Agenda JUi&ticaiiei groo]e_c°"efl® JSiidiüe w'ü^ild, t h i c Alkmaar, Woensdag. ERNSTIG ONGEVAL. Hedenmiddag heeft er te Bergen op de hoek LijtwegMeerweg een ernstig ongeval plaats gehad, dat naar alle waarschijnlijk heid het leven vordert van den jongeman Kruk uit Heiloo. Vanuit de richting vliegveld kwam een ritmeester per auto aangereden, terwijl de jongeman vanaf den Lijtweg den Meerweg per rijwiel wilde oprijden. De jongen werd dermate door de auto gegrepen, dat hij in deerniswekkenden toestand bij een der bewoners moest worden binnengebracht, waar dr. Blok de eerste hulp verleende. Per ziekenauto werd de jongeman naar het zie kenhuis vervoerd. Reeds herhaaldelijk hebben wij op ge vaarlijke verkeer langs den Meerweg v we zen. De laatste weken tijdens het zandver- voer werd daar een maximum snelheid aan gegeven. Nu het militaire vervoer naar het vliegveld zoo sterk is toegenomen is het ge vaar langs den te smallen Meerweg ten zeerste verhoogd. De vorige week werden nog drie meisjes aangereden, terwijl daar herhaaldelijk auto's, die van de zijwegen komen op langs den Meerweg rijdende auto's botsen. Wanneer men van gemeentewege er ein delijk eens toe overging om het links van den weg staande struikgewas te kappen, dan zou men althans het zicht op den Meerweg vcor het van de zijwegen komende verkeer, zeer verbeteren. Met nadruk dringen wij er op aan, dat hiertoe wordt overgegaan. Als de toestand onveranderd blijft, kunnen meerdere ongevallen niet uitblijven. AANRIJDINGEN. Dinsdagmorgen te omstreeks 8.45 uur had een aanrijding plaats op de Houttil, ter hoogte van de Langestraat tusschen een per sonenauto, bestuurd door den 25-jarigen K. uit Alkmaar en een legerauto, bestuurd door den 23-jarigen sergeant H.; bij het pas- seeren in tegengestelde richting van beide motorrijtuigen kwamen deze door de groote breedte van de legerauto mgt elkaar in aan raking, waarbij de legerauto licht en de luxe-auto ernstig beschadigd werd. Door de politie is van een en ander proces-verbaal opgemaakt. Op den hoek van den Stationsweg en Bergerweg reed gistermiddag de 70-jarige de J. uit Alkmaar met zijn rijwiel, doordat hij niet op het overige verkeer lette, tegen de achterzijde van een autobus van de H.A. B.O., ten gevolge waarvan hij op den weg kwam te vallen en daarbij aan het achter hoofd, het voorhoofd en boven het oog een wonde opliep. Door de politie werd eerste hulp verleend. Door den G.G.D. is hij naar het St. Elisabethziekenhuis overgebracht. De toestand van de J. was hedenmorgen be vredigend. DE CONCERTEN OP A.S. MAANDAG. Voor de concerten op a.s. Maandag wor den voor leden van de 8 Oct.-vereeniging kaarten beschikbaar gesteld tegen geredu- ceerden prijs, n.L 40 cent per stuk. Op ver toon van het bewijs van lidmaatschap kan ieder lid twee kaarten krijgen op morgen avond tusschen 7 en 9 uur in het Gulden Vlies, waar dan zitting zal worden gehou den. Deze goedkoope kaarten zullen niet op andere tijden afggeven worden. ADRESSEN AAN DEN RAAD. Aan den raad der gemeente Alkmaar is het volgende adres gezonden: Ondergeteekende, M. Coerts, lid van uwen raad, verzoekt uw college beleefd in de eerstkomende raadsvergadering de volgende vraag te mogen stellen: „Is het Burgemeester en Wethouders mo gelijk inlichtingen te geven naar aanleiding van het adres d.d. 30 Mei 1939 aan uw col lege verzonden door de vier vakcentrales Alkm. Bestuurdersbond; afd. Alkmaar v. d. R.K. Volksbond; Bestuurdersbond Alkmaar en de Christelijke Bestuurdersbond teneinde te verkrijgen dan het basisuurloon in de werkverschaffing wordt gebracht van 36 op 40 cent". Onderstaand adres is aan den raad der gemeente Alkmaar gezonden: Ondergeteekendei., G. Zwart en W. v. d. Wal, resp. voorzitter en secretaris, op tredende namens het Plaatselijk Arbeids Secretariaat, gevestigd te Alkmaar, domi cilie kiezende Uitenboschstraat 107, geven te kennen, dat de toestand der arbeiders in het algemeen, de gedeeltelijk en geheel werkloozen in het bijzonder, on houdbaar wordt; Zij meenen, dat door het Gemeentebe stuur die maatrgelen getroffen dienen te worden, waardoor ergei wordt voorkomen; Enkele maatregelen, welke volgens on- dergeteekenden getroffen dienen te worden, zijn de volgende: 1. Vaststelling van prijzen der eerste levensmiddelen, dekking, kleeding en schoeisel, enz.; 2. De gelegenheid te scheppen, waardoor de minstdraagkrachtigen tegen goed koope prijzen deze genoemde artikelen kunnen bekomen; 3. Soepeler toepassing der steunregeling zoowel voor georganiseerden als voor ongeorganiseerden, terwijl vervroegde invoering van de brandstoffentoeslag hun noodzakelijk lijkt, omdat daar door ook de werkloozen tijdig deze brandstoffen voor de a.s. winter kun nen inkoopen; 4. Met klem dringen ondergeteekenden er bij uw college op aan, dat uitvoe ring wordt gegeven, aan het scheppen van normaal werk, tegen normaal loon, waardoor grootere werkloosheid wordt voorkomen; 5. Zooveel mogelijk werkloozen in de be drijven op te doen nemen, ook in de gemeentebedrijven, en hei. geven van overwerk-vergunningen tegen te gaan, waardoor de werkloosheid belangrijk ingekrompen kan worden. BINNENBRANDJE. Ten gevolge van een vuile schoorsteen werd gisteravond te omstreeks 8 uur een begin van brand gemeld in de Kitsteeg al hier. Daar door buren het vuur met emmers water reeds was gebluscht, behoefde de ge waarschuwde 'politie geen assistentie meer te verleenen. DE OFFICIEELE FEESTGIDS VERSCHENEN. De heer Appel heeft evenals andere jaren weer een keurig verzorgden feest gids voor de 8 October Vereeniging uitge geven, al is deze dan niet zoo omvangrijk als andere jaren. De burgemeester heeft een voorwoord geschreven, waarin hij laat uit komen, waarom de herdenking van Alk- maars ontzet juist in dezen tijd en met het oog op de hier gelegerde militairen wen- schelijk kan genoemd worden. Mr. C. J. de Lange, de voorzitter der 8 October-Vereeni- ging „Alkmaar Ontzet", heeft daarbij uit eengezet, dat men, ondanks dit sober feest, of juist door de soberheid van het feest, be wezen heeft den ernst der tijden te verstaan en dat men dankbaar mag zijn, dat nog zoo veel kon worden geboden. Zooals bekend, zal de herdenking thans op Maandag 9 Octo ber plaats vinden en zijn de feestelijkheden beperkt tot de rede bij het beeld, een kin deroptocht en twee kerkconcerten, waarbij ditmaal de straatversiering en verlichting behalve van gemeentewege achterwege worden gelaten. Het algemeen uitsteken der vlaggen zal zeer op prijs gesteld worden. ONTSPANNINGSAVOND VOOR MILITAIREN IN HET GULDEN VLIES. Gisteravond ten tweeden male in het Gulden Vlies een volle zaal met een enthousiast publiek. Een militair publiek dat het weet te waardeeren, dat de bur germaatschappij zich bekommert om het lot van de duizenden gemobiliseerde mede burgers, die in onze stad, dikwijls ver van huis, voor onbeperkten tijd zijn gehuis vest. Juist het feit dat niet bekend is hoe lang deze toestand nog kan duren maakt het dubbel noodzakelijk, lat het noodige nemelykheid van een dergelijk voor stel, hoewel het Huis zal begrijpen, dat niemand dan spreker hartelijker een voorstel zou begroeten, waardoor werkelijk het doel, dat de regeering zich heeft gesteld en waarvoor de oorlog is aanvaard, zou worden be reikt Hij zeide, dat hij de waarde van geheime zittingen niet ziet en niet voldoende ver trouwen te hebben in de geheimhouding bij dergelijke zittingen. Lloyd George heeft voorspellingen ge daan, doch hij kan zich vergissen. Natuur lijk kan men speculeeren, op den aard van de voorstellen, doch ik geloof, dat het nog te vroeg is om aan te nemen, dat we zulke nauwkeurig omschreven voorstellen zullen krijgen als Lloyd George zich voorstelt. Het is ook mogelijk, dat een voorstel zal worden gedaan, dat geen regeering, welke zichzelf eerbiedigt, het kan aanvaarden. „In deze omstandigheden zeide Cham- berlain, lijkt het mij onjuist om te zeggen wat de regeering zou doen in omstandig heden, welke zich nog niet hebben voorge daan. Ik zie niet in, waarom het Huis niet in de gelegenheid zal worden gesteld om de voorstellen, welke gedaan zullen worden, in overweging te nemen en te hooren wat de regeering het Huis zou aanraden te ant woorden. De verklaring van Lloyd George lokte critiek uit van vele andere leden van het Hui9. Morris Jones was overtuigd, dat Lloyd George deze rede niet in Wales, waar hij vandaan komt, had moeten houden. De conservatief Adams verklaarde even eens verontrust te zijn door de verklaring van Lloyd George en hy was van meening, dat deze onberekenbaar kwaad heeft ge daan aan de zaak der beschaving, welke hij steeds heeft gezegd te steunen. Hij voegde hieraan toe, dat Lloyd George zeer wel weet dat op het oogenlblik van Hitier alleen voorstellen kunnen komen tot be vestiging van den roof. De arbeidersafgevaardigde en pacifist Buchmann zeide Lloyd George te steunen, doch daarbij slechts zijn eigen persoonlijke meening uit te spreken. Aan het einde van den oorlog, zeide hy, zal men de zaken met Hitier moeten bespreken en wij kunnen dat evengoed thans doen om de menschheid te sparen. De conservatief Czyzer zeide: „Het zou een ernstige dwaling zijn te gelooven, dat Duitschland heeft gewonnen. Duitschland heeft Rusland tot een overheerschende macht in Europa gemaakt. Niemand ver langt op het oogenblik meer naar vrede dan Hitler.' De communist Gallacher zeide, dat En geland de eerste gelegenheid, die zich zou voordoen, en die gunstig zou zijn, behoort aan te grijpen om tot vrede te komen. Magnay, nationaal liberaal, verklaarde, dat de rede van Lloyd George een zeer slechten indruk zou maken. Een regeering, zoo zeide hij, die ten aanzien van dezen oorlog ook maar in den minsten graad zou weifelen, zou morgen verloren zijn. De rede van Lloyd George zal in de geheele wereld de grootste bezorgdheid wekken en moet zoo spoedig mogelijk van de hand gewezen worden Men moet verklaren, aldus Mag- UfJ; dat de rfde de meening de- regeering h eerSeeft, zooals ik er van overtuigd ben dat zy de gedachten van de kiezers niet vertolkt. Bioscopen. Roxy-theater, half acht, hoofdnummer De heldenbrigade (rom.-sens.); hoofdrol Dick Foran. Toegang boven 14 jaar. Harmonie-Theater, half 8, hoofdnummer, The Lambeth Walk (klucht); hoofdrol Lu- pino Lane. Toegang voor alle leeftijden. Victoria-theater, half 8, hoofdnummer De citadel (rom.); hoofdiollen Robert Donat en Rosalind Russel. Toegang boven 18 jaar. City-theater, 7.30 uur, hoofdnummer 1'Equi- page (rom.-sens.); hoofdrol Annabella. Toe gang boven 18 jaar. WirATHWHOOF in ieder jaargetijde O I t ruime sorteering bij: J. B. KOSTER comb. Kreymborg ALKMAAR LANGESTRAAT MAGDALENENSTRAAT voor ontwikkeling en ontspanning wordt gedaan. Tal van plaatselijke comité's werden opgericht, die getuigenis aflegden van den wil „to make the best of it" vcor de tien duizenden die zich zooveel opofferingen moeten getroosten. Ook Alkmaar ontbrak niet en de gister avond gehouden ontspanningsavond be wees voldoende, dat het „Comité tot O. en O." niet stil zit. Ondervindt het comité van de zijde der burgerij alle medewerking, die noodig is, de militaire autoriteiten toonen evenzeer begrip voor de behoefte, die er aan ont spanning voor de militairen bestaat. Zoo is bijv. een der medewerkers aan het pro gramma zelf gemobiliseerd en gelegerd in een hier niet nader aan te duiden plaats in den kop van Noordholland. Door de medewerking der autoriteiten was het mogelijk hem op beide avonden hier in Alkmaar te laten optreden. De goochel toeren van den heer Caarls, alias prof. Kaki, werden dubbel gewaardeerd. We willen daarbij niet af doen aan de prestaties der overige vrouwelijke en man nelijke medewerkers, maar het feit, dat prof. Kaki zijn kunststukken in het Gulden Vlies onder deze omstandigheden toch heeft kunnen vertoonen, was een extra reden tot een dankbaar applaus. We verwachten dat men dergelijke avonden ook voor gemobiliseerde groepen in den kop van Noordholland zal organi- seeren en dat deze „militair goochelaar" daar een vast nummer op het programma zal ..-orden. We willen over den avond zelf niet in herhaling treden. Het programma werd vlot afgewerkt en het publiek was tevre den. En dat toch is alles wat een comité tot O. en O. maar kan wenschen. VEREENIGING VOOR GEZINS VERPLEGING. De zusters verpleegden in de maand September 83 patiënten en legden 1196 bezoeken af waarvan 378 betaalde, 703 voor 't A.Z.A. en 115 gratis. Er werd 4 keer de laatste hulp verleend bij het afleggen. De wijkkraamverpleegster verpleegde 10 patiënten, legde 212 bezoeken af en heeft 3 maal een dokter geassisteerd. BENOEMING TIJDELIJKE LEERAREN HANDELSAVONDSCHOOL. De voordracht voor de benoeming van een tijdelijk leeraar voor handelsweten schappen luidt: H. W. Holsmuller, alhier; voor Engelsch: 1. Dr. D. G. van der Vat, 2. Mej. J. F. J. Dubois, 3. P. D. Boot, allen te Alkmaar; voor Duitsch: 1. P. D. Boot, 2. J. Barkman, 3. D. Gerritsen, allen eveneens te Alkmaar. AANVAARDING LEGAAT. B. en W. stellen den raad voor als legaat van wijlen mejuffrouw Petronela Wilhel- mina Cohen Stuart, vrij van rechten, te aanvaarden: twee aquarellen van Bosboom (kerkihterieurs), drie gekleurde teekenin- gen van Alkmaar, benevens een schilderij met een voorstelling van het beleg van Alk maar, onder bepaling dat dit bezit, na den dood van mevr. M. Cohen StuartWichers, die er het levenslang gebruik van heeft, in het museum wordt geplaatst. ONTZETVIERING. In verband met de tijdsomstandigheden zal de viering van den dag van het ontzet zich bepalen tot de plechtigheid op Maandag 9 October bij het Victoriebeeld. De aubade van de schoolkinderen bij den burgemees ter zal doorgaan, terwijl 's namiddags een kinderoptocht met versierde fietsen enz. zal worden gehouden. Er zullen overigens geen openbare feeste lykheden plaats hebben. Evenmin zullen de gebruikelijke feestverlichtingen door de buurtcommissies worden ontstoken. Met het oog op de aanwezigheid van een zeer groot aantal militairen zal van ge meentewege een bescheiden feestverlichting worden aangebracht, n.1. die van den toren van het Stadhuis en van de Bergerbrug, als mede de gasverlichting vóór het Stadhuis. Bij de gemeentelijke bureaux en takken van dienst geldt de dag als een gewone werkdag. Alleen wordt, voorzooveel de dienst het toelaat, aan hen, die de plechtig heid bij het beeld wenschen bij te wonen, daartoe de gelegenheid gegeven. Natuurlijk zal wel worden gevlagd. De bevolking wordt uitgenoodigd, juist in dezen tijd van zijn gevoelens door het uitsteken van vlaggen blijk te geven. BENOEMING CONRECTOR GYMNASIUM. Voorgesteld wordt den heer P. Brom mer voor het tijdvak 1 Sept. 1939 tot en met 31 Aug. 1940 te benoemen tot con rector van het gymnasium. Voorts wordt voorgesteld van 18 Sept. 1939 tot uiterlijk 31 Augustus 1940 tot tijdelijk leeraar,in de plaats van den heer H. J. R. Smith, in de aardrijkskunde den heer G. G. van der Kolk te benoemen en tot tijdelijk leeraar in de natuurlijke historie wegens militaire dienstplicht van den heer W. F. Dorgelo, den heer J. Was- scher en tot tijdelijk leerares in de Duit- sche taal van 12 Sept. tot 19 Sept. mej. G. S. M. van Woudenberg. BENOEMING TIJDELIJK LEERAAR HANDELSSCHOOL. Voorgesteld wordt tot tijdelijk leeraar in natuurlijke historie aan de Handels school, ter vervanging van den heer W. F. Dorgelo, die zich in miltairen dienst be vindt, te benoemen de heer Jb. Wasscher te Haren (Groningen). COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS. De aanbeveling voor lid van de com missie van toezicht: (vacature mr. C. A. de Groot) luidt: 1. F. H. Holzmüller. 2. S. W. Eyssen. VERVANGING RETORTEN-OVENS AAN DE GASFABRIEK DOOR HORI ZONTALE KAMEROVENS. In bijlage 120 stellen B. en W. voor te besluiten: a. de bestaande retortenovens aan de gasfabriek geleidelijk te vervangen door horizontale kamerovens; b. voorloopig te volstaan met de vervan ging van twee retorten-ovens, welke voor vernieuwing in aanmerking ko men, door twee horizontale kamer ovens; c. ons college voor de onder b bedoelde uitgave een crediet toe te staan van 85.000.dit bedrag te putten uit het reserve-fonds van het gasbedrijf, en deze uitgaaf te regelen bij supple- toire begrooting van het gasbedrijf, waarvan wij U het ontwerp hierbij ter vaststelling aanbieden. BENOEMING LEERAREN GEMEENTELIJKE AVONDSCHOOL VOOR LAGER NIJVERHEIDSONDERWIJS. Voorgesteld wordt: 1. voor vast, te rekenen met ingang van 1 Octcber 1939, aan de Gemeentelijke Avond school voor lager nijverheidsonderwijs te benoemen tot leeraar in: a. boekhouden, den heer J. Akkerman, wonende alhier; b. werktuigkundig- en smidsteekenen, den heer A. Windhorst, wonende alhier; 2. voor den duur van den cursus 1939/1940 aan de Gemeentelijke Avondschool voor lager nijverheidsonderwijs te benoemen tot leeraar in: a. bouwkundig teekenen, de heeren A. Rauwerda en R. Rauwerda, beiden leeraren aan de Ambachtsschool alhier, en ook reeds vroeger als zoodanig werkzaam geweest; b. werktuigkundig- en smidsteekenen, de heeren J. Jongens en J. Wiegers, bei den leeraren aan de Ambachtsschool al hier, en ook reeds vroeger als zoodanig werkzaam geweest; c. electro-techniek en electro-technisch teekenen en materialenkennis, verband houdende met electro-techniek, de heeren G. Visschers en N. W. Lindemans, waar van de eerste ook reeds vroeger als zoo danig werkzaam is geweest; d. één of meer der vakken natuurkunde, stoomwerktuigkunde, motorenkennis en vakteekenen, den heer D. W. Abelskamp alhier, die voor werktuigkunde reeds als vast leeraar aan de school is verbonden; e. wiskunde, den heer K. de Vries, alhier. LICHT OP! Voor rijwielen, motorrijtuigen en andere voertuigen van 19.03 tot 6.35 uur licht op. VRIJWÏLIIGE BURGERWACHT ALKMAAR. De burgemeester heeft met ingang van 1 October j.L benoemd tot onder-commandant van de vrijwillige burgerwacht Alkmaar den heer A. J. A. Genefaas alhier, tot dusver hopman van het mobiele vendel. gebied van hoogen lUChta van de kern over Denemarken Waar- nog voortdurend in beteekeni, 1 nee™ toe. Het breidde zich geleide^ °mvanS omgeving, Duitschland, de V,ver °Ue Finland uit. Een zeer diepe denrp 611 ea gisteren ten westen van IJsland k' Welke stormachtig weer veroorzaakte 611 daar zich in noordoostelijke richting Verplaatste iets opvulde. Het algemeene luchM^ val over de Noorsche zee bleef n Ukver' De warme luchtmassa's, welke over°L »°at sche zee aangevoerd worden °or" der Scandinavië binnen. Aan Ver" kust bleef het nog regenachtig De ri!°°rSche welke gisteren ten noordwesten Tf1 ga1 lag, verplaatste zich naar de Gn! Biscaye. Haar regenfront trok over Sn" en bracht plaatselijke aanzienlijke Lp J,e heden neerslag. Tengevolge van de n ^1' lyke uitstraling en de krachlg om wind werd het in ons land kouder. De fiS en Groningen hadden minimumtemperatï ren van 2 graden. peratu- STORMWAARSCHUWINGSDIENST Hedenmorgen te 9 uur werd geseind'aan alle posten: aan Weest op Uw hoede. TIJDSAANWIJZING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene kennis, dat in den nacht van 7 op 8 October a.s. te 3 uur de stadsklokken één uur zullen worden teruggezet. Alkmaar, 4 October 1939. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, F. H. VAN KINSCHOT, Burgemeester. A. KOELMA, Secretaris. 35 JAAR TOONEEL-REGISSEUR. Heden is het de dag waarop voor 35 jaar de heer B. C. Loevens zijn eerste schrede zette op het pad van den tooneelregisseur- grimeur. Als ex-dienaar van de Nederlandsche marine had hij op feestavonden reeds in deze richting talent getoond, doch bij de op richting van het „Vrije Tooneel" trad hy wel voor het eerst en sindsdien regelmatig in deze functie op. Vele Alkmaarders bewaren nog prettige herinneringen aan het Alk- maarsche „Vrije Tooneel", dat destijds zeer verdienstelijk de stukken van H. Heijermans speelde. Wij behoeven slechts de namen te noemen van Klaas van Vliet, Harms, Man nen, Bakker, Schoen en Loevens en daar naast die van de dames Piek, Kwak, Groo tebroers, Portegies en Sjoers om in de her innering terug te roepen een groep goede dilettanten, die allereerst tooneel speelden om den inhoud van de stukken bij 't publiek bekend te maken. Het tooneelbloed in Loevens is in bewe ging gebleven. Hoewel hij nog wel eens w een gezelschap, waar hij als grimeur o regisseur optreedt, een gastrol vervult, be weegt hij zich thans meestal achter het voe licht. De jongeren weten dat Loevens daar ie en dat zij van zijn routine kunnen profi ea- ren. Op de komende uitvoeringen zal ongetwij feld bij dit jubileum nog wel eens stil wo den gestaan. DE C.G.O.M.A.-COLLECTE OP 7 OCTOBER A.S. Nu Alkmaar sedert 25 Augustus e zonder groot aantal manschappe weermacht in garnizoen heeft g oor. zijn er bij velen gedachten gerez nemens gevormd en plannen venvezenl^ met betrekking tot de roeping, (jeze burgerbevolking rust ten opzie onze militairen. militaire Naast de stichting van eflg dertdien tehuizen, waaarvan het aantal nog is uitgebreid, werd aans n comité stigatie van den burgemees vertegen- bijeengeroepen, bestaande ui woordigers van de vei sc traChten zou ringen der bevolking, datot een deze roeping jegens de zaak der geheele buEge.r^jkkeiing en Ont- Dit „Comité voor Ontwikk ^aar spanning van de Militair laatst, da heeft zich op het standpunt SJkkeling en het belangrijkste deel der den in den- ontspanning moet ire tehuizen» gewonen arbeid der m gebied ya Lar men aan hen, die opj*t g^es den huiselijken sfeer wel kergeven. H missen, daarvan een dee JfSdat comité O.O.M.A. elkander dm burgers onzer stad alten tehuizen moeten schrag v(X)r enkel® dit huizen moeten v00r Daarnaast is dan ru1 htstreek« grootere avonden, cue t comit zullen uitgaan- aken. ste Om dit nu mogelyk tejn s comité zich voor op v'aarV^e mi* groote collecte te j:ze ovei vierden op onpartyborden ver n0r de litaire tehuizen zal Rijven v cvjf0$i lid van het comtte dringend gerij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 2