De Dieren-Jamboree. i Jkovinciaal Hieuws nieuwe niedorp noordscharwoude koedijk heerhugowaard stompetoren heiloo texeC o00eê H.R.C.-Alkm. Boys 5-2. deutschlandsender, 1571 radiodistributie. BERDE BLAD De geblokten hadden geen gelukki gen dag. De rood-witte Alkmaarders hadden in de noordpunt geen gelukkigen dag en de door H. R. C. behaalde flinke uit slag geeft geenszins de verhouding weer. Het is een niet te ontkennen feit, dat de neutrale toeschouwer en voornamelijk voor de rust de Boysploeg als het best technisch spelend elftal beschouwde, maar het is even waar, dat men er met techniek alleen niet komt. Wanneer het erop aan komt, beheerscht de factor „vinnigheid" het spel van de Racers. Zoo verging het thans de Boys, maar er was meer! De gastheeren maakten fouten, die niet door de bezoekers werden uit gebuit, daarentegen wisten de Racers echter wel van eenige fouten der Alkmaar ders op handige wijze te profiteeren. De Alkmaarsche Boys troffen het even eens niet, dat H. R. C. beter speelde dan in de vorige wedstrijden, terwijl doelman Dijkshoorn in ongenaakbaren vorm was. Dit nu kon bepaald niet van den Alkmaarschen keeper worden gezegd, die ongetwijfeld geen gelukkigen dag had. In den aanval blonk naast den jeugdigen Indri, Goudsblom zeker het meest uit; het zat over het algemeen, de heeren enkele malen niet mee. De halflinie en vooral het linkergedeelte was goed op dreef. De backlinie was niet zoo sterk als vorige week. Uit den wedstrijd zelf de volgende grepen: Na eenige wederzijd- sche aanvallen zien we Pater Sr. missen, doch zijn jongere broer brengt echter red ding. Plotseling kan de Heldersche midvoor doorbreken, doch nu is het v. d. Horst, die zeer goed redt. Eenige hooge ballen komen voor het doel der geblokten. in het Alkmaarsche kamp. Het loopt alles echter goed af en dan noteeren we 'n goeden voorzet van V. Indri doch Indri Jr. kopt juist naast. Aan den an deren kant gaat 't even beter als Sanders een schot lost, dat v. d. Horst vallende ten deele wegwerkt en dan voor de toeschieten de Sanders moet zwichten, 10. Na wederzijdsche aanvallen kan de Grand een goeden voorzet geven, die door V. Indri onberispelijk wordt ingekopt, zoodat de stand gelijk is, 11. Het zullen opnieuw de Racers zijn, die de leiding nemen, want als Sanders naar binnen zwenkt en een schui ver inzendt, gaat het leder onder v.d. Horst door, 21. Na de thee, noteeren we aanvankelijk wederzijdsche aanvallen, totdat Dissel opeens voorzet en de middenvoor het leer in 't Alkmaarsche doel kan loopen, 31. Maar dit is de Alkmaarders te erg, ent housiast komen ze opzetten en zelfs Brou wer schiet eenmaal rakelings over. Toch komt het succes, want als kort daarna Goudsblom weer eens goed af geeft, kan Indri Jr. op keurige wijze den stand op 32 brengen. Het Alkmaarsche offensief duurt voort en daarmede de druk op het Racing-doel. Het pleit beslist! De gelijkmaker kwam echter niet, inte gendeel. Een plotselinge uitval, 'n schot van Dissel en de achterstand is vergroot tot 42.. Even daarna kan Sanders een goeden voor zet geven en weer is het Dissel, die het Alkmaarsche heiligdom kan vinden, 52. De H. R. C.-spelers Sanders en Dis sel hebben in de Heldersche zege ongetwij feld een belangrijk aandeel. Even voor tijd krijgt Pater Sr. nog de gelegenheid, den eindstand met andere cij fers te brengen, als hij een strafschop mag verwerken. Maar ook deze kans blijf onbe nut, zoodat de arbiter zonder eenige ver andering het einde aankondigt. Wielrennen A.S.V. VICTRIX. Deze vereeniging hield Zondag een trai- ningsrit over een afstand van 20 K.M. voor A-, B- en C-klasse en voor de Junioren 16 K.M. Er werd zeer snel gereden. In de eer ste ronde waren premies uitgeloofd, welke werden gewonnen door P. Wante, K. Hiemstra, J. Wante en K. Horn. J. Ottenbros was goed in vorm en wist een voorsprong te nemen van 1K.M., welke hij wist te behouden. J. Lute in de B-klasse belooft wel wat te worden, want Hiemstra kon hem niet houden. In de C- klasse heeft C. de Haan te veel werk ge daan, waar H. Smit gebruik van maakte en Zoodoende in de sprint won. Bij de Junioren moest de uitslag komen in den sprint. De uitslagen zijn als volgt: A- en B-klasse: 1. J. Ottenbros, 2. J. Lute, 3. R. Hiemstra, 4. P. Wante; C-klasse: 1. H Smit, 2. C. de Haan. Junioren: 1. J. Wante, 2 K. Ooijevaar, 3. Th. Pronk, 4. K. Horn. Paarden DRAVERIJEN OP MEREVELD. De uitslagen van de gisteren op de ren baan Mereveld bij Utrecht gehouden drave rijen luiden ais volgt: I. Aanmoedigingsdraverij 4e klasse, af stand 1650 meter: 1. Dienares (eig. J. de Vlieger) K.M.-tijd 1 min. 31.9 sec.; 2. Cisca (eig. A. Hibma). II. Handicapdraverij, afstand 2040 meter: 1. Xoli (eig. mevr. wed. A. Sierdsma) K.M.- tijd 1 min. 29.3 sec.; 2. Guard (eig. B. de Vries). III. Prijzen-draverij 2e en 3e klasse, af stand 2080 meter: 1. Barones Spencer (eig. stal Hollandia) K.M.-tijd 1 min. 26.7 sec.; 2. Auguste Norton (eig. J. de Vlieger). IV. Heat-prij zendraverij 3e en 4e klasse, afstand 1610 meter: 1. de Gleaner T. (eig. stal Hollandia) K.M.-tijd 1 min. 27 sec.; 2. Fanfare (eig. Ph. Knijnenburg). VI. Kortebaan handicapdraverij, afstand 790 meter: 1. Charles Scot (eig. H. Timmer man), tijd 1 min.; 2. Absurtus (eig. W. Koe- lemay). Schaken DE WEDSTRIJD EUWE—LANDAU. Euwe staat op winst in de vierde partij. De match EuweLandau om het kam pioenschap van Nederland neemt aan span ning toe. Tot nog toe is gebleken, dat de huidige kampioen sterkere zenuwen heeft. Dit werd in de gister gespeelde vierde partij bevestigd. Landau kon in een zeer ingewik kelde stelling in tijdnood zijn kalmte niet bewaren, met het gevolg, dat hij ongedul dig werd en een verkeerde manupulatie verrichtte, welke hem de kwaliteit kostte. De Siciliaansche partij werd door beide spe lers sterk behandeld. Dr. Euwe zag kans door fijne strategie een paard op d5 te plaatsen. Landau vond een fraaie tegenactie op den damevleugel, Landau deed afstand van zijn looperpaar, om met zijn paarden de sterke velden b4 en c5 te bezetten. Ver volgens nam zwart langs de b-lijn den pion op b2 onder vuur. Dr. Euwe richtte zijn aan val tegen e7. Hij offerde even later een pion, doch deze werd door Landau niet ge accepteerd. De stelling werd zoo gecompli ceerd, dat bijna de geheele bedenktijd door beide spelers werd opgeëischt-, terwijl slechts vijftien zetten gedaan waren. Uit vrees in grooten tijdnood te geraken, deed Landau eenige zetten a tempo en moest spoedig erkennen, dat hij verkeerd afge wikkeld had en reeds minder goed stond. Hij nam een pion op c4 weg, hetgeen een mis vatting bleek te zijn, want de combinatie was geheel foutief. Hij verloor niet alleen de kwaliteit, maar moest oo'- lijdelijk toe zien, hoe dr. Euwe met zijn twee torens de zevende lijn bezette. Iedereen verwachtte hier reeds een ineenstorting van Landau's stelling, maar wonder boven wonder (dp. Euwe was nu ook in tijdnood) kon hij stand houden. Hij verkreeg nog eenige aan- valskansen. Dr. Euwe deed deze echter te niet en toen de tijdnood voorbij was, gaf hij de kwaliteit terug om met matdreigingen te gaan werken. In dit stadium werd de partij afgebroken. Landau zal het verlies van twee pionnen niet kunnen vermijden, wil hij niet direct mat gezet wonj:n. Het dam:- eindspel biedt hem weinig kans op remise, zoodat men algemeen verwacht, dat dr. Euwe in eenige zetten de partij zal kunnen beslissen. De vijfde partij wordt morgenavond in het Carlton-hotel gespeeld. Hockey ALKMAAR-UPS EN DOWNS. Alkmaar I won gisteren in Amsterdam met 63 van Ijsvogels I. Het dames-team verloor den thuiswedstrijd tegen Bloemen- daal III met 30, terwijl Alkmaar II met 21 verloor van Ijsvogels II. Wij komen morgen nog in 't kort op de beide eerste ontmoetingen terug. Holl. Maatsch. v. Landbouw. Vrijdagavond vergaderde de afdeeling WinkelN.-Niedorp en omstreken in de Prins Maurits. Aanwezig waren 16 leden, benevens het hoofdbestuurslid de heer Kistemaker. Medegedeeld werd dat de excursie ten gevolge van de mobilisatie niet doorgaat, evenmin als de cursus paardenkennis. De landbouwwintercursus gaat wel door. Hiervoor hadden zich 16 personen opgegeven. Het Chilisalpeterbureau zal dit winter seizoen komen met een film „Het vrucht bare land". Adhaesie werd betuigd met een ver zoek van de afd. Putten van de Holl. Mij. v. Landbouw aan de regeering om be kendmaking van de tarweprijzen voor 1940. Hierna reikte de voorzitter, de heer v. d. Wal, met een toepasselijk woord een diploma uit aan den heer J- Kossen, we gens 25-jarigen dienst bij de familie Over. Dit was de vierde maal dat een dergelijk diploma door de afd. was uitgereikt. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A. Winkel Pz. herkozen, terwijl in de plaats van den heer y. d. Wal niet her kiesbaar) werd gekozen de heer W. Keet man Sr. Vervolgens werd behandeld de agenda ter algemeene vergadering. Vooral het punt statuten-wijziging met het oog op de werkgeversbelangen gaf veel stof tot bespreking. Het hoofdbestuurslid Kiste maker lichtte dit uitvoerig toe. Op een vraag van den heer D. Wit Cz. of men den tijd gekomen achtte de teelt regeling voor kalveren en biggen op te heffen, antwoordde de heer Kistemaker, dat het hoofdbestuur meent thans de teeltbeperking nog niet te kunnen missen, ofschoon spr. persoonlijk ten aanzien van de kalveren die meening niet deelde. Handel in peulvruchten. Nauwelijks was het bericht bekend, dat verschillende peulvruchten vrij verkocht mochten worden aan den handel of deze kwam al bij de tuinders rond om te trach ten een koop te sluiten. Dit was nu echt een mobilisatie verschijn sel, daar anders alles vrijwel op de markt in Alkmaar wordt verhandeld. Door dit vreemde verschijnsel waren ver schillenden zóó verrast, dat men weinig zaken heeft gedaan, omdat men met de marktprijzen niet bekend was en liever zich eerst wilde oriënteeren. Diefstal. Ten nadeele van den heer A. de Jong zijn op een akker aan den nieuwen Prov. weg 3 hoopen uienzaad gestolen. Den laat- sten.tijd komt het meerdere malen voor dat er producten van het land worden ont vreemd. Liefdadigheids-vischwedstrljd. Zondagmorgen werd hier langs het Noord-Hollandsch Kanaal een vischwed- strijd gehouden ten bate van werkloozen en voor diegenen die om andere redenen steun van M. H. ontvangen. Voor dit doel was langs den Kanaaldijk een collecte gehouden, waarbij 42.30 was ontvangen aan contanten en verschillende toezeggingen in natura waren gedaan. Er werd voor 30 personen gevischt; de vangst was gering. Ie prijs werd gewon nen door wed. S. de Jong, visscher H. Boon; 2de P. Ploeger, visscher Jo Hart- land; 3de Dijkstra; 4de C. Bakker, 5de C. Hartog; 6de wed. G. Klomp, visscher A. Riekwel; 7de Jb. Kerkmeer, 8ste Jn. Kooi, visscher Jb. Butter; 9de wed. C. Klomp, visscher Jn. Otto; 10de prijs K. Roos, vis scher D. Snip. De andere 20 ontvingen elk een bon ter waarde van 1.25. Het was voor de visschers een genoege- lijke morgen, waarbij men gaarne de kou de trotseerde voor het goede doel. Een praatavond. Vrijdag 6 Octobr organiseerde de afd. Heerhugowaard van de Hollandsche Maat schappij van Landbouw in samenwerking met de coöperatieve malerij „de Goede Verwachting" en de coöperatieve zuivel fabriek „Excelsior" een praatavond waarop de heer ir. Lienesch uit Schagen een inlei ding hield over „den gewenschten water stand in het algemeen". Ir. Lienesch ving aan met de opmerking dat het bepalen van den waterstand in dezen polder niet gemakkelijk is daar de grond soort nogal verschillend is en bijna alle bedrijven er worden uitgeoefend. Water en grond zijn goede dingen voor de boeren doch waar water is, is geen lucht en het wortelgestel neemt ook zuurstof op zoodat planten in een te hoogen waterstand niet voldoende tot groei kunnen komen, uitgezonderd dan de waterplanten en ook unjer. Uitvoerig stond spr. stil bij het inmalen van water wat volgens hem bij grond met 5 of meer pet. klei al niet meer aan te be velen is daar deze grond het ingemalen water toch bijna niet meer doorlaat, wel is dit aan te bevelen bij grofkorrelig zaadland daar dit veel beter filtreert. Het grondwater is afkomstig van het doorgedrongen water van boven af en door ondergrondsche stroomingen. Laag gelegen land heeft soms veel gau wer last van droogte dan hoog land daar hier de afstand tot het grondwater een groote rol speelt in het groeiproces der ge wassen. 213. „Nu heb ik jullie hier laten komen", zo besloot hij, „omdat ik hoop, dat jullie de dief zullen vinden. Misschien probeert hij nog meer te stelen, dus ogen en oren goed open!!!" De padvinders keken elkaar met grote ogen aan. 214. Opgewonden zochten ze hun kampen weer op. Natuurlijk vonden ze het naar voor die dame, die haar sieraden kwijt was, doch aan de andere kant vonden ze het toch wel een mooi avontuur. Een echte dief, en die moesten zij opsporen. Crittt-publicaiie, DISTRIBUTIEREGELING VOOR KUNSTMESTSTOFFEN. Ten vervolge op het persbericht in zake de distributieregeling voor kunstmeststof fen, welke met ingang van 9 October 1939 geldt, maakt de Minister van Ecpnomische Zaken aan belanghebbenden het volgende bekend. Zij, die bij het Kunstmestdistributiebu- reau zijn ingeschreven zijn verplicht, nauwkeurig in acht te nemen de voor schriften en aanwijzingen, vastgelegd in de Kunstmestdistributiebeschikking II. Tegelijk met de inschrijvingskaart wordt hun een toelichting toegezonden, waarop de verplichtingen zijn aangegeven. In schrijving vindt slechts plaats, nadat de betrokkene een bedrag van 5 heeft ge stort of overgeschreven op postrekening No. 364100 van het Kunstmestdistributie- bureau. Verbruikers van kunstmeststoffen, d. w. z. zij, die kunstmeststoffen noodig hebben ter uitoefening van hun land- of tuin bouwbedrijf, kunnen deze slechts koopen tegen inlevering van kunstmestbonnen. Deze bonnen worden verkregen tegelijk met een toewijzingsbiljet, waarop staat aangegeven de hoeveelheid kunstmeststof fen, welke den verbruiker voor een be paald tijdvak wordt toegewezen. Verbruikers, die voor een toewijzing in aanmerking wenschen te komen, moeten een aanvraagformulier invullen en opzen den. De formulieren kunnen worden ver kregen op nader door den provincialen voedselcommissaris bekend te maken plaatsen en tijd. De toewijzing wordt verstrekt door den provincialen voelselcommissaris, volgens normen en voorschriften, vastgesteld door het Kunstmestdistributiebureau en met inachtneming van de bij de aanvrage ver strekte gegevens. Het is verboden kunst mestbonnen te verhandelen of weg te schenken. Het toewijzingsbiljet en de daarbij behoorende kunstmestbonnen kun nen in ontvangst worden genomen op nader door den provincialen voedselcom missaris bekend te maken plaatsen en tijd, tegen betaling van 0.02 per toegewezen 20 kg. (of gedeelten van 20 kg.) zuiver(e) stikstof (N), fosforzuur (Pj05) of kali (kjo). Het vervoer van kunstmeststoffen is toegestaan. Van beslissingen van het Kunstmestdis tributiebureau ten aanzien van de in schrijving staat voor den betrokkkene ge durende 14 dagen beroep open op den Minister van Economische Zaken. Van beslissingen door den provincialen voedselcommissaris ten aanzien van de toewijzing staat voor den betrokkene ge durende 14 dagen beroep open op het Kunstmestdistributiebureau. Van deze be slissing van het Kunstmestdistributiebu reau staat voor den betrokkene gedurende 14 dagen beroep open op den Minister van Economische Zaken. Voorts worden alle gewenschte inlich tingen verstrekt door het Kunstmestdistri butiebureau, Alexanderstraat 19, 's-Gra- venhage, alsmede door de provinciale voedselcommissarissen. 's-Gravenhage, 7 October 1939. Lichte grond met het maaiveld pl.m. 1.50 meter boven het grondwater is zeer gauw droog. In den Beemster heeft een hooge water stand in de slooten des zomers practisch geen waarde, alleen voor veekeuring en drinkwater voor het vee, terwijl veengrond juist zeer nat moet worden gehouden. Alle voorzorgen zullen echter geen 100 pet. profijt geven, men moet rekening houden met den stand van het grondwater en de teeltlaag moet vergroot worden om betere resultaten te behalen. Spr. acht het zeer goed om 's winters het water zoo laag mogelijk te houden. Voor een gebied als Heerhugowaard kan spr. nog niet zeggen wat de meest gewenschte wa terstand is. Daar komt een grondig, diep gaande onderzoek van de verschillende grondlagen bij te pas. Na de inleiding werden door verschil lende personen vragen gesteld welke door ir. Lienesch werden beantwoord en tot aller genoegen. De dijkgraaf van den polder, de heer P. Tromp, dankte voor de uitnoodi- ging en somde de verschillende bezwaren op tegen verlaging van den waterstand doch zegde zijn medewerking toe om aan de wen schen en belangen der ingelanden zooveel mogelijk te voldoen. Door den voorzitter, den hr. P. Blauw Jz., werd hierna onder dank aan allen en in 't bijzonder aan den heer Lienesch en het pol derbestuur de bijeenkomst gesloten. Transportauto in Ringvaart. Zaterdagavond geraakte de transport auto van den heer H. Hellenberg te Hens broek bij het keeren op den dijk naar Rus tenburg ter hoogte van den Hensbroeker brug te ver in den berm naar Ringvaart- zijde met het gevolg dat de auto in de Ringvaart terecht kwam, zoo ver dat alleen de cabine met motor boven water bleven. De bestuurder was, voor het zoover kwam, reeds tijdig uit den wagen gesprongen. Met materieel van garage A. de Groot te Heerhugowaard is de wagen weer op het droge gebracht. Benoemd. Benoemd tot assistent aan de melkfa briek te Velsen, de heer J. Schuuring, melkcontroleur aan de zuivelfabriek Neer- landia alhier. Voordracht onderwijzer. B. en W. hebben de navolgende voor dracht opgemaakt voor onderwijzer aan de O. L.-school: 1 K. Nijenhuis te Haarlem; 2 G. Köhne te Beemster; 3 W. J. A. Ditmars te Grootschermer. 3e lustrum „Falkland". De arbeiders-tooneelver. Falkland her denkt binnenkort in November haar 15-ja- rig bestaan. Vrijdagavond werd Den Burg een spoedeischl raa4hui gadenng gehouden. De ai de raa> te als voornaamste nUnt I03 Ver^* electriciteit voor bemalm* Vering e Het Noorden". ng van den Uit het prae-advies hi 1 eenigen tijd met het bestu. r dat reM den polder ondorhandeW^ «««s? voerd over electrische be£, Waretl ge evenwel door het uithrei, mg- enz logstoestand stagnatie hadHPVan detl den. Nu moest aen onrL s«gnatie hadden etl oor, den. Nu moest deze zaak onderVOn den afgewikkeld. He?teTh>w5; te leveren voor het noordelfk^Ctriciteit dien polder en voor bemal n„ .deel va„ l«k deel krijgt n„s eS' met mag worden afgeweken °mdat standpunt, dat electrische van het wordt geleverd in die deelen °°rzienh>g waarbij de exploitatierekenL Te*l, streek een sluitende bcgrooÏÏL °°r 5 kosten van de uit te voeren l feft- De geraamd op 33500. De D0M n 1500 in de kosten bij 7n^ T* draagt Tex. Electr. Mij. 32^000 tet^ N' uitgaven. 25 Perceelen ontvl^ m°et daar electrischen stroom, vt ft da* hngswerken zal ruim 300 wJ? bema" goed. Tot dit doel zal een leenS*® VeN worden gesloten van 20000 moeten Dit voorstel werd zonder aangenomen. stem«ung Besloten werd een leening ann vmj 20000tegen 4 pc,, Dinsdag 10 October HILVERSUM, 301,5 M. (AVRn uitz.) 8. Evtl.ANP-ber., Zt gr.pl. 8.30 Orgelspel. 8.45 Gr pL 10.— Morgenwijding. 10.15 GrlpL 10.30 Voor de vrouw. 10.35 Ensem ble J. Cantor. 11.— Voor de vrouw" 11.35 Verv. van 10.35. 12.30 Grnl' (12.45 ANP-ber.) 1.- Het Omroep, orkest. 1.45 Gr.pl. 2.— Het Omroep, orkest. 2.45 Knip- en naaicursus, 3.45 Gr.pL 4.Pianovoordr. 4.30 Kinderkoorzang. 5— Voor de kin- deren. 5.30 Het Omroeporkest. 6.15 De „Twilight Serenaders". 1,— Voor de kinderen. 7.05 Gr.pL niet toelichting. 7.35 Filmpr. 8.— ANP- ber., mededeelingen, evtL vraag en antwoord. 8.15 De bewegelijke we reld, causerie. 8.35 Bonte mobili- satietrein. 9.45 Gr.pL 10.30 't Avro- dansorkest en soliste. 11.— ANP- ber., hierna tot 12.— Cabaret-progr. (gr.pl.) HILVERSUM, 1875 en 414,4 M. (KRO-uitz.) 8.— ANP-ber. 8.05,9.15 en 10.Gr.pL 11.30 Godsdienstig halfuurtje. 12.Ber. 12.15 KRO- orkest. (12.451.10 ANP-berichten, gr.pL) 2.Vrouwenuurtje. 3.— Modecursus. 4.Gr.pL 4.15 KRO- Kamerorkest. 5.KRO-melodisten en solist. (5.456.05 Felicitaties). 6.35 Sporthalfuurtje. 7.— Ber. 7.15 Naar de nieuwe gemeenschap, cau serie. 7.35 Rep. 8.ANP-ber., me dedeelingen. 8.15 Sted. orkest van Maastricht en solist. (9.15—9.30 Zang met piano en obligaat-viool). 10.15 Gr.pL 10.30 ANP-ber. 10.40 KRO-boys en solist. 11.20—12.— Gramofoonplaten. ENGELAND, 391 en 449 M. en RADIO PARIS, 1648 M. Geen op gave ontvangen. KEULEN, 456 M. 5.20 en 5.50 Gr.pL 6.30 Omroepkleinorkest. 7.20 Om roeporkest. 10.10.20 Het Dickob- trio. 11.20 Omroeporkest en solisten. I.35 Populair concert. 3.20 Folkloris- - tisch progr. 4.30 Jeugdconcert. 5.— 9 Koorconcert. 5.20 O. Dobrindt s Q orkest. 7.40—12.20 Zie Deutschland- sender. BRUSSEL, 322 en 484 M. 322 M» 12.20 Omroeporkest. 12.50 Gr.pL 1.30 Omroeporkest. 1.502.20, 5.20 6-05. 6.50 en 7.20 Gr.pL 8.20 Ontspan- ningsprogr. voor soldaten. 8.50'en 9.20 Omroeporkest en het dubbel- mannenkwartet Animato. 10-3 II.20 Gr.pL 484 M.: 12.35Gr-P 12.50 en 1.30 Radio-orkest. 1.50-^" en 5.20 Gr.pL 5.30 Pianovoordr. 6-30 Harp en viooL 7.35 Lit.-muz. pro 8.20 Uitz. voor soldaten. 8.50 en 9. Radio-orkest. 10.3011-20 Gr.p 7.40 Filmmuziek. 8.10 Deel. 8.201 Om roeporkest. 9.20 Ber. 9.40 m kleinorkest. (10.Ber.) 1 Hierna tot 12.20 Nachtconcert. gemeentelijke Ber. 8.9.50, Eiffel Lijn 1: Hilversum, Q Hjn 2: Hilversum, jjj Lijn 3: Keulen S-—"' BruS. X 9.50-10-, Keulen l^f',320- I1 sel VI. 11.20-13.20 Keulentf.Z 0 13.50, Danmarks Radio 1 vl_ flji D.sender 15.50—16.20, 18.20, X 16.20-18.05, Keulen 18.0I Brussel VI. 18.20—18 Qg19.20, 19.05, Beromünsterrks Brussel VI. 19.20—20.05, D Radio 20.05-20.20Brussel VL —22.20, D.sender 22f"T__ a35, Fr- Lijn 4: Brussel Vl_ 5__l3.20, 11.35—12.05, Parus R- Brussel Scottish Reg. 18.20 jg 50— Fr. 16.20-16.50, D.se>r 17.20, Scottish Re8- 5 17.20, öCOlllsh„0? g,'o2o Scottish - Brussel Fr. 17,35—.'.-g'ij. 18.50—- 0 ft, Reg. 18.20—18.50, PardJ Brussel Q jt 19.20 Keulen 19.20 20.29 Fr. 19.35—20.20, Scot 1S20 35^1J!0, 0 —20.35, Brussel er. ej Fr- V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 10