Flinke Loopjongen 60EKH0IIDLESSEN. DANSINSTITUUT „PQLAF Groot 8 October-bal NET MEISJE MEISJES JONGEN Overplaatsing Militair, Bakkersnaciilarbeid. DINSDAG 10 OCTODER in „DE HARMONIE H. HAIJTEMA Pzn. LANGESTRAAT ,07- bii d° Cursus ter verkrijging Diploma Vakbekwaamheid net zelfst. Meisje, NET MEISJE Flinke Jongen NET MEISJE Bakkersbediende een Huishoudster, WASSCHERIJ S. KROM N.V. Zit-Slaapkamer VERMIST A. VAN DER MEIJ, Ea. K. DIK, Rilsevoort 17. Tel. 2814. STOFZUIGERS. OESK UNDIG prijzen als aug. Adverteeren in de krant, Brengt U nader lot den klant. adverteeren doet VERKOOPéN' SIMON ALLE. GRIETJE MEIJER H. J. W. TEERINK, KLAAS SCHENK FIEP ERIKS. KLAAS HART Szn., KLAAS HART Szn., K. HART Sz., in den ouderdom van 60 jaar. Alkmaar, 8 October 1939. Kleve (Duitschland), C. SMIT--BOL. J. SMIT. FRANCISCUS MULLER, MEISJE VRAAGT NETTE EN EEN VAN 16-18 JAAR. Definitieve samenstelling der clubs De INGESCHREVEN LEERLINGEN ontvangen een INVITATIE* 70 40 321 K°ffie per v,a-f 241.62 c. In onze eigeD bevindt zich een bon (be. halve de koffie van 24) „DE FRIESCHE WINKEL", 37 maal bekroond. October-programma. HEDENAVOND Restaurant „london", Verdronkenoord Entree 35 ct. Leden Ontzet-vereeniging vrij entree. - Versierde zalen. Schoentjes spuitenJA NS ON Absolute garantie. EERSTE BLAD Madktbeddilm DE VEEMARKT. ALKMAAR, 9 Oct. 1939. Op de heden ge houden veemarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 4 Paarden prijs niet genoteerd; 138 Vette koeien 120—300, handel ma tig; 60 Kalveren vette 50—85, per kg 60— 90 cent en graskalveren 30—60; 58 Nuch tere kalveren (slacht) 6—18; 175 Vette schapen 17—28; 301 Vette varkens per kg 5965 cent. Handel matig. AMSTERDAM, 9 Oct. 1939. Op de heden gehouden aardappelenmarkt waren de prij zen als volgt: Muizen f 22.30; NoordholL eigenheimers 1.70—1.90, blauwe en bonte 22.20, Bevelanders f 1.902; Andijker blauwe 2.10—2.30 en bonte 2.20—2.40; Zeeuwsche en Friesche bintjes 22.20; Zeeuwsche: Eigenheimers 2.102.25, blauwe en bonte eigenheimers 2.302.40, Blauwe 2.60—2.70, Bonte f 2.502.70 en Poters 1.701.90; Drentsche zand- aardappelen 2.302.50; Anna Paulowna zandaardappelen 2.50f 2.80; Duinzand aardappelen 2.803.10. Alles per H.L, Aanvoer 366.000 kg. AMSTERDAM, 9 Oct. 1939. Op de heden gehouden veemarkt waren aanvoer en prij zen als volgt: 605 Vette koeien, le kw. 74 80 cent, 2e kw. 6272 cent en 3e kw. 5260 cent per kg slachtgewicht; 60 Melk- en kali- koeien 180260; 55 Vette kalveren, 2e kw. 4653 cent en 3e kw. 36—42 cent per kg levendgewicht; 84 Nuchtere kalveren 8 12; 100 Schapen 1519; 505 Varkens, vleeschvarkens, wegende van 90110 kg 79 80 cent, zware varkens 7778 cent en vette varkens 7677 cent per kg slachtgew.; 3 Veulens, prijs niet genoteerd. BROEK OP LANGEND IJK, 9 Oct. 1939. (Langendijker Groen tenveiling). 2100 kg Roode kool 1.302.40; 1500 kg Gele kool 2.70; 6500 kg Savoye kool 1.502-30; 17000 kg Uien 2.803.20, grove uien S 2.703.10, drielingen 1.801.90, nep 4.90—5.30; 1800 kg Peen 0.90—1.70; 3000 kg Bieten 0.80—2.20; 1250 stuks Bloemkool 11.9014.60, 2e s. 3.905; 4600 kg Aardappelen: Eigenheimers f 2, BI. Eigenheimers 2.502.60; 55000 kg Vroe ge witte kool 0.901.60; Slaboonen 15. NOORDSCHARWOUDE, 9 Oct. 1939. (Noordermarktbond). 2100 kg Roode kool 3.30—3.50; 1900 kg Gele kool 2.30; 9400 kg Uien 2.702.90, grove uien 3.10 3.40, drieling uien 1.50, nep 4.80—5.10; 2500 kg Peen 1.201.70, kleine peen 0.70f 1.10; 3800 kg Aardappelen: Bonken 1.80, Eigenheimers f 1.90, BI. Eigenheimers 2.10, Bevelanders 2; 99300 kg Vroege ■witte kool 0.901.40; 14000 str. Andijvie 1.10; 550 kg Slaboonen 11.6016.70. WARMENHUIZEN, 7 Oct. 1939. Eigenhei mers 1.603; Blauwe aardappelen 3 3.20; Bintjes 2.202.30; Gele nep 4.90 5.40; Uien 2.103.20, drielingen 1.40f 1.70; Snijboonen 6; Roode kool 1.40—3.30; Gele kool 1.50—2.10; Witte kool 11.60; Slaboonen 8.9016.20; Pe en 1.202. Aanvoer: 25900 kg Aardappelen; 4400 kg Gele nep; 11950 kg Uien; 65 kg Snijboonen; 27500 kg Roode kool; 13100 kg Gele kool; 133.000 kg Witt keool; 840 kg Slaboonen; 17Ó0 kg Peen. *AduezteitÜeit In plaats van kaarten. Heden werd geboren onze Zoon J. DE WIT. N. M. DE WIT— BLAAUBOER. Den Haag, Celebesstraat 50. Zondag 8 Oct. 1939. en hebben het genoegen U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vo1 trekking zal plaats vinden op 24 Oct. a.s. des v.m. 11 uur te Bergen N.H. Huwelijksinzegening in de Ruïne Kerk te Bergen door der WelEer- waarden Heer Ds. v. d. Kieboom om 11.30 uur. Wegens mobilisatie geen receptie. Bergen, Hoflaan 8. Alkmaar, Heilooërdijk 11. 9 October 1939. Toekomstig adres: RIDDERSTRAAT 19 Alkmaar. Getrouwd: en Voor de vele blijken van belang stelling, zoowel voor als na ons huwelijk ondervonden, aan allen onzen harteüjken dank. Huize „de Paddestoel", De Koog, Texel. Heden overleed na een lang durig lijden, mijn beste man in den ouderdom van 60 jaar. C. HART—BOL. Alkmaar, 8 October 1939. Van Everdingenstraat 4. De crematie zal plaats hebben op Woensdag 11 October a.s. te Driehuis- Westerveld, na aankomst van trein 13.14 uur. Heden overleed onze beste Broeder, Behuwdbroeder en Oom in den ouderdom van 60 jaar. Alkmaar, 8 October 1939. M. VAN DER HÓEK- HART. A. W. VAN DER HOEK. ATSE VAN DER HOEK. KEES VAN DER HOEK. Brussel, P. H. HART Sz. J. M. HART—RASCH. Amsterdam, A. P. BALTUS—KUIJT. Jb. BALTUS. GREETJE en JAAPJE. Heden overleed tot onze groote droefheid onze beste Zwager en Oom, de Heer Freckenhorst (Duitschland), Jb. SMIT. Alkmaar, J. v. d. POST—SMIT. G. L. v. d. POST. Kleve (Duitschland), J. SMIT. A. SMIT—GIRRITZEN. Heden overleed, na een langdurige ongesteldheid, onze geliefde Broeder, Be huwdbroeder en Oom, de Heer Wedr. van MARGARETHA NEESEN, in den ouderdom van ruim 70 jaar. Uit aller naam, M. P; KANT—MULLER. Alkmaar, 7 October 1939. Dr. Schaepmanplein 2. De teraardebestelling zal plaats hebben a.s. Woensdag op de Gemeente-Begraaf plaats. Vertrek vanaf het sterfhuis nam. twee uur. De Heer en Mevrouw SMIT—SCHEEPSTRA betuigen, mede namens weder- zijósche familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belang stelling bij hun huwelijk ont vangen. Alkmaar, October 1939. Voor de vele blijken van harte lijke deelneming na het plotseling overlijden van onzen geliefden Man, Vader, Behuwd- en Grootvader HEIMEN VAN HEKEZEN, betuigen wij onzen oprechten dank. In het bijzonder aan onze buren voor den verleenden bijstand, aan den WelEerw. Heer Ds. C. VAN DOP voor de troostvolle woorden, en aan de Alkm. Begrafenisvereen. D.E.V. voor de keurige bediening. Uit aller naam, Wed. A. VAN HEKEZEN— VAN DEN BOGERT. Alkmaar, Westdijk. Gevraagd te Amsterdam: voor dag en nacht, (eenv. kunnende koken,) v.g.g.v., in klein gezin z.k. (flatwoning). Bij gebl. geschikh. flink loon. Br. letter C 340 bur. v. d. bl. gevraagd te Haarlem per 1 Nov. in kl. gez. Eenv. kunn. koken. V.g.g.z. Br. Mevr. HUYSMAN, Wilhel- minastraat 55, Haarlem. gevraagd, voor de huishouding, van 8 2J uur. Aanm. hedenavond Friescheweg E 28. gevraagd bij JAC. STEKELBOS, Levensmiddelenbedryf, Heer Hugowaard Zuid. gevraagd voor fiets- en magazijn- werk 16 18 jaar. Aanm. heden van 6—7 uur ACHTERSTRAAT no. 5. gevraagd voor den middag van 2—6 uur. Adres F. RIJSWIJK, Kerkplein, Landbouwbuis. Voor direct gevraagd bjj N. C. BUISMAN, J. Oldenburglaan 6, Bergen. Gevraagd een van 91 uur v.m. KOORSTRAAT 10. Gevraagd voor direct en tijdelijk een dagmeisje is aanwezig. Bergerweg 132, Alkmaar. Heer zoekt met volledig pension. Brieven onder letter B 339 aan het bur. v. d. bl. een kleine zwarte ruigharige Schotsche Terrier. Adres: PASTORIE SCHOORL. Tel. 234. Mitraillist, gelegen in Asperen bij Leerdam, wil ruilen met gewoon dienstpl. soldaat, van 't zelfde wa pen, in Alkmaar of omgeving. Br. letter D 341 Bureau v. d. blad. Het Districtshoofd der Arbeids inspectie in het 6e district brengt ter algemeene kennis, dat door W. v. d. BERG te Alkmaar bij hem is ingediend een verzoek om ver gunning, als bedoeld bij art. 38 der Arbeidswet 1919, tot het verrichten van bakkersarbeid tusschen 8 uur n.m. en 5 uur v.m. in diens brood bakkerij, gelegen te Alkmaar, Kennemerstraatweg 64. Gedurende veertien dagen rta heden bestaat voor belanghebbenden de gelegenheid te zijnen kantore te Haarlem, Wilhelminastraat 53, zoo wel mondeling als schriftelijk tegen de inwilliging van dit verzoek be zwaren in te brengen. Het Districtshoofd voornoemd, J. A. E. MULLER. Opleiding diploma Mercurius en Ver. van Leeraren. Privé- en clublessen. Boeken in bruikleen. Opleiding Steno en Typen. Leeraar Boekh. M.O. en accountant. Geestersingel 25 Alkmaar. Tel. 3677. Goedkoop in onderhoud. Lange levensduur. Billijk in prijs.* Meer dan ooit is het nu geboden Nederlandsche producten te koopen RITSEMA levert 15 modellen, reeds vanaf f 38.50. „Ritsema" AgentschapStofzuiger huis M. WITTE, Schoutenstraat 30. opgebouwde reclame-cam pagne* voor eeo goed ar tikel, oI een goede taak. lystematisch In couranten gevoerd, moeten (lagen DEKA KOFFIEMELK 15 Gr. bus (2$ kleine) 27J Zwaluw Lucifer, kleine vest zakdoosjes 8 Toiletpapier „Marcor", Groen etiket, 4 rol 27.1 Rood 6 rol 27 j (Dozen a 36 rol worden niet meer afgeleverd). Bussen specerijen ons 12A Zeilwas gr. bus 40 Grote potten Meubelwas 25 Schoenwas, dubb. doos 14 Koffie-extract 28 Javarijst 1 16 Javarjjst 2 12 Tomatensoep 18 Lux-toiletzeep 121 Palmolive 121 Lavendel 10 Custard Poeder Zelfrijzend Bakm. Maizena Slaolie Goud Blauw meik (flesschen 10) Honing extra Honing prima Appelmoes Bovenstaand lepeltje (niet in den handel) ontvangt U op onze koffiebonnen. Voor 30 bonnen verzilverd, voor 50 bonnen 'n zwaar gewaarborgd zilver theelepeltje. CURSUS Ken Uzelf: De vraag naar het wezen van den menschengeest en den zin van het menschen- leven, door: Dr. J. D. Bierens de Haan, te Aerdenhout. 4 avonden Vrijdag 20 en 27 Oct., 3 en 10 November, telkens om 20'/, uur in het gebouw Ged. Nieuwesloot 111, t/o. de Han delsschool. Cursusgeld 1.25 of 1.75 naar keuze. Inschrijving: zoo spoedig moge lijk b. d .adj. secr., van Houten kade 42. VOORDRACHT Finantieel Beheer in de Huis houding. door: Mevrouw J. PolakKiek, Amsterdam, leidster van het budget-bureau van de F ijenkorf te Amsterdam. Maandag 30 October om 20l/t uur in het gebouw Ged. Nieuwe sloot 111. Kaarten ad 0.50 des avonds vanaf 193/« uur aan de zaal ver krijgbaar. WERKCURSUSSEN a. Engelsche taal voor eerstbe- ginnenden docent: J. Barkman. 24 lessen. Lesgeld 6.of 9.naar keuze. b. Engelsche taal (vervolg cursus) docente: Mej. J. F. J. Dubois. 24 lessen. Lesgeld 6.of 9.naar keuze. Inschrijving: zoo spoedig moge lijk b. d. adj. secr., van Houten kade 42. Door den lokalennood is het nog niet mogelijk te vermelden waar en wanneer de cursusen zullen worden gehouden. Nadere mede- deelingen volgen zoo spoedig mogelijk. FILMAVOND „Geheimen van Sahara en Soudan." Expeditiefilm van Mr. Th. Regout, die persoonlijk zijn film komt toelichten en wiens vorige avonden voor de V. U. een steeds grooter succes zijn geworden. Dinsdag 17 October 1939 om 20'/« uur in 't Gulden Vlies. Nadere bijzonderheden volgen. CONTRIBUANTEN. Steunt ons werk in deze moei lijke jaren en wordt contribuant ad 1.per jaar (min.) met recht op een vrije toegangskaart tot één der cursussen, lezingen of voordrachten of op 50 reductie op den toegangsprijs tot één der filmvoorstellingen. |"^e Besturen der Afd. „Alkmaar" van den Bond van Ned. Schilders patroons en van den R. K. Bond van Schilderspatroons „St. Lucas" geven kennis, dat de gelegenheid bestaat tot deelname aan een voor het Schildersbedrijf (Vestigingswet). Aan dezen cursus kunnen deelnemen jonge patroons, zoons van patroons en gezellen. Inlichtingen en aangifte tot 14 Oct. a.s. bij het Bestuur: W. Beukers, Middenpad 5, Bergen, voorz.; G. B. Smit, Steijnstraat 15, Alkmaar, secr.; H. de Groot, Baanstraat 22, Alkmaar, penningrn. en S. Koster, Oudegracht 191, Alkmaar, commissaris. Verder bij de heeren: J. Ivangh, Bergen, P. de Vries, Zd. Scharwoude, D. Zjjp te Nrd. Scharwoude en J. Metzelaar te Limmen. 39e HACO-TREKKXNG 5e KLASSE, 9e LIJST TBEKKING VAN MAANDAG 9 OCTOBER 1839 HOOGE PREMIËN 100.000.— 1S421 25.000.— 8064 1 000.— 6029 9250 14596 400.— 8324 11647 11953 12091 13715 15861 200.— 548 5968 8039 9742 12117 15703 16657 100.— 76 913 2885 3686 4760 7724 10349 11008 12650 16667 17670 18759 PREMIËN VAN ƒ70.— 114 117 261 288 295 874 469 534 610 683 940 997 1070 1086 1383 1484 1692 1766 1802 1857 2117 2184 2251 2302 2386 2420 2445 2542 2563 2773 2942 3003 3174 3288 3318 3365 3717 3775 3782 3792 3849 3921 4025 4040 4072 4093 4095 4617 4648 4860 4958 4989 6019 5029 5208 5233 5363 5419 5479 5851 6389 6456 6528 6629 6750 6309 6989 7036 7116 7140 7223 7234 7447 7530 7612 7834 7843 7969 8053 8108 8524 8594 8617 8696 8711 8963 9189 9493 9515 9845 9922 9962 10095 10294 10320 10571 10578 1Ö714 10979 11033 11054 11155 11208 11221 11288 11412 11433 11451 11513 11542 11667 11690 11703 11767 11793 11824 11843 12047 12061 12131 12163 12179 12236 12280 12290 12416 12469 12660 12661 12675 12693 12860 12897 12904 12905 12908 13289 13324 13467 13507 13548 13627 13645 13738 13749 13764 13885 13977 13980 14061 14182 14259 14285 14417 14421 14423 14488 14590 14689 14857 14974 15001 15112 15390 15399 15534 15579 15628 15712 16056 16107 16141 16197 16334 16437 16444 16582 16599 17264 17319 17587 17590 17604 17633 17737 17766 17771 17981 18034 18065 18090 18221 18295 18476 18667 18916 18928 18949 19012 19041 19101 19483 19511 19612 19613 19733 19742 19918 19982 20038 20076 20078 20105 20182 20203 20239 20322 20365 20426 20450 20612 20640 20912 GEEN PREMIËN 11 674 1793 2454 3508 4080 5058 6532 7373 8385 9684 32 44 98 150 160 234 270 285 364 435 453 458 646 657 697 713 723 729 815 856 872 876 903 907 985 1025 1036 1037 1094 1105 1196 1199 1207 (208 1451 1223 1233 1333 1425 1449 1491 1520 1569 1580 1665 1699 1729 1735 1910 1924 1926 1937 1940 1950 2203 2213 2239 2287 2292 2334 2464 2482 2484 2517 2529 2537 2902 2910 2933 2938 2948 2949 3132 3140 3168 3235 3249 3258 3437 3441 3463 3483 3493 3494 3637 3657 3730 3751 3772 3891 4225 4228 4246 4258 4329 4335 4597 4626 4651 4657 4666 4725 5009 5041 5043 5135 5154 5222 5320 5328 5404 5420 5429 5461 5700 5718 5735 5794 5802 6843 5979 6020 6065 6125 6160 6252 6459 6511 6514 6543 6548 6610 6723 6768 6780 6820 6829 6871 6971 6972 7023 7131 7146 7147 7269 7278 7286 7384 7512 7514 7737 7766 7784 7788 7789 7811 7963 8021 8045 8085 8103 8125 8184 8185 8226 8228 8237 8308 8492 8494 8504 8517 8530. 8544 8694 8741 8748 8778 8801 8833 8916 8922 8930 8940 8957 8997 9108 9151 9163 9227 9255 9305 9407 8467 9542 9566 9573 9658 9779 9785 9842 9846 9863 9893 10042 10056 10130 10140 10164 10198 239 462 743 929 1115 1238 1521 1742 1969 2343 2634 2960 3264 3526 3951 4408 4790 5226 6466 5862 6272 6642 6906 7168 7567 7812 8145 8320 8599 8836 9021 9339 9665 9895 255 493 749 950 1131 1294 1531 1854 2013 2346 2640 2977 3268 3624 3955 4516 4803 5261 5492 5885 6280 6653 6927 7250 7628 7838 8148 8369 8629 8851 9061 9360 9712 9955 263 529 777 974 1141 1300 1534 1865 2038 2401 2655 3080 3302 3629 4071 4531 4809 5232 5613 5906 6336 6689 6936 7255 7693 7885 8156 8461 8630 8852 9079 9370 9722 268 566 806 976 1163 1316 1550 1905 2053 2458 2718 3083 3314 3636 4100 4590 4932 5297 5370 5978 6443 6719 6959 7265 7705 7955 8179 8463 8651 8865 9107 9403 9741 9995 10009 ■lvuwv iuiuc AUOAO lUO<C I 1UO*4* J.UODJL IUOO» lUlöt xw.w -- 10808 10965 10968 10982 11030 11069 11072 11148 11149 1}1°0 11207 11227 11275 11339 11384 11392 11456 11494 11541 l}»*» 11580 11597 11603 11617 11627 11630 11637 11641 11651 1169» 11746 11763 11786 11841 11853 11860 11892 11896 11913 11984 12000 12007 12023 12029 12074 12097 12103 12113 12140 121»» 12165 12180 12245 12250 12265 12267 12331 12365 12432 124** 12453 12463 12479 12497 12499 12538 12645 12653 12695 12 12780 12781 12814 12817 12819 12852 12856 12862 12894 129U4 12932 12935 12990 13013 13014 13021 13071 13146 13236 133U1 13321 13360 13362 13393 13397 13420 13432 13474 13517 130'» 13565 13567 13591 13596 13632 13635 13640 13794 13744 1373» 13800 13838 13870 13895 13938 14020 14023 14027 14108 1413 14153 14155 14157 14171 14178 14183 14204 14235 14244 1440 14271 14272 14369 14388 14400 14424 14428 14490 14507 14» 14544 14557 14667 14703 14738 14761 14770 14771 14780 14 14870 14913 14979 14983 14988 15006 15096 15098 16165 10 15208 15213 15259 15310 15328 15330 15340 15397 15486 10 15492 15496 15504 15547 15574 15646 15700 15728 15805 10 15898 15952 15957 16039 16110 16140 16151 16162 16180 1 16216 16219 16254 16274 16296 16323 16394 16406 16440 1 16583 16636 16638 16664 16700 16704 16716 16776 16808 1 16851 16870 16935 16988 16996 17055 17077 17170 17209 17332 17333 17335 17450 17509 17605 17647 17674 17724 g 17742 17770 17794 17832 17853 17863 17880 17894 17927 17950 17955 17958 17999 18011 18060 18073 18121 18191 g()1 18307 18326 18333 18349 18376 18395 18412 18416 1842 g 18515 18523 18561 18603 18612 18640 18670 18699 187. t 18755 18848 18931 18944 18961 18962 18982 18993 190» ig293 19111 19195 19212 19215 19262 19274 19276 19290 192J jg627 19313 19328 19338 19363 19377 19384 19391 1P440 19 ig75„ 19569 19606 19632 19653 19682 19687 19700 19703 1» 20l53 19776 19830 19839 19915 19937 19970 20037 20069 20 g04l7 20179 20221 20231 20265 20279 20290 20366 40382 4U 2Q707 20513 20532 20557 20584 20594 20646 20662 20675 2 20g47 20710 20721 20737 20789 20812 20836 20866 20933 4U 20953 ♦hrMkt- 910 Verbet, vortge lijst: 14822 zonder pmm'e -eband- t 70.— m. z. 914 f 70.—: 910 zonder I 70.— BUJ" 8 haafd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1939 | | pagina 4