Agenda |i Stad w Omgeving. Vket&eclcfa Alkmaar viert den Achtsten October. Plechtigheid bij het Victoriebeeld hoogtepunt van den dag. Eeri beperkt programma afgewerkt. De tocht naar het beeld. Verwachtinq- Buitenlandse). weero.e.jL EERSTE BLAD Alkmaar, Maandag. Aubade aan burgemeester van Kinschot. Hoewel de achtste October tengevolge van de tijdsomstandigheden minder uitbundig en minder uitgebreid wordt gevierd dan andere jaren wel het geval was de kinderaubade voor den burgemeester ontbrak ook dezen keer niet op het programma. Der traditie getrouw trokken vanmorgen om ongeveer negen uur tientallen kinderen van de Alkmaarsche scholen van de Mient via Langestraat, Koorstraat en Ritsevoort naar den Nieuwlandersingel, getooid met rood-wit-blauwe, rood-witte en oranje vlag gen. Op het bordes stonden o.m. de burge meester en mevr. van Kinschot, met in de nabijheid de leden van het bestuur der Ont- zetvereeniging, die de onder de enthousiaste leiding van den heer Corn. Jonker door de kinderen gezongen liederen met een harte lijk applaus beloonden. Nadat mevr. van Kinschot een bouquet roode en witte anjers was aangeboden door het dochtertje van den heer van Reyendam werden achtereen volgens gezongen het lied „Van Alkmaar de Victorie", „Alkmaars Vlag" en het „Wil helmus". Nadat de laatste tonen van het volkslied hadden weerklonken, werd de roep „Leve onze koningin" door een drie voudig hoera van de kinderen nog eens extra onderstreept. Vervolgens was het woord aan den burgemeester, die de kinde ren dankte voor deze aubade, die ondanks de moeilijke tijden toch ook op dezen dag niet mocht ontbreken. Met de traditioneele tractatie werd dit deel van het bescheiden opgezette feestpro gramma besloten. Er was veel belangstelling voor dit jaarlijksch gebeuren, waaraan „Soli Deo Gloria" weer zijn belangelooze mede werking verleende. Om half elf ving de traditioneele tocht naar het beeld aan, de bestuursleden in zwarte jassen en met hooge hoeden bege leid door de kransdragende meisjes. Er waren in het Victoriepark loud- speakers opgesteld zoodat niet alleen de genoodigden waaronder vele burger lijke en militaire autoriteiten en ook de voorzitter der Leidsche Ontzetvereeniging maar ook de omstanders in breeden kring naar de herdenkingsrede alsmede naar zang en muziek konden luisteren. De herdenkingsrede. Om twaalf uur beklom de voorzitter van de 8 October-vereeniging „Alkmaar Ont zet", de heer mr. C. J. de Lange, het spreekgestoelte om de volgende rede uit te spreken De gedachte, dat in het bijzonder de tijd, waarin men leeft, nooden kent en dat de generatie, waartoe men behoort, met bij zondere rampspoeden wordt bedreigd, is eigen aan de menschelijke natuur. Zooals de mensch in zijn persoonlijk leven bij het ondervinden van een tegenslag of bij het getroffen worden door een ernstig leed, al ras de verzuchting uit: „waarom moest nu juist mij dit overkomen?", aldus heeft ook een bepaalde generatie bij het zich gesteld zien voor moeilijkheden van ernstigen aard de neiging om zich erover te bekla gen, dat juist zij zooveel zwaarder dan vroegere generaties wordt beproefd. Dat onze generatie blijk geeft in wel zeer sterke mate deze neiging te bezitten, is begrijpelijk. Zij aanschouwde reeds een oorlog, die gedurende vier jaren de wereld teisterde en nog langen tijd daarna zijn gevolgen deed gevoelen. En nog niet eens van deze ziekte hersteld, beleeft ze een nieuwen strijd, nu nog tot enkele volkeren beperkt, maar inhoudende het gevaar van een algemeenen wereldbrand. Reeds jaren geleden is door denkers van erkend gezag de vrees geuit, dat onze Europeesche be schaving langzaam naar den afgrond glijdt en gedoemd is binnen niet te langen tijd daarin neer te storten en aldus verloren te gaan. Het valt niet tegen te spreken: veel, onnoemelijk veel leed heeft het mensch- dom gedurende de laatste vijf en twintig jaren getroffen; er heerscht rouw in vele landen, moedeloosheid en twijfel, of ooit betere tijden zullen aanbreken, drukken overal op aarde de menschheid neer. En de twintigste eeuw, die zoo hoopvol inzette en door uitvindingen op allerlei gebied zooveel beloften voor de toekomst inhield, zal in veler beschouwing als de zwarte eeuw worden aangemerkt. Maar al dient de mogelijkheid van den ondergang eener beschaving toegegeven en al dient te worden erkend, dat de wereldgeschiedenis daarvan voorbeelden oplevert, wij zouden verkeerd handelen indien wij niet ten volle rekening hielden met de zooeven bedoelde neiging, zoowel aan het individu als aan de gemeenschap eigen, om de bedreigingen, die ons tegen- treden, talrijker en ernstiger te oordeelen dan die, waarvoor wat het individu betreft anderen, en wat de gemeenschap betreft, vroegere generaties zich gesteld zagen. Het is zoo terecht door dr. J. D. Bierens de Haan in zijn werk „Het Rijk van den Geest" opgemerkt: „Elke tijd heeft zijn eigen nood, die in zoover niets eigens is, dat ook andere tijden op een dergelijk noodgeval kunnen wijzen. In het Westen leeft men steeds onder de bedreiging van een Untergang des Abendlandes of van de Schaduwen van morgen, en in het Oosten wordt men bedreigd door een Untergang des Morgenlandes. Niets xs zeker en geen welstand is duurzaam bestand tegen mo gelijke katastrofen. Elke tijd acht eigen noodtoestand van bizondere gewichtigheid, maar wie de historie onzer beschaving be studeert, bevindt, dat het menschdom te allen tijde wandelt aan den rand van een afgrond." Deze bevinding, dat het menschdom ten allen tijde aan den rand van een afgrond wandelt, schijnt op het eerste gezicht wei nig geschikt om onze bezorgdheid te ver minderen, maar bij een nadere beschou wing blijkt ze daartoe toch zeker in staat, daar immers onze generatie is voortge komen uit vroegere generaties, die zich op haar beurt al evenzeer over de toekomst der menschheid hebben verontrust en wier onrust althans tot heden toe onge grond is gebleken. Het is de verheven taak der geschiedschrijving om het nageslacht bekend te maken met het wel en wee van het voorgeslacht, opdat daaruit de weg, die naar een gelukkiger staat kan leiden, wordt geleerd en de zedelijke waarden, die noodig zijn om opgelegde moeilijkheden te overwinnen, worden gekend. Het zich bewust zijn van deze taak tref fen we op merkwaardig duidelijke wijze aan bij hem, dien wij als den authentieken ge schiedschrijver bij uitstek van Alkmaars belegering en ontzet kunnen aanmerken. In de voorrede tot zijn „Kort verhaal van de belegering der Stad Alkmaar in het jaar 1573" vermeldt Mr. Nanning van Fortest allereerst de omstandigheden, waaronder hij zijn geschiedschrijving deed, met deze woorden: „Doch hoedanig ook dit boekje zij, het is door mij doorgaans behartigd onder de schrikkelijke donderslagen der kartou wen en onder het kraken en knarsen der vijandelijke wapenen, terwijl ik naast an deren gewapend op de muren stond. Doch bij den avond en doorgaans al laat in den nacht schreef ik op, indien de voorgaande dag iets gedenkwaardigs had opgeleverd." om vervolgens de verschillende motieven, die hem tot het schrijven van zijn werkje hebben bewogen, aan te geven. Als één daarvan lezen we dan: „Bovendien meende ik, dat men U door dit voorbeeld bij U zelf voorgevallen, leeren moest, dat gij niet, zoo ooit weder zoo droeve slag en deerlijk nood lot voorviel, aanstonds alsof alles reeds ver loren was, van den zetel van standvastig heid afgestooten en in verslagenheid zoudt neerstorten, maar liever, door het herdenken dezer overwinning, welke wy tegen aller verwachting verkregen hebben en binnen de muren van onze stad bezitten, zoudt op gewekt worden tot de allerzekerste hoop en vertrouwen op verlossing". Deze woorden, geschreven den 15en October 1573, een week dus na den dag, waarop Alkmaar ontzet bleek, geven ons aan, hoezeer wij goed doen Alkmaars belegering en de voor zijn poorten bevochten overwinning steeds te gedenken, steeds, maar vooral en des te bewuster in tijden van dreiging en nood. Is aldus duidelijk vastgesteld, dat zelfs de meest zorgvolle omstandigheden ons niet van een herdenking mogen terughouden, doch ons juist daartoe aansporen, dit wil niet zeggen, dat die omstandigheden op onze beschouwingen geen invloed zouden uit oefenen. Al te zeer toch vervult ons af schuw voor al die gebeurtenissen, begrip pen en beelden, die ook het beleg van Alk maar ons in de gedachten brengt. Immers, of de menigte der strijders met honderden of met tienduizenden wordt geteld, het leed, waardoor degenen, die aan den strijd deelnemen, worden getroffen, blijft voor eiken er bij betrokkene individueel het zelfde. Vóór 1914 kon men den lofzang op het beleg aldus zingen: „Don Frederic van Spanje! Met God en met Oranje, Was Alk maar U te groot; Uw soldeniers ontvingen Hier onverteerb're dingen: Hun traktement in lood!" voor ons, die door onze bekend heid met de allesvernietigende kracht van het staal der twintigste eeuw ons beter dan tevoren bewust zijn geworden van het ver derf, de pijnen en het leed, die het lood der zestiende eeuw heeft gebrafcht, is het onmo gelijk om met dezen zang in te stemmen. Neen, wanneer wij onze blikken naar het verleden richten, dan doen wij dit niet om wapenfeiten en mannen te bezingen, maar dan geschiedt het in de hoop, dat we daar iets zullen vinden, hetwelk op ieder oogen- blik van ons bestaan, maar vooral in tjjden van benauwing, ons tot steun kan strekken. Wat zou dat anders zijn dan bemoediging? En nu is dit het schoone van deze bladzijde onzer geschiedenis, dat ze ons in zoo ruime mate bemoediging schenkt. Alkmaar weer stond gedurende zeven weken de belegering der Spanjaarden. Het was na de door Alva ingestelde poging om de opgestane gewes ten te onderwerpen de eerste stad, die dc- Spaansche macht weerstreefde. Van Alk maar de Victorie. Zeker, dit is alles heel heuglijk, maar wat zégt het ons? Vragen wij echter wie de be legeraars waren en wie de stad verdedigden. Zestien duizend man Spaansche troepen, krijgslieden van beroep, lagen voor de wal len van deze stad en binnen de muren wa ren er dertien- of veertienhonderd burgers die de jaren hadden om de wapenen te kun nen voeren, en achthonderd man krijgstroe pen van de zijde van den Prins. Een ruim Bioscopen. Harmonie-Theater, half 8, hoofdnummer De Spooktrein (rom.-sens. Holl. film); hoofd rollen Jan Musch, Fientje de la Mar, Louis Borel, Cissy van Bennekom e.a. Toegang boven 14 jaar. Woensdagmiddag, half drie, matinee. Victoria-theater, half 8, hoofdnummer Andy Hardy wordt verliefd (hum.); hoofd rollen Mickey Rooney, Judy Garland, Lewis Stone en Ann Rutherford. Toegang voor eiken leeftijd. Woensdagmiddag, half drie, matinee. City-theater, half 8, hoofdnummer De twee zusters Kleh (rom.-dram.); hoofdrollen Corinne Luchaire en Anny Ducaux. Toe gang boven 18 jaar. Woensdagmiddag, half drie, matinee. Roxy-theater, half 8, hoofdnummer Fer- nandel als rebel (kom.); hoofdrol Fernandel. Toegang voor eiken leeftijd. Woensdagmiddag, half drie, matinee. Maandag 9 October. 4 en 8 uur, in de Groote Kerk, concerten vrijz.-herv. zangkoor m. m. v. To v. d. Sluys. Feestavond in 't Gulden Vlies; drie orkes ten. Bal in restaurant London. zevenvoudige overmacht bedreigde Alk maar. En men leest het in de zooeven aangehaalde woorden van Nanning van Foreest voor de burgers was het aan stonds alsof alles reeds verloren was, zij waren van den zetel der standvastigheid af gestooten en in verslagenheid neergestort. Er waren er zeer velen in de stad, die iedere poging tot weerstand zinneloos oordeelden, er waren er ook, die wezen op Naarden, op Haarlem en daarin een aansporing vonden om tegenstand boven overgave te verkie zen. De laatstbedoelden wonnen het pleit en tot verdediging der stad werd besloten. En dan, ondanks de volkomen moedeloosheid bij den aanvang, ondanks de tweespalt, die gedicht moest worden voordat verzet moge lijk was, ondanks de groote overmacht der belegeraars, voltrekt zich het wonder. De eendracht keert terug, het aantal der verde digers blijkt grooter, omdat ook de vrouwen aan den strijd deelnemen, de sterkte der wallen, poorten en muren overtreft ieders verwachting. Als na vier weken van be legering de vijand op 18 September een aan val, krachtiger dan ooit te voren, onder neemt en „bij het krieken van den dageraad ijselijk begon te donderen uit twintig van de zwaarste stukken", gelijk Van Foreest het ons beschrijft, als op dien dag van vier zijden tegelijk de Spaansche storm komt opzetten, ook dan weet Alkmaar stand te houden en daarmede het pleit te beslissen. Want reeds den 22sten September kan Van Foreest opteekenen: „Van dien tijd af begon de vijand geen duistere kenteekenen te geven van de belegering te zullen opbreken", het geen dan tengevolge van den door het stij gende water ondervortïden overlast binnen enkele weken daarna een voldongen feit wordt. In hoeverre wij meer of minder dicht „een droeve slag en deerlijk noodlot" gena derd zijn, weten we op dit oogenblik niet. Zoo ons eenmaal die droeve slag zou tref fen, laten we dan denken aan de bemoedi ging, die Van Foreest door de geschiedenis van Alkmaars belegering en ontzet neer te schrijven ons wilde schenken. Het is waar, dat naar de uiterlijke verhoudingen gere kend, er tusschen 1573 en heden zooveel veranderd is, dat het toen voorgevallene voor ons welhaast zonder belang schijnt. Maar in het wezen der dingen is geen ver andering. Overmacht, verdeeldheid en ver slagenheid hebben dezelfde wezenlijke be- teekenis zoo toen als nu. En wat vroeger vastberadenheid, eendracht en vertrouwen op verlossing beteekenden, ook dat is onver anderd gebleven. Wanneer we dit bedenken, zal het licht, dat van Alkmaars belegering en ontzet uitstraalt, ook onze duisternis doorbreken. Ook nu weer werden de vlaggen ge- heschen en de traditioneele krans aan den arm van het Victoriebeeld gehangen. EEN STADGENOOT AAN BOORD VAN DE „BINNENDIJK". Naar wij vernemen bevond zich aan boord van de op een mijn geloopen „Binnendijk" een jeugdige stadgenoot, een zoon van dr. Korteweg, die als M.T.S.'er op dit schip de reis ten behoeve van het vereischte practi- sche vaarjaar maakte. Hoewel de familie na de eerste onrustba rende tijding natuurlijk in groote ongerust heid verkeerde, werd gelukkig spoedig een telegram uit Engeland ontvangen waaruit men de zekerheid verkreeg dat hü gered was en blijkbaar geen letsel heeft opge- loopen. EEN EIGENAARDIGE AUTO BESTUURDER. Zaterdagmiddag slipte aan de Noorder vaart te Stompetoren een auto, waardoor de bestuurder de macht over het voertuig kwijtraakte. Het vehikel vloog het rijwiel pad op, en kwam tot stilstand tegen een boom bij het huis van den heer Schermer- horn. De bestuurder bezeerde zich aan de portierruit, stapte uit de auto, en liep par does de wegsloot in. Hulpvaardige handen hielpen hem op het droge, dr. Heringa ver leende de eerste hulp, de fam. Stam voor zag het slachtoffer van droge kleeren, waar na hij door den juist passeerende genees heer uit Hoorn, dr. Romejjn, mee naar Zwaag werd vervoerd. Eenige fietsers dach ten in hem een inwoner van Zwaag te her kennen, die nogal eens een ritje in een anders auto ging maken. De naam in de papieren klopte ook niet met dien van den onfortuinlijken bestuurder. Een ingesteld onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de auto op de markt te Hoorn gestolen wus. BOTSING AUTO SN MOTOR. Zaterdagmiddag is op de brug bij de Zes- wielen een botsing voorgevallen tusschen 'n auto en 'n uit de richting Alkmaar komend motorrijwiel, waarvan de berijder, de heer Niehof uit Kolhórn, over den grond werd geslingerd. Het liep voor hen best af: zijn kleeren werden slechts wat gescheurd. De motor werd zwaar beschadigd. Van de auto werd de bumper ingedrukt. De botsing is vermoedelijk ontstaan door het niet voldoende rechts rijden. K. HART Szn. t Met leedwezen zullen velen kennisnemen van het overlijden van den bekenden Alk- maarschen leeraar in de moderne talen, den heer K. Hart Szn. langen tijd voor zijn op pensioenstelling onderwijzer aan de toen zoo bekende „Aukes"-school. Hü wijdde zich later geheel aan zijn lessen in Fransch, Duitsch en Engelsch en leidde velen voor acte en diploma op. Ook zün boeken op 't gebied der moderne talen waren zeer in trek. OPBRENGST COLLECTE. De door het Comité voor Ontwikkeling en Ontspanning der Militairen Zaterdag geor ganiseerde collecte heeft ongeveer 1300 opgebracht. Voorwaar een mooi resultaat. 8 OCT-BAL IN RESTAURANT LONDON. Vanavond zal er in het restaurant London worden gedanst. De entree zal voor nie mand te hoog zün, om zich toegang te ver schaffen tot de versierde zalen, waar onge twijfeld een gezellige stemming zal heer- schen. DE SCHILDERS EN DE VESTIGINGSWET. Om tegemoet te komen aan de eischen van de vestigingswet zal vanwege de afdee- lingen Alkmaar van den bond van Ned. schilderspatroons en den r.k. bond van schil derspatroons St. Lucas een cursus worden gegeven, waarvoor aangifte open staat tot 14 October bü de bestuursleden. DE VISSCHERS GAAN WEER VAREN. Overeenkomst tusschen regeering, reeders en vakbonden. Tusschen de regeering, de reedersver- eeniging en de vakbonden is thans volledige overeenstemming bereikt over de voor waarden, waarop de visschers de trawl- visscherij tijdens den oorlogstoestand zullen uitoefenen. Vooropgesteld wordt, dat van geen en kele zyde dwang zal worden uitgeoefend. Wie uitvaren wil, doet dit geheel uit vrüen wil. Voor de veiligheid der bemanning zyn door de scheepvaartinspectie büzondere voorschriften uitgevaardigd. De marine staf geeft alle inlichtingen over ligging van mijnenvelden. Ter vergemakkelijking van het wachtdoen zal op de treilers, die met een lichtmatroos varen, deze vervangen worden door een vollen matroos, terwül op de schepen, die geen lichtmatroos hebben, de bemanning met een lichtmatroos zal worden uitgebreid. De uitkeering krachtens de zee-ongeval lenwet zal met 50 pet. worden verhoogd, indien een opvarende een ongeval krügt, tengevolge van een gebeurtenis, welke een direct gevolg is van den oorlog. De vaste gages worden gedurende de zee dagen verhoogd met 50 pet. Ingeval een vaartuig wordt opgebracht naar een haven van een der oorlogvoerende mogendheden, zullen de reeders aan de bemanning gedurende den termün van het opleggen een loon uitbetalen van 21 per week, terwijl gedurende den tüd van het ophouden aan de bemanning vrüe voeding zal worden verstrekt. De minister van sociale zaken heeft ten slotte goedgekeurd dat hetgeen verdiend wordt boven het normale loon, waarbü als uitgangsunt worden genomen de dagloon tabellen voor de uitvoering van de zee-on gevallenwet 1919, buiten beschouwing wordt gelaten voor de berekening van de wacht- weken van hen, die thans uitvaren en later weder in de steunregeling worden opgeno men. Deze voorwaarden zijn voorloopig voor den tijd van 6 weken vastgesteld. 4 OCTOBER DIERENDAG. Van mevr. M. K. voor het te stichten Die- renasyl 2.50; van een onbekende 1. DIERENBESCHERMING. Ter beschikking een mooie Engelsche hazewindhond, tusschen 4—5 jaar oud, flink gebouwd, reu. Zeer geschikt voor boerderij als waakhond. Mag niet aan de'ketting. Liefhebbers kunnen zich zoo spoedig mo gelijk vervoegen bij den heer C. Verver, inspecteur van dierenbescherming. Melden zich geen liefhebbers dan zal het dier moe ten worden gedood. Zwervend is aangetroffen op de Handels kade een zwart poesje plm. 4 maanden oud. Wij vestigen er nadrukkely'k de aandacht op dat alleen gevonden zwervers worden op genomen. Meermalen komt het voor dat gevonden zwervers vooral kinderen gestuurd door ouders maken zich hieraan schuldig bü den inspecteur worden gebracht. Zü moeten natuurlyk geweigerd worden. Zü moeten natuurlük geweigerd worden. Een particu liere woning is nu eenmaal geen asyl. De vinders dienen de dieren zelf een of twee dagen te bewaren en inmiddels daarvan aan den inspecteur kennis te geven. Deze tracht via de dagbladen een goed tehuis te vinden. ALKMAARSCH KLEEDING- DEKKING-COMITE. De secretaris van dit comité schrüft ons: De wintertüd is gisteren ingegaan. Dit be- teekent voor velen een tüd van extra zorgen. Zy het met luttele centen, vele ar tikelen, welke iedere vrouw dagelyks noo dig heeft, zyn reeds duurder geworden en vooral kleeding en schoeisel, de voor ieder gezin onmisbare artikelen, zyn zelfs aanmerkelük in prüs verhoogd zoodat vooral in groote gezinnen! die ondersteund worden, reeds nu de vraag naar voren treedt: Hoe komen we den na derenden winter door? Het A.K.D.C. had en heeft nog met meer en zelfs nog zwaardere zorgen te kampen. In 't voorjaar werden alle lokaliteiten ge- Geldig van hedenavond tot mor„ ongeveer 19 uur: Halfbewolkt w Von« plaatselijk eenige regen, iets matige oostelijke tot zuidelyke Het gebied van hoogen luchtdruk u de afgeloopen dagen maar weimV ft ring ondergaan. Zoowel in i,iwerancie- als in intensiteit is het in vergelhv dheli Zaterdagmorgen vrüwel gelhk i? met Aan de zuidzyde worden over dfn n' koude luchtmassa's naar het v/esuÜ tzee porteerd. Ook in ons land is de tem S6trans- ver onder normaal, terwijl zoowel 7^ als ook vanmorgen aan onze ag lichte vorst voorkwam. De kondSrens massa's zyn thans tot in Italië door^' gen. De lucht is daar gedeelteliik K 0^ óij zwakken wind uit uiteenloopende 5? gen. Gevolge van het doordringen va? koude lucht. Op den Balkan is het slecht en vielen groote hoeveelheden rl (tot 30 mm toe). Hier en daar ging de z! regenval gepaard met onweer. In ons S daalt de luchtdruk onder invloed van storing, die uit het zuidwesten schiint^ naderen. Op den oceaan ten zuiden van Ik land blüft de luchtdruk laag. LICHT OP! Voor rijwielen, motorrijtuigen en andere voertuigen van 17.52 tot 5.44 uur licht op vorderd en moest men zich in een klein Ï7 kaal behelpen, dat welwillend door de Vin" centius ter beschikkig werd gesteld. Nauwe" lüks waren de lokaliteiten aan de Keetkolk weer vrü gegeven en met bekwamen speed weer in bruikbaren sta.t gebracht of tenge volge van de mobilisatie moesten wederom de lokalen voor militaire doeleinden worden bestemd, zoodat in zeer beperkte ruimte weer in bruikbaren staat gebracht of tenge- vele aanvragen te kunnen voldoen. De grootste zorg voor het bestuur is de mid delen te vinden om aan de vele aanvragen te voldoen juist thans, nu de inkoop vooral van kleeding en schoeisel zoo uiterst moei- Ujk is. Hulde echter aan de winkeliers, die aan ons comité tegen ouden prijs verkoopen, wetende, dat zij daarmede onze zorgen ver lichten en tevens goed maatschappelijk werk doen. Doch de voorraden bij deze menschlievende leveranciers zijn geslonken en het A.K.D.C. zal aanmerkelük méér middelen moeten ver zamelen, teneinde zyn nuttig werk te kun nen blijven voortzetten. Van U, lezers en le zeressen, zal het afhangen of zulks mogelijk zal blijken. U weet, wat er door de dames en heeren geheel belangeloos wordt gepres teerd, u weet van nabij, van uw familie of van kennissen hoe gelukkig honderden fa milies zijn nu er een goedkoope gelegenheid bestaat om de allernoodzakelijkste kleed ing en schoeisel te betrekken en u wist het misschien niet, doch weet het nu, dat op Zaterdag 21 dezer de najaarscollecte wordt gehouden, die wü in uw daadwerke- lyke belangstelling hiermede aanbevelen. MAANDAGMARKT. Het moet een oorzaak hebben, 'dat onze vetveemarkt zoo bloeiende is. Reeds eerder hebben wü erop gewezen, dat de gelegen heid om zich op één dag te voorzien van zijn behoefte voor de geheele komen e week, vele slagers heeft doen beslui en Alkmaar als hun marktplaats te kiezen. He is een verheugend feit, dat de kwaliteit va het hier aangevoerde, de koopers s ee weer aanleiding geeft om hier ter mar' blüven komen. De marktprüs zal, mogen wij aanvoer en koopers gelooven, niet altyd m voordeel der koopers zyn en in ei mochten wü in de afgeloopen week e zichte van rund- en wolvee cons a dat de vorige Maandag een zeer e gend resultaat gaf, afgewacht zal af worden of ook deze week dit voor Alkmaar prettig gevoel van de aanvoerders XSr heden he, zoodanige bezetting te zien gaf, a aan. heele Waagplein en de Doorbraa d3 gesloten veemassa toonde; z0° f paar. schapen naast de varkens, ston den tusschen de koeien. „,arkt niet Dat een zoo ruim voorziene begrij- altüd een vlotten handel gat, i üe\i. pen; toch zouden de varkens, n.|. kende, op hetzelfde prysmveau ea 33 ets. als topprüs en 32 en A doorsnee. te dalem Tydens de markt scheen de p Qm den doch toen de vraag voldoende bl aanvoer op te nemen, bleek ook de P ts handhaven. „voer wel wat Bü de schapen was de aan fce ruim en mede door de verk ^ocli werf gin was de tendenz wat z 'htdiereD be' ruim 25 cent voor goede iageren PrU steed, met betrekkelyk weinig voor 'de iets mindere kwaliteit- wel Het seizoen voor het grask handel èn eenigszins voorbü, zo,oda* eng waren- Teg^1 de prüzen in mineurstem ,erden &°eht het einde van de markt wg> slachtdieren met 50 ets. P betaald. aag hetgeen De vette koeien waren tra g den rU,me deele werd veroorzaakt doQr de aanvoer voor een ande5j van den D kleinere vraag tengevo 8 jets lager schen aanvoer. De PrÜs di r van be de vorige week, hoewel het- kwaliteit nog boven 35 cu>.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 2