AMSTERDAMSCHE BEURS Pluimveeteelt. Vorige koers 1.883/® x) ex< .coupon TvvLt-uc, t>LAD. TOEZICHT OP DE PRIJZEN VAN LEVENSMIDDELEN. Uit Rome wordt gemeld, dat de Duce de prefecten opdracht heeft gegeven in iedere provincie speciale politieagenten aan te stellen voor het houden van toezicht op de prijzen van levensmiddelen. Ter beperking van het steenkoolgebruik is besloten, dat met ingang van 21 Septem ber slechts gedurende zeven urn: per dag gas zal worden geleverd. JAPANSCHE STAATSBURGERS MOETEN UIT EUROPA TERUGKEEREN. Het ministerie van buitenl. zaken heeft naar gemeld wordt alle Japanneezen in Europa verzocht zoo spoedig mogelijk terug te keeren, tenzij de omstandigheden zulks verhinderen. RADIOTOESPRAAK VAN MENZIES. Uit Canberra wordt gemeld: Minister-president Menzies heeft in een radiotoespraak gezegd, dat „onze voorbe reidingen thans bovenmatig verder zijn dan toen wij in 1914 den oorlog ingingen. Wij hebben meer mannen in opleiding en zij zijn beter uitgerust. Onze productie van wa pens en munitie is grooter en de organisatie is vollediger. Wij zijn vol vertrouwen op succes, omdat wij gevoelen, dat het Austra lische volk eensgezind is op alle punten, waar het op aan komt en het is bereid deze te zien verwezenlijkt". DE HOUDING VAN SOVJET RUSLAND. Reuter meldt uit Brussel: Volgens hier ontvangen berichten verkeert men in neu trale kringen te Berlijn ten aanzien van de houding van Rusland in het Europeesche conflict evenzeer in het onzekere als elders. In Duitsche politieke kringen betoogt men, dat de Duitsch-Russische betrekkingen blij ven, zooals zij in de rijksdagrede van Hitier zijn uiteengezet, en dat zij thans haar nor malen loop volgen. In officieele kringen wei gert men mededeelingen te doen over het verloop van het contact tusschen Berlijn en Moskou, doch in niet-officieele kringen geeft men te verstaan, dat de positie der Joden in de Sovjet-Unie een belangrijke aanwijzing voor de Russische houding is en dat, indien de verwijdering van Litwinof wordt gevolgd door een algemeen terzijdestellen der Jo den, de conclusie kan worden getrokken, dat de Sovjetpolitiek duidelijk nadert tot de Duitsche. NATIONALE BIDDAG IN ENGELAND. De „Privy Council" heeft met goedkeu ring van den koning vastgesteld, dat Zon dag 1 October nationale biddag zal zijn. GEEN BRITTEN NAAR DE BELGISCHE KUST. Het ministerie voor de voorlichting ver klaart, dat uit Duitsche bronnen berichten in België worden verspreid, volgens welke gevaar dreigt van een Britsche landing op de Belgische kust. De Britsche regeering heeft kortgeleden opnieuw haar verplichtin gen jegens België bevestigd en haar voorne men om de Belgische neutraliteit te eerbie digen. De Duitsche beweringen hebben klaar blijkelijk ten doel wantrouwen jegens En geland te zaaien in België, doch gezien de geschiedenis van de Duitsche en Britsche betrekkingen met België, zoo eindigt deze verklaring van het ministerie voor de voor lichting, is er gelukkig geen reden te geloo- ven, dat dergelijke Duitsche propaganda succes zal hebben. DE HONGAARSCH—ROEMEENSCHE BETREKKINGEN. De Hongaarsche oproep meldt: Ter gelegenheid van de onderteekening van het HongaarschRoemeensche handels- accoord herinnert de Hongaarsche pers aan de verklaring van Csaky, volgens welke de Hongaarsche regeering een regeling van den toestand der Hongaarsche minderheid in Roemenië wenscht. De bladen verklaren met klem, dat een regeling van den status dezer twee millioen Hongaren voor Honga rije van het grootste belang zou zijn. De Hongaarsche regeering is van meening, dat een accoord van deze strekking zonder twij fel een gunstigen invloed op de ontwikke ling der politieke betrekkingen tusschen beide landen zou hebben. DUITSCHE BERICHTEN OVER HET VERTREK VAN DIPLOMATEN UIT POLEN. Te Cernautzi zijn weer diplomaten uit Polen aangekomen. O.m. het geheele per soneel der Turksche ambassade en het Egyptische gezantschap. Tusschen de grens en Cernautzi zijn voort durend Poolsche militaire auto's onderweg Men neemt aan, dat zij de archieven en ander materiaal naar Roemenië brengen. In Crisciatec, de Roemeensche grensplaats aan den rechter oever van de Dnjestr, zijn de Roemeensche ambassadeur te Warschau en de onderstaatssecretaris van politie, gene raal Marinescu, aangekomen. Naar verluidt treffen zij maatregelen voor de aankomst van den Poolschen president en de Poolsche regeering, die te Zalescyki verblijft. Te Boekarest is de primaat der R.K. kerk in Polen, kardinaal Hlond, aangekomen. EEN REDE VAN PIROW. In een verzoeningsgezinde rede heeft de vroegere Zuid-Afrikaansche minister van defensie, Pirow, te Lydenburg een beroep gedaan op de Zuid-Afrikanen om kalm te blijven en zich te houden aan de grondwet tige middelen tot bereiking van politieke doeleinden. Hij spoorde officieren en man schappen der defensietroepen aan op hun posten te blijven en de bevelen te gehoor zamen. De Zuid-Afrikanen, zoo zeide hij nadrukklijk, zijn nog vrienden van Enge land. Zijn zijn noch pro-nationaal-socialis- tisch, noch anti-Duitsch, maar Zuid-Afri- l-aanerh. DUITSCHE AANVAL OP POOLSCHE HAVEN. Uit Koningsbergen wordt door het Duitsche Nieuwsbureau gemeld: Bij een aanval van een Duitsch luchteskader op de Poolsche haven Haisternest (op het schiereiland Hela) zijn een mijnveger en twee kanonneerbooten tot zinken ge bracht. Een vrij groot vaartuig explo deerde, terwijl twee schepen zwaar be schadigd werden. BUITENLANDSCHE BOMMENWERPER OMLAAG GESCHOTEN. Het telegraaf agentschap van de Sovjet- Unie meldt, dat een onbekend vliegtuig boven de stad Olevsk (Oekraine) is ver-^ schenen. Het vliegtuig werd met machine geweervuur der Sovjet-Russische troepen gedwongen bij het dorp Loegino te landen. Het bleek een Duitsch tweemotorig bom- vliegtuig te zijn. De bemanning, bestaande uit vijf perso nen, werd naar Kief gezonden, terwijl het toestel onder bewaking is geplaatst. DE MAATREGELEN VOOR EEN OORLOG VAN LANGEN DUUR. Volgens een mededeeling van het mi nisterie van voorlichting bereidt Groot- Britannië zich voor op een groote inspan ning te land, gebaseerd op de veronderstel ling van het kabinet, dat de oorlog drie jaar zal kunnen duren. Het ministerie van voorlichting verklaart verder: Door een ge weldige krachtsinspanning hadden wij voor het uitbreken van den oorlog een buitenge woon machtige vloot en luchtmacht opge bouwd en het kader gevormd van een uiterst machtig leger. Hierdoor zal de bij drage veel grooter zijn dan van 19141918 en in elk opzicht in overeenstemming met de hulpbronnen van ons land en de wen- schen van ons volk. Sprekende over de overbrenging van Britsche strijdkrachten naar Frankrijk, wordt in de verklaring gezegd: De veron derstelling, dat de oorlog drie jaren zal duren, beteekent, dat een leger niet alleen moet worden gevormd, doch ook op de been gehouden. Dit is het verschil tusschen de Duitsche en de Britsche voorbereidingen. De Duit sche voorbereidingen zijn gebaseerd op de hoop van bliksemoorlog. De onze zijn dat niet en kunnen dat niet zijn. DE EVACUATIE VAN DUITSCHE STEDEN. Uit Brussel wordt gemeld: Officieel wordt in Berlijn bevestigd, dat verscheidene ste den bij de Siegfriedlinie uit voorzorg zijn ontruimd. Men ontkent echter, dat Keulen en andere steden in het Rijnland zouden zjjn geëvacueerd. SCHEEPSBRAND TE BILBAO. Aan boord van den oceaanstoomer „Ha- bana", die reeds geruimen tijd in de haven ligt, om gerepareerd te worden, is brand uitgebroken. Men kon niet verhinderen, dat het schip vrijwel geheel vernield werd. De oorzaak van den brand is onbekend. In den loop van zijn bezoek aan de troe pen woonde Hitier vervolgens den overtocht van twee divisies over den San bij. Het Duitsche leger is ook aan dit front in snel len opmarsch. Het heeft de sterke troepen van den tegenstander, die het hier tegen over zich vond, meteenige snelle slagen geheel verslagen en jaagt thans de resten der vijandelijke troepen, die in ontbinding verkeeren, in snel tempo voor zich uit. De troepen, die Hitier bij hun opmarsch bezocht, toonden zich ondanks de groote marschprestaties, die zy geleverd hebben en die nog steeds van hen worden geëischt, in beste conditie en in geestdriftige stemming. Het waren meest Oostenrijksche troepen- deelen, die een bijzonder aandeel hadden in den zegevierenden opmarsch. AMERIKAANSCHE AMBASSADE GEEFT AMERIKANEN DEN RAAD UIT RUSLAND TE VERTREKKEN. Het Amerikaansche staatsdepartement bevestigt, dat de Amerikaansche ambassade in Moskou den Amerikaanschen onderda nen den raad heeft gegeven de U.R.S.S. te verlaten. Deze raad, zoo zegt men, is in overeenstemming met de permanente in structies over de door de ambassade te vol gen procedure wanneer gevaar dreigt. DE HERTOG VAN WINDSOR IN DOWNINGSTREET. De hertog van Windsor heeft gister in Downingstreet een bezoek gebracht aan den minister-president. FRANCOIS PONCET TE ROME TERUGGEKEERD. Frangois Poncet, de ambassadeur van Frankrijk te Rome, die eenige dagen te Parijs heeft vertoefd, waar hij overleg heeft gepleegd met leden der Fransche regeering, is te Rome aangekomen. EEN AANTAL DUITSCHE DUIK- BOOTEN VERNIETIGD. De Britsche admiraliteit deelt mede: Tor pedojagers, patrouillevaartuigen en vlieg tuigen hebben over groote gebieden voort durend gespeurd naar vijandelijke duikboo- ten. Er zijn tal van aanvallen ondernomen en een aantal duikbooten is vernietigd. Waar zulks mogelijk was, zijn overlevenden opgepikt en gevangen genomen. EEN NIEUWE AUTOMOBIEL CARBURATEUR UITGEVONDEN? Een zekere Carl Ahlstedt in Stockholm heeft een uitvinding gedaan welke in de zen tijd van groot belang lijkt te zijn. Het betreft hier een carburateur voor auto's waardoor het mogelijk is te rijden op een mengsel, bestaand uit 40 pCt. water en 60 pCt. petroleum. Men heeft een moderne auto voorzien van een dergelijke carbura teur. Hierbij viel zoowel wat betreft het aantal toeren als bij het motorgeluid geen enkel verschil op te merken. Hoewel het optrekken iets minder snel was dan bij een gewonen benzine-carburateur, werd bij het rijden met deze auto in het verkeer geen enkele moeilijkheid ondervonden. De be reikte maximum-snelheid bij gebruik van bovenstaande brandstof was zeer goed. Na eenigen tijd gereden te hebben, viel op te merken, dat de motor loopende op petro leum, en water, geruischloozer liep dan op benzine. Bij gebruik van deze brandstof komt uit den uitlaat een bijna reukloos gas, dat bovendien niet giftig is. VAN HET OOSTELIJK FRONT. Hitier weer langs het front. Uit het hoofdkwartier van den Führer werd gister gemeld: Hitier heeft wederom een uitgebreide tocht ter bezichtiging van het front gemaakt, waarby hy een bezoek bracht aan de ten N. van Przemysl in Ga- licië opmarscheerende troepen. Op den vlucht daarheen werd het sedert 1921 in Poolsch bezit geweest zijnde Oost-Opper- silezische industriegebied aangedaan, dat volledig onbeschadigd in handen der Duit sche troepen was gevallen en waar thans weer alle schoorsteenen rooken. Ook de stad Krakau, die eveneens geheel ver schoond is gebleven van vernielingen werd per vliegtuig aangedaan. Vragen, deze rubriek betreffende, kunnen door onze abonné's worden gezonden aan Dr. te Hennepe, Heemraadsingel III te Rot terdam. Postzegel voor antwoord insluiten en blad vermelden. Opmerkingen omtrent het Wereld-Pluimvee- Congres te Cleveland. Naast het congres, waar de wetenschap pelijke gegevens van verscheidene landen verwerkt werden (tot groote verwondering van iedereen ontbrak hier Frankrijk even als in de andere af deelingen) was de ten toonstelling buitengewoon interessant om te zien hoever de pluimveehouderij in Amerika staat en in welke richting zij zich ontwik kelt. We lachen tegenwoordig wat minder snel dan vroeger om allerlei Amerikaansche nieuwigheden, die vaak als humbug of bluf beschouwd worden en dat is wel omdat wij bij veel van die nieuwigheden gemerkt heb ben dat de Amerikanen ons ver vooruit zijn en wij al dan niet schoorvoetend moeten volgen willen we in de internationale com petitie mee kunnen doen. Onze moderne voedingsleer van pluimvee, de groote rol der vitaminen, mineralen, de sterk intensieve methode zooals gaasbodems, batterijen, reuzen broedkasten, enz. Dat alles is eerst in Amerika begonnen en van daar uit naar de ou 'e wereld overgebracht, zij het in gewijzigden vorm. Want daar moeten we altijd om denken, we kunnen nooit het een of ander gegeven van een vreemd land zoo maar ongewijzigd voor ons eigen land overnemen, de omstandigheden zijn zeer verschillend. In de streken die wij nu bezochten, de staten New-York, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Ohio, allemaal staten waar flink veel kippen gehouden worden is het zomers smoorheet en vochtig en in den winter kan het er geweldig koud zijn. Dergelijke sterke uitersten kennen wij niet. Daarentegen zag ik nergens onze mal- sche graslanden en welige landbouwgewas sen, hoewel die er wel verbouwd worden. Op de proefstations was het gras over het algemeen zeer karig en als we dus lezen van den grooten opgang die grasmeel maakt of alfalfomeel dan moeten we altijd beden ken dat wij het in ons land in vele omstan digheden met minder kunnen doen. Ook op ander gebied moeten de omstan digheden anders zijn. Er wordt veed meer over wormziekten geklaagd in Amerika dan bij ons en over het algemeen is de sterfte onder pluimvee daar veel en veel hooger. Als we dus lezen over allerlei wormmidde len en wormkuren en het groote belang daarvan dan moeten we er bij weten dat in ons land wormziekten weinig voorkomen, althans geen groote rol spelen. Trouwens op dat gebied helt de wetenschap meer en meer naar het standpunt, dat wormen bij gezonde dieren weinig schade doen en al leen op verzwakte dieren vat hebben. Als we dus bij een of meer dieren abnormaal veel wormen constateeren dan moeten we niet direct met allerlei wormmiddelen gaan kwakzalveren (over het algemeen werken deze middelen niet erg betrouwbaar) maar dan moeten we ons afvragen waar zit de fout dat de kippen zooveel wormen krij gen en hoe is die fout op te heffen. We zien dus, tal van omstandigheden ver schillen bij ons en in Amerika, maar als we dan in aanmerking nemen dan kunnen we van de nieuwere Amerikaansche vindingen nog wel wat leeren en probeeren of er bij ons nog wat uit te slaan is. Neem bijv. een idee dat in Amerika goed resultaat gehad heeft, n.1. de aflevering van turfmolm met pluimveemest aan menschen met tuinen, grasperken, groentenkweekers, enz. Eenige jaren geleden viel het een pluimveehouder op dat hij met de mest geen weg wist, terwijl kippen- en eenden- mest toch veel waarde als meststof moest hebben. Hij deed het volgende: Bij elke leverantie van eieren voegde hij een circu laire, waarin hij op het nut van kippenmest in turfmolm wees voor tuinen, enz. In no time was niet alleen alle mest verkocht, doch kwam hij veel te kort en toen men het product eenmaal geprobeerd had werd de vraag steeds grooter. Nu had men in Amerika turfmolmfabrikanten die allerlei soorten turfmolm leverden en in allerlei vormen van balen geperst. De kwaliteiten liepen sterk uiteen, totdat een aantal fabri kanten en importeurs zich vereenigden tot de Peat Import Corporation en z.g. gestan daardiseerde balen gingen leveren. Deze kan men krijgen in balen van 6, 9 of 18 kubieke voet inhoud. Tevens worden daarbij gele verd groote pakken van een soort waspa- pier en daarin kan men de turfmolm-mest later aan de centrale of op eigen houtje verkoopen. De turfmolm-centrale heeft ge regeld in allerlei tuinbouw- en plaatselijke bladen advertenties en heeft dus voort durend afzet van de overtollige kippenmest harer klanten. Zoo wordt er thans van een afvalproduct, dat vaak te weinig opbrengt, een aardige bijverdienste gemaakt. Het komt natuurlijk aan op de reclame en de goede gedachte om de mest op deze manier rendabel te maken. Op de tentoon stelling waren eenige stands die keurig in gericht waren en die het turfmolmproduct aan het publiek bekend maakten. Hoe reclame enorm kan werken kan ook blyken uit een ander voorbeeld. In Enge land eischt de huisvrouw en de handel in het algemeen voor de kippenbout wit vleesch en een kleurlooze huid. Geelbeenige rassen hebben daar dus niet zooveel waarde en bijv. Leghornhaantjes, waar niet zooveel vleesch op zit, zijn vaak een strop, vandaar de groote opgang die het sexen maakt om de haantjes vroeg te kunnen opruimen. In Amerikt is het anders. Men heeft het publiek terecht of ten onrechte, dat doet er hier voor het oogenblik niets toe, geleerd door de reclame dat vitaminen samen han gen met kleur en dat geelbeenige dieren met gele huid, enz. dus veel meer vitaminen bevatten. Het publiek vraagt dus geelbee nige dieren en daar men betrekkelijke klei ne dieren wenscht voor de huishoudingen (ongeveer 2 pond) komen daar de Leghorn haantjes uitstekend tot hun recht. Ik moet er bij zeggen, dat men de dieren ook veel smakelijker weet te prepareeren dan elders. Jhovwdaal Tlieuws ZUIDSCHARWOUDE Uitspraak Ioongeschil tuinbouw. De rijksarbiter in het geschil tusschen den Neder tandschen Tuindersbond afd. Zuidscharwoud en een aantal ongeorgani seerde tuinders met de drie samenwerken de landarbeidersorganisaties, de heer W. Drees uit 's-Gravenhage, heeft, naar aanlei ding van de verleden week ten gemeente huize alhier gehouden zitting, uitspraak ge daan. Deze uitspraak is gebaseerd op verschil lende overwegingen. Wat betreft de andere dorpen van Zuidscharwoude zijn ter zitting geen bezwaren tegen de loonregeling te berde gebracht, terwijl den arbiter ook ove rigens niet van bezwaren is gebleken. T.a.v. Zuidscharwoude wordt vermeld, dat hier weliswaar de C.A.O. eveneens getee- kend is door den L.T.B., welke omstreeks 50 leden omvat, doch dat de leden van den Nederl. Tuindersbond, welke tuinders de meerderheid der tuinbouwarbeiders ter plaatse in dienst hebben, daartegen bezwaar hadden. Ter zitting is uitvoerig betoogd, waarom naar de meening van den Ned. Tuinders bond Zuidscharwoude niet in de A-klasse, doch in de B-klasse zou dienen te worden ingedeeld. Gebleken is echter, dat deze be zwaren zich uitsluitend beperken tot de seizoenmaanden Juni en Juli, waarom ar biter over dit geschilpunt geen beslissing kan geven, aangezien aan zijn uitspraak geen terugwerkende kracht kan worden ver bonden. Overwegende, dat hem gebleken is, dat tegen de regeling voor zoover betreft de maanden September t.m. Februari ook bij den Ned. Tuindersbond te Zuidscharwoude geen bezwaren bestaan, overwegende, dat daarom arbiter, zonder zich uit te spreken over de indeeling van de gemeente Zuid scharwoude, ermee kan volstaan, voor de nog komende maanden de loonen en arbeids voorwaarden van het collectief contract ook aan de niet-gebonden tuinders te Zuidschar woude op te leggen. De navolgende regeling wordt vastge steld: Het minimumloon voor volwaardige, meerderjarige arbeiders zal bedragen van 11 September tot en met 30 November 16 per week en van 1 December tot en met 29 Februari 15 per week. De minimumloo- nen van de minderjarige arbeiders zullen bedragen: op 18-jarigen leeftijd 10.75, op 19-jarigen leeftijd 12.50 en op 20-jarigen leeftijd f 13.75 per week. De andere voorwaarden, zooals die be treffende den werktijd en de vergoeding van overuren, zijn ongewijzigd gebleven. EGMOND AAN ZEE Opbrengst strand. Het gemeentelijk kampeerterrein op het strand, heeft dit jaar totaal ruim 1430 op gebracht. Ondanks de bijzondere omstandig heden is de opbrengst dus weinig bij het vorig jaar ten achter gebleven, toen deze ruim 1460 bedroeg. Kinderverlamming. Bij het tweejarig zoontje van de familie de G. alhier, is een geval van kinderverlam ming geconstateerd. Dit is het eerste geval van deze ziekte, dat in deze gemeente voor gekomen is. BERGEN Opdracht hein- en krooswerk. Het jaarlijks uit te voeren hein- en krooswerk langs de wegen, dijken en andere gemeente-eigendommen is door het ge meentebestuur gegund: van Noordlaan, Zuidlaan, Schapenlaan, Oudendijk, Voertdijk, Hooidijk, Landweg en Eikenlaan aan J. Swaan voor 217.45; van Groote Heklaan, Groenendijk, Klaas- sen- of Evendijk, Mangeldijk en Koornhaal, aan denzelfden persoon voor 167.45; van Koosweg, Voordijk, Zuurdijk, Baak- meerdijk, Kerkedijk, Notweg, Kogendijk Voerdijkje, Zakedijk, Weg naar Zanegeest en Natteweg aan J. Bijl voor 175 en van het Veldje voor de Huizen, Berger- weg, Meerweg, Groeneweg, Lytweg, Nes- dijk, begraafplaatsen, Ruïnelaan, Komlaan, Heerenweg, Verl. Geestweg aan A. Samplo- nius, allen te Bergen, voor 225. BROEK OP LANGENDIJk De droge bloembollenveiling van de Langendijker Groenten Centrale stond Vrijdagmorgen weer niet in het middelpunt van de belangstelling van de bollen-expor- teurs. Er was niet één kooper ter veiling gekomen. De aangeboden partijen (er wa ren ruim 1.500.000 stuks bloembollen aan gevoerd) zijn alle doorgedraaid. Verschillende mogelijkheden, byvoor- beld een rigoureuze inkrim hoeveelheid uit te zettenT£g t onder de oogen gezien. Tot - OJ.OI is men nog niet gekomen. °Pl0ss; NEDERLANDSCHE HElDElMl SCHAPPIJ EMAAT. De heer G. Nobel 'tot gekozen 01 Ü6g In de gisteren gehouden 5ufo vergadering had o.m. de verki van commisanssen Gekozen p1^ heer G. Nobel te Lutjewinkel de noordscharwouqf Loco-burgemeester De heer N. Kooy is in de van B. en W. benoemd tot loco-h? derinS ter. I OBDAM In memoriam Tb Donderdag is de heer Th. Smit op 65-jarigen leeftijd overleden, n' alil'er ledene was o.m. hoofdingeland °Ver' polder Obdam en hoofdingeland detl polder Wogmeer. an den OUDKARSPEl Seizoenarbeid voor t, o De burgemeester dezer gemeenter een brief van den volgenden inho„H 1 richt tot de besturen van de pla t ■8e~ tuinbouwvereenieineen: a"wyke tuinbouwvereenigingen: Nu de campagne voor het binnenbol van de winterproducten voor de deur t zal er veel vraag zyn naar tijdelijk/ beidskrachten. ar- De tuinbouwers, die wegens de alsem ne mobilisatie zich onder de wapenen h vinden, zullen echter groote moeite heb£e om voldoende hulp te vinden, daar de zoenarbeid in de inmaakfabriek van T firma Hart alhier eveneens is aangevanse* In ht belang van hun bedrijf zai w noodzakelijk zyn, dat de dienstplichtigen die een eigen bedrijf hebben, gedurende dien tijd, zoo de internationale toestand dit maar even toelaat, in het genot van ze seizoenverlof worden gesteld. Met den meesten aandrang meen ik uw bestuur dan ook in overweging te moeten geven, U in het belang van den tuinbouw, in verbinding te stellen met besturen van zustervereeni- gingen, teneinde te bereiken, dat een alge" meen verzoek van de hoofdbesturen der landelijke organisaties aan den minister van defensie wordt gericht. Zoo daartoe de medewerking van den burgemeester wordt vereischt, kunt U bij voorbaat van myn volle medewerking ver zekerd zyn. OPGAVE VAN NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET N.V. van Zaterdag 16 September 1939, MWflt 84'/, 82'/, 91 175 124 29% 74 350 1031/g 140 §«74 28 70*7)6 5% 40 34»/, 17V4 21% 51/4 591/g 6% 420 220 230 1021/4 61 100 307'/, 326»/« 61'/, 33»/« 123/4 in/s 228 172'/, 126 145 118 4%s 126 1131/4 13374 1301/4 1281A 171% 132 247» 12% 133/,» 14'/» 76 4% Ver.k. STAATSLEENINGEN. 33)4 NederL 1938 3 Ned.-lndië 1937 5)4 Duitschl. '30 m verkL 8'/« B ANK-INSTELLINGEN. Amsterd. Bank115 Handel Mij. Cert. v. 250 Koloniale Bank Ned. Ind. Handelsbank INDUSTR. OND. BINNENL, Alg Kunstzijde Unie Calvé Delft Cert, Nederl Ford Lever Bros Philips Gloeil. Gem. Bezit INDUSTR. OND. BUITENL. Am. Smelting Anaconda Betbleb. Steel Cities Service General Motors Kennecott Copper North American Rayon Republic Steel Standard Brands Steel comm. U. S Leather CULTUUR MAATSCH. H. V. A Java Cultuur Ned Ind Suiker Unie Verg Vorstenlanden MIJNBOUW. Alg. Explor. Mij. Redjang Lebong PETROLEUM. Dordtsche Petr. i Kon. Petr. Perlak Phillips Oil Shell Union Tide Water RUBBERS. Amsterd. Rubber Deli Bat. Rubber Hessa Rubber Oostkust Serbadjadi Interc. Rubber SCHEEPVAARTEN. Holland—Amerika lijn JavaChinaJapan lijn Kon. Ned. Stoomboot. Scheepvaart Unie TABAKKEN. Deli Batavia Oude Deli Senembab AMER SPOORWEGEN. Atchison Topeka Illinois Central Southern Pacific Southern Railw. Union Pacific Can. Pac §Noteering per 50. fExclaim. #Exdlvld heden 3 Pa Prolongatie vorige koesrcT]trDAM WISSELKOERSEN AMST OFFICIEEL. 6.89 8 7. 115 87'/, 170 287,-7» 72 348 992-ltó) 130-3 43*/. 27»/.-% 68*H» 5'/, 38' 33V.-V» 1674 207.-1 57|-8'/( 7 401-5 214 222 96-7 2907, 310'/,-2 122-% 11 214-5 163 116 145 47»-7it 121'/,-2 110-1'/) 127'/,-8 122-5 116-8 '65 in 127-30 24'/, iH'/jf 125/g-V» 137» 77 New-York Londen Berlijn Parijs Brussel (Belga) Zürich Kopenhagen Stockholm Oslo bede®. 1.887» 7.09 73.50 3.95 32.20 42.60 36.50 45.— 42.80 4.10 32.17* 42.65

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 8