I i l l t l De Dieren- I I Inlijving lichting 1940. Jamboree. flodiopcaocamwa bliiktieJorden en moet op die plaats en gedood woi z01-gvuldig naar meer ^^tnen coloradokever bij let op-abdappelroo,en. "o®®® De K.L.M. bestaat 20 jaar. De huidige positie van het bedrijf. zorg voor gemobiliseerden. mobilisatie-moeilijkheden in den groentenhandel. twee militairen bij botsing zwaar gewond. cyaankalivergiftiging te maastricht. paxketpostveRvoer naar frankrijk. opbrengst gala-PRMIERE „BOEFJT" ten bate van „pro juventute". motorrijder aangereden door vrachtauto. tuEEUE BLAD. mogeliikheid bestaat, dat thans D8»r n van aardappelen colorado- bij het rooien gevonden op kever5 den iBdit insect dezen zomer in plaatst- w»? opgemerkt is geworden, bet ,0°fnl den plantenziektenkundigen wordt dooi rooien er nauw. dV Vftebetten of in den grond de beurig °P t zwarte strepen op de dek- gele keve:r ig is. indien dit het geval schilden aa het jnsect onmiddellijk de ,Sn in den «rond «eeocht worden. eX£ n« moet dadelijk van het voorko- T ntfifte gedaan worden ten gemeen ten aa"g, jnlevering van de gevonden tehuizf °n bevers, opdat door den plan- en g6Henkundigen dienst de noodige tenZ!rSelen tot uitroeiing van het insect niaa ifftce genomen kunnen worden. ter P ,g Van het grootste belang, dat alle j Vht bii het rooien aan de mogelijk- aa"j 7n het voorkomen van den colora- ^vlver"geschonken wordt, want dan is w nog mogelijk hem op de plaatsen h T hii gevonden wordt, uit te roeien en Erdoor wordt verspreiding van het SS in de omgeving het volgende jaar met alle onaangename gevolgen daarvan voorkomen. Donderdag 5 October. HILVERSUM, 301,5 M. (AVRO- uitz.) 8.— Evtl. ANP-ber., hierna orgelspel. 8.15 Gr.pl. 10.— Morgen wijding. 10.15 Gewijde muziek (gr. pij 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Om roeporkest mmv. solisten. (11.35 Deel.) 12.30 Gr.pl. (12.45 Evtl. ANP- (jer j.Avro-Amus.-orkest. 1.30 Renova-septet en solist (opn.) 2.10 Gr.pl. 2.20 Orgelspel. 2.40 Piano- voordr. 3.10 Avro-Aeolianorkest. 4__ Voor zieken en thuiszittenden. 4,30 Viool en piano. 5.— Jeugdhalf- uur. 5.30 Avro-Amus.-orkest. 6.30 Sporthalfuur. 7.— Voor de kinde ren. 7.05 Avro-dansorkest. 7.35 De rechten en plichten van de onzij dige staat, causerie. 8.— ANP-ber, jnededeelingen. Evtl. vraag en ant woord. 8.25 Concertgebouworkest en solisten. (In de pauze gr.pl. i 10.30 Gr.pl. 11.— ANP-ber. Hierna tot 12.— Martin Roman en zijn dansorkest. HILVERSUM, 1875 en 414,4 M. (8.—9.15 en 11.—2.— KRO, de NCRV van 10.—1,.— en 2.—12.— 8.— ANP-ber. 8.05—9.15 en 10— Gr.pl. 10.15 Morgendienst. 10.45 Gr. pi. 11.30 Godsd. causerie. 12.Ber. 12.15 KRO-orkest. (12.45—1.15 ANP-ber. en gr.pl.) 2.Handwerk- uurtje. 2.55 Gr.pl. 3.Vrouwen halfuur. 3.303.55 Gr.pl. 4.Bij bellezing. 5.Gr.pl. 5.15 Handen arbeid voor de jeugd. 5.45 Orgelspel 6.45 Al hun wijsheid wordt verslon den, causerie. 7.Ber. 7.15 Journ. weekoverzicht. 7.45 Metaalbewer king: 2. Gereedschappen. 8.ANP- en herh. SOS-ber. 8.15 Bijeenkomst van de 3 Geref. jeugdbonden. 10. ANP-ber., act. halfuur. 10.30 All Round sextet. 11.30 Gr.pl. Ca. 11.50 —12.Schriftlezing. ENGELAND, 391 en 449 M„ RADIO PARIS, 1648 M. Geen opgave ont vangen. KEULEN, 456 M. 6.20 H. Hage- stedt's orkest. 8.50 Gr.pl. 11.Zang. 11.20 Populair progr. 12.20 Omroep- kleinorkest. 2.35 Populair concert. 3.20 Omroeporkest. 4.35 Kamermu ziek. 5.30 Gr.pl. 6.Kamermuziek. 6.20 Concerten. BRUSSEL, 322 en 484 M. 322 M 12.20 en 1.30—2.20 Gr.pl. 5.20 Zang. 5.50, 6.50, 7.20 en 7.45 Gr.pl. 8.20 Radiotooneel met muziek. 9.50 en 10.30—11.20 Gr.pl. 484 M.: 12.35 Gr. pl. 12.50 Omroepdansorkest. 1.10 Gr. pl. 1.30 Omroepdansorkest. 1.50 2.20 Gr.pl. 6.35 Pianovoordr. 6.50 Omroepdansorkest. 7.35 Gr.pl. 8.20 Uitz, voor soldaten. 8.50 Gr.pL 9.20 Het Omroepsymph.-orkest. 10.30 11.20 Het Belgisch pianokwartet. DEUTSCHLANDSENDER, 1571 M. 8.40 Omroepkleinorkest, H. J. Fier'- ke's kwintet en solisten. 10.20 Ber. 10.40 Omroeporkest. 12.20 Ber. GEMEENTELIJKE RADIODISTRIBUTIE. Lijn 1: Hilversum. Lijn 2: Hilversum. Lijn 3: Keulen 8.10.50, D.sender 10.5011.Keulen 11—12.20, Brussel VI. 12.20—14.20, Keulen 14.2014.50, D.sender 14.50—15.05, Banmarks Radio 15.05—16.50, Keu- en 16.50—17.20 Brussel VL 17.20— 18.35, Motala 18.35—19.20, Brussel V0 VI. 12.2014.20, Keulen D.sender (J 4.50—15,05,, Danmarks Radio 15.05 ijtk --16.50, Keulen 16.50—17.20, Brussel f, VI. 17.20—18.35, Motala 18.35—19.20, Brussel VI. 19.10—19.35, Brussel Fr. O 13.35 19.50, Motala 19.50—20.30, ■Uanmarks Radio 20.30—22.20, Brus- X -SeUl. 22.20—23.20, Boedapest 23.20 Lijn 4: Brussel VI. 8—8.20, Scott. «ft q ®'20-8-30. Brussel VI. 8.30— X ^0. Scott. Reg. 9.20—12.20, Brussel V i'n - ~13,05' Parijs Radio 13.05 -•14.30, Brussel Fr. 13.30—14.20, uon Reg" 14.2015.20, Keulen £20-16.20, Scott. Reg. 16.20—18.35, 1S9A Fr- 18'35—19-20, Scott. Reg. i ParÜs R- 19.50—20.20, 20 aq6"* 20.2020.35, Brussel Fr. 21 3S~~D ll05, Scott- Re«- 21.05— 1 ®russel Fr. 21.35—22.20, Keu- 23 on ^°~22'30. Hossel Fr. 22.30— Bwwnrks Rdio 23.20—24.—. In 5: Diversen. Op 7 October a.s. is het twintig jaar gele den, dat de acte van oprichting van de Ko- nmklijke Luchtvaart Maatschappij voor Ne derland en koloniën N.V. bij notaris jhr. mr. J. H. Stoop te 's-Gravenhage werd gepas- seerd. Al begon het eigenlijke luchtverkeer pas op 17 Mei 1920, de K.L.M. zelf bestaat dus Zaterdag a.s. twintig jaar. vV*T^e gegevens> die de directeur der K.L.M., de heer A. Plesman, over het be dt ïjf heeft verstrekt, ontleenen wij het vol gende: De K.L.M. beschikt thans over een vloot van 32 Douglas-vliegtuigen, n.L elf van het type D.C. 2 en 21 van het type D.C. 3, die behooren tot het beste materiaal, dat op de internationale verkeerslijnen vliegt, alsmede 9 kleinere vliegtuigen, Koolhoven en Fokker, die gebruikt worden voor bij zondere diensten en in West-Indië een vloot van 2 Fokker F 18-machines en 4 van het type Lockheed 14. De bestelling van een vloot van viermotorige groote en snelle vliegtuigen stond op het programma. Op het oogenblik, dat het Europeesche conflict uitbrak, had de K.L.M. in dienst 1916 menschen. Hiervan waren 72 vlieg tuigbestuurders in Europa en 6 vliegtuigbe stuurders in West-Indië. Bij den technischen dienst waren werkzaam 576 personen op Schiphol, 14 op Waalhaven en 36 in West- Indië. Hierbij zijn ook begrepen de boord- mecaniciens. Tot het overige vliegende per soneel behooren 25 stewards en 21 air-hos- tesses, 49 radio-telegrafisten in Europa en 5 in West-Indië. Bij alle overige diensten wa ren dan nog 1112 personen werkzaam. Het ergste van den huidigen toestand is, dat het bedrijf al deze mrnc:hen geen werk meer kan geven. Alles wordt gedaan, om zooveel mogelijk menschen aan het werk houden. De tech nische dienst, met zijn voortreffelijke outil lage, kan doorwerken, dank zij het feit, dat deze dienst kan werken voor de militaire luchtvaart. Het boekhoudpersoneel getraind o» de moderne kantoormachines, kon even eens direct geplaatst worden, en voor het corps chauffeurs vond men plaats bij de veldoost. Het administratief personeel tracht men onder të brengen bij crisis diensten, wat het voordeel heeft, dat bij te rugkeer van normale omstandigheden, als de K.L.M. dit personeel weer noodig heeft, de crisisdiensten overbodig worden. Maar om de piloten en een groot deel van het vliegend personeel aan het werk te kunnen houden, moet er gevlogen worden en hier kunnen energie noch vindingrijkheid helpen. Van het totale personeel zijn thans meer dan 300 man gemobiliseerd, terwijl on geveer 150 man bij andere bedrijven zyn ondergebracht. Zooals de toestand thans is, zal verdere inkrimping onvermijdelijk zyn. Het ingekrompen luchtnet. Van het uitgebreide Europeesche luchtnet is niet veel meer overgebleven dan de ver binding met Scandinavië en de lijn Amster damBrussel. De oorlogvoerende landen geven niet gemakkelijk toestemming om over hun grondgebied te vliegen en het ziet ei niet naar uit, dat hierin binnenkort ver andering komt, al is de kans niet uitgeslo ten, dat over eenigen tyd weer naar Enge land gevlogen zal kunnen worden. Gelukkig kan de Amsterdam—Batavia- route, zij het ook voorloopig, slechts twee maal per week, in stand worden gehouden, dank zij het feit, dat er voor post en passa giers een redelijke treinverbinding Amster dam—Napels is. Engelsche passagiers be reiken Napels door Frankrijk via/Parijs. Dc totale reisduur is weliswaar gestegen tot 8 dag, maar dat is nog aanzienlijk sneller dan per boot en hoeveel jaar is het tenslotte nog maar geleden, dat men bij het denkbeeld alleen van een dergelijken reisduur de han den ineen sloeg van verbazing? Voor het onderhouden van den Indië- dienst tweemaal per week van Napels uit, beschikt men ten zuiden van de Alpen over zes Indië-machines, die zich daar bevonden toen de luchtverbinding met Nederland verbroken werd. Zoodra er eenige klaarheid is omtrent de ontwikkeling van de politieke verhoudingen rondom de Middellandsche zee in de naaste toekomst, zal de K.L.M. trachten nog drie Douglas D.C. 3-vliegtuigen naar Italië te dirigeeren, omdat het met ne gen machines mogelijk is den dienst naar Indië weer driemaal per week te vliegen. De K.L.M. zal zoo noodig nieuwe trajec ten gaan vliegen. „We moeten zooveel mo gelijk zien te vliegen" aldus de heer Plesman „waar men ons de kans laat, in of buiten Europa. We moeten onze vlieg tuigbestuurders zoo lang mogelijk aan het werk zien te houden, opdat we aanstonds over dit voortreffelijke corps kunnen be schikken, wanneer de toestanden normaal worden en we onze volle activiteit kunnen hervatten. De K.L.M. kan overigens weinig anders doen dan afwachten. Voor deze toekomst moeten wij waken. Daarom moeten wij er nu naar streven, om onze organisatiekern intact te houden, op dat wij aanstonds, het werk kunnen hervat ten, wanneer de omstandigheden daartoe de kans geven". Protestantsch christelijk comité ingesteld. In een gisteren te Utrecht gehouden bij eenkomst van vertegenwoordigers van ver schillende christelijke organisaties die op onderscheiden gebied werkzaam zijn, is definitief besloten tot de instelling van een protestantsch-christelijk comité voor dc be hartiging van de geestelijk-zedelijke be langen der gemobiliseerden. Dit comité beoogt coördineerend en stimuleerend te werken op den arbeid, die ten behoeve van de gemobiliseerden door allerlei orga nisaties van protestantsch-christelijke rich ting wordt verricht. Het staat onder lei ding van den oud-minister van bl"n€"" landsche zaken en financiën mr. J. A. Wilde te 's-Gravenhage. rijksbureau voor metalen. De minister van economische zaken deelt mede, dat de directeur van het rijksbureau voor metalen heeft besloten de tot dusver geldende algemeene dispensatie van het ver bod, bedoeld in het tweede lid van artikel 6 van de metaalbeschikking 1939, no. 1, zooals deze intusschen is gewijzigd en aangevuld, niet te verlengen. De directeur zal evenwel onverwijld aan ondernemingen, welke by het rijksbureau voor metalen zijn ingeschreven, tot weder opzegging toe een vergunning verleenen tot het verrichten van de in het tweede lid van artikel 6 der vorengenoemde beschikking bedoelde handelingen, onder bepaalde voor waarden. Onder andere zal de betrokken onderneming, voor zoover zij metalen koopt van, verkoopt of aflevert aan, dan wel be werkt of verwerkt ten behoeve van onder nemingen, deze handelingen slechts mogen verrichten, indien de laatstbedoelde onder nemingen bij het rijksbureau zijn ingeschre- De bond van kleinhandelaren in aard appelen, groenten en fruit in Nederland schrijft ons: De moeilijkheden welke voortkomen uit de mobilisatie van onze weermacht, doen zich inzonderheid gevoelen in die bedrijven waarvan het hoofd van het ge zin werd opgeroepen. De vrouw bleef in die gevallen alleen achter, soms geas sisteerd door onvoldoende, en ongeschool de hulp. Dit is in de groenten- en fruit handel een groote handicap, omdat het in deze branche gewoonte is, dat de produc ten door den man op de markt of op de veiling gekocht moeten worden. Zijn routine en vakkennis stellen hem in staat op de meest tactische wijze de producten te koopen, welke hij noodig heeft voor zijn bedrijf. De vrouw kan hem dus moei lijk vervangen en het is dan ook niet onwaarschijnlijk, dat de consument niet altijd precies die kwaliteit product krijgt, welke hij gewend was anders te koopen. Ook bij den verkoop doen zich moeilijkheden voor. Niet altijd kan op tijd worden bezorgd, omdat men over onvol doende, en niet geschoold personeel be schikt. Wij kunnen ons volkomen de ontevre denheid van de huisvrouw indenken, doch het neemt niet weg, dat wij een ernstig beroep doen op de Nederlandsche huis vrouw om toch de moeilijkheden van de gemobiliseerde distribuanten niet te ver- grooten, doch zooveel mogelijk in hun zaken te blijven koopen, ook al is er soms aanleiding tot klachten. Laat zoo weinig mogelijk bezorgen, waardoor gij den arbeid van de vrouw verlicht. Gij dient daarmede een nationaal belang. De detaillist kan moeilijk verpakkings materiaal bekomen, en moet dit dan nog 50 procent duurder betalen. Noodzakelijk zou dit prijsverhooging van de producten meebrengen. Dit kan voor een gedeelte voorkomen worden, indien de huisvrou wen bij hun inkbopen die producten welke zich hiervoor leenen, los medene- men in tasch of mandje. HET UITVAREN VAN DF VISSCHERS- VLOOT. Sedert de visschersvloot ten gevolge van het uitbreken van den oorlog grootendeels is stilgelegd, is in de kringen van het vis- scherijbedrijf onder oogen gezien, welke voorzieningen zouden moeten worden ge troffen, wanneer de visschery onder de hui dige omstandigheden wordt hervat. Reeds aanstonds kon daarbij over twee onderdee- len uitsluitsel worden verkregen, t.w. de Uitkeeringen bij oorlogszee-, ongevallen- en de casco-molest"erzekering. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, heeft de minister van economische zaken aan de organisatie in het visscherijbeflrijf een brief gezonden, waarin op deze punten financieele mede werking in het vooruitzicht wordt gesteld. Deze medewerking zal alleen gelden, voor het geval de bijzondere bedrijfslasten zullen blijken de draagkracht van het bedrijf te boven te gaan en voorts alleen voor de eerste zes weken en voor een nader te be palen gedeelte van de vloot. OPHEFFING VERVOER VERBOD VAN KUNSTMEST GEVRAAGD. De Nederlandsche tuindersbond heeft aan den minister van economische zaken een telegram gezonden waarin dringend ver zocht wordt over te gaan tot opheffing van het vervoerverbod van kunstmeststoffen, daar dit groote stagnatie veroorzaakt in tuinbouwwerkzaamheden in verband met de aan te vangen nieuwe teelten. Toestemming voor vervoer van kunstmeststoffen speciaal voor den tuinbouw wordt zeer dringend ge- wenscht geacht. „AANWIJZINGSBESCHIKKING GEBRUIK VERVOERMIDDELEN. De minister van waterstaat, heeft bepaald dat, houders van ingevolge artikel 2, der wet gebruik vervoermiddelen 1939 voor in schrijving aangewezen vervoermiddelen, die hun vervoermiddelen, in strijd met ge bruik en gewoonte, niet of niet dan tegen opgedreven prijzen of afwijkende voor waarden beschikbaar stellen voor vracht vervoer, verplicht zijn de aanwijzingen van of vanwege den rijksinspecteur van het ver keer, binnen wiens district van de rijksver keersinspectie voor het goederenvervoer hun vervoermiddelen zich bevinden of wel hun bedrijf gevestigd is, op te volgen. Houders van schepen, aangewezen bij de inschrijvingsbeschikking binnenschepen 1939, wier schip staat ingeschreven in het regis ter van een bevrachtingscommissie als be doeld in artikel 16 van de wet van 5 Mei 1933, staatsblad no. 251, die weigeren een door tusschenkomst van de bevrachtings commissie aangeboden reis tegen den door die commissie vastgestelden prijs en voor waarden te aanvaarden en wier weigering naar het oordeel van den rijksinspecteur niet op gegronde bezwaren berust, worden go- acht hun schip, in strijd met het gebruik en gewoonte, niet of niet dan tegen opgedre ven prijzen of afwijkende voorwaarden be schikbaar te stellen. Tegen de aanwijzing van den rijksinspec teur staat voor den houder van het vervoer middel binnen acht dagen na de aanwijzing bij aangeteekend schrijven beroep open bij den minister van waterstaat, welk beroep geen schorsende werking heeft, tenzij de minister anders bepaalt. WERELDDIERENDAG 4 OCTOBER. De secretaris der stichting Amor est Justitia te Den Haag schrijft ons o.a. het volgende: Reeds vele jaren wordt over de geheele wereld de sterfdag van St. Franciscus van Assisi gevierd als de wereld-dierendag en alle dierenvrienden wijden op dien dag een extra-gedachte aan de millioenen lijdende dieren over de geheele wereld. Als secretaris van de stichting Amor est Justitia, vertegenwoordigster der dieren, wil ik dan ook tot allen het verzoek rich ten den vierden October niet te vergeten en op dien dag de dieren op een of andere wijze te gedenken. Hiervoor doe ik een beroep op alle wel denkende menschen! Wij leven in zeer benarde tijden en me nigeen meent, dat het nu minder dan ooit den tijd is om de dieren op den voorgrond te plaatsen. Tot deze zou ik willen zeggen, dat Amor est Justitia haar taak van een speciaal standpunt beschouwt. Het is voor ons een kwestie van recht en maatschappe lijk belang. Wanneer onze samenleving een rustiger en gelukkiger tijd wil tegemoetgaan, dan moet de menschheid haar stuur geheel en al omgooien en de maatochappij op een ge heel andere basis grondvesten. Wij zullen ons moeten zien als onderdeel der schepping, zoodat ons wel en wee af hangt van het welzijn dier schepping in aJ hare vormen. In dat kader is het bevorderen der dieren belangen geen sentimentaliteit en geen aan gename aanvulling van den ledigen tijd, maar het is een sociale kwestie, een kwestie van welbegrepen gezond eigenbelang. Het is niet de vraag tegen wie en hoe wij onrecht vaardig handelen, maar het kwaad bestaat daarin dat wij onrechtvaardig zijn. Dit ontwikkeld rechtsgevoel is de oorzaal: waardoor de harmonie van het leven is ver stoord! Als dit eenmaal duidelijk zal zijn zal men het dierenvraagstuk met andere oogen beschouwen en zal men het naast de andere problemen stellen. Vannacht zijn op de Weesperzijde te Amsterdam, bij de Berlage-brug, een be stelauto van „Het Nieuws van den Dag" welke op weg was naar 's-Hertogenbosch, en een motorfiets, waarop zich twee mili tairen bevonden, in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde, doordat de motorrijder, die van den kant van Diemen kwam, de biug wilde opzwenken toen de bestelauto, van de stad komende de brug met snelle vaart passeerde. Bij de botsing werd het motorrijwiel tegen den grond geslingerd, waarbij zoowel de bestuurder als zijn op Je duo gezeten metgezel ernstig aan het hoofd werden gewond. Beiden waren bewusteloos en zijn per auto van den geneeskundigen dienst naar het burgerziekenhuis vervoerd, waar bij hen oer. schedelbasisfractuur werd ge constateerd. Hun toestand is zeer zorgelijk. Het motorrijwiel wérd zwaai gehavend, terwijl de bestelauto aan den voorkant be schadigd werd. De regeerings persdienst jneldt: Van de lichting 1940 zuilen op 23 Octo ber ao>. worden ingelijfd de gewone dienstplichtingen, toegewezen aan de Z*'ploeg van het regiment grenadiers, het regiment jagers of één der genummerde regimenten "infanterie, alsmede alle dienstplichtigen, toegewezen aan het le regiment wielrijders^ Onder deze dienstplichtigen zijn niet begrepen zij, die bestemd zijn voor offi ciersopleiding, voor opleiding tot onder officier-administrateur, of die bestemd zijn voor het oefenings-detachepnent voor de school voor reserve-officieren der infanterie. Indien dienstplichtigen, die 23 Octo ber moeten opkomen, vrijstelling wegens kostwinnerschap of wegens persoon lijke onmisbaarheid of uitstel van eerste oefening verlangen, behoort daartoe met den meesten spoed aanvraag te wordeip-' gedaan. Geldt het vrijstelling, dan moet de aanvraag door of vanwege den dienst plichtige worden gedaan bij den burg^' meester. Geldt het uitstel van eerste oefening, dan moet de dienstplichtige een schrif telijk verzoek richten aan den minister van defensie, bij voorkeur door tus schenkomst van den burgemeester. Is de reden van het verzoek gelegen in studlebelangen, dan moet een verklaring worden bijgevoegd, afgegeven door het hoofd van de onderwijsinrichting. Er moet op worden gerekend, dat uitstel van eerste oefening slechts op uiterst beperkte schaal zal worden verleend. Maandagmiddag was in de chemische wasscherij van de firma Stegehuis te Maas tricht de 19-jarige mejuffrouw c. Jansen bezig met het ontvlekken van een stof. Zij gebruikte daarvoor cyaankali, het aange wezen middel om zoogenaamde oxydeer- vlekken te behandelen. Zij maakte een op lossing daartoe en waarschijnlijk zyn daar bij eenige korrels van het gevaarlijke goedje In aanraking gekomen met haar handen. Zij heeft toen wellicht later met haar hand langs haar mond gestreken, zoodat zij iets van het vergiftige zuur naar binnen heeft gekregen. Direct daarop werd het meisje onwel en r.a eenige aanvallen van hevige braakneigingen is de ongelukkige over leden. Als aanvulling op het bericht, dat invoer van alle goederen (behalve goud) in Frank rijk verboden is, wordt medegedeeld, dat na voorafgaande vergunning van het Fransche departement van handel (ministère du com- merce). invoer per postpakket weder moge lijk is. Deze vergunning moet door den af zender bij de paketten worden gevoegd. Hiervan zijn vrijgesteld pakketten van particulieren aan particulieren, mits de ver zending geen handelsdoeleinden beoogt en niet meer dan één pakket door eenzelfden afzender of aan eenzelfden geadresseerde wordt verzonden. Op Donderdag 5 October a.s. zal te Am sterdam in het City Theater de gala-pre- miere van de nieuwste Nederlandsche film „Boefje" gaan. De opbrengst van dezen avond zal ten goede komen aan „Pro Juven- tute". Tevens zal aan het einde der voor stelling een collecte worden gehouden, welke mede ten bate komt van de Sint Aloysius stichting, de vereeniging die, gelijk het in Brusse's boek heet „Boefje" door plaatsing in haar gesticht „de Stokershorst" te Nederweert, van den ondergang redde. Op den Napoleonsweg onder de gemeente Haelen is gistermiddag de 28-jarige slager A. Schoenmakers uit Buggenum met zijn motorfiets in botsing gekomen met een zware vrachtauto uit Weert. S. kwam uit een zijweg en wilde den Napoleonsweg, een voorrangsweg, oprijden. De botsing was zoo hevig, dat het motor rijwiel volkomen werd vernield. S. werd omstreeks dertig meter door den vrachtwa gen meegesleurd. Hij liep verscheidene wonden aan hoofd en ledematen op en kreeg bovendien een schedelbreuk. Twintig minuten na het ongeluk is het slachtoffer ter plaatse overleden. 205 Het was erg warm, dus werd er druk gebruik gemaakt van het washokje. Er kwam ook een poedel, die er deftig uit zag. Ze had mooie krulletjes in haar haar, (jouden ringen in haar oren en aan haar vingers en ze pronkte bovendien met twee prachtige armbanden. 206. Al die sieraden deed ze al en legde ze op het plankje boven het fonteintje. Ze waste haar gezicht en haar handen en droogde zich af met de handdoek die achter haar hing. „Dat irischt op", zuchtte ze en draaide zich om naar haar lieraden,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 7