VOOR SLECHTS I CENT 100% WAARDE EN Agenda TR1UMPH DE BESTE IS SIGARET LAATSTE BERICHTEN, ALGEMENE HADDELSKEIHIIS Jngjeionden Stukken Rechtszaken JCeck S. Schoot (ftÜltiifend in meiaalcerpahklni. MIDDEnSTAnCS-EXAMEn Kantongerecht te Alkmaar. Bij detailverkoop geen afleveringsbonnen meer. Voor kleine tuineni EERSTE BLAD Alkmaar, Zaterdag. DE R-K. BEWAARSCHOLEN. Maandag 18 September beginnen de r.k. bewaarscholen. Die van Oudegracht en Laat zijn gevestigd in het perceel aan den Ken- nemerstraatweg 41. De St. Theresiaschool is gevestigd Egmonderstraat 11. 25-JARIG JUBILEUM. De heer B. Leek, brievenbesteller alhier, herdenkt heden het feit, dat hij voor 25 jaar bij de posterijen werd aangesteld. Van de gepasseerde 25 jaar is de heer Leek 19 jaar aan het kantoor Alkmaar in den buitendienst werkzaam, van waaruit hij, als een wandelend postkantoor (hij betaalt de girobiljetten en de ouderdomsrente aan de ver-af-wonenden uit) de gemeente Oudorp bestelt. In zijn woning aan de Oudegracht 29 mocht hij in den vorm van vele bloemstuk ken en schriftelijke gelukwenschen het be wijs vinden, dat hij sympathie en waardee- ïing verwierf. De directeur, de heer van Gelder, de re ferendaris, den heer Corman, en verschil lende collega's kwamen den jubilaris per soonlijk hun gelukwenschen aanbieden. Namens het personeel bood de directeur in hartelijke bewoordingen den heer Leek een cadeau aan. De Postfanfare brengt van avond een serenade. DE OVERSCHOTTEN UIT DE MILITAIRE KEUKENS. Zooals we eenige dagen geleden hebben medegedeeld is er een commissie ingesteld, die het in de militaire keukens overgeble ven eten op zoo doeltreffend mogelijke wijze zal pogen te doen terecht komen daar, waar een tekort mag worden veron dersteld. Een zeer lofwaardig streven, te meer daar vast staat dat er eiken dag overschotten zijn en het eten van prima kwaliteit is. Een 70-tal gezninen hebben zich tot dusver opgegeven als gegadigden. De commissie meent reden te hebben om te mogen aannemen, dat het voedsel in nog meerdere gezinnen gewenscht zou zijn en daarom wordt aan het bureau van den Armenraad opgave verwacht van ieder, die nog voor bovenbedoelde voedselverstrek- king in aanmerking wenscht te komen. MIJNEN AAN DE NOORD- HOLLANDSCHE KUST. Nadat Donderdagmiddag in het Marsdiep een mijn drijvende was aangetroffen, werd deze door het marinepersoneel tot ontplof fing gebracht, hetgeen met een zware explosie gepaard ging. Des avonds was in Den Helder aan den dijk vrij groote be langstelling door de geruchten, dat mijnen werden waargenomen. Ook gisterochtend werd wederom een mijn door een marinevaartuig binnenge bracht. Er schijnen nog meer van deze ge vaarlijke projectielen in de nabijheid te zijn, aangezien het Donderdagavond ver boden was bij de zwemclub „Frissche Mor gen" te baden. Te Petten, bij strandpaal 17, is een mijn aangespoeld, vermoedelijk van Duitsche afkomst. BENOEMING BIJ DEN DIENST DER BELASTINGEN. De heer K. S. Slinger alhier is bij be schikking van den minister van financiën aangewezen als candidaat-surnumerair bij den dienst der belastingen. Hij zal medio October de opleiding te Rotterdam gaan volgen. WAARSCHIJNLIJK ZAL ALKMAAR'S ONTZET WEL GEVIERD WORDEN. Naar wij vernemen, overweegt het be stuur der 8 October-vereeniging de moge lijkheid de ontzetviering dit jaar te laten doorgaan, zij het dan ook op meer beschei den wijze dan in andere jaren. Een definitieve beslissing moet evenwel nog genomen worden. Zooals bekend heeft men in Leiden be sloten dit jaar de herdenking van het ontzet op 3 October niet te doen plaats vinden. AVONDSCHOOL VOOR LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS EN AVONDVAKCURSUSSEN. De aandacht wordt er op gevestigd dat de inschrijving van leerlingen heden wordt gehouden tot en met 23 September a.s. in het gebouw der Ambachtsschool. Men zie hiervoor de in dit blad voorko mende advertenties, waar o.m. in voor komt, dat alle leerlingen zich moeten aan melden, dus ook zij die het vorig jaar de school reeds bezochten. BEZICHTIGING „HUIZE VOORHOUT". „Huize Voorhout" is bijna gereed. De laatste hand wordt gelegd aan de inrichting en aankleeding. Velen zullen ook het inwendige van dit fraaie nieuwe rusthuis wel willen zien en bewonderen. Op Donderdag en Vrijdag, 21 en 22 Sep tember, bestaat daartoe de gelegenheid. De gebouwen worden dan ter bezichtiging i open gesteld en wel des namiddags van 35 en van 810 uur, tegen betaling van 50 ct. per persoon. De opbrengst is bestemd voor het werk der Commissie van Samenwerking voor Bijzondere Nooden. Het damescomité, dat de regeling der bezichtiging op zich heeft genomen, zorgt dan voor een vriendelijke ontvangst. Een der zalen wordt als theeschenkerij in gericht. Een strijkje zal zorgen voor de mu zikale opluistering. Op Woensdag, Donderdag en Vrijdag worden de gebouwen ook aan de buiten zijde versierd en verlicht. Het Comité zag gaarne, dat velen van deze gelegenheid gebruik zullen maken, om „Huize Voorhout" te bezichtigen. Men steunt daarmede het werk der Com missie voor Bijzondere Nooden, af deeling van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden, Eere-Presidente H.K.H. Prinses Juliana. Deze Commissie, die hulp verleent aan personen zonder ondergescheid van gezindte, deed te Alkmaar reeds veel en nuttig werk en verdient dezen steun dan ook ten volle. DAMESKOORTJE. Voor het dameskoortje (dir. de heer Oushoorn), dat zich ten doel stelt uitvoe ringen te geven voor ouden van dagen en in ziekenhuizen, kunnen nog leden worden ingeschreven. Bij genoegzame deelname zal er een strijkorkestje aan verbonden wor den. OPHEFFING TELEFOONDISTRICT. Nu het telefoondistrict Alkmaar is opge heven is het gebied daarvan toegevoegd aan het telefoondistrict Haarlem. Corresponden tie voor het (voormalige) telefoondistrict Alkmaar moet van Maandag af worden ge richt aan het hoofd van het telefoondistrict te Haarlem. BÜH LOHELAND-GYMNASTIEK. Men schrijft ons: Evenals verleden jaar geeft mej. Lili Herz ook dit jaar weer haar lessen in Lo- heland-gymnastiek te Alkmaar. De Lohe- land-gymnastiek beoogt geen training voor dans, etc. maar wil den bewegingszin van den mensch ontwikkelen. Haar doel is: zinvolle beweging, gezond, doordat ze organisch is en schoon, doordat ze natuur lijk is. De lessen zijn privé of worden in kleine clubs gegeven, zoodat indidivueele behan deling mogelijk is. Kinderen krijgen volgens hun leeftijd les, zoodat de gymnastiek hun ontwikke ling tegemoet komt en bevordert. Houdingsfouten en kleine lichamelijke afwijkingen worden zoonoodig, behalve de gymnastiek, door massage behandeld. ZONDAGSDIENST APOTHEKEN. Op Zondag 17 September zal de apotheek van Mevr. SchoutenOele, Koorstraat 47, geopend zijn. Op Zon- en Feestdagen en gedurende den nacht is slechts één der apotheken geopend. De andere apotheken zijn gesloten van 's avonds 8 uur tot den volgenden morgen 8 uur. In de apotheek, welke Zondags geopend is, wordt gedurende de daarop volgende week de nachtdienst waargenomen. DE KALVEREN TOEWIJZING. Geachte Redactie, Wil zoo goed zijn het volgende te plaatsen. Indachtig het gezegde van den heer C. Groot Wzn. te Stompetoren, toen deze zich beklaagde over de varkens-toewijzing, aan zijn adres voor enkele jaren terug, tegen over den heer E. Dzn. Govers te Alkmaar, toen deze hem vragenderwijs toevoegde: „Maar heeft u al eens niet wat gehad met den heer Zijp?", waarop den heer Groot v.n. hem vragenderwijs ten antwoord gaf: „Heeft dat er nog iets mee te maken?", zou ondergeteekende in dit verband willen vra gen, of hij er ook zoo voorstaat. Want hoe is het anders mogelijk, indien men vier toewijzingen heeft voor kalveren, en men houdt twee bruikbare toewijzingen over, door mond en klauwzeer, terwijl extra toewijzingen disponibel gesteld waren en werden en met bijvoeging van een rapport van den veearts wegens afkeuring voor fok- doeleinden van twee uitvallers, als men zich hiermede wendt tot het officieel aangege ven adres om nieuwe toewijzingen, men pas na maanden bericht krijgt, dat men zonder vorm van proces afgewezen wordt. En wanneer men dan bij voorbaat een jong beest op non-actief heeft gehouden, dat reeds twee winters gestald is en een zomer in de weide had geloopen en voor plm. 75 gekocht en toen voor 125 is verkocht, mi nus fondsgeld, dan begint men een eigen- aardigen slag in de pols te krijgen als men voor een f 50 gedwongen wordt, een beest Bioscopen. Victoria-Theater, half acht, hoofdnummer Honolulu (rom.); hoofdrollen Eleanor Po- well, George Burns, Gracie Allen en Robert Young. Toegang voor eiken leeftijd. Zondagmiddag van 2 uur af doorloopende voorstelling. Woensdagmiddag, half drie, matinee. Roxy-theater, 7.30 uur, hoofdnummer t Zit in de lucht (kom.); hoofdrol George Formby. (Geprolongeerd). Toegang boven 14 jaar. Zondagmiddag van 2 uur af doorloopende voorstelling. Woensdagmiddag, half drie, matinee. City-theater, half 8, hoofdnummer De pastoor van Kirchfeld (rom.); hoofdrol Hans Jaray en de Wiener Sangerknaben. Toegang boven 14 jaar. Zondagmiddag om 2 uur er. 4.15 uur voor stellingen. Woensdagmiddag, half drie, matinee. ONGECORRIGEERD). twee winterhalfjaren en een geheelen zomer goed op te passen en is men overtuigd, dat niet plaats moest hebben. Ondergetee kende heeft nog nimmer een controleur bij zich gehad, wat ook niet noodig was. Hij kreeg nu juist die heeren zijn die zoo scherp van reuk, of hebben ze een seintje gehad? Maar het mooiste van de zaak was, dat ik daags tevoren, toen ik voor de heeren van de crisis-tuchtrechtcommissie moest ver schijnen waar ik het op aan had laten loopen een schrijven van den kring secretaris ontving, dat er als 't ware een toewijzing voor me gereed en beschikbaar lag, onder voorwaarden, wat mij al vijftien maanden eerder toegezonden had kunnen zijn. Thans was mijn „verweer" al schriftelijk in Alkmaar. Ik heb de heeren van de crisis-„tucht"- rechtcommissie er op gewezen, dat ze mijn „verweer" wel met een of ander wets-artr keltje zouden beantwoorden, wat het waar achtig recht kan camoufleeren. Want dat wet en recht niet altijd elkaar een handje reiken. Dit kwam precies zoo af met een paar wets-artikeltjes. Ook zonder mijn ver weer te ontzenuwen kwam er na proces verbaal en binnen 14 dagen opruiming van 't beest. Dus van de rond 50 voor twee winter-halfjaren van goed oppassen en een half jaar weideperiode, ging ook nog weer af 15 boete. Wie kan zoo in zijn humeur blijven! Er was ook nog een beroep open op den Haag. Maar daarvan heb ik maar geen werk gemaakt. Binnen de uiterste gestelde termijn van betaling, kreeg ik dan ook al vandaar bericht, als herinnering, dat ik met een week betalen moest. Ik schrijf dit om te voorkomen, dat men in het Landbouwhuis te Alkmaar eventueel met twee maten meet. Met beleefde dank voor plaatsing. Schermeer, 15 Sept. 1939. P. BINNENWIJZEND. voor hel de volledige schriftel vm VB M m opleiding van ARNHEM Uitspraken van de strafzitting van Vrijdag 15 September 1939. Schriftelijke uitspraken: J. S. te Wormerveer, overtreding van de polderverordening, 3.boete of 3 da gen hechtenis. R. C. G. te Amsterdam, overtreding van art. 22b van de Motor- en Rijwielwet, 40.boete of 10 dagen hechtenis met ontzegging van de bevoegdheid motorrij tuigen te besturen voor den tijd van vier maanden. Mondelinge uitspraken: Overtredingen van de Mo- t o r- e n R ij w i e 1 w e t: T. M. S. te Am sterdam, geen straf toegepast. J. G. V. te Zijpej 1 boete of 1 dag hechtenis. A. J. S. te Alkmaar, J. H. A. te Bergen, ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis. H. P. te Alkmaar, 2.50 boete of 1 week tucht school. A. J. v. B. te Alkmaar, H. G. v. L. te Alkmaar, C. D. te West-Graftdijk, ieder 2.50 boete of 2 dagen hechtenis. T. M. Q. te IJmuiden, D. W. te IJmuiden, H. B. te Noordscharwoude, S. de L. te Nijmegen, P. W. v. Z. te Bergen, ieder 3 boete of 2 dagen hechtenis. C. de W. te Zuidschar- woude, S. D. te Amsterdam, H. A. W. de J. te Hilversum, ieder 3 boete of 3 da gen hechtenis. P. J. v. E. te Beverwijk, C. L. te Heerhugowaard, ieder 4 boete of 4 dagen hechtenis. A. F. te Sint Maarten, 2 plus 3 plus 2 boete of 1 plus 2 plus 1 dag hechtenis. J. J. V. te den lip, 3 plus 2 boete of 2 plus 1 dag hechtenjs. J. A. M. te Bergen, 5 boete of 3 dagen hechtenis. W. C. te Bakkum, J. v. d. B. te Hoorn, ieder 6 boete of 4 dagen hechte nis. H. Chr. de R. te Amsterdam, 6 plus 3 boete of 4 plus 2 dagen hechtenis. W. v. D. te Egmond aan den Hoef, 7.50 boete of 5 dagen hechtenis. J. T. te Am sterdam, 15 boete of 10 dagen hechte nis. K. S. te Hoogkarspel, 20 boete of 10 dagen hechtenis. Overtredingen van de Po- DE JAPANSCH-RUSSISCHE YVAPEN- STILSTANDSOVEREENKOMST. De woordvoerder van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken heeft verklaard: De Japansche regeering heeft haar krachten ingespannen voor een rege ling van verscheiden tusschen Japan en Sovjet-Rusland hangende kwesties. Zoowel de regeering van Japan als die der Sovjet-Unie hebben erkend, dat een oplossing van het geschil in het district Nomonhan, langs de grens tusschen Mandsjoekwo en Buiten-Mongolie de on behaaglijke atmosfeer zou wegnemen, welke tusschen de beide landen bestaat en zou bijdragen tot een herstel der Japansch- Russische betrekkingen tot een normalen staat. Derhalve hebben Togo, de Japan sche ambassadeur te Moskou, en Molo- tow, de volkscommissaris van buitenland sche zaken der Sovjet-Unie, onlangs met dit doel verscheidene besprekingen ge voerd. Als resultaat daarvan is een over eenkomst gesloten tot staking der vijande lijkheden tusschen de beide landen. De minister van economische zaken maakt het volgende bekend: De hamsterbeschikking 1939 bepaalde tot dusverre, dat een afleveringsbewijs in duplo behoorde te worden uitgeschreven voor het afleveren, het vervoeren en het voorhanden of in voorraad hebben van rijst, rijstebloem, rijstemeel, gemalen rijst, tarwebloem, tarwe meel, roggebloem, roggemeel, havermout, gort, vermicelli, macaroni, spaghetti, mai- zena, groene erwten, spliterwten, bruine boonen, witte boonen, capucijners, rozijn erwten, en andere soorten gedroogde peul vruchten, witte suiker, basterdsuiker, sla olie, raapolie, boterolie en andere spijsoliën, bak- en braadvet, margarine, koffie, koffie- surrogaten, thee, cacao, harde zeep, zachte en vloeibare zeep, zeeppoeder, zeepvlokken, zeepschilfers, waschpoeder, alle soorten kaar sen, petroleum, plantenvet, gesmolten rund- vet, gesmolten reuzel, rauw rundvet, rauwe reuzel, gedraaid of gemalen dierlijk vet en gemengde dierlijke vetten. Aangezien blijkt, dat het publiek het doel van ,den maatregel, welke het hamsteren na 29 Augustus 1939 tegengaan, volkomen be grepen heeft en daaraan algemeen mede werking heeft verleend, heeft de minister van economische zaken gemeend te kunnen goedkeuren, dat voorloopig ten aanzien van alle bovengenoemde en nader in de hamster beschikking 1939 op te nemen goederen het voorgeschreven afleveringsbewijs komt te vervallen. Mocht het evenwel noodig blij ken, dan zullen onverwijld de thans inge trokken bepalingen betreffende de afleve- ringsbewijzen wederom in werking worden gesteld. Dit beteekent dus, dat de winkelier dus niet meer een afleveringsbon in tweevoud behoeft te schrijven, waarvan een exemplaar bij 't afleveren van de waren aan den klant moet worden gegeven. Dit bonnenstelsel verdwijnt dus voorloopig weer. Volledigheidshalve wordt er nog maals op gewezen, dat van alle bovengenoemde goederen het aan ieder verboden blijft zich binnen een kalenderweek meer te verschaffen dan hij, of de groep van personen, voor welke hij gewoon is zich die goederen te verschaffen, daarvan ge durende één week pleegt te gebrui ken. Aan deze lijst van goederen worden thans nog toegevoegd: tarwegriesmeel, bak en pud dingpoeders, sagokorrels, custard, zelfrij zend bakmeel, griesmeel van rijst en boek- weitgrutten. litieverordeningen: A. P. B. Jzn. te Zaandam, 2 boete of 1 week tucht school, G. v. d. E. te Uitgeest, 2 boete of 2 dagen hechtenis. H. B. B. te Uitgeest 2.50 boete of 2 dagen hechtenis. P. W. M. te Alkmaar, 3 boete of 2 dagen hech tenis, G. K. te Hilversum, 3 boete of 3 dagen hechtenis. A. J. K. te Alkmaar, C. S. te Alkmaar, ieder 4 boete of 4 dagen hechtenis. Overtreding van Artikel 453 van het wetboek van straf recht (openbare dronkenschap): P. O. te Alkmaar, 6 boete of 6 dagen hech tenis. Overtreding van Artikel 459 van het wetboek van straf recht geit laten loopen op grond van een ander): G. R. te Bergen, vrijspraak. Overtredingen van de Ar beidswet: J. H. te Bergen, 2 maal 5 boete of 2 maal 3 dagen hechtenis. B. P. v. A. te Bergen, 6 boete of 4 dagen hechtenis. Overtreding van de Vis- s c h e r ij w e t: P. S. te Heerhugowaard, 2 maal 2 boete of 2 maal 2 dagen hech tenis. Overtredingen van het Al gemeen regl. dienst Spoor wegen: J. M. te Heiloo, geen straf, J. C. v. O. te Amsterdam 3 boete of 3 da gen hechtenis. Overtreding van het Crisis- z u i v e 1 b e s 1 u i t: M. K. te Sint Maar ten, 6 boete of 4 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van het inbeslag ge nomen vet. INVOERPRIJSVERSCHIL R0rr ROGGEMEEL. E}* Wij vernemen van bevoegde z-d invoerprjjsverschil op rogge cn dat het voor het tijdvak van 17 tot en r°ggemed, tember 1939, behoudens tussch123 Sep* wijziging, is vastgesteld op 4 ^"^he k.g. 100 LICHTING 1937 GEDEMOBILISEerd Het Deensche ministerie van oo naar het D. N. B. meldt de dev gelast van lichting 1937. mo ^saüe BOURGUES OVER DE HOUDINr n* RUSSEN. ER Bourgues schrijft in de „Petit Parisip De Sovjet-regeering werpt zich op als t pioen voor de Oekrainsche en Wit-RS bevolkingsgroepen, die in den Pooi*1^8 staat zijn opgenomen. 01 Volgens het voorbeeld van Hitier Stalin op het punt de houding aan te ne van beschermer der „onderdrukte broedï? Men weet nog niet hoe hij deze beschermd waarvan het beginsel zeer zeker werd vast' gelegd bij het bezoek van von Ribbentrop aan Moskou, zal uitvoeren. Harmonische Lichaams Ontwikkeling- Voor lichaam en geest! NAGEKOMEN PREDIKBEURTEN. Men verzoekt ons, erop te willen wijzen, dat de godsdienstoefening van morgenoch tend 10 uur in de Kapelkerk (voorganger ds. Warners) een gewone kerkdienst is en dus niet, zooals sommigen schijnen te mee- nen, uitsluitend voor militairen. WARMENHUIZEN, (herv. gem.,) geen dienst. w Beveiligt U tegen de komende koude dagen. KLEINE BOLGEWASJES KOMEN DE AANDACHT VRAGEN. Nog zitten we te midden van de zomer bloemen, en toch moeten we al weer aan den gang voor het voorjaar, om de eersten lenteboden in eigen tuin te kunnen begroe ten. Hoe eerder we deze bolgewasjes in net najaar planten, hoe mer kans er bestaat, dat ze reeds 't eerste jaar veel te genieten zullen geven. Zeer sterk is dit noodzakelijs bij de Erythronium of Honds tand, <"e slechts een korten rusttijd doormaakt, en wanneer dus ds wortelgroei aanvangt, spoedig geplant dient te worden om groei niet te vertragen. Wanneer we dus de Erythroniums de kweekerij ontvangen, zorgen we er dat zij zoo spoedig mogelijk aan de toevertrouwd worden, en wel in een tigen tuingrond, vermengd met wat molm op een licht beschaduw P waar zij jaren achtereen kunnen staan. Bij voorkeur zetten we ze1&1 jes bijeen met een onderlingen a s s 8 c.M., terwijl we de plantdiep en 8 c.M. nemen. Versche mestfo££®° rijken zij niet verdragen, doch wel zware grond, terwijl zij s winters glm jS dekking behoeven, een weinig en voldoende. De bloeitijd valt in ff April en de hoogte varieert van110- js Een bijzonder °Pvallen ^Lite Beauty, de Erythronium revolutum wm crènie met sterke recht opstaande s witte bloemen met geel hart e varjë- gemarmerd blad. Een bijzon e bloemen, teit is de Hendersoni met wi violet getint met donker paa ook v0or De Erythromniums leenen zi denken, potcultuur, als we er tice warmte dat zij volstrekt geen kunstmatig kunnen verdragen. rd;ge bol" Dit zelfde geldt ook voor het de Kruk. gewasje Gorydalis of Y°ge e behandel dat geheel op de zelfde rwildering °n* kan worden, en zich voo ebtig leen. der licht struikgewas ook P hoe m"' Hoe langer de Gorydalis v c jj. d'e? der zij gaat bloeien. Ze wordt volkomen geplant en 10 c.M. uiteen, en winterhard. gelang v t De kleuren varieeren naa rose |o de variëteit van violet-rood, P zich ni rose. De variëteit nobilis borderplant voor potcultuur, dit is c d;e geel een hoogte van 60-80 c.M, geI1 z0nnrf bruine bloemen voortbren kunnen _bl® 8 plekje noodig heeft om lente Ild rS. Kleine bolgewasjes die liefW1* g zijn haast onontbeerliJ^ i zijn tuin, en als we ze nu besten m0gm tÜdig in het bezit, om - te planten. MULLER^f MODERNE MACHlNESy^ygyvTB^. DRUKKERIJ N.V. TE1" ALKMAAKSCHE COURA*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 2