AMSTERDAMSCHE BEURS £aalste éedcfiten Rechtszaken Qemeentecadm tBucgecliike Stand koedijk egmond aan zee heiloo broek op lanqendijk langendijk blad pe bezicmvoorhout. economisch-technologische dienst voor noordholland. q. Voorlichting ten plattelandc. r.k. Volksbond. Richtprijzen 1940 voor landbouwproducten. 5 Duitschers uit Haarlem's Huis van Bewaring ontsnapt. vervoerverbod kunstmest stoffen. het fransche legerbericht. Arrondissements Rechtbank te Alkmaar. CASTRICUM alkmaar. EERSTE «r/lCHTlGlNG VAN HUIZE 700 belangstellenden. ,-p van samenwerking voor 0e comm'ssi Alkmaar deelt mede, ionderen0^ee;enhe1d tot bezichtiging !at va" de Qeout" °P 21""23 Septfm" va" ruim 700 personen gebruik is Smaakt- der bezichtiging en thee- rs oP bJicp bruto 470, welk bedrag schenkers bel noodzakelijke kosten ten "Afkomt aan de oommissie. ITFERSSTREMMING BIJ HEILOO. VERKEE van den weg Velsen— Het gedeel tusschen den Stations- Alkmaar by noorden van de War- weg ,e" fs tot 1 November a.s. voor de moeslaan 1 werkzaamheden op alle uitvoering v* 3Q tot 2o uur afgesloten werkdagen keer de richting van voor alte ^uid. Noord naa 'di richting wordt omge- ?et er den Stationsweg, den Heeren- lei den Hoogeweg en de Kapellaan, zoo- is aangegeven. IN DEN BEEMSTEK. Tn den Beemster doen zich vele gevallen varkenspest voor, welke nog steeds breiden. Ook was op een tweetal boer- friien mond- en klauwzeer, doch dit is reeds weer van voorbygaanden aard. WESTFRIESCH INBREKER GEGREPEN. Buit te Amsterdam verkocht. Den laatsten tijd werd in Westfriesland Jer herhaaldelijk ingebroken, zonder dat men de hand op de daders wist te ^hoofddader werd de vorige week te Twisk gesignaleerd en werd Zaterdag nacht te Hoorn gearresteerd. Een mede dader werd Zondagavond aangehouden. Fnkele gouden voorwerpen bleken aan een Amsterdamschen opkooper te zijn verkocht, die inmiddels mede werd opge- SPBeide verdachten, van wie de hoofd dader rèeds een groot aantal vonnissen achter den rug heeft, zyn ter beschikking der justitie te Alkmaar gesteld. Het jaarverslag van den dienst, dat zoo is verschenen, brengt in herinnering, dat kortgeleden de stichting Centraal Instituut voor Industrialisatie tot stand is gekomen. Het doel van deze stichting is het bestudee- ren en het bevorderen van de ontwikkeling der Nederlandsche industrie en het geven van coördineerende leiding aan diensten en instellingen voor zoover deze zich bewegen op het terrein der economische en technolo gische industriebevordering. Afgewacht zal moeten worden of het Centraal Instituut zich zal beperken tot bestudeeren en coör- dmeeren dan wel of dit instituut ook actief medewerking aan de industrialisatie zal geven. In een steeds toenemend aantal gevallen werden door den dienst in het afgeloopen jaar inlichtingen en adviezen op zeer uiteen loopend gebied verstrekt. In Amsterdam werd een onderzoek inge steld naar de oorzaak van het feit, dat de waschindustrie in Amsterdam slechts van geringe beteekenis is en nagegaan werd op welke wyze méér werk aan de bedrijven zou kunnen worden toegevoerd. Voor het gemeentebestuur van Haarlem wordt een onderzoek ingesteld naar de be teekenis van de metaalindustrie voor deze gemeente. Op advies van den dienst zal in gemeente Heemstede een cursus tot omscholing van werklooze bouwvakarbeiders tot betonval;- aibeiders woroen gehouden. Aan verschillende ondernemingen werd voor oprichting of uitbreiding een kort- of langloopend crediet verleend, indien kon worden aangetoond, dat dit tot werkver ruiming en niet tot werkverplaatsing zou em bi totaal is door bemiddeling van dienst 211.870 aan credieten verstrekt. deze credietverleening ging vaak het geven van voorlichting op bedrijfsorganisa- tonsch gebied gepaard. aar aanleiding van het onderzoek naar tin 6me herwaren kon reeds met voorlich- tsL 6n Steun van den dienst met de f abri- Hoe V3n 6nke\e artikelen, die hier te lande g niet of weinig werden vervaardigd, een aanvang worden gemaakt. hand°r ve^®.em^Sranten, die zich in ver- dienct"16' de ^^omstandigheden tot den (jen kon slechts zelden iets wor- ie^vnr^eer ket mo§eiïjk zal zijn een oordeel toestand*" °Ver de 8ev°lgen, die de oorlogs- de Nert y°°r de behoeftenvoorziening van dienst ,epr .^dsche bevolking heeft, zal de bij j,et Z^n me<iewerking te verleenen bljjken noodlg .™aatreg®l«>> die zullen een bijeenWV°nd 113(1 ten gemeentehuize ^gemeestp^n Plaats» onder leiding van tors van di sman> en van de voorzit- ken verse organisaties om te gera- confactcommissie inzake ten van «rs van di an> en van de voorzit ken tot verse organisaties om te gera v°orlichtin^e? contactcommissie in?01" T®vensnE ten Plattelande. dezea dierstS aa.nwezig de consulente ^'t de inlni?61' S!00t te Bergen. staan dat rf'ng dle Hield, kwam vast ^ders zijn Pf.u e ®ursussen, welke hier en ,,en afgewornenU g0ede vruchten had" lhans niet maar dat deze dienst gefinanri r ,u!tslu'tend door de over- Men v0nrl v kan worden. w, z'i Plaatselifk ^ht,fr nuttig en noodig v;t ^aan den n- erden voortgezet, zoo- daa ras en ^an.aald|Jk als in de wyk ar>r ij, ^besloot daarom om de ciü^'ngen aan ,nrnerking komende ver ijl*1 steun. e sckrÜven om finan- ^an ^et dagelijksch bestuur weiden benoemd burgemeester Pesman (voorzitter), mevr. Butter—Grin (secre taresse) alsmede mevr. KramerGovers en Jn. Bijpost. Tuinbouwcursus geopend. Gisteravond opende do tuinbouwver- eeniging „De West" een cursus met 25 deelnemers. Leider is de heer Stuffers. Kostwinnersvergoeding. Verschillende bedragen van kostwin nersvergoeding voor gezinnen van gemobi- hseeiden zyn door den Commissaris der Koningin gewijzigd en meest lager vastge steld dan door den Burgemeester. Waar het te veel genotene terugbetaald moet worden, heeft deze beslissing nogal ontstemming ge wekt. De R.K. Volksbond hield Maandagavond een drukbezochte vergadering in het Bruno- gebouw. De voorzitter, de heer G. W. van Lieshout, memoreerde by de opening de ge meenteraadsverkiezing en concludeerde, dat de Volksbond geheel buiten de politiek is gebleven. Verder wees spr. de op Nieuwe Gemeenschap, waarin vele vooraanstaande katholieken zitting hebben en waaraan ook de Volksbond volgaarne steun zal geven. Met ingenomenheid uitte de voorzitter zich over den groei der afdeeling, het leden tal is de 100 gepasseerd. In een vacature in het bestuur werd gekozen de heer G. Dek ker Mzn. Bij de rondvraag vroeg de heer Zentvela om medewerking van het bestuur om den toeslag van de werkloozen van 5 op 9 cent vastgesteld te krijgen. De voorzitter zeide, dat het bestuur het mogelijke doet om het bereikbare gedaan te krijgen. v.v.v. Het bestuur van de V.V.V. en Commis sie van Beheer van het Sportgebouw heeft Maandag- en Dinsdagavond uitvoerig be sproken het wel en wee van de vereeniging. Sinds jaar en dag heeft de V.V.V. in de schuld gezeten. Thans is alle achterstand ingehaald en er is een batig saldo. Het be stuur besloot om het aantal bestuursleden van 7 op 5 terug te brengen. Uitvoer naar Duitschland. Bij de veilingen is een circulaire ont vangen van de Nederlandsche Groenten- en Fruit-Centrale, waarin wordt medege deeld, dat het in verband met den alge- meenen toestand en den uitvoer naar Duitschland noodzakelijk is, dat deze in bepaalde banen wordt geleid. Met het oog daarop is met ingang van Maandag 2 October een nieuwe regeling getroffen. In overleg met de belanghebbende groe pen zijn voorloopig de volgende voor schriften vastgesteld: 1. De Centrale sluit in het vervolg de monopolieovereenkomsten eerst af na een voorafgaande aanvrage. De uitvoermach- tigingen kunnen niet meer bij de veilin gen worden aangevraagd. De aanvrage tot het aangaan van mono polie-overeenkomsten (tevens machtiging tot uitvoer) zal gericht moeten worden tot een commissie van exporteurs, kan toor houdende bij den Alg. Ned. Bond van Fruit-, Groenten- en Aardappelexpor teurs, Denneweg 64, 's Gravenhage. Door de genoemde commissie zullen, onder door de Centrale te stellen regelen en onder de goedkeuring der Centrale, opdrachten tot export verleend kunnen worden en de daarop betrekking hebbende monopolie-overeenkomsten zullen door de Centrale worden gezonden aan de expor teurs of aan door hen nader aan te wijzen adressen. Het staat een exporteur vrij, deze op dracht te weigeren. Sans préjudice op toekomstige regelingen wordt thans reeds vastgesteld, dat geweigerde opdrachten als uitgevoerd worden beschouwd. De uitvoer loopt voor rekening en risico van den exporteur. De bestuursbesluiten met betrekking tot de factureering blijven onverminderd van kracht. Facturen en specificaties moeten op de gebruikelijke wijze bij de afd. Exportmonopolie Duitschland der Cen trale worden ingediend ter verkrijging van een vereffeningscertificaat. Het zal aanbeveling verdienen, de Duit- sche importeurs erop te wijzen, dat alleen bestellingen zullen worden aangenomen, die worden ingediend aan het adres der bovengenoemde commissie. Ernstig ongeluk. Dinsdagmiddag is een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij de heer J. B., schilder alhier, ernstig gewond werd. De heer B. was met één van zijn knechts bezig het veilingsgebouw van de Langendijker Groenten Centrale te schilderen. Daar rondom het gebouw alles water is, had men de ladders, waarop gewerkt werd, in een schuit gezet. Op de hoogste ladder werkte de knecht, de heer B. was op een kleinere bezig, toen de hoogste ladder, doordat een stuk van de beun van het vaartuig afbrak, overzij ging. Het gevolg was, dat de heer B de ladder met den knecht bovenop zich kreeg. Hij werd zeer ernstig aan het hoofd gewond. Zeer waar schijnlijk heeft hij een schedelbasisfrac- tuur opgeloopen. De toestand van het slachtoffer is zeer ernstig. De knecht heeft zich, merkwaardiger wijs in 't geheel niet bezeerd. Nog weinig verbetering. Het is in de afgeloopen week aan de Langendijker veilingen niet veel beter ge gaan dan in de daaraan voorafgegane week. De aanvoeren van de verschillende koolsoor ten waren nog wel beduidend, doch van de roode kool beginnen zij toch af te nemen. De vraag ervoor was iets beter, met gevolg, dat op het einde van de week de noteering op liepen tot ruim 3 per 100 kg. voor de mooi ste partijen. Voor grootere kool werden pry- zen besteed vanaf f 1-40 per 100 kg. Met de gele kool is het niet zoo best gegaan. Men kon slechts met moeite J 2.50 per 100 kg. maken voor de meestgevraagde sorteeringen. De meeste belangstelling bestond voor de kleine kool, welke voornamelyk tegen prij zen boven f 2 per 100 kg. werd verhandeld. Voor grootere kool werd vanaf 1 besteed. De vroege witte kool voor zuurkool is deze week ook weer zoo goed als heelemaal door den handel afgenomen. De pryzen varieerden van 0.90, den minimumprijs tot 1.10 en 1.20 per 100 kg. Enkele partijen minder goede kwaliteit draaiden door en werden voor veevoeder verkocht. Voor aardappelen bestond weer weinig belangstelling. De noteeringen voor de ver schillende soorten waren aan den lagen kant. Slechts met moeite was tot 2.50 per 100 kg. te maken. Er zijn heel wat partijen verhan deld voor prijzen, lager dan 2. Bevelanders en Schotsche muizen noteerden vanaf 1.50. Goedgekeurde pootaardappelen werden slechts in kleine hoeveelheden gekocht. De mogelijkheid voor verlading is weer open gesteld, maar er moet nog heel wat gebeuren voor alle goedgekeurde poters verkocht zul len zijn. Daar zal het wel weer niet aan toe komen, vreezen wij. De uien werden voor vrij lage prijzen van de hand gedaan. Meestal noteerden wij 2.50 tot 2.80 per 100'kg. Zaterdag kwam een kleine verbetering in de prijzen, zoodat tot ruim 3 per 100 kg. kon worden gemaakt. De kleinste sorteering, de nep, is flink in prijs gestegen. Er werd den laatsten tijd zeer weinig voor betaald. Ongeveer een rijks daalder was de gewone gang van zaken. Hierin is nu vrij plotseling een verbetering gekomen. De noteeringen zijn opgeloopen tot ruim f 5 per 100 kg. Er is zeker veel vraag naar uitjes in het zuur. De druivenprijzen zijn nog niet veel ver beterd. Men betaalde nog 15 tot 20 per 100 kg. Voor de bconen blijft een goede belang stelling bestaan. Het heeft er even naar ge leken, dat de nachtvorsten er mee heen zou den gaan, maar gelukkig is de schade vrij onbeteekenend gebleven. De prijzen van spercieboonen waren vrijwel onveranderd. Snijboonen gingen tegen goede prijzen van de hand. Voor tomaten werd weer de minimumprijs van 4 per 100 kg. betaald. De aanvoer van dit artikel heeft nog maar weinig te be- teekenen. (Ongecorrigeerd). Aangezien van verschillende landbouwproducten binnenkort de zaaitijd aanbreekt, is de vraag ge steld, welke richtprijzen voor den oogst 194C zullen worden bepaald. De minister van economische za ken deelt daarover mede, dat de economische omstandigheden voor de naaste toekomst zoo onzeker zijn, dat het niet mogelijk is, reeds thans richtprijzen vast te stellen. Deze zullen in den loop van het volgende jaar worden bepaald. Daarbij zal worden getracht, een redelijke belooning voor den boer vast te stellen, rekening houdende met alle daarbij in aanmerking komende omstandigheden, zooals bijvoorbeeld de productiekosten en de kosten van het levenson- derho' d van den landbouw. In den afgeloopen nacht hebben vijf Duitschers, die in het Huis van Bewaring te Haarlem waren opge sloten, kans gezien te ontvluchten» Zij sloegen den bewaker neer, ont namen hem zijn sleutels en wisten met behulp daarvan op een binnen plaats te komen. Een trapje, dat in een kolenbergplaats stond, maakte het voor hen al zeer eenvou dig om over den muur van het gebouw te klimmen. De ontvluchting is eerst hedenmorgen ontdekt door den tweeden bewaker. Deze wordt 's nachts door zijn collega om de 2 uur gewekt en doet dan op zijn beurt de ronde door het gebouw. Hedenmorgen werd deze bewaker echter pas omstreeks zes uur wakker en uit de omstandigheid, dat zijn collega hem niet gewekt had, leidde hij af, dat er iets onge woons gebeurd moest zyn. De man stelde direct een onderzoek in en vond tot zijn ontsteltenis zijn collega, stevig gebonden en met een prop in den mond op den vloer van de cel liggen, waarin de vier Duitschers opgesloten waren geweest. Een vijfde Duit- scher, die in een andere cel gevangen had gezeten, was eveneens verdwenen. Nadat de bewaker zijn collega had be vrijd, verklaarde deze, dat hij den vorigen avond omstreeks twaalf uur naar de cel van de vier Duitschers was gegaan, omdat dezen gebeld hadden. Op het oogenblik. dat hij de celdeur opende, kreeg hij een hevigen stomp in het gelaat, waardoor hij even versuft raakte en op den grond viel. Hiervan maak ten zijn vier belagers gebruik om hem vast te binden en hem een prop in den mond te duwen, zoodat het den bgwaker onmogelyk was om hulp te roepen. Vervolgens droe- Pen zij hem in de cel en namen hem zyn sleutels af. Hun eerste werk was vervolgens een landgenoot te bevrijden, die in een na bijgelegen cel was opgesloten. Met behulp van de sleutels wisten zy in den gang te komen, welke naar den hoofd ingang van het gebouw leidt. Daar de be waker de sleutels van deze deur echter nooit bij zich draagt, zagen de mannen zich dezen weg versperd. Zij gingen daarom weer terug, forceerden de deur van een kolenbergplaats en wisten vandaar uit op de binnenplaats te komen, nadat zij eerst door verbuiging van de spijlen een opening hadden gemaakt in een ijzeren hek. Met een trapje, dat zij in dé kolenbergplaats von den, was het tenslotte zeer gemakkelijk over een schutting en den buitenmuur van het gebouw te klimmen en in den nacht te ver dwijnen. Slechts van een hunner meent de politie een spoor gevonden te hebben. Het was be kend, dat deze man, voor hij gedetineerd was, omgang heeft gehad met een meisje uit Velsen. Uit het feit, dat in die gemeente in den afgeloopen nacht een fiets gestolen is, leidt de politie af, dat de man in deze richting is gevlucht. Nadat de ontvluchting ontdekt was, heeft de politie direct een uitgebreid onderzoek ingesteld en het signalement der ontvluch ten per radio doen verspreiden. Drie man nen hadden communistische sympathieën, do twee anderen waren nationaal-socialist. Het vermoeden ligt voor de hand, dat zij na hun ontvluchting niet bij elkaar zijn ge bleven. De bewaker, die door de mannen was overvallen, heeft geen nadeelige gevolgen van dezen sensationeelen overval ondervon den. Hij heeft een wonde aan het hoofd, die niet van ernstigen aard is. De Ned. Tuindersbond heeft een telegram gezonden aan den minister van economi- schen zaken waarin wordt aangedrongen op opheffing van het vervoerverbod voor kustmeststoffen, aangezien dit groote stag natie veroorzaakt in de tuinbouwwerkzaam- heden voor de nieuwe teelten. In verband hiermede vernemen wij te be- voegder plaatsen dat binnen enkele dagen een betreffende regeling kan worden ver wacht. Het legerbericht van hedenochtend luidt: „De nacht is kalm geweest. De artillerie aan beide zijden heeft in de buurt ten zuiden van Zweibrücken geschoten. Zitting van Dinsdag 3 October. Een krachtpatser. Voor de rechtbank moest gistermorgen te recht staan J. H. M., wonende op Texel, die b" slager Visser aldaar in een woedende bui met de vuist een marmeren blad van de toonbank had stuk geslagen. De zaak was een vorigen keer aangehouden voor een wijzi ging in de dagvaarding. Verdachte was niet verschenen. Op grond van de getuigenverklaringen, die bevestigden, dat verdachte M. de marmeren plaat had gebroken, achtte de officier, on danks de buitengerechtelijke ontkentenis van M. het feit bewezen. Omdat M. al een paar keer meer met de justitie in aanraking was geweest, vorderde de officier thans f 40 of 20 dagen. Uitspraak volgende week Dinsdag. ONZE POSTVLUCHTEN. De positie der postvliegtuigen was gis teren: uitreis: Pelikaan, Basra. Thuisreis: Buizerd, Napels. CORRESPONDENTIE. Kantoorbediende alhier. Wanneer Uw naam aan de redactie niet bekend is, heeft Uw stuk geen kans op plaatsing. Red. Alkm. Crt. Spoedvergadering over de Bakkummer kermis. De raad keurt goed dat de kermis dit jaar doorgaat. Wij moesten van de raadsleden verne men, dat er gisteravond een spoedraadsver- gadering plaats vond. De raad was voltallig, teen de voorzitter, burgemeester Sloet, opende. Hij zeide dank te brengen aan de leden dat zij hun avond hadden vry gemaakt om deze vergadering te bezoeken. Volgens mij, verklaarde de burgemeester, is deze vergadering een belangrijke, want de raad moet beslissen of de Bakkummer kermis zal doorgaan, ja dan neen, want morgen ochtend vergaderen Ged. Staten. Vervol gens zette hij de bezwaren uiteen, welke van den middenstand en de kermisexploi tanten waren binnengekomen. De voorzitter meende er den nadruk op te moeten leggen dat indien de raad zou besluiten de kermis niet te laten doorgaan, het de gemeente wel eens geld kon kosten. Ik heb de kwestie overwogen en weet dat een bepaalde catagorie der bevolking tegen de kermis is, maar het anderen deel juist er vóór, zoodat wij kunnen zeggen dat de raad moet beslissen. Van de leden voerde eerst de heer Berlee het woord. Deze zeide, een bezwaar te heb ben dat pas nu een vergadering was uitge schreven over deze kwestie. Daar er geen cultureele waarde uitgaat van een kermis, zou spr. zijn stem er niet aan geven om thans een kermis te houden. Mevr. Bakker-Pieterse zeide in te stem men met den heer Berlee, doch gezien het feit, dat de menschen, die reeds hun inkoo- pen hadden gedaan, op kosten waren gezet en die misschien op de gemeente verhaald zouden worden, zou zij nu er vóór stem men. Ook de heer de Winter kon zich plaatsen in den toestand, zooals die door de vorige sprekers was uiteengezet en kon zoodoende ook ditmaal zijn stem geven vóór doorgaan der kermis. De heer de Wildt meende, dat de oorlogs toestand niet zoo gevaarlijk meer is als voorheen, waarom moeten wij ons wat aan trekken van de toestanden buiten Neder land? Daar de middenstand en de exploi tanten groote schade zouden lijden van een kermisverbod, is doorgaan ervan een nood zakelijkheid. Had men er veertien dagen eerder over vergaderd, dan was er nog vóór te zeggen geweest. j De heer Bastiaans was het volkome met de sprekers eens, die zich tegen de Vermis uitspraken, omdat die niet het minste nut afwerpt. Ook de heer de Vries stond op dit stand punt. Er zijn menschen, vaders, bij hem ge weest, die financieele bezwaren hadden om dat een kermis nu eenmaal geld kost voor dc gezinnen. Wij bezien het zoo, dat de win ter al genoeg de duurte zal laten gevoelen welke door deze crisis op komst is, en dan is het niet goed kermis te vieren. Ook de heer Spaansen was er finaal tegen. Nadat wethouder Turkstra zijn respect had betuigd voor hen, die hun meening openlyk hadden kenbaar gemaakt, kon hij als voorzitter van den neutralen midden standsbond niet anders doen dan stemmen vóór doorgaan der kermis. Weth. Hellinga zeide, dat de arme kraam- houders en de middenstand reeds kosten hadden gemaakt en daarom zou hij ditmaal vóór de kermis stemmen. De zaak is niet zoo eenvoudig als gedacht wordt, hetgeen de voorzitter reeds heeft gezegd. Het zal de gemeente geld kosten als het niet door gaat. Er zijn reeds teveel kosten gemaakt om nu nog terug te trekken. De voorzitter beantwoordde alle sprekers en ging na wat het kan kosten, als er geen kermis komt. Hij wist dat de zakenlui veel ir.koopen hebben gedaan en dat de exploi tanten reeds zijn aangekomen. Waarom zijn de menschen die bij den heer de Vries zijn geweest, niet bij spr. gekomen? Nog tot Dinsdagmorgen was spr. niets bekend van bezwaren der burgerij tegen de kermis, zoo doende kon hij den raad niet eerder bij el kaar roepen dan nu gebeurd is. Ook ik weet, dat de winter erge toestanden kan schep pen, maar ieder is vrij om wèl of niet ter kermis te gaan of geld uit te geven. In stemming gebracht, stemden de hee- ren Borst, de Winter, Hellinga, Turkstra, de Wildt en Hogenstein en mevr. Bakker-Pie terse vóór, en de heeren Berlee, de Vries, Bastiaanse en Spaansen tegen de kermis. Waarna de voorzitter de vergadering sloot. GEBOREN: Wilhelmina, d. van Jakob D. Clements en G. Jonker. GETROUWD: Willem Pauw en Anna M. C. van Vliet. Ate de Vries en Pietertje Bus. Hans P. Muelink en Cornelia Chr. Riesmeijer. Hendrik Besteman en Anna Schinkel. OPGAVE VAN NOORDHOLLANDSCH! LANDBOUWCBEDIET N.V. van Woensdag 4 October 1939. Vor.k. .'.45.3.00 STAATSLEENINGEN. 3—3y, NederL 1938 851/, 87 3 Ned.-lndië 1937 84Va 867, 5'A Duitschl, '30 m verkl. 1011/™ li'/, BANK-INSTELLINGEN. 1031/, 103 Handel Mij. Cert. v. 250 81 80 Koloniale Bank 1581/, 158% Ned. Ind. Handelsbank 110 1107, INDUSTR. OND. BINNENL. Alg. Kunstzijde Unie 287/, 280/8 Calvé Delft Cert. 07»/, 68 Nederl. Ford 328 330 Lever Bros 901%C 93-I-93-J Philips Gloeil. Gem. Bezit 1323/, 130-1/, INDUSTR. OND. BU1TENL. §423/, Am. Smelting 413/, Anaconda 9 2ÖU/16 26V16 "T 071/, Cities Service 9 4% 415/i, General Motors 0 39'/, 39 Kennecott Copper 0 327, 317, Nortb American Rayon 0 17'/, 177, Republic Steel 9 2iy„ 20*-% Standard Brands 0 4i3/16 474 Steel comm 0 573/8 553/,-6 ,U. S Leather 673 67, CULTUUR MAATSCH. H. V. A 371 370 Java Cultuur 203i/, 2037, Ned. Ind. Suiker Unie 9 215 210 Verg. Vorstenlanden 9 95 96 MIJNBOUW. 67 Alg. Explor. Mij. 9 PETROLEUM. 267 2623/, Dordtsche Petr. t 2863/, 2837,-2 Perlak 56'/, Phillips Oil i 337/16 331/, Shell Union II7/, 117i« Tide Water t IQ*/* 10''/, 6 RUBBERS. 1973/, 197-7, Amsterd. Rubber Deli Bat. Rubber 152 152 Hessa Rubber 117 114 Oostkust 130 Serbadjadi IO87, 4Vl6 Interc. Rubber t 47, SCHEEPVAARTEN. 1081/, HollandAmerika lijn 114 JavaChinaJapan lijn 113 Koa Ned. Stoomboot 0 117% 116 Scheepvaart Unie 9 1177, TABAKKEN. 108 103 Deli Batavia 140 141 Senembah 0 1247, 127-8 AMER. SPOORWEGEN. Atcbison Topeka I 253/, 241/, Illinois Centra) 127, l2'/i6-è Southern Pacific 14l/i6 137, Southern Railw. 151/18 14»/s Union Pacific 823/, Caa Pac 0 4%6 §Noteering per 50. x) ex-coupon tExclaim. *Exdividend. Prolongatie vorige koers 3'/i, heden 3 WISSELKOERSEN AMSTERDAM OFFICIEEL. Vorige koers heden New-York 1.87»/,, 1.881/ Londen 7.5454 7.58 Berlijn 74.87 54 75.— Parys 4.28 4.30 Brussel (Belgaj 31.55 31.55 Zürich 42.23 42.18 Kopenhagen 36.35 36.40 Stockholm 44.75 44.90 Oslo 42.70 42.80

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 3