Luchtaanvallen! DE WET feuilleton VRAAG EN AANBOD SS^Ïf«fa?» dieSe'fa"„1 financieel Overzicht. blad en hü'i's herder over fifiat hoort de Seele bevolking, men steekt de hoofden en het gevolg is dat hy Zondags »Ï2J.:V01 aIwisseltag en Beschermt U tegen de gevolgen van Bedenkt dat nalatigheid Uwerzijds in het nemen van beschermingsmaat regelen gevolgen met zich kan brengen voor U en taliooze anderen. 21) MARTIN PORLOCK. en wei"'zei hij» »maar krtige" WOENSDAGS an ZATERDAGS. 35 cent per vijf regels, derde ALKMAARSCHE COURANT VAN ZATERDAG 16 SEPTEME VAN KIRCHFELD City-theater, Kirchfeld - met Hans 'Ol is •^ASTOOR pastoor vanj- ,n sympathieke j fay in de hoofdrolover kleine ksg£ (red vrec dracht» ^kf/b'ruil^iïhfeld tusschen de bergen 'WMJI*het volk in zijn nationale VO! en ligt Vn Zijn nationale Sïïi \helLÏ«t kleine kerkje vult „kt d'^f£den geloovigen op hun Jtitw' °«?'órhd«nktf die weigerde ^roegeren Paf° nen met een gescheiden ;Ul«Vninige vrouw in he' leven van vrouw» de*2heeft winen trouwen. ScPP» die Kpp tot een in zich zelf ge- Dat Gemaakt. Hij leeft met een vpprd man gamd eder een pracht- 0ude kindje en heeft ge- - in een jch de ke,.v en haar creatie dat bi] dfenS'r J ^Ï^k een afwerende hou- Dus neemt h j pastoor Heil zyn ding aal? ^oekt en ook hem tot het kerk- over te halen. In zyn - £rdfKeren, rondloopend als ge- een scnef "soiónnéert hij overal waar hy vagebond. sp ten ongunste van den verwacht, da1 nu en ontdekken en hij be- pastoor wachten, hoeftn j knappe Annerl is by den in dienst gekomen en zy vindt een #s Liisie dat hem toebehoort zoo g°ude" de istoor het haar cadeau doet. mooi. dat v tuin waar op een k wat vruchten zit te schillen en Sepp, tank wat v „fBöllljsterd- spoedt zich I ïjrlwaetiStdAhherl «en gouden au gegeven! nat hoort ook gr£ üe he, niet g«d Ues heeft afgeluisterd, spoedt dlV en café waar hij het groote nieuws naar een n iedereen v Pastoor Heli tZ «k graat von Finaterberg, dat de neemt van vooreen leege kerk preekt. Als Annerl ontdekt dat zy de onschul- ai» oorzaak is van al het leed, dat haar meester overkomt, geeft zij het kruis terug en gaat biechten bij een ouderen pastoor in een naburige parochie. Die pastoor is toevallig afwezig en Annerl biecht, zonder het te weten, by pastoor Heil en bekent hem, dat zij moet strijden tegen haar zondige liefde. Op het oogenblik dat de pastoor over wien men reeds met den bisschop heeft gesproken Kirschfeld zal moeten verlaten, stort Sepp's oude moeder in een vlaag van marzin in den afgrond. Pastoor Heil zorgt voor een christelijke begrafenis en Zepp en hij vinden elkaar in een weder zijds begrijpen. Annerl accepteert 'n sevigen Tiroler. die te ten huwelijk vhaagt, pastoor Heil onderdrukt zijn persoonlijke gevoelens en zegent haar huwelijk in. De koorknapen zinienmet hun kristalheldere stemmen entetgeheele dorp brengt hulde aan den man, die zijn christenplicht boven alles stelde. Ba film met prachtige beelden uit het bergland, vol stoere en pittoreske figuren, een film waaraan de Wiener Sangerknaben meewerken, die een ontroerend Ave Verum lebben gezongen. En bovenal een film waarin de hoofd figuren bijzonder sterk en aangrijpend samenspel geven. Vooraf nieuws uit binnen en buitenland, Kn aardige eenacter en een kluchtige screensong. HONOLULU. Victoria-Theater. Een buitengewoon succes behaalde gis teravond in het Victoria-Theater de ers e vertooning alhier van de nieuwste h® yan Eleanor Powell. Het filmwerk Amn i U *s weer een van die verrassende noch" aanscbe...films, waaraan kosten mpMt"1061! n zijn gesPaard en die de verfiir? lge ontsPanning brengen op bleanor Powell staat reeds lang bekend als de beste danseres, waarover de Ameri- kaansche filmindustrie beschikt. Speciaal als tap-danseres heeft zij haar gelijke niet en wie dit nog niet wist, zal na het zien j3n m Elonolulu gaarne toegeven, dat Eleanor moeilijk te overtreffen is. En ook als actrice voldoet zy uitstekend Verder is dit de film van Robert Young, die in de dubbelrol van Brooks Mason en George Smith het beste geeft, dat wij tot nu toe van dezen sympathieken filmacteur gezien hebben. Daar de film zich voor het grootste ge' deelte afspeelt in Honolulu, de bekende hoofdstad der Hawai-eilanden, had de regisseur alle gelegenheid om de mooie muziek en de eigenaardige dansen naar voren te brengen. De geschiedenis is zeer amusant. Brooks Mason behoort tot de meest geliefde acteurs van Hollywood, maar zijn popula riteit is zoo groot, dat hij zich niet in het publiek kan vertoonen, want dan is hij zijn leven niet zeker. George Smith uit Honolulu, die sprekend op Brooks lijkt, komt dit tot zijn schade aan de weet, als hij in Hollywood een filmvoorstelling heeft bijgewoond. Hij komt daardoor in contact met den echten Brooks en daar deze gaarne met vacantie wil naar een rustig plekje, stelt hij Smith voor een poos rr.et hem te ruilen. Dit gaat door en zoo ziet men Smith naar New-York vertrekken, terwijl Brooks de boot neemt naar Hawai. Begrijpelijk is, dat uit deze verwisseling tal van aange name en minder aangename verrassingen volgen, vooral omdat Brooks op de boot Dorothy, de bekende danseres, ontmoet en dol verliefd op haar wordt. Maar in Hono lulu wacht Cecily, de verloofde van Smith. Aan de vele verwarringen die wy onmogelijk alle kunnen vermelden werken in niet geringe mate mee de vriendin van Dorothy, de manager van Brooks en de twee bedienden. Als alles dreigt fout te loopen, vindt Wong de slimme Chinees een uitweg, die tot een gelukkig eir de voert. Op de bootreis ziet men reeds een tweetal schitterende prestaties van Elea nor Powell, waarvan vooral de imitatie van den neger-tapdancer Bill Robinson iets buitengewoons is. Doch in het Hawai- milieu levert zij haar mooiste werk. Men zal dit met veel genoegen zien. Het spel van Robert Young is niet aleen goed, maar ook van groote komische kracht evenals dat van Gracie Allen in de rol van de vriendin. De fraaie Hawaian-muziek een attractie op zich zelf. Het voorprogramma bracht een drietal mooie journaals, (Fox Movietone, Ufa en Polygoon), een schitterende gekleurde na tuuropname uit Canada, een teekenfilm en een komische film van een mijnheer, die een komische film van een mijnheer, die weinig plezier beleefde van een avondje naar de bioscoop. Neen, dan treft degeen, die de film Honolulu gaat zien, het beter. De avondvoorstellingen beginnen voortaan weer precies half acht en zijn daardoor even voor tien uur geëindigd. HET ZIT IN DE LUCHT. Roxy-Theater. Met een kleine variant op den titel van deze film, zouden wij kunnen zeggen „Het zit in de Roxy" en wij bedoelen dan het succes, dat George Formby opnieuw in het Roxy-theater behaalt in zijn militaire film. Dat hij natuurlijk de grootste sympathie ondervindt van zoovelen, die thans evenals Formby, de uniform dragen spreekt van zelf. De lacht davert door de zaal, omdat de militairen zich juist zoo goed in de om standigheden van George kunnen inden ken. Velen zullen deze week nog gaarna kij ken om aan de weet te komen, wat er nu toch eigenlijk wel in de lucht zit. Een uitstekend voorprogramma gaat aan het hoofdnummr vooraf. De Beurs past zich aan de nieuwe verhoudingen aan. Groote spe culatieve bedrijvigheid. De wet van vraag en aanbod bepaalt de prijsbeweging. Moeilijkheden bij aanvoer van goederen. Uit breiding der productie op velerlei gebied mogelijk. Belangrijke quota verhooging van diverse re strictie-artikelen. - Onzekere suikerpositie. IVinstnemingen na de hausse. Extra-kosten voor de scheepvaart. Het proces van aanpassing der beurs aan de door den oorlog geschapen verhoudingen is nog in vollen gang. Voor een deel bestaat het nog uit een tastend zoeken naar dat, wat volgens menschelijke berekening zal gaan komen, ten deele is echter reeds een vaste richting ingeslagen, naar het, in de verte wenkende doel van oorlogswinsten voor be paalde bedrijfstakken. De verwachtingen, die men ten aanzien van de econom. ont wikkeling in oorlogstijd koestert, zijn uiter aard voornamelijk gebaseerd op datgene, wat men gedurende den vorigen oorlog heeft meegemaakt. Men herinnert zich de ware honger naar goederen, die destijds is ontstaan en de fantastische prijsstijging, welke daaruit is voortgevloeid. Uit vrees, zich niet tijdig en tot de nog geldende be trekkelijk lage noteeringen in het bezit te kunnen stellen van aandeelen van onderne mingen, die, naar men aanneemt, voorna melijk van den oorlog zullen profiteeren, haast men zich, reeds thans aankooporders te geven, vaak zonder nauwkeurige selectie, dikwijls ook zonder eenige koerslimiet. Dit verklaart de wilde koerssprongen, die men in de afgeloopen week ter beurze heelt meegemaakt, vooral voor aandeelen van on dernemingen, welker kapitaal slechts van beperkten omvang is en waarvan dus slechts weinig materiaal ter markt pleegt te komen. Hiertoe behooren in de eerste plaats ver schillende Indische rubber- en andere cul tuurondernemingen, maar ook de kleinere scheepvaartmaatschappijen, welker aandee lenkapitaal tydens de jongste crisis aanzien lijk gereduceerd is. Een betrekkelijk geringe vraag naar aandeelen van dergelijke onder nemingen kan des te moeilijker bevredigd worden, omdat het aandeelenkapitaal voor een deel vaak in vaste handen zit en omdat de huidige houders ook al wegens de ve be terde vooruitzichten slechts tegen aanmer kelijk hoogere koersen van hun bezit willen scheiden. Meer dan nog onder normale omstandig heden is het thans geboden, om by het ver strekken van kooporders, vooral voor in courante fondsen, eén koerslimiet op te ge ven, wil men voorkomen, het aandeel tot een tientallen percenten hoogeren koers dan waarop men gerekend had naar huis te krij gen. Tenzij men inderdaad zonder eenige restrictie, coüte-que-coüte, de desbetreffen de fondsen wil verwerven, in de meening dat, wat heden duurkoop is, morgen wel eens goedkoop kan blijken te zyn. Of deze verwachtingen bewaarheid zullen worden, hangt van een groot aantal facto ren af, welke voor het oogenblik nog uiterst moeilyk te berekenen zijn. Daarbij dient in het oog te worden gehouden, dat de beurs zich weliswaar baseert op de ervaringen tijdens den vorigen wereldoorlog, doch dat de geschiedenis slechts zeer zelden precies herhaalt. Er is reeds thans dit groote ver schil met 1914, dat de regeeringen in de di verse landen veel beter dan destijds voorbe reid zyn op wat staat te gebeuren en dat speculatieve prijsopdrijvingen overal van overheidswege den grootst mogelyken te genstand zullen ontmoeten. Het is intusschen twijfelachtig of en in hoeverre regeeringsmaatregelen tenslotte tegen een prijsverhooging kunnen doen, wanneer de wet van vraag en aanbod hier toe leidt. Dat de vraag, speciaal naar bepaal de artikelen, tijdens een oorlog grooter is dan in vredestijd, staat wel vast; men denke alleen maar aan de grondstoffen, benoodigd voor de vervaardiging van oorlogsmateriaal, welker fabricage voortdurend op groote schaal zal moeten blijven plaats vinden. «ar het Engelsch van ?1Jn! Dat kan u eigen vervloekte schuld 1111 ei?en sfhnia351 niet anders! En als het 'eaucratie' zeg lk maar! Bu- cratiei" aar 21t het 'm in bureau- Jk bsii }-i t de andere min* u eena» meneer», v et u eens! Ik hL "^ee' ik hen het niet Sereisd en heel wat in mijn le- reldVj? de allerbest? Engelsche P°litie d. Goeden naoM corPsen van de we- £n/raaidazkho eneer!'' De andere ow avondkleedin en Verliet de bar- HÜ Hij?0 eding, doch geen hoed of g»S met d°eP t°Q0.g®nblik in „Alsace". 4d°0r de met Zacht d? derde etag* h;i i "aar zijn ka" rht! taPyten bedekte het raa 3an de schrijft»?*!" gekomen zette iaï fel ln den hoek by «en ertie. dat L u fen afgesloten lee- H S ®*art b0ek ri Schrijfblad stond. ontsloot i e ?veneens afgeslo- het »„he'mtak «en d"=- be.on legers voor l?°15zlchtl8e- biJna •«tite in het h» i °P tafel open. üch 2elf_ boek te schrijven. Hij HOOFDSTUK XI. Een dagje aan den boemel. Christopher LlewUyn De'ath, Vayle, die zich nog steeds in preventieve hechtenis bevond, moest den 23sten Juni voor rechter Malpas in Heron Street verschijnen. Het was snikheet buiten de gerechtszaal, doch het was nog veel heeter in de ge rechtszaal, waar een zoo dicht opeen ge pakte menschenmenigte zat, dat Jane van meening was, dat ook Frens- ham langzamerhand den dieperen zin be gon te begrijpen van de uitdrukking „stik vol", welke zy tot nog toe altyd voor een journalistieke vrijheid gehouden had. Terwijl rechter Malpas vlug en recht vaardig met 'n nagelklinker afrekende, die 't linker oog van zijn vrouw bont en blauw geslagen had, vielen er twee vrouwen ach ter in de zaal in zwijm en werden uit de zaal gedragen. „Oef!" zei Jane tegen zich zelf. „Wat een hitte!" Een oogenblik kreeg zij een raar gevoel in haar hoofd en ook haar oogen schenen niet heelemaal in orde te zijn. De stoffige vensters, de dorre gele eik, de banken met de starende gezichten, de bal dakijnen en rechter Malpas en zijn griffier, de bank der verdachten en de bank der ge tuigen alles te zamen begon gedurende één verschrikkelijk oogenblik te zwaaien, de contouren vervaagden en schenen in een dansenden nevel door elkaar heen te loo pen. Jane kneep haar oogen stevig dicht en nam zchzelf geestelijk even geducht onder handen. Langzaam sloeg zij haar oogen weer op en slaakte een zucht van opluch ting. Het evenwicht van haar omgeving scheen weer hersteld te zijn. „Oef!" zei Jane nogmaals en liet hierop een van haar bekende O's volgen. Achter in de rechtszaal had zij plotseling in een der openstaande deuren de in het grijs gekleede, blonde figuur van Nicholas Revel in het oog gekregen. Zij had Nicho las Revel sinds den avond van den 9den Juni niet meer gezien. Den lOdeD had zij haar vader zijn naam hooren noemen. Hij was volgens hem de door den hemel ge zonden getuige, die de tegen Christopher ingediende aanklacht van moord ongetwij feld te niet zou doen. Nog steeds had zij haar vader niet verteld, dat zy hem al eens ontmoet en zelfs met hem gesproken en ge geten had. Al dikwyls had zij haar vader daarover in vertrouwen willen nemen, doch nog iederen keer was zij daarvan weerhouden. Ofschoon de twee moorden na den ge- welddadigen dood van Henry Beecham duidelijker dan eenig bewijs aangetoond hadden, dat Christopher Vayle niet den moordernaar van Henry Beecham geweest kon zijn, was Jane er nog lang niet zoo ze ker van wat de officieele opvatting zou zijn, indien de getuigenissen, welke Christopher van allen blaam gezuiverd hadden, nu vol komen valsch bevonden werden. Hoewel zij Hector Frensham kende, zoo als niemand anders hem kende, was het een open vraag voor haar of hy van een derge lijk schokkend nieuws uitsluitend en alleen als particulier zou kennis nemen. Doch hoe hy er ook op mocht reageeren hinderen zou het hem in ieder geval en hy had (Ja ne zuchtte) al zorgen genoeg aan zijn hoofd! Bovendien herinnerde Jane zich iederen keer, wanneer zy voelde dit ver wonderlijke geheim niet langer voor zich te Maar ook voor de bevrediging van nor male behoeften zal de vraag het aanbod vermoedelijk gaan overtreffen, eenerzijds, omdat door de oorlogsindustrie beslag wordt gelegd op groote hoeveelheden producten, en aan den anderen kant door de uitschake ling van een groot aantal arbeidskrachten uit het productie-proces. Slechts in de landen, die ver van het oor logsterrein verwijderd liggen en waar geen mobilisatie behoeft plaats te vinden, kan laatstgenoemde factor buiten beschouwing blijven. Het betreft hierbij echter vrijwel alleen overzeesche gebieden en de aanvoer van daar moet noodzakelijkerwijze geremd worden door den duikbootenoorlog, die in verscherpten vorm gevoerd dreigt te zul len worden. De kwestie van den aanvoer van produc ten en grondstoffen zal vermoedelijk groo- tere moeilijkheden gaan bereiden dan de mogelijkheid, deze in voldoenden omvang te produceeren. De economische depressie immers had geleid tot een scherpe inkrim ping der productie in talrijke bedrijfstak ken, zoodat de, tijdens de voorafgaande hoogconjunctuur sterk vergroote capaciteit meest niet ten volle benut werd. Men denke b.v. aan de Amerikaansche ijzer- en staal industrie, die bij het uitbreken van den oorlog slechts op ongeveer de helft van haar totale capaciteit werkte. Weliswaar zijn verschillende installaties verouderd, zoodat onder normale omstandigheden de volle 100 pCt. niet meer benut zou worden, maar in geval van nood en vooral wanneer hoogere prijzen voldoende compensatie bieden voor de extra-kosten, die het gebruik van ver ouderde installaties met zich brengt, kun nen 'deze toch weer in werking worden ge steld. Er is zeker ook nog ruimte voor een be- fcingrijke uitbreiding der productie, die door restrictie-overeenkomsten aan banden was gelegd. Het Internationale Tin Comité heeft zich reeds gehaast, de uitvoer-quota eenigszins aan te passen aan de door den oorlog radicaal veranderde afzetverhoudin- gen. Op 1 September was de uitvoer al ver hoogd van 45 tot 60 pCt. van de standaard producten, welke verhooging zou gelden voor het derde en het vierde kwartaal. In de laatste week werd echter besloten, het uitvoer-percentage voor het derde kwartaal in plaats van op 60 op 80 pCt. te brengen, terwyl voor het vierde kwartaal de moge lijkheid van een verdere productie-vergroo ting open is gelaten. De aan de overeen komst omtrent de beperking der koperpro ductie deelnemende landen hadden de ko per-productie met ingang van 15 Aug. ver hoogd van 95 tot 105 pCt. van de als stand aard-productie aangenomen hoeveelheden. Aangezien in de koperindustrie de produc tie-capaciteit de „standaardproductie" over treft, blijft heir nog eveneens een marge voor verdere opvoering der productie aan wezig. De derde belangrijke restrictie-overeen komst, die voor rubber, heeft tot dusverre matiging betracht bij haar besluit tot pro ductie-verhooging. Zij heeft de uitvoer- quota slechts van 60 tot 70 pCt. der stand- aard-productie verhoogd, daarmede blijven de binnen de grenzen, die gesteld werden door dekking van normale behoeften plas de eischen van de bekende ruilovereen komst tusschen Engeland en de Ver. Staten. Met speciale „oorlogsbehoeften" werd tot dusverre, wat rubber betreft, dus nog wei nig rekening gehouden. Blijkbaar geeft men er de voorkeur aan, de verdere ontwikke ling der vraag af te wachten, dit speciaal met het oog op het uitvallen van belang rijke afnemers als Duitschland en Rusland, die tezamen naar raming circa 200.000 ton rubber per jaar afnamen. Tot nu toe is nog niets gebleken van den wensch der bij de restrictie-overeenkomsten betrokken oorlogvoerende staten, om zich hiervan vrij te maken. Men durft het klaar blijkelijk niet aan, de met zooveel moeite tot stand gebrachte internationale productie regelingen weder op losse schroeven te stel len, zoolang dit nog niet dringend noodzake lijk is. Alleen wat het artikel suiker be treft, bestaat er gioote onzekerheid, nu Duitschland, die in den Internationalen Sui- kerraad vertegenwoordigd was, is uitgescha keld. In tegenstelling met rubber, waarvan de productie betrekkelijk gemakkelijk ver groot kan worden door een versterkte tap slechts de kwestie der beschikbare arbeids krachten vormt een rem kan de suiker productie niet naar believen op een bepaald kunnen houden, dat zij den zonderlingen redder van Christopher een belofte had ge daan. Sinds de beschuldiging van moord inge trokken was, had zij eiken dag Nicholas Revel's komst tegemoet gezien, of althans verwacht dat hy haar zou opbellen. Doch eiken dag opnieuw was zij ja, teleurge steld, dat was het woord. Zy had zijn num mer in de telefoongids opgezocht, maar had het niet kunnen vinden. Er stond geen enkele Revel met één L in, zelfs niet eens een Reveil met de voorletter N! Zij was een paar dagen later zelfs zoo ver gegaan „Savarin" op te bellen om te probeeren of zy het adres uit George los zou kunnen krijgen. Zij sprak toen met een veranderde stem en was naïef genoeg om zich in te beelden dat deze nu onherkenbaar was! Doch George wist het niet, of wilde het niet geven. Garage „de Ster", waar zij het weer een paar dagen later op precies de zelfde manier probeerde, wist het positief, maar wilde het even positief niet zeggen. Men gaf haar daar zeer netjes te verstaan, dat aan niemand adressen van cliënten werden verstrekt, tenzij de cliënten daar toe machtiging gegeven hadden. En Jane had hiermee genoegen te nemen. Natuurlyk had zij er al aan gedacht het adres aan dien slaafschen Scott te vragen, doch voorzich tigheid had haar daarvan teruggehouden. Scott was iemand die te dicht in haar vader3 buurt was. Bovendien zou navraag by Scotland Yard mogelijk, zoo niet wezenlyk, gelijk staan met trouwbreuk. En nu washy hier en zy vroeg zich af, waarom hy geko men was. Dit zou zy gauw genoeg gewaar worden. Alléén 2de handscb goederen. uitsluitend contant (Dinsdags en Vrijdags inzendend Te koop: Chevrolet Luxe 1930, prys 150. Ook genegen te ruilen lichte D.K.W. Bevr. GARAGE WIJKER bij de Vlotbrug. Gevraagd: Bad, douche en gasgeijser. Br. letter O 234 bureau van dit blacL Te koop: gebruikt Philips Radiotoestel en een belastingvrij D.K.W. 'Motor. N. RUITER, Dijk 20, Alkmaar. Te koop gevraagd een goed onder houden wandelwagentje. UITENBOSCHSTRAAT 100. Te koop uit netten inboedel: Deven ter vloerkleed. Prima Handnaaima chine, Closetstoel, Gemakskoffer, prima Veeren- en Kapokbedden enz. (koopjes). DEKKER, Spoorstraat 5. Te koop gevraagd: oude kachel of haard. Brieven met prijsopg onder letter M 232 bureau van dit blad. Te koop goed onderhouden Dames fiets 10, 2 kachels en Harmonica, Chromatisch 8. LAAT 51. Koopje: licht motorrijwiel merk „Gazelle", belastingvrij. Te bevragen bij C. BEST, Nieuwpoortslaan 118, Alkmaar. Te koop een beste Haardkachel. Adres SCHRöDER, Snaarmanslaan 71, Alkmaar. Te koop een Imitatie Godin-vulkachel voor 7.50 bij Jb. HOMAN, Land- straat 42, Alkmaar. Te koop aangeboden: Motor „Excel sior" 1931, elk aann. bod. Te bevr. MAGDALENENSTRAAT 6. Te koop Chevrolet '31 coach, 69000 km. gel. uitst. onderh. 1 Amerik. Orgel, 16 reg., 3 spel, schitterende toon. Br. letter K 230 bureau van dit blad. oogenblik worden uitgebreid. De interna tionale productie-beperking heeft tot een belangrijke verkleining van den aanplant in alle suiker-produceerende gebieden geleid en eerst na verloop van tijd kan uit een grooteren aanplant een meerdere opbrengst worden verkregen. In de Europeesche pro ductie-gebieden zal de oorlog zijn invloed op de productie van biet-suiker doen gevoelen. De suikervoorraden aan deze zijde van den Oceaan zijn beperkt; de Internationale Sui- kerraad had naar men weet reeds eerder in de acute behoeften moeten voorzien door het vrijgeven van een extra export-quotum. In Engeland zijn thans de aanwezige suiker- voorraden in beslag genomen en ook de sui ker, die naar dat land onderweg is, zal niet meer op de vrije markt komen. Het ziet er derhalve naar uit, alsof er speciaal in dit belangrijke consumptie-artikel schaarschte zal ontstaan, waardoor de prijzen zullen moeten stijgen. De markt is op dit vooruitzicht reeds vooruitgeloopen door een aanzienlijke prijs verhooging; van 1.85 dollarcent per lb. in half in Augustus is de noteering te New York gestegen tot 2.74 dollarcents; hierop is echter een scherpe terugslag ingetreden, die het speculatieve karakter van de prijs beweging wel duidelijk in het licht stelt Voor rubber hebben de hoogste noteeringen zich trouwens evenmin kunnen handhaven en ook de meeste andere producten gaven een reactie te zien. Het algemeene prijs niveau is evenwel belangrijk hooger dan een maand geleden. Ter beurze heeft de speculatieve belang stelling zich geconcentreerd op de aandee len van ondernemingen, welke van de tot dusverre op de goederenmarkt reeds ingetre- De nagelklinker kwam er met een boete en een berisping af. Rechter Malpas gaf een ruk aan zyn ze tel, rommelde even in zijn papieren en leunde toen achterover, terwijl hij zijn vingertoppen tegen elkaar plaatste. Onder hem sprak de griffier tegen den geüniform- den deurwaarder, die schreeuwde. Nauwelijks was de echo van zijn gebrul vergaan, of Christopher LIewellyn De'ath, vierde baronet, maakte voor het eerst van zijn leven zijn entree in de verdachten- bank. Jane keek naar hem en voelde hoe een huivering van vreugde, welke on danks zijn smadelijke situatie niet on vermengd was met trots, haar doortrilde. Ook merkte zij de nerveuze agitatie van alles wat vrouw was rondom haar. Zij vond dit echter niet erg. Christopher, bleek als hy daar stond en sober gekleed bijna te sober, dacht Jane was zoo door en door echt! De distinctie van zyn gelaatstrekken en de grandeur van zijn athletische gestalte vielen niet te loochenen. Voor het eerst was Jane het nu met Christopher eens, die ge heel en al uit vrijen wil geweigerd had in afwachting van deze openbare terechtzit ting onder borgtocht in vrijheid gesteld te worden. Het was nu zoo doodstil in de overvolle zaal, dat Jane haar hart kon hoo ren bonzen. Zij keek recht voor zich uit en kon, zonder haar hoofd te bewegen, zoowel Christopher al den magistraat zien. Zij schenen, vreemd, ongetwijfeld karakteris tiek genoeg, de eenige onbewogen personen in deze zaal te zijn Christopher bleek en ernstig voor zich uit starend, Malpas tanig geslepen, wijs en uiterst zakelijk. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 9