge val proces-verbaal opgemaakt. De toestand van den patiënt was gisteren nog ernstig, doch niet meer levensgevaarlijk. DE FEESTELIJKE OPENING VAN DE JULIANA-BRUG. Nu bepaald is, dat prinses Juliana Don derdag a.s. rechtstreeks van Leeuwarden naar de Zaanstreek komt om de naar haar vernoemde brug te Zaandijk te openen, heeft de intocht niet via de Hembrug plaats, zooals aannvankelijk in het voor nemen lag, doch langs den communicatie- weg naar Assendelft en Westzaan. Bij het passeeren van den spoorwegovergang te Zaandijk rijdt de prinses dan verder langs den provincialen weg naar Wormerveer om bij Plein 13 naar Zaandijk langs den ouden weg het doel te bereiken. Terug leidt de weg langs de oude wegen over Koog aan de Zaan en Zaandam naar de Westzijde om vervolgens over de Stations straat weer den provincialen weg te ver volgen naar de Hembrug. Op verschillen de wegen van de te volgen route is men reeds ijverig bezig met het aanbrengen van versieringen. KINDEREN IN SPANNING. Men schrijft ons: De 200 schoolgaande gestichtskinderen der vereeniging „Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam, zullen zij de komende groote vacantie binnen de gestichtsmuren moeten doorbrengen of mogen ze weer naar bui ten, kampeeren in bosch en heide? Het antwoord op deze vraag hangt ook ditmaal af van hen, die de, in zoo menig opzicht zwaar misdeelde, „Onbehuisden"- kinderen een goed hart toedragen. Want de gewone middelen van het werk reiken niet toe om de kinderen deze heil rijke weken van vreugde en gezondheid te bereiden. Elk jaar opnieuw is het Kinder- vacantiekamp een geschenk van vele kin dervrienden aan de kinderen van „Hulp voor Onbehuisden". Ook dit jaar? Voor de kinderen is het te hopen. Ze verlangen er zoo naar en. TEGEN FASCISME. Comité van waakzaamheid van anti-nationaal-socialistische in- tellectueelen. Dezer dagen is te Amsterdam opgerichl een „comité van waakzaamheid van anti nationaal socialistische intellectueelen" dat de volgende beginselverklaring heeff aangenomen: Nu de in het buitenland nog steeds veld winnende nationaal-socialistische bewe ging ook ons land meer en meer bedreigt, hebben een groep Nederlandsche intellec tueelen, (geleerden, kunstenaars, artsen, advocaten, ingenieurs, leeraren enz.) daar bij het initiatief van hun Fransche, Belgi sche en Engelsche beroepsgenooten opne mend, in Juni 1936, de volgende ver klaring onderteekend: De Nederlandsche intellectueelen, zich vereenigend, ongeacht hun politieke over tuiging, van oordeel, dat het nationaal so cialisme en alle andere groepeeringen vait denzelfden aard een ernstig gevaar betee» kenen voor de vrijheid van onderzoek eq meeningsuiting en daarmede voor dei ontwikkeling van maatschappij, cultuur en wetenschap, besluiten een comité van waakzaamheid te stichten, als centrum van alle intellectueelen, die zich het gevaaij van het nationaal socialisme bewust zijn en het willen bestrijden. En bevestigen hun besluit om gezamen lijk op te komen voor de verdediging der; geestelijke vrijheid en tegen het nationaal socialisme, dat dit essentieele cultuurgoed belaagt. De personen, die deze verklaring heb ben onderteekend, hebben zich geconsti tueerd, tot een centraal comité, bij de sa menstelling is gestreefd naar een ver tegenwoordiging van alle richtingen, maai uiteraard is deze vertegenwoordiging thans nog niet volledig. Het ligt in de be doeling zoo spoedig mogelijk over te gaan tot het oprichten van plaatselijke sub- :omité's, die zich tot taak zullen stellen da waakzaamheidsactie ten opzichte van wal centrale comité als het meest dreigend ge vaar beschouwt zoo energiek mogelijk te voeren. Het centrale comité stelt zich verder voor, zijn doel te bereiken door een zake lijke bestrijding van het bedoelde gevaan a) door publicaties in de pers, het uit geven van brochures en zoo mogelijk een periodiek; b) door het vormen van leesclubs, vak- en studiegroepen; c) door het houden van vergaderingen! d) door samenwerking, zoo mogelijk met groepeeringen, die hetzelfde of een ver want doel nastreven; e) door alle andere wettige middelen, die de actie voornoemd ten goede kunnen komen. Als secretarissen van het comité fungee- ren dr. Menno ter Braak en A. C. Oerle- mans ,arts (Hoofdweg 318, Amsterdam-W.) DE BELLAMY-DAG DER INT. VEREENIGING BELLAMY. Een vlag gekozen. Zondag werd de jaarlijksche Bellamy-dag gehouden op het landgoed Drafna bij Val keveen. Uit alle deelen des lands was een onafzienbare rij toering-cars op het Sta tions-plein te Bussum bij elkaar gekomen, alle prijkende met den naam „Bellamy" en te ongeveer 11 uur werd met deze lange file van bussen, auto's en fietsers de tocht door de mooie streken van het Gooi aanvaarde Tc circa 1 uur werd het landgoed bereikt, hebben het zoo~broodnoodïg! Helpt "hen dus I Vel? hofderden- Per trein, per spoedig uit de spanning. Zendt kampgif- Kekomen. aanweziv ten! Er zal worden bekend gemaakt als de kinderen naar het kdmp kunnen vertrek ken. Vereeniging „Hulp voor Onbehuisden", 2e Const. Huygensstraat 35, Amsterdam. Postgiro: No. 325534; gem. giro A'dam: V. No. 207, gekomen, aanwezig waren. De voorzitter, mr. dr. IJssel de Schepper, begroette de aanwezigen, waarna uit duik zenden kelen het Bellamy-lied werd gezon? gen. Het terrein was gepavoiseerd met dê Bellamy-vlaggen, die door de onderschei dene afdeelingen naar het landgoed waren meegenomen. Het gold hier nj. het kiezen van een Bellamy-vlag uit de vele ontwer pen, die door onderscheidene afdeelingen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1936 | | pagina 5