Het groene oog van Baa-AI. JülhM en Wetenschap U-aoneet £uchtoaact Onie Jioiomat LANGENDIJK het vliegtuigongeluk bij 0 I die dit telen willen, zich opgeven bij den secretaris. Het bestuur kan dan, wanneer er animo voor is, maatregelen nemen om de plaatsen uit te zoeken, waar het geteeld moet worden, zulks in verband met krui sing van andere gewassen. Gewenscht is, dat men twee soorten tele, vroege en late. De heer Pasterkamp vroeg, of er ook wat te doen is tegen maden in bloemkool- planten. De heer P. Glas zeide, dat sublimaat oplossing goede resultaten geeft. Men moet dit echter doen 3 weken nadat men de plan- tenbaan gewied heeft en begieten met een gieter zonder broes en tegen den avond en de grond goed nat spuiten, daaruit komt de aantasting voert. Betreffende een vraag, of het sproeien van vroege aardappelen al verpachtend gesteld is, werd ontkennend geantwoord. Aangaande een vraag, of de ziekte in de vroege aardappelen komt van onder of op het blad, werd meegeoeeld, dat de zwam men des winters in den grond overblijven en overgaan tot doode en levende stof. Wan neer we geen ziekte hebben, zitten er even goed zwammen in den grond. De ontstane sporen komen later uit den grond onder tegen het blad, waardoor de ziekte ont staat. doch ook verstuiven zij door de lucht en komen op het blad, wat ook ziekte ver oorzaakt, evenzoo aan den stengel. Ook is het mogelijk, dat de gezette poters er reeds mee besmet waren. Aanbevolen werd te spuiten wanneer er wino is. Niets meer aan de orde zijnde, volgde sluiting. Holl. Bloembollenkweekers Genootschap. ovei een aantal opmerkingen gemaakt. Vol gens spr. moest men er niet mee accoord gaan, wanneer een koopman 3/4 wilde afhouden. Men moest aanhouden op Voor een verandering hiervan zal het eerst noodig zijn, dat veel meer kweekers geor ganiseerd zijn. Spr. vond het veilen den allerbesten weg. Dan is men safe. Ook het lidmaatschap van eer. veiling als het H.B.G. beval spr. in de aandacht van de leden aan. Op voorstel van den heer de Boer zal op de algemeene vergadering worden ge vraagd, of de noteeringen in het Kweeker- blad in alphabetische volgorde zullen wor den genoteerd en zoo mogelijk onder el kaar. Eveneens zal naar de vergoeding en de betaling voor het plantgoed worden ge ïnformeerd. Verschillende heeren hebben nog het woord gevoerd over het bewaren van bloem bollen in de poterbewaarplaats. Over het al gemeen waren de indrukken, dat de resul taten zeer gunstig werden beïnvloed door deze wijze van bewaring. Tenslotte werd tot afgevaardigde naar de alg. vergadering de heer L. Kalverdijk ge kozen met als plaatsvervanger de heer C. de Boer Wzn. NOORDSCHARWOUDE Paul Kiès over Spanje. In hotel Concordia te Langendijk ver gaderde de afd. Langendijk van het H.B.G. De voorzitter, de heer P. Wijn, sprak ir zijn openingswoord zijn tevredenheid over de goede opkomst uit. Wij hebben heelemaa' niet vergaderd, merkte de voorzitter op, dat is wel eigenaardig. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in het beter verloopen van het seizoen, waardoor er geen aanleiding was om te vergaderen. Het is ons ook vrij goed gegaan. Van onze cultuur waren de uitkomsten nog eenigszins loonend. Voor vele leden zou het wenschelijk zijn geweest, dat deze afdeeling van het bedrijf heel wat grooter was geweest. Voor deze streeks zag spr. wel perspectief in de bloembollen. De voorzitter drong er op aan de afdeeling te versterken en wekte op de belangen 4er vereeniging te behartigen. In zijn jaarverslag memoreerde de secre taris, dat het ledental geheel gelijk was ge bleven. Het was nog steeds 23. Slechts één ledenvergadering werd gehouden. Het be stuur vergaderde 4 maal. Het ligt niet aan de lakschheid van het bestuur, dat zoo weinig wordt vergaderd, doch er is feite'ijk geen aanleiding voor vergaderen geweest. Alles wat de kweekers moeten weten, komt in het Kweekersblad te staan. Verder zijn de saneeringsmaatregelen zoo langzamerhand aardig verbeterd, waardoor de kweekers tevreden kunnen zijn. In onze streek kan de teelt van bloembollen loonend worden ge noemd. Met de overige takken van het be drijf is het wel eens anders. Ook de inleve ring was niet tegengevallen, nu het plant goed vergoed wordt. De devaluatie zal den kweekers misschien voordeel kunnen bren gen, wordt verwacht. In zijn verslag raadde de secretaris aan de bloembollen te doen b'waren in de poterbewaarplaats te Oud- karspel. Dat geeft goede resultaten. De penningmeester, de heer L. Kalver dijk bracht vervolgens verslag uit. Ontvan gen was 82.50, plus het beginsaldo is 96.02, uitgegeven was f 68.27. In verband met de wenschelijkheid var. contributieverlaging in de vorige vergade ring besproken, werd medegedeeld, dat op de alg. verg. hierover nog geen beslissing kon worden genomen, aangezien men toen nog niet wist hoeveel leden er zouden over komen met den Bond van kleine kweekers Na eenige besprekingen werd besloten een spreker te vragen om een of ander onder werp, dat voor de bloembollenkweekers in teressant is, te behandelen, terwijl tevens de ledenwerving ter hand zal worden ge nomen. Daarvoor is nog een ruim arbeids veld, aangezien nog velen niet bij een vak organisatie zijn aangesloten. Bij de bestuursverkiezing werden de af tredende bestuursleden, de heeren A. Bak ker en F. Smit, met op één na alg. stemmen herkozen. Bij de gelegenheid tot het doen van voor stellen werd door den heer C. Hink ter sprake gebracht het afhouden van 3/4 per maand bij contante betaling. Zou het H.b.G. er niet iets aan kunnen doen, dat dit verminderd werd? Door dm heer C. de Boer Wz. werd hiev- Glimlachje Een nieuwe inrichting in een te lefoonkiosk om te rraken dat de espreKken kort luien. In hotel Concordia werd Dinsdagavond een openbare vergadering gehouden, waar de bekende spreker, de heer Paul Kiès, het woord voerde over Spanje. Na de opening door den heer Frielink, begon de heer Kiès zijn interessante rede, welke een schildering was van de toestanden in het thans door burgeroorlog verscheurde land. Spr. schetste de groote tegenstellingen tusschen armoede en rijkdom, welke vroeg of laat tot een uitbarsting moesten leiden. Dit gebeurt bij tusschenpoozer. in de laatste 130 jaar. Het fascisme en de reactie zijn den opstand begonr.en, toen het er naar uitzag, dat onder de nieuwe regeering van vryz.- dem., liberalen en katholieken de toekomst iets rooskleuriger zou zijn. Deze opstand is zeer bloedig. Het zou een zaak van het Spaansche volk zijn gebleven, wanneer Duitschland en Italië niet waren bijge sprongen. Castilië was na de overheeisching van de Mooren de hoofdmacht geworden, welke de overige deelen van het land over- heerschte. Evenals wy vroeger, hebben de Andalusièrs en Catalanen thans pogingen gedaan aan hun uitzuigers te ontkomen. Bar^elona is in tegenstelling van de voor name stad Madrid de werkzame stad, die zorgt voor de bewapening van het regee- ringsleger. De grootste politieke macht is in handen van de anarchisten, de FA1, welker politiek zich echter vlug van negatief tot positief socialistisch ontwikkelt. Was den spreker een oord der verschrikking voorge- schilderd toen hy vertrok naar Barcelona, de ontvangst aldaar was geneel anders. Hij had de volle vrijheid te gaan waar hy wilde. Geen wanorde en onveiligheid had spr. aan getroffen. Prostitutie was daar geheel uit geroeid door de anarchistische organisatie. De Spanjaarden gevoelen zich gelijke bur gers en zullen nooit meer buigen voor de vroegere macht. Er openbaart zich ook een sterke hang naar cuUureele verheffing. Spr. bestreed de beweringen, dat de socialisten de kerken vernietigen. Het tegendeel is het geval, daar in het door Franco veroverde gebied alles is vernietigd en uitgemoord. De regeering heeft de kerken in het door haar bezette gebied buiten dienst gesteld, doch niet vernield. De schuld van deze vernieti ging, welke veelal in plaatsen gebeurde, waai de socialisten en communisten weinig aanhang hadden, ligt bij de kerk zelf Als zy goed gehandeld had, was er nooit socialisme gekomen. Nu gingen de vrouwen voorop met knuppels gewapend. De stryd ging tegen de kerk maar niet tegen den godsdienst. De Spanjaarden zijn opgestaan tegen de onderdrukking. Ter herdenking van de in den strijd ge vallenen, werd een oogenblik stilte betracht De internationale bettekenis van dezen strijd werd docr den spreker na de pauze behanneld. Het is voor de toekomst van groot belang. De ondernemers, die van het nieuwe, dat komende is, niet willen weten, zoeken een w:g om het tegen te gaan in het fascisme. De stryd gaat tegen hen, die ach ter de schermen werken. Het fascisme heeft Italië tot het bankroet gebracht en in Duitschland kan men üijna niet meer adem halen Japan zoekt het in dezelfde richting. Spanje is nu het tooneeJ geworden, waar de strijd tusschen fascisme en democratie wordt uitgevochten. Het is jammer, dat zoo velen nog aan den kant blijven staan, terwyl bekend is, welke ellende wordt geleden aan de fronten. Door de ten koste van vele opofferingen aange brachte verbeteringen bij de regeerings- troepen is Frai.co's nederlaag vastgesteld. Spr. wees op de schendingen van het niet- inmengingsverdrag door Italië en Duitsch land en vroeg zich af, hoelang de demo cratie het fascisme nog tegemoet zal komen. Spr. wenschte dit niet te doen. Er za) een heftige stryd tegen het fascisme moeten worden gestreden. Het wordt een strijd op leven en dood. Spr. wees op het groote belang voor de instandhouding van de demo cratie in Frankrijk, dat Franco moet ver liezen. Nadat eenige vragen waren beantwoord, werd de vergadering gesloten. Nederlandsche Tuindersbond. Dc afdeeling van den Nederlandschen Tuin dersbond hield Dinsdagavond haar jaarverga dering ten lokale van den heer J. de Bakker. De voorzitter, de heer G. Bakker, opende met een hartelijk woord van welkom. Spr. uitte zijn teleurstelling over den slechten toestand. Het weer is den laatsten tijd slecht, al is er op het oogenblik een kentering te bespeuren. De voorzitter sprak den wensch uit, dat het wat beter mag gaan, hoewel men in Duitschland nog geen gebrek aan kool heeft. Het jaarverslag. Door den secretaris, den Vanneer gy juist vandaag iets nieuws hebt aangekregen Waarom dan toch di< nieuws tot Zaterdag verzwegen? hier M. Smit, werd het jaarverslag uitge bracht. Er zijn 3 ledenvergaderingen geho- len, terwijl het bestuur 4 keer in vergadering bij eer kwam. Verder heeft men 2 keer vergaderd met den L. T. B. over financieelen steun van gemeente wege. Het ledentaantal bedraagt 19 en is stationair gebleven. Gememoreerd werd de actie tot het verkrij gen van misoogststeun tengevolge van de lui zenplaag. Hierin is mooi werk verricht door At-, de Geus in samenwerking met den heer Jb. de Vries van Sint-Pancras. Het verslag eindigde met den wensch dat de prijzen spoedig beter mogen worden en de op wekking om nieuwe leden aan te werven, daar het nut van organisatie wel gebleken is. De voorzitter dankte den secretaris voor het uitgebrachte verslag. De rekening. Door den penningmeester, den heer P. Swager, werd medegedeeld, dat de ontvangsten 47.50 en de uitgaven 49.42 waren, alzoo een nadeelig saldo van 1.92. In kas was per 1 Januari 1936 1350, en per 1 Januari 1937 11.58, De penningmeester werd gedechargeerd. Bestuursverkiezing. De heer P. Swager werd herkozen, terwijl wegens bedanken van den heer J. Vlug als nieuw bestuurslid gekozen werd de heer Abr. de Geus. Voor de jaarvergaderingen van het district Noord-Holland en van den landelijken bond w.reien geen voorstellen ingediend. Bij de rondvraag werd door den heer P. Swager de ledenwerving ter sprake gebracht. De voorzitter stemde hiermede in en beslo ten werd een criculaire onder nog niet aange sloten tuinders te verspreiden. Na eenige besprekingen volgde sluiting met dank voor de aangename besprekingen. ROLAND OUDOT BIJ BUFFA (ADAM), Echt Fransch werk van beschaafde toon en voorname rust. Dit laatste misschien wel het sterkst uitgedrukt in het Stierengevecht (25), waarbij zoowel in stier als in torero de echte „actie" ontbreekt, een en ander nog onderstreept door de twee onbeweeglijke figuren links. Toch door de contrastwerking van roode lap en geheel zwarten stier een goed schilderij, vooral op afstand. L'tle Brè- hat vertoont in de huizen rechts invloed van Cézanne, het geheel is een schoon schilderij (men lette op den voorgrond) en dit zonder dat het groote zwarte kruis op steenen voetstuk ons geestelijk iets zegt, ook al neemt het in de compositie een deminee- rende positie in. Le Tréport, jour de fête geeft van de feestelijke stemming weinig meer dan de vlaggen aan de masttoppen, juist boven de benedenrand van het doek. Hun donkere kleuren zijn van een nobele soberheid. Le Torrent (21) wekt bij Oudot niet den indruk van een bergstroom, maar van rust, enz. Persoonlijk houden wij het meest van de drie bouquetten: het stilleven met de (psy chisch onbeteekenende) mandoline en de mooie roode doek van dit instrument, de fel- roode en toch voornaam gehouden gladio len in matblauwe vaas, en niet te vergeten het schoone stuk voor een der ramen. BERNARD SHAWS „ST. JOANNE". Door de Amsterdamsche Tooneel vereeniging. Voor het Comité voor abonnementstooneel- voorstellingen speelde gisteravond „de Am sterdamsche Tooneelvereeniging" (directie van Dalsum en Defresne) Bernard Shaw's „St. Joanne". Deze voorstelling mag voor Alkmaar een daad op tooneelgebied ge noemd worden. Het spel en de tooneelaan- kleeding waren voortreffelijk en tot 12 uur heeft de bijna geheel gevulde Schouwburg zaal met groote belangstelling de voorstel ling gevolgd. Door de heiligverklaring in 1920 van de in 1431, wegens ketterij, verbrande Jeanne d' Are kwam de tragedie van het eenvoudige boerenmeisje uit Domrémy weer ten volle in de wereldbelangstelling. Wie iets weet van de geschiedenis van Frankrijk, weet ook, dat in den 100-jarigen oorlog tusschen Engeland en Frankrijk over den troon van Frankrijk de wereld door het eenvoudige boerenmeisje in het jaar 1429 met verbazing en bewondering werd ver vuld. Zelfs in onzen tijd gaat van de maagd van Orleans npg een machtige bekoring uit. Zy telt overal in de wereld, waar men standvastigheid, offervaardigheid en liefde vereert, bewonderaars. Haar optreden, inge zet als een roem- en zegetocht, is nagenoeg zonder weerga in de wereldgeschiedenis. Bibliotheken zijn gevuld met geschriften over de vraag: „welk conflict het tragisch let van Jeanne d'Arc heeft beheerscht". Vele schrijvers hebben met taaiheid vast gehouden aan de voorstelling, dat 't Jeanne d'Arc-proces te zien geeft het spel van den weerstand der kerk tegen het in de vijftien de eeuw opkomend streven om zijn eigen weg tot God te zoeken, buiten de kerk om Prof. Huizinga verklaart het heroïeke con flict als een conflict tusschen recht en recht. Hij komt tot deze conclusie, omdat hy voorop stelt, dat het proces niet was het proces der kerk, doch het proces van het Engelsche bestuur in Frankrijk, dat de kerkelijke rechtbank had geroepen en sa mengesteld en in tegenstelling met de meeste schrijvers, die van oordeel waren, dat de vertooning te Rouan een wraakge richt was, komt hij tot de conclusie, dat de Engelschen op gronden, aan net recht ont leend, de kroon van Frankrijk voor den ko ning van Engeland, Edward III, opeischten, zooals de Franschen dien voor Karei III opeischten, op dezelfde gronden. In 1924 schreef Shaw over deze historische tragedie zijn bekend tooneelstuk, dat toen ook dadelijk onder regie van Eduard Ver kade met veel succes in ons land werd op gevoerd en waarin Nel Stants als Jeanne d'Arc veel succes oogstte. Shaw bracht in dit stuk een vernuftige, doch gezochte oorspronkelijkheid, dat wij in hei proces te doen hebben met het conflict van de opkomende en zich bew .st wordende nationale monarchie tegenover het afster vend feodale particularisme en hoewel prof. Huizinga in zyn machtige studie over het tooneelstuk van Shaw heeft aangetoond, dat die beweging reeds lang daarvóór zoo wel in Frankrijk als Engeland bestond, kunnen wij toch verklaren, dat het stuk van Shaw daardoor niet in waarde heeft inge boet. De Amsterdamsche Tooneelvereeniging heeft ons gisteravond van het boeiende stuk, waarin een 25 spelers voorkomen, een su blieme voorstelling gegeven, die wij in Alkmaar niet wel mogelijk hadden geacht Charlotte Kohier gaf Jeanne d'Arc wel niet als het eenvoudige ongeletterde boeren kind, maar wist ons toch te overtuigen van de kracht, die haar door de bovennatuur lijke stemmen werd gegeven. Paul Huf beeldde op eminente wijze den Bisschop van Beauvais uit. Wanneer de Graaf van Warwich (zeer goed uitgebeeld door Ph. la Chapelle) op de verbranding van Jeanne aandringt, dan toont hij zich zoo echt de dienaar van de Roomsche kerk als hii zegt: „Wij kunnen haar niet verbranden. De kerk kan nimmer een leven nemen. Mijn eerste plicht is het redden van het meisje. Wanneer de kerk recalcitrante takken af snijdt, worden deze aan de wereldlijke autoriteiten overgeleverd. De kerk heeft nimmer deel aan wat de wereldlijke macht doet. De ziel van dit meisje is voor de kerk evenveel als die van U en van den koning. Ik denk aan haar ziel, die in alle eeuwigheid kan moeten lijden" Albert van Dalsum gaf een fijne, inge togen uitbeelding van den inquisiteur, die de vrees van Graaf van Warwick, dat zij de sociale structuur van de samenleving zal ontwrichten, niet deelt, zelfs aan Jeanne alle zwakheden wil vergeven, maar eischt, dat zy zich tot in het diepst van haar ziel aan de kerk onderwerpt, omdat hy de kerk in gevaar weet, wanneer het volk zou geloo- ven, dat God zich niet uitsluitend aan de hoogwaardigheidsbekleeders van de kerk openbaart, maar ook aan het eerste het beste boerenmeisje. Huiveringwekkend was J. Sternheim als de kapelaan de Stogumber, die in zijn fana tisme zoover ging, dat hy uitroept de ketter met zijn eigen handen te kunnen verbran den en later de wanhopige mensch is, als hij het kwaad aanschouwd heeft, dat hij als bisschop heeft bedreven. De moeilijke rol van den dauphin bleek bij Dick van Veen in goede handen. Het spel van la Chapelle, Sternheim en Paul Huf voor de 'egertent van den Graaf van Warwick was wel het hoogtepunt van den avond, hoewel ook het tafereel in de kerk (een prachtig décor) waarin Charlotte Kohier van haar visioenen tijdens het lui den van de klokken spreekt, van een ont roerende schoonheid kan worden genoemd. In het slotspel na de 6 bedrijven maken wy kennis met een echte Shawsche charge op onzen tijd, die in ieder geval veel te denken geeft, vooral in den tijd, dien wy nu beleven. Hulde aan van Dalsum, die dit belangrijke stuk met zoo'n grootsche regie bracht. D. A. K. DE POSTVLUCHTEN OP INDIE. De Kwak (uitreis) is te Rangoon geland. De Kievit (uitreis) bereikte Rome. De Nach tegaal (thuisreis) kwam te Athene aan. ANGSTIGE OOGENBLIKKEN IN DE LUCHT. De sergeant-vlieger G. Nijhuis van het vliegkamp te Soesterberg, die gisteren met de weerbericht jager type Fokker D. 7 No. 257 was opgestegen, heeft eenige zeer ha chelijke momenten beleefd. De vlieger, die onder vry gunstige weers omstandigheden was gestart, bracht het toe stel op een hoogte van ongeveer 5300 meter, teneinde de noodige weerbericht-gegevens als druk, temperatuur en relatieve vochtig heid te verkrijgen. Nadat op die hoogte eenigen tijd in de omgeving van Soester berg was rondgevlogen, bemerkte de vlieger tot zijn schrik, dat plotseling een vry sterke mist was komen opzetten, waardoor hem alle uitzicht werd ontnomen. Zelfs op een hoogte van minder dan 50 meter was het niet mogelijk zich behoorlijk te oriënteeren. De vlieger Nijhuis, die door de lage bewol king den juisten koers reeds was kwijtge raakt, verloor geen oogenblik zyn tegen woordigheid van geest. Door zoo laag moge lijk te vliegen, met alle daaraan verbonden 107. En nu beging Jet een grote dom heid. Haar nieuwsgierigheid was groter dan haar vrees en heel zachtjes sloop ze naar de poort die wagenwijd openstond. Achter deze ingang zag ze echter niets dan een groot gat. gevaren, bleek hij zich na oriëntatie te be vinden In de nabijheid van Maarsbergen. Langs de spoorlijn, aldoor nog zeer laag vliegende, Juist hoog genoeg om de toppen der boomen niet te raken, bereikte de vlie- ger Utrecht, waarna hij de straatweg UtrechtZeist volgde om via Zeist en Huis ter Heide, Soesterberg weer te bereiken. Het mag ongetwijfeld een geluk heeten, dat de vlieger Nijhuis, gezien de slechte oriëntatie, het vliegtuig nog veilig aan den grond heeft weten tr zetten. SENLIS. Chef-mecanicien Janus Hoeven ter aarde besteld. Onder zeer groote belangstelling is gister middag op de begraafplaats Crooswijk te Rotterdam het stoffelijk overschot van den chef-mecanicien der Nationale Luchtvaart- school, Janus Hoeven, die slachtoffer is ge- worden van het vliegtuigongeluk te Senlis, ter aarde besteld. Toen de stoet de kapel op Crooswijk hnd bereikt, werd de kist die was binnengedragen onder de tonen van de Gregoriaansche hymne Jesus solvator mundi bedekt met de vlag van de Nationale LuchtvaartschooL Onder de aanwezigen in de kapel merk ten wy onder meer op de heeren H. Schmidt Crans, luit Asjes, P. A. Wernink, secretaris van de Haagsche Aeroclub, J. J. Krantz, penningmeester van de N.L.S., H. J. P. van Heek, voorzitter van de Enschedesche Aero club, J. A. Aler, chef van den vliegtechni- schen dienst van de K.L.M., J. Mees, J. E. van Tijen en vele anderen. Het eerst werd het woord gevoerd door den heer van Alphen, vice-voorzitter van de N.L.S., die zeide, dat het verlies van Ja nus Hoeven voor zijn sportvrienden moeilijk te dragen is. Het eerst gaan sprekers ge dachten uit naar de weduwe van Hoeven, die in hem een trouw echtvriend heeft ver loren. De overledene was een meer dan be kwaam vakman en een goed vriend van alle sportvliegers. Moge zijn weduwe troost put ten uit de mooie herinneringen welke zy aan hem heeft De heer Schmidt Crans herdacht den overledene niet alleen als chef doch ook als vriend. Er is tusschen hen beiden in den loop der jaren een groote en mooie vriend schap gegroeid. De volgende spreker was D. H. Reynders, voorzitter van de Haagsche Aeroclub, '.ie zeide, dat J. Hoeven een trouwe hulp was voor hen, die aan hun kunnen als vlieger begonnen te twijfelen. De heer Pander, sprekend namens alle sportvliegers, zeide, dat men verheugd v.as, wanneer Hoeven een toestel had onderzocht, niet alleen omdat het dan zeker in orde was, maar ook om de vriendelijke persoon lijkheid van den mecanicien. De heer van 't Groenewoud deed uitko men, dat de kameraadschappelijke omgang van Hoeven met de sportvliegers deed blij ken, welk een juiste opvatting hij nad van de vliegsport. Hy was een eenvoudig man met een hart van goud. Een zwager van den overledene herdacht Hoeven als een goed echtgenoot, een harte- iy'k vader en een vriendelijk familielid. Hierna speelde de organist het Agnus Dei van Bizet. Onder de tonen van Litanei van Schubert werd de kist de kapel uitgedragen. Aan de groeve werd namens de familie dank gezegd voor de betoonde belangstel ling. VOOR DE VISSCHERS VAN BRONDONG. De inzameling te Batavia voor de vis- schers van Brondong, die bij de ramp van het s.s. „Van der Wyck" op zulk een prach tige wijze hulp verleenden by het redden der schipbreukelingen, heeft in totaal 2112.60 opgeleverd, waarbij zijn inbegre pen, de 900 afkomstig van het Dorus Ry- kersfonds. Dit bedrag zal o.a. geheel worden besteed aan de algeheele vernieuwing van visschersvaartuigen. Aan de opbrengst van de inzameling wel ke is gehouden op de vloot van de K.P.M., in totaal circa 1000, zal een aparte bestem ming worden gegeven. (In dit verband wordt o.a. gedacht aan den bouw van een kleinen vuurtoren in de nabijheid van Bron- dong, waar de prauwen aan land plegen te komen.) 108. Toen de ogen van Jet aan de duis* ternis begonnen te wennen, deed ze ee° eigenaardige or tdekking. De ruimte waar in ze stond was bedekt met reusachtige rotssteenen en aan al deze steenen zaten zware kettingen geklonken. Het gebouw was ongetwijfeld een oude gevangenis van de inboorlingen geweest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1937 | | pagina 10