«t m u lijÜÜJÉL i i 1 1 De Dieren-Jamboree Qxuucu&ciek m m, mm. m rm s s W 'd■Hfc' m V F* 8 m A""wwï m§n m JimatecuBciek Jladiopcoqcamm, l 1 §p m ut m mm^i Glimlachje Voor kleine tuinen. DERDE BLAD den prijs verhoogingen profiteeren, van scheepvaartmaatschappijen die voordeel trekken uit de al aangekondigde verhooging van vracht- en passagierstarieven en voorts op shares van Amerikaansche „war-babies". Wat laatstgenoemde betreft, sloot de Amster damsche beurs zich volkomen aan bij de spe culatieve bedrijvigheid in Wallstreet, die op sommigen dagen overweldigend was en voor eenige fondsen koerswinsten van 10 punten tegelijk met zich medebracht. De neutrali- teitsverklaring van president Roosevelt, die leveranties aan oorlogvoerende landen vrij wel onmogelijk maakt, heeft op de New Yorksche beurs niet den minsten indruk ge maakt. Men is er blijkbaar vast van over tuigd, dat in het binnenkort bijeen te roepen congres de neutraliteitswet in dien zin zal worden' gewijzigd, dat leveringen van wa pens, munitie en andere goederen aan de bellingerente landen weder zullen kunnen plaats vinden en men twijfelt er niet aan, of er zullen in dit geval op omvangrijke schaal nieuwe orders ontvangen worden. De eenige beperking daarbij zal dan vermoede lijk de bepaling zijn, dat de ontvangers der goederen zelf voor de verscheping moeten zorgen en contant zullen moeten betalen, de z.g. „cash and carry"-clausule. Het risico van verscheping en aankomst op de plaats van bestemming komt in dat geval geheel op rekening van de opdrachtgevers en niet van de leveranciers. Het behoeft geen verwondering te wek ken, dat het tempo, waarin de koersstijging was ingezet, niet behouden kon blijven. Al leen al door winstnemingen is herhaaldelijk een deel van de stijging te niet gedaan; aanvankelijk kwam telkens nieuwe vraag opzetten, waardoor de koersen toch weder een stijgende richting volgden, doch tegen het midden der week kreeg het aanbod de overhand. Na een dagen lang aanhoudende hausse-beweging is zulks een terugslag niets ongewoons, maar toch zal nog moeten blij ken, of er geen diepere oorzaken voor de in getreden reactie zijn. Velen zullen, nu de koersen reeds op een aanmerkelijk hooger niveau zijn aangeland, er de voorkeur aan geven, af te wachten, of de toestand voor de verschillende bedrijven zich inderdaad zóó zal ontwikkelen, als men zich heeft voorge steld. Reeds hebben zich enkele feiten voorge daan, die te denken geven. Zoo heeft de Duitsche verklaring omtrent de „economi sche neutraliteit" een onaangenamen indruk gemaakt, omdat men vreest, dat de reeds zoo bezwaarlijke aanvoer van goederen nog meer belemmering zal gaan ondervinden. Anderzijds vormt het aanhouden van de „Nieuw Amsterdam" der HollandAmerika Lijn „ter onderzoek" door de Engelsche auto riteiten een aanwij zing van de moeilijk heden waarmede onze reederijen te kampen zullen krijgen. Een vertraging van enkele dagen veroorzaakt onmiddellijk extra kos ten aan voeding en gages, nog afgezien van de toch reeds sterk gestegen en nog verder oploopende uitgaven voor levensmiddelen, brandstoffen, verzekeringspremies enz. Het zou dan ook onjuist zijn, de reeds ingetreden verhooging van vracht- en passagierstarieven als een eenzijdig voordeel voor de maat schappijen te beschouwen. Behalve scheepvaartaandeelen gaven vooral ook rubberwaarden wilde koers fluctuaties te zien. De uitbreiding der pro ductie, tezamen met de stijging van den rubberprijs, werkte de hausse in deze afdee- ling in de hand, doch de latere reactie van de rubbernoteering te New York leidde hier tot winstnemingen met dienovereenkomstige koersverliezen. Naar verhouding het grootst was de koerswinst voor aandeelen Bandar Rubber, welke maatschappij tengevolge van een gunstige beslissing inzake een door haar aangevraagde herziening van de vastgestelde standaardproductie den export in dit jaar aanzienlijk mag verhoogen. De leidende industriëele fondsen, Phi lips' en Unilever, namen opnieuw ter beurze een uitzonderingspositie ls. Beide fondsen hadden voortdurend van aanbod te lijden; weliswaar is het nog te vroeg, om de draagwijdte te beoordeelen van de even- tueele gevolgen, die de oorlog voor deze bei de concerns met hun over geheel Europa verspreide vertakkingen zal hebben, doch men kan wel aannemen, dat deze in geen geval van gunstigen aard zullen zijn. Wat de binnenlandsche industriëele ondernemingen betreft, en hiertoe behooren ook de Ne- derlandsche afdeelingen van de beide boven genoemde concerns, voor deze brengt de huidige situatie zeker niet alleen nadeelen met zich mede. Wat Philips' aangaat, denke men aan de door de omstandigheden gesti muleerde vraag naar radio-apparaten; voorts profiteert de binnenlandsche industrie van defensie-orders en andere regeeringsop- drachten, terwijl de uitschakeling der bui- tenlandsche concurrontie eveneens een factor van beteekenis is. Hieronder volgt een overzicht van het koersverloop: 3 Nederland '36 91 1/4, 91, 92; 3 Nederland '37 80y2, 81, 79 3/4, 81%; 3J4-3 Nederland 85 1/8, 84, 85 1/4; 2%N.W.S. 65, 64; 3 Nëd. Indië '37 A 83 1/8, 82 3/8, 83 1/8; Bethlehem Steel 66, 76%, 59%; U.S. Steel 58%, 62, 58; Republic Steel 20 3/4, 24 7/8, 21 3/16; Aku 31 5/8, 32 3/4, 29 3/4; Philips' 169 143, 150, 141 144; Unilever 117 1//4, 101, 104^; Papierfabr. v. Gelder 117y2, 121, 118 <4; Koninklijke Petroleum 339, 350, 343, 349, 888%; Amsterdam-Rubber 235, 253, 285%, 243%, 221%, 230; Bandar Rubber 142 >4, 194, 175, 180, 165V>, 158%; Deli Batavia Rubber 174, 197, 181, 187, 171, 175; Serbadjadi 114%, 131, 117; Oost Java Rubber 114, 188%, 133y2, 137, 125; Handelsver. Amsterdam 439, 450, 428, 439, 426, 430; Deli Batavia Tabak 136, 142 131, 132; Holland Amerika Lyn 130l/2, 139 3/4, 128, 133 125%, 127; Ned. Scheepvaart Unie 140, 153, 132, 189%, 130, 132%; Kon. Ned. Stoomboot 140, 155, 134, 142, 134 Aan de Dammers. In onze vorige rubriek gaven wij ter oplossing probleem 1610. Stand. Zw. 7 sch. op: 10, 17, 18, 20, 21, 27, 36. W. 7 sch. op: 28, 29, 32, 33, 34, 38, 41. Oplossing. 1. 29—23 1. 18X4C 2. 33—29 2. 36X47 3. 29—24 3. 47X22 4. 24X 4 4. 27X38 5. 4X35. Combinaties. Wij vragen nu de aandacht van de lief hebbers voor de twee volgende combina ties. <m M jam Zw. 14 sch. op: 3, 6, 8/11, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 29. W. 14 sch. op: 27, 28, 31, 32, 35/40, 43, 45, 48, 49. Het spel verliep uit dezen stand als volgt: 1. 40—34 1. 29X40 2. 45X34! 2. 18—22? 3. 27X29 3. 19--23 4. 29X18 4. 13X42 5. 31—2" 5. 42X22 6. 36- 31 6. 26X28 7. 3f—33 7. 28X30 8. 35 X 2! Heel mooi! De tweede combinatie werd gemaakt in den stand hieronder: ül I ma.i ipü'i II üf Zw. 12 sch. op: 2, 7, 9, 12, 13, 15, 17/20, 23, 25. W. 12 sch. op: 28/32, 34, -6, 37, 38, 40, 43, 48. Wit was aan zet en speelde: 1. 29—24 1. 20X29 2. 30—24 2. 19X39 3. 28X 8 3. 2X13 (gedw.) 4. 43X23 4. 18X29 5. 38—33 5. 29X27 6. 31X 2! Ter oplossing voor deze week: Probleem 1611 van J. Bergier Fr. 'm Zw. 9 sch. op: 11, 12, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 32 en dam op 5. W. 10 sch. op: 29, 31, 33/36, 40, 41, 47, 50. In onze volgende rubriek geven wij de oplossing. De geluidsfilm. Nu wil hij het eindelijk mis schien gelooven, dat hij snurkt. Onze Tweede September-Opgave. Welke woorden, welke plaats. De negen door ons bedoelde woorden, die voldeden aan de omschrijvingen, waren de volgende: 1. Rottum. 2. Olga. 3. Terstond. 4. Theater. 5. Eruptie. 6. Rabat. 7. Diamant. 8. Antonio. (Ook Alfredo of Alfonso.) 9. Meteoor. De eerste letters van boven naar beneden gelezen, geven den naam: Rotterdam. De laatste letters van beneden naar boven gelezen, geven eveneens den naam Rotterdam. Onze Nieuwe Opgave. (No. 3 der Sep- tember-serie). Optellen en Aftrekken. Wij geven hieronder de optelling en de aftrekking van twee getallen van tien cijfers. Doch in letters. Dezelfde letter stelt steeds hetzelfde cijfer voor. Optelling. azsrkpmdhz dbrbzs arpk PDHSSS RKPA Aftrekking. AZSRKPMDHZ DBRBZS ARPK M.'KMPHASDD Gevraagd wordt deze beide sommen ge heel in cijfers in te zenden. Oplosingen (2 p.) liefst zoo vroegtijdig mogelijk, doch uiterlijk tot Vrijdag 22 September 12 uur aan den Puzzle-Redac- teur van de Alkmaarsche Courant. VERFRAAI UW BIBLIOTHEEK. Onze binderij maakt Uw oude boeken als nieuw! BINDERIJ N.V. HERMS. COSTER ZOON. ALKMAARSCHE COURANT. TEL. 3320. LAAT OOK NU BLOEMEN UW TOLK ZIJN. Wanneer we zorgen hebben, zijn we zoo gauw geneigd, de belangstelling voor onze omgeving te verliezen, en het is begrijpelijk dat in de omstandigheden waar in wy allen thans verkeeren, weook niet die vreugde kunnen scheppen in de natuur, in onzen tuin, en in onze bloemen, zooals we anders zou den doen in een zomer als deze, die tot een aaneenschakeling van stralende zonnige dagen is geworden. Het is zoo moeilijk om ons van de radio los te maken die ons dag in dag uit ge vangen houdt, en die ons, meer nog dan de couranten, al het wereldgebeuren van nabij doet beleven, wat een belemmering kan worden voor den dagelijkschen gang van zaken in de huishouding, en dat in vele gevallen ook reeds is. Het is voor menigeen allerminst eenvoudig om zich weer in het gareel te begeven, voor den algemeenen toe stand, is het echter noodzakelijk, want hoe meer de mensch zijn goede stemming naar buiten uitdraagt, hoe eerder het normale leven weer hersteld zal zijn. Dat is gemakkelijker gezegd, dan in praktijk gebracht, zal men misschien zeg gen, en vrouwen waarvan de man of een zoon onder de wapenen is geroepen, zullen mij misschien verwyten, buiten het werke lijke leven te staan, en daardoor in staat te zijn opgewektheid te propageeren. Het is heelemaal de kwestie niet, dat ik wijze lessen zou willen rondstrooien, ik ben zelf ook een „soldatenvrouw" en wil alleen maar zeggen dat we er zelf zoo van op knappen, als we ons dagelijksch leven nor maal voorzetten, en ook onzen tuin zoo goed mogelijk onderhouden, en onze bloemen schikken als te voren, waardoor we ons zelf afleiding en onze bezoekers vreugde geven. Het werkt ontzettend deprimeerend, als we voordurend het gezicht hebben op een onverzorgden tuin, waar het gras in onge lijke plukken omhoog schiet, waar de uit gebloeide bloemen de planten uitmergelen, en waar het onkruid alle gelegenheid krijgt te groeien en zelfs te bloeien met alle ver strekkende gevolgen van dien. Wanneer we ons maar eenmaal goed er geren aan de rommel zijn we op den goeden weg, en dan gaat de rest van zelf, wat we eerst als nutteloos beschouwden, zal een levensbehoefte worden. Vooral van het snijden van bloemen en het schikken in va zen gaat een wondere bekoring uit, die we vooral niet als een frivole neiging moeten opvatten, die in een tijd als deze beter ach terwege kon blijven, doch die we moeten koesteren, omdat zij noodzakelijk is om ons Zondag 17 September. HILVERSUM, 1875 en 414,4 M. (8.5512.en 5.6.30 VARA, de VPRO van 6.308.en de AVRO van 12.—5.— en 8.—12.— uur). 8.55 Gr.pl. 9.Ber. 9.05 Tuinbouwhalf- uur. 9.35 Gr.pl. 9.45 Van Staat en Maatschappij, causerie. 9.59 Ber. 10.Bach-cantate. 10.25 Gr.pl. 10.40 Deel. en gr.pl. 11.— VARA- orkest. 11.30 Arb.-Zangver. „Kunst en Propaganda". 12.— Avro-Amus.- orkest en soliste. 12.45 ANP-ber., evtl. gr.pl. 1.— Schilderij bespr. 1.15 Orgelconcert en zang. 1.30 Wat er in Indië gebeurt, causerie. 1.50 Gr.pl. 2.— Boekbespr. 2.30 Omroeporkest en solist. 3.35 De Vagebonden en soliste. 4.15—5.— Gr.pl. en evtl. ANP-sportnieuws. 5.05 Orgelspel. 5.30 Kinderhalfuur. 6.Sportpr. 6.15 ANP-sportnieuws. 6.20 De col lecte op 20 September a.s. ter gele genheid van het 100-jarig bestaan der Nederlandsche Spoorwegen, toespraak. 6.30 Causerie over het eeuwfeest ven de Camera Obscura. 7.Nederl. Herv. kerkdienst. 8. ANP-ber., mededeelingen, vraag en antwoord. 8.25 Omroeporkest en solisten. 9.15 Radiotooneel. 9.50 Gr. pl. met toelichting. 10.30 Avro- dansorkest en soliste. 11.ANP- ber. Hierna tot. i2.Het Renova- septet (opname). HILVERSUM, 301,5 M. (8.30—9.30 en 5.-7.45 NCRV, de KRO van 9.30 —5.— en 7.45—11.15 uur). 8.30 Mor genwijding. 9.30 Gr.pl. 10.30 Hoog mis. 11.45 Gr.pl. 12.— Het is te gek, causerie. 12.20 KRO-orkest. 1.— Boekbespr. 1.20 KRO-orkest. 2. Vragenbeantwoording. 2.45 Gr.pl. 3.Plechtig Lof. 4.305.Hel- der's R.K. Knapenkoor „De zingen de Jantjes" met pianobegeleiding. 5.05 Geref. kerkdienst. Hierna ge wijde muziek (gr.pl.) 7.45 Ber. 7.50 Gr.pl. 8.ANP-ber., mededeelin gen. 8.15 Vroolijk progr. 9.15 Radio tooneel. 9.55 KRO-orkest. 10.30 ANP-ber. 10.40 Epiloog. 11.—11.15 Esperantonieuws. Van DROITWICH en RADIO PARIS geen opgave ontvangen. KEULEN, 456 M. 6.20 Havenconcert. 8.20 Gev. progr. 9.20 Strijkkwintet. 10.10 Gr.pl. 11.35 Cembalovoordr. 12.20 Omroeporkest. 2.20 Omroep koor en -orkest. 4.20 Omroeporkest en solist. 6.20 Omroepkleinorkest en solisten. 8.20 Omroeporkest en -koor en solisten. 10.20 Otto Dobrint's orkest. 12.202.20 Nachtconcert. BRUSSEL, 322 en 484 M. 322 M.: 9.20 Gr.pl. 10.20 Carillonbespeling. 10.50 Gr.pl. 11.35 Jan Steurs' Mu- sette-ensemble en soliste. 12.20 en 1.302.20 Het Lambrechts-orkest. 2.50 en 3.50—4.20 Gr.pl. 5.20 Radio tooneel met muziek. 7.20 en 7.45 Gr.pl. 8.20 Selectie uit de opera „Der fliegende Hollander". (9.35 Deel.) 10.30 Populair concert. 11.20 —12.20 Gr.pl. 484 M.: 9.20 Gr.pl. 10.20 Gev. progr. 11.20 Gr.pl. 1135 Pianovoordr. 11.50 Gr.pl. 12.35 Radioorkest en soliste. 1.30 Radio orkest. 1.552.2.50 en 3.10 Gr.pl. 3 20 Vioolvoordr. 3.50, 4.10 en 5.05 Grpl. 5.25 Dansmuziek (gr.pl.) 6.35 Pianovoordr. met toelichting. 7.15 en 7.35 Gr.pl. 8.20 Cabaretprogr. 9.05 Radio-orkest en solist. 10.30 Gr. pl. 11.10 Dansmuziek (gr.pl.) 11.50 12.20 Gr.pl. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M. 8.20 Zie Keulen. 11.05 Ber.) 11.20 O. Dobrindt's orkest. 12.203.20 Nacht concert. (2.202.40 Pauze). GEMEENTELIJKE RADIODISTRIBUTIE. Lijn 1: Hilversum. Lijn 2: Hilversum. Lijn 3: 8.30 Keulen, 9.20 Fr. Brus- .1, 12.20 VI. Brussel, 2.20 Keulen, 2.50 VI. Brussel, 3.35 Fr. Brussel, 3.50 VI. Brussel, 4.2C Fr. Brussel, 6.20 Keulen, 8.20 VI. Brussel, 9.20 Rome. Lijn 4: 8.30 VI. Brussel, 10.20 Keu huis weer een home te doen zyn. Wanneer we onze bezigheden onmogelijk met het zelfde genoegen kunnen doen, als eenigen tijd geleden, hetgeen absoluut geen wonder is, moeten we toch eens bedenken, hoeveel duizenden menschen het op dit oogenblik veel en veel slechter hebben dan wij, in alle opzichten, en dan stellen we ons de kernachtige zinspreuk voor oogen „Trv len, 10.50 VI. Brussel, n jn land, 11.35 VI. Brussel^ 12 2n l?nge" land, 1.05 Parys Radio - geland of diversen, 7~5(f "n"13 Cl daarna Engeland of diver^8 ft Enseland. 9.SR rn r, Setl, fl.üri l l Engeland, 9.35 Breslau, 10.30 Boedapest. Lijn 5: Diversen. Brussel' Brussel Fr. 9.20 10.20 11.20 Maandag 18 September HILVERSUM, 1875 en 4^' (Alg. progr. AVRO). 8— amI111' hi'ornn Arrrolomnl a Gr-Pl. 9._/ hierna orgelspel. 8.17 Avro-Musette-ensemble Pn 9.30 Gr.pl. 10.-- Moroni °bste- 10.15 Gewijde muziek'SS?> Voor de vrouw. 10.35 Enseï Rentmeester. 11.— Deel le 11.10 Ensemble Rentmeesterif Avro-Vaudeville-orkest (0pnj Gr.pl. (12.45 ANP-ber.) is ,1 •30 en orgel. 1.45 Het Lyra-t'rio. 2 Omroeporkest en solist. Als mezzo: Deel. 4.30 D^co cauTe"" 5.30 Avro-Amus.-orkest. 6.20 Grit 6.30 De Romancers en soliste. 7.15 Bloedtransfusie, causerie. 7 25 Grif 7.40 Causerie Nederl. Fabrikant 8— ANP-ber., evtl. Vraag enan? woord. 8.25 Het Concertgebouw, orkest. 9.25 Radiotooneel. 9 50 De Twilight Serenades. 10.35' GrD, met toelichting. 11.— ANP-ber Hierna Het ensemble Iliescu. 1130 —12.Avro-dansorkest. HILVERSUM, 301,5 M. (NCRV uitz.) 8.— Schriftlezing, meditatie" 8.15 Gr.pl. (9.30—9.45 Gelukwen- schen). 10.30 Morgendienst. 11 Christ. lectuur. 11.30 Fideloctet* (12.—12.15 Ber.) 1.05 Gr.pl. 115 Pianovoordr. en gr.pl. 2.— School- uitz. 2.30 Maranatha-uitz. 3.45 gy. bellezing. 4.45 Gr.pl. 5.15—6.15 Voor de kinderen. 6.20 Gr.pL 6.30 Vra genuurtje. (7.—7.15 Ber.) 7,45 Gr.pl. 8.— ANP- en herh. SOS-ber. 8.15 Het NCRV-Harmonie-orkest. 9,_ Gr.pl. 9.40 Verv. concert. 10 ANP-ber., act. halfuur. 10.30 Zang met pianobegeleiding en gr.pl. 11.05 Gr.pl. Ca. 11.50—12.Schriftlezing Van DROITWICH en RADIO PARIS geen opgave ontvangen. KEULEN, 456 M. 6.20 Gr.pl. 7.20 Omroepkleinorkest. 8.20 Omroep orkest. 10.2011.20 Gr.pL 12.20 Middagconcert. 2.203.20 Gr.pl. 4.20 Omroepkleinorkest. 6.20 Concert, 8.20 Omroeporkest. 10.20 Blaaskwin. tet van de Staatsopera te Berlijn en solist. 12.202.20 Nachtconcert. BRUSSEL, 322 en 484 M. 322 M.: 12.20 en 1.30—5.15 Gr.pl. 5.20 Het Antwerpensch Kamerorkest. 6.50 en 7.20 Gr.pl. 8.20 Cabaret-progr. 10.30 —11.20 Gr.pl. 484 M.: 12.20 Gr.pL 32.50 en 1.30 Radio-orkest. 1.50— 2.20 Gr.pl. 5.20 en 5.55 Omroep- dansorkest. 6.35 Zang. 7.05 Piano voordr. 7.35 Gr.pl. 8.20 Radio-orkest 9.05 Radiotooneel. «.45 Radio-orkest. 10.3011.20 Omroepdansorkest. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M. 8.20 Omroeporkest. 10.20 Zie Keu len. 11.05 Ber. 11.20 Gr.pl. 12.20 3.20 Nachtconcert. (2.20-2.40 Pauze), GEMEENTELIJKE RADIODISTRIBUTIE. Lijn 1: Hilversum. Lijn 2: Hilversum. Lijn 3: 8.— Keulen, 10.50 D.-sen- der, 12.20 VI. Brussel, 2.20 Keulen, 2.50 D.-sender, 3.05 Danmarks Radio 4.50 Keulen, 5.20 Fr. BrusseL 6.20 Danmarks Radio, 6.35 Fr. Brussel, 6 50 Motala, 7.20 VI. Brussel, 7.35 Fr. Brussel, 7.50 Keulen, 8.20 VL Brussel, 8.30 Boedapest, 10.— VL Erussel, 11.20 Boedapest. Lijn 4: 8.VI. Brussel, 8.20 En geland, daarna VI. Brussel, 9.20 En geland, 1.05 Parijs Radio, daarna Engeland of diversen( 1.50 Fr. Brus sel, 2.20 Engeland, 7.50 Parijs B-» daarna Engeland of diversen, 8.20 Fr. Brussel, 9.05 Engeland, P.45 Fr. Brussel, 10.20 Breslau, 10.30 Fr. Brussel, 11.20 Danmarks Radio. Lijn 5: Diversen. 1 1 to make the best of it", die meer da van toepassing is geworden. Laten we vooral ook niet verg®.®h den dikwijls in de moeilijkste omstandighea bloemen troost kunnen geven, wa q den dit niet kunnen doen, en 00 (e als deze durven we met een gerus zeggen: 175. Nu was er één ding, dat Joko niet gemerkt had. Hij dacht, dat ze een gewone motorboot gehuurd hadden, maar het was een raceboot. Ze schoten met een geweldige vaart vooruit. Joko hield het stuur stevig vast. die cf 176. Biggic greep nog juist op tijd zijn hoed vast, Zcg JwJr door wilde. Hij keek met bewondering naar J° 0l de tf° dat gaat fijn", schreeuwde hij boven het lawaai va I uit. „Ik dacht niet, dat zo n ding zó hard kon gaa°

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 10