VRAAG EN AANBOD Spoct 'Ruitetitcind WOENSDAGS en ZATERDAGS 35 cent per vijf regels 481e STAATSLOT* BLAD. UITV OER VERBODEN. De regeering heeft een aantal uitvoerver boden afgekondigd te hebben o.m. betrek king op: papier en karton, uitgezonderd stroobord, cellulose, blikwerk en bizondere staallegeeringen, gereedschappen en werk tuigen voor houtbewerking, films en foto grafische platen, dingen van hout, kisten, vaten, deuren, ramen en ander timmerwerk en profielhout voor het bouwbedrijf. Cy- linders en flesschen voor gecomprimeerde gassen, al dan niet gevuld, glas van alle soorten, stroocellulose, alle ertsen, wijn, rubber en voorwerpen van rubber, electrici- teitsgeleidingen, accumulatoren, verschei dene chemische producten, dierlijk garen, veeren, lint, band, veters, tapijten, linnen, wasdoek, kousen en sokken, drijfriemen, borstelwerk, knoopen, garen van zijde, manufacturen, dekens en nog vele andere artikelen. Ook t.a.v. deze artikelen kunnen dispen saties worden verleend indien de aanwezige voorraden het toelaten, TOONEEL IN AMSTERDAM. Een stuk met een goeden titel. ïlet gezelschap van Pierre Mols „De Ver- eenigde Schouwspelers" zal Zaterdag in het Beatrix Theater te Amsterdam voor de eerste maal opvoeren een Engelsche blijspel, dat vooral voor dezen tijd al een heel aan- trekkelijken titel draagt n.1. „Optimist moet je zijn". Het kan bijna niet anders of dit door Enny de Leeuwe voor Nederland be werkte stuk moet een succes worden. Alléén 2de handsch goederen. uitsluitend contant G)insdags en Vrijdags Inzenden* Het Naaimachinehuis. Handm. met motor en lamp, ringspoel, merk Singer als nieuw, k' op je. Ook nog eenige vanaf 10 met garantie. J H. DE BOER, Geestersingel 48, Alkmaar. Te koop een prachtige zwarte winter mantel, groote maat. TURFMARKT Ia, Alkmaar. Te koop model Godinkacheltje, in prima staat, 8. LIJTWEG 21, Bergen. Te koop wegens vertrek naar Indië: mooie Duitsche piano 150, electrische waschmachine 50, geëmailleerde bad kuip met geijser 40, pracht radio toestel (Philips) 75, gasfornuis 3 vlams met oven 15, keukei.geijsertje 10, tuinbank, stoelen en parasol 8. Te bezichtigen tusschen 7 en 8 's av. REGULIERSLAAN 24. Te koop een goed onderhouden kachel merk Melior, prijs 14. Een z. g. a. n. van Delft kinderwagen. Adres te bevragen bur. v. d. blad. Te koop: 2 Crapauds en 4 stoelen z. g. u. n. en een zwarte studiepiano. BOULEVARD 3, Egmond aan Zee. Te koop een goed onderhouden kachel zonder gebreken, prijs 6. GEESTERSINGEL 30 boven. Crists-pubhcafie. DENATURATIE VAN AARDAPPELEN DOOR MIDDEL VAN STOOMEN. De Minister van Economische Zaken maakt bekend, dat in afwachting van een definitieve regeling ten aanzien van dena turatie van aardappelen een tijdelijke voorziening zal worden getroffen. Of een denaturatietoeslag zal worden verleend staat thans nog niet vast; binnen kort zal hierover een beslissing worden genomen. In afwachting daarvan is, om eventueel voor steun in aanmerking te komen denaturatie door middel van steken of prikken voorshands niet toegestaan. Wel zal met ingang van 3 October 1939 de gelegenheid tot denaturatie van aardappe len door middel van stoomen onder toe zicht voor iederen bij een provinciale landbouw-crisis-organisatie of bij de Nederlandsche Akkerbouwcentrale aange sloten georganiseerde openstaan. De dena turatie dient te geschieden met inachtne ming van de bepalingen van de dezer dagen te publiceeren Crisis-Steunbeschik- king 1939, Aardappelen I (Oogst 1939) en het daarbij behoorende Reglement Steun Aardappelen Oogst 1939. De aanvrage kan worden ingediend bij de betreffende pro vinciale landbouw-crisis-organisatie. Voor de aanvraag der denaturatie zal de toe zichthoudende ambtenaar beslissen, hoe groot het gedeelte tarra is, waarop in geen geval steun zal kunnen worden verleend. Mede komen nimmer voor steun in aan merking die partyen, welke zoodanig door ziekte zijn aangetast, dat zij niet meer voor veevoeder kunnen dienen of niet voldaan aan nader door de Nederlandsche Akker bouwcentrale ten aanzien van de bepaling der tarra te stellen eischen, Als tarra zullen onder meer worden beschouwd aardappe len, welke kunnen vallen door een opening van 1225 mM2. Indien de georganiseerde zich niet kan vereenigen met de beslissing van den toe- zichthoudenden ambtenaar, bestaat de mogelijkheid van beroep op de Nederland sche Akkerbouwcentrale. Vroege aardappelen kunnen ook worden gedenatureerd. Fabrieksaardappelen ech ter niet vóór 1 Januari 1940. Voor elke aanvrage tot denaturatie is de aanvrager, evenals vorig jaar, een bedrag van ƒ1. verschuldigd ,welk bedrag evenwel alleen voldaan behoeft te worden, indien besloten wordt tot steunverleening over te gaan. Indien bij een teler minder dan 2500 kg. en bij een handelaar minder dan 5000 kg. tegelijk, worden gestoomd, zullen boven dien kosten voor toezicht verschuldigd zijn. 's-Gravenl)age, 3 October 1939. LUCHTAANVAL OP HANKAU. Volgens een telegram van Domei uit Han- kau hebben gistermiddag negen vliegtuigen een aanval op deze stad gedaan sinds zy een jaar geleden door de Japanneezen werd bezet. De vliegtuigen verschenen plotseling boven de Westelijke voorstad. Zy vlogen op een hoogte van 2000 m. en hebben negen bommen uitgestrooid. Een benzinereservoir werd vernield. De toestellen verdwenen even snel als zij gekomen waren. De Japan- sche luchtdoelartillerie heeft het vuur op de Chineezen geopend, doch naar het schijnt zonder resultaat. VERGADERING VAN DEN ITALIAANSCHEN MINISTERRAAD. De Italiaansche ministerraad heeft onder leiding van den Duce vergaderd en verschei den belangrijke besluiten op het gebied der binnenlandsche politiek genomen. VREES VOOR CHOLERA-EPIDEMIE. Alle schepen, welke te Kobe uit Shanghai en Hongkong aankomen, worden in quaran taine gesteld sedert aan boord van de Japan- sche schepen Hunaramanu en Katorimanu 6 dragers van cholerabacillen zijn aange troffen. HET TORPEDEEREN VAN NEUTRALE SCHEPEN. De Noorsche minister van buitenlandsche zaken, Koht, heeft tegenover een vertegen woordiger van het dagblad T i d e n s T e g n een verklaring afgelegd, waarin hij zeide: „Het torpedeeren van neutrale sche pen, die tusschen neutrale havens varen, vormt een inbreuk op het internationale recht". Hij voegde hieraan toe, dat de regee ring wegen zocht om een oplossing te vinden voor den toestand. Zy treedt op in overleg met de andere Noordelijke landen. De toe gang tot alle belangrijke Noorsche havens wordt thans gecontroleerd in verband met het spionnagegevaar. MIJNRAMP EISCHT GROOT AANTAL DOODEN. Uit Mexico wordt gemeld: In de steenkool mijn te Palau in den staat Coahuila heeft zich een mijngasontploffing voorgedaan, waardoor de mijngangen over een afstand van een kilometer werden vernield. Men heeft thans 76 lijken geborgen. De lijken waren zoo verminkt, dat het onmogelijk was hen te identificeeren. Dit is de ergste mijn ramp in de Mexicaansche historie. EEN INTERVIEW MET GENERAAL FRANCO. Franco heeft een interview toegestaan aan de twee belangrijkste dagbladen van Ma drid. Daarin heeft hij o.m. verklaard, „dat de opmarsch van Rusland in Europa een zaak van den diepsten ernst is. „Niemand kan dat feit verhelen. Met het oog op hetgeen reeds gebeurd is, is het nood zakelijk, dat men snel tot overeenstemming komt over de stappen tot vermijding van grootere schade. Het kwaad moet tot een minimum beperkt worden, opdat er niet uit het Oosten van Europa nieuwe en krachtiger gevaren komen voor den geest van Europa. Dit kan niet bereikt worden zonder vrede in West-Europa. Duitschland behoort een vol doend sterke en hechte slagboom te zijn tegenover de oriënteering van Europa naar die politieke en sociale doeleinden van het groote en zich uitbreidende Rusland". DE DEBATTEN OVER DE NEUTRALITEITSWET. De Amerikaansche senaat heeft de debat ten over de neutraliteitswet verdaagd tot heden uit deferentie voor senator Logan, den democratischen leider in de senaatscommis sie voor militaire zaken, die plotseling is overleden. FRANCO BEREID DE OORLOG VOERENDEN TE VERZOENEN. Generaal Franco heeft in een verklaring, waarin hij de positie van Spanje en zijn eigen standpunt ten aanzien van'den Euro- peeschen toestand definieerde, verklaard: „Spanje is bereid om alles te doen wat in zijn vermogen ligt. zonder beperking of voor behoud, om de huidige oorlogvoerenden te verzoenen". JAPAN ZIET AF VAN VERSTERKING VAN HET ANTIKOMINTERNPACT. Volgens het Japansche telegraafagentschap Domei heeft de minister van buitenlandsche zaken, Nomoera, gister verklaard, dat de Japansche regeering op grond van de ver anderingen in Europa besloten heeft af te zien van de politiek van versterking van het antikominternpact. DE STRIJD TEGEN DE NEUTRALE SCHEPEN IN DE OOSTZEE. Het Zweedsche dagblad A f t o n b 1 a- d e t verneemt uit Duitsche kringen, dat het de bedoeling van Duitschland is om alle neu trale scheepvaart op de Oostzee stop te zet ten. niet alleen de scheepvaart naar Enge land, maar ook die tusschen de neutrale landen op het vasteland, waarbij België in het bijzonder wordt genoemd. In een hoofd artikel schrijft hetzelfde blad: „Regeerings- maatregelen zijn noodig om tonnage en levens te redden. Officieele protesten zijn niet langer voldoende". DUITSCHE VRACHTAUTO MET SOLDATEN OP BELGISCH GEBIED. Een Duitsche militaire vrachtauto met twaalf manschappen is gister bij vergissing op Belgisch gebied gekomen. Toen de auto voor den Belgischen wachtpost verschenen, op ongeveer 750 meter over de grens, werd de wagen aangehouden. De inzittenden werden ontwapend. Het departement van defensie bevestigt het incident, maar hecht er geen enkel belang aan. DE OORLOG IN DE LUCHT. Er is een officieele balans van den lucht oorlog gedurende September gepubliceerd, waarin gezegd wordt, dat acht Fransche en 24 Duitsche vliegtuigen zijn neergeschoten. HET FRANSCHE OORLOGSCOMMUNIQUE Het gisteravond uitgegeven oorlogscom muniqué heeft den volgenden inhoud: „Vijandelijke overvallen werden afgesla gen ten Oosten van den Moezel en ten Oosten van de Saar. Bedrijvigheid der beide vijan delyke artillerieën in dezelfde streken". VERHOOGING VAN INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING IN DENEMARKEN. In het Folketing is gistermiddag het aan gekondigde voorstel tot dekking van de uit gaven, die de staat moet doen tengevolge van den buitenlandsch politieken toestand, ingediend. Voorgesteld wordt een verhooging van de inkomsten- en de vermogensbelasting met gemiddeld 40 pet. en een verhooging van de heffingen op verbruiksartikelen tabak, chocolade en suikerwerken, bier en spiritualiën, waarvan de opbrengst geraamd wordt op 34 millioenen kronen. ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN VOOR LUXEMBURG. De Luxemburgsche regeering heeft be sluiten gepubliceerd, welke alle machtigin gen, die uitgegeven zyn ten gunste van bui tenlandsche arbeidskrachten, te beginnen op 1 November 1939 intrekken. In overeenstemming met artikel 3 van de conventie betreffende de economische unie met België worden Belgische onderdanen behandeld op voet van gelijkheid met de Luxemburgers. Zij hebben dus geenerlei speciale machtiging noodig. EEN MAAND OORLOG IN HET WESTEN. Havas meldt uit Parijs: Het was gister één maand geleden, dat de eerste Fransche sol daten, die uit voorposten van de Maginot- linie te voorschijn kwamen, Duitsch grond gebied betraden. Sinds dat oogenblik, na een snellen vooruitgang dwars door een terrein van valstrikken van allerlei aard, mijnen verwoestingen, velden met betonnen palen tegen gevechtswagens, zijn de operaties in het Duitsche, door Fransche troepen bezette gebied verricht over een al naar gelang van de streek zeer veranderlijke diepte, gaande van duizend meter tot zes a zeven kilometer. De algemeene progessie is na het einde van de eerste veertien dagen vertraagd eu heeft plaats gemaakt voor plaatselijke opera ties van korten duur, gevolgd door perioden van kalmte. Na het falen van zijn pogingen het ver loren terrein terug te winnen, bepaalt het Duitsch opperbevel er zich toe de artillerie te laten schieten, teneinde een opruiming van het terrein te verhinderen. Er worden patrouilles uitgezonden om den juisten om vang van de terreinverliezen vast te stellen. Hunnerzijds zenden ook de Fransche troe pen bij het verbeteren van hun nieuwe stel lingen verkenners uit in de richting van hun volgend doel. DE FRANSCHE MINISTERRAAD VAN MORGEN. Minister-president Daladier zal in den mi nisterraad van morgen met zijn collega's over den internationalen toestand spreken en hun goedkeuring vragen voor de ge meenschappelijke houding, die de regeerin gen van Frankrijk en Engeland voornemens zijn aan te nemen tegenover vredesvoor stellen welke haar langs eenigen weg zou den kunnen bereiken. Verder zullen den mi nisterraad de besluiten v. d. minister-presi dent, die beoogen een einde te maken aan de communis' ische propaganda, ter goed keuring worden voorgelegd. VREEMDELINGEN KUNNEN IN BRITSCHEN KRIJGSDIENST TREDEN. De koning heeft beschikt, dat een vreem deling in Britschen militairen dienst kan treden, alsof hij Engelsch onderdaan was en dat het aantal vreemdelingen in een corps of afdeeling niet beperkt is. Men verwacht spoedige voordeelen door het dienstnemen van zekere Poolsche en andere vliegtuigbestuurders en werktuig kundigen, doch men heeft op het oogenblik geen plannen voor de vorming van een soort vreemdelingenlegioen. DE PAN-AMERIKAANSCHE CONFERENTIE GEËINDIGD. De Pan-Amerikaansche conferentie heeft gistermiddag een voltallige zitting gehou den, waarin de werkzaamheden werden be ëindigd. Alle den vorigen dag goedgekeurde resoluties werden bij acclamatie aangeno men, de neutraliteitsverklaring en de instel ling van een veiligheidszone. Na afloop der bijeenkomst hebben de ge delegeerden der 21 Amerikaansche republie ken zich naar het standbeeld begeven van Simon Bolivar. HALF OCTOBER ZIJN ALLE STAATS DIENSTEN WEER TE MADRID. Tegen half October zullen alle ministers en hun diensten weer naar Madrid terug- keeren. Burgos zal weer provinciale hoofdsad worden, doch deze stad zal naar den geest als hoofdstad van het nieuwe Spanje wor den beschouwd. DE ITALIAANSCHE BLADEN OVER HET WESTELIJK FRONT. De Italiaansche bladen, die de krijgsver richtingen aan het westelijk front met leven dige belangstelling blijven volgen, maken melding van de stelselmatige vorderingen der Fransche troepen. Zij verklaren, dat de Fransche generale staf er naar streeft, het verlies van menschenlevens te voorkomen. Verdei1 spreken zij van reusachtige voorbe reidingen, welke aan iederen aanval vooraf gaan. PRESIDENT ROOSEVELT WAAR SCHUWT DE SCHEPEN. President Roosevelt heeft tot de Ame rikaansche schepen de waarschuwing ge richt geen geheime hulp te verleenen aan duikbooten van oorlogvoerenden. Deze waarschuwing werd tijdens een persconferentie gegeven, nadat de presi dent in kennis was gesteld van persberich ten over leveringen aan Duitsche duik booten. OOK HET HOOGERHUIS BIJEEN. In het Hoogerhuis heeft lord Stanhope vanmiddag een verklaring afgelegd, c overeen kwam met de verklaring van Cham- berlain in het Lagerhuis. DUITSCHE NOTA AAN ZWEDEN. De Duitsche regeering heeft de Zweedsche een nota doen toekomen, die van gelijken inhoud is als de te Washington ontvangen nota en waarin de neutrale scheepvaart wordt gewaarschuwd teien „verdachte ge dragingen" bij de Britsche en Fransche wa teren. Voetbal PROGRAMMA VOOR A.S. ZONDAG. Weer wijziging in de groepen van afdeeling I? De „Sportkroniek" van heden laat voor a.s. Zondag het navolgende programma zipn: Afdeeling I HaarlemBlauw-Wit D.O.S.—'t Gooi V.S.V.Stormvogels K.F.C.—Ajax D.W.S.—A.D.O. Groep B W.F.C.Zaandijk HollandiaZ.F.C. H.R.C.—Alkm. Boys Alcmaria VictrixHelder PurmersteijnWest-Frisia O.S.V.Succes Groep C Zeeburgia—De Kennemers KinheimBloemendaal R.C.H.—H.F.C. E.D.O.D.W.V. A.F.C.Beverwijk Z.V.V.—Q.S.C. Groep D WatergraafsmeerH.V.C. De VolewjjckersDe Spartaan ElinckwijkU.V.V. VriendenschaarHercules HilversumV elox Groep E SchagenH.R.C. II W atervogelsAtlas OudesluisW ieringerwaard Helder II—H.R.C. III Groep F M.F.C.Sporters West-Frisia IIHollandia II StrandvogelsAndij k Groep G UitgeestAlkmaarsche Boys II Alcmaria Victrix IIBergen D.T.S.Alcmaria Victrix III Nieuwe NiedorpC.S.V. Afdeeling II XerxesFeij enoord H.B.S.—V.U.C. R.F.C.—Hermes-D.V.S. C.V.V.—D.H.C. D.F.C.Sparta Afdeeling Hl EnschedeN.E.C. A.G.O.V.V.Tubantia QuickHeracles WageningenGo Ahead HengeloEnschedesche Boys Afdeeling IV N.O.A.D.L.O.N.G.A. B.V.V.—Willem II RoermondHelmond P.S.V.Eindhoven JulianaLimburgia M.V.V.—N.A.C. Afdeeling V Sneek—H.S.C. Heeren veenV eendam LeeuwardenBe Quick G.V.A.V.Achilles VelocitasW.V.V. Hoe zit dat nu weer met de groepen B, C en D uit onze afdeeling? Vorige week had het Bondsbcstuur in hoogst eigen persoon zelve eens een beslis sing genomen over de juiste formatie van vorengenoemde groepen, zulks naar aanlei ding van het protest, dat zeer op zijn plaats was, van de clubs uit Noordholland-Noord. Alom heerscht er echter ontstemming en meenen daarover het volgende uit de Tel. van gisteren te moeten vermelden: Alom ontstemming. Men kan zich de ontstemming in het Z.F.C.-kamp indenken, nu niet de derde klasser Z.V.V. maar zij zelf de reizen naar het Noordelijke gedeelte van de provincie zal moeten maken. Wieringen,, Enkhuizen, den Helder en Hoorn zijn heel wat moeilij ker te bereiken dan Amsterdam en Haar lem en omstreken, nog afgezien van het feit, dat een wedstrijd tegen een Amsterdamsche of Haarlemsche club met een ouden naam A.F.C., H.F.C.R.C.H. en E.D.O.) heel war. meer duiten in het zakje zal brengen, dan een thuiswedstrijd tegen de Wieringsche club Succes, waarmede natuurlijk niets on gunstigs omtrent de spelcapaciteiten van die Wieringsche club gezegd wil zijn. Datzelfde geldt ook voor O.S.V. En is het aan twijfel onderhevig, tegen wie A.F.C. liever speelt: bij de vorige in deeling tegen Z.F.C. en W.F.C. (tweede klassers), of bij de nieuwe indeeling tegen Kinheim en Beverwijk? Andere indeelin gen, die mogelijk zijn, werden ons reeds ge noemd, maar die hier te publiceeren lijkt ons voorbarig, aangezien dan zeker weer een aantal andere clubs ontevreden zal zyn. Het is alles het gevolg van het afwijken van de oorspronkelijke indeeling, toen van een noodcompetitie nog geen sprake was en de vermenging met een aantal derde-klas- sers. De tweede-klassers herhalen hun vraag: waarom wij wel vermengd met lager geplaatste clubs en waarom de eerste-klas- sers niet? Zal de K.N.V.B. op de klachten opnieuw reageeren met een nieuwe indee ling, die dan goed geteld de zesde indeeling zou zijn? Enfin, mogelijk komen we dan weer op de oorspronkelijke tweede-klasse indee ling terecht, waartegen feitelijk geen enkele club bezwaar maakte. Ook de derde klassers ontevreden. Niet alleen de tweede klasse-vereenlgin- gen van afd. I kunnen zich niet vereenigen met de jongste wijzigingen in de noodcom petitie van den K.N.V.B., ook een aantal officieel) Me khsse' »<le lijst t 1 RU °ctober 1939 Trekking van Woensdag 4 H°of« 1000.— 8781 17378 400.— 6263 12820 200.- 2319 6428 6721 9105 20830 1 9192 "881 18082 f 100- 1012 2517 3605 8926 84*. 10697 10917 12374 15706 Prijzen van 70 1077 1212 1345 2023 2118 2952 3043 3661 3728 4340 4350 5077 5150 5702 5767 6051 6092 6463 6548 7355 7840 8032 8146 8535 8586 8891 8928 9600 9718 l«7lo 1022 1073 1857 1939 2881 2891 3563 3577 4301 4304 4888 5052 5475 5479 6000 6009 6420 6440 7032 7176 7993 8016 8315 8396 8685 8751 9297 9492 10018 10196 11127 11195 2156 3086 3853 4361 5224 5812 6121 1393 2327 3145 4137 4516 5294 6225 6782 7796 8198 1416 2531 3162 4150 4627 5329 5970 1729 2759 3558 4238 4875 5433 9043 9834 7818 8203 8664 9205 8367 8968 7947 9215 7763 8171 8638 8938 10312 10462 S 11298 11363 11436 K J??1 10«29 11760 12232 12394 12560 12626 uS U72l 12949 12977 12996 13037 13142 3228 JÏÏ88 1203 13350 13376 13409 13524 13576 S 252 1»06 14033 14065 14156 14185 14231 uf, "849 14^ 14904 14912 14921 15051 15106 Jg5 14567 15345 15410 15421 15484 15507 E 5"° "291 15820 15856 15861 15945 16023 E "'80 16283 16284 16428 16429 16550 1 08 ""1 16667 16676 16950 16966 17031 S 15? 16631 17321 17565 17779 17815 17858 179II "242 18261 18273 18434 18454 18496 E 15? 18203 18785 18965 19016 19060 19130 1933! ,"I39 "778 19565 19801 19812 19896 199g6 2om «2S2 19538 20271 20324 20368 20421 20510 2060R 5.2 20214 21399 21492 21523 21528 21540 2Ï! ffi Nieten 1983 "14 U23 H34 1034 1076 1094 1095 1112 1145 1206 1230 1253 1327 1344 1463 1469 1476 1519 1543 1576 1577 1587 1627 1659 1769 1849 1869 1913 1964 2050 2069 2095 2135 2151 2217 2241 2285 2322 2336 2383 2493 2586 2658 2660 2719 2738 2741 2808 2815 3049 3080 3082 3228 3252 3506 3548 3582 3643 3644 3812 3839 3860 3911 3997 4119 4120 4157 4199 4242 4328 4345 4470 4500 4514 4613 4616 463 4680 4772 4965 4988 5050 5053 5072 5266 5300 5320 5346 5351 5403 5554 5578 5607 5651 5818 5825 5854 5869 5920 6039 6042 6076 6105 6119 6250 6256 6261 6270 6298 6395 6458 6505 6530 6560 6749 6775 6807 6836 6873 6986 7018 7027 7066 7083 7185 7190 7211 7262 7264 7483 7496 7501 7504 7509 7561 7606 7644 7663 7677 7821 7833 7858 7877 7896 8040 8041 8062 8077 8085 8188 8212 8233 8253 8293 8507 8509 8511 8533 8553 8717 8725 8785 8859 8924 9039 9059 9087 9093 9096 9236 9249 9250 9260 9270 9352 9380 9449 9455 9521 9670 9681 9683 9707 9738 1363 1546 1698 1995 2163 2349 2669 2829 3282 3653 4057 4269 4537 4796 5146 5352 5669 5962 6171 1398 1548 1699 2013 2185 2351 2671 2874 3321 3765 4098 4278 4540 4854 5179 5368 5697 5972 6198 143S 1558 1755 2043 2211 2381 2674 3003 3327 3776 4115 4287 4578 4954 5258 5372 5743 6007 6227 6318 6324 6585 6692 6722 6916 7135 7293 7523 7714 7919 8114 8330 8576 8927 9143 9291 9560 9751 6960 7163 7456 7549 7790 7973 8120 8389 8596 8941 9162 9292 9618 9817 7171 7470 7559 7819 7994 8180 8394 8644 9011 9169 9332 9619 9998 10005 10031 10137 10164 10182 10191 10202 10205 10220 10224 10227 10233 10293 10298 10328 10353 10404 10426 10479 10556 10610 10630 10654 10713 10744 10878 10902 10912 11123 11160 11162 11213 11232 11292 11304 11411 11415 11494 11557 11575 11609 11637 11681 11719 11741 11749 11767 11804 11805 11806 11832 11865 11957 11964 11990 12007 12045 12070 12073 12097 12104 12137 12154 12196 12211 12265 12303 12335 12361 12365 12371 12376 12382 12404 12456 12479 12492 12499 12530 12575 12615 12661 12738 12789 12791 12833 12850 12881 12924 12965 13003 1301? 13062 13078 13090 13157 13181 13202 13214 13215 13291 13366 13373 13374 13408 13610 13665 13691 13714 13826 13851 13855 13924 13936 13961 13968 13973 13985 14005 14026 14049 14052 14082 14084 14129 14148 14161 14188 14210 14289 14318 14341 14348 14375 14377 14424 14428 14468 14472 14487 14497 14539 14645 14656 14678 14694 14710 14721 14726 14730 14762 14767 14792 14898 14935 15060 15093 15095 15117 15134 15151 15233 15250 15262 15276 15278 15281 15285 15296 15335 15357 15362 15367 15407 15482 15501 15536 15558 15572 15578 15585 15642 15646 15651 15738 15740 15754 15761 15803 15816 15834 15916 15928 16028 16049 16077 16151 16161 16217 16221 16251 16309 16329 16378 16392 16427 16545 16554 16556 16630 16651 16657 16684 16703 16752 16757 16759 16815 16817 16846 16866 16896 16902 13954 16963 16968 17017 17030 17058 17064 17086 17113 17124 17152 17288 17313 17364 17395 17416 17533 17534 17557 17578 17657 17674 17678 17679 17720 17722 17747 17827 17842 17848 17895 17910 17918 17923 17944 17947 18000 13014 18017 18058 18069 18075 18077 18211 18222 18233 18240 18283 18389 18400 18460 18482 18567 18586 18602 18643 18689 18700 18708 18720 18725 18731 18759 18801 18834 18910 19033 19099 19128 19139 19162 19189 19194 19203 19214 19253 19266 19308 19392 19423 19444 19445 19449 19489 19515 19546 19569 19599 19602 19638 19736 19745 19752 19766 19784 19790 19815 19819 19868 19906 19965 19973 19987 20098 20106 20139 20169 20178 20184 20197 20203 20229 20243 20294 20308 20313 20333 20354 204» 20411 20452 20456 20459 20472 20483 20508 205Z5 20528 20571 20641 20676 20732 20773 20788 2078» 20806 20821 20844 20874 20886 20914 20918 2094» 20961 21056 21067 21075 21076 21130 21142 21W 21162 21188 21207 21222 21248 21272 21299 218"» 21306 21312 21369 21383 21384 21427 21438 21^ 21511 21514 21537 21602 21603 21661 21688 211» 21782 21793 21814 21818 21914 21926 21961 21» 21984 21989 21992 Verbetering vurige Hjst: 10232 m. l®2 m' 17557 m. z. 17556. pooi- cn derde-klassers, in het bijzondei ui Eemland en het Sticht, kunnen z verkla- gang van zaken geenszins aécoora ren. ,„t ponder" In dit verband vernemen wu, bijeen- dag a.s. waarschijnlijk te Baarnn\ komst van derde-klasse ver_fla(jerin# door worden gehouden, welke ^eerbaar' van Allen je de^hee^G^lonmann^nW; Rapidi"5' Ivereenigingen Laren, Vic °r jg uit* B.F.C., Sopla, Zeist, B.V.C. en ZJ^ geschreven. het bondsbe' Men heeft zich inmiddels to vQor Zon- Men neeit zien ui»**vooi stuur gewend met het v®rz'0ntif>°etin^j» dag 8 October vastgestelde met d geen doorgang te laten alvorens eC competitie niet verder te g '{{en, •vredigende regeling is fe verS' Naar wij verder vernemerhet ~nde derde klasse-vereeni,,^^. ,nd standpunt, dat, indien g r van den ling door het bondsbestuur aan V.B. wordt gemaakt, zij n competitie zullen deelnemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 8