Op zijn vriendin geschoten Het einde van de Onnes- zaak. Langs de N.H.V.B.-velden. DE VLUCHTEN OVER DE NOORDPOOL. tiet wijzen van het vonnis de meening was toegedaan, dat hy zich gelden van den B.V. L. heeft toegeëigend en dat hij die voor eigen gebruik aangewend had. President mr. Lodder: Maar dat is u niet ten laste gelegd. Verdachte: Ja, maar ik geloof toch, dat men er bij het vonnis rekening mee heeft gehouden. Ik heb er heelemaal niet van ge profiteerd. President: Dat is heel moeilijk te bewij zen, want u hebt geen administratie ge voerd. Verdachte gaf toe, dat zulks verkeerd is geweest en ook, dat hij kwitanties heeft vervalscht. Daarna werd de heer van Sitteren ge hoord. Deze verklaarde, dat verdachte de beschikking had over 5 tot 6000 welke op zijn prive-rekening werden gestort. Er was geen controle, want men vertrouwde L. ten volle. Raadsheer mr. Collard tot verdachte: Het gemak, waarmede u al deze onregelmatighe den heeft gepleegd, vooral toen u nog de functie van wethouder van Vlissingen be kleedde, verbaast mij hoogelijk. U schijnt den ernst van deze feiten niet in te zien. Verdachte zeide, dat hij er financieel eer der op achteruit dan vooruit is gegaan. Requisitoir, De procureur-generaal, mr. A. Rombach, noemde de over talrijke jaren gepleegde knoeierijen ernstig. Verdachte zegt, dat hij geen gelden ten eigen bate heeft aangewend, doch daargelaten of hij daarmee bedoelt, dat hij zich zelf niet heeft bevoordeeld, juist is het ook niet. Verdachte heeft wel degelijk geprofiteerd van de gelden van den B.V.L., waarvan hij goeden sier maakte en zich luxeuitgaven per mitteerde, al was dit tenslotte in verband met werkzaamheden van den B.V.L. Spre ker vorderde bevestiging van het vonnis van de Middelburgsche rechtbank. Pleidooi. De verdediger, mr. J. G. A. van Geldrop Meddens, betoogde in zijn pleidooi, dat de loop der gebeurtenissen wel een anderen kijk op verdachte heeft gegeven dan men aanvankelijk had. Pleiter is er van over tuigd, dat verdachte zich op geenerlei wyze ten bate van den B.V.L. bevoordeeld heeft. Als wethouder had hij een zeer drukken werkkring en in 1918 aanvaardde hij een functie als propagandist bij den B.V.L., doch later bracht dit financieele consequenties mede, waarin hij langzamerhand verstrikt raakte. Het klinkt paradoxaal, maar algemeen is men het er over eens, dat verdachte een uitnemend wethouder van financiën is ge weest. Hij zag alleen de groote trekken en liet de details aan administrateurs over. Het werk, dat hij voor den B.V.L. deed, vatte hij ook zoo op en dit deed hij dan ook met allen lof. Administratief is hij echter gestruikeld. Wat de luxe-uitgaven betreft, verdachte heeft veel gebruik gemaakt van auto's, doch moest dit doen, omdat de andere verkeers middelen in Zeeland zeer gebrekkig zijn. Hy had hierover met den Haag kunnen corres- pondeeren, doch hij vond dat overbodige moeite en liep daarom vooruit op machtigin gen, die hij zeker had kunnen krijgen. Groot waren zijn verdiensten zoowel voor den B.V.L. als voor de gemeente Vlissingen, daar is ieder het over eens. Verdachte is door de omstandigheden al buitengewoon zwaar gestraft, zoowel finan cieel als moreel. Pleiter verzocht het gerechtshof, dit bij het wijzen van het arrest in overweging te nemen. De uitspraak is bepaald op 28 Juni. In hooger beroep vier jaar tegen verdachte geëischt. Op 3 Februari j.1. veroordeelde de recht bank te Amsterdam een 38-jarigen garage houder wegens poging tot doodslag op een gehuwde vrouw, waarmee hij vroeger sa menwoonde, tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek van den tijd in voorloopige hechtenis doorgebracht. De veroordeelde ging in beroep en op 6 April maakte het Hof een aanvang met de behandeling in hooger beroep. De zitting werd toen echter geschorst daar één der getuigen niet was verschenen. De man was op 22 September het huis waarin de vrouw verblijf hield, binnenge drongen. Na een korte woordenwisseling had hij een revolver getrokken. Gelukkig weigerde het met scherp geladen wapen tweemaal ketste het schot, daar de slagpen niet ver genoeg doordrong. De garagehouder was met de vrouw, die met haar man elders woonde, naar Amster dam gegaan. Na korten tijd ontstond er on- eenigheid en de vrouw betrok kamers in de Euterpestraat. De garagehouder bezocht haar op dien noodlottigen dag om haar over te halen weer bij hem te komen, wat zij weigerde. Na de mislukte schietpartij vluchtte ver dachte; de vrouw deed pas veertien dagen later aangifte bij de politie, toen verdachte voortging haar per brief te bedreigen. Op 11 Mei zette het Hof het getuigenver hoor voort om daarna het requisitoir op he den te bepalen om gelegenheid te hebben tot het inwinnen van enkele inlichtingen. Requisitoir Het woord is direct aan den procureur- generaal mr. J. Versteeg daar het Hof afziet van een verder getuigenverhoor. Aanvanke lijk heeft verdachte alles ontkend: later zei- de hij zich niet te kunnen voorstellen, dat hi; op de vrouw had willen schieten. De ver klaringen van de vrouw zijn echter zeer pertinent. Verdachte heeft tweemaal den trekker overgehaald en tweemaal ketste het schot. Ook de brieven, die haar na de ruzie door den man zijn toegestuurd wijzen er op, dat het verhaal van de vrouw waar is. Verschillende getuigenverklaringen wij zen eveneens in die richting. Spr. kan zich volkomen met het vonnis van de rechtbank vereenigen, zoodat hij wegens doodslag vier jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest vordert. De verdediger mr. van Rhijn pleitte vrij spraak. De aangifte is pas veertien dagen later gedaan. De revolver was in de kamer achtergebleven en in die veertien dagen kan er van alles mee gedaan zijn. Arrest 29 Juni. Spoet Het Amsterdamsche gerechtshof heeft vandaag arrest gewezen in de twee laatste zaken, die verband hou den met de geruchtmakende strafzaak tegen M. Onnes van Nijenrode. Het hof sprak zoowel Mees Gerritsen als den detective Johanknegt vrij van het ten laste gelegde. De rechtbank had Mees G. tot zes maan den veroordeeld. De procureur-generaal had drie maanden gevorderd. Het hof acht te echter niet bewezen, dat hy opzettelijk wederrechtelijk de goederen had overhan digd aan den detective, noch dat hij de goederen voor de politie verborgen heeft gehouden, omdat hij niet wist, dat verd. Onnes de verzekeringsmaatschappij opgelicht. De detective was door de rechtbank tot een voorwaardelijke straf van drie maan den veroordeeld; de procureur-generaal had bevestiging gevorderd. Het Hof overwoog in zijn vrijsprekend arrest uitdrukkelijk, dat hij de goederen wel eenigen tijd onder zich heeft gehou den, doch niet uit winstbejag, maar in het belang van zijn opdracht om èn de nog vermiste goederen èn de daders op te spo ren. Verdachte Johanknegt was bij het aanhooren van dit arrest zeer ontroerd. En hiermede, aldus besloot president mr. Jolles, mogen wij de Onnes-zaak wel als beëindigd beschouwen. Voetbal. Z. F. C. IV kampioen van Noordhol land. Goede kans voor Oudorp I op promotie. In de kampioens-competitie bracht het leidende Z. F. C. IV een bezoek aan O. S. V. IV en behaalde een verdienstelijke 31 overwinning. De rood witte Zaandammers haalden te vens het provinicaal kampioenschap binnen, omdat Wieringerwaard I zoo vriendelijk was, in eigen omgeving van Hollandia III met 41 te gaan verliezen. Het resultaat valt ons van de polderschen geducht tegen. De pittigen Zaandammers die in de af- deeling van Bergen I uitkwamen, inmid dels onze geluk wenschen! Z. F. C. IV W.-Waard I Hollandia III O. S. V. IV 16—6 22—12 11—22 11—20 In de promotie-degradatie competitie van de tweede-eerste-klasse, heeft Oudorp I haar slag geslagen, door in eigen huis van de eerste klassers W. F C. V met 31 te winnen. Het is een fe;t dat de ontmoeting op een zéér laag peil stond, dochbij deze zege konden de Oudorpers de leiding nemen en behoeven de ontmoeting thuis tegen E. V. C. II te winnen, om te kunnen promovee- ren, zooals de stand laat zien: Oudorp I W. F. C. V E. V. C. II 6—4 4—4 4—6 had BELEEDIGING DER VRIJMETSELARIJ. Voor den politierechter te Breda stond gister terecht P. H. de B. te Groningen, ter zake dat hij in het weekblad Zwart Front van 23 Januari 1937 in een artikel getiteld: „In een hoek van de balzaal", zich in belee- digenden vorm had uitgelaten over de vrij metselarij, zynde een groep van de bevol king van Nederland. De officier van justitie eischte een boete van f 100 of 30 dagen hechtenis. In zijn verdediging trachtte verdachte te bewijzen dat het Groot-Oosten der vrijmet selaren geen bevolkingsgroep is en hij meen de verder dat de door hem gebezigde uit drukkingen niet beleedigend zijn en dat zijn bedoeling alleen was te waarschuwen tegen het „anti-christelijk en anti-nationaal gedoe" der vrijmetselaren. De politierechter veroordeelde verdachte echter tot 50 boete ss. 25 dagen hechte nis. Zwemmen. WILLY DEN OUDEN WEER ACTIEF ZWEMSTER. Zij neemt op verschillende num mers deel aan wedstrijden te Parijs. Naar men weet, had Willy den Ouden met de internationale wedstrijden door de R. D. Z. op 8 en 9 Mei 1.1. te Rotterdam gehouden, tegelijkertijd ook afscheid gefiomen van de actieve wedstrijdsport. Alleen op de esta fettenummers en aan het schoonspringen zou zij in de toekomst voor haar vereeni- ging uitkomen. Naar wij vernemen zal Willy den Ouden echter op 9 en 10 Juli a.s., op welke dagen de R. D. Z. met een ploeg deelneemt aan de internationale wedstrijden van „Les Mouet- tes" te Parijs., Ook op enkele individueele nummers starten en wel op den eersten dag op de 100 Meter rugslag en op den tweeden dag op de 100 Meter borstcrawl. De ploeg van de R. D. Z. is voor deze wedstrijden als volgt samengesteld: Vrijdag 9 Juli: 200 Meter schoolslag: Jeanne Groenendijk en Tini Brouwer. 100 Meter rugslag: Ita Mol en Coba van Zuuren. 200 Meter borstcrawl: Annie Timmermans, Riet van Veen. 5 x 50 Meter estafette: Ita Mol, Coba van Zuuren, Annie Timmermans, Riet van Veen en Willy den Ouden. Schoonspringen: Willy den Ouden. Zaterdag 10 Juli: 100 Meter schoolslag: Jeanne Groenendijk en Tini Brouwer. 100 Meter borstcrawl: Ita Mol, Coba van Zuuren, Annie Timmermans, Riiet van Veen en Willy den Ouden. 3 x 50 Meter wisselslag: R. D. Z. 1 met Ita Mol, Jeanne Groenendijk en Willy den Ouden. R. D. Z. 2 met Cuba van Zuuren, Tini Brouwer en Riet van Veen. Scho:nspringen: Willy den Ouden. De mogelijkheid bestaat, dat ook de R. D Z.-zwemmer Jeanne Been de reis mee maakt. Zij zal dan in dezelfde nummers uitkomen als Jeanne Groenendijk en Tini Brouwer. D. A. W. OP VOLLE STERKTE. Hedenavond spelen drie zeven tallen. Voor de competitie K. N. Z. B. (derde klasse) speelt vanayond in Pesie's bad al lereerst het eerste zevental tegen zijn zwaar ste concurrent nl. „de Ham" (Krommenie). Het tweede zevental, dat in de reserve derde klasse uitkomt, speelt voor dezen wedstrijd tegen de Ham II, terwijl het derde zevental een uitwedstrijd tegen P. Z. en P. C. (Purmerend) speelt. De temperatuur van het water is door het warme zonnetje van vandaag opge- loopen tot ruim 18 graden C. Wat het eerste zevental betreft, dat vol ledig uitkomt, het staat vanavond voor een zware taak, immers, zoowel „de Ham" als D. A. W. zijn candidaten voor de bovenste plaats en het is nog moeilijk te zeggen, wie de sterkste is, al zou men geneigd zyn te voorspellen, dat D. A. W. iets sterker is. O.i. kan het tweede wel winnen van de Krommenie-reserves. Waar in het derde zevental eenige jonge spelers een plaats hebben, die vooralsnog moeten toonen of zij hun plaats waard zijn, valt het thans moeilijk een oordeel uit te spreken. Moge echter van alle wedstrijden de sterkste winnen op sportieve wijze. Schaken. HET WERELDKAMPIOENSCHAP SCHAKEN. Initiatiefvoorstel van K. N. S. B. en A. V. R. O. Aangezien reeds meermalen is gebleken in schaakkringen, dat de tegenwoordige procedure om te geraken tot aanwijzing van den nieuwen uitdager voor een wedstrijd om het wereldkampioenschap schaken niet wordt bewonderd, heeft de Koninklijke Ne- derlandsche Schaakbon, op initiatief van de A. V. R. O., bij den wereldschaakbond het volgende voorstel ingediend, met verzoek daaraan goedkeuring te verleenen. In 1938 zal door de A. V. R. O. een tornooi met dubbele ronden worden gehouden, waaraan de sterkste schaakmeesters ter we reld kunnen deelnemen, te weten: De verliezer van de revanchematch Euwe- Aljechin, Botwinnik, Capablanca, Fine, Flohr, Keres, Reshevski en eventueel een achtste meester, nader aan te wijzen. De winnaar van dit A. V. R. O.-tornooi zal het recht verkrijgen na de revanche match Euwe-Aljechin, den wereldkampioen schaken tot een match om den titel uit te dagen. De A. V. R. O. deed in verband met bo venstaand voorstel de toezegging samen te zullen werken met den K. N. S. B. om het spelen van de nieuwe match om het wereld kampioenschap in Nederland mogelijk te maken. Dammen. OM HET WERELDKAMPIOENSCHAP. De zestiende partij. De heer J. C. Godefroy, loco-burgemeester van Breukelen, deed gisteravond den ope ningszet van de zestiende partij van den wedstrijd om het wereldkampioenschap dammen, welke in hotel „Het Statenwapen voor een vrij talrijk publiek werd gehouden. De partij verliep als volgt: B. Springer (wit) M. Reichenbach (zwart) 3439 opening 1. 34—29 17—22 2. 32—28 11—17 3. 37—32 6—11 4. 41—37 1—6 5. 46—41 20—25 Een zet, waaraan allerlei beteekenissen kunnen worden toegekend. Zwart rest altijd het uit de opening voortgekomen tempovoordeel van den laatsten zet en met 2025 belemmert zwart wit's ontwikkeling rechts tijdelijk, terwijl de zet geen kwaad kan. 6. 39—34 19—23 7. 28x19 14x23 8. 32—28 Herneemt onmiddelllijk het centrum. Door de bezetting van veld 29 zijn op het stuk op 25 geen combinatiemogelijkheden. 823x32 9. 37x28 16—21 Een zet, die in dit spelgenre altijd belang rijk blijft. Uit het veredre verloop blijkt duidelijk, dat het zwart nu geenszins te doen is om het ontwijken van combinatiemoge lijkheden. Althans wit wordt de gelegenheid geboden om met 3126 een belangrijke variant in te leiden. Wit gaaf hier niet op in, waarschijnlijk rekening ermede houden de, dat na 3127 sterk 2127 volgt. 10. 41—37 11—16 11. 37—32 Blijft weigerachtig om op het door zwart gewenschte spel in te gaan. 1121—27 Wit heeft zwart bijna hiertoe geforceerd 12. 32x21 17x37 13. 42x31 10—14 14. 28X17 12x21 15. 31—26 7—12 16. 26x17 12x21 De door wit gekozen voortzetting heeft tot een flinken stukkenruil geleid, zonder wit voordeel te hebben gebracht. Zelfs zijn links en op het centrum wel wat te veel stukken uit den strijd genomen. Merkwaardig is overigens, dat Springer op zijn rechterflank nog nauwelijks een zet gedaan heeft, of het moet de openingszet en 6. 3934 geweest zyn. 17. 33—28 5—10 18. 29—23 Springer komt los. Hij heeft zwart in het onzekere gelaten omtrent zijn plannen en opent nu, zonder dat men het voorafgaande 4 DE HOODLOTTIGE TOCHT V. WlLLEY POST. 1935 1 2 DE TOCHT VAM THOR SOLBERG 4935 J 3 DE TOCHT VAU FARIK MET DE -U-IPf)' d937 T%J MOSKOU ja*» 4- DE.GE5LA&GDE VLUCHT OVER DE WOORDPOOLjfc VAW C0UVER.\l-<«.; Op het kaartje zijn weergegeven de 4 voornaamste vluchten, waarvan de laat ste vlucht (4) van het Russisch vliegtuig U.U.S.R.-25 „De Mier" momenteel in de belangstelling staat. Het einddoel San-Francisco werd niet bereikt, niettemin is deze tocht op zich zelf vermetel en gedurfd en werd te Vancouver voor beëindigd beschouwd, 900 K.M. was men van San Francisco verwijderd. De non-stop vlucht bedroeg 8700 K.M. Het initiatief om de Pool over te vliegen werd indertijd ondernomen door den Ame- rikaanschen legervlieger wijlen Wily Post. Vanuit San Diego vloog hij langs de ooste lijke Amerikaansche kust over Alaska en probeerde vanuit het uiterste luchtsteun- punt Point Barrow de Noordpool over te vliegen; bij een ongelukkige landing verloor hij het leven (zie 1). Tegelijkertijd ondernam de Noor Thor Solberg een tegenovergestelde vlucht langs de westelijke Amerikaansche kust, vloog over Labrador, Davisstraat naar Groenland en maakte gebruik van de Groenlandsche en IJslandsche vliegvelden, destijds door ko lonel Lindberg uitgekozen voor zijn vlucht om de wereld; de Noor kwam 17 Augustus 35 te Bergen (Noorwegen) aan, één dag na het droevig ongeval van Wily Post. (Zie 2). De Russen, echte poolpioniers, ontsloten in 1935 de noordelijke Pool IJszee. Met be hulp van vliegtuigen en ysbrekers werd nieuw land ontdekt. Hierop werden nieuwe nederzettingen gesticht, vuurtorens en radio stations werden gebouwd, bakens voor het toekomstig scheepverkeer gelegd. Het geheele Noorden van Siberië kwam in de belangstelling en werd het land van de toekomst genoemd. Nieuwe vliegtuigsteunpunten voor de Russisch-Amerikaansche brug in de Be- ringstraat werden gelegd (zie op de kaart Wrangel, Wellen). Onlangs kwam de Russische poolvlieger Farik te Moskou retour van zyn lange af- standsvlucht over het Poolgebied (no. 3). Vanuit Moskou via Siberië controleerde deze de poolcontrolestations, gelegen langs de Noordelijke ijsroute, voorzag de aldaar gestationneerde bemanning van post, instru menten, enz. Het geheele traject bedroeg 20.000 K.M., er werd soms gevlogen over koude poolgolven van 60 tot 70 graden Cel sius. De jongste expeditie aan de Pool, de laat- ste vlucht van „De Mier" houden nauw ver» band met een toekomstige luchtverbinding van Rusland naar Canada en Ver. Staten. De geheele kaart is ons vreemd gewordeil, wanneer wij vanuit het Noordpoolgebied de ligging der landen bezien, want van hieruit is de kortste weg denkbaar die drie wereld- deelen aan elkander verbindt. Nadruk verboden. voor te gevormd staat als als een voorlooper van den thans vol genden aanval kan beschouwen, een offen sief op zwart's centrum. Men kan hoogstens zeggen, dat de Nederlander met het niet in onmiddellijke ontwikkeling brengen van zijn rechtervleugel de steunbasis van den aanval wilde vormen om de stukken aldaar als ruggesteun te kunnen gebruiken. Wan neer Raichenbach het offensief niet in de kiem smoort, komen daar sensationeele gevolgen vafi 1818x29 19. 34x23 13—19 Om 19—24 14—20 en 24—30 bereiden. 20. 35—30 25x34 21. 40x29 8—12 22. 44—39 Het „blokje" op het centrum, door wit's stukken op 232829 niet bijster sterk bekend, omdat zwart's om singelingstactiek vaak goede kans van slagen maakt, toch doet het gezien de positie van wit's overige stukken, hier veel massief en uitdagend aan en wanneer wit er in slaagt ook op veld 22 te komen, verliest het schijnbaar eenigszins geïsoleerd staande driehoekje beduidend in zwakte. Het voor deel der formatie is, dat wit, onmiddellijk na een eventueelen ruil van schijf 23 door zwart, weer het vijandelijk centrum kan innemen zonder tempoverlies. 229—13 23. 36—31 21—26 24. 31—27 4—9 25. 50—44 De directe bezetting van veld 22 is te vroegtijdig. Zwart maakt nu een omtrek kende beweging met 252—7 De stand is: Zwart 12 stukken op 3 6 7 910 12 13 14 15 16 19 26. Wit 12 stukken op 23 27 28 29 38 39 43 44 45 47 48 49 26. 48—42 7—11 27. 47—41 12—17 Zwart begint nu te combineeren. Er dreigt 17—22, een dreiging, waaraan wit nog met 2822 kan ontkomen. Er volgt echter: 28. 27—22 17—21 Dreigt nu wederom met 2127 en hoewel wit voor het oogenblik deze dreiging nog had kunnen verhinderen, volgt het op zichzelf aannemelijke, maar momenteel toch onjuiste. 29. 42—37?? 21—27 30. 22x31 13—18 31. 23X12 11—17 32. 12x21 16x47 Een blunder dus, die wit in een verloren stelling brengt. Ook al tracht wit er nog iets van te maken, het baat niet meer 33. 39—33 19—24 34. 29x20 15x24 Dreigt nu 2429 35. 36. 37. 38. 39. 28—23 44—39 33—28 23x14 39—34 10—15 47—36 14—19 9x20 36—31 Forceert nu snel de winst. 40. 37—32 31—48 41. 43—39 24—29 Wit geeft op. Een onbelangrijke party, onbelangrijk door wit's falen wederom op een blunder. Ook al diende men Springer's offensief niet te onderschatten. Hij had een behoorlijke stelling en door Reichenbach's dreigingen ondermijnd, volgde reeds kort na de poging tot het forceeren van het spel door den titelhouder een ineenstorting van het reeds opgebouwde door het overzien van den simpejen slag naar dam. Al met al: Springer's achterstand is nu weer precair, en er zijn nog slechts 9 partijen te spelen. Raichenbach 16 4 10 2 18 Springer '16 2 10 4 14 De 17e partij wordt Woensdag in Amster dam gespeeld, Victoria Hotel. Aanv. 7 uur. Wielrennen. DE RONDE VAN ALKMAAR. Thans vastgesteld op Zaterdag 10 Juli. Nadat de Ronde van Alkmaar eerst moest worden uitgesteld, omdat Ged. Staten van Noordholland bezwaar maakten tegen het verrijden van de Ronde op een Zondag, is thans besloten, dezè ronde op Zaterdag 10 Juli te laten verrijden. De toestemming daarvoor is bereids van Ged. Staten binnen gekomen, terwijl ook de gemeente Alkmaar haar volle medewerking heeft toegezegd. Wat de inschrijvingen betreft, de lijst der nieuwelingen is al lang vol geboekt, maar met de amateurs is zulks nog niet het geval. Doordat de Ronde uitgesteld moest worden, konden eenige amateurs niet starten op den nieuwen datum, zoodat een aantal plaatsen is open gevallen. Reeds zijn daar een paar andere amateurs voor geboekt, alsmede eenige onafhankelyken, zoodat deze handi cap reeds verdwenen is, wat het sportieve gedeelte van de Ronde betreft. Trouwens, de beste amateurs hebben hun inschrijving ge stand gedran en zoo zullen Schulte, Dem- menie, Vethaak, de Beer, Jan Groot en al de andere sterke amateurs in Alkmaar strijden om de vele fraaie prijzen, die beter zijn dan gewoonlijk het geval is bij dergelijke wed- strijden. Waar intusschen de voorzitter der organi- seerende vereeniging, de heer Verwer, over enkele dagen gaat verhuizen, zullen even- tueele nieuwe inschrijvingen door den heer J. Slikker, Vogelenzang 4, Alkmaar, worden behandeld. Amateurs en onafhankelyken zullen daar alle gewenschte inlichtingen kunnen krijgen. Op de Ronde zelf komen we nog nader terug.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1937 | | pagina 8