Alkmaarsche Courant ^Buitenland t0T 1 OCTOBER GRATIS. TSl- r- tt TiVh thans, voor minstens drie maanden, "JSfSlW») M f 2M 48 m"lioen als Jgtük- internationale vrouwenbond 'toor vrede en vrijheid. en;r,iger zuivering van Noodlottig ongeluk onder Wassenaar. 2 dooden. GEMENGD NIEUWS. Warschau houdt stand. De krijgsverrichtingen in Polen. De strijd aan het westelijk tront. „l-Ai>. abonneert, ontvang U de Voor weekabonnementen geldt deze bepaling niet. -^r^DELEN AUGUSTUS i 7 milliocn boven J 16.9 milHoen meer dan was geraamd. Mrialm brachten in Augustus De Ryksm ddelen f 35 08 mUU. /3737AmS 1938 en 36.81 millioen o«n in, dPr raming. In de eerste acht als l/12 1939 bedroegen de totale maandenvan 3U39 miHi0en (v. j. der ram'ne- st|ne|,n betref,, was Vat de kohi f in 04 mjH10en "f hieÏÏÏbracht tree" f 1"» ">UU«" Het tegengaan van onwettige wreedheden in den oorlog. n worterlandsche afdeeling van den nonalen vrouwenbond voor vrede InternStft zich, naar aanleiding van enV»fikel in de „Osservatore Romano", Wn rin er op wordt aangedrongen, dat de Stralen" een onderzoek zullen instellen "n do juistheid der wederzijdsche be- Xldilingen van wreedheden tegenover «vangenen, burgers, vrouwen en kinde en door de oorlogvoerende partijen ge ïnd tot den minister van buitenlandsche Sn, rnr. E. N. van Kleffens met de twee volgende vragen: 1 zou de regeering bereid zijn te onder- zoeken of de vorming van een derge lijk neutraal lichaam niet als een on vriendelijke daad zou worden be schouwd door een der oorlogvoerende partijen? 2 zou de regeering bereid zijn, in geval van een gunstig antwoord, aan de „Oslostaten". en aan Zwitserland het voorstel te doen, gezamenlijk zulk „politietoezicht" op zich te nemen? De internationale vrouwenbond voor vrede en vrijheid stelt zich op het stand punt, dat de eenige werkelijke „humani sering" bestaat in „afschaffing" van oorlog. Evenwel gezien het feit, dat deze top toch weer over een deel der wereld 't{«'tomen, stelt zij zich op het standpunt, dittóop den weg der neutrale staten ligt nuatregelen te nemen om ongewet tigde wreedheden tegen te gaan, die het debetrokken partijen beoogde doel van een oorlog in geenen deele kunnen bevorderen. AUTOBUS IN DE MUIDERVAART. Geen persoonlijke ongelukken. Gisteravond week de chauffeur van een autobus der Gooische tramwegmaatschap- P'j, welke op den ouden straatweg van Naarden naar Muiden reed bij het inhalen van een voor hem rijdende auto te veel naar links uit. De wagen zakte in den zach- kn wegberm en kantelde vervolgens in de Muidervaart. Deze is gelukkig ondiep, zoo- at de bus slechts tot de treeplanken in het twintig passagiers, de j au"aur en de conducteur kwamen met en schrik vrij. Militairen en burgers hiel- biu n 'nzittenden uit de halfom geslagen 0e passagiers konden met een juist seerende tram hun reis naar Amster dam vervolgen. ONTHEFFING HOOFDSTUK III RIJTIJDENBESLUIT GEVRAAGD. derlamn^ yan; ^drijfsautohouders in Ne- den mi*;zicb °Pnieuw telegrafisch tot verzoek nS 6r Van Waterstaat gewend met het rliti^ °nthef'ing van hoofdstuk 3 van stJeï, Uitte.verleenen voor be- p«aonenvenl mot°rri^tuigen gebezigd voor torri]tuiepn 6r' de van andere mo- Wapenen 7;!_nu ta' van chauffeurs onder de beschikt? geroepen en hun patroons niet vangers kumJ °iVer geschikte plaataver- v,n aij van h n -igen' tengevolge waar den, diensttU°0rSchriften omtrent werk- lÜderi ernstioo 6n onafgebroken rust- m°eilijkheden ondervinden. Tot dus!o HE OPTIEKEN. langs zeer om- Uitvoer n.0g niet voor defi' "Ptieket, gezuivp?i eIgië afgestempelde v7naar de Kr#n te krijgen zonder daar- '*n' die op gr,,."; gaan- hetgeen voor j?ea' veel tijd en afstand van de grens se?8nk Z'J de m?? V6el benzine kostte. *5? .^toriteiw ®deWerkine van de Belgi' 2 5 thans tiirt n-, AN-W.B. en de <jc triPtieken 0De 1J ln staat deze Belgi- trmti 7Veren iJL eenvoudiger wijze te die een Belgisch Sest» er uit Rpi ^00r invoer, doch niet 5S,K!4 <r t°' L«»>b"8 I* al- VL ^teekenrt? mede vol8ta8n het ht«tt vP sb°nd dio 7 te zenden aan vl7rekt, Li® het stuk destijds ^tSersbond een^nif- ?verleg met de- ZlSheid en 0Pgemaakt verklaring ftl0et hr ?11 bet mntr,X 'waaruit de aanwe- wfr. Dez?t°rnjtuig in Nederland W ht dUs m'nistratieve zulve- reis naar de grens over- DE K.L.M. OP ZOEK NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN. In den loop van Augustus is namens de K.L.M. de heer H. Steenmsa naar de Kaap- Verdische eilanden vertrokken om daar de mogelijkheid van aanleg van vliegterreinen te onderzoeken, in verband met de reeds geruimen tyd bestaande plannen van de K.L.M. tot vestiging van luchtverbindingen tusschen West-Indië en het Europeesche net. Naar wij vernemen is de heer Steensma daarna op verzoek van de K.L.M. te Lissa bon gebleven om daar na te gaan, welke nieuwe mogelijkheden tot uitbreiding van het door de jorlogsomstandigheden voor een groot deel stilgelegde luchtnet in Zuid- E'iropa zijn. MOTORRIJDER TEGEN TRAM GEBOTST. 30-jarig sergeant gedood. Gisteravond tegen middernacht is in de Witte de Withstraat te Amsterdam een ern stig verkeersongeval gebeurd, waarbij de 30-jarige sergeant J. Veen, afkomstig uit Haarlem en gedetacheerd bij den motor- dienst aldaar het leven liet. Volgens ooggetuigen reed V. in genoem de straat achter een auto welke hij links wilde passeeren. HU lette daarby evenwel niet op, dat uit tegenovergestelde richting een tramwagen van lyn 7 naderde. Op het laatste oogenblik trachtte hU nog voor de tram uit te komen hetgeen hem waarschün- lUk zou gelukt zijn, indien hu niet met het rechterbeen tegen de treeplank van de tram was gebotst. Hierdoor geraakte hy de macht over het stuur kwyt en vloog het trottoir op. De motor sloeg over den kop en de be rijder bleef bewusteloos op rtraat liggen. In allerijl heeft men hem naar het Wilhelmi- nngasthuis overgebracht, waar hy in den loop van den nacht aan de bekomen ver wondingen is overleden. Gisteravond is er een zeer ernstig ver keersongeluk op den ryksstraatweg onder de gemeente Wassenaar gebeurd. Uit Wassenaar kwam de kapitein B. H. Zöllner op zijn motor. In het zijspan was mevr. Zonneveld, die ten huize van kapi tein Zöllner woonde, gezeten. Uit de tegenovergestelde richting uit den Haag naderde een militaire autocolonne, waarvan de voorste wagen bU de Rust en Vreugdlaan wilde draaien. Hoewel de sol daten van dien wagen teekens gaven heeft kapitein Zöllner deze blUkbaar niet gezien. Met groote snelheid reed de kapitein op den dwars over den weg staanden wagen in met het gevolg, dat hU en zUn medepassagiere op slag gedood werden. De beide lijken zUn per politieauto naar de rouwkamer van het hoofdbureau van politie te Wassenaar ver voerd. Ook de beide zwaar beschadigde voertuigen zyn naar het hoofdbureau ge bracht. Kapitein Zöllner was 39 jaar cd, gehuwd en vader van twee kinderen. j\j woonde in Wassenaar. Tengevolge van dit ongeluk ontstond een groote verkeersstagnatie. De Wassenaarsche politie, bygestaan door de soldaten van de militaire colonne, die uit ongeveer 50 man bestond, zorgde ervoor, dat het verkeer vry spoedig weer normaal liep. Mond- en en klauwzeer. - Tengevolge van het mond- en klauwzeer zUn ln de week van 3 tot en met 9 September 1939 bezwe ken: 148 runderen, 235 kalveren, 54 varkens en biggen, 2 schapen. Aanrijding met doodelijken afloop. - Gistermiddag is op het kruispunt Helvoirt- schewegTaaistraat te Vught de 15-jarige H. Mulders, wonende aldaar, door een uit de richting 's-Hertogenbosch komende vracht auto gegrepen. Ernstig gewond is de knaap naar het ziekenhuis overgebracht, alwaar hy kort na aankomst is overleden. De ramp van de „Willem van Ewljck". - Onder zeer groote belangstelling is gister middag mét militaire eer een der slacht offers van de ramp van Hr. Ms. „Willem van EwUck", de twintigjarige hofmeester-zet- milicien S. C. van Steenkiste te Vlissingen, ter aarde besteld. Ernstig arbeidsongeval. - Gisteren is te Nieuwendam bU Amsterdam een arbeider in het Prins Hendrikdok gevallen. De man werd ernstig gewond en moest naar het Bin nengasthuis worden vervoerd, waar een her senschudding, hoofdwonden en een been breuk werden geconstateerd. De opening der Staten-Generaal. - Even als vorige jaren zullen de plechtigheden, welke by de opening van de Staten-Generaal op Dinsdag, 19 September a.s., zullen plaats vinden, met als hoogtepunt de door H.M. de Koningin uit te spreken troonrede, over beide Nederlandsche radio-zenders worden uitgezonden. De reportage wordt voor Nederland ver zorgd door de A.V.R.O. en de K.R.O. en door de Phohi voor de Nederlandsche overzee- sche gewesten. De uitzending vangt aan om 12.30 uur en zal ongeveer 14 uur geëindigd zijn. Verslaggevers staan opgesteld by het koninklUk paleis in het Noordeinde, op he Lange Voorhout en op het Binnenhof- Uit Zaleczykl, een Poolsche stad aan de Poolsch-Roemeensche grens, wordt door Havas gemeld: Volgens uit Warschau ont vangen berichten is de Poolsche hoofdstad niet alleen nog in handen van de Polen, maar biedt zij zeer doeltreffend weerstand, hoewel Duitsche gepantserde eenheden er in geslaagd zijn reeds de vorige week Vrijdag de buitenwijken binnen te dringen. Warschau wordt niet ernstig bedreigd. De oorlog heeft het uiterlijk van het leven in de hoofdstad niet gewyzigd. De luchtaanvallen en bombardementen maken thans deel uit van het dagelijksch leven der bevolking. Wanneer een bombarde ment begint, wordt de orde in de straten verzekerd door een goed georganiseerden dienst, dank zij de koelbloedigheid der bevolking, die zich nooit heeft ver loochend. De loopgraven en collectieve onderkomens, met Welker aanleg men half Juli was begonnen, zijn thans gereed en geven den bewoners ten minste een be trekkelijke veiligheid. Toch maken de bombardementen slacht offers in de industrieele buitenwijken. Parallel met dit alles wordt de Duitsche propaganda verhevigd: Vliegtuigen werpen vlugschriften uit met uitnoodigingen aan de bevolking om zich over te geven. Sinds verscheidene dagen maken Duitsche zen ders gebruik van de golflengte van Pool sche zenders om in het Poolsch defaitisti sche berichten uit te zenden. Wat de eigenlijke militaire operaties be treft, richten de Duitschers zich op de in dustrieele centra, de spoorwegknooppun ten, garnizoenen, depots en fi brieken. In midden Polen heeft Luck, de hoofdstad van Wolhynië, een reeks bombardementen on dergaan. Een deel der stad vloog in brand. Duitsche escadrilles hebben honderden slachtoffers gemaakt onder de burgerbevol king. Lublin, Kelm en Sielce zijn op ge- lyke wijze bestookt. Overigens hebben de Duitsche troepen met de grootst mogelijke snelheid de nieu we industrieele industriest.eek van Lublin bereikt met behulp van de gepant serde divisies, die Polen uit Silezië en Slowakije zyn binnengetrokken. De Pool sche troepen bieden weerstand ten noor den van den Weichsel. Onophoudelijk bombardeeren de Duit schers open steden. Een weinig belangrijke vijandelijke colonne, die er in geslaagd was zich een weg te banen naar Lwow, werd teruggeslagen na ernstige verliezen te hebben geleden. De vliegers richten zelfs mitrailleurvuur op de bewoners van plaatsjes die geen militair belang bieden. Zoo werden bijvoorbeeld sommige dorpen aan den weg van Warschau naar Lublin ernstig geteisterd. Ook wierpen zij talryke bommen op Vlodava, Kamen, Konvilski, Jagellonski en Ravariska. Uit Krzemieniec deelt de correspondent van Havas mede, dat de verdediging aan het front by Warschau steeds meer wordt ge organiseerd, de militaire bevelhebber, gene raal Czuma, deeldt mede, dat de Duitschers hier niet actief zyn. Tengevolge van de ge leden verliezen is ook de- Duitsche lucht macht niet actief. Poolsche detachementen hebben drie zware vechtwagens buitge maakt en talryke gevangenen gemaakt. Gisteren heeft de civiele commissaris van Warschau, burgemeester Starzynski, een op roep gericht tot de bevolking en vyfhonderd vrywilligers gevraagd om het eerste vrywil- ligerscorps tot verdediging van de stad te vormen. Vyf minuten later verdrongen zich reeds enkele duizenden jongelieden om de eersten te zyn. Achthonderd andere vrUwil- ligers werden aan het werk gesteld voor het maken van verdedigingswerken, talryke barricaden zyn in de straten opgeworpen. De geheele bevolking treedt met alle mid delen op tegen den vyand, zonder vrees voor de gevolgen. Lwow wordt iederen dag door vliegtuigen bezocht. Donderdag werden ook pamfletten uitgeworpen met de aansporing tot de be volking zich over te geven. Eveneens wer den pamfletten in de Oekrainsche taal uitge strooid. De Woiwode van Lwow heeft een oproep tot de bevolking gericht ter plaatse te blij ven. Hy zelf verklaarde eveneens in de stad te blyven, niettegenstaande de opdracht tot ontruiming. De burgemeester heeft een soortgelyke oproep gepubliceerd en de ge heele bevolking aangespoord de stad in staat van verdedidiging te brengen. De correspondent van de „Berlingske Tidende" te Berlyn deelt mede, dat de Duit schers een groot offensief tegen Lwow voor bereiden in de hoop, dat wanneer de stad zal vallen, een nieuwe Poolsche regeering kan worden gevormd ,die bereid is te onderhan delen. De Duitsche luchtmacht heeft naar Havas meldt Krzemieniec gebombardeerd, een Duitsch vliegtuig l'®t tiental bommen vallen op de markt, waar juist veel men- schen byeen waren, aangezien het markt dag was en een Joodsche feestdag. Tot nu toe telt men twintig dooden en dertig ge wonden, waaronder vrouwen en kinderen. Een tiental hulzen werd vernield. De dien sten van de buitenlandsche ambassades en legaties zUn niet getroffen. Na het bombardement bood de stad een verschrikkelyk aanzien. Het was het eerste bombardement van een open stad, zonder garnizoen en zonder militaire beteekenis. BlUkbaar is het bombardement ondernomen om de Poolsche ministeries en de diploma tieke vertegenwoordigingen te treffen. Men merkt verder op, dat dit bombarde ment een nieuw bewijs is van de leugen achtigheid van de Duitsche verzekeringen. Een Duitsche tegenspraak. Het Duitsche nieuwsbureau spreekt tegen, dat de Duitsche verliezen in Polen zoo groot zyn, als het Poolsche telegraafagentschap heeft gemeld. Beweerd werd, dat de Polen 13.000 krUgsgevangenen hadden gemaakt, 170 vechtwagens hadden veroverd en 280 Duitsche vliegtuigen omlaag hadden gescho ten, Het Duitsche opperbevel verklaart te dien aanzien dat de Duitsche verliezen slechts een klein gedeelte van de genoemde aantallen bedragen. In zyn dagoverzicht meldt het Poolsche telegraafagentschap, dat de Duitsche luchtmacht vooral actief is geweest in Noord-Polen, waar Wilna, Baranowicze en eenige andere steden gebombardeerd werden. Te Wilna zyn er veel slachtoffers onder de burgerbevolking gevallen. De Poolsche luchtmacht heeft met succes Duitsche militaire objecten gebombar deerd. In den sector Warschau ontwikkelt de verdediging zich gunstig. Vijandelijke aanvallen in het noorden en oosten wer den tot staan gebracht. De Duitsche actie in de richting van Bialystok en Brzeesc stuit op krachtigen tegenstand der Pool sche detachementen. In dezen sector is de toestand de beide laatste dagen niet noe menswaardig veranderd. De Poolsche troepen te Gdynia en op het schiereiland Hela blijven verwoeden tegenstand bieden. Bij Lowicz en Skier- niewice wordt verwoed gevochten. De Poolsche troepen brengen den vijand hier zware verliezen toe. Uit Krzemisniec wordt medegedeeld, dat de steden Siedlce, Lublin en Tsjes- totsjowa nog slechts puinhoopen zijn. Het stadhuis en de groote schouwburg te Warschau zyn door brand vernield. Vele stelen zijn volkomen verwoest. De lijken zijn zoo talryk, dat men ze begraaft in parken en op het veld. De Duitsche lucht macht richt de machinegeweren op de wegen, die vol vluchtende burgers zijn. De Duitsche autoriteiten kondigen offi cieel aan, dat open steden zonder erbar ming gebombardeerd zullen worden. Uit ParUs wordt gemeld: Gedurende de laatste 24 uur werd de stryd aan het weste- lyk front gekenmerkt door vrUwel onafge broken artillerievuur van beide zUden, nu en dan afgewisseld door een Kort optreden der infanterie, voorafgegaan door gevechts wagens. De activiteit der luchtmacht wordt nog steeds bemoeilUkt door zwaren regen. Volgens militaire kringen hadden de Fran- schen den val van Saarbrücken reeds kun nen aankondigen, doch zU wachten, tot hun omsingelingsbeweging zoo volledig is, dat geen mislukking mogelijk is. Het schijnt, dat het nog steeds het algemeene plan is, dat de vele uitspringende punten der boch tige grens weggewerkt worden, met Saar brücken als onmiddellijk doel. Volgens berichten uit Brussel hebben de Fransche troepen Perl volledig bezet. Gelyk het gisteravond door den grooten generalen staf uitgegeven communiqué aan duidt, is de verstreken dag gebruikt voor consolideering van de veroverde stellingen. Na tien dagen van langzaam, maar gestadig oprukken, was het noodig over te gaan tot een in orde brengen van het aldus bezette terrein, ten einde het te beveiligen tegen ieder krachtig tegenoffensief der Duitsche troepen. Getrouw aan de beginselen der militaire leer, volgens welke een sterkte meer voor de muren moet worden verde digd dan bij die muren, stellen de comman danten van het reusachtige fort der Sieg- friedlinie, dat de Fransche troepen thans op methodische wUze belegeren, zich niet tevreden met een belemmering van den Franschen aanval door een geschutbombar- dement op de achterhoede, maar gaan zy onophoudelUk tot tegenaanvallen over, ten einde te trachten de Fransche troepen te verjagen uit de nieuwe, veroverde stellin gen, welke nog op onvolkomen wyze zijn georganiseerd. De inrichting van de bezette verdedigings werken is inderdaad speciaal uitgedacht voor een verdediging in de richting van een vyandelUken aanval en er is tUd noodig om die inrichting om te keeren en aldus te or- ganiseeren dat zy kan dienen tot bescher ming van degenen, die zich er meester van gemaakt hebben. Deze organisatie kost tyd en duur te lan ger, daar het werk gehinderd wordt door vyandelyke tegenaanvallen. In den loop van den dag is zoo'n tegen aanval ingezet in een der sectoren van het front. Hij werd met verliezen voor den vyand afgeslagen. In dit verband moet vermeld worden, dat voor de eerste maal de Fransche troepen aangevallen werden door de vUandelyke luchtmacht, die optrad als „stormlucht- macht" evenals aan het einde van den vorl- gen oorlog en in het bUzonder tijdens het offensief in Vlaanderen. De vliegtuigen vie len laag vliegende, ondanks het bewolkte weer, de Fransche voorste linie aan. Deze Duitsche poging wekte onmiddellUk reactie van de Fransche jachttoestellen, die den strUd aanbonden met de Duitsche vliegtui gen en hen dwongen los te laten. Het feit, dat de Duitschers steeds talrij ker en gevarieerder 'afleidingsmanoeuvres in het werk stellen, zooals dagelyksche te genaanvallen, spervuur van zware artillerie, luchtaanvallen van geringe hoogte, schUnt, er op te wUzen, dat de Fransche druk langs de werken der Siegfriedlinie steeds gevaar lijker en bezwaarlyker wordt voor de ver dedigers. Uit ParUs werd gister gemeld: Ondanks het slechte weer, dat definitief is ingezet, en ondanks het voortgaande spervuur der Duit sche artillerie, hebben de Fransche troepen Donderdag in den loop van den dag en van nacht alle voorwaartsche bewegingen voort gezet, welke tUdens voorafgaande operaties waren ondernomen. BU de reacties der Duit sche artillerie komen thans nog korte tegen aanvallen der verdedigers vnn de vooruit geschoven posten der Siegfried-linie. Deze Duitsche reacties hemmen nochtans niet verhinderd, dat in den loop van den nacht een plaatselyke verbetering kon worden be reikt van de veroverde stellingen. De voor naamste dezer operaties, welke in den loop van de laatste drie dagen tot een goed einde zijn gebracht en waarover het Fransche op perbevel totnutoe de grootste geheimhou ding heeft betracht, betreft het uiterste WestelUke deel van het front, d.w.z. den sector van Sierck, aan de zoom van den Moezel. Deze streek, welke op eenige tien tallen meters langs den Moezel is gelegen, is het tooneel geweest van een Duitschen aanval, welke uitging van de omstreken van het Duitsche dorpje Perl in de richting van de Fransche versterking Sierck. De aan val werd door de Fransche voorposten tot staan gebracht, nadat de tegenstander slechts honderd meter terreinwinst had behaald. In de thans achter ons liggende dagen, werd dit incident definitief afgesloten. De Frpn- sche infanterie, gesteund door strijdwagens, heeft niet alleen den tegenstander over deze posities teruggedrongen, doch teneinde latere reacties te voorkomen, heeft zU deze stel lingen harerzyds bezet, en aldus den alge- meenen toestand der Fransche linies in dezen sector verbeterd. De vyand heeft op zUn terugtocht over de grootst mogelUke lengte den spoorweg langs de Moezel vernield. Aan de rest van het front, met name over een twintigtal kilometers ten Oosten van de Saar, waarover reeds ln vroegere communi- qué's werd gesproken, gaan de Fransche troe pen voort. Bataljons infanterie, gesteund door strUdwagens, zUn meester van belang- rUke stellingen, met name van twee dorpen en waarnemingsposten, vanwaar men uit zicht heeft op het geheele gebied. De generale staf blUft de grootst moge- lyke discretie in acht nemen ten aanzien van de juiste ligging dezer plaatsen teneinde den vyand niet in staat te stellen inlichtin gen te krijgen zy het indirect en achteraf, over den juisten omvang van de Fransche vorderingen. De strijd aan de Luxeynburgsche grens. Uit Luxemburg wordt gemeld: De strijd aan de Luxemburgsehe grens duurt voort. Donderdagavond hadden de Franschen de Duitschers voorbU het dorp Perl terugge drongen. In den loop van den nacht trokken de Franschen zich terug op hun vroegere stellingen, hetgeen den Duitschers heeft ver oorloofd gisterochtend de brug bU Schengen in de lucht te laten vliegen. Gistermiddag heeft de Fransche artillerie, ondersteund door de luchtmacht, opnieuw de Duitsche stellingen bU Perl, Selmdorf en Borg gebom bardeerd. De Duitsche artillerie antwoordde van veel verder op. DE BOMBARDEERING VAN KRZEMIENIEC. Uit Krzemieniec wordt nader gemeld: Het bombardement van Donderdag heeft een zeer hevigen indruk gemaakt op de bevol king van de stad en haar omstreken. Ver nomen wordt, dat officieel is vastgesteld, dat dertig personen zyn gedood en honderd ge wond. Men bevestigt, dat Duitsche vliegers uit mitrailleurs de markt hebben bestookt. Diplomatieke vertegenwoordigers te Krze mieniec, die het bombardement en de mitraillade der burgerbevolking hebben bU- gewoond, waren tUdens den luchtaanval in een schuilplaats bUeen onder leiding van den pauselyke nuntiui Cortesi. ZU hebben besloten een beroep te doen op hun onderscheiden regeeringen en te ver zoeken te BerUjn zeer krachtig te protestee ren tegen de Duitsche oorlogsmethoden. Er dient op te worden gewezen, aldus ver volgt Havas, dat de Duitsche regeering er door den Nederlandschen gezant, die de Duitsche belangen behartigt, officieel van werd in kennis gesteld, dat het diploma- tileke korps te Krzemieniec verblUft De Britsche ambassade heeft duizend rioty voor de getroffen burgerU bestemd. De gezanten van HongarUe, België, Est land, Nederland, Zweden en Zwitser land hebben elk vyf honderd zloty gegeven. Bovendien heeft de zender van Lwow in verscheidene talen een beroep uitgezonden, waarby geprotesteerd wordt tegen de Duit sche barbaarschheid. De zender verklaarde, dat Hitier bevel had gegeven al wat men op den weg tegenkwam, al wat tegenstand bood, al wat vluchtte, te vernietigen. Dit bevel werd naar den letter uitge voerd. De Duitschers hebben alle steden en dorpen gebombardeerd. Polen biedt van het -entrum tot het Zuiden een beeld van be wogenheid. Siedlce, een stad van 80.000 in woners, werd bijna geheel verwoest. Lublin staat in brand. Duitsche vliegers schieten op Poolsche vliegers, die met hun valschermen zijn gedaald. De Duitschers schieten ook op de geëvacueerde bevolking. De zender besluit met te zeggen, dat men er niet in ge slaagd is den geest van verzet der Poolsche natie te overwinnen. HET FRANSCHE OORLOGS- COMMUNIQUE VAN GISTERAVOND. Het communiqué van gisteravond luidt: Wy hebben de stellingen geconsolideerd, die wij in den loop der vorige dagen hebben veroverd en wU hebben een tegenaanval afgeslagen, waarbU den vUand verliezen werden toegebracht. Krachtige reactie der vijandelijke artillerie en van de vUandelUke luchtmacht op een deel van het front. Onze jachtvliegtuigen hebben vUandelUke toe stellen teruggeslagen, die een aanval Inzet ten op geringe hoogte boven onze voorste linies. NIEUWE RUSSISCHE AMBASSADEUR IN JAPAN. Het presidium van de opperste Sovjet der Unie heeft Smetanin benoemd tot ambas sadeur in Japan. WARSCHAU MELDT VERNIETIGING VAN DUITSCHE LUCHTBASIS. De zender te Warschau heeft gister avond medegedeeld: „de Poolsche lucht macht heeft een aanval gedaan op de Duitsche luchtbasis in Posnanië, vanwaar de Duitsche vliegtuigen opstegen, die de laatste dagen Warschau bombardeerden. Deze basis is geheel door onze luchtmacht vernietigd, tengevolge waarvan de Duit sche luchtactiviteit tegen Warschau ver zwakt is. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 7