Slagersbediende sri15i939- GRAF.I MONUMENTEN Kantoorbediende (m.of vr,] Koksleerling Aangeb. ongem. Zit-slaapkamer f 2500.- als 2e Hypotheek Ds. WARNERS Flink Meisje, FU"K MEISJE, gem. Zitkamer Zit-slaapkamer. mooi Landhuis «fi Hongarije—duitschland. ZIJPE VOOR DE HUISVROUW een smakelijke nazomer maaltijd. inschrijving van leerlingen voor de gemeentelijke avond school voor lager nijverheids onderwijs met voortgezette klassen te alkmaar. DANKBETUIGING. hervat Haandag 18 Sept. al zijn catechisaties in lokaal bij Groote Kerk. Tandheelkundige Inrichting „DENTOFORM" Café „Nummer één", Ritsevoort 60, Alkmaar. GEVRAAGD ECHTPAAR KLEERMAKERIJ. Jongen of Meisje, gevraagd, ZIT-SLAA.PKAMER Te huur verdieping van 3 kamers, TE KOOP groot HEERENHUIS, gem. Zit- en Slaapk. te huur te bergen (n.H.) Wegens sterfgeval gevraagd. Overwaarde aanwezig. Br. onder lett. T 238 bur. v. d. bl. Bij het Dameskoortje van den Heer OUSHOORN kunnen nog NIEUWE LEDEN Hkedecicht Verwachting: Mi» van hedenavond tot morgenavond 08 19 uur: Gedeeltelijk bewolkt, ongeveer ,ets wanner, plaatselijk och- it0Cë T /wakke tot matige noordoostelijke tendm's tot oostelijke w«nd. onitenlandsch weeroverzicht. ressie, welke gisteren bij I^land De was trok naar de Poolzee. Aan geiegen was, IJsland de lucht. n fink gestegen, hetgeen met afkoeling dr a «ine Het gebied van hoogen lucht- fTheeft zich van de Noorsche zee naar navië en Finland verplaatst, en is fÏÏrfTin beteekenis toegenomen. Ook he- daarbU in barometers in zuid- fTdinavië nog flink stijgende. In Lap- ?CSd werd het vrij veel kouder, zoodat de mneratuur daar tot onder het vriespunt Gedaald Langs de Noorsche kust werd h t daarentegen wat warmer. Regen van beteekenis kwam hier niet voor. Over be Ttalië en Hongarije ligt een vlakke SSrLr ve.1 regen (tot 40 braCht' LICHT OP! Voor rijwielen, motorrijtuigen en andere voertuigen van 19.50 tot 6.06 uur licht op. SCHEEPVAARTLIJNEN. Stoomvaart-Mij. Nederland. Kota Radja te Halifax 15 Sept. Marnix van St. Aldegonde thuisr. van Co lombo 15 September. A<J-C o~ 0>i'0 Voetbal, PROTEST van DE 2DE KLASSERS. Gisteravond werd op initiatief van de voetbalvereen. „Alcmaria Victrix" hier ter stede een spoed-vergadering gehouden van de 8ag. besturen der 4 Noordelijke 2de klas- sers uit afd. I, t.w. H.R.C., West-Frisia, Alkm. Boys en Alcmaria Victrix. Unaniem was men van meening, dat geen genoegen mocht worden genomen met de zg- nood-competitie>-indeeling, terwijl tij dens de vergadering bleek, dat ook de an dere 2e klassers van afd. I ontstemd zijn over deze veranderde indeeling. Besloten werd een telegram te zenden aan den competitie-leider, waarin ten sterkste wordt geprotesteerd tegen deze indeeling, ie voor de vereenigingen funeste gevolgen zou hebben. Gevraagd wordt met den meesten aan- j7anS herstel van de oude-competitie-indee- Eveneens werd besloten dr. van Prooye, voorzitter van den K.N.V.B., met dit be- j la kennis te stellen, in de verwachting w i?° j ziin invloed zal aanwenden om Wt herziening te geraken. 24 Se l4Vedsbr^d HongarijeDuitschland op mnsnÜ a'S' gaab door- Er is voor deze ont- fiestpiaS ean zeer sterk Duitsch elftal samen- Goldhr', Jakob> Janes en Schaus; Kupfer, Kallwitch^s? Kitzinger; Lehner Szepan, Zwitc f' cboen en Pesser. 15 Ort Cf aad~Huitschland, vastgesteld op gaat niet door. DE H.L.O.-EXAMENS. De dat, j r De data vastgesteld. Vastgesteld- L'°-"examens zijn als volgt 3 uur ^aterdag 23 September n.m. Zl Tag 24 SePl- v.m. 9 uur. Vuur. "oensdag 27 September n.m. Zondagen Za^erda® 30 Sept. n.m. 3 uur en Zwemm v"m- 10 uur- ÜUr (onder1' ^°nderdaf? 5 October n.m. 3 keuring var Joorbehoud van nadere goed eer hm hhectie der Overdekte), heeft aaneom candidaten, dat zich reeds voor de drrd is een belangrijk deel, dat nu juist ri °k maa^ examen doet. Dat eénmaai eval doeling van de H.L.O. Niet sPeldje p ™en doen en dan niet een ajeuw, steeds°in ,neen'. *eder iaar weer op- het ^'eUw, steed-0n' neen> ieder jaar weer op- bliiven; tJr,m training blijven, steeds fit rf1, eerste eraarfVI jaar de bekroning in hieUWpl- d diploma ontvangen wordt! Jï2ii met su,.rp11 Z^n er biÉ gehoopt wordt, °k zij telk6r, s examen zullen doen en dat °nderda« ;„',are teru6 zullen keeren. „I11® geoefend. er voor het laatst onder lei- Hmg een pr,.'vo°r velen is de zomertrai- voi ^ers hii geweest en al zijn er Wagen 't zich niet aan het examen i hebben njpttemin door trouwe oefening aan hun lichaam een goeden dienst bewezen. Van de zijde der militairen bestaat groote belangstelling en er zal dan ook in de komen de dagen speciaal voor de H.L.O.-eischen getraind worden. Het adres van den secretaris is: A. J. ter Horst, Lamoraalstraat 1, bij wien men zich ook schriftelijk kan aanmelden. QemeetUecaden De kermissen gaan nu wèl door. fcen nieuw raadsbesluit. 7ü Jn Ót vfgadcrinS van den raad van Zype, gehouden op 5 September j.1. werd op voorstel van B. en W. met alge- meene stemmen besloten de kermissen in gjpe, met name die te Petten, Burgerbrug, St Maartensbrug, 't Zand en Schagerbrug de ernstige tijdsomstandigheden, niet te laten doorgaan. Evenwel werd naderhand door 3 raads- it v' ,nameliJk de heeren Doedens, Doom ieIla,et toePassinS van het bepaalde in art. 46 der gemeentewet, een spoed- raadsvergadering gevraagd. Deze spoedvergadering had plaats op Vrijdagavond, onder leiding van burge meester mr. Breebaart. Als eenig punt stond op de agenda: verzoek van de bovengenoemde heeren om de kermissen wel te laten doorgaan. Na de opening werd over dit punt het woord gevoerd door alle raadsleden, met uitzondering van de wethouders, de hee ren van der Sluijs en Nannis. De betoogen van de raadsleden kwamen m hoofdzaak hierop neer, dat nu de menschen zich aan de ernstige tijdsomstan digheden grootendeels weei eenigszins hebben aangepast en de groote spanning van de eerste mobilisatiedagen wat is af genomen het gewenscht zou zijn de kermissen te laten doorgaan. Van verschillende zijden werd in dit verband iwezen op allerlei festiviteiten (kermissen, ba!s, enz.) in de omliggende gemeenten, die dezer dagen zijn of nog zul len worden gehouden. Ook in landen als Duitschland en Engeland gaal het leven zijn gewonen gang. Voorts werd betoogd, dat het voor tal van zakenmenschen in de gemeente van veel be lang, is, dat de kermissen kunnen doorgaan. Alleen de heer Jansma wenschte zijn een maal ingenomen standpunt om de kermis sen niet te laten doorgaan, te handhaven. Spreker achtte de kermisviering in dezen zoo ernstigen tijd niet op haar plaats. Waar de heer Jansma over het voorstel van de heeren Kok c.s. geen stemming ver langde, werd ten laatste zonder hoofdelijke stemming besloten stappen te doen om het betrekkelijke door Ged. Staten reeds goed gekeurde raadsbesluit van 5 Sept. '39 zoo mogelijk ongedaan te maken en de kermis-: sen te Petten, Burgerbrug, St. Maartens brug, 't Zand en Schagerbrug wèl te laten doorgaan en tevens aan Ged. Staten te ver zoeken of de kermis te Schagerbrug dit jaar in afwijking van den regel mag worden gehouden na de kermis te Petten (de kermis te Oudesluis is reeds achter den rug). Er wordt over 't algemeen in Nederland weinig lamsvleesch en schapenvleesch ge geten. Ten onrechte; immers, alle goede eigenschappen, waarvan vleesch de drager kan zyn, vinden we juist in lams- en scha penvleesch op gelukkige wijze vereehigd. Het is licht verteerbaar, gemakkelijk en in betrekkelijk korten tijd gaar te maken; het doet in eiwitwaarde zeker niet onder voor andere vleeschsoorten en het steekt in kalk en ijzergehalte zelfs gunstig uit boven het veel meer gebruikte rundvleesch. Geven we er ons, bij al deze voordeelen, bovendien nog rekenschap van, dat de prijs beneden dien van rundvleesch blijft, dan bestaat er feitelijk geen enkele reden, waar om we zouden voortgaan met lamsvleesch en schapenvleesch als uitzonderingsgevallen op onze middagdisch te beschouwen. Of zou het misschien de smaak zijn, die niet iedereen aantrekt? 't Is mogelijk; maar, waar in het buiten land overal de beide vleeschsoorten sterk in tel zijn, daar moet o.i. de mindere sym pathie ervoor in Nederland een gevolg zijn van de mindere bekendheid met smakelijke schapenvleesch-gerechten die er toch in overvloed te maken zouden zijn. En het is dan van belang, dat we aan die onbekend heid een einde maken, door een paar gerech ten te beschrijven, die zeker de moeite van een proefneming zullen loonen. Ragout van schapenvleesch (4 personen). 500 G. (1 pond) schapenvleesch, 50 G. y3 ons) rundvet, 1 ui, 1 Maggi's Jus- tablet, ongeveer y% L. water, 250 G. pond) tomaten, wat peper. Bestel het vleesch als „ragoüt-vleesch", n.1. in niet te groote stukjes verdeeld op de wijze van poulet. Laat in een braadpan de fijngesnipperde ui in het vet goudbruin bakken, voeg er het vleesch bij en laat dit mee bakken, tot het een lichtbruine kleur heeft aangenomen, Wrijf het Maggi's Jus- tablet fijn en meng het met het water tot eon gelijke pap; giet die over het Vleesch, sluit de pan en laat op een zacht vuur de ragoüt gaar stoven (een goed uur). Snijd de tomaten in stukjes, voeg ze bij de ragoüt en laat ze een kwartier mee sto ven. Maak de ragoüt op smaak af met wat peper (misschien ook wat zout) en presen teer er gekookte aardappelen bü (ook wel aardappelpurée) en als groente bij voorkeur slaboonen. Lamsvleesch met rijst en tomaten (4 personen). 500 G. (1 pond) in stukjes verdeeld lamsvleesch (z.g. lamsragoüt), 1 u>. 500 G. (1 pond tomaten, 50 G. A, ons) boter of vet, 400 G. (4 ons) rijst, 1 L. kokend water met 4 Maggi's Bouillonblokjes, wat peper. Laat op een niet te hard vuur de gesnip perde ui en de stukjes vleesch in de boter lichtbruin worden (in een braadpan b.v.) Voeg er dan de stukgesneden tomaten bij, strooi er de gewasschen rijst in en bedek alles met de bouillon. Sluit de pan en laat op een zeer zacht vuur alles met elkaar gaar worden, tot het vleesch volkomen malsch is en de rijstkorrels goed zijn uitgedijd (onge veer 1 uur). Maak het gerecht op smaak af met wat peper. Een gemakkelijke hoofdschotel voor een drukken dag TM&licoties De inschrijving van leerlingen zal plaats hebt en van maandag 18 tot en niet zaterdag 23 september des voorm. van 912, 's nam. van 24 en 's avonds van 614—9 uur in het gebouw der Ambachtsschool. De leerlingen moeten om tot de le klasse te worden toegelaten, bij den aan vang van den cursus: a. ten minste 12 jaar en 8 maanden oud zijn en tevens voldoende lager onder wijs hebben genoten, of b. indien zij 12 jaar, doch nog geen 12 jaar en 8 maanden oud zijn, een bewijs overleggen dat zij het zevende leerjaar eener lagere school met vrucht hebben doorloopen. Leerlingen, die een dagschool bezoeken worden niet toegelaten. Laatste rapportcijfers moeten voor nieuwe leerlingen worden medegebracht. Leerlingen met einddiploma Ambachts school 2-jarigen cursus kunnen tot de 4e klasse en met einddiploma 3- jarigen cur sus tot de 5e klasse worden toegelaten. Leerlingen met einddiploma Gem. Avond school voor lager Nijverheidsonderwijs kunnen toegelaten worden tot de voortge zette klassen. De school duurt 5 jaar, voor den typo- grafencursus 4 jaar. De voortgezette klassen duren 2 jaar. Het schoolgeld, geregeld naar financieele draagkracht der ouders en grootte van het gezin is laag gesteld. De leermiddelen worden door de school verstrekt. De cursus vangt aan MAANDAG 2 october, 's avonds 6 y uur. Inlichtingen bij den directeur A. FLEDDERUS. Alle leerlingen moeten zich opnieuw laten inschrijven. HINDERWET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen op verzoek van burge meester en wethouders van OUDORP N.H. ter openbare kennis, dat op de gemeente secretarie van Oudorp N.H. ter inzage is ge legd een verzoek met bijlagen van de N.V. Bataafsche Import Maatschappij verkoop kantoor van Koninklijke Shell producten te 's-Gravenhage, om vergunning tot het oprichten van een benzinelaadstation, be staande uit drie ondergrondsche reservoirs met drie bovengrondsche aftappunten en een luchtcompresser met een luchtautomaat, op een terrein, kadastraal bekend gemeente Oudorp N.H., sectie C, nrs. 343, 345 en 352. Bezwaren tegen deze iprichting kunnen worden ingediend ten raadhuize van Oudorp N.H., mondeling op Donderdag 28 Septem ber a.s., namiddags te vier uur en schrifte lijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kunnen de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht op de secretarie dier ge meente van de terzake ingekomen stukken kennis nemen. Alkmaar, 16 September 1939. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, F. H. VAN KINSCHOT, burgemeester. A. KOELMA, secretaris. JiacfU&etichtw N.V. EIERVEILING NOORDHOLLANDS NOORDERKWARTIER. ALKMAAR, 16 Sept. 1939. Op de heden gehouden eierenveiling waren in totaal 240000 stuks kipeieren aangevoerd, prijs 4.505.40, kuikeneieren 2.304.35. DE BOTERPRIJZEN. ALKMAAR, 16 Sept. 1939. Op de heden gehouden botermarkt was de aanvoer 655 st. van y, kg en de prijs: groothandel 67 >4—70 cent en kleinhandel 72 >475 cent. Handel matig. 10700 Kippeneieren (groothandel) 2.805 en 275 Eendeneieren 3. Per 100 stuks. Handel matig. N.V. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 15 Sept. 1939. Op de heden gehouden veiling werd betaald voor: Aard appelen 2.20—2.80, Bieten 1.60—/ 3.60, Gele kool 1.80—2.80, Groene kool 1.69 3.60, Prei f 2.104, Roode kool 1 2.40, Uien 2.60—4.90 per 100 kg; Andij- vie i2.60, Bloemkool le s. 9f 16, 2e s. 2—6, Kropsla 0.50—3, Knolselde- rje 23, Komkommers f 1f 6.50 en Meloenen 5f 17 per 100 stuks, Appelen 2—6, Augurken 2—12, Druiven f 9— 13 Peren f 2—12, Pruimen f 6—12, Snijboonen f 3—f 12 en Tomaten 2—2.80 per 100 pond; Peterselie 0.50—1.20, Sel derie i1.80 en Wortelen 2.50f 4.50 per 100 bos; Spinazie per bak (16 pond) 25 —50 cent; Dubbel spercieboonen f 0.95 1.90 per zak. AMSTERDAM, 16 Sept. 1939. Op de heden gehouden aardappelenmarkt waren de prij zen onveranderd. Aanvoer 158000 kg. BROEK OP LANGENDIJK, 15 Sept. 1939. (Langendijker Groentenveiling). 56000 kg Roode kool f 1—f 1-90; 33000 kg Gele kool if 2.30; 3600 kg D. witte kool, 1.20; 40000 kg Uien f 3.40—3.90, grove uien 3 3.50, drielingen 1.90—2.20, stek 3— 3.30; 3800 kg Peen 1.30—1.90; 7000 kg Bieten 0.803; 2000 stuks Bloemkool 5.10—9.80 2e s. 1.50—1.80; 8500 kg Aardappelen: Bevelanders 1.90—2, Eigenheimers 2—2.30, BI. Eigenheimers 2.502.70; 188000 kg Vroege witte kool 80—90 cent; 200 str. Andijvie 1.40; 80 kg Snijboonen 6—15.20; 4100 kg Slaboo nen 611.10. NOORDSCHARWOUDE, 16 Sept. 1939. (Noordermarktbond). 15600 kg Roode kooi 1—/ 1.80; 2400 kg Gele kool 1.50—2; 52100 kg Uien 2.50—3.20, grove uien 2.50—3.10, drieling uien 1.90—2.20, nep 2.90—3.10; 2900 kg Peen 1.60—2; 1100 kg Bieten 1.30—2; 17200 kg Aardap pelen: Bonken 1.30—2.90, Souvenirs 1.60 1.70, Drieling muizen 1.20—1.70, Eigenheimers 1.60—2.10, BI. Eigenhei mers 2.102.40, Bevelanders 1.70 1.90; 90200 kg Vroege witte kool 8090 ct.; 22400 kg Slaboonen 6.60—14.30; 150 kg Zilvernep 4.80. WARMENHUIZEN, 15 Sept. 1939. Eigen heimers 1.80; Uien f 4.104,20, drielin gen 2.20; Witte kool 8090 cent; Slaboo nen 6.20—10.20; Bintjes f 1.80. Aanvoer: 3600 kg Aardappelen; 1950 kg Uien; 42100 kg Witte kool; 320 kg Slaboonen PURMEREND, 15 Sept. 1939. „Afslagver. Beemster, Purmerend en Omstr." Aard appelen: BI. Eilgenheimers f 2.403, Bonte 33.40, Dubbele slaboonen m. dr. 6 12 en z. dr. 615,Snijboonen: Stok 914 en Stam (breede) 612, Prui men 230, Tomaten: A 46 en C f 45, Roode kool 25, Savoye kool 23.50, Spinazie 612, Postelein 4 9, Uien 4, Uien drielingen 2f 2.70, Druiven 1324, Appels: Zoete Belle fleur 29, Bismarck-appel 2f 6, Bramley Seedling 26, Codlin Keswick 28.50, Fisher's Eerstling 16, Gravesteiner 611, Graham Jubilé f 3 9, James Grieve 1124, The Queen 19, Transparante de Cronsels f 2 14, Zigeunerin 418, Peren: Beurré d'Amanlis 214, Beurré de Mérode 2 7, Beurré Hardy 218, Boerengroen f 1f 5, Clapp's Favorite 321, Con- seiller de la Cour 211, Diamant 1 8, Durandeau 16, Duchess Williams 29, St. Germain peer 16, Gieser Wildeman 28, Herzogin Elsa 1f 8, Juttepeer 42C, Kamperveen f 16.50. Maagdenpeer 18, Marguérite Marrillat 213, Seigneur d'Esperen 218, Soldat Laboureur 110, Triomphe de Vienne 221, Trosjespeer 15 en Vertilon 18, alles per 100 kg; Kom kommers 15.PO, Bloemkool 215 en Meloenen (suiker) 524 per 100 stuks; Sla 0.504 en Andijvie f 0.501.70 per 100 krop;Wortelen 2—8 per 100 bos. Adoeetmtim Ondertrouwd: J. VAN GEYN, arts, en SIJBRECHT AKKERMAN. Huwelijksvoltrekking 30 Sept. 1939 10.30 uur. Kerkelijke inzegening door Ds. H. W. BLOEMHOFF om 11 uur in de Ned. Herv. Kerk. Ondertrouwd: KLAAS SCHENK Kz. en FIEP ERIKS. Wieringerwaard. Petten. 15 September 1939. Huwelijksvoltrekking Vrijdag 29 September 1939. Receptie Vrijdag 29 Sept. nam. 3—5 uur. Voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve, zorgzame Vrouw, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder A. SCHOEN—v. ZOONEN, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. In 't bijzonder aan Dr. SCHMIDT, Dr. FREDERIKSE en Ds. KUIPER, alsmede aan de Zusters van het Centraal Ziekenhuis. Uit aller naam: Jb. SCHOEN. Alkmaar, September -1939. STOOMSTEENHOUWERIJ N.V.W.F.STOELiZÜ UITTIK OUDORP 25 ALKMAAR VftAAOT O R ATI 5 CATALOGUS OF BEZOEKT ONZE TOONZAAL QROOTSTE KEUZE IJl N.HOLLAND Spreekuur: Dinsdags van 2—5 uur en Woensdagavonds van 7-9 uur. I I voor het weldra te openen Algem. Militair Tehuis (niet inwonend) om als nevenbe» trekking de functie van Vader en Moeder waar te nemen (hierbij ook schoonhouden). Vergoeding pl.m. f 12.per week. Schriftelijke aan melding onder opgave van referen tiën bij den secr. Ds. S. van der Woude, Costerstraat 4, Alkmaar. Gevraagd voor direct voor hulp in de 1 aishouding en winkel. Intern. C. HOUTMAN, Bergen aan Zee. GEVRAAGD boven IS ar, voor den geheelen dag. Adres: Mevr. LUITINGMET, Achterweg 21. Gevraagd een eenigszins met het vak bekend. Adres Lindenlaan 69, Alkmaar. gevraagd. Wed. L. C. BISKANTER)(( Achterstraat. HANDELSKANTOOR vraagt Br. letter S 237 bur. v. d. blad. eenigszins met het vak bekend. VALK's LUNCHROOM, HOUTTIL. GEVRAAGD: met slaapkamer en keuken of ge bruik van keuken. Br. letter P 235 bur. v. d. blad. Per 1 October a.s. aangeboden te Alkmaar: een gezellige met ontbijt, voor dame, a. cL, Kenn.str.weg, bij centrum stad. Brieven onder letter N 233 bureau van dit blad. drukke stand, centrum. Br. letter R 236 Bureau v. d. blad. centrum stad, uitstekend geschikt voor administratiegebouw. Even tueel direct te aanvaarden. Br. ond. letter U 239 Bureau v. d. blad. Te huui gem. zit-slaapk voor geh. echtp. (mil.) of net persoon, 20.p. mnd. Br. lett. H DE HAAN's Boekh. Bergen (N.-H.) Jong echtp. z. k. zoekt met gebr. v. keuken. Br. letter H 228 bureau van dit blad. Jongeman zoekt zonder pension. Br. letter Z 231 bureau van dit blad. met garage. Bevattende kamer en suite, 4 sl. kamers, str. water. Te bevr. bij H. BLANK, makelaar, Dorpsstr. 13 en St. Adelbertusl. 12. of Zit- en Slaapk., (str. w.), ruim uitzicht, op netten en rustigen stand te Alkmaar, met voll. piima pension. Br. letter J 229 bur. v. d. blad. geplaatst worden. Repetities Dinsdagsavonds van 810 uur van Everdingenstraat 12. Aaumelding aldaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 3