5l3T>de": AMSTERDAMSCHE BEURS £aaiste Aeckhtm £ands ettJuinéoum JCeck éi SxJkaot Jstgeiondm Stukken 7-ccHWttiaal lïieuws tBucQecÜi&e Stand J-Udschciften polderbenoeming. M zeve"tle ar «ne orgel in de groote pet k kerk te alkmaar' locaal telefoonnet alkmaar. bloedtransfusie-dienst in Finsche houtboot op mijn geloopen. SCHERMERHORN HOORN OUDKARSPEL ff ff ff ff ff ff n tn<st in van van ■n 7 oct. is met ingang m B;0?q benoemd tot heemraad 5o&*r i939 l vnapolder, de heer G. J 1° pjiï» PauI°mt. tnt het einde van Ln AH»8 .uiterlijk tot het einde van m. ^bijzonderheden over het orgel #wge* «ratie zijn de volgende: ende restaur e deel van het orgel, Het *jJj£Lde hoofdwerk, dateert het Z0°C begin der zestiende eeuw In reeds ult S achttiende eeuw werd het den looP j eid met een z.g. positief, een orgel udgebm klavier, tegenover het klein 01 bochtige hoofdwerk. Tevens forscheen dgal aangebracht met werd toe" 6Teeister een Trompet 8. Het alsi ef „prekend worden tot een der orgel ka" njet het oudste nog in gebruik oudste, z Nederland, zijnde orge dan ook een gelukkige ge- Se M oreel, dat sedert jaren niet dachte uLikt werd en geheel vervallen peer gebr ouden luister te her was, wede te gaan gebruiken bij de stellen en nu in het middenschip kefki kerk'worden gehouden. Dank zy fmedewerking var. Rijksmonumenten- de upn dit plan ten uitvoer gebracht zorg werd in den loop van dit jaar den bekenden orgelbouwer H. W. ïf frnn te Zaandam opdracht gegeven v fïeik uit te voeren onder toezicht van Xderl Klokken- en Orgelraad. Pinde Juni was het bestek gereed en met de werkzaamheden een aanvang Sm genomen, die juist Zaterdag Tnctober beëindigd werden, hoewel met l °intrede van Ds. Prins van Wijngaarden odp j7 sept. het orgel reeds gedeeltelijk geDeU'disposTtfê werd zooveel mogelijk in Hen ouden trant hersteld, terwijl voor de Sternamen ook de oude spelling ge nomen werd. De dispositie -luidt thans: hoofdwerk, positef, pedaal; doeff 6, hol- Se 6 rompet 6; holfluijte 6, fluijte 3; coppeldoeff 3, octaef U/?; baertfluijte 3, schivelet gemsenhoern U/9, sexqui- alter; Micxtuijte; Scerp; trompet. Met de keuze van materialen werd zooveel mogelijk getracht hiervoor oud materiaal te gebruiken en dit ook op de oude manier met de hand te verwerken. Voor de registertrekkers werd oud ïn- landsch eikenhout gebruikt, dat afkomstig is van de Groote Kerk te Breda. De kla vieren werden gelegd met rozenhout, in het antieke model bewerkt. En zoo ging het ook met alle andere onderdeelen. Met deze restauratie is Alkmaar een weliswaar niet groot, maar zeer interes sant orgel rijker geworden. In de maand September zijn de volgende nieuwe telefoonaansluitingen tot stand gekomen: 2133 C. G. van Houweningen, Heeren- weg 6, Heiloo; 2233 Mej. W. C. Jes, Hout manstraat 30: 2366 R.K. Lyceum, Park straat 2; 2440 Alkm. Huish. en Industrie school, Emmastraat 73; 2540 J. Egeter Jr., Kennemerstraatweg A 505, Heiloo; 2733 Cartonnagefabriek „Succes", Perronstraat 2; 2741 Stichting „Huize Voorhout", Ken nemerstraatweg 2; 2861 H. J. Vermeulen, Bergerweg 173; 3055 Fa. W S. Visser, Kazerneboi w Bergerweg; 3097 C. Krak, Voordam 10; 3337 mevr. E. J. van Alphen de Veer—Visser, Westerweg 100; 3371 Cantine Comm. Infanterie, Stationsweg 34; 3512 Cantine Comm. Infanterie, Tent Oude Ziekenhuisterrein; 3527 Genie Directie Kazernebouw hoek Egmonder- Bergerweg; 3611 B, Herman, Regulierslaan 7, Heiloo; 3928 P. Prins van Wijngaarden, Nassau- plein 5. OORLOGSTIJD. Het is wel algemeen bekend dat bij ver- sc nde ziekten en in het bijzonder na «root bloedverlies een transfusie van bloed evensreddend kan werken. 1 echter een transfusie redding brengen, n moet het bloed van den gever passen Ji het bloed van den patiënt. worri°r 6n-6 ^rans^us'e moet dit onderzocht der 's een noS a' tijdroovend on- erhtJ! zeer Sro°t bloedverlies moet nipt (Sj. gehandeld worden. Dan is het Waar' JS geldmaar „tijd is leven". nooHml l men een persoon die de ven? oeveelheid bloed kan en wil ge- 6aartnp^e<^er^an<dscbe R°°de Kruis heeft lauH ln ^schillende plaatsen van ons richt. S ed transfusie-diensten opge- ichreven h- enafel] zÜn personen inge- hebben „^willig zich beschikbaar v°or ziekpS 6 °m' 200 no°dig. hun bloed tevoren op" gew°nden te geven. Zij zijn welke ep,.nnendig onderzocht of en voor teehn3 u" bun hloed beschikbaar is. Moedhoen term luidt: »T°t welke dus' dat in bebooren". Dit beteekent gevers snel t plaatsen steeds voldoende vallen hun vfi eBten zijn om in noodge- te geven. °ed voor hun medemenschcn Ook in AU,w. P'iike dienst maar..funct'onneert een der- enis reetic' an heeft zijn groote betee- 1164 Hgt eeMlmschoots hewezen. yal Hederlanri ^°0r de hand, dat, in ge- etrakken, hpt n 00ld°g zou worden z°owei als hnv aanta' menschen, militairen mg een zooa^5' door een verwon- Jn' dat niei,,!'1 u.l:i'0edvert'es zouden lij- .?rdt. enorm Moedtoevoer noodzakelijk h, de trant/ .Stligen en natuurlijk be- dlaar-evenals ?,fle'dienst hier in Alk- h ynd aantai S' n*e* 0ver een vol- hoofd te hi;7rs om dergelyke gevallen nu o ,eden- suS be8chikbair ABcmaar een aantal ge- aitriio» - 5f hebben in overeen- m nu n- s.6rs beschikb ^lkmaar een aantal ge het p1'11? met de nlanin overeen* °do Kruit- nnen> zooals deze door z°UdènV0Or het geheele land ziJn Avonden °ngtvccr 400 menschen ondca moeten worden, om, in geval van nood, hun bloed te geven voor gewonde militairen of burgers. Waar deze uitgebreide bloedtransfusie dienst slechts noodlg zal zyn in geval van °i°r ,°5' .'S duidelijk, dat als gevers slechts m aanmerking komen zij, die niet gewoon of buitengewoon dienstplichtig zijn, of voor andere diensten buiten de ge meenten kunnen worden opgeroepen. In de eerste plaats zijn dus geschikt vrouwen van 18 tot 50 jaar en mannen van niet-dienstplichtigen leeftijd. Diegenen, die bereid zijn op deze wijze hun in nood verkeerende medemenschen te helpen, worden verzocht zich zoo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk aan te melden bij het Centraal ziekenhuis, Wil- helminalaan 11 en by het St. Elisabeth zie kenhuis, Van Everdingestraat 18. Aan hen zal dan een voorloopige in- schrijvingskaart worden verstrekt, waarna zij zoo spoedig mogelijk bericht zullen ont vangen wanneer de noodzakelijke genees kundige keuring kan plaats hebben. Burgemeester Jhr. mr. F. H. van Kinschot. J. Maats, arts, vertegenwordiger van het Roode Kruis. Mr. G. A. de Lange, vertegenwoordiger van het Witte Kruis. G. J. Sluymer, arts, vertegenwoordiger van het Wit Gele Kruis. J. Lourens, arts, vertegenwoordiger van den gem. luchtbeschermingsdienst. A K. Dijkhuizen, directeur van den gem. geneesk.- en gezondheidsdienst. DE H.L.O.-DIPLOMA'S UITGEREIKT. In tegenwoordigheid van den i burgemeester en den garnizoens commandant. Als laatste onderdeel hadden de deel nemers aan het H.L.O.-examen te Alkmaar de zwemproef af te leggen. Dit gebeurde in de Overdekte, waartoe dit bad voor de H.L.O.-ers gereserveerd was. Aan de zwem proef namen alleen die candidaten deel, die voor de overige onderdeelen geslaagd wa ren. Ook by dit onderdeel vielen enkele slachtoffers, die niet bij machte waren, zich gedurende den voorgeschreven tijd zwem mende te houden. Na beëindiging van deze proef werden on middellijk de diploma's uitgereikt in het restaurant van de Overdekte, waar zich werkcomité, autoriteiten en candidaten voor zoover aanwezig (vele militairen wa ren door zijn werkzaamheden verhinderd, derd) verzamelden. De burgemeester, tevo ren door zijn werkzeemheden verhinderd, was inmiddels ook gearriveerd, zoodat om ongeveer half elf door den heer H. J. Reur- slag, als lid van het werkcomité-Alkmaar, de plechtigheid geopend werd. Het comité zelf was zeer onvolledig aanwezig, waarvan mobilisatie en ziekte mede de oorzaak wa ren, terwijl de voorzitter, dr. N. H. Louis, door zijn beroep plotseling verhinderd was. De heer Reurslag riep een woord van welkom toe aan den burgemeester en diens echtgenoote, aan overste Honig en aan het iid van het eere-H.LO.-comité, mr. van der Feen de Lille. Spr. dankte den garnizoens commandant voor diens medewerking, waar door het mogelijk was geworden, dat de militairen in zoo grooten getale aan het examen hadden kunnen deelnemen. Verder bracht spr. dank aan de directie van de overdekte, aan den hier als gemobili seerde gelegerden voorzitter van het H.L.O.-werkcomité te Zierikzee voor diens belangstellende aanwezigheid en aan de heeren officials, die door hun tegenwoor digheid aan het examen de geldigheid ver leenden (official waren: H de Rover, wan delen; J. Zandvoort, wielryden; H. J. Reur slag, klimmen en balwerpen; B. Bruinvis, athletiek en C. J. van Wijk, zwemmen). Spr. memoreerde de resultaten van het exa men en wees erop, dat het vooral voor vele militairen niet mee viel, om aan alle eischen van de verschillende onderdeelen te vol doen. Hij wenschte tenslotte allen, die wél geslaagd waren, geluk met het resultaat en spoorde hen aan om elk jaar opnieuw de proeven af te leggen, hetzij hier, hetzij el ders. Vervolgens vond de diploma-uitreiking door den burgemeester plaats. Deze begon, zich richtend tot den garnizoenscommandant, met erop te wijzen, dat het hem zeer aangenaam was, ook hier, zooals op zooveel ander gebied, overste Honig te treffen; immers, spr. vond hier een nieuw blyk van de samenwerking tus- schen militairen en burgers, waarvoor spi. steeds zoo ijvert. De burgemeester wees ook op de waarde van het H.L.O.-diploma en hechtte speciaal groote waarde aan de trai ning, als middel om zoowel lichamelijk a's geestelijk fit te blijven. En juist in dezen tijd is de lichamelijke „fitness", van groote beteekenis. Daarom moet men blijven oefe nen en daarom riep spr. alle candidaten, voor zoover zij in Alkmaar bleven, een tot weerziens in H.L.O.-verband toe. Daarna reikte de burgemeester persoonlijk alle diploma's uit, waarbij zoowel de weinige dames, als de oudste deelnemer,' de heer Groenewoudt uit Heiloo, die nu als 60-jarige, voor de derde maal de proeven aflegde, een woord van lof ontvingen, terwijl de oudste militaire deelnemer, kapitein G. van Dron- gelen, ook door den overste gefeliciteerd werd. Doel en middet. Bij navraag hoorden wij, dat aan dit exa men bijna 120 candidaten hadden deelge nomen, waarvan er uiteindelijk 63 in het bezit van een diploma of aanteekening kwa men. Deze 63 zijn over de diverse leeftijds groepen als volgt verdeeld: Jeugroep: 3, groep I: 32, II: 17, III: 11. Het percentage geslaagden is opvallend laag, voora] als men bedenkt, dat dit exa men geen „gok" is daar men van te voren kan weten, of men aan de gestelde munimum- prestaties voldoet. Wel zijn er enkelen afge wezen, die geregeld geoefend hebben en daarbij ruim voldoende bleken te zijn, doch op het examen door de sfeer gehandicapt waren; dat is jammer, doch daarnaast is er een groot aantal, dat zich onvoorbereid voor het examen heeft aangemeld; dit zijn voor namelijk militairen geweest, die immers voor een groot deel pas drie dagen voordat het examen begon, van deze gelegenheid hoor den. Niettemin zou het interessant zün, na tt gaan waarop de verschillende militairen gezakt zijn en daaruit een rapport over de (Ongecorrigeerd). Benoorden Midsland op Ter schelling is tegen 12 uur van middag een schip, vermoedelijk een Finsche houtboot, op een mijn geloopen. De reddingbooten „Brandaris" en „Nicolaas Marius" zijn reeds uit gevaren. Er bevinden zich nog twee sleepbooten in de nabijheid. Vermoedelijk de „Indra". Nader wordt van West-Terschelling ge meld: In het zicht van de kust van Ter schelling is vanmorgen kort voor het mid daguur een schip van een convooi van drie houtbooten op een mijn geloopen. Men ver moedt, dat het de „Indra" is, een Finsch schip van 207 ton bruto, thuis behoorende te Aboe en eigendom van de Nantic Steam- ship Comp. Van de hooge duinen kon men zien, dat de andere houtbooten, welker namen men nog varenden van de „Indra" zijn aan boord van de ander houtbooten, welker namen men nog niet kent, gegaan, maar het is nog niet be kend, of er persoonlijke ongelukken zijn voorgevallen en of alle schepelingen zyn gered. De motorreddingboot „Nicolaas Marius" van de Noord- en Zuidhollandsche Red- dingmaatschappij werd terstond door den tractor „Zeepaard" in de golven gereden en spoedde zich naar de plaats des on- heils. De „Indra" was om twee uur nog drijvende. (De „Brandaris", waarvan aanvanke lijk was gemeld, dat ook deze hulp bood, voer voor reparatie naar Harlingen). lichamelijke prestatievaardigheid van de gemobiliseerden voor den garnizoenscom mandant op te stellen. Tenslotte is er nog eens op gewezen, dat niet het diploma en speldje doel en de training daartoe een mid del is, doch dat het de bedoeling van de Nat. Ver. tot Bevordering van Harmonische Li- chaams Ontwikkeling is: het diploma als middel om tot het doel: veelzijdige lichame lijke oefening te komen. PRIJSVERGELIJKING RUWVOEDER- MIDDELEN. In dezen tijd van het jaar worden vry veel voedermiddelen uit den tuin- en akkerbo"wbedrijven verhandeld. Waar men in de practijk niet altijd de gehalten dezer voedermiddelen kent, en mede daardoor uiterst moeilijk de waarde kan taxeeren, zullen wij eenige der voornaam ste in onderstaand overzichtje laten vol gen. Volgens berichten in de pers zal men wanneer men zelf suikerbieten verbouwt de waarde hiervan op 10.25 kunnen rekenen. Wij zullen dan aangeven hoeveel men dan in verhouding tot dezen prijs voor andere ruwvoedermiddelen kan betalen. Suikerbieten, waarde in verhouding tot 1000 kg. suikerbieten, a 10.25; voerbieten 5.09 tot 8.49 (bij 12 en 18 dr. stof), natte pulp (versch) 3.94; aardappelen 12.19; kriel of bonken (getaxeerd) 10.91 witlofwortels (uitgetr.) 8.67); (onuit- getrokken) 11.76; pastinaak (op basis 1 analyse) 7.76; wortelen (peen) 5.76; kool apen 5.40; stoppelknollei: (goed ge reinigd) j 4.12; tulpenbollen 20.74; kool 5.33. Bovenstaande prijsvergelijking op basis suikerbieten a 10.25 per 100C kg., is van dien aard, dat eventueele verontreiniging met zand of aarde en bewaringsverliezen niet meer in rekening behoeven te worden gebracht. Wordt eventueel de prijs van suikerbieten in de practijk hooger, zoo kan men voor de andere voedermiddelen na tuurlijk ook meer betalen. De oogst van 1 H.A. voederbietenblad kan worden getaxeerd op 10.000 kg. De voedingswaarde hiervan komt dan op de zelfde manier berekend overeen met 2400 kg. erwtenstroo. (Ongeveer 1/3 deel van de voedingswaarde van suikerbietenblad is pl.m. kop). Wenscht men inlichtingen op veevoeder gebied, zoo kan men die steedf kosteloos van het veevoederbureau verkrijgen. BEVESTIGING DS. W. A. NELL TE OUDKARSPEL. De nieuwe predikant der herv. ge meenten Noordscharwoude en Oudkarspel, de heer ds. W. A. Nell uit Jorwerd, is Zon dagmorgen te Oudkarspel bevestigd door ds. L. J. van der Kam. De belangstelling voor deze plechtigheid was groot. Na gezamenlijken zang las ds. van der Kam I Corinthe 2 1 t.m. 9. Vervolgens werden door een zangkoor, bestaande uit leden van de herv. vrouwenclub en de jon- gemeisjesclub een tweetal liederen gezon gen, onder leiding van den heer K. Stam uit Zuidscharwoude. Deze welkomstliederen klonken heel goed. Ds. van der Kam hield hierna een predi katie naar aanleiding van I Corinthe 9 6. Spr. zeide zeer verblijd te zijn, dat deze beide gemeenten, na zoo langen tijd vacant te zijn geweest, weer een voorganger zullen hebben. Spr. ging in op de taak, welke den nieuwen lecraar wacht: het hoeden zijner kudde. Hij is als een tuinman, die het hout, waarin nog leven is, opkweekt en het doode hout uitsnijdt. De herder kan zijn taak slechts goed verrichten, als hij zich geroe pen gevoelt. Zijn werk om het evangelie te prediken in deze bezeten wereld zal hy steeds moeten voortzetten. Waaraan in deze wereld heeft men méér behoefte dan aan liefde, waarheid, gerechtigheid en vrede? vroeg spr. Het aloude evangelie dient steeds gepredikt te worden. Spr. wekte de aanwe zigen op, steeds trouw de kerk te bezoeken en den predikant terzijde te staan. Hij hoop te, dat de band, welke tusschen de gemeen te en den predikant wordt gelegd, tot eer van Gods naam, tot heil van de gemeenten en tot het welzijn van onze samenleving mag zijn. Hierna werd ds. Nell bevestigd. De ge meente zong den nieuwen herder hierna staande van Gezang 224 de verzen 1 en 5 toe. De plechtigheid werd beëindigd met het zingen van gezang 96. 's Middags heeft ds. Nell zijn intrede ge daan in de kerk te Noordscharwoude. Ook hier was de belangstelling groot. Verschei dene collega's uit de omgeving waren tegen woordig. Als tekst voor zijn predikatie had de nieuwe predikant genomen den brief aan Thimoteus, waarin dezen opgedragen wordt, den goeden stryd des geloofs te strijden. HET VERKEER AAN DE ZES WIELEN. M. de Redacteur, Gaarne zag ondergeteekende het vol gende geplaatst. Bij voorbaat mijn dank. Als men ziet, hoe het verkeer zich over de prachtige, doch verkeerd in den weg liggende brug voortbeweegt zal men moe ten zeggen: dat hier niet meer ongelukken gebeuren begrijp ik niet. Overal ziet men richtlijnen en punaises in den weg liggen, om het verkeer rechts te leiden, zooook het gedeelte over de brug langs de sluis wachterswoning. Doch de gevaarlijkste hoek of kant laat men zooals hij nu nog is. Vooral van 't verkeer dat uit de stad komt, neemt 99 pet. de linksche bocht vlak voor de brug, wat zeer gevaarlijk is, daar men van beide kanten niet kan zien (door de dichte leuning) of er iets aan komt. Menig keer moet men zeggen: „dat komt weer goed af". Waarom daar geen richtlijn aangegeven? Wel heeft de gemeente Alkmaar daar een hek geplaatst, waar geen auto of mo tor rijdt, aangezien zij daar allen links ryden. Maar dit is neergezet vlak voor de daar wonende menschen, die al genoeg gedupeerd zijn door de hooge kluft. Mijn inziens hadden reflectors in de daar staande wit-zwarte palen ge plaatst meer succes. Heel toevallig kan ik u nog mededeelen, dat net na het schrijven van mijn in te zenden stuk een ongeluk gebeurd is. Een uit de stad komende motorrijder reed met zijn motor tegen een van den anderen kant komende auto. Het motorrijwiel werd vernield. De bestuurder ervan kwam er met gescheurde kleeren nog heelhuids onder vandaan. Ik hoop dat dit stukje een wenk zal zijn voor de vroede vaderen van Oudorp, om daar verbetering in te brengen. In afwachting. Een gedupeerde. DIEREN LIEF EN LEED M. de Redacteur, Wilt u onderr.taande als „critiek" op het ingezonden stuk „onverantwoordelijk" van „Astra" in uw blad plaatsen. Daar Astra avonden aaneen dierenleed kon aanzien en pas ten langen leste besloot maar iets te geven, (om het dier kwijt te zijn?) bezat hij tevens nog den moed ook dit soort „dierenliefde" aan de publiciteit prijs te geven. Gelukkig zijn er in ons land vele werke lijke „dierenvrienden". AI deze „dir en vrienden" zouden gehan deld hebben zooals het goede onderschrift van de red. Alkmaarsche Crt. aangeeft. Het kleine heele kleine beetje „hulp" wat Astra, wie weet, na hoeveel aarzelen eindelijk gaf, en daarna het dier als „uitge- stootene" aan zijn lot overliet, getuigt van zeer weinige dierenvriendschap. Tenslotte dit: Er zijn nog menschen zooals „Astra" die hun zgn. goedheid wijselijk achter een schuilnaam houden. Laten wij hopen dat dit niet meer toelaatbaar zal zijn. Met dank voor de publicatie. O. G. v. VEEN, Jan v. Scorelkade 19, Alkmaar (Wij ontvingen nog eenige stukken over de kwestie van zwervende dieren, waaruit ons bleek, dat het vraagstuk in de kringen der dierenbeschermers groote belangstelling gewekt heeft. Waar de inhoud evenwel met het bovenstaande overeenkomt, gelooven wij door plaatsing van het stuk van den heer Van Veen het algemeene inzicht voldoende te hebben weergegeven en sluiten hiermede deze discussie. Red. Alkm. Crt.) De oudste De oudste inwoner van onze gemeente, de heer T. Benjamin, is op 92-jarigen leef tijd overleden. Kantonrcchtcr-plaatsvervanger Bij K. B. van 6 Oct. is benoemd tot kan tonrechter-plaatsvervanger in het panton Hoorn, mr. A. D. van Assendelft de Coningh, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West- Friesland, wonende te Hoorn. Export van Uien. In tegenstelling met de maand Augus tus was de uitvoer van uien in de maand September heel wat grooter dan andere jaren. Blijkens de cijfers van het Centraal Bureau van dc Statistiek is in September 1939 een hoeveelheid van 25.186 ton geëx porteerd, tegen 19.325 ton in dezelfde maand van verleden jaar. Het grootste gedeelte van dezen uitvoer is naar Engeland gegaan, welk land niet minder dan 22.799 ton heeft afgenomen. Verleden jaar September was dit 16.658 ton. Ook de export naar Noorwegen is tame lijk veel verbeterd. In September 1938 nam dit land 222 ton af, in September 1939 was dit 527 ton. West-Indië was niet zoo'n goede klant als verleden jaar. Daarheen werd nl. 144 ton geëxporteerd, tegen 265 ton in Sept. 1938. De Zuid-Amerikaansche staten waren ook aan bod. Argentinië kocht 118 ton en d« overige Z.-Amerikaansche landen 20 ton. Verleden jaar werd in Sept. niets naar Z.» Amerika verzonden. ALKMKAAR. GEBOREN: Margaretha E. H„ d. van Hendrik Majoor en E. Haring. Cornelis J., z. van Jacobus Bleeker en G. M. Duyn. Agatha M., d. van Hendrik Borsten en C. M. Grootjes. OVERLEDEN: Cornelia Visser, wed. van W. Pijper, 79 jaar, Klaas Hart, gehuwd met C. Bol, 60 jaar. Franciscus Muller, wedr. van M. Neesen, 70 jaar. WARMENHUIZEN (September). Geboren: Geertruida, d. v. Johannis de Waal en Sijgje Cornelia Adriana de Lange. Johannes Jacobus Maria, z. v. Adrianus de Nijs en Clasina Slijkerman. Margaretha Maria ,d. v. Wilhelmus Johan nes Berkhout en Petronella Zutt. Jan, z. v. Cornelis van der Ham en Catharina Mak. Pieter, z. v. Klaas de Vet en Geertje Kroon. --- Agnes Maria, d. v. Cor nelis Petrus Vader en Cornelia Kraakman. Evert, z. v. Dirk Vos en Dieuwertje Biersteker. j; „De Natuur". Het Septembernummer van „De Natuur" - populair geïll. maandblad - gewijd aan de natuurwetenschappen en haar toepas singen, opent met een eerste artikel van dr. ir. W. K. Huitema over het landbouwkundig onderzoek bij overjarige cultures. J. van Galen schrijft over een kil uit den ijstijd, W. F. van Wijk vervolgt zijn artikelenreeks over „De kalender der Maya's" en dr. F. M. Schnitger er gaan geruchten, dat deze natuuronderzoeker onlangs by Warschau is gesneuveld schrijft over „de beteekenis van den Batakschen tooverstaf". Artikelen over „een merkwaardige parasiet" (saccu- lina carcini), „Indische reisherinneringen" en „het registreeren van neerslaghoeveelhe den" besluiten deze door verscheidene foto's en teekeningen verluchte Septemberafleve ring. SCHEEPVAARTLIJNEN. Stoomvaart-Mij. Nederland. Tabinta thuisr. te Gibraltar 8 October. Rotterdamsche Lloyd. Indrapoera thuisr. 8 Oct. 18.45 u. te R'dam. Buitenzorg uitr. 8 Oct. van Djeddah. Soekaboemi uitr. pass. Pont de Galle. OPGAVE VAN NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET N.V. van Maandag 9 October 1939. Vor.k, 2.45-3.00 STAATSLEENINGEN. 3—IV» Nederl. 1938 86 85V, 3 Ned.-lndië 1937 - S4«A 83»/. 5J4 Duitschl. '30 m. verkl. 12 12-'/4 BANK-INSTELLINGEN. 100'/a Handel Mij Cert. v. 250 80 79'/, Koloniale Bank 15SJ/« 150 Ned. Ind Handelsbank 107 107 INDUSTR. OND. BINNENL. Alg. Kunstzijde Unie 29»/8 27'/, Cafvé Delft Cert. 693/4 68 Nederl Ford 335 325 Lever Bros «5V8 921/,-3 Philips Gloeil. Gem. Bezit - 135V4 135-4 INDUSTR. OND. BUITENL. 5421/4 40Wj6 Am. Smelting Anaconda 2CS/8 25»/i6 Betbleh. Steel. 671/, OO'/.-'/i Cities Service 4% 4'/g General Motors 40 39 Kennecott Copper 31»/. 30'/,-1 North American Rayon ISVe 18 Republic Steel 0 <0'3/16 203/, Standard Brands 4"/i« - Steel comm. 0 56»A» U S Leather 9 01/4 6 CULTUUR MAATSCH. H. V A 368 366 Java Cultuur M 200 Ned Ind Suiker Unie 212 Verg Vorstenlanden f 933/4 93'/, MIJNBOUW. 65 Alg. Explor. Mij. 63 Redjang Lebong 100 PETROLEUM. 263 2573/4 Dordtsche Petr. 1 Kon. Petr 279»/, 272-3 Perlak 561/, 57 Phillips Oil 331/, <23/4 Shell Union H3/« llVu-| 10 Vu RUBBERS. 2001/8 196 Amsterd. Rubber Deli Bat Rubber 155 152-3'/, Hessa Rubber 119V, Oostkust 1281/4 128V, 1031/s Interc. Rubber 4i/18 SCHEEPVAARTEN. 101 1001/, HollandAmerika lijn Java—ChinaJapan lijn IHVt 1091/, Kon. Ned Stoomboot. U23/4 Scheepvaart Unie 1133/4 1123/, TABAKKEN. Deli Batavia 110'/, 109 Oude Deli 146'/, 145 Senembab 130 126 AMER SPOORWEGEN. Atchisoo Topeka 251/, 24 Illinois Central 12'/4 Southern Pacific ,9/l6 131/4 Southern Railw. II 14'/, 141/, Union Pacific 78 78 Can. Pac. 4% tExclaim. "Exdividend. Prolongatie vorige koers 2H, heden 2y, WISSELKOERSEN AMSTERDAM OFFICIEEL. Vorige koers heden New-York 1.887,. l.CP/14 Londen 7.56 7.577, Berlijn 74.75 74.87)4 Parijs 4.28)4 4.29 Brussel (Belga) 31.47 31.47 )f Zürich 42.20 42.26 Kopenhagen 36.35 36.3714 Stockholm 44.85 44 87)4 Oslo 42.60 42.80 i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 3