Moordaanslag te Kollum. Oost \A3est tkuls best. Jïa onxe omzioerulngen is het altijd u?eer behaaglijk „thuis'. £n als de uacaatletljd uoorbij is eruarea toe weer die waarheid la het genieten oaa het geheel eigene la dea kring, waar wij .thuis' zijn en In September weer beginnen met het gebruik oan 'Dralsma oan A3alkenburg's leoertraan. De monopolieheffingen op granen. TWEEDE BLAD. bestuur voor alles wat et in deze dagen ter eere van zijn burgemeester heeft gedaan en dankte verder het Haagsche gemeentebe stuur en alle aanwezigen voor hun belang stelling. Met het spelen door het muziekkorps Her mandad van Dankt, dankt nun -allen Gott eindigde de indrukwekkende plechtigheid. Bijeenkomst bestuur Vereen, van Ned. Gemeenten. Zaterdag is het bestuur der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten in plechtige zitting bijeengekomen ter herdenking van zijn voorzitter, den heer mr. P. Droogleever Fortuyn. De vergaderzaal in het gebouw der vereeniging in de Paleisstraat te 's-Gra- venhage was daartoe als rouwkamer ingé' richt. In een nis was het portret van den overledene geplaatst, de voorzittersstoel was bedekt met witte bloemen; de lampen waren omfloersd en de wanden der zaal met een grijze stof behangen, terwijl op de tafel een tweetal kandelaars met brandende kaarsen stonden. De hoofdambtenaren der vereeniging en de directeuren der bureaux woonden even eens de plechtigheid bij. De waarnemende voorzitter, de heer A Verdijk, burgemeester van Eindhoven, schetste de groote belangstelling van den overledene voor de gemeentelijke zaak en zijn beteekenis voor de verêeniging, waar van hij meer dan negentien jaren bestuurs lid was. Daarna sprak de directeur der vereeni ging, de heer mr. A. Jonker. Moeder van het tehuis voor ouden van dagen ernstig gewono. Zaterdagavond omstreeks elf uur is te Kol lum (Fr.) een moordaanslag gepleegd, waar bij een persoon ernstig is gewond. De los-werkman E. V. zocht in dronken schap ruzie met den vader van het tehuis voor ouden van dagen en bracht hem op straat, waar deze ruzie zich afspeelde, een klap toe. De mishandelde ging hierop hulp van de politie halen. In dien tijd drong V. het tehuis voor ouden van dagen binnen en heeft de moeder van dit tehuis drie steken met een mes, waarvan twee in den buik en één in de borst, toegebracht. Zwaar gewond is zij denzelfden avond naar het diaconessenhuis te Groningen vervoerd, waar direct operatief is ingegrepen. De dader heeft ook nog een verpleegde van het tehuis, die toevallig in zijn buurt kwam, met het mes gestoken. Deze werd niet ernstig aan het bovenbeen gewond en kon ter plaatse verbonden worden. V. is onder hevig verzet naar het politie bureau te Kollum overgebracht. Hij heeft reeds eerder tweemaal gevangenisstraf we. gens het plegen van dergelijke feiten onder gaan. De gewonde vrouw was gister buiten le vensgevaar, zoodat haar waarschijnlijk van daag reeds een verhoor kan worden afgeno- mén. doen stellen, onder oplegging van verschil lende voorwaarden, terwijl een -waarborg' som wordt gestort als zekerheid voor de na. koming der voorwaarden. Uit betrouwbare bron vernemen wij, dat verdachte erkend heeft, verschillende val sche handteekeningen te hebben geplaatst, doch hij verdedigt deze houding met de be wering, dat hij opdracht had gelden, die de gemeente aan werkloozen uitkeerde, als verhuiskosten, zooveel mogelijk ten laste van het Rijk te bren en. Van eenige verduistering zou tot heden nog niets gebleken zijn. Het onderzoek wordt voortgezet door rijksaccountants, den officier van justitie en den rechter-commis is. In de communiqué's opgenomen in de och tendbladen van 31 Juli en van 21 Augustus j.1. inzake de verhooging der monopoliehef fingen op granen, is gewezen op de steeds doorgaande daling der graanprijzen en de noodzakelijkheid om, teneinde de in uit zicht gestelde richtprijzen te bereiken, daar tegen maatregelen te beramen. De mogelijk heid werd daarbij verondersteld, dat, indien geen wijziging in de beweging der graan markt optrad, verdergaande maatregelen zouden dienen te worden getroffen. De laatste heffingverhooging van 21 Aug. heeft het beoogde resultaat nog niet doen bereiken. Thans is besloten, speciaal ten aan zien van rogge, met ingang van 11 Septem ber nadere maatregelen te treffen. Reeds in bovengenoemde communiqué's werd gewezen op de mogelijkheid, om op andere wijze dan door wijziging der mono polieheffingen het doel te bereiken. Met ingang van 11 Sept. a.s. zal dan ook wederom worden overgegaan tot invoering van een denaturatievergoeding voor rogge. De vele voorbereidingen, die deze maatregel vraagt, zullen het niet mogelijk maken om onmiddellijk de ge legenheid tot denaturatie open te stel len. De Nederlandsche akkerbouwcen- trale zal bekend maken, wanneer waar de gelegenheid daartoe zal worden geopend. Men mag aannemen, dat overal binnen 14 dagen daartoe de gelegenheid zal bestaan. Het ligt daarbij in de bedoeling om de mo- liopolieheffing voor ongedenatureerde rogge met ingang van 11 September te verhoogen met 0.50 per 100 K.G., terwijl de der.atura' tiepremie wordt vastgesteld op 1.50 per 100 K.G. Hierdoor wordt in de praktijk be reikt, dat de monopolieheffing op gedenatu reerde rogge en maïs even hoog wordt. De verlaging van den prijs van de voer- rogge zal een grootere vraag naar dit arti kel doen ontstaan, zoodat verwacht mag wor den, dat de binnenlandsche prijs voor rogge meer in overeenstemming met den wereld marktprijs voor rogge plus heffing zal ko men, waardoor voor de verbouwers meer kans bestaat den hun in uitzicht gestelden richtprijs te bereiken. De heffing op gerst blijft onveranderd. Aan te nemen is, dat de gerstprijs na ver loop van eenigen tijd zich zal stellen op den buitenlandschen gerstprijs plus monopolie heffing. Het ligt niet in de bedoeling voor gerst wederom een steun door dorschtoesla- gen in te stellen. Wel wordt aan de mogelijk heid gedacht, mocht de aanpassing van den binnenlandschen prijs aan dien van de im portgerst plus monopolicheffing onvoldoende snel geschieden, om door andere middelen daarin verbetering te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan aankoop door of van wege de Nederlandsche akkerbouwcentrale. De regeering hoopt met deze maatregelen de toegezegde prijzen voor rogge en gerst te doen bereiken. Mocht de algemeen» daling op de graanmarkt zich doorzetten, dan zal zij den maatregel, welken zij dan het meest juist zal achten, toepassen. De omstandighe den zullen moeten beslissen tot welken maat regel de regeering haar toevlucht zal moeten nemen. van KINDERBESCHERMING EN INSTELLINGEN VAN WELDADIGHEID. In het „Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescher ming" en in „Hulp voor Onbfehuisden", het orgaan van de Vereeniging van dien naam, kwamen in de maanden Juni en Juli j.1. ar tikelen vóór oVer luchtbescherming. In het „Tijdschrift" schreven hierover in de num mers 13 en 27 Juni respectievelijk de heer Honing, hoofd-directeur van „Hulp voor Onbehuisden" en mr. H. de Bie, voorzitter van den Nederlandschen Bond tot Kinder bescherming, terwijl het artikel in „Hulp voor Onbehuisden" verscheen in het Juli- nummer van dat orgaan, van de hand eerstgenoemde. In de artikelen van den heer Honing ves tigde deze er de aandacht op, dat volgens het bestaande oorlogsrecht bij bombarde menten o.a. in het bijzonder gespaard dienen te worden gebouwen van instellingen van weldadigheid, mits die voorzien zijn van een tevoren overeengekomen herkenningS' teeken, waardoor zij in dit opzicht d zelfde bescherming genieten als inrichtingen van het officieele Roode Kruis. Schrijver geeft toe dat de moderne oorlog een geheel ander karakter vertoont dan die vóór 1914, maar dat is zeker geen reden om bescher mende maatregelen af te schaffen, doch moet veeleer reden zijn die te herzien en te verbeteren evenals zulks geschiedde in 1874 ter Brusselsche Conferentie, na de erva ringen met bombardementen in den Fransch- Duitschen oorlog van 1870. Naar aanleiding van het eerstgenoemde artikel van den heer Honing schreef mr. de Bie in het „Tijdschrift", dat het onderwerp „Kinderen in Oorlogstijd" reeds ter sprake was gekomen in de algemeese vergadering te Genève van de Union internationale de secours aux enfants (April 1938) en in de vergadering van de Raadgevende Commissie voor Sociale zaken van den Volkenbond (April-Mei 1938) eveneens te Genève ge houden. Voorts deelt schrijver mede, dat het be stuur der Nederl. Bond tot Kinderbescher ming zich reeds wendde tot de Nederland sche delegatie ter Londenscne Conferentie van het Roode Kruis, met het verzoek aan dacht te wijden aan de bescherming van in stellingen (andere dan ziekeninrichtingér.), waarin kinderen worden verpleegd, die dan eventueel door een internationaal afgespro ken kenteeken zooveel doenlijk zouden kun nen worden beschermd tegen bombarde menten. De heer Honing stelde als zoodanig voor: een rood schild op een wit veld. De Vereeniging van Directeur en Direc trices van Opvoedingsinstellingen nam met groote belangstelling van een en ander ken nis en heeft zich nog gewend tot de Nederl. Vereeniging voor Armenzorg en Weldadig heid met het verzoek*ook harerzijds, zooveel in haar vermogen is, deze denkbeelden te helpen verwezenlijken, omdat die ook van belang zijn voor alle gestichten van we! dèdigheid en gezien de enorme belangen die hier op het spel staan. AFKOOP VAN BESCHAVING? Vragen aan den minister van Koloniën. Naar aanleiding van een artikel in het dagblad „De Tijd", waarin melding werd gemaakt van de werkzaamheid eener film onderneming in Suriname, welke de ne gers door geldelijke belooning zou overha len weer tot zekere onbeschaafde gewoon ten en levenswijze over te gaan, zulks zeer tegen den zin der missie, heeft het lid der Eerste Kamer, de heer Bruineman (r. k. de volgende vragen gesteld aan den minis ter van koloniën: Heeft de minister kennis genomen van het entrefilet, voorkomend in De Tijd van 7 September j.1. getiteld „Afkoop van be schaving?" Is de minister in staat reeds thans omtrent de al dan niet juistheid van de daarin ge laakte voorvallen mededeeling te doen? Zoo neen, is hij dan bereid 'n onderzoek te doen instellen naar de juistheid der me- dedeelingen betreffende de geïncrimineerde feiten? Bij aldien mocht blijken, dat de mede deeling van pater J. Mols in overeenstem ming is met het werkelijk voorgevallene, is hij dan verder bereid dusdanige maatre gelen te treffen of te doen treffen, dat voorkomen kan worden,dat de aan on ze zorgen toevertrouwde negerbevolking andermaal zal vallen in de handenvan slechts op winst beluste filmexploitanten? EEN MOEILIJKE REIS VAN PARIJS NAAR AMSTERDAM. Eenige ambtenaren der spoorwegen deden in den nacht van Zaterdag op Zondag op het spoorwegemplacement bij het Centraal station te Amsterdam een vreemde ont dekking. Zij zagen daar in de duisternis twee jongemannen loopen, die van onder tot boven bemodderd waren en wier klee- ren aan flarden om hun lijf hingen. Hun ge zichten waren door een dikke roetlaag nau welijks meer herkenbaai. Toen men de politie had gewaarschuwd en het tweetal naar posthuis Centraal Sta tion was overgebracht, bleek spoedig dat men te doen had met twee jongemannen uit Polen Zij vertelden zoo juist met den Parijschen trein te zijn meegekomen uit Pa rijs. Zij hadden de lange reis niet in, maar onder den slaapwagen meegemaakt Te Pa rijs hadden zij n.1. kans gezien ongemerkt onder den slaapwagen te kruipen. Zij waren hier op 'n stang geklauterd en op deze wei nig aanlokkelijke plaats waren zij blijven zitten toen de trein zich in beweging zette, Met groote moeite h'dden zii zich kunnen vasthouden wanneer.de trein soms met snel heden van om en nabij de 100 K.M. voort- '•eed. Duizend angsten hadden zij uitgestaan om nog niet te spreken van de kou en ontbering die zij hadden geleden. In het politieposthuis konden zij weer eenigszins op verhaal komen. Gister zijn zij aan den Vreemdelingendienst overgeleverd die hen vermoedelijk weer over de grens zal zetten. -i. v 1 ZUIO HOLLAND GROOTSTE HAARD I KERN HAARD GOUDA 2 HAARD DEN HAAG 3 QCENTRA VAN ±20 GEVALLEN H rtwomcmi DE HEERSCHENDE KINDERVERLAMMING^----1 ÖMt} De heerschende kinderverlamming, welke begin April van dit jaar voor het eerst wederom in ons land werd geconstasteerd, heeft gelukkig geen verdere uitbreiding van beteekenis genomen. Het kaartje geeft den grootsten haard (1) in den Gelderschen en Overijselschen achterhoek weer, waarvan Enschedé het centrum is met pl.m. 20 ge vallen. In den achterhoek van Twente zyn geen gevallen meer waargenomen, ook niet aan de Duitsche grens, toch werd hier mede in verband met besmetting het grensverkeer gesloten. In haard (1) werden totaal 45 ge vallen genoteerd. Een tweede kernhaard is gelegen in Zuid- Holland, waarvan Gouda het centrum is, met eveneens pl.m. 20 gevallen; rond deze stad groepeeren zich verscheidene omlig gende plaatsen met 1 tot en met 4 gevallen; met den kernhaard mede telde men in totaal 47 gevallen. Een groote uitlooper van de Kern Gouda is blijkbaar Den Haag, waar ook pl.m. 20 gevallen werden waargenomen met overslaande gevallèn naar omliggende plaatsen. In totaal werden in Zuid-Holland 72 be- smettingsgevallen geconstateerd. Buiten den grooten haard (1) en de provincie Zuid-Hol land werden nog een 130 gevallen gemeld, welke in de overige provincies van ons land verspreid liggen. Eenige hiervan zijn op de kaart gebracht om aan te toonen hoe moei lijk het is, een vaste lijn te trekken over deze op zich zelf staande gevallen, welke geen verspreiding veroorzaken. Tot op heden zijn 247 ziektegevallen ge noteerd over 111 gemeenten. Men kan dus veilig aannemen dat de ziekte, welke meestal in September het hoogste punt bereikt, aan het afnemen is. Zeer terecht deelde dr. R. Eijkel, hoofdin specteur van de Volksgezondheid een dezer dagen aan de pers mede, dat er geen reden tot paniekstemming behoeft te zijn, aange zien de cijfers van dit jaar veel gunstiger zijn dan die van 1930, in welk jaar 423 ge vallen geteld werden. NEGENTIG JA"JG BESTAAN 5e REG. VELDARTILLERIE. Hét vjjfde reg. veldartillerie heeft Zater dagmorgen op feestelijke wijze de herden king van het 90-jarig bestaan ingezet. In den loop van den ochtend waren vele reü nisten, oud- en reserve- officieren van het regiment, in het artillericpark van de kazer ne bereden wapens gearriveerd. Voor het front van de troepen hield overste Schouten »en toespraak. Daarna werden namens de oud-officieren, reserve-officieren, actieve officieren, korpo raals en manschappen geschenken overhan digd. De oud-offWer»n hadden voor nieuwe muziekinstrumenten voor het vrijwillig mu ziekkorps gezorgd, de reserve-officieren voor een stel pauken met kleeden, de actie ve officieren boden eer, uitrusting voor ka pelmeester Verhoef aan. De onder-officie ren een fraaie klok voor het regiments bureau en verdere onderdeelen werden nog aangeboden voor de uitrusting van het ge noemde muziekkorps. Hierna maakto het muz'ekcorps zijn en tree, waarbij de geschonken instrumenten en de overige uitrustingsstukken werden in gewijd. Nadat kolon»l Legeweij het woord bad gevoerd begaf het regiment zich op weg voor een feestmarsch door de stad. FRAUDEERENDE KASSIER IN DE VAL Belangrijke bedragen verduisterd. Bij een handelsonderneming in het cen trum van Amsterdam zijn belangrijke ver duisteringen aan het licht gekomen. De kas sier van deze zaak is in verband hiermede gearresteerd en in het politiebureau aan de Warmoesstraat in bewaring gesteld. De man schreef kwitanties uit voor vor deringen, die de zafk op verschillende klanten had. Het geld stak hij in eigen zak en hij liet de betaalde posten in de boeken openstaan. Dat deze wijze van handelen vroeg of laat moest spaak loopen, was te voorzien. Dezer dagen kwam het bedrog uit. De boeken werden aan een grondige inspec tie onderworpen en daarbij bleek weldra, dat de kassier gedurende langen tijd zijn firma voor belangrijke bedragen had bena deeld DE STEUNFRAUDE TE WEESP. Gearresteerde ambtenaar in vrij heid gesteld- Onlangs hebben wij ér melding van ge maakt, dat de gemeente-ambtenaar P. v. A. te Weesp in hechtenis was genomen, onder verdenking van valschheid in geschrifte en verduistering. De gevraagde invrijheidstel ling is in Augustus door rechtbank en Hof geweigerd. Daarna is eind Augustus door den huidigen raadsman van verdachte, mr. J. de Vrieze te Amsterdam, een request in gediend tot schorsing van de preventieve hechtenis. Bij beschikking van 9 September j.1. heeft de tweede kamer der rechtbank te Amster dam de preventieve hechtenis van verdach te geschorst en hem onmiddellijk in vrijheid KOUDEGROND-TUINDERS. Nieuwe voorzitter benoemd van het nationaal comité. Naar ons wordt medegedeeld, is de heer mr. W. B. Westerman te Maarssen oud- kantonrechter, oud-vcorzitter van de Am- sterdamsche veiling, oudvoorzitter der ver eeniging „Utreclusche Groenten- en Vruch ten veiling", oud-vice-voorzitter van de po- nr logische vereeniging en oud-gemeente raadslid van Maarssen wegens het af treden van den heer W. van Dok, te Be verwijk, tot voorzitter van het nationaal comité ter behartiging der belangen van koudegrond-tuinders in Nederland, be noemd. MOEDIGE REDDING VAN EEN KIND UIT DE GEUL. Zaterdagavond om half zeven geraakte het 2j4-jarig dochtertje van de familie Phi lips te Valkenburg by het spelen achter hotel Germania, aldaar, in de snelstropmen- de Geul. Haar .usjes, die het ongeluk zagen gebeuren, riepen luidkeels om hulp. Het kindje werd door den stroom meegesleurd. In weinige oogenblikken waren vele men- schen aanwezig, doch niemand durfde het vrij diepe water in. De heer Kwakernaat, die in de buurt woont, hoorde wat er gaande was en kwam onmiddellijk toesnellen. Hij spiong gekleed te water en zwom naar het zinkende kind toe. Juist was de kleine op het punt in de diepte te verdwijnen, toen de moedige redder zijn poging beloond zag. Hij kon het drenkelingetje grijpen en le vend aan den wal brengen. De kleine is da delijk onder geneèskundige behandeling ge steld. DE KINDERVERLAMMING. Weer twe$ gevallen te Rotterdam. Zaterdag zijn twee nieuwe gevallen van kinderverlamming te Rotterdam aangege ven. De patiënten zijn een driejarig meisje en een 12-jarige jongen. Te Kpudekerke. Er is een geval geconstateerd bij een ze venjarigen jongen, leerling van de christe lijke school op 't Zand, gemeente Koude- kerke. De burgemeester heeft sluiting van de school gedurende veertien dagen gelast. De kinderfeesten, die Zaterdagmiddag zou den gehouden worden, zijn niet doorgegaan. Te Hillegom. Te Hillegom is een geval van kinderver lamming geconstateerd. Het kind is naar het academisch ziekenhuis te Leiden overge bracht. De burgemeester heeft bepaald, dat alle lagere scholen en kleuterscholen deze week gesloten zullen zijn. BEWEGINGSVRIJHEID VAN DE MILITAIREN. Naar wij vernemen, wordt de bewegings vrijheid van de militairen .behoorende tot de grensbataljons, welke normaal op Zaterdag (na den dienst) en op Zondag wordt ver leend, voorloopig en behoudens bij grootere oefeningen, over de 7 dagen van de week verdeeld. WIELRIJDERS, TIJDIG LICHTEN AAN. De K. N. A. C. heeft den laatsten tyd klachten ontvangen van automobilisten, die in hoofdzaak van wegen moeten gebruik maken zonder vryliggend rijwielpad, dat de meeste wielrijders veel te laat hun lan taarn en daarmede dus ook hun roode ach terlicht aansteken. Het is een algemeen be kend feit dat de slechtste zichtbaarheid op den weg voor den automobilist zich ma- nifeesteert in den schemer, wanneer het weliswaar nog niet volkomen donker is, maar men toch weinig nut heeft van de koplampen. Juist in dien tijd kunnen de roode achterlichtjes zeer nuttig werken. Het ware dan ook te wenschen, dat de wielrijders ook in hun eigen belang dit begrepen, en tijdig, d.w.z. bij invallende schemering, hun lampen zouden inschake len. Voor vrijliggende rijwielpaden is dat natuurlijk niet noodig, maar des te meer voor de wegen met gemengd verkeer. Mis schien is in dezen medewerking van de wielrijders te verkrijgen. Zij zullen er zelf baat bij hebben. REÜNIE DER NEDERLANDSCHE REIS VEREENIGING. Ongeveer 1000 leden bijeen op het kasteel Nijenrode. Het temidden van lommerrijk geboomte gelegen kasteel Njenrode was dit jaar de plaats van de jaarlijksche reünie der Ne derlandsche reisvereeniging. Vele leden nagenoeg een duizendtal hebben gister blijk gegeven van hun belangstelling in de vereeniging, door aan deze samenkomst deel te nemen, die door den prettigen geest en den hartelijken omgang, welke er heerschten, buitengewoon geslaagd mag heeten. Na de samenkomst te Utrecht ver trok het gezelschap om half elf in een groot aantal autocars van de A.T.O. om een tocht door Utrecht te maken, waarna onder be gunstiging van goed weer de rit werd voort gezet naar Nyenrode, waar de deelnemers en deelneemsters zich vereenigden aan den koffietafel. Tijdens het noenmaal heeft de voorzitter van het hoofdbestuur, de heer J. J. van Eg- mond, een korte toespraak gehouden, waarin hy er aan herinnerde dat dit jaar weer door de vereeniging naar bijna alle landen in Europa reizen waren georgani seerd, waaraan toi. nu toe door meer dan 16G00 leden is deelgenomen. Onder luide instemming stelde spr. voor aan de konin gin een telegram van hulde te zenden. Ten slotte uitte de voorzitter den wensch dat de toestand in ons werelddeel zoodanig zal mogen blijven, dat de nog uitgeschreven reizen tot uitvoering zullen kunnen worden gebracht. Daarna heeft het gezelschap gelegenheid gehad zich op verschillende wijze te verpoo- zen. Een gedeelte bezocht het kasteel met daaraan verbonden wandeling in het slot park en de omgeving, een ander gedeelt» maakte een wandeling naar de Loosdrecht- sche plassen, terwijl voorts een groote groep zich per boot naar deze plassen heeft be geven. Na de verschillende excursies vereenig- der. de deelnemers zich aan een gemeen- schappelyken maaltijd in hotel Noord-Bra bant te Utrecht, waar nog menig hartelijk woord is gesproken. BERUCHTE INBREKERS AAN GEHOUDEN. De Haagsche recherche is er in geslaagd een aantal inbraken op te helderen door de arrestatie van den 13-jarigen loswerkman T.K., wonende in de IJmu'denstraat, en den 16-jarigen losworkman W. B. Zij hebben reeds bekend tezamen 13 inbraken te heb ben gepleegd. INTERNATIONALE WEDSTRIJD VOOR MANNENKOREN TE LEUVEN. Gister is te Leuven (België) een inter nationale wedstrijd voor mannenkoren be gonnen, uitgeschreven door de koninklijke mannenzangvereeniging „Ramenassenkring", aldaar. Aan dezen wedstrijd, die de twee volgende Zondagen wordt voortgezet, ne men 25 Nederlandsche mannenkoren deel. Gister werd gezongen in de tweede afdee- ling, waarbij zich elf Nederlandsche koren lieten hooren. Op de eerste drie prijzen leg den buitenlandsche vereenigingen beslag. De vereeniging Zanglust uit Enschede be haalde den vierden prijs. VOOR EEN STELSEL VAN INTERNATIONALE BEVEILIGING. Het Nederlandsch comité der internatio nale vredes-campagne, in deze optredend namens de bij dit comité aangesloten orga nisaties, heeft zich tot de koningin gericht met het verzoek, het daarheen te willen leiden, dat in de volkenbondsvergadering het noodige worde voorbereid ter bereiking van een weldoordacht stelsel van internatio nale beveiliging. Men grondt dit verzoek op de volgende overwegingen: Dat bij tal van volken en ook bij zeer tnlrüke Nederlanders de over tuiging bestaat, dat ter verzekering van het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1938 | | pagina 7