A Agenda FRANKENBERG N.V. UootM Hartje QemeeHtecadeH RecPUszakeu Jjigezcmdm Stukken JCeck Schooi £uchioaaet |i Stad en Omgeving.ij HERMES BABY BIJ De bouw der kazerne vrijwel verzekerd. D- EN NOORDSCHERMER KOFFERSCHRIJFMACHINE Compleet f 65.— Alkmaarsche Politierechter Verwachting: Buitenlandsch weeroverzicht VAN MIJNHARD! EERSTE BLAD Alkmaar, Woensdag. Het gemeentebestuur ontving van den minister van defensie bericht, dat het overleg tusschen de betrokken instanties over het raadsbesluit van 19 Mei 1938 betreffende de beschikbaarstelling van terrein voor den bouw eener kazerne voor het 2e Regiment Luchtdoel Artillerie en voor den aanleg van oefenterrein tot resul taat heeft gehad, dat de bouw thans wel verzekerd is. Men herinnert zich, dat bij hoogere instanties de meening had post gevat, dat het offer voor de gemeente te groot was. Na langdurig overleg is thans een oplossing gevonden in dezen zin, dat het departement van defensie 40 jaar lang een canon zal betalen van 1500.per jaar in plaats van 1.De lasten worden dus voor de gemeente veel geringer, te meer, nu de op te hoogen oppervlakte voor den bouw wordt verminderd van 9 H.A. tot 7 H.A. In dezen vorm zal de over eenkomst met het departement van defen sie wel geen bezwaar ontmoeten. In de raadsvergadering van 28 Juni a.s. zal wor den voorgesteld een nieuw besluit vast te stellen en het beroep bij H. M. de koningin in te trekken. BURGEMEESTER KIKKERT VAN BEEMSTER BENOEMD TOT BURGEMEESTER VAN PURMEREND. Met ingang van 1 Juli 1939 is benoemd tot burgemeester der gemeente Purmerend, de heer P. Kikkert, met toekenning van gelijk tijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Beemster. Burgemeester Kikkert, wien gister deze eervolle benoeming ten deel viel, is thans 42 jaar oud. Hij was 7 jaar burgemeester van Beemster en daarvóór 6 jaar burgemeester van Koedijk. Alvorens tot burgemeester van Koedijk te worden benoemd was de heer Kikkert als adjunct-commies werkzaam ter gemeente secretarie te Alkmaar. In deze gemeente werd hij daarna be noemd tot directeur van de werkloozen- zorg en de Arbeidsbeurs. Er waren voor het burgemeestersambt van Purmerend meer dan 100 sollicitanten. Bur gemeester Kikkert heeft lang geaarzeld of ook hij nog zou solliciteeren en eerst drie weken geleden zijn sollicitatie ingezonden. Dat hij thans benoemd is, mag zeker als bewijs gelden, dat hij als burgemeester en ook als Rijksinspecteur voor de werkver schaffing, welke functie hij geruimen tijd vervuld heeft, bij de autoriteiten in Haarlem en Den Haag als een zeer goed ambtenaar bekend staat. GESLAAGD. Geslaagd voor het examen Steno typiste en steno Engelsch en Duitsch, afgenomen door de Vereeniging van leeraren in de stenografie te Amsterdam mej. Tjitske Broersma te Bergen (N.H.). Bij de examens voor stenografie en machineschrijven, gehouden op 13 Juni te Amsterdam, onder leiding van den ont werper, den heer A. W. Groote slaafden: voor machineschrijven mej. G. Boerwin kel, te Alkmaar, met een snelheid van IC5 letteraanslagen per minuut, de heer W. Goedhart, te Heerhugowaard, met een snelheid van 230 letteraanslagen per min., de heer W. Brouwer, te Alkmaar, met een snelheid van 228 letteraansl. per min., de heer S. G. Frankfort, te Alkmaar, met een snelheid van 208 letteraansl. per min. en de heer J. Rasch, te Alkmaar, met een snelheid van 185 letteraansl. per min. Voor de Ver. van Leeraren te Amster dam slaagde mej. F. Mulder, te Alkmaar, voor het vak Tachografie met 165 letter grepen per minuut. HEILIGE LANDSTICHTING. In de étalage van V. en D. is thans een fraai diorama te bewonderen, waarin de aandacht gevraagd wordt voor de Heilige Landstichting te Nijmegen. LEIDER VAN DE VLUCHTELINGEN KAMPEN. Geplaatst is bij het ministerie van binnen- landsch zaken en aldaar belast met de centrale leiding van alle vluchtelingenkam pen, de heer G A. J. Boogh, kapitein b. d. van het K. N. I. leger, vroeger alhier, thans te Bergen. MAATSCHAPPIJ „ALKMAAR PACKET" N.V. Uit het verslag over het boekjaar 1938, uit te brengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders op 26 Juni 1939 ontlee- nen wij het volgende: Met genoegen constateeren wij, aldus het verslag, dat de bedrijfsresultaten wederom iets gunstiger genoemd kunnen worden, al is nog niet bereikt dat dit jaar met een winstsaldo kan afgesloten worden. De ont vangsten uit het goederenvervoer zijn ge stegen, deels ook door de betere service welke wij hierin geven. Het passagiersver voer heeft echter geleden onder de slechte weersomstandigheden in Juni en Juli. Niet temin zijn de totaalontvangsten gestegen, welke stijging zich tot nu toe in 1939 heeft voortgezet. Ter versterking van onze passagiers diensten is in 1938 door ons een viertal auto busconcessies aangevraagd, waarop tot he den nog geen beslissing is gekomen. De booten, het rollend materiaal en de onroerende goederen zijn tegen boekwaarde opgenomen. Op de rekening debiteuren had den wij dit jaar één dubieuse post af te boeken. De vorderingen zijn verder gewaar deerd op de volle bedragen. De voorraden zijn opgenomen en gewaardeerd tegen in koopsprijs of daar beneden. De balans per 31 Dec. 1938 wijst in debet en credit aan een bedrag van 265.791.63. De winst- en verliesrekening over 1938 wijst een verlies aan van 879.46. Een gunstig teeken is, dat een verlies van 7846.20 over 1937 werd ingehaald. [ZUI De raad vergaderde hedenmorgen half elf onder voorzitterschap van burgemeester Kolb voltallig. De voorzitter feliciteerde in zijn ope ningswoord weth. Posch met zijn pas ge vierd 40-jarig huwelijksfeest en het raads lid mevr. SlootenSmit, die voor kort een gelijk jubileum had herdacht. De notulen werden ongewijzigd vastge steld. De voorzitter deelde mede, dat van den commissaris der koningin jhr. Röell bericht was ingekomen, dat hij a.s. Zaterdag 12 uur het gerestaureerde raadhuis zal openen. Voorts werd mededeeling gedaan van in gekomen goedkeuringen van raadsbesluiten door Ged. St. van de oudercommissie te Grootschermer en van het Instituut van Ar beidsbemiddeling en van de Stichting Mid denstands Borgstellingsfonds. Deze stukken werden voor kennisgeving aangenomen. De rekening van het B.A. zullen nader behandeld worden. Besloten werd ook dit jaar wederom de B-steun aan de werkloozen toe te kennen. 13 Werkloozen krijgen extra 5.78. De ge meente draagt daaraan 2 per week bij. De heer Heijnis wilde voor dien steun ook in aanmerking laten komen gevallen, waar bij zjj, die minder hadden verdiend, ook dien steun kregen. De voorzitter deelde mede, dat dit niet gaat. Weth. Posch vond het bedrag zoo gering, dat hij het dwaas oordeelde daarvoor een discussie te voeren. Mevr. SlootenSmit merkte op, dat de door den heer Heijnis bedoelde personen 'zich tot het B.A. kunnen wenden en dan allicht meer ontvangen. De veldwachtersverordening werd con form gewijzigd. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. werd besloten toe te treden als lid van de commissie voor nazorg van geesteszieken in N.H. De daaraan verbonden kosten be dragen 2% cent per inwoner. In behandeling kwam hierop het verzoek om de bijdrage in het exploitatie-tekort van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar te ver lengen. Deze vergadering werd nog in een onge bruikt lokaal van de school gehouden en tijdens de behandeling van dit onderwerp ving in het er naast gelegen lokaal de zang les aan, zoodat de veldwachter opdracht kreeg te verzoeken den kinderzang een poosje uit te stellen. De voorzitter lichtte het voorstel toe en stelde namens B. en W. voor de bijdrage wederom voor 10 jaar te verleenen. De raad oordeelde het unaniem een be lang voor de gemeente, zoodat z.h.s. con form het voorstel werd besloten. De voorzitter gaf hierna een toelichting op de noodzakelijk gebleken wijziging van de gemeentebegrooting 1937, waartoe werd besloten. Vastgesteld werd hierna het verslag over de voeding en kleeding van schoolgaande kinderen gedurende 1938. De kosten hadden 85 bedragen. Als gemachtigde voor de verkiezing van het Hoogheemraadschap Noordhollandsch Noorderkwartier werd de burgemeester aan gewezen. Besloten werd bij de bank van Nederland- sche Gemeenten een leening van 15750 aan te gaan a pari rentende 3 5/8 af te los sen in 40 jaar. Deze leening is noodig voor de restaura tie van het raadhuis en de bouw van een ambtswoning. Voor de restauratie van het raadhuis verleende het Rijk en de Provincie bovendien een subsidie. Voorts werd met de Raiffaissenbank een kasgeldleening van f 10.000 a 2% aange gaan. De restauratie van het raadhuis had ge kost 9192,94, waarvoor f 4710 a 4800 subsidie wordt ontvangen. De heer Heijnis constateerde, dat de kos ten 1000 hooger waren geweest dan de raming. De voorzitter betoogde, dat dit kwam door niet voorziene omstandigheden en con stateerde onder instemming van de andere leden, dat de gemeente thans een mooi en goedkoop raadhuis heeft gekregen. De heer Vaalburg was hoogst voldaan en dit was ook het geval met mevr. Slooten Smit. Weth. v. d. Laan oordeelde, dat de heer Heijnis uit het oog verloor, dat werken aan een oud gebouw vaak niet meevallen. Nu de zaak klaar is, zijn alle ingezetenen, buiten de heer Heijnes, wel tot de conclusie gekomen, dat de raad goed gezien heeft, tot de restauratie te besluiten. De heer Heijnis betwijfelde of de geheele gemeente tevreden was. Door er een kelder onder te bouwen zou men goedkooper uit zijn geweest. De voorzitter: Dan hadden wij niet zoo'n mooi geheel gekregen. Weth. v. d. Laan constateerde, dat de heer Heijnis er met zijn circulaire naast was geweest. De heer Slot kon niet anders dan verkla ren, dat de kosten hem zijn meegevallen. De voorzitter deelde nog mede, dat de kosten voor de ambtswoning en het dienst gebouw 11177 hadden bedragen. Bioscopen. Bioscoop Harmonie, av. 8 uur, hoofdnum mer De rebel van Texas (avonturen); hoofd rollen Joan Bennett en Randolph Scott. Toe gang boven 14 jaar. Victoria-theater, av. 8 uur, hoofdnummer Kerels van de Cavalerie (rom.); hoofdrollen James Gleason, H. B. Warner, Ruth Don- nelly, Neil Hamilton e.a. Toegang boven 14 jaar. Vrijdag 16 Juni. 8.15 uur, hotel Proot (v. Teylingenzaal), openb. verg. Liberale Staatspartij. Z.h.s. werd het voorstel hierop aangeno men. Besloten werd den vergunningsaanslag van den heer J. Kaay met f 5 te verlagen en op 40 te brengen. Bij de rondvraag besprak de heer Heijnis nog de wenschelijkheid van een steuntoe- kenning aan een schippersknecht. De voorzitter zegde overweging toe. De heer Heijnis oordeelde het voorts wenschelijk, dat het B.A.'in het verslag aan den raad ook de "bevindingen van de regen tessen opsomt. De heer Stekelbosch bepleitte verbetering van de Keizers kaaibestrating om de Zuid. De voorziter deelde mede, dat daartoe al opdracht is gegeven. Mevr. SlootenSmit wilde aan kleine menschen voor het inhalen van hooi werk krachten beschikbaar stellen. De voorzitter zegde toe, daarom voor en kele gevallen een regeling te treffen. De heer Slot oordeelde, dat de brandstof- fenverstrekking niet zoo soepei was ge schied als de raad had gewild en oordeelde ook, dat dit niet het geval was geweest met de inning van de hondenbelasting voor arme menschen. De voorzitter betwistte, dat niet soepel met de brandstoffenverstrekking was gehan deld. Mevr. SlootenSmit: De bedoeling was geweest, dat de weduwvrouwtjes tot April de brandstof bij dragen zouden krijgen. De voorzitter wist niet beter of het B. A. had dit verstrekt. Mevr. SlootenSmit kende een geval waarbij dit niet was gebeurd. De voorzitter zegde toe inlichtingen te vragen. Hierop sluiting. Na afloop van de raadszitting vereenigde de raadsleden en de persvertegenwoordigers zich, op uitnoodiging van den burgemeester, in de nieuwe ambtswoning van den burge meester, waar mevrouy.' Kolb ververschin- gen aanbood. Weth. Posgh uitte, onder instemming van de aanwezigen de wensch, dat het burge meestersgezin in deze nieuwe woning vele gelukkige jaren zal doorbrengen. Deze ambtswoning, gebouwd volgens plannen van ir. de Kok, van monumenten zorg is een ideale woning, gebouwd door vaklieden uit de gemeente en is tevens een bewijs, dat Grootschermer goede vaklieden onder haar inwoners telt. ONREGELMATIGHEDEN BIJ DE STEUNVERLEENING. Hoofdambtenaar te Weesp staat terecht wegens valschheid in geschrifte. Voor de vijfde kafter der rechtbank, gepresideerd door mr. Dons, diende gis teren de strafzaak tegen een gewezen hoofdambtenaar P. van A. van het bureau der steunverleening van de gemeente Weesp, die beschuldigd is van valschheid in geschrifte. Uit het verhoor van de verschillende getuigen, w.o. de burgemeester van Weesp en een wethouder en oud-wethouder, bleek, dat het gemeentebestuur in ver dachte een vrijwel onbeperkt vertrouwen heeft gesteld. Alles, steunzaken betref fend, is sedert de oprichting van het bu reau van steunverleening aan verdachte overgelaten. De valsche handteekeningen, welke door verdachte geplaatst zijn op de steunstaten, zijn aanleiding geweest dat het rijk de gemeente Weesp subsidie heeft verleend, welke waarschijnlijk niet was verleend zonder de handteekeningen. Deze handteekeningen had verdachte n.1. ge plaatst. teneinde de door de gemeente reeds betaalde verhuiskosten van werk loozen, die in andere gemeenten werk hadden gevonden, van het rijk terug te krijgen, hetgeen anders eerst na een nauwkeurig onderzoek geschiedt. Thans had verdachte de steunlijsten ingevuld, alsof de werkloozen, die reeds uit Weesp vertrokken waren, nog steeds in de ge meente verbleven en hun steun genoten. Daar zij echter geen handteekeningen in de ontvangsten-kolom konden plaatsen, zette verdachte deze handteekeningen zelf. Op deze wijze betaalde het rijk sub sidie voor werkloozen gedurende eenige weken door, welke subsidie waarschijnlijk terecht gekomen is in de gemeentekas. Verdachte ontkende echter ten sterkste zichzelf daarbij bevoordeeld te hebben, hetgeen hem trouwens ook niet ten laste wordt gelegd. Het bedrag, dat door verschillende onregelmatigheden door het rijk te veel is betaald aan de gemeente Weesp, is vast gesteld op 8000 gulden, welke door de ge meente is terugbetaald. De officier eischte mede met het oog op de algemeene preventie, een gevangenis straf voor den tijd van tien maanden. De verdediger wees er in zijn pleidooi op, dat verdachte zich steeds aangetrok ken heeft gevoeld tot het verleenen van mensclielijke hulp aan werkloozen. Hij Crisi*-pttblicaHe RADIO-VOORDRACHTEN LANDBGUWCRISISPOLITIEK. Ter algemeene kennis wordt gebracht, dat de publicatie met de radiovoordrachten van den Minister van Economische Zaken over de LANDBOUW-CRISISPOLITIEK, verkrijgbaar is gesteld bij de volgende adressen: Departement van Economische Zaken, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen heden, Lange Voorhout 3, 's-Gravenhage; Economische Voorlichtingsdienst van het Departement van Economische Zaken, Rijnstraat 24, 's-Gravenhage; Algemeene Landsdrukkerij, Fluweelen Burgwal 18, 's-Gravenhage Na aanvrage aan een dezer adressen, wordt de brochure kosteloos toegezonden (naam en adres van aanvrager duidelijk vermelden). Degenen, die uit verschillenden hoofde meer dan één boekje toegezonden kregen, kunnen het extra exemplaar ter hand stel len aan andere belangstellenden, die nog geen brochure ontvingen, dan wel terug zenden aan een der bovengenoemde adressen. 's-Gravenhage, 13 Juni 1939. hielp de menschen. Men kan bovendien geen enkele verduistering aan dezen man tenlaste leggen. Uitspraak 27 Juni. STROOPER SCHOOT OP VELDWACHTER. Het gerechtshof verzwaart de straf tot tien jaar. Het gerechtshof te 's-Gravenhage heeft heden uitspraak gedaan in de strafzaak te gen den 35-jarigen strooper H. R., die in den nacht van 4 op 5 October 1938 te Wad- dinxveen op den rijksveldwachter C. van der Hoef, die hem en zijn kameraad bij het stroopen op heeterdaad betrapte, geschoten heeft, met het gevolg, dat de veldwachter ernstig aan zijn arm werd gewond. R. is door de Rotterdamsche rechtbank tot een gevangenisstraf van acht jaar ver oordeeld, van welk vonnis hij hooger be roep bij het Haagsche gerechtshof aantee- kende. Het standpunt van de verdediging was, dat verdachte zich snel omgedraaid heeft, toen de veldwachter „halt, politie" riep en dat door die bruuske beweging het schot per ongeluk is afgegaan. Een door dr. C. J. van Ledden Hulsebosch uitgebracht rapport, sterkte in zijn conclu sie dit standpunt. Niettemin heeft de advocaat-generaal de poging tot doodslag bewezen geacht en verhooging van de straf tot tien jaar gevangenisstraf gevorderd. Met eenparigheid van stemmen heeft het gerechtshof heden, conform dezen eisch, arrest gewezen. Een voorbeeld gesteld. Voor een wel heel gering feit stond Maan dag voor den Alkmaarschen politierechter terecht de te Vleuten wonende A. K., die eertijds bediende was bij Albert Heijn te Enkhuizen en toen één gulden had verduis terd ten nadeele van die firma. De jongeman bekende het feit volledig, maar ontkende vaker geld te hebben ver duisterd, hoewel zijn chef zei, dat er reeds eenigen tijd argwaan tegen K. had bestaan. Van den heer Wiggers was er een rap port, waarin verdachte werd beticht van „te groot leven". Hij ging n.L wel eens met zijn meisje uit en zoo. De officier was niet malsch tegen den jongeling, die door de affaire zijn baantje was kwijt geraakt en thans door zijn vader in een winkeltje is gezet en vorderde f 30 of 15 dagen en vier maanden voorwaarde lijke gevangenisstraf met 2 proefjaren en oplegging van bijzondere voorwaarden. Het vonnis was conform. Wrijving tusschen bevolking en militairen. De Wieringer arbeider Jacobus K. was op zijn ouden dag nog aardig aan den bor rel geraakt en toen hij in den nacht van 23 op 24 April j.L in een vermakelijkheidsge legenheid den eersten luitenant van A. zag binnen komen, die eventueel aanwezige sol daten kwam controleeren, sprong hij dien luitenant op den rug om hem een stevigen slag toe te dienen, die zóó aankwam, dat de officier over den grond rolde en half ver doofd werd. De korporaal-chauffeur, die den officier begeleidde, moest den Wieringer van den ander af trekken. De heeren achter de groene tafel namen dezen aanslag op het leger hoog op en zelfs de mededeeling van den officier, dat ver dachte den dag na het gebeurde excuus was komen vragen, stemde hun slechts weinig gunstiger. Het bleek, dat op Wieringen een zekere spanning bestaat tusschen de offi cieren van de bezetting en de bevolking, welke zich uit in allerlei onvriendelijkheden tegen de officieren. Zelfs is het zoo erg ge worden, dat de rijkspolitie assistentie moet hebben van de militaire politie. De officier eischte tegen K. een maand gevangenisstraf. De rechter maakte er veer tien dagen van. 8 October feest gevierd. De 26-jarige reiziger-incasseerder A. uit Alkmaar was in den nacht van 27 op 28 April, ter gelegenheid van een 8 October- feestavond, nogal boven zijn theewater ge raakt, hetgeen oorzaak werd, dat hij in het Gulden Vlies uit een der kleedkamers onder het tooneel de leeren jas van den muzikant A. S. uit Amsterdam stal. In die jas zat vier gulden aan klein geld en een gouden broche. Lang plezier had A. piet van het gestolene, want den volgenden morgen zes uur werd hij al door de Alkmaarsche re cherche gearresteerd. kiüï rap^rt van de r-k" reclasseering bleek, dat verdachte niet onder de gunstig ste omstandigheden zijn opvoeding had ge noten. Het rapport concludeerde tot een voorwaardelijke veroordeeling De officier zei, dat er heel wat met den jongeman was geëxcerceerd, helaas met ge ring resultaat. Een van de ergste kwalen was wel het drankmisbruik. Het was daar om zaak den verdachte eens flink aan te pakken. Spr. vorderde 25 of 15 dagen en 3 maanden gevangenisstraf met twe® jaren en oplegging van bijzonder! PrD€f" waarden. voor. Het vonnis was conform. In Ver met den man, die slechts een guld ^8 mocht verdachte toch niet mopperen11 Verwachting geldig van hedenavond f morgenavond ongeveer 19 uur: Toen bewolking, geen regen van bèteeke!re"de warmer, zwakke tot matige zuideiint' ,ets westelijke wind. 1 e *ot De depressieactiviteit op den oce gedurende de laatste dagen geleidelijk3^ 'S het toenemen. De gisteren eenrJÜ? aan etó.eren genoemd depressie bij Groenland lag vanmoreenk® IJsland. Zij neemt echter weer in diepte zoodat de luchtdruk daar nu weer berintf* stijgen. Ook op de Britsche eilanden is a depressie-invloed te merken. De luchtd- t is hier gedaald en de bewolking is toegen1 men terwijl er wat regen valt. De tem ratuur steeg er vrij veel. Het verder doe*" dringen van deze warme lucht veroorzaakt boven ons land'n zwaren noordwesterstorm (op 6000 meter 105 k.m. per uur). In gew| Scandinavië is de luchtdruk aanzienlijk ge stegen. Het ondiepe minimum, dat hier gL teren nog lag, is naar het noorden wegge, trokken, hetgeen met eenigen regen gepaard ging. Dientengevolge is de intensiteit van de koude luchtstroom over de Noordzee in be- teekenis afgenomen. In ons land is de tem» peratuur nog ongeveer drie graden onder normaal. Waar de nacht helder was kwant plaatselijk nachtvorst voor. In deze koude lucht blijft het weer in ons land, België en Frankrijk nog buiïg, maar de afgetapte hoe veelheden neerslag waren niet groot. LICHT OP! Voor rijwielen, motorrijtuigen en andere voertuigen 21.51 uur licht op. i»i>f gs m* en de pijn zakt onmiddellijk wegl Hartjes zijn onfeilbaar bij pijnen van allerlei aard en helpen uit stekend bij verkoudheid en griep. Door de hartvorm gemakkelijker in te nemen dan de ronde ouweltjes Bij apothekers en drogisten, koker 12 st. 50 ct doosje 6 st. 30 et DE CANDIDATENLIJST DER T.B.N. Het bestuur der Troelstra Beweging Ne derland verzoekt ons opname van het vol gende: De heer Steur heeft „na langdurige over weging" besloten, te bedanken als lid der Troelstra Beweging. Hij wenscht tevens als candidaat afgevoerd te worden voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Dit alles kunnen wij billijken. Waarom niet? Heeft niet een ieder het recht te doen en te laten wat hem goed dunkt ten dezen? Ook wij kunnen toch enkele dingen niet goed begrijpen. De eenheid der arbeiders klasse wordt hier door genoemden heer in discussie gebracht en ook daarover kan men van gedachten wisselen. Wij zullen echter hier niet uitweiden over het politiek intellect van den heer Steur. Doch enkele pertinente onwaarheden mo gen wij toch signaleeren. Wij klappen dan even uit de school, of wel uit de huishou delijke vergadering, waar ook de heer Steur acte de presence gaf! Bij de daar ge voerde discussie werd het voorstel van de C. P. N. (een voorstel dat véél te laat kwam, daar men daar reeds lang een be sluit had genomen) om te zamen bij de ge meenteraadsverkiezing candidaten te stel len, met den steun van den heer Steur ver worpen, waaruit dus blijkt dat Steur, of heeft zitten slapen, óf zijn politiek intellect werkte nog niet op volle kracht. Hij aan' vaardde ten slotte gaarne zijn candidatuur en zorgde zelf tevens voor de handteeke ningen, benoodigd voor zijn stemdistrict. Hij herstelt thans zijn fout en geeft zien- zelf een draai om de ooren! 't Spijt ons voor Steur. DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE TEXEk Dr. A. Vis, predikant bij de D°°P88e" zinde Gemeente op Texel, zal waarschijn!!) op den eersten Zondag in September scheid van zijn gemeente alhier nemen, stemming ter benoeming van een predikant bij de gemeente Burg, Oosterend zal, indien mogelijk, plaats n ben op Zondag 2 Juli. Q Het drietal, dat verzocht is, in de ker^ dezer gemeente beroepsbeurten te len, luidt als volgt (alphabetisch): dr. Gor te Ternaard (Fr.), ds. W. den Herder Franeker en ds. A. J. v. d. Sluis te hoorn. ONZE POSTVLUCHTEN. Op de uitreis landde de Reiger te goon, de Wielewaal te Athene en de r kaan te Bandoeng. r(j Op de thuisreis bereikte de BU1 Basra en de Torenvalk te Medan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 2