De „Oranje" voor het eerst naar zee. Technische proeftocht uitstekend geslaagd. Het mailschip te Amsterdam terug. Snelste mailschip ter wereld. Buitengewone ministerraad Budgetaire kwestie ter sprake. Werkloozen verdobbelen hun steungeld. Vrouwen kwamen klagen bij de politie. Vrachtauto rijdt op autobus in. Vijf personen gewond. Moordaanslag te Den Bosch Vrouw na twist ernstig gewond. Wijziging onteigeningswet. GEMENGD NIEUWS. TWEEDE BLAD 2, Tegen negen uur vanmorgen is het nieuwe motormailschip „Oranje" van de Stoomvaart Maatschappij Nederland van den driedaagschen technischen proeftocht in de Amsterdamsche haven teruggekeerd. De zoo zeer geslaagde proeftocht werd voor het grootste ge deelte gehouden voor de kust van Schotland, waar ter hoogte van St. Abb's Head ook de gemeten mijl werd gevaren. Meer dan twintig maal werd de „run" langs de kust gemaakt en de bereikte gemiddelde snelheid van 26,3 mijl per uur bij een gecontracteerde dienstsnelheid van 21 mijl per uur mag, zoowel voor de Nederlandsche Scheeps bouw Maatschappij, op welker werf het schip gebouwd werd, als voor de Stoom vaart Maatschappij „Nederland", een geluk wensch waard geacht worden. Geen oogenblik hebben de drie Sulzer- motoren, elk van 12.500 P.K., tezamen een kracht ontwikkelende, welke be langrijk grooter is dan van de meeste electrische centrales in ons land, ge haperd. Steeds hooger werd het aantai asomwentelingen per minuut opgevoerd totdat de maximum-snelheid was be reikt. Het nieuwe vlaggeschip der Stoom vaart Maatschappij „Nederland" zal naar verwacht wordt in alle omstan digheden volgens de dienstregeling, ge baseerd op een vaart van 21 mijl, te varen en in staat zijn, als de weersom standigheden tegen zijn, eventueelen achterstand in te loopen. Drie dagen en nachten heeft de „Oranje" proefgevaren: alle technische installaties, in de machinekamer en op de brug, zoowel als in de keuken en de andere afdeelingen van den civielen dienst, zijn aan krachtproeven onderworpen. En zijn zijn alle geslaagd. Veiligheidsinrichtingen en noodinstallaties bleken aan de hoogste eischen te voldoen. Ook een verduisteringsproef op de brug met gebruik van ultraviolet licht en Euorescee- rende fosforesceerende materialen voor het geval dat niet met de gewone verlich ting kan worden gevaren welke verlich ting ook gebruikt kan worden als niet-ver- blindende instrumentverlichting op schepen, slaagde volkomen. Over het algemeen waren de weersom standigheden voor den proeftoch niet on gunstig: den eersten dag was het prachtig zomerweer, Donderdag was er een sterke bries uit het Zuidwesten met nu en dan een regenbuitje, waardoor de ruim vijfhonderd gasten zich meer in de prachtige salons dan op de open promenadedekken en bovendek ken moesten ophouden en Vrijdag werd het weer, nadat het 's morgens tengevolge van een flinke bries zeer frisch op de open dekken was, voortdurend beter. Des mid dags scheen de zon. De goede stemming aan boord werd nog opgewekte, waartoe ook de viering van den verjaardag van Z.K.H. prins Bernhard bijdroeg. De inrichting van de „Oranje". Nu de „Oranje" in de vaart is zij het nog niet officieel onder de vlag van de reederij blijkt, dat de ontwerpers en bou wers er In geslaagd zijn een geheel tot stand te brengen, dat in alle opzichten niet al leen aan de eischen van de opdrachtgeefster voldoet, doch ook ten volle beantwoordt aan de wensche» van hen, die gewend zijn op comfortabele wijze een groote zeereis te maken. De 585 passagiers eerste en tweede klasse, die de „Oranje" kan vervoeren, vin den op de bovenste van de in totaal tien dekken een zwembad en sportdekken, elk grooter dan op de oudere schepen de sport dekken eerste en tweede klasse tezamen. Een vijftigtal luxe-hutten komen uit op het opper-promenadedek, de meeste voorzien van privé-bad of douchekamer, met groote vierkante ramen en gelegenheid voor mecha nische ventilatie, een aantal ook met een privé-dekje. Op de bovendekken liggen ook de prach tige kinderkamers eerste en tweede klasse, elk met een eigen promenadedek, waarvan die der eerste klasse naar een ontwerp van Lion Cachet is uitgevoerd door het Amster- damsch genootschap voor werkverschaffing aan onvolwaardigen. Zelfs de hutten 3e klasse op het achter schip, met bijbehoorende promenade- en sportdekken en de vierde klasse verblij ven voornamelijk voor den overtocht van militairen zijn ruim ingericht en hebben alle stroomend water. Er is plaats voor 84 passagiers derde klasse, zoo noodig door daarvoor goed gelegen tweede klasse hutten te bestemmen voor de derde klasse, voor 147. In totaal kunnen 82 personen vierde klasse vervoerd worden. In het voorschip is een groote eetzaal voor de Europeesche leden van de bemanning beneden den rang van officier met niet minder dan 110 plaat sen. Op geen der vroegere schepen was een gemeenschappelijke eetzaal welke des avonds tevens dienst doet als recreatiezaal aanwezig. In totaal bestaat de bemanning uit 380 koppen. De vele salons, eetzalen, rookkamers, bars, enz. in alle klassen zijn niet alleen ruim doch haar ontwerpen en met medewerking van verscheidene bekende kunstenaars zeer smaakvol uitgevoerd zonder dat men van overdadige luxe kan spreken. De door de „Oranje" bereikte grootste snelheid op de afgeme ten mijl 26.30 mijl per uur betee- kent, dat het schip het snelste koopvaardijschip van Nederland en het snelste motormailschip ter we reld is. Wat de machinesterkte be treft, staat de „Oranje" op de ne gende plaats in de wereld. Terug naar IJmuiden. Gisteravond ging de „Oranje" op ongeveer 2000 m. afstand van de kust voor Scheve- ningen voor anker, op de passagiers het vuurwerk, dat ter gelegenheid van den ver jaardag van prins Bernhard op de pier werd afgestoken, gade te slaan. Daarna werden van de kust af twee zoeklichten op de „Oranje" gericht, welke het geheel verlichte schip nog meer deden afsteken tegen de duisternis van de Noordzee. De technischep proefnemingen met de „Oranje" waren ten einde en gedurende den nacht werd naar IJmuiden gevaren. Voor de eerste maal keerde het snelste motormail schip ter wereld, geschut door de grootste zeesluizen, door het thans verbreede Noord zeekanaal naar Amsterdam terug, waar het te ruim negen uur weer aan de kade van de reederij meerde. llit Den Haag wordt gemeld: Gisterochtend is aan het departement van algemeene zaken een ministerraad gehouden, waarin opnieuw het budge taire probleem ter sprake is gekomen. Te Amsterdam is gebleken dat een aan tal werkloozen het geld, dat zij iedere week bij maatschappelijk hulpbetoon in ontvangst kwamen nemen om daarmede in de noodzakelijkst i levensbehoeften van zichzelf en van hun gezin te voorzien, ver dobbelden en daardoor iq nog dieper el lende geraakten. Toen waarschuwingen niet voldoende hielpen, hebben de echtgenooten ten einde raad, hulp gezocht bij de politie. Deze be sloot het huis, waar deze mannen samen komen op te sporen en in de gaten te hou den, om in te grijpen, wanneer de gele genheid daartoe het beste werd geacht. Het huis bleek te staan in de Bethaniën- straat en half vijf gistermiddag vervoegden enkele rechercheurs zich aan de deur van de eerste étage. Zij trokkij heel netjes aan de bel. In plaats dat werd open gedaan, kwam er een gezicht van een jongeman door een klein luikje. „Wat wilt u?" „Wij zijn van de politie: doe open." „Hebt u een lastgeving?" „Ja." „Zie dan maar dat je er in komt." Dat lieten de rechercheurs zich geen tweemaal zeggen. Tien seconden was de deur ingetrapt. In een kamer zaten zeven mannen om een groote tafel. Meer was er niet te zién. Maar in een theekast lagen speelkaarten en dobbelsteenen. Het gezelschap werd met een auto naar het politiebureau ge bracht en na verhoor weer heengezonden. Ook de bewoner van de bewuste étage, een 25-jarige jongeman, werd verhoord. Gistermiddag wilde een autobus van de firma de Haas uit Veenendaal, welke een dienst onderhoud tusschen Veenendaal en Ede, en waarin drie passagiers gezeten wa ren, tusschen de Klomp en Ede op den Be tonweg stoppen om een dame in te laten. Een vermoedelijk te dicht achter de bus rij dende vrachtauto uit IJmuiden reed zoo danig op de bus in, dat deze dwars over den weg kwam te staan en onmiddellijk onder steboven vieL De drie passagiers en de chauffeur liepen hierbij verwondingen op. Zij konden echter, na door dr. de Waard uit de Klomp verbonden te zijn, hun weg vervolgen. De vrachtauto reed na de botsing nog der tig meter door en kwam in een sloot terecht. De chauffeur, die alleen in den wagen zat, werd aan het hoofd gewond. Ook hij kon na verbonden te zijn huiswaarts keeren. De autobus is zwaar beschadigd. FELLE BRAND TE GLIMMEN. Dubbel winkelpand geheel uitgebrand. In den afgeloopen nacht om half vier is door tot nu toe onbekende oorzaak een felle uitslaande brand uitgebroken in het dub bele winkelpand van den heer J. Venen kamp, die te Glimmen gemeente Haren (Gr.) een sigarenwinkel en kapperszaak heeft. Deze liggen juist tegenover de melk fabriek van Glimmen. De bewoners moesten zich gehaast in veiligheid stellen. De win kelbehuizing is tot den grond toe afgebrand. De brandweer uit Haren was spoedig ter plaatse en wist de kapperszaak te behouden. De schade wordt door verzekering gedekt. Gisteravond om zes uur heeft een zekere van D. te 's-Hertogenbosch, zijn vrouw, met wie hij in onmin leefde, na een woordenwisseling met een mes aangevallen en eenige steken toegebracht, tengevolge waarvan zy ernstig werd gewond. Het was tusschen van D. en zyn vrouw reeds vaker tot oneenigheid gekomen Hoewel beiden nog samenwoonden, liet de verstandhouding zeer te wenschen over, Toen van D. gistermiddag zyn woning betrad, vond hij zijn vrouw niet thui6. Hij toog er op uit om haar te zoeken en ont moette haar op den hoek var. de Arnout Gelderstraat en Moliusstraat. Er ontstond een hevige woordenwisse ling, wa^rby de man zich zeer opwond. Plotseling haalde hy een mes te voorschijn en bracht zijn vrouw daarmede een tien tal steken toe in borst en rung. Zwaar ge wond wist de vrouw, ondersteund door voorbijgangers, een slagerswinkel te be reiken. Men liet onmiddellijk een genees heer komen, die de vrouw naar het Groot ziekengasthuis te den Bosch liet over brengen. De man kon ter plaatse worden gearresteerd. Aan de Memorie van Antwoord inzake het wetsontwerp tot nadere wijziging van de onteigeningswet ontleenen we: Inderdaad zal het, wordt dit ontwerp wet, mogelijk zijn, dat de rechtbank één of meer deskundigen benoemt, zoodra de in artikel 12 bedoelde stukken ter inzage zijn gelegd en dus nog voordat de belangheb benden in staat zijn gesteld hun bezwaren kenbaar te maken. De betreffende minis ters kunnen hiertegen geen bedenking zien. Het is immers juist de bedoeling van het wetsontwerp om den tijd, noodig voor het geven van de gelegenheid tot het in brengen van bezwaren en het onderzoek van die bezwaren, dienstbaar te maken aan de voorbereiding van de bepaling van de schadeloosstelling. Daardoor worden de rechten van belanghebbenden in het ge heel niet beknot: dezen toch behouden volledig de bevoegdheid tot het indienen van bezwaren en daaraan zal dezelfde aan dacht worden geschonken als thans. Geven die bezwaren aanleiding tot het niet in het koninklijk besluit tot aanwijzing opnemen van perceelen of gedeelten van perceelen, dan kan het eenige gevolg van het ver vroegde deskundigenonderzoek zijn, dat voor die perceelen de kosten van onder zoek tevergeefs zijn gemaakt, hetgeen voor risico van de onteigenende partij komt. De ministers zijn uit den aard der zaak gaarne bereid om, voor zoover dit van hen afhangt, te bevorderen, dat ook bij toe passing van de versnelde onteigenings procedure het natuurscbooon zooveel mo gelijk zal worden ontzien en natuurmonu menten zullen worden gespaard. BESPREKINGEN OP ZIEKENFONDS- GEBIED. Pogingen om te komen tot samenwerking. De besturen der samenwerkende partijen op ziekenfondsgebied t.w. het Christelijk Nationaal Vakverbond, het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, 't Roomsch- Katholiek Werkliedenverbond, de Bond van Roomschkatholieke Ziekenfondsen en de Centrale Bond van Ziekenfondsen, hebben de situatie op ziekenfondsgebied besproken. Hierbij werd mededeeling gedaan van een ingekomen schrijven van het hoofd bestuur van de Nederlandsche Maat schappij tot Bevordering der Genees kunst, houdende het verzoek te mogen vernemen, op welke voorwaarden de genoemde vijf organisaties een samen werking met de maatschappij van ge neeskunst meenen te kunnen aangaan. Met eenige verwondering werd van dit verzoek kennis genomen: immers de maat schappij van geneeskunst kon naar de mee ning van deze vijf organisaties volledig be kend geacht worden met de in dezen kring gekoesterde verlangens, inzake de grondsla gen voor een samenwerking op zieken fondsgebied. Een op verzoek van de maatschappij van geneeskunst ingestelde studie-commissie stelde daartoe een ontwerp-overeenkomst vast, die door de vijf organisaties werd aan vaard, doch welke de maatschappij van ge neeskunst aanleiding gaf, geheel nieuwe voorstellen in te dienen, welke principieel zeer sterk verschillen van de in onderling overleg tusschen partijen besproken grond slagen. De meer genoemde organisaties hebben in een schrijven het hoofdbestuur van de maat schappij van geneeskunst hieraan herinnerd, met verzoek thans op korten termijn te wil len mededeelen, of en in hoeverre men be reid is, op voor de vijf organisaties princi pieel aanvaardbare grondslagen, een samen werking aan te gaan. ROND DE BENOEMING VAN DR. ROMEIN. Oud-hoogleeraren van Amsterdam, die zich tot den minister van onderwijs hadden gewend inzake hoogleeraarschap in de vaderlandsche geschiedenis, hebben thans aan den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen de volgende verklaring gezonden: „Betreurende dat, by de benoeming van een hoogleeraar in vaderlandsche geschie denis door den gemeenteraad van Amster dam, politieke overwegingen den doorslag hebben gegeven, wensdhen wij, na de verklaring van den benoemde zelf, en van vele anderen, op de door hen uitgesproken verdenking van tekort aan vaderlands liefde hoewel deze niet persoonlijk was bedoeld nadrukkelijk terug te komen." VENTER VAN ZIJN WOONSCHUIT GEWAAID. In den Amstel verdronken. Gistermiddag is de 40-jarige venter in galanterieën T. de Vries uit Hilversum die enkele dagen met zijn woonschuitje in den Amstel te Baambrugge had gelegen en wilde vertrekken door een rukwind overboord geslagen en verdrenken. Zijn lichaam werd later opgehaald. Twee doktoren pasten kunstmatige ademhaling toe, doch dit mocht niet meer baten. Het lijk is door de politie in beslag genomen. PETROLEUMKACHEL VIEL OM... Boerderij afgebrand. Door het omvallen van een petroleum kachel is gistermiddag brand ontstaan ii de boerderij van de weduwe Koning t Wildervanksterdallen (Gr.) Aangewakkerd door den krachtigen wind greep het vuur snel om zich heen Van den inboedel viel niets meer te redden De boerderij brandde geheel af. Verzeke ring dekt de schade. HET A.N.V.V.-CONGRES TE LEEUWARDEN. Woensdagavond vereenigden zich de con gressisten aan een officieelen maaltijd tij dens welke de voorzitter, baron v. Krayen- hoff van verscheidene kanten met woorden en geschenken werd gehuldigd. Besloten werd hier voorts aan de koningin een tele gram met betuiging van aanhankelijkheid te zenden, waarop enkele uren later een danktelegram binnenkwam. Met een feestavond aangeboden door de V.V.V. te Leeuwarden werd dezen dag be sloten. Gisterochtend werd, nadat, in verband met zijn verjaardag, een felicitatietelegram aan prins Bernhard was gezonden, het con gres voortgezet met een redevoering van prof. Goudriaan over de spoorwegen en het vreemdelingenverkeer. Hierop volgde een uitvoerige gedachtenwisseling. Een der aan wezigen merkte op, dat de verscheidenheid van tarieven een beletsel is voor het publiek om te reizen. Deze spr. beval een herzie ning aan van hetgeen 20 tot 25 jaar geleden is ingevoerd en drong voorts aan op wijzi ging der tarieven van de z.g. kilometer boekjes. Prof. Goudriaan antwoordde nopens het kilometerboekje, dat de spoorwegen eerlang met maatregelen te dien aanzien zullen ko men. Tenslotte deelde prof. Goudriaan me de, dat het dagverlies van de Nederland sche spoorwegen was teruggeloopen van een ton tot tweederde van dit bedrag. De voorzitter sloot hierop de discussie met te zeggen, dat wij met de spoorwegen een mooien tijd tegemoet gaan. Baron Krayenhoff eere-voorzitter. De heer Th. H. de Meester te Bussum, hoofdbestuurslid richtte zich vervolgens tot den scheidenden voorzitter. Spr. zeide, dat baron van Krayenhoff nu wel zitting bleef houden in het dagelijksch bestuur, maar dat dit toch niet voldoende de waardeering voor hem uitsprak. Onder applaus werd de heer van Krayenhoff op voorstel van het dage lijksch bestuur benoemd tot eere-voorzitter. Na een dankwoord van baron v. Krayen hoff werd de vergadering gesloten. Hierna trok men op excursie naar het Friesche me ren- en boschgebied. LICHT, LUCHT, RUIMTE, GEZONDHEID! De heer Honing, van Neckstraat 2 te Am sterdam, directeur van de Ver. Hulp voor Onbehuisden (postgiro 32534 Amsterdam) schrijft ons: Kindergeluk is groote-menschen-vreugde! Kinderen gelukkig te maken, daar zal iedere volwassene steeds toe willen mede werken. Zooveel te meer, als het geen gewone kinderen geldt, doch gestichtskinderen, ver stoken van huis en haard en ondanks de best bedoelde verzorging toch zoo misdeeld! Voor twee honderd van die gestichts kinderen, de schoolgaande jongens en meis jes uit het internaat van „Hulp voor Onbe huisden", klop ik thans aan Uw deur. Even als vorige jaren willen ze onder de groote vacantie zoo gaarne naar buiten, naar het kamp te Nunspeet, ver van de stad en het gesticht. Evenals vorige jaren zien deze kinderen vol spanning en verwachting uit naar die geweldige en vurig begeerde gebeurtenis in hun vaak al te regelmatig leventje. Het kampgeld, een 3.000, moet elk jaar van giften by elkaar komen. Op het vacantiekamp richt zich in deze weken heel hun denken en verlangen. Telkens en telkens weer klinkt in ons schoolkinderen-internaat aan de Stadhou derskade dezelfde hunkerende vraag: „Zus ter, weet u al of we naar het kamp mogen?" Geen zuster, geen leidster, kan hierop reeds antwoord geven. Want of het vacan tiekamp voor onze gestichtskinderen ook dit jaar zal doorgaan, weet niemand met zeker heid Immers, elk jaar moet het kampgeld, een drie duizend gulden, letterlijk bij elkaar worden gebedeld. Uit de gewone middelen kan het niet betaald worden. En als het geld niet bijeen komt, moeten de kinderen thuis blyven. Welk een teleurstelling, welk een verdriet zou dat voor hen zyn! Elk jaar rijst hier dezelfde moeilijkheid, doch telkens nog hebben vele kindervrien den door hun giften het kinderkamp moge lijk gemaakt en kon men in de pers lezen, dat het vacantiekamp der „Onbehuisden"- kinderen zou doorgaan. Moge het ook dit keer zoo zijn! Bosch en heide wachten! Al deze kinde ren, onder wie een aantal zwakken en prae- tuberculeuzen, hebben die heerlijke weken in de vrije natuur zoo dringend noodig, na een jaar school- en gestichtsleven en na den soms zeer kommervollen tijd, die velen van hen, ondanks hun prille jeugd, reeds achter zich hebben. Zend dus Uw kampgift! Bereid U zelf de voldoening, aan deze kinderen geluk te hebben geschonken! roor kuipbaden: Pakken van 3 K.G. 45 ets. (Verkrijgbaar bij Apothekers en erkende drogisten). N.V. KON. NED. ZOUTINDUSTRIE - BOEKELO TWEEMAAL GESTEMD! Na afloop van de raadsverkiezing is ge bleken, dat iemand te Leidschendam twee maal gestemd heeft, aldus lezen we in het Vbld. Het betrof hier mevr. B., geb. van H. Deze dame kwam echtpr ook nog op de lijst voor als mej. v. H., wonende bij haar ouders. Dientengevolge werden dan ook twee oproepingskaarten uitgereikt. Mevr. B. heeft van beide gebruik gemaakt en dus twee keer haar stem uitgebracht. In de Dinsdag gehouden zitting van het centraal stembureau, ter vaststelling van den uitslag, heeft het raadslid Kerkhoff tegen dit misbruik van stemrecht protest aange- teekend. Hij wenschte het feit in het pro ces-verbaal van de zitting aangeteekend te zien. De voorzitter maakte echter de opmer king, „dat wie werkt fouten maakt". Hij was van meening, dat de dame géén misbruik had gemaakt van het haar toegekende recht. Bovendien, zeide de burgemeester, heeft de kiezerslijst voor ieder gedurende de wettige termijn ter inzage gelegen. INBRAAK IN DE R.K. KERK TE MAARSSEN. In den nacht van Woensdag op Donder dag is in de r.k. kerk te Maarssen ingebro ken. Het bleek, dat de inbrekers waren bin nengekomen door een ladder te plaatsen tegen den muur, bij het Antonius altaar en een raam in te drukken. Vermoedelijk heeft de een den ander met een touw laten zak ken. De terugweg werd aanvaard via een trap, welke achter het hoofdaltaar vandaan werd gehaald. Dat het geen beroepsinbre kers zijn geweest blijkt wel uit de omslach tige manier, waarop men de offerblokken heeft trachten te forceeren. Het geld uit de boekenstalletjes is verdwenen. Het taber nakel bleef onaangetast. OVERNEMING SANERINGS MAATREGELEN. Bedrijfsgenooten komen tot een accoord. Naar ons van bevoegde zijde wordt mede gedeeld is er tusschen den minister van economische zaken en een aantal organisa ties t.w. de algemeene vereeniging voor bloembollencultuur, den bond van bloem bollenhandelaren, het Hollandsche bloem bollen kweekersgenootschap, den r.k. dioce- sanen land- en tuinbouwbond, den christe- lijken boeren- en tuindersbond en den Ne- derlandschen tuindersbond overeenstem ming bereikt over de overneming van de bloembollensaneeringsmaatregelen door de bedrijfsgenooten. Dientengevolge zal binnenkort de oprich ting tegemoet kunnen worden gezien van een door en uit genoemde organisaties te vormen bedrijfsorgaan, dat de totstandko ming en uitvoering der bloembollenbe- drijfsmaatregelen met medewerking en on' der toezicht der regeering ter hand za' nemen. Jongetje in zee verdronken. - Gister* middag om kwart voor drie is de negen jarige Tonny Hofmans uit de Kenaustraa te Den Haag op het stille strand bij den eersten golfbreker nabij het ververschings* kanaal, waar hy in zee aan het zwemmen was, door den stroom meegesleurd en ver* dronken. Een dertienjarig vriendje, dat in zijn na bijheid was, heeft nog pogingen in het werk gesteld om hem te redden, doch is daarin niet geslaagd. Het lijkje is nog niet aange' spoeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 6